Page 1

2

MARIESTADS-TIDNINGEN MARIESTADS-TIDNINGEN MÅNDAGEN DEN 7 DECEMBER 2009 MÅNDAGEN DEN 7 D

LEDARE/DEBATT RE/DEBATT

Postadress: Debatt, Box 242, 54 Postadress: Debatt, Box 242, 542 23 Mariestad e-post: friaord@mariesta e-post: friaord@mariestadstidningen.se

Kulturens big bang Dags för en ny återställa ens big bang Dags för en ny återställare pång i Gullspång S X

X X X

X

X

X

X

Att kommunerna och landsDen dåvarande borgerliga regetingen söker effektiviserar sin ringen reagerade. verksamhet och prövar alterna”Enligt regeringens mening tivade former för driften av bland bör rättsliga möjligheterna annat barnstugor och inte äldrevård till insyn och kontroll vara kan inte vara något annat än lovberoende av i vilken form som värt. Att privata företag tar över kommuner och landsting

Den sittande eller kommande Insyn regeringen kan göra det lätt för DenDet dåvarande borgerliga regesig. behövs ingen entreprenör ringen reagerade. för att hitta argumenten för en regeringens mening ny”Enligt återställare. Det är bara att bör de rättsliga möjligheterna plagiera och ta hela avsnitt ur till insyn och kontroll inte vara Davidssons proposition från 1993. beroende av i vilken form som kommuner och landsting NILS FUNCKE

Det är dags för en n Visserligen finns m för kommunerna at med entreprenörer krav på insyn. Men tvingande regel och regeringen konstat det inte tillräckligt. Principen om ins angelägenheter har rige sedan 1776. Un har öppenheten sut och många anställd utanför grundlagen är vi till del där igen lingen kommer bar Det är dags för en n om vi vill hålla på p som kom till för att teten, eliminera ma minska korruption Den sittande elle regeringen kan gör sig. Det behövs inge för att hitta argume ny återställare. Det plagiera och ta hela Davidssons proposi

X

CITERAT

Lavaldomen

Vad gör (S) vid makten?

Något har gått fel

ett särskilt förhållningssätt till KARIN ERIKSSON, CHEFREDAKTÖR varudeklarerad politik. Sedan

eller: 070-695 95 91 Sportredaktionen: 0501-68720, Stockholmsvägen 21 Resultatservice: 0501-14350. Boxannonsavdelningen: 242 Fax 0501-775 58 Fax redaktionen: 0501-167 00 54223 Mariestad

eller: 070-695 0506-74 79 61,95 fax91 0506-71354 Sportredaktionen: 0501-68720, Hova-Gullspång: Resultatservice: 0501-14350. 0506-74 79 65, fax 0506-352 60 Fax tidningen annonsavdelningen: Om uteblir: 0501-775 58 Fax redaktionen: 0501-167 Tidningstjänst, 0501-125 7600

0506-74 79 61, fax 0506-71354 redaktion@mariestadstidningen.se Hova-Gullspång: sport@mariestadstidningen.se 0506-74 65, faxmedarbetare: 0506-352 60 E-post till79 enskilda Om tidningen uteblir: fornamn.efternamn@ Tidningstjänst, 0501-125 76 mariestadstidningen.se

Om Lars Ohly

att skada svårt sjuk Nor

Ministerns budskap

Ministerns bud

Ansvarig minister, Christina Husmark Pehrsson (M), har sagt att ingen som är allvarligt sjuk Byggnadsatt borde inseersättning att de kommer bli utan har att förlorat. bordenåoch det förFörbundet dem inte finns erkänna attgräns. agerandet i Vaxholm gon bortre Det är samma var en skamfläck för kommunicesvensk ministers ansvar att fackföreningsrörelse. Det enda ra det budskapet till Försäkringssom fortsatta protester riskerar kassan tills varenda handläggare att uppnå ärdet. att kollektivavtal förhar förstått knippas med snävt egenintresse Eskilstuna-Kuriren (lib) och hotfull retorik. Den svenska modellen är värd ett bättre öde än så. Upsala Nya Tidning (lib)

