Page 1

DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 1

KRATEK UVODNI NAGOVOR

KRANJ ZASLUŽI BOLJŠE »Ničesar ne bom delal z nejevoljo, ničesar, kar ne bo merilo na splošno blaginjo, in ničesar z lahkomiselno naglico ali samovoljnostjo.« Spet bomo postali vodilno gospodarsko in poslovno središče regije, ki se kosa z bližnjo slovensko prestolnico in je boljša od ostalih večjih občin. Naša občina mora postati to, kar je nekoč že bila – središče posameznih vej gospodarstva, ki privablja investitorje. Tako bomo spodbujali odpiranje novih delovnih mest in zagotavljali varnost, ki jo naši občani in občanke zaslužijo. S skupnimi močmi bomo ustvarjali dodano vrednost, ki jo s svojim poštenim delom prispevamo vsi. Zato bosta potrebna močna volja in vztrajnost, a kjer je cilj, je tudi pot. Mesto Kranj lahko z dobro vizijo in strategijo postane vzgled občinam v bližnji in daljni okolici. Zavedam se, da je vsak začetni korak težak, vendar ko bomo postavili trdne temelje, se bo graditev uspešne občine lahko nadaljevala še v nadaljnje rodove. V mestu Kranj je potrebno okrepiti gospodarstvo, ljudem pa ponuditi več za nižjo ceno in boljše kakovostne storitve.

VERJAMEM, DA OBČANI IN OBČANKE KRANJA ZNAMO IN ZMOREMO VEČ! Vaš kandidat za župana MO Kranj Darjan Petrič


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 2

DELO ZA VSAKEGA Videl sem utrip mesta v vseh njegovih odtenkih: od nekoč bleščečega, gospodarskega in naprednega mesta, ki je obetalo, do njegovega zatona v sivino povprečja. Naših razvojnih potencialov nismo uspeli izkoristiti. Skrajni čas je, da se to konča! Ker Kranj in njegovi občani zaslužimo boljše! Ne bom čakal, da se bo kaj premaknilo samo od sebe. Še naprej bom delal in dajal najboljše od sebe, kar bom pričakoval tudi od svojih sodelavcev in poslovnih partnerjev. VZPODBUDE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA: ● revitalizirati obstoječe industrijske cone z novo industrijo in obrtjo; ● znižati prispevke za nove investitorje; ● pripraviti pogoje za dodatne poslovno-obrtne cone; ● zagotoviti nujna parkirišča za tovorni promet; ● odpreti tehnološki park in podjetniški inkubator za mlade; ● štipendirati izobraževanje za deficitarne poklice;

2

● spodbujati odprtje obrtniško-prodajnega središča za mala in srednja podjetja; ● za razvoj gospodarstva nameniti 1 mio EUR na letni ravni in v štirih letih odpreti 2.000 novih delovnih mest.

NOVA DELOVNA MESTA

NEIZKORIŠČENE POTENCIALE IŠČEM V TURIZMU: ● razširiti nastanitvene kapacitete in pridobiti mladinski hotel; ● aktivno promovirati turistično ponudbo; ● nadgraditi vsebino ponudbe v kranjskih rovih; ● kanjon Kokre – mestno sprehajališče; ● urediti pohodne poti; ● razvijati destinacijsko turistično regijsko ponudbo; ● ustanoviti muzej industrijskih eksponatov s področja gumarstva, tekstila, elektrotehnike, čevljarstva, telekomunikacij;


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 3

V mozaik razvoja mesta so s svojim delovanjem dodajali kamenčke tudi veliki Slovenci, med katerimi lahko izpostavimo Franceta Prešerna, Simona Jenka in Jožeta Plečnika.

zagotoviti celoletno atraktivno kulturno ponudbo; ● razvijati športni turizem, izboljšati športno infrastrukturo in trženje športnih objektov; ● podpirati razvoj zdravstvenega turizma; ● spodbujati delovanje lokalnih turističnih društev. ●

