Page 1

rgffiirc. -D'EUru)PE

ASSIJRE r-ADTFFUSIOI{ DESFIESIJLTATS

SOOcc

2-3-4SEPTEM8RE1988

FF

FFIGEIÙI

dfel CItocycli sme

EHF+T l-Ë

EL.|FÈFFH I-ICT.TEI FlAl\tEl ctGl

ASI'I AËË IIIBATTI NIRCUIT Cr--f ËË[JFtgiE 5{rcr Ël'|5 l2ô7 r TI.IARQUË_f,YL, I+NAT*NTTTEHFS I''I. ËTNCURRENT CL * N"IDAT*6R*NOI'I KACHËLNIËIITTE DAVE LEAçhI ALFËftTT]FBTâ RUDROFF MTCFIAËL HARTIN TROECH ALOIS HÊYËÊ ÈIANS|.iLÏNËËBIEt. ANDRAULT BEITNARD DANIEL FAUGET TII.I[I FAAVILAINËN VITTORIOSçATOI.A HARKPHILLIPS NIËËI ËOHHASSANN BURHI CHfTISTOFH J€Af.I LUÊ DËHIEftRE

ls4 249 3l 47 Ë46 6Sû 41. 7 837 q42 10 5? 7 ll 35 t2 l3 14 15

$(t ?g ?9

HON CLASSES{ligne nr * Ë0NÇURRENT$

36

51

g6 Ll l"

43

47

ll

HBNNAçHËVAL v SUUUT:IRF ÊB HI}NtiA t HCINDfIRS D D TIONDARS HBNDAfiSR D $tlZUl{I X$\'35 D Ë SUTUKI F HONDARS SIJZUI.iIRËEI sF: FATI]N 8Ë r GH SUZUKI HfiIINA RS cH HONDAFii Él{ $UZI'I{I REB CH

22 ?2 22 ?2 27 22 27 22 73, 22 ?? 22 ?t z.L 21

d'arrivÉe non franchie

3B

sl4 sHFl'Ë:f4t1ÊH 6tÊt netr I T.I,IH f, I.I$YENNE IL. TOUR*ECRRT

4 4 3 e 4? 44 36 14 4 4 5 ô 66 {S l(r 66 4 5 1 7 rg 4 5 ? l ?5 45?3 48 4 5 3 1 l? 43 SC' 27 46 00 43 4â20 22 qâ 7l t s 4Ë l0 32 45 tE 4 6 45 4r) t ç

t2b,l27 r?Ei,sss 125,3?0

t s6 07 t ss 5i I tï5 S5

l?4.ô73 124.trFô t?4. lg8 t24.OB6 113.73(r l2?.e7$ 13t,4?5 131.554 l2t.s14 119,O?l 118.796 rt7,7?4

I I I I I 3 I I ? ? 2 t

3É ?O 57 63 sg ?7 S7 84 5? 04 rr0 4(r g8 6? S? 30 0(r4t 02 :il à tt4 ô6 â 59 ô8 à

I TÛ I TC I TC,

- d i s t a n c e pârcourrte inçuf f içante)

ss 14 f,, u

Éa^ Ï.*+'f I n. t?,' INFORI'IATIOUE AFC HICROCHROT'IOI{ÊTRABE l. 60. 80. 24. 40 Ê. BtURDfiRIAg CONTACTI PA CAUD FAUDIËRE 0}|RON0ËTFOIJOUERAY FâYETDEVILLEÊËVALEÉIE BOIJRDARIâS

CHRIil{OI''ËTRABE IFF I CI EL FFt.I" AFC

't

\I\

)xefio F.l.ll.

AS.rtffiqlEDE

F.ET.