Ansvarig minister, Husmark Pehrsson att ingen som är all kommer att bli utan och att det för dem i gon bortre gräns. D ministers ansvar at ra det budskapet til kassan tills varenda har förstått det. Eskilst

Glasklar avsik och orimlighet

Eftersom intentionerna i lagstiftningen förefaller glasklara är det ovärdigt att det skagått behöva gå så Något måste alltså fel. Antinlångt sjukvårdens utförare angen äratt reglerna felaktigt skrivna, ser sig behöva till pressenaroch på grund av attgå regeringens påpeka deatt orimligheter som uppbete med göra om sjukförsäkstår. Ansvarig i regerringen har gåttminister för snabbt. Eller ingen, Cristina Husmark Pehrson så har Försäkringskassan tolkat (M), hävdar samtidigt med emfas reglerna fel. Det är dock svårt att att svårt sjuka personer inte ska förstå syftet med att tolka regler tvingas ut som på arbetsmarknaden. på ett sätt man vet kommer Falu-Kuriren (lib)

Eftersom intention ningen förefaller gl ovärdigt att det ska långt att sjukvården ser sig behöva gå ti påpeka de orimligh står. Ansvarig mini ingen, Cristina Hus (M), hävdar samtid att svårt sjuka pers tvingas ut på arbets

redaktion@mariestadstidningen.se Priser, prenumeration: sport@mariestadstidningen.se 12 månader 1.605:– inkl. moms E-post till enskilda medarbetare: 6 månader 930:– inkl.moms fornamn.efternamn@ 4 månader 695:– inkl. moms 2mariestadstidningen.se månader 360:– inkl. moms

Priser, prenumeration: 12 månader 1.6 6 månader 9 4 månader 6 2 månader 3

Lavaldomen

Glasklar avsikt och orimligheter

Något har gått fel

X

KARIN ERIKSSON, CHEFREDAKTÖR

bete med att göra om sjukförsäkringen har gått för snabbt. Eller så har Försäkringskassan tolkat Det enda fel. vi vet Ohly har att reglerna Detäräratt dock svårt ett särskilt till förstå syftetförhållningssätt med att tolka regler varudeklarerad politik. Sedan på ett sätt som man vet kommer

denskada stora svårt kommunistdebatten att sjuka människor. 2004 kallar han sig inte längre Norrtelje Tidningför (c) kommunist – han bara är det. Kristianstadsbladet (lib)

X

Klimatmötet i Köpenhamn

den stora kommunistdebatten 2004 kallar han sig inte längre för kommunist – han bara är det. På ett sätt är klimatförändringsKristianstadsbladet (lib) konferensen en succé i sig själv, för trots den finansiella oron som dragit fram över världen ligger just klimatfrågan ändå i topp Byggnads borde inse att de på världsagendan och har inte har förlorat. Förbundet borde drunknat i havererade banker, erkänna att agerandet i Vaxholm konkurser och annat otrevligt. var en skamfläck för svensk Kvällsposten (lib) fackföreningsrörelse. Det enda som fortsatta protester riskerar att uppnå är att kollektivavtal förknippas med snävt egenintresse Partiet tänker väldigt mycket på och hotfull retorik. Den svenska hur det ska återta Rosenmodellen ärkunna värd ett bättre öde badså. och har rekryterat ett antal än kompetenta personer att nå(lib) Upsala Nyaför Tidning detta mål. Däremot kan inte ens den mest överbetalda sahlinistapparatjik hävda måste att det alltså finns någon Något gått fel.tydlig Antinregeringsstrategi. gen är reglerna felaktigt skrivna, Aftonbladet (ober på grund av att regeringens ar- s)

