Page 1

Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Кубрат ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Методическото обединение на началните учители ЗА Учебната 2012/2013 год.

I. Общи положения: Настоящият план е подготвен на заседание на МО на началните учители, проведено на 29.09. 2012г. Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на първия срок и в края на учебната година. II. Основни цели: Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на знанията и уменията на учениците за самостоятелно учене. Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на учебновъзпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане личността на ученика. Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност. Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката на преподаването. Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата им приложимост. Формиране на нагласа и умения за работа в група. III. Задачи: Усвояване на минимум знания и умения по всички учебни предмети от всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие. Приоритетно оценяване на уменията и компетентностите на учениците формирани в процеса на обучение.


Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците. Планиране на урочната работа чрез съобразяване на обема от знания с възрастовите особености на учениците и намаляване на академичната претовареност на учебното съдържание. Използване на ефективни методи на преподаване за овладяване на знанията и тяхното прилагане. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, насърчаването му за овладяване и практикуване на интелектуалните умения, стимулиращи активното му комуникативно поведение. Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда и участие в демократичните процеси. IV. Дейности и мероприятия ТЕМА

2

СРОК

ОТГОВОРНИК

1. Запознаване с нормативните актове относно работата на началния учител

м. Септември

Г. Солакова

2. Изготвяне и провеждане на тестове за входно ниво по БЕЛ и Математика

м. Октомври

Кл. ръководители

3. Изготвяне и провеждане на тестовете за училищна готовност на учениците от първи клас.

м. Октомври

Д. Неделчева,

4. Приобщаване на родителите към училищния живот.Разглеждане и обсъждане на Законовите разпоредби и изисквания на образователната система и на училищата.

м.Октомври

Кл. ръководители

5. Провеждане на консултации и допълнителна работа с изоставащите ученици

През годината

Кл. ръководители

6. Подобряване и обогатяване на наличната материална база и естетизация на училищната среда.

През годината

Кл. ръководители

7. Изнасяне на открити уроци пред родителите.

През годината

Кл. ръководители

8. Обобщаване на резултатите от учебновъзпитателната работа в края на първия и втория учебен срок. Набелязване на мерки за отстраняване на допуснатите грешки.

През годината

Кл. ръководители

9. Участие в квалификационни курсове

През годината

Кл. ръководители

10. Участие в национални състезания на СБУ „Аз и буквите”, „Аз и числата”, „Аз и природата”, „Аз и Европа”, „Аз рисувам”

През годината

Кл. ръководители


11. Осъществяване на приемственост между началните учители и учителите от средния курс.

През годината

А. Дамянова

ПРОГРАМА

за дейностите във връзка с провеждането на националната кампания „Участвам и променям”, подкрепена от Омбудсмана на Република България

"Участвам и променям!" има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. Тя се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците. Кампанията обединява всички дейности и задачи, които ще се реализират от Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с институции и организации.

Кампанията има за цел: 1.Да разшири и стимулира формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. 2.Да постави фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения на децата и учениците. 3.Да подкрепи ролята на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството между институциите в системата на образованието, семействата и другите институции и служби в общността в тяхната съвместна грижа за подрастващите.

"Участвам и променям!" обхваща следните теми: Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните; Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото; Полова и сексуална култура. Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз; Толерантност към различието; Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; Ролята на играта и почивката за децата; Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите.

3


Социално благополучие: Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление; Изразяване и отстояване на мнение; Благотворителност; Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи. Кампанията за гражданско и здравно образование "Участвай и променяй!" ще се провежда през цялата учебна година, като 3 седмици ще бъдат посветени на социалното благополучие, психичното и физическото здраве на учениците. Обучението в дух на демократично гражданство, здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците ще се провежда под различни форми: в Часа на класа, състезания, изложби, спортни празници, училищни празници, празници и чествания, организирани от Община Кубрат и включени в Общински празничен календар и др. Като неизменна част от националната кампания „Участвам и променям”, е популяризирането и документирането на различните дейности. За целта – ще се отразява документално всяка дейност в снимков материал, а снимките да бъдат изложени на таблата в класните стаи и коридора и фоайето, на определените за тази цел места.

ПЛАН за дейностите във връзка с провеждането на националната кампания „Участвам и променям”, подкрепена от Омбудсмана на Република България

ДЕЙНОСТИ НА КАМПАНИЯТА НА НИВО МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НАЧАЛЕН КУРС

ДЕЙНОСТИ НА КАМПАНИЯТА Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните; Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото. Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици. Час на класа – месец януари. Разглеждат се теми от рубриката „Физическо здраве” Организиране на походи, излети и екскурзии Посрещане на Първа пролет в парка

4

ОРГАНИЗАТОРИИ ОТГОВОРНИЦИ

Медицинско лице; Класни ръководители в Часа на класа


Психично здраве: Справяне с различни форми на училищен тормоз.Справяне с конфликтни ситуации. Толерантност към различието-насочване вниманието към интегрираното обучение на деца с увреждания и СОП, като се акцентира върху толерантността един към друг и разбиране на различията.

Директор Ресурсни учители; Класни ръководители в Часа на класа

Час на класа – месец ноември.Разглеждат се теми от рубриката „Психическо здраве” Социално благополучие: Разясняване функциите на институцията на Омбудсмана на Република България. Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление; Изразяване и отстояване на мнение; Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите. Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи.

Директор; Класни ръководители в Часа на класа; Специалист и възпитател,

Безопасен Интернет-м. ноември; Час на класа – месец май-разглеждат се теми от рубриката „Социално благополучие”; Посещения на театрални постановки,концерти; Ден на Ученическото самоуправление 09.май.2013г Състезания: Състезание „ Знам и мога” – за ученици от ІІІ и ІV клас Участие в Национално състезание „Водата-извор на живот”-изложба на рисунките във фоайето на училището, на определените за тази цел места Рисунки на асфалт в двора на училището на тема „Как си представям Земята от космически поглед” Училищни празници Съгласно Плана на Комисията по чествания и естетизация: Ученически празник под надслов „За хляба наш”изложба на кулинарни изделия - от всеки клас поне по едно кулинарно изделие; Провеждане на тържества, конкурси и изложби по случай Коледа и Нова година; Подготовка и провеждане на тържество за Васил Левскис 4.клас; Подготовка и провеждане на “Тържество на буквите “с 1.клас;

5

Класните ръководители и възпитател

Комисията по чествания и естетизация Класните ръководители и възпитател


Посрещане на Баба Марта. Конкурс за мартеници. Тържества по случай 8 Март; Участие във Великденските празници на училището; Подготовка и участие в Патронния празник на училището; Подготовка, организиране и провеждане на годишни утра с учениците от 1-4 клас. Спортни празници Съгласно Плана на Комисията по спорт и туризъм Футболен турнир между отборите на І и ІІ , ІІІ и ІV клас Зелена седмица – месец април: Ден на планетата Земя, 22 април - почистване, озеленяване на училищния двор

Класните ръководители и възпитател Комисията по чествания и естетизация Администратор, помощен персонал Комисията по хигиена

Забележка : Датите на проявите от Националния календар за извънучилищните дейности и от Националния спортен календар са посочени в публикувани в сайта на МОМН календари.

6

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА Методическото обединение на началните учители  

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА Методическото обединение на началните учители