TgJMrc

@ tr&tt l/,^ ASSIJRE

t-AcxFFtÆtoN

DES FI€SIJLTATS

2 - 3 - 4 S E P T E M E R E1 9 8 8

5OOcc

Asn ACtl

ctn[utt sFtlrr l1bt I CEINF{f,NDLJ ?, Ê}EANEEËT ESEiA G[r il'r mil pREtflf/ËS,tpAE[ rilô*ltE-CT|r sE{tE I r SEAt[t2 | sttftct rilftttEunI EI E5E @ E]YIS B T.ril.Tr1,lÏts$tr

| | ilEf,r0 nflâ r 2TJEâT II'COfl'IÉRRE 3 t{ BâC}tEt ilc0ïTt | 3t tGEg l|,D.Eil0r i il f$Ët{Ërt TttD0 ô I? OffIIEL PIIfiET , t ||âmftilDuuffi$ I 31Tilt0Ptiltil.rrrÊr 1 ? IIITHûEL f,U0ffFr rf 5sâl,0tsfi[rÊf, il Ir trRtffiEâxDrâil.ï 12 7 VlTÎ|lfito SCâï|ILR t3 lt f0tF8fl6$tftiluRâ[T tf 58tffi PnârT It 6 $Itl,t lftlfi,fY t6 {9 oâtELtûctr 17 It ctfiulEffictEn0 r8 {t HfirsnrilEEstEr lr r! ilr60lst;HftfissAït 2N f7 r|lilt ressLER 21 5t !Ett$unmmount 22 52,t$ffi tEI tf,FEt 23 f5 SfEFil{t PEfltfEËE ?I II JOSFOOPPIEf, 25 16rfâ8TDr rn0sctf ?ô ?3TIITT TORÊI 2t 55D0illfflutËftlmlr rufixr 10 ?5qml$0Pfl 2? ff DIfl(ffi0E6âRtl It 55frffixPHIIL|P$ sl 1ôFlrtn $fi{lrrH( 3? n xtAus ÊTHt{æR$n

I lt0ilDâ GH HJTUIil R6S r iloiloâcfiË9â il. ftr0â Rs

I Pâïtnr0 2

?lttl

ftcs ?ilôf ?llôt 22ttï 2t8Éi

F fil. $r 0 |}

il|lt0nHs HtlJil0trDâ sutufilftt3 ftlilDt fi$ rt0fi0A R$n

?rôm zlI?r

I

PÀTOII ff

t1968 2219h

r suttx(r

2t{?n ??tô9

Ht sulunRËt I t s a t

6[ flJIUt(l EB SUIUN| tS.[

2t9tl 2219É sB $ultfrtR6 ? l t 2 l t $.P,t. llllxl! 5 $ f t D SUItJfiI IR 3 r a r i f 2,rf e8 | m $Ht fi0t0âRs iislr 2l$18 rmil â LCtEfi lt{H0û 2 2 2 2 q . z t 5 r t i i a c l t suilt|(t ?2NS$ ?1512 Strm l||. suttfrI 2Utq ?15ft tfi0N I 23t51 2t626 friit A H{lilof, [s 2 t ô f 8 I pmnge I l$ Nf D II|IIIDR RS ??llt 2D2q- rei$ IRLSPI}IIDOT ET H z t r 6 t ? t 7 t r s t c t s t f CBPI 32Il? znn Nil|l cfl ffitxDâ Rs 0iltf 2t?es NrNfi $ sul$(r 22tçl ?t830 f0eei 68 SUIUEI ? , 2 7f f i ? ? s $ r e t m A H|}ilDâ ftS 24568 ?33{9 tftil n $,tttil R$B T I I S T t n m tilm

AFC f'IICftO CHROifrIIËTRAEE INFOFI.IATIGI.JË E0NTA0ïr A. HLFDARIAEf . ôg.80.2i. C0 EIRONO9TFOUOUERâY FAUDIERËPABCAUD EI}JRDARIAE FAYETDËVILLERSVALËRIË

F.l.ftl.