X

1

Från botten av alla listor rusar lilla Gullspång

Reglera och styra Insyn

Nya krav

X

av sar ng

för samhället KRÖNIKA NILS FUNCKE Nils Funcke att reglera och Utvecklingen styra en verk- har gått i ett raskt tempo. Beloppet har dubblesamhet dit man ratsän från vill att2000 äga till den.2007. Eller som Statistiska Centralbyrån (SCB) Men ett påtagligt bekymlite mer beskriver det mer somåterhållet inte uppmärksammas så har köpen tillräckligt är”av att verksamhet när entrepre-ökat över årenträder till rätt nörerna inså fåravsevärda grundbelopp”. lagens regler om öppenhet och Hur många som arbetar i föreinsyn stryka på foten. Offentligtagen som utför demöjligheten traditionellt hetsprincipen och kommunalt verksamheför offentligtskötta anställda att gå till terna ger däremot inte statistiken medierna med oegentligheter från SCB någon hint om.att Men eller felaktigheter utan hotas eftersom det handlar av repressalier gäller om intepersoför dem nalintensiv verksamhet torde som jobbar hos entreprenörerna. detFenomenet säkerligenär röra sig om runt inte nytt. 100000 1980-talet personer. och början av Under Av kommunernas totalaute i 1990-talet var det populärt verksamhet köps nu 13 procent kommunerna att lägga elverk och från den privata eller sopstationer och sektorn, allt vad det var i uttryckt på annat sätt, 100 separata aktiebolag. Dåavförsvann skattekronor som går till drift går medborgarnas rätt till insyn och 13 kronor att till granska privata företag som möjlighet hur verkkommunen tecknat avtal med. samheten sköttes.

väljer att bedriva het.”, står det i prop som är signerade In son, dåvarande kris civilminister. Från 1 januari 19 återställaren verka åter möjligt att få in våra skattepengar a fick också 100000-ta tillbaka sitt meddel

