Page 1

Zn Kƒ^v

{_Z-d¨ hmeyw : 3

Fs‚ IrXn cmPm-hn\p th≠n-bp-≈Xv F∂v Rm≥ ]d-bp-∂p. Fs‚ \mhv ka¿∞-\mb teJ-Is‚ Fgp-Øp-tIm¬ BIp-∂p.

e°w : 18

thmbvkv

Pqsse˛BKÃv, 2011

ss{IkvX-h k-`sb Ah-tl-fn-°p∂p? cf kwÿm\ hnZym- ` ymk hIp-∏n-s\-Xnsc ho≠pw CXm ss{IkvXhk` cwK-Øv. apºv aX-an-√mØ Pohs‚ aXw GXm-bn-cn°Ww F∂-Xm-bn-cp∂p {]iv\w. hf¿∂p h∂-Xn-\p-tijw Poh≥ Xs∂ sXcs™-Sp-°-Wtam AtXm amXm-]n-Xm-°fm¬ sXc-s™-Sp-°s - ∏´ aX-Øns‚ aqibn¬ Pohs\ hf¿Øn-sb-Sp-°-Wtam F∂ tLmc-hm-Kzm-Z-߃°pw, teJ\ ]c-º-c-Iƒ°pw tIcfw km£n-bm-bn. A`n-{]mb kwL-´\߃ sXs√m∂v im¥- a m- b - t ∏m- t g°pw, CXm ho≠pw ss{IkvX-h-k-`-s°-Xnsc {]tXy-In®pw ItØm-en°m k`-s°-Xnsc Bt£-]Øns‚ {Iqc-ºp-Iƒ {]h-ln-°p∂p F∂v am[y-a-߃ hnfn-t®m-Xp-∂p. ]Ømw- ¢ m- k nse ]cn- j vI- c n® kmaqly imkv { X ]pkv X - I - Ø nse B[p-\oI temI-Øns‚ D¤hw G∂ ]mT-`m-Ka - mWv {]iv\Imc-Wa - mbn Xo¿∂ncn- ° p- ∂ - X v . ]Xn\©mw \q‰m- ≠ n¬ tdma≥ ItØm-en°m k`-bn-ep-≠mb \ho-I-c-W-Øns‚ Imcy Imc-W-߃ hy‡-am-°s∏Sp-tºmƒ B Ime-L-´Øn¬ \ne- h n- e n- c p∂ kmaqly˛aX ]›m-Øew hoi-Zo-Ic - n-°msX Ip´n-Isf hf-sc-tbsd sX‰n-≤-cn-∏n°pw hn[w ]mT`mKw Hcp- ° n- b n- c n- ° p∂p F∂- X mWv ]pXnb {]iv\-Im-c-Ww. Cu ]mT-`m-KØv ItØm-en°m k`bnse B\m- N m- c - ß ƒ°pw, Agn- a - X nIƒ°pw FXnsc i_v Z - a p- b ¿Ønb tPm¨ hn¢n-^v, tPm¨ l v F∂n-hsc ItØm-en°m k` in£n®p F∂ Ncn{X kXyw Dƒs∏- S p- Ø n- b Xv icn- b m- b n√ F∂ A`n-{]-b-amWv ItØm-en°m k`°p-≈s - X-∂mWv am≤yaßfn-eqsS a\- nem-°p-hm≥ Ign-bp-∂-Xv. ss{IkvXh aX Ncn-{Xm-h-t_m-[-ap≈-h¿°v ]cn-Nn-X-cmb 2 hy‡n-Xz-ß-fmsWt√m hn¢n- ^ pw, l pw. tdma≥ ItØm-en°m k`-bn¬ \ne-hn-en-cp∂ A\o-Xn-°pw, A[m¿Ωn-IX - °pw FXnsc i_vZa - p-b¿Ønb ]WvUn-X≥am-cmb Cu c≠v ItØm-en°m ]ptcm-ln-X-tcmSv k` ImWn® {Iqc- X - I ƒ°v A°m- e sØ

tI

A

]Xn©mw \q‰m-≠n¬ tdma≥ ItØm-en°m k`-bn-ep-≠mb \ho-I-c-W-Øns‚ Imcy Imc-W-߃ hy‡-am-°s∏Sp-tºmƒ B Ime-L-´-Øn¬ \ne-hn-en-cp∂ kmaqly aX ]›m-Øew hoi-Zo-I-cn-°msX Ip´n-Isf hf-sc-tbsd sX‰n-≤-cn-∏n°pw hn[w ]mT-`mKw Hcp-°n-bn-cn-°p∂p F∂-XmWv ]pXnb {]iv\-Im-c-Ww

•mUvk¨ ]md-bn¬

P u b l i c a t i o n

o f

G B V

kmaq-lnI, aX ]›m-ØeØn¬ F{XXs∂ \ymbo-Ic - Ww tXSn-bmepw e`n-°pI- b n√. As√- ¶ n¬Xs∂ {InkvXp ImWn®v sImSpØ kvt\l-Øns‚ `mjbn¬ kXyw kwkm-cn® Cu Zm¿i-\o-ItcmSv \ymb-hmZw sNøm≥ \nhr-Øn-bn√msX h∂-t∏mƒ ss]im-Nn-Ih - pw, \nIrjv S - h p- a mb coXn- b n¬ A[n- I m- c hpw, i‡nbpw {]tbm-Kn-®Xv ItØm-en°m k`m Ncn-{X-Øn¬ IdpØ A≤ym-ba - mbn Ft∂°pw Ah-ti-jn°pw F∂-Xn¬ X¿°-an-√. 12˛mw \q‰m-≠p-ap-X¬ 15˛mw \q‰m≠v hsc-bp≈ Ime-L-´-Øn¬ ss{IkvXh k`- b n¬ \ne- h n- e p≈ ÿm\- a m- \ ߃°pw, hyh-ÿn--Xn-Iƒ°pw FXnsc ssZh hN-\-Øn-e-[n-jvTn-X-amb DW¿∆n\p≈ Hcpƒhnfn apg-ßn-t°-´p-sIm-≠n-cp∂p. k`-bpsS A‘-Im-cm-hr-X-amb B Ime-L´- Ø - n¬ Bflo-bX - b - psS shfn®w sXfn-®-h-cn¬ {]ap-J-\mb Hcp ]mXn-cnbm-bn-cp∂p tPm¨ hn¢n^v (1324 ˛ 1384). Cw•-≠nse tbmIv sjb-dn¬ Hcp {]`p- I p- S pw- _ - Ø n¬ P\n® hn¢n^v HmIvkvt^m¿Uv bqWn- t h- g vkn- ‰ nbn¬\n∂v _ncp-Z-sa-Sp-Ø-Xn-\p-tijw, Xntbm-fPnbnepw, ^ntem-k^nbnepw _ncpZw t\Sp-Ibpw HmIvkvt^m¿Un¬ Xs∂ DtZymKw e`n-°p-Ibpw sNbvXp. 1360 ¬ ItØm-en°m sshZo-I-\mbn amdnb hn¢n^v hm‹nbpw, ss__nƒ ]WvVn-X-\pw, \ho-I-cW hmZn-bp-ambn Cw•-≠n¬ tim`n-®p-sIm-≠n-cp-∂p. kmºØnI B-h-iy-߃°mbn Cw•-≠nse k`-bp-sS-ta¬ t]m∏v \S-Øp∂ A[n-Imc-Øn-s\-Xnsc FtUz¿Uv aq∂m-a≥ cmPmhn-t\m-SvtN¿∂v \n∂v i_vZ-ap-b¿Øn-bXp ap-X¬ t]m∏n-t‚-bpw, k`m t\Xr-XzØn-t‚bpw i{Xp-hmbn hn¢n^v amdn. ]m∏m- [ n- ] - X y- Ø n- \ pw, A\m- N m- c ߃°p-sa-Xnsc {]`m-j-W-ß-fn¬ IqsSbpw, kmlnXy cN-\-I-fn¬ IqsSbpw ]Shm- f p- b ¿Ønb hn¢n- ^ ns\ AdÃv sNbvXv sshZoI tImS-Xn-bn¬ hnNm-cW- s N- ø m≥ 1377 ¬ {KnKdn 11˛ma≥ am¿]m∏ I¬∏n®p. F¶nepw Cw•≠nse cmPm-hns‚ kwc-£-W-Øm¬ am¿∏m-∏-

M i n i s t r i e s


R E A C H I N G bpsS B{Klw km[n-°msX t]mbn. Un s{]m´-Ãms‰ ]mt∏bv (De Protestate Papae) F∂ Xs‚ {KŸ- Ø n- e qsS am¿∏m∏ F∂ ]Zn-hn-bpw, ]m∏m-[n-]Xyhpw ss__nƒ hncp-≤-amWv F∂v ka¿∞n® tPm¨ hn¢n^v F∂ ItØmen°m ]ptcm-ln-Xs - \-Xnsc am¿]m∏ Ien]q-≠p. B¿`m-S-Øn-epw, A\m-flo-b-X-bnepw, A[m¿Ωo-b-X-bnepw apßn-°p-fn® ItØm- e n°m k`m t\Xr- X zsØ hna¿in® hn¢n^v t]m∏ns\ A¥n-{InkvXp-hmbn Nn{Xo-Ic - n-°p-hm≥ hsc Xp\n™p. ItØm- e n°m BNm- c - ß ƒ°v ssZh hN-\-hp-ambn bmsXmcp _‘-hpan-s√∂v hn¢n^v ka¿∞n-®p-h-∂p. am¿∏m-∏, ]utcm-lnXy ÿm\-߃ F∂nh sX‰m- W v . k`- b psS inc v {InkvXp-am-{X-am-b-Xn-\m¬ k` ssZho-Iambn \nb- { ¥n- ° - s ∏- S - W w. a≤yÿ {]m¿∞-\, Ipº-km-cw, Xo¿∞m-S-\w, sshZo-I-cpsS {_“-N-cyw, Ip¿_m-\bnse hkvXp-am-‰w, A¥y-Iq-Zmi F∂nh \nc¿∞-I-ß-fmb A\m-Nm-c-ß-fmWv Fs∂ms° ]Tn- ∏ n® hn¢n^v ]m]w tamNn-®p-sIm-Sp-°p-hm-\p≈ ]ptcm-lnX≥am-cpsS A[n-Im-ct- Øbpw, k`m-[n-Imcn-If - psS hgn-hn´ kmº-ØnI t\´ X{¥ß-tfbpw i‡n-bmbn FXn¿Øp. t]m∏v Cw•-≠nse _nj-∏p-Ωm-tcbpw `c-W-I¿Øm-°-tfbpw kzm[o-\n®v 1381 ¬ HmIvkvt^m¿Uv k¿∆-I-em-i-bn¬ \n∂v At±-lsØ ]pd-Øm-°p-Ibpw 82˛¬ Cw•-≠n¬ ktΩ-fn® sshZoI {]ap-J-cpsS k` hn¢n-^ns‚ D]-tZ-i߃ in£m¿l-am-sW∂v {]Jym-]n®v ItØm-en°m k`-bpsS apJy i{Xp-hmbn ap{Z IpØn. Cw•-≠nse GXv km[m-cW a\pjy\pw kz¥ `mj- b n¬ ss__nƒ hmbn-°-W-sa∂v B{K-ln® hn¢n^v 1383 ¬ eØo≥ `mj-bn¬\n∂pw Cw•o-jnte°v ]pXnb \nbaw ]cn-`m-j-s∏-Sp-Øn.A-∂p-hsc ]ptcm-ln-X-∑m¿ am{Xw hmbn®n-cp∂ hnip≤ ss__n-fns‚ Cw•ojv ssIsø-gpØv {]Xn-Iƒ AXy-≤zm\w sNbvXv P\-ß-fpsS ssII-fn-se-Øn-®p. F∂m¬ hn¢n^v ss__nƒ \ntcm-[n® ItØm-en°m k` AXv hmbn-°p-∂h¿s°-Xnsc ]oV Bcw-`n-®p. At\-Isc Pbn-en-eS- ° - p-Ib - pw, ss__nƒ sXc-™p]n-Sn®v A·n-°n-c-bm-°p-Ibpw sNbvXp. F¶nepw hn¢n^v Xs‚ {]h¿Ø\w XpS¿∂p-sIm-≠n-cp-∂p. Du¿_≥ 6˛ma≥ am¿]m∏ hn¢n-^ns\ sshZoI tImS-Xn-bn¬ hnNm-cW - °v hnfn∏n®p F¶nepw ]£-hmZ tcmK-Øm¬ iøm-he - º - \ - mb hn¢n^v 1384 Unkw-_¿ 13˛mw XobXn Xm≥ sImfp- Ø n- s h® \thm-≤m\ Xncn sISp-ØmsX temItØmSv bm{X ]d-™p. X߃ i{Xp-hmbn KWn® tPm¨ hn¢n-^ns\ hI-h-cp-Øm≥ Ign-bmsX t]mb ItØm-en°m k`m t\Xr-ØØns‚ Ien Ahn-Sw-sIm-≠p-t]mepw Ah-km-\n-®n-√. Ah¿ 31 h¿j-Øn-\ptijw 1415 ¬ tIm¨Ã‚ v kp∂-l-tZmkn¬ sh®v tPm¨ 23˛ma≥ am¿∏m-∏bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ {]Xo-Im-fl-I-ambn hn¢n-^ns\ hnkvX-cn®v h[-in£ hn[n®p F∂v am{X-a√ At±-l-Øns‚ ih IpSocw s]mfn®v Aÿn-Iƒ FSpØv Zln-∏n®v Nmcw kzn^v‰v \Zn-bn¬ Hgp-°n. At∏m-tg°pw Xs‚ BfloI \ho-

T H E

B R E T H R E N

tPm¨ hn¢n^v

tPm¨ l v

{InkvXp-hn-\p-th≠n, kXy-Øn-\p-th≠n ssZh \ntbm-K-Øm¬, ]cn-ip-≤mfl i‡n-bm¬ \nb-{¥n-°-s∏´ CXp-t]m-se-bp≈ At\Iw ss{IkvXh c‡-km-£n-I-fpsS c‡w {InkvXp-hn-te-°pw, kz¿§-Øn-te-°p-ap≈ cPX tcJ-bmbn ambmsX kXy Ncn-{X-Øn¬ Ah-ti-jn-®n-cn-s° B[p\oI am[ya Xmfp-I-fnse kzP\ ]£-]m-X-ßfpw, {InXr-∏p-Ifpw Ncn-{Xm-h-t_m-[-ap-≈-h¿ ]p›n®v X≈p-I-Xs∂ sNøpw. I-c-Wm-i-b-߃ Cw•-≠nse km[m-cW P\-߃°n-S-bn¬ Bg-Øn¬ thtcm-Snbn- c p- ∂ p. BfloI A‘- I m- c - Ø n¬ \n∂pw ItØm-en°m k`-bpsS ASn-a-XzØn¬ \n∂pw Ah¿ kzmX{¥yw sImXn®p. s_mlo-an-bm-bnse (sN-°-t…m-hmIy) Hcp km[m-cW I¿jI IpSpw-_Øn¬ 1372 ¬ tPm¨ l v P\n-®p. HmIvkv t^m¿Uv bqWn-th-gvkn-‰n-bn¬ ]Tn-®n-cp∂ s_mlo-an-b≥ hn≤ym¿∞nI-fn-eqsS hn¢n-^ns‚ \ho-I-cW Nn¥mK-Xn-If - n¬ BIr-jvS\ - mb Hcp hy‡n-bmbn-cp∂p l v. 1401 ¬ ItØm-en°m ]ptcm-ln-X-\mbn amdnb tPm¨ l v s_mlo-an-b≥ {]mKv bqWn-th-gvkn-‰n-bn¬ tPmen sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-tºm-gmWv hn¢n-^ns‚ Fgp-Øp-Iƒ IqSp-X¬ ASpØ-dn-bm≥ CS-bm-bXv. hn¢n-^ns‚ {KŸ-

߃ s_mlo- a n- b bn¬ `mjm hnh¿Ø\w sNbvXv {]N-cn-∏n® l v, t]∏¬ B[n- ] - X y- t Øbpw ItØmen°m A\m-Nm-c-ß-tfbpw i‡-ambn FXn¿Øp. Xm≥ kz¿§-Øn\pw \c-KØn\pw CS-°p≈ hnip-≤o-I-cWÿew (_-kv]p¿°m-\) Fs∂m-∂n√ F∂v ]Tn∏n-®p. ss__n-fmWv GI {]amW {KŸw F∂v Dd®v hniz-kn® l v, t]m∏ns‚ ]c-am-[n-Im-ct- Øbpw, ]ptcm-ln-X∑ - m-cpsS Bkm- fl m¿§n- I - t Xbpw i‡- a mbn hna¿in- ® p. ]W- s °mXn aqØ k`m t\XrXzw ]m∏m-bpsS ssIsøm-t∏m-Sp-IqSnb ]m]-tam-N\ No´v hn‰v P\-ßsf hnVn-I-fm°n kº-Øp-≠m-°m≥ XpSßn. 23˛mw tPm¨ am¿]m∏ 1412˛¬ t\∏nƒknse cmPm-hn-s\-Xnsc bp≤w sNøp-∂-h¿°v ]m]-tam-N\w e`n°pw F∂v {]tLm-jn-®p. CsXm-s°bpw AkXy- a m- s W∂v Xncn- ® - d n™ P\- ß ƒ tPm¨ l ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ t]m∏ns\-Xnsc Xncn-™p. P\-߃ t]m∏ns‚ I¬]-\-Iƒ ]c-ky-ambn IØn-®p-I-f™p. CXn¬ sshcmKyw ]q≠ t]m∏v 1415¬ tIm¨Ãm‚n¬ IqSnb kp∂-ltZm-kn¬ At±-lsØ hnkvXc - n-°p-Ibpw am∏v ]d™v t]m∏n\v ]q¿Æ-ambn IogSßn Pohn- ° m≥ I¬∏n- ° p- I bpw sNbvXp. ]s£ Ah-km\w hsc kXyØn\vth≠n ssZh ]£Øv \n¬°pw F∂v]-d™ l ns\ Np´p-sIm-√pI F∂ hn[n kp∂-l-tZmkv ]pd-s∏-Sp-hn®p. 1415 Pqsse 6˛mw XobXn ]m∏m-bpsS I¬∏\ A\p-kc - n®v I¿±n-\m-f≥am¿ Hcp h[- ÿ w- ` - Ø n- t e°v Nß- e - b m¬ tN¿Øp- s I´n Xobn- ´ - t ∏mgpw tPm¨ l v Hcp {]Xymim Km\w ]mSp-I-bm-bncp-∂p. Xo \mf-߃ tPm¨ l ns‚ icocw G‰p- h m- ß n- b - t ∏mƒ {Inkv X phns‚ B [oc tbm≤mhv Cßs\ hnfn®p-]-d-™p. Ipdn-tb-em-bn-tkm≥.. ssZh]p-{X-\mb {InkvXp. F∂n´pw Ien- b - S - ß mØ t]m∏v l ns‚ kl-{]-h¿Ø-I\ - mb {]mKnse sPtdm-an-t\bpw ]nSn-®p. At±-l-tØbpw Np´p-sIm-√p-hm≥ sIm≠p-t]m-Ip∂ hgn, sPtdmw ap´p-IpØn {]¿∞n-®p. AXn-\ptijw Xs‚ LmX-I-tcmSv At£m-`y\mbn ]d™p C\n Xo sImfp-Øp-I, Rm≥ {InkvXp-hn-\mbn Fcn-™-S-ß-s´. {InkvXp-hn-\p-th≠n, kXy-Øn-\pth≠n ssZh \ntbm-K-Øm¬, ]cn-ip≤mfl i‡n-bm¬ \nb-{¥n-°-s∏´ CXpt]m-se-bp≈ At\Iw ss{IkvXh c‡km-£n-If - psS c‡w {InkvXp-hn-te-°pw, kz¿§-Øn-te-°p-ap≈ cPX tcJ-bmbn ambmsX kXy Ncn-{X-Øn¬ Ah-ti-jn®n-cn-s° B[p\oI am[ya Xmfp-I-fnse kzP\ ]£-]m-X-ßfpw, {InXr-∏p-Ifpw Ncn-{Xm-h-t_m-[-ap-≈-h¿ ]p›n®v X≈pI-Xs∂ sNøpw. CXm I¿Ømhv F√m-h-tcbpw hn[n∏m\pw, Ah¿ `‡n- t bmsS sNbv X `‡nhncp- ≤ - a mb kIe {]h¿Ø- \ ßfpw \nanØw `‡n-sI´ ]m]n-Iƒ Xs‚ t\sc ]d™ kIe \njvTq-cßfpw \nan- Ø hpw `‡n- s I- ´ - h sc Hs°bpw t_m[w hcp-Øp-hm\pw Bbnc-am-bncw hnip-≤∑ - m-tcmSpw IqsS hcp-∂p. (bqZm 15).

www.gulfbrethrenvoice.com

2


R E A C H I N G

T H E

B R E T H R E N

Zn Kƒ^v Fs‚ IrXn cmPm-hn\p th≠n-bp-≈Xv F∂v Rm≥ ]d-bp-∂p. Fs‚ \mhv ka¿∞-\mb teJ-Is‚ Fgp-Øp-tIm¬ BIp-∂p.

{_Z-d¨

FUn-t‰m-dn-b¬

ADVISORY BOARD Bro. C.M. Jacob Sharjah

Prof. Mathews Abraham Kottarakkara

thmbvkv

sIWn-bn¬ hogmsX kq£n-°p-I...

Evg. Charles John Ranny

Evg. Chandapilla Philip Kottayam

Evg. Godfree K. Francis Cochin

EDITORIAL BOARD Members from different Emirates Ajith Kalloor Shibi Thomas Pramod S. John Jason Cheriyan Abraham Cheruvathoor E.K. Muraledharan Thomaskutty P.J. Bejoy Kurian James Kodumthara Bejoy Karukappady BOARD MEMBERS from different countries Mathew Thomas USA

Godly George Canada

Jaison Plavilayil Qatar

Gladson Parayil Saudi Arabia

Aby Mani Jordan

Babu Mathew Kuwait

Pramod Thomas Kottayam Evg. Binu Baby

N

Xp-cw-K-°-fn-bn¬ hnPbw hcn-°-W-sa-¶n¬ FXn-cm-fnsb c£s]-Sm≥ km[n-°m-Ø-hn[w Hcp ÿm\-tØbv°v sIm≠p-sN√-Ww. FXn-cm-fn-bpsS cmPm-hns\ Ht∂m AXn-e-[n-Itam Icp-°-fm¬ B{I-an-°p-Ibpw, sIWn-b-e-I-s∏-SpØn, F√m `mK-Øp-\n∂pw XS- ߃ krjvSn®v aptºm-´p≈ \o°-߃°v XS-bn-Sp-∂p. FXn-cm-fn°v IqSp-X¬ Icp-°ƒ _m°n-bp-≠m-bn-cn°mw F∂m¬ cmPm-hn\v \oßphm≥ Ign-bm-Xm-Ip-∂-tXmsS ]cm-Pbw h∂p-`-hn-°p-∂p. AXym-I¿j-amb Cu Ifn \ΩpsS {InkvXob PohnXØn¬ Nne Imcy-߃ Hm¿Ωn-∏n-°p-∂p. \ΩpsS {]bm-kß - ƒ apX-se-Sp-°p∂ i{Xp-hmWv ]nim-Nv. F¥p-sN-ø-W-sa-∂-dn-bmsX hnj-an-°p-tºmƒ At\I {InkvXym-\n-Ifpw Hcp HØp-Xo¿∏v F∂-hn[w hnizmkw XyPn®v ]nim-Nn-t\mSv Xß-fpsS ]cm-Pbw kΩ-Xn-°p-∂p. F∂m¬ tim[-\-I-fpsS a≤y-Øn¬ Ctøm-_ns‚ {]Xn-I-cWw CXn\p t\sc hn]-co-X-am-bn-cp-∂p. Xn∑-bn¬ \n∂pw Xs‚ lrZ-bsØ Ctøm_v kq£n-®p. CXn-sem-∂nepw Xm≥ ]m]w sNøp-Itbm ssZhØn\v t`mjXzw Btcm-]n-°p-Itbm sNbvXn√ F∂p \mw hmbn-°p∂p (C-tøm. 1:22). {]Xn-Iq-e-ß-ƒ \nanØw \mw ]nim-Nns‚ sIWn-bn¬ AIs∏-Sp-I-tbm, kΩ¿±-߃ aqew ]cm-P-b-s∏-Sp-Itbm sNbvXn-´pt≠m? ]m]-kw-_-‘-amb hogvN-I-fn-tebv°v \bn-°p∂ ]co-£-Isf \mw Xncn-®-dn™v FXn¿t°-≠-Xm-Wv. Ibv∏n\pw tXm¬hn°pw hiw-h-Zcm-ImsX \sΩ-Øs∂ kq£n-°p-I. NXp-cw-K-°-fn-Im-c\v e`n-®n-´n√mØ Hcp t]mwhgn Htcm hnizm-kn°pw e`n-®n-´p-≠v. ]co£ t\cn-Sptºmƒ ssZhoI hmKvZ-Ø-߃ F∂ t]mwh-gn. Cu am¿§w ]n≥Xp-Scp-∂-Xn-eqsS {]Xn-k-‘n-Ifn≥ta¬ \mw hnPbw t\Sp-∂p, ]nim-Nns‚ NXn-°p-gn-bn¬\n∂v c£-s]-Sp-∂p. 1 sImcn. 10:13 AXmWv hy‡-am-°p-∂-Xv. a\pjy¿°v \S-∏√mØ ]co£ \n߃°v t\cn-´n-´n-√, ssZhw hniz-kvX≥. \n߃°v Ign-bp-∂-Xn-\p-aosX ]co£ t\cn-Sp-hm≥ kΩ-Xn-°msX \n߃°v kln-∏m≥ Ign-tb-≠-Xn\v ]co-£-tbm-Sp-IqsS Ah≥ t]m°p-h-gnbpw D≠m-°pw. ssZho-I-amb hmKvZ-Ø-ß-fn¬ \ΩpsS B{ibw F{X-am-{Xapt≠m, A{X-am{Xw hnPbw \ΩpsS kz¥-am-Wv. \ΩpsS Pohn-X-at≤y-bp≈ ]cn-tim-[-\-Ifnepw {]Xn-k-‘n-Ifnepw ]cm-P-b-s∏´v ]nimNn-t\mSv ]cm-Pbw kΩ-Xn-°m-sX, ssZhoI hmKvZ-Ø-ß-fn¬ B{ibn®v Ahsb \ΩpsS hnP-b-Øns‚ Nhn-´p-]-Sn-I-fm°n am‰p-hm≥ CSbm-bn-Xo-c-s´.

India, Kerala

Contact Telephone Numbers +971 50 8661982 +971 50 8749080 E-mail gulfbrethrenvoice@gmail.com

3

www.gulfbrethrenvoice.com

{]tamZv Fkv. tPm¨


R E A C H I N G

T H E

B R E T H R E N

ktµiw

\n߃ GXv Bflm-hn\p A[o-\¿ ssZ

h-k-`-bpsS kncm-tI-{µ-ambn hncm-Pn-°p∂ tbip-{In-kvXphns‚ ]p\- c p- ∞ m- \ - i - ‡ nbm¬ ]pXp°w {]m]n-®h - c - mWv bYm¿∞in-jy-∑m¿. tbip-{Inkv X p Bcw-`n® ssZh- c m- P y- Ø nse hnim- e - Z u- X y- Ø n\mbn 12 t]c-S-ßp-∂ injy-hr-µsØ Xm≥ cq]o-Ic - n-®p. ""Ah≥ Xt∂mSpIqsS Ccn-∏m\pw {]kwKn-t°-≠-Xn\v Ab∏m\pw `qX-ßsf ]pd-Øm-t°-≠-Xn\p A[n-Im-ca - p-≠m-tI-≠X - n\pw ]¥n-cp-hsc \nb-an-®p. (a¿s°m. 3:14). ssZh-cm-PyØns‚ a¿Ω-ßsf ]Tn-∏n®v ]cn-io-e-\Øn-eqsS {]m]vX-cm-°n ]pcp-jm-c-Øn-∂nS-bn-te°v {InkvXp Ahsc Ab-®p. Ahcn¬\n∂p D¤-hn-°p∂ Bflo-b-i-‡nbpsS hym]m-cØ - m¬ kaq-lØ - n¬ kam[m\w kwPm-X-am-I-W-sa∂p kI-te-i\m-{K-ln-®p. ]s£ injy-∑m¿°v F√mbvt∏mgpw hnP-bn-°m≥ Ign-bm-Xn-cp-∂Xns‚ ImcWw Ah-cpsS Zp¿∫-e-hm-°pI-fn¬ IqSn hy‡-am-°-s∏-Sp-∂p. Hcphs‚ hm°p- I fpw {]hr- Ø nbpw bYm¿∞ hy‡n-XzsØ {]I-S-am-°p-∂Xm-Wv. injy-∑m-cpsS ]cm-P-b-Im-c-W-ßfn¬ NneXv eqt°mkv 9˛mw A≤ym-bØn¬ ImWm-hp-∂-Xm-Wv. Ah- c n¬sh®p B¿ hen- b - h ≥ F∂p Hcp- h mZw Ah- c psS CS- b n¬ \S∂p (9:46). Pohn-X-ta-J-e-I-fn¬ hnPbn- ° p- h m\pw H∂m- a - \ m- I p- h m- \ p- a p- f f B{Klw a\p-jy-k-l-P-am-Wv. hos≠-Sp°- s ∏´ ssZh- a - ° ƒ kz¿§ob ]uc∑mcpw ssZh-Øns‚ `h-\-°m-cp-am-Wv. AXn¬ blq-Z\pw bh-\\pw F∂n-√, Zmk\pw kzX-{¥\pw F∂n-√, BWpw s]Æpw F∂p-an-√. \n߃ F√m-hcpw {InkvXp-tb-ip-hn¬ H∂-s{X.'' (Kem: 3:28). ]c-kv]c _lp-am-\-tØmsS ]cnip-≤m-flm-hns‚ sFIy-X-bn¬ Iq´p-Øc-hm-Zn-Xz-tØmsS Pohn-t°≠ ssZh-a°ƒ kzm¿∞-Xm-ev]c - y-߃ e£y-am°n c£-Is‚ hN-\-ßsf tIm´n-am‰n I£nt`Zw hcp-Øp∂Xv Bt£]w Xs∂. \·-t\-{X-߃ `ua-i-co-c-Øn\v F{Xam{Xw {]tbm-P-\tam AXp-t]m-se-bmWv Bflo-I-a-\p-jy\v Bflm-hns‚ {]Im-ihpw. Z¿i-\-an-√m-Ø-h¿ Ah-ch-cpsS tbmKy-X-Iƒ ]d™p {InkvXp-hns‚ BZ¿i- ß - f n¬\n∂v AI- e pw- t Xmdpw Ah¿ kotdm Bbn-Øo-cp-∂p. F∂m¬ I¿Øm-hns\ A\p-k-cn®v Ah-t\m-SpIqsS \ne-\n¬°p-∂-h¿ lotdm Bbncn-°pw. A]-cs‚ Ign-hp-Isf \n¿∆o-cy-

]cn- i p- ≤ m- fl m- h ns‚ ]cn- t ]m- j - W Øm¬ ]cn-ip-≤s\ Db¿Øn-°m-t´-≠h¿ ]mgvthe-I-fn¬ ]mZ-aq∂n ]cn-lmk-hn-jb- a- m-bn-Øo-cp-∂p. Ab-bv°s- ∏´-hs‚ A]-Zm-\-ßsf tLmjn-t°-≠h¿ A]-hm-Z-ß-fpsS {]Nm-c-I-cm-bnØo- c p- ∂ nt√. knwlm- k - \ - Ø ns‚ t]cnepw ssZh- i m- k v { X- Ø ns‚ t]cnepw \ymb- h m- Z - ß ƒ \SØn I¿Ør-h-N-\-ß-tf-°mƒ Xß-fpsS A{]-am-[nXzw ÿm]n-s®-Sp-°m-\p≈ t]mcm-´-°-f-ambn ss{IkvX-h-temIw A[x-]-Xn-®n-cn-°p-∂p. s∏-Sp-Øn-bpw A]-Io¿Øn-s∏-Sp-Ønbpw Ip’n-X_ - p-≤n-tbmsS s]cp-am-dp-∂h - ¿°v F{X-tØmfw hen-b-h-\mbn Pohn-°m≥ Ign- b pw. C∂ns‚ Ime- L - ´ - Ø n¬ ss{Ikv X - h - a - W v U - e - ß - f n¬ Ac- t ßdp∂ A[n-Im-c-tam-l-ßfpw a‰pw GXp

am\-Z-WvU-Øn-em-Wv. I¿Ømhpw Kpcphp-am-bh - ≥ injy-∑m-cpsS KpcphmIp-hm≥ B{K-ln-°p-∂-h≥ a‰p-≈-h-cpsS ip{iqj-°m-c-\m-I-Ww. B aqey-ß-fpsS \nehm-c-an-√msX Rms\-∂-`m-h-Øn¬ \nK-fn°p-∂h - ¿ ^e-an-√mØ hr£w-t]m-se-bmWv. {InkvXp-tb-ip-hnse `mhw Xs∂ ]I¿Øp-hm-\m-{K-ln-°p-∂-h¿t° hnPbn-°m≥ Ign-bq. Hcp inip-hn-t\-t∏mse A\p-k-c-Whpw kvt\lhpw D≈ \n¿Ωe -lr-Z-b-tØmsS ssZh-`-‡n-bn¬ Pohn-°p-∂-hsc ssZhw D∂-X-cm-°p-∂p. Xßsf A\p- K - a n- ° m- Ø - h sc hntcm- [ n- ® - h - c mWv injy- ∑ m¿ (9:49). injy-∑m-cpsS Cu {]h-WX Ah-cpsS k¶p-NnX at\m-`m-hsØ shfn-s∏-Sp-Øp∂p. hn`m-Ko-b-Nn-¥sb tbip-{InkvXp `’n- ® p. ""sImbv Ø p hf- s c- b p≠p kXyw. the-°mtcm Npcp-°w. BI-bm¬ sImbvØns‚ bP-am-\-t\mSv sImbvØnte°v the-°msc Ab-bvt°-≠-Xn\v bmNn-∏n≥ F∂mWv ]d-™-Xv. hnhn[ _m\-dp-I-fpsS Iogn¬ AWn-\n-c-°p∂ k`m-hn-`m-K-߃ XΩn¬ ]c-kv]cw Ip‰s∏-Sp-Øp-Ibpw Al-¶mcw -Im-Wn-°pIbpw sNøp- ∂ Xv Bflo- b - X - b psS timj-WsØ hy‡-am-°p∂ hkvXp-Xbm-Wv. ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ ]cn-t]m-jW - Øm¬ ]cn-ip-≤s\ Db¿Øn-°m-t´-≠h¿ ]mgvthe-I-fn¬ ]mZ-aq∂n ]cn-lm-khn-j-b-am-bn-Øo-cp-∂p. Ab-bv°-s∏-´hs‚ A]-Zm-\-ßsf tLmjn-t°-≠-h¿ A]-hm-Z-ß-fpsS {]Nm-c-I-cm-bn-Øo-cp∂nt√. knwlm- k - \ - Ø ns‚ t]cnepw ssZh-im-kv{X-Øns‚ t]cnepw \ymb-hmZ-߃ \SØn I¿Ør-h-N-\-ß-tf-°mƒ Xß-fpsS A{]-am-[nXzw ÿm]n-s®-Sp-°m\p≈ t]mcm- ´ - ° - f - a mbn ss{Ikv X - h temIw A[x-]-Xn-®n-cn-°p-∂p. Htc Iq´m(tijw t]Pv 6˛¬)

Chm. F.-Sn. tXmakv

www.gulfbrethrenvoice.com

4


R E A C H I N G

T H E

B R E T H R E N

[ym\w

]p\-cp-≤m\ i‡n B

gv N - h - ´ - Ø ns‚ H∂mw \mƒ AXn-cm-hnse Xs∂ tbip-{InkvXp-hns\ AS°w sNbvX I√-d-bpsS kao]w FØnb injy¿°v ImWp-hm≥ Ign-™Xv Hcp Hgn™ I√-d-bm-Wv. Xpd-°-s∏´ Htcsbmcp I√-d-sb-bp-≈p. AXv \k-dm-b\mb tbip-hn-t‚-Xm-Wv. Ah≥ ChnsS C√. Xm≥ ]d-™Xp t]mse Dbn¿sØgpt∂‰p F∂ kz¿§ob {]Jym- ] \w C∂pw A¥-co-£-Øn¬ ams‰m-en-s°m≈p-∂p. acn-®-h-cn¬ \n∂v BZy-ambn kzbw Dbn¿sØ-gp-t∂-‰Xv tbip-{InkvXp am{X-am-Wv. Ah≥ ssZh-am-b-Xp-sIm≠mWv AXv km[n-®-Xv. a\p-jy-\m¬ Akm≤yw ssZh-Øm¬ km≤yw. AXn\v apºv Db¿sØ-gp-t∂-‰-h¿ F√mw {InkvXp apJm-¥ncw ]p\-cp-≤m\w sNø-s∏-´-h-cm-Wv. tbip-{In-kvXp-hns‚ ]p\- c p- ∞ m\w tIhew Hcp Ncn{X kw`hw F∂- X n- t \- ° m- f p- ] cn ssZhØns‚ k¿∆- i ‡n shfn- s ∏´ Hcp kµ¿`-am-Wv. ]m]-Øn-s‚bpw ac-W-Øns‚-bpw ta¬ ssZh-Øns‚ \oXn ssIhcn® hnP-bw. Cu ]p\-cp-≤m-\-Øns‚ i‡n hnizm-k-Øm¬ ssZh-a-°-fn¬ hym]-cn-°p-∂p. {InkvXp D≈n¬ hkn-°p∂-h¿ Ahs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øn¬ shfns∏´ ssZh-i-‡n-bpsS kPoh km£nI-fm-Wv. F∂m¬ A\p-Zn\ Pohn-XØ - n¬ F{X t]cn¬ Cu i‡n kar-≤n-bmbn hym]-cn-°p-∂p F∂p-≈Xv \mw Kuc-htØmsS Nn¥n-t°≠ Imcy-am-Wv. \ap°v Poh≥ kar- ≤ n- b mbn \¬Ip∂--X n\v th≠n-bmWv I¿Ømhv Poh≥ shSn-bpIbpw Dbn¿sØ-gp-t∂‰v cmPm-[n-cm-Pmhmbn hmgp-Ibpw sNøp-∂-Xv. Ahs‚ ]p\-cp-∞m\ i‡n \Ωn¬ hym]-cn-°p-hm≥ \mw F¥v sNøWw? {]mY-an-I-ambn \ΩpsS ap≥K-W-\m{Iaw ]msS am‰- s ∏- t S- ≠ - X m- b p- ≠ v . BfloI Imcyƒ°v Pohn-X-Øn¬ ap≥KW\ \mw \¬I-Ww. Cu aÆns‚ alna-Iƒ F√mw ac-Ww-sIm≠v Ah-km-\n°pw. ImWp-∂-h-sb√mw \izcw; ImWmØ-htbm \nXyw F∂ bmYm¿∞yw A¿∞-]q¿Æ-ambn \mw Dƒs°m-t≈-≠Xm-Wv. ssZh-hn-j-b-ambn kº-∂-cmbn Xo¿∂m¬ \ΩpsS `uXn-Im-h-iy-߃ \n›-b-ambpw {Iao-Ir-X-ambn ssZhw \SØn-Øc - pw. ssZhw \¬In-bn-cn-°p∂ hn`h-߃ D]-tbm-Kn-°p-∂X - ns‚ ap≥K-W\ BfloI ho£-W-tØm-Sp-IqsS {Iao-Icn-°p-sa-¶n¬ Pohn-X-Øns‚ kakvX taJ-e-I-fnepw I¿Øm-hns‚ ]p\-cp-∞m\-Øn¬ shfn-s∏´ ssZh-i-‡n-bpsS

5

ImWp-∂-h-sb√mw \izcw; ImWm-Øhtbm \nXyw F∂ bmYm¿∞yw A¿∞]q¿Æ-ambn \mw Dƒs°m-t≈-≠X- m-Wv. ssZh-hn-j-b-ambn kº-∂-cmbn Xo¿∂m¬ \ΩpsS `uXn-Im-h-iy-߃ \n›b-ambpw {Iao-Ir-X-ambn ssZhw \S-ØnØ-cpw. ssZhw \¬In-bn-cn-°p∂ hn`h-߃ D]-tbm-Kn-°p-∂-Xns‚ ap≥KW\ BfloI ho£-W-tØm-Sp-IqsS {Iao-I-cn-°p-sa-¶n¬ Pohn-X-Øns‚ kakvX taJ-e-I-fnepw I¿Øm-hns‚ ]p\-cp-∞m-\-Øn¬ shfn-s∏´ ssZhi-‡n-bpsS hym]mcw \ap°v A\p-`h-th-Zy-am-Ipw. hym]mcw \ap°v A\p-`-h-th-Zy-am-Ipw. kzbsØ acn-∏n-°p∂Xn-\p-th-≠nbp≈ Bflm¿∞- a mb {iaw ]p\- c p∞m\ i‡n \n¿`-c-amb Pohn-X-Øn\v AXy-¥m-t]-£n-Xa - m-Wv. Hcp-Ø≥ Fs‚ ]n∂mse hcp-hm≥ C—n-®m¬ Xs∂Øm≥ XyPn®v Xs‚ {Iqiv FSpØv

www.gulfbrethrenvoice.com

Fs∂ A\p- K - a n- ° s´ (a- Ø m. 16:24) kzbsØ kºq¿Æ- a mbn XyPn- ° p∂Xpw kzb-Xym-Khpw XΩn¬ hyXym-kap-≠v. tIhew Nne kpJ-ku-Ic - y-ßtfm `£W ]Zm¿∞-ßtfm h¿÷n-°p-∂X - mWv kzbw XymKw. F∂m¬ kzbw XyPn°pI F∂m¬ kzb- Ø n\v AYhm \Ωnse PUnI a\p-jy\v bmsXmcp hn[Øn-ep≈ Ah-Im-ihpw A[n-Im-chpw C√mØ hn[-Øn¬ {InkvXp-hns‚ A[nIm-c-Øn\v kzbsØ ]cn-]q¿Æ-ambn Iogv s ∏- S p- Ø n- s °m- S p- ° pI F∂mWv A¿∞w. AXm-bXv ]m]w AXns‚ cmKtam-l-ß-tfmSv IqsS hmWn-cp∂ \sΩ AXn¬ \n∂v tamNn-∏n® {InkvXp-\m-Y\v kºq¿Æ I¿ØrXzw \¬Ip-I. anj-Wdn hoc-\mb sl≥{Sn am¿´n≥ ]d- b p- ∂ p. I¿Ømth Fs‚ kz¥ CjvSw H∂pw Rm≥ B{K-ln-°p-∂n-√, Fs‚ Pohn- X - Ø n¬ bYm¿∞- a mb ku`mKyw _mly kw`- h - K - X n- I sf B{i-bn-®mWncn-°p-∂-sX∂v Rm≥ IcpXp- ∂ n- √ . \ns‚ lnX- Ø n\v Fs‚ CjvSsØ ]q¿Æ-ambn hnt[-b-s∏-Sp-Øp∂-XmWv k¥pjvSn F∂v Rm≥ hnizkn-°p-∂p. Akm-≤y-am-bh {]Xo-£n-

sPbvk¨ πmhn-f-bn¬


R E A C H I N G

T H E

B R E T H R E N \-Øn¬ \nd-b-s∏-Sp-I-bmWv . Bflm-hn\m¬ \nd-bs - ∏-Sp-tºmƒ Bfl-^e - Ø - n¬ Dƒs∏-Sp∂ kam-[m-\w lyZ-b-ß-fn¬ hmgpw. kam-[m\ {]`p-hmb {InkvXphns‚ I¿Ør- Ø n\v hnt[- b - c m- I p- I bmWv CXn-\mbn \mw sNtø-≠-Xv. {]Xnk-‘n-Iƒ C√m-Xm-Ip-I-b√m AXns‚ \Sp-hn¬ Icw ]nSn®p \S-Øp-hm≥ aXnbmb Ir] ssZhw e`y-am-°p-I-bmWv sNøp-∂X - v. At∏mƒ kzÿ-Xbpw kmh[m-\-X-bp-≈-h-cm-bn-cn-°p-hm≥ Ignbpw. {InkvXp-hns‚ ]p\-cp-∞m\w injy-∑mcpsS lrZbw Ie-ßnb Ah-ÿbv°v cp]m-¥cw hcpØn. ]p\-cp-∞m\¥cw Ah¿°v {]Xy-j\ - mb I¿Ømhv \n߃°v kam- [ \w F∂v Acpfns®bv X p. \ΩpsS hnizm-k-\mbI≥ c£-bpsS ]q¿Øn-bmb ico-c-Øns‚ hos≠-Sp-∏n\mbn thKw hcpw. A∂v Poh-t\m-Sn-cp∂-h¿ cp]m-¥-c-s∏´v Ah-t\mSv A\p-cp]-cmIpw. {InkvXp-hn¬ acn-®-h¿ Ahs‚ ]p\-cp-∞m\ i‡n-bn¬ \nb-{¥n-°s∏-´-h-cmbn B£-cn-I-ambn Dbn¿sØ-gpt∂¬°pw. £W-`w-Kp-ca - mb Cu sFlnI Imew {InkvXp-hns‚ ]p\-cp-∞m\ i‡n hym]-cn-°p∂ alna I≠ km£nI- f mbn ^e- { ]- Z - a mbn Pohn- ° p- h m≥ ssZhw \sΩ {]m]vX-cm-°s´.

°pI F∂p-≈-XmWv XpS¿∂v \mw A\p-h¿Øn-t°≠ Hcp KpW- h n- t i- j w. A{_lmw AXn\v \ap°v amXr-I-bm-Wv. ssZh- I ¬∏\ A\p- k - c n®v hmKvZØ k¥-Xnsb bmK-a¿∏n-®m¬ B Nmc-Øn¬ \n∂pw Ahs\ Dbn¿sØ-gpt∂¬∏n-°p-hm≥ ssZh-Øn\v Ignbpw F∂v Xm≥ {]Xo-£n-°p-Ibpw hniz-kn°p-Ibpw sNbvXp. ssZh-ln-X-{]-Im-cap≈ {]Xo£Iƒ Hcn-°epw Aÿm-\Øm-Ip-I-bn-√. Bibv°v hntcm-[-ambn Bi-tbmsS Akm-≤y-am-bh {]Xo-£n°p-hm≥ ]utemkpw \sΩ Blzm-\w sNøp-∂p. I¿Ømhv acn®v AS-°-s∏´v ap∂mw \mƒ Dbn¿sØ-gp-t∂¬°p-sa∂v injy-∑m-tcmSv ]e-X-hW ]d-™n-cn∂p F¶nepw ]p\-cp-∞m\w bmYm¿∞y-am-Ip∂Xpw hsc AXns≥d {]mtbm-Kn-IXsb Ipdn®v Ah¿ A⁄-cm-bn-cp∂p . CXv Ah-cpsS {]Xn-Ic - W - ß - fn¬ \n∂pw hfsc hy‡- a mWv ssZh- Ø n- ¶ ¬ \n∂pw h≥ Imcyßsf t\Sp- h m\pw hneyw tIdn-sb-t∏mse \ap°pw Hcp-°ap-≈-h-cm-bn-cn°mw. {InkvXp-hns‚ ]p\-cp-∞m-\-Øns‚ i‡n \Ωn¬ hym]-cn-°p-hm≥ XpS¿∂v \ap°v Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂Xv kIe _p≤n-sbbpw Ihn-bp∂ ssZh-k-am-[m-

\n߃ GXv Bflm-hn\v A[o-\¿ (4˛mw t]Pv XpS¿®) bvab - n-ep-≈h - ¿ t]mepw Nne¿, Xß-fpsS A`n-{]m-b-ßsf AwKo-I-cn-°m-Ø-hsc shdp-°p-Ibpw k`-bn¬ Ielw D≠m°p- I bpw sNbvXm¬ Ah- c n- e p≈ Bflmhv GXm-bn-cn-°pw. Xß-tf-°mƒ ssZh-Ir-]-bpsS hnhn-[-ß-fmb ip{iq-jI-fn¬ hf-cp-∂-hsc Zpjv{]-Nm-c-W-ßfn¬IqSn \n¿∆o-cy-s∏-Sp-Øp-hm≥ {ian-°p∂-hsc \S-Øp-∂-Xv GXm-flm-hm-Wv. ""imTy-Ømtem Zpc-`n-am-\-Ømtem H∂pw sNømsX Xmgva-tbmsS Hmtcm-cp-Ø≥ a‰p- ≈ - h s\ Xs∂- ° mƒ t{ijv T ≥ F∂p FÆn-s°mƒhn≥.'' (^n-en. 2:3). {InkvXp-hns\ A\p-Ka - n-°p-tºmgpw h¿§ob hntZzjw £n{]-hm-Ny-amb Hcp kµ¿`w ImWp-≠v (9:54). bcp-i-te-anse

s]cp-∂m-fn\p t]mIp∂ tbip-hn\pw injy-∑m¿°pw hgn-at≤y hn{i-an-°p-∂Xn\p ia-cym-°m-tcmSv kuIcyw tNmZn®-t∏mƒ Ah¿ \nc-kn-®p. \q‰m-≠p-Ifmbn blq-Z-∑m-tcm-Sp-≠m-bn-cp∂ i{XpXbpw hntZz-jh - p-amWv CXn-\S- n-ÿm-\I - mc-Ww. XZzmc sk_Zn a°-fpsS hminbpw hntZz-jhpw {]Xn-Im-cØ - n-\mbn sImSn-bpb¿Øn. Gen-bmhp sNbvX-Xp-t]mse BIm-i-Øp-\n∂v Xo Cd°n Ahsc \in- ∏ n- t °Ww F∂m- W v . {Inkv X p Ahsc imkn- ® n´v Cßs\ ]d™p˛""\n߃ GXv Bflm-hn-∂-[o-\¿ F∂p \n߃ Adn-bp-∂n-√. a\p-jy-]p{X≥ a\p-jy-cpsS {]mW-ßsf \in-∏n-∏m\√ c£n-∏m-\s{X h∂Xp F∂p ]d™p. ""FXn¿°p∂ lrZbw XI-cpw. hntZzjw lrZ-b-Øn\p apdn-hp-≠m-°p∂p.'' Hcp-hs‚ tIm]hpw t{Im[hpw Ah-t\-Øs∂ \in-∏n-°pw. Zmho-Zns\ i{Xp- h mbn I≠ iuens‚ A¥yw

kz¥-hm-fm-em-bn-cp-∂p. Zmho-Zn-s\-Xntc Iq´p- s I- ´ p- ≠ m- ° nb Alo- t Ym- t ^¬ Bfl-l-Xy-sN-bvXp. Kpcp-hmb tbiphn\p e`n® Bcm-[\ - b - n¬ Akqb ]q≠v H‰n- s °m- S pØ bqZmbpw Bfl- l Xy sNbvXp im]-hn-j-b-am-bn-t√. kvt\lØn-s‚bpw kl-\-Øn-s‚bpw ]mT-ßfmWv {InkvXp \ap°v \¬In-bn-cn-°p-∂Xv. ""\n߃ GXp ]´-W-Øn-se-¶nepw sN∂m¬ Ah¿ \nßsf ssIs°m-≈p∂n√m F¶n¬ \nß- f psS Imense s]mSnbpw AhnsS C´p- I - f - h o≥'' F∂mWv {InkvXp ]Tn-∏n-®-Xv. C∂p k`I-fnepw a‰pw ImWp∂ Ass\y-I-Xbpw ]£w-]n-Sn-°epw cmjv{So-b-°m-tc-°mƒ \ne-hm-c-an-√mØ {]h-W-X-Ifpw ImWptºmƒ I¿Øm-hns‚ tNmZyw Bh¿Øn°p- ∂ p. ""\n߃ GXv Bflm- h n∂p A[o-\¿ F∂p \n߃ Adn-bp-∂n-√.''

hmbn-°p-I... hcn-°m-cm-hp-I... {]N-cn-∏n-°p-I... \nß-fpsS A`n-{]m-b-߃, \n¿t±-i-߃, hm¿Ø-Iƒ, teJ-\-߃, ^o®-dp-Iƒ F∂n-h kzmKXw sNøp-∂p. amknI e`n-°m-Ø-h¿ Xß-fpsS C˛-sa-bn¬ A{U v Rßsf Adn-bn-®m¬ amknI Ab-®p-X-cp-hm≥ km[n°pw.

Our e-mail : gulfbrethrenvoice@gmail.com

hcn-kwJy C√... XnI®pw kuP\yw...!! Join our fellowship group

THE GULF BRETHREN VOICE at

FACE BOOK

www.gulfbrethrenvoice.com

6


R E A C H I N G

T H E

B R E T H R E N

kPoh Nn¥

AXn-Po-h-\-Øns‚ t]mcm´w Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts F-∂v sj-√n-bm-Wv ]-d-™-Xv. hn-jm-Zm-Xv-a-I-am-b Nn-¥-Iƒ D-W¿-Øp-∂ Km-\ß - f - m-Wv G-‰h - pw a-t\ml-c-am-b-Xv. A-Xp-s∂-bm-hmw C-tøm-_ns‚ ]p-kv-X-I-hpw G-sd {i-≤n-°-s∏-Sp-∂Xv. F-√m A¿-Xv-Y-Øn-epw H-‰-bm-tI-≠n h-cp-∂ H-cm-fp-sS t]m-cm-´-Øn-s‚-bpw AXn-Po-h-\-Øn-s‚-bpw I-Y-bm-Wv A-Xn-se D-≈-S-°w. k-¶-S-ß-fn-te-°v Nm-™p-t]mIp-∂ H-cp- a-\- p-≈-Xp-sIm-≠m-h-Ww AXv hm-bn-°p-tºm-sgm-s° F-s‚ s\-©v hn-jm-Z-Øn-s‚ D-d-h-I-sf tX-Sp-∂-Xv. KmV-am-b H-cp Po-hn-X-Øn-s‚ F-s¥-¶n-epw -ti-jn-∏p-Iƒ D-≈n¬ sIm-≠p-\-S-°p-∂ H-cmƒ-°v F-t∏m-sg-¶n-epw X-s‚ G-Im-¥X-sb A-`n-ap-Jo-I-cn-t® ]-‰p. a-\p-jy-s‚ G-Im-¥-X-bv-°v D-ev-]-Øn-tbm-fw ]-g-°ap-≠v. tc-J-s∏-´-Xn¬ h-®v G-‰-hpw ]p-cmX-\-am-b Zp:J-am-W-Xv. k-ar-≤n-bp-sS ]-dpZo- k - b n¬ B- Z w H‰- b v - ° m- b n- c p- ∂ p. kvt\lsa∂ Hu-j[ - w sIm-≠X - n-s\ t\cn-Sm-sa-∂p I-cp-Xn ssZ-hw Hcp "X-° XpW-sb' sIm-Sp-Øp. F-∂m¬ ]-c-kv-]-cw Xr-]v-X-c-√m-Ø-Xp-sIm-≠v A-h¿ hn-e-°s∏-´ hr-£-ß-fp-sS I-\n-tX-Sn. A-Xv kmØm-s‚ h-©-\-bm-sW-∂v A-h-c-dn-™ncp-∂n-√. ]n-s∂ B-tcm-]W - ß - f - pw ]-gn-Nmc-ep-am-bn in-jv-S Po-hn-Xw. Bƒ-°p-´Øn¬ X-\n-sI F-∂v \mw ]-d-bm-dp-≈Xp-t]m-se, F-√m-h-cp-ap-≈-t∏m-gpw GI\mbncn- ° pI F∂- X mWv a\p- j ys‚ intcm-en-Jn-Xw. F-∂m¬ ssZ-hw Iq-sSbp-s≠-¶n¬ H-‰-bv-°v \n-ev-°p-∂-h-\m-Wv G-‰-hpw _-e-hm-s\-∂v tPm-_n-s‚ Po-hnXw \-sΩ ]Tn-∏n-°p-∂p. X-s‚ Zm-k-\m-b C-tøm-_n-s\-°p-dn®v F-{X h¿-Æn-®m-epw ssZ-h-Øn-\v a-Xnbm-Ip-∂n-√. A-{X-am-{Xw \-√ H-cp km-£yam-Wv ssZ-h-Øn-\v tPm-_n-s\ Ip-dn-®v ]d-bm-\p-≈-Xv. F-s∂-bpw \n-