PRIVLAČNA DESTINACIJA

ZNANJE JE NAŠA PRIHODNOST: izkoristiti močno tehnološko industrijo v povezavi z izobraževalnimi institucijami; ● uvajati nove smeri visokošolskega študija z mednarodnimi programi; ● spodbujati izobraževalne institucije za uvajanje športnih programov za dijake in študente športnike; ● urediti celovit kampus na Zlatem polju s srednješolskimi programi, visokošolskim centrom, športnimi objekti in parkom; ●

NOVI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

3


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

spodbuditi ustanovitev regionalnega centra za tehnično kulturo; ● spodbuditi razvoj živih laboratorijev, PUM – projektno učenje za mlade, tehnoloških parkov in centrov vseživljenjskega učenja; ● vzpostaviti državni center za razvoj informacijske in telekomunikacijske tehnologije; ● skupaj z zasebno pobudo urediti gospodarsko središče; ● vzpodbujati nove, sodobne in mednarodne oblike izobraževanja. ●

ZAŠČITIMO PODEŽELJE IN KMETIJSTVO: razvijati tradicionalno in sonaravno kmetijstvo; ● zagotoviti pospešen razvoj primestnih naselij in podeželja z izgradnjo komunalne infrastrukture; ●

ŠIRITEV OBDELANIH KMETIJSKIH POVRŠIN

4

Page 4

razvijati ponudbo domačih tradicionalnih izdelkov in kmečkega turizma, vključno s kmečko tržnico v centru Kranja; ● podpirati širjenje kmetij in razvoj njihovih dopolnilnih dejavnosti; ● vzpodbujati zdravo, varno in lokalno pridelano hrano; ● s prostorskimi načrti omejiti pozidavo najrodovitnejših kmetijskih površin. ●


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 5

Kranj je slikovito mesto na skalnatem pomolu med gorskima rekama Savo in Kokro.

5


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 6

UDOBEN DOM ZA VSAKOGAR V občini naj najdejo prostor za kakovostno življenje prav vsi. Kranj mora izkoristiti dane možnosti, da ustvari mesto zadovoljnih ljudi, da postane družinam prijazno mesto, kjer bomo gojili medgeneracijsko sožitje. Enakomerno bomo razvijali tako mestno središče z gosto naseljenimi območji kot primestje in podeželje. URAVNOTEŽEN RAZVOJ PODEŽELJA: pospešiti dograjevanje komunalne infrastrukture primestnih naselij; ● povečati dostopnost do najsodobnejših komunikacijskih poti; ● prenavljati in urejati šole in vrtce, prav tako telovadnice, pokopališča, družabne prostore; ● povečati aktivno vlogo krajevnih skupnosti pri organizaciji življenja v krajevnih skupnostih.

HARMONIJA V ZGOŠČENIH NASELJIH: zagotoviti dodatna parkirišča v blokovskih naseljih; ● spodbujati učinkovito rabo energije; ● urediti status funkcionalnih zemljišč ob večstanovanjskih zgradbah; ● urejati dodatna otroška igrišča; ● urediti parke v strnjenih naseljih s klopmi za počitek ter koši za odpadke in pasje iztrebke; ● urediti status kotlarne Planina. ●

KANALIZACIJA DO VSAKE VASI

6

400 NOVIH PARKIRIŠČ

MESTNO JEDRO – STIČIŠČE KULTUR: ● oživeti mestno jedro v turistično, trgovsko, kulturno in administrativno središče; ● povečati dostopnost mestnega centra s časovno omejenimi brezplačnimi parkirišči ter urediti cenovno dostopna parkirišča za trajnejše parkiranje stanovalcev, lastnikov poslovnih prostorov in zaposlenih v centru mesta;


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 7

Razvoj na področju trgovine mu je v 13. stoletju prinesel status mesta.

podpirati stalne letne dogodke, ki bodo dopolnitev tradicionalne ponudbe; ● modernizirati osrednjo mestno tržnico ter jo popestriti z dodatno ponudbo; ● pridobiti investitorja za dodaten hotel v mestnem jedru; ● sofinancirati najemnine za spodbujanje novih poslovnih dejavnosti; ● povečati dostopnost mestnega jedra za kolesarje in pešce. ●

Prepričan sem, da se je z vestnim in odgovornim delom vredno potruditi za takšen Kranj. S tako imenovano 'ekonomsko alkimijo' lahko nekaj, kar ima zdaj majhno vrednost, spremenimo v dragocenost. Kranj skriva mnogo dragocenosti, ki čakajo, da jih pokažemo v vsem svojem sijaju. Kranj si zasluži biti boljši in najdragocenejši.