X

is är det kulturens big bang som så småningom kommer att leda till en helt ny identitet för vår lilla kommun. ill en helt ny identitet för vår lilla kommun. KRÖNIKA NILS FUNCKE Tänk och att fylla alla tomma tomma lokaler i Hova Gullspång med lokaler i Hova och Gullspång med Utvecklingen har gått i ett konstnärer från hela världen. ela världen. raskt tempo. Beloppet har kommunen som den mest kulturvänliga i dubblekommunen som denMarknadsföra mest kulturvänliga i ratssamtal från 2000 tillledare 2007. Eller landet. Fåmed igång ett kulturstrategiskt med som som tt kulturstrategiskt samtal ledare som Statistiska Centralbyrån (SCB) vant sig vid att sätta kulturen på undantag. Skapa en kulturmotta kulturen på undantag. Skapa en kulturmolite mer återhållet beskriver det dell som kan vara inspiration för många glesbygdskommuner i inspiration för många glesbygdskommuner i så har köpen ”av verksamhet ökat landet. överspännande. åren till rätt så avsevärda är kul, nytänkande och otroligt nkande och otroligtDet spännande. Vägen dit är redan krattad av ossbelopp”. skattebetalare. Via både dan krattad av oss skattebetalare. Via både Hur stort många arbetar i föreregionala pengar satsas påsom Gullspångsmommunala pengar satsas stortoch på kommunala Gullspångsmotagen som utför de traditionellt dellen. Från botten av alla listor rusar lilla Gullspång med 5400 en av alla listor rusar lilla Gullspång med 5400 kommunalt skötta verksamheinvånare till kulturtoppen. urtoppen. terna ger däremot inte statistiken Frälsaren är kulturutvecklare Staffan Frälsaren är kulturutvecklare Staffan från SCB någon hint om. Men Hjalmarsson som har en halvtidstjänst Hjalmarsson som har en halvtidstjänst eftersom det handlar om persomed projekt Gullspångsmodellen. Målet med projekt Gullspångsmodellen. Målet nalintensiv verksamhet torde är att skapa just kulturstrategiska är att skapa just kulturstrategiska det säkerligen röra sig om runt samtal med politiker och tjänstemän. samtal med politiker och tjänstemän. 100000 personer. Det i sin tur ska leda till att kulturen tar Det i sin tur ska leda till att kulturen tar Av kommunernas totala större utrymme i samhällsplaneringen. större utrymme i samhällsplaneringen. verksamhet köps nu 13 procent för att det häreller från den privata sektorn, Jag håller tummarna för att det härJag håller tummarna ska gå vägen, bli något bra och uttryckt på annat sätt,faktiskt av 100 ska gå vägen, bli något bra och faktiskt kunna skapa en förändring. skattekronor som går till drift går kunna skapa en förändring. Men det finns anledning att höja 13 kronor till privata företag som Men det finns anledning att höja finger. Delprojekt som Foto: JAN FLEISCHMANN ett varningens kommunen tecknat avtal med. HMANN ett varningens finger. Delprojekt som borde ha avslutats för länge sedan har borde ha avslutats för länge sedan har Det som ska är inte Reglera ochlevereras styra försenats. Det som ska levereras ärförsenats. inte kulturkrocken för hård kan kommunerna och landsklart. Blir kulturkrocken för hård klart. kan Blir Att sluta i brist påsöker kommunikation tingen effektiviserarmed sin det sluta i brist på kommunikationdet med invånarna och då dör hela projektet. En verksamhet och prövar alternainvånarna och då dör hela projektet. En jättekraschtiva blev det när nättranformer förmodern driften av bland jättekrasch blev det när modern nättransparens mötte protokollsverige. annat barnstugor och äldrevård sparens mötte protokollsverige. kan om inteen vara något annat än lovdokumentation Det handlar om en dokumentation Det handlar Att privata företag tar över en idémiddag i Stockholm sentvärt. en kväll på stimmig krog g i Stockholm sentfrån en kväll på stimmig krog med en samling kulturaktörer. Filmen lades ut på YouTube. ulturaktörer. Filmen lades ut på YouTube. Jag förstår Staffan Hjalmarssons intention. CITERAT Han vill vara öpfan Hjalmarssons intention. Han vill vara öppen och tydlig. Geha insikter i hela processen. Det kan ha sina poinsikter i hela processen. Det kan sina poänger. processer börjar med stora frågor, bollande Klimatmötet va processer börjar medAlla storakreativa frågor, bollande och enHjalmarsson del tokiga idéer. Eller som Staffan Hjalmarsson själv i Köpenhamn déer. Eller som Staffan själv uttrycker det: ”Vi har gjort våra provsprängningar”. har gjort våra provsprängningar”. På ett sätt är klimatförändringsHandärför ångraratt dock Youtube-klippet. Inte därför att mötet var k Youtube-klippet. Inte mötet var konferensen en succé i sig själv, dåligt utannacken. därför att presentationen Denoron konstatt presentationen blottade Den konstförblottade trots dennacken. finansiella som närliga sig friamötte världen sättet att uttrycka sig över mötte den konseren och sättet att uttrycka denoch konserdragit fram världen ligger vativa kommunalbyråkratin. fördomar omändå flumi topp och just klimatfrågan byråkratin. Alla våra fördomar om flum och Alla våra fick ettblandning visuellt bevis. Det varpåen olycklig blandning världsagendan och harmellan inte ellt bevis. Det vartrams en olycklig mellan spontant idébollande och officiell rapport. drunknat i havererade banker, nde och officiell rapport. Jag tror de flesta förstår att det finns en del i alla projekt där konkurser och annat otrevligt. a förstår att det finns en del i alla projekt där tankarna måste flöda fritt, och (lib) Kvällsposten öda fritt, man måste hitta en plattform och man måste hitta en plattform testabör idéer. Men det som et som dokumenteras vara tydligt. Dendokumenteras bör vara tydligt. Den minuter långa filmen gjorde i alla fall inte mig så mycket nga filmen gjordedrygt i alla7fall inte mig så mycket Och knappast har råd att laga kommun där manklokare. knappast hari en rådkommun att laga där manVad gör (S) vid makten? läckor i stadshuset tak så sticker det i ögonen med krogbesök i t tak så sticker det i ögonen med krogbesök i Partiet tänker väldigt mycket på Stockholm på skattebetalarnas bekostnad. ttebetalarnas bekostnad. hur det ska kunna återta RosenAtt använda YouTube, Facebook, Twitter eller blogg ärett bra om uTube, Facebook, Twitter eller blogg är bra om bad och har rekryterat antal kunden är mogen det. Det som rapporteras måste dock kompetenta personer för vara att nå för det. Det som rapporteras måste för dock vara proffsigt kunden detmål. är något av vikt som detta den måste känna att det är och något av viktmåste som känna att levereras. Däremot kan inte ens den mest det här. sahlinistapparatjik överbetalda ng, sjabbla inte bort Snälla det här.Gullspång, sjabbla inte bort Låt projektet blidet denfaktiskt möjlighet för kommunen somnågon det faktiskt hävda att det finns tydlig i den möjlighet för kommunen som potential attordning vara. Var tydlig och håll ordning på ara. Var konkret,har tydlig och håll på konkret,regeringsstrategi. och dokument. Vikten av det vet varenda konsult som(ober s) Aftonbladet ent. Vikten av detsiffror vet varenda konsult som överlevt tider. Vi måste också inse att den kulturkrock der. Vi måste också inse atti dessa den kulturkrock som nu visar sig är en del av processen. r en del av processen. Om Lars Ohly Förhoppningsvis som väntar. is är det en god evolution som väntar.är det en god evolution Det enda vi vet är att Ohly har n. Kulturrevolution.Eller revolution. Kulturrevolution.

