Page 1

T.C. GÜLġEHĠR KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BRĠFĠNG DOSYASI

GülĢehir Ġlçe Mem Bilgi ĠĢlem Gulsehir50@meb.gov.tr

http://gulsehir.meb.gov.tr

1


ĠÇĠNDEKĠLER I. Bölüm: Kurum Bilgileri…………………………………….…Sayfa 3 II. Bölüm: Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü…………………….…...Sayfa 3 a) Tarihçe…………………………………………. “ b) Bina…………………………………………….. “ c) Personel………………………………………… “ d) Ġhtiyaç ve Sorunlar……………………………. “ e) Çözüm Önerileri………………………………. “ III. Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi…………………………………..Sayfa 3 a) Sınıf Sayısı……………………………………… “ b) Öğrenci Sayısı………………………………….. “ c) Öğretmen Sayısı……………………………….. “ d) Malzeme Durumu……………………………… “ e) Çağ Nüfusu ve Kayıtlı Öğrenci Sayısı………Sayfa 3-4 f) Ġhtiyaçlar/Sorunlar……………….…………..Sayfa 4 g) Çözüm Önerileri……………………………… “ IV. Bölüm: Ġlköğretim……………………………………………....Sayfa 4 a) Okul Sayısı……………………………………... “ b) Öğrenci Sayısı………………………………….. “ c) OkullaĢma Oranı………………………………. “ d) Öğretmen Sayısı……………………………….. “ e) TaĢımalı Eğitim………………………………… “ f) Kapalı Ġlköğretim Okulları……………………. “ g) Derslik Sayısı……………………………………Sayfa 5 h) Merkezi Sistem Sınavlar………………………. “ i) Ġhtiyaçlar-Sorunlar…………………………….. “ j) Çözüm Önerileri……………………………….. “ V. Bölüm: Ortaöğretim……………………………………………...Sayfa 6 a) Okul Sayısı……………………………………… “ b) Öğrenci Sayısı………………………………….. “ c) Derslik Sayısı…………………………………… “ d) Öğretmen Sayısı………………………………… “ e) OkullaĢma Oranları…………………………… “ f) ÖSS……………………………………………… “ g) Ġhtiyaçlar-Sorunlar…………………………….. “ h) Çözüm Önerileri……………………………….. “ VI. Bölüm: Halk Eğitimi…………………………………………..…Sayfa 7 a) Bina……………………………………………... “ b) Öğretmen Sayısı……………………………….. “ c) Açılan Kurslar…………………………………. “ d) Ġhtiyaçlar-Sorunlar…………………………….. “ e) Çözüm Önerileri……………………………….. “ VII. Bölüm: Öğretmen Evi…………………………………….……..Sayfa 7 a) Bina……………………………………..…... “ b) Yatak Sayısı……………………………………. “ c) Ġhtiyaçlar-sorunlar……………………………. “ d) Çözüm Önerileri………………………………. “ VIII. Bölüm: Yurtlar………………………………………………..….Sayfa 7 a) Bina……………………………………………...Sayfa 7 b) Barınabilecek Öğrenci Sayısı…………………. “ c) Mevcut Öğrenci Sayısı………………………… “ IX. Bölüm: Dershaneler…………………………………………..….Sayfa 7 a) Dershane Sayısı………………………………… “ b) Dershane Öğrenci Kontenjanı………………… “ X. Genel Sorunlar ve Çözüm Yolları…………………………..…..Sayfa 7 a) Sorunlar………………………………………… “ b) Çözüm Önerileri……………………………….. “

http://gulsehir.meb.gov.tr

2


T.C. GÜLġEHĠR KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BRĠFĠNG DOSYASI I. Bölüm: Kurum Bilgileri a) b) c) d) e) f) g)

Kurum: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Adres: Hükümet Konağı Kat:1 E-Posta: gulsehir50@meb.gov.tr Genel Ağ: gulsehir.meb.gov.tr Telefon: 384 411 30 19 – 411 32 30 Belgegeçer: 384 411 23 36 Ġlçe Milli Eğitim Müdürü: Hacı Mehmet YILDIZ

II. Bölüm: Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü a) Tarihçe: Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1985 yılında kuruldu. İlk binası Kızılırmak Caddesinde bulunan bugünkü İlçe Tarım Müdürlüğü hizmet binasıydı. Müdürlük 1992 yılında hükümet binasındaki yerine taşındı. Yer darlığı sebebiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2003 yılında şu an hizmet verdiği Eski Belediye İş Hanının 3. katına geçen müdürlüğümüz, 2008 yılında yeniden ilçe hükümet binasında hizmet vermeye başladı. b) Bina Özellikleri: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “hükümet konağı” nın 1. katında hizmet vermektedir. Bina merkezi ısıtma sistemine sahiptir. Ortak kullanıma açık WC’si olup, birime özel kullanılabilecek içme suyu sistemi mevcut değildir. c) Personel: Müdürlüğümüzde Kültür ve Personel işleri olmak üzere iki ana bölüm mevcuttur. Bu hizmetler iki şube müdürü, bir şef, bir formatör öğretmen, üç V.H.K.İ. , iki hizmetli tarafından yürütülmektedir. d) Ġhtiyaçlar/Sorunlar: i. Memur ve hizmetli sayısı yok denecek kadar az olduğu için, idari işler ve temizlik/bakım işleri aksamaktadır. Bu hizmetler Okul Aile Birlikleri tarafından karşılanmaya çalışılmakta bu da diğer sorunları (SSK) birlikte getirmektedir. ii. Bölgemiz mecburi hizmet bölgesi olduğundan, öğretmen atamalarında sorun bulunmamakta ancak öğretmen hareketliliği çok olduğundan öğrencilerin öğretmenlere alışma süreci tam olarak gerçekleşmemekte bu da eğitim kalitesini düşürmektedir. III. Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi a) Sınıf Sayısı: İlçemizde toplam olarak 22 ilköğretim okulu bünyesinde ana sınıfları mevcuttur. b) Müstakil Anaokulu: İlçemizde 1 adet müstakil anaokulu mevcuttur. 2 şubede toplam 30 öğrenci ve 3 öğretmenle hizmet vermektedir. c) Öğrenci Sayısı: Ana sınıflarımızda 531 öğrenci mevcuttur. d) Öğretmen Sayısı: Ana sınıflarımızda 7 Kadrolu, 16 sözleşmeli öğretmen görev yapmaktadır. e) Malzeme Durumu: Ana sınıflarımızın ihtiyacı olan tüm malzeme mahalli imkânlar kullanılarak tedarik edilmiştir. f) Çağ Nüfusu ve Kayıtlı Öğrenci Sayısı: Doğum yıllarına göre, çağ nüfusu ve kayıtlı öğrenci sayısı aşağıdaki gibidir.

http://gulsehir.meb.gov.tr 3


Doğum Yılı 2005 2006 TOPLAM

Kaydı YapılmıĢ 391 109 500

Kaydı YapılmamıĢ 3 248 251

Toplam Çağ Nüfusu 394 357 751

g) Ġhtiyaçlar/Sorunlar: i. Ana sınıflarında kullanılması gereken pedagojik ve tıbbi açıdan uygun, sağlıklı malzemeler oldukça yüksek bedelle satılmaktadır. Bu yüzden bu türlü araçların temininde sorun yaşanmaktadır. ii. 5 yaş grubu öğrencilerinin taşınması mümkün olmadığından, bu yaş grubunda istenen okullaşma oranına ulaşılamamıştır. h) Çözüm Önerileri: i. Okul aile birlikleri, Vakıflar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteği alınarak, eldeki olanaklar da değerlendirerek söz konusu araçların temini okulların kendi çevrelerinde sağlanabilir. ii. 5 yaş grubu öğrencileri taşımalı sisteme dâhil edilmelidir. IV. Bölüm: Ġlköğretim a) Okul Sayısı: İlçemizde tamamı bakanlığımıza ait 37 ilköğretim okulumuz mevcuttur. 25 ilköğretim okulu eğitim-öğretime devam ederken,12 tanesi öğrenci azlığı nedeniyle kapalıdır. b) Öğrenci Sayısı: İlçemiz ilköğretim okullarında ,okul öncesi eğitim çağı dahil, toplam 3326 öğrenci mevcuttur. c) OkullaĢma Oranı: %99 d) Öğretmen Sayısı: İlköğretim okullarımızda 95 sınıf, 102 branş, 16 ücretli öğretmen olmak üzere toplam 213 öğretmen mevcuttur. e) TaĢımalı Eğitim: İlçemizde 10 taşıma merkezine toplam 571 öğrenci taşınmaktadır. Öğrencilerimize sıcak öğle yemeği verilmekte, taşıma hizmeti 37 adet araçla sağlanmaktadır.2010-2011 yılı ilköğretim taşıma maliyeti 466.703,61 TL, yemek maliyeti 220.172,90 TL dir. i. 4-8. Sınıfları TaĢınan Okullar: Hacıhalilli, Oğulkaya, Eğrikuyu, Gümüşkent, Yakatarla,Yeşilyurt,Gülpınar ii. 6-8. Sınıfları TaĢınan Okullar: Yeniyaylacık, Yeşilöz, Gökçetoprak, Kızılkaya, Şahinler, Bölükören f) Kapalı Ġlköğretim Okulları: Okul Adı 1 Alkan 2 Civelek 3 Dadağı 4 Gümüşyazı 5 Hamzalı 6 Karahöyük 7 Yamalı 8 Yalıntaş 9 Yeşilli 10 Yüksekli 11 Oğulkaya

http://gulsehir.meb.gov.tr 4


g) Derslik Sayısı: Okullarımızda toplam olarak 195 derslik bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 17’tür (Okul öncesi eğitim çağı hariç). h) Merkezi Sistem Sınavlar: OKS Ġstatistikleri

Sınava Giren 196

2008 YerleĢen 82

% 41,83

2009 YerleĢen

Sınava Giren 248

109

Sınava % Giren 43,95 229

2010 YerleĢen 132

% 57,64

i) Ġhtiyaçlar/Sorunlar: i. Atatürk İlköğretim Okulu binası daha az sayıda öğrenci için planlanmıştır. Zamanla artan öğrenci sayısını karşılamak için binaya sürekli olarak ekler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda bina biçim ve bölümlerin konumları itibarı ile eğitime uygun olmayan bir şekle bürünmüştür. ii. Taşıma merkezi olan okullarımızda yemekhane olmaması, yemek hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi önünde en büyük engel olmuştur. j) Çözüm Önerileri: Okullarımızın uygun bir bölümünün yemekhane olarak düzenlenmesi uygun olacaktır..

Bölüm V: Ortaöğretim a) Okul Sayısı: İlçemizde 1 Genel Lise, 1 Anadolu Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 Çok Programlı Lise bulunmaktadır. b) Öğrenci Sayısı: İlçemizdeki dört ortaöğretim kurumunda 377’sı erkek 364’si kız 741 öğrenci eğitim görmektedir. c) Derslik Sayısı: Ortaöğretim kurumlarımızın toplam derslik sayısı 38’dir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 19,50’dir. d) Öğretmen Sayısı: İlçemizdeki dört ortaöğretim kurumunda toplam olarak 58 öğretmen görev yapmaktadır. e) TaĢımalı Eğitim: İlçemizde 85 öğrenci taşınmaktadır. 2010-2011 yılı ortaöğretim taşıma maliyeti 124.350,84 TL, yemek maliyeti 23.076,40 TL dir. f) OkullaĢma Oranları: 2009–2010 eğitim yılında İlköğretim okullarımızdan mezun olan 392 öğrencinin 109’u sınavla öğrenci alan bir ortaöğretim kurumuna yerleşmiş, 208’si ilçemizde buluna üç ortaöğretim kurumuna kayıt yaptırmıştır. Buna göre toplamda ilçemizden 317 öğrenci ortaöğretime devam etmiştir. Ortaöğretimde okullaşma oranımız %81 dir. g) ÖSS: 2009 Okul Gülşehir Lisesi TML ÇPL Toplam

Ön Lisans Sınavlı Sınavsız 9 24 10 9 34

Lisans 8 8

Toplam 17 24 10 51

http://gulsehir.meb.gov.tr 5


2010 Okul Gülşehir Lisesi TML ÇPL Toplam

Ön Lisans Sınavlı Sınavsız 9 18 16 22 34

Lisans 12 1 3 37

Toplam 21 19 19 59

2009 yılı başarı yüzdesi : %34,92 2010 yılı başarı yüzdesi : %39,32 h) Ġhtiyaçlar/Sorunlar: Memur ve hizmetli sayısının yetersizliği nedeniyle hem temizlik ve bakım işlerinde hem de resmi evrak, yazışma vb. işlerde olumsuzluklar yaşanmaktadır. ı) Çözüm Önerileri: i. Ortaöğretim kurumlarının memur-hizmetli ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. Bölüm VI: Halk Eğitimi a) Bina: Gülşehir Halk Eğitimi Merkezi mülkiyeti Gülşehir Belediyesine ait olan ve süresiz olarak kendisine tahsis edilmiş olan binada hizmet vermektedir. b) Öğretmen Sayısı: Halk Eğitimi Merkezinin 2 kadrolu öğretmeni mevcuttur. c) Açılan Kurslar: Açılan 20 kursta 620 kursiyer eğitilmiştir. d) Ġhtiyaçlar/Sorunlar: Halk eğitimi merkezinin hizmetli ihtiyacı vardır. e) Çözüm Önerileri: Bölüm VII: Öğretmen Evi a) Bina: Öğretmen evi mülkiyeti Gülşehir Belediyesine ait Çayır M. Mehmet Akif Ersoy C N: 43/2 adresindeki binada hizmet vermektedir. b) Yatak Sayısı: Öğretmen evinde 10 yatak mevcuttur. c) Ġhtiyaçlar/Sorunlar: Öğretmen evinin yeni bir binaya ihtiyacı vardır. d) Çözüm Önerileri: Yeni bir öğretmen evi binası veya kurumlardan bina tahsisi yapılması ile çözülecektir. Bölüm VIII: Yurtlar a) Bina: İlçemizde 1 Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, 2 Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. b) Barınabilecek öğrenci Sayısı: İlçemizdeki yurtlarda toplam 74 öğrencinin barınma imkânı vardır. c) Mevcut Öğrenci Sayısı: Toplam 74 öğrenci barınmaktadır. Bölüm IX: Dershaneler Dershane Sayısı: İlçemizde dershane bulunmamaktadır.

http://gulsehir.meb.gov.tr 6


Bölüm X: Genel Sorunlar ve Çözüm Önerileri a) Sorunlar i. Genel Onarım Ġhtiyacı:Atatürk İlköğretim Okulunun onarım ihtiyacı bulunmaktadır. ii. Küçük Onarım Ġhtiyacı: 2010 yılında ilçemizdeki okulların küçük onarım ihtiyaçları giderilmiş olup, 2011 yılında da ihtiyaç duyuldukça küçük onarım çalışmalarına devam edilecektir. iii. Hizmetli Ġhtiyacı: İlçemizdeki tüm okulların acilen hizmetliye ihtiyacı vardır. iv. Barınma: İlçemizde acilen ortaöğretim kız öğrenci yurdu ihtiyacı bulunmaktadır. b) Çözüm Önerileri: i. Onarımlar: Genel onarım ve küçük onarımlar için doğrudan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ödenek tahsislerinin yapılması gerekmektedir. ii. Hizmetli Ġhtiyacı: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına ödenek gönderilip, okul temizlik hizmetlerinin, özel sektörden hizmet alımı yoluyla giderilmesi gerekmektedir. iii. Barınma: Bakanlığımızca ya da özel vakıf ve dernekler kanalıyla yurt yapılması sorunun çözümü için yeterli olacaktır.100 yatak kapasiteli ortaöğretim yurdu için gerekli çalışmalar başlatılmış Bayındırlık İl Müdürlüğünce keşif bedeli çıkartılmış, Sosyal Dayanışma Vakfı’na başvurularak yurt yapımı istenmiştir.

http://gulsehir.meb.gov.tr 7

Brifing 2011  
Brifing 2011  

Brifing 2011

Advertisement