FESTIVAL OD JANUARJA DO DECEMBRA

7


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 8

SKRB ZA VSE Da se bomo ponosno postavljali z najboljšo občino, bo treba storiti kar nekaj premikov naprej. Premagali bomo ovire in z zavzetim delom in ustvarjalnostjo dosegli vse, kar si bomo zadali. Mestno občino vidim v vlogi skrbnika, ki na tankočuten način skrbi za vse generacije in socialne skupine. Zato je program sestavljen na način, ki omogoča dobro socialno razpršenost načrtovanih ukrepov in pokritost vseh slojev prebivalstva.

NAREDIMO VEČ ZA MLADE: ● spodbujati programe kakovostnega preživljanja prostega časa mladih, od športnih, kulturnih, izobraževalnih, zabavnih in drugih interesnih dejavnosti; ● oživeti mladinski kulturni center oziroma prostor za alternativno kulturo; ● aktivirati mladinski mestni svet, ki bo obravnaval vprašanja in pobude s področja mladih;

OTROCI SO NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO:

● izobraževati o nevarnosti drog in drugih škodljivih substancah.

zagotoviti potreben prostor v vrtcih; znižati cene storitev predšolske vzgoje; ● povečati vključenost otrok v predšolsko vzgojo; ● posodobiti in energetsko obnaviti vrtce in osnovne šole ter dograjevati telovadnice; ● zagotoviti boljšo dostopnost obšolskih dejavnosti. ● ●

CENEJŠI VRTCI

8

MLADIM DAJMO PRILOŽNOST

AKTIVIRAJMO AKTIVNO GENERACIJO: ● skrbeti za dobre poslovne priložnosti v ožjem okolju z novimi delovnimi mesti; ● kakovosten in dostopen izobraževalni sistem, vključno z visokošolskimi institucijami; ● zagotoviti več neprofitnih stanovanj;


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 9

Leži na križišču pomembnih prometnih poti, ki povezujejo Severno Evropo s Sredozemljem ter Zahodno Evropo z Vzhodno Evropo.

dobre prometne povezave za hitrejši dostop do poslovnih točk v Kranju in v regiji; ● nuditi okolje s kakovostnimi prostočasnimi aktivnostmi s področja kulture in rekreacije. ●

300 NEPROFITNIH STANOVANJ

LEPŠE TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE: ● zagotoviti dodatna mesta v domovih za starejše; ● organizirati dnevne centre in oskrbovana stanovanja za starejše občane; ● okrepiti mrežo pomoči na domu in individualnega družabništva; ● skrb pri negi za dolgotrajno nepokretne bolnike; ● ustanoviti medgeneracijski center; ● opremiti gibalni park za starejše.

RANJLIVE SKUPINE SO NAŠA VEST: ● povečati oskrbo s socialnimi stanovanji; ● vzpodbude za mlade družine in socialno ogrožene občane; ● organizirati prenočevanje in prehranjevanje za brezdomce; ● urediti mesto brez arhitektonskih ovir za hendikepirane osebe; ● povečati vire za sofinanciranje programov s socialnega področja; ● razvoj socialnega podjetništva in aktivnih procesov izobraževanj in usposabljanj; ● odpreti dislociran oddelek za otroke iz socialno izključenih družin na Planini; ● zagotoviti brezplačen javni prevoz za dijake, študente, starostnike, hendikepirane, brezposelne.

BREZ OVIR ZA HENDIKEPIRANE

GIBALNI PARK ZA STAREJŠE

9


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

IZKORENINIMO BREZPOSELNOST: ● voditi aktivno politiko za preprečevanje povečevanja brezposelnih; ● nameniti več sredstev za izvajanje programov javnih del; ● izvajati politiko zaposlovanja mladih, ranljivih skupin in brezposelnih ter programov prekvalifikacije; ● spodbujati prostovoljno delo v civilni družbi.

DAJMO JIM PRILOŽNOST

10

Page 10


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 11

Eden najstarejšh objektov je grad Khislstein, v virih omenjen že leta 1256.

11


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 12

NAVDIH ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE Kranju bom dal najboljše, kar imam in kar znam! Pošteno, podjetno in ambiciozno! Z veseljem bom delal za Kranj! Kranj in Kranjčani si to zaslužijo! Kranj zasluži boljše! Poleg tega, da omogoča uspešno delo in udobno bivanje, sodobna občina z raznovrstno infrastrukturo in storitvami nudi pogoje za telesno, duševno in duhovno zdravje svojih občanov. Sem sodijo zdravstvene storitve, rekreativna in športna dejavnost in ne nazadnje aktivnosti za dušo. Mestna občina Kranj je glede tega v preteklosti izvedla številne investicije in se lahko pohvali s številnimi objekti, ki pa jih je treba smotrno izkoristiti. Ta področja bom podpiral tudi v bodoče, predvsem dostopnost in pestrost storitev. DOSTOPNA ZDRAVSTVENA OSKRBA: ● Zdravstveni dom Kranj kot osrednja institucija s široko paleto storitev javnega zdravstva; ● izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev za vse sloje prebivalstva; 12

● poseben poudarek nameniti zdravstveni oskrbi starejših.

ZAŠČITIMO NAŠE ZDRAVJE

KULTURA – ZDRAVJE ZA DUŠO: krepiti ljubiteljsko kulturo in stara izročila; urediti status Prešernovega gledališča; ● zagotoviti pogoje za delo posameznih kulturnih skupin; ● nova knjižnica – dnevna soba našega mesta; ● ureditev novih prostorov za glasbeno šolo. ● ●

BOGASTVO JE V NAS SAMIH


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 13

Staro mestno jedro je bogato s kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi in že od leta 1983 zaščiteno kot kulturni spomenik.

ŠPORT JE GIBALO ŽIVLJENJA: ● dokončati izgradnjo Športnega centra v Kranju; ● podpreti urejanje manjših in atraktivnih športnih objektov v okolici; ● podpirati rekreativne športne aktivnosti za vse generacije; ● vzpostaviti mrežo sprehajalnih, rekreativnih in pohodnih poti ter rolkarskih in tekaških trim stez;

S KOLESOM NA VSE STRANI SVETA

ŽIVALI SO NAŠI PRIJATELJI: ● zagotoviti mrežo smetnjakov za živalske iztrebke; ● podpreti ustanovitev zavetišča za zapuščene živali.

podpirati razvoj tekmovalnega in vrhunskega športa.

TRIBUNA IN ŠPORTNI PARK V STRAŽIŠČU

ZELENO, KI TE LJUBIM ZELENO: pridobivati nove zelene površine in parke; ● urediti kanjon Kokre v mestni park; ● urediti varne sprehajalne in kolesarske poti z ustrezno označitvijo. ●

VARNO SOBIVANJE LJUDI IN ŽIVALI

13


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 14

SODOBNA KOMUNALNA UREDITEV

Osnovna naloga vsake občine je upravljanje komunalnih zadev na njenem območju, za katere namenja večino proračunskih sredstev in kjer ima izključne pristojnosti. Učinkovitost občinske oblasti je zato tu najbolj izpostavljena, saj občani hitro zaznamo visoke podražitve storitev, slabo urejen promet, slabo oskrbo z vodo, komunalno opremljenost zemljišč in tako naprej. Temu področju bom namenil posebno skrb in pozornost. Stroške je treba zajeti v normalne okvire, sanirati do sedaj neuspešne projekte regijske deponije za predelavo smeti in izgraditi nove čistilne naprave. VODA, SMETI, OGREVANJE IN KANALIZACIJA: ● aktivno črpati evropska sredstva za sofinanciranje komunalnih projektov; ● odlagati odpadke na področju Tenetiš v obsegu sklenjene pogodbe ter na novo uvesti ekološke neoporečne komunalne storitve; ● nižati stroške odlaganja smeti; 14

uvesti tehtanje smeti pri prevzemu; skrbeti za obstoječe in nove vodne vire; ● obnoviti poškodovano vodovodno omrežje; ● razširiti kanalizacijsko omrežje ter spodbujati zaprtje greznic; ● obnoviti centralno čistilno napravo; ● povečevati ločevanje zbranih odpadkov na izvoru; ● ●

● na Planini organizirati zbirno mesto za sprejem kosovnih odpadkov; ● zagotoviti smotrno obdelavo, predelavo in deponiranje odpadkov; ● poskrbeti za odstranitev divjih odlagališč; ● uvesti nadzor nad cenami daljinskega ogrevanja.

NIŽJE CENE KOMUNALNIH ODPADKOV

UREJENE POTI DO CILJA: pospešiti izgradnjo severne obvozne ceste in dodatnega severnega priključka na ●


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 15

Danes je v mestni občini Kranj 49 naselij.

avtocesto ter dokončati izgradnjo mestnih vpadnic; ● pospešiti izgradnjo železniške proge Ljubljana - letališče Jožeta Pučnika; ● povečati krožišče pri Mercatorju na Primskovem ter izgraditi štiripasovnico do Delavskega mosta; ● prenoviti javni prevoz, medkrajevne linije ter povečati dostopnost do železniške postaje in letališča; posodobiti avtobusni terminal v centru mesta; ● zagotoviti brezplačen lokalni javni prevoz za dijake, študente, ranljive skupine in upokojence; ● zgraditi nove kategorizirane kolesarske steze s prioriteto kolesarske povezave Stražišče – staro mestno jedro; ● urediti pešpoti, pločnike in prehode čez cesto za varno pot. ●

MESTNE VPADNICE NE BODO OZKO GRLO

15


DP Brosura:Layout 1

30.9.2010

16:43

Page 16

V SLUŽBI OBČANOV Županovanje v mestu Kranj je resna, odgovorna in zahtevna naloga, kjer ni prostora za polovičarstvo. Župan mora biti odločen in vztrajen. Imam znanje in izkušnje, ki sem jih pridobil v poklicni karieri pri vodenju najzahtevnejših projektov. Cenim strokovnost in etične vrednote, zato se zavzemam za povezovanje in nenehno iskanje rešitev, znam poslušati in slišati. Pozabilo se je, da občinska uprava ni sama sebi namen, da mora predvsem služiti občanom in ne obratno. Dostopnost do storitev mora zato biti prilagojena občanom. V VESELJE MI JE DELATI ZA VAS: uradne ure za občane podaljšati, da bodo enake delovnemu času občine; ● velik del upravnih komunikacij urejati s pomočjo svetovnega spleta (e-občina); ● spremljati in ocenjevati kakovost delovanja občinske uprave in ostalih javnih služb; ● nuditi pomoč društvom pri pridobivanju ●

16

statusa društev v javnem interesu; organizirati medobčinske službe z namenom racionalizacije poslovanja; ● vključevati javnosti v procese odločanja pri pripravi občinskih predpisov; ● uvesti enotne kartice občana za koriščenje javnih storitev na območju mestne občine za parkiranje, knjižnico, javni promet, javne športne objekte ipd.; ● energetska obnova javnih objektov s ciljem zmanjšanja energetske porabe za vsaj 15 %; ● in ne nazadnje zamrzniti povečevanje števila zaposlenih v občinski upravi. ●

KAKOVOST NAŠEGA DELA JE ZADOVOLJEN OBČAN

Program županskega kandidata Darjana Petriča  

Program županskega kandidata Darjana Petriča

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you