verksamhet som väljer att bedriva sin verksamtidigare i prinhet.”, står det i propositionen cip helt varit som är signerade Inger Davidshelt förskonad son, dåvarande kristdemokratisk från konkurrens civilminister. behöver Från 1heller januari 1995 började inte vara fel. Det återställaren verka och det blev finnsmöjligt andra sätt åter att få insyn i hur för samhället våra skattepengar användes. Då Nils Funcke att reglera och fick också 100000-tals anställda styra en verktillbaka sitt meddelarskydd. samhet dit man vill än att äga den. Nya krav ett påtagligt DetMen är dags för en nybekymåterställare. mer som inte uppmärksammas Visserligen finns möjligheten tillräckligt är att när för kommunerna att ientrepreavtalen nörerna träder in får grundmed entreprenörerna skriva in lagens öppenhet och krav påregler insyn.om Men det är ingen insyn stryka på foten. Offentligtvingande regel och precis som hetsprincipen och möjligheten regeringen konstaterade 1995 är för offentligt anställda att gå till det inte tillräckligt. medierna med Principen omoegentligheter insyn i allmänna eller felaktigheter att hotas angelägenheter harutan vi haft i Sveav repressalier för dem rige sedan 1776.gäller Underinte perioder som jobbar hos entreprenörerna. har öppenheten suttit trångt till Fenomenet är inte har nytt.hamnat och många anställda Under 1980-talet och början utanför grundlagens skydd.av Nu 1990-talet var detigen populärt ute i är vi till del där och utveckkommunerna lägga och lingen kommeratt bara attelverk fortsätta. sopstationer och det var i Det är dags för enallt ny vad återställare separata Då försvann om vi villaktiebolag. hålla på principerna medborgarnas till insyn och som kom till förrätt att öka effektivimöjlighet att granska hur verkteten, eliminera mannamån och samheten sköttes. minska korruptionen.

X

D

verigessom kommuner och verksamhet landsting tidigare i prin- lägger ut allt mer av sin verksamhet på cip helt varit entreprenad. helt förskonadUnder 2007 köpte de tjänster från 39760 privata från konkurrens företag, föreningar och stiftelser. behöver heller Det handlar inte vara fel.om Detvård, skola och omsorg för 58 miljarder kronor. finns andra sätt

X

S

veriges kommuner och landsting lägger ut allt en moderna kulturen har kommit tillsin Gullspång. mer av verksamhet på erna kulturen har kommit till Gullspång. Nyskapande och spontanitet har mött diarielistor entreprenad. Under 2007 köpte apande och spontanitet har mött diarielistor och administration. Gamla föreningen de tjänster frånställs 39760 inför privata ministration. Gamla föreningen ställs inför moderna installationer. företag, föreningar och stiftelser. a installationer. Det handlar om vård, skola och Kulturkrock! omsorg för 58 miljarder kronor. Förhoppningsvis är det kulturens big bang som så småningom

Ledare i Mariestadstidningen om G-modellen  

"Vi måste också inse att den kulturkrock en del av processen. s är det en god evolution som väntar."