2H5r tmil r-$5i lt5ôr tm$ ?riôr 2,5ht rm$ 2$6t 21587 tc!sg ?ft87 ?At7l ifiil ?côtt ?t88? tmm ?m89 2t89t Iri;t ?t0ît 2t?lt tmcr 20?ll ?t?Eô 0ilrc ?ttsû 7.tc2? Nn$ zn?2 2l|5f ftNtr trrsf ?le9r tm0t 21t11 2l|99 ttftt ?il?e 2il72 $tffi 2fi12 21256 0tfCt trrsâ 2l3I? rftst 2rrr? ?fitô rm$ til$6

A.S.m.ffi

lJ{-rs

--ll ut.trtl fi tz?,21t ô l??.?31 || t??,til t5 t?l,ltrl le il9.t01 15ilÎ.tôÎ l$ ilB,îtt l? il8.5ôf 7 il7.q6t r8 il7.8$;

î n7.?r0 l? tt7.?le t? 116,6?f il ils.081 2 il$. tôc 3 ill.til t? lt3-Rl.

?t5t8

6 il3.6}5 ll ll3.tf? | ilI.{31 215{t 7 ilI.{tt î t â 2 5 Ir lr?.?il I tô fB il il?.ttI ?nn It Iil,8BT 2 t ? x s I ilt.8tô 2 l ? t t t{ ilI.11{ 2 t 7 ? s lf ilt,35I 2 t 8 5 8 { Iil.m7 ?tr3l tr lt',11ô ? t r t T t7 $8.CI? 3ilIJ ? 8f.7ll

2tstr 2ti|t

EI{RONOI'IETRAGE OFFIETEL FFf,f - âFc

ÉEt.


cetf. cg)r&>as

COURSEDU t ,l

PtrL0TE

Æ n4tlt.

e

I

Kl,-lr?->-â

):

rlu &,'&Âa rûûë âé.

æ

Nbre Tours

C

s e

L \

Ll

L -tL.Ç+

e .-"1-1"5

6

5

r-

)

4

q

À

ri

./

l<\

o

t-'t

.l

-/l

ii

,l

I

rf

rI

l4

Zr (-/

+L +-q

+I

't-,-l

ît

,/,I

n4 "a

,'l

/'l .jl

/t

', tL

I

" 53-13 ,'{-58-g5

"5

'l-55" qLl +-6 '"153- 3r, +1

,'{.5à- 5t

.'{

t)<r

t{

-3

{o

L - - o ( - - -v ) q

/

ltr

-c6.

Z*cL-cl

IL /4

r5

-L

z*c3-8c z.-*5 -lrt

LC /1

'z

_ tr.Il

-"3 -h

I A h -4 q

-5

ll

À SL s+ +i5 l5 _51.2+ l,ç+ t 3 t-1 "Fl5

4 aa*3c +-IL 4,sS-ltr .Fl5 trrf.t,

/ tu-r5

ri'

t(j

Temps


-J

és: ---d,'> q rlr- <

t*

rl

YI LI

\aæâGî

t

QP,^t\L

'-vu( ,r;

rrr^6

.w

!.' l-

c

- '

1\t'-'

.S

&l?.{?dv -

f\

\.v

z*

th

\4:f$r

,^N tv\

<Â--

t1

?

æ{z{:çANIQ .{ ^'é)^

@€,

fif'.,, 1t',/' 'fù'J:t'/'

içi

tu1

}3q

?../tr.

fr '?\J-"'C-

'L.to,

z--*. L-l

1.

W4tZr1 UP î.1.s 4 zL'^'e4v fl/tE

:?r-S'tC^ /S

-æ,ft,f{54

lÊHfu

zd, _?r

rat'î/Éa

i?_ iV.5U

,/t ç

ltrw_

iv

A È\:2 o v

.+brx*rictoo

$-TCL.t,?l*

âz 4&u't

HN

r!,h {1-

---"1

02:09:'88 Cpt Europe Le Mans  
02:09:'88 Cpt Europe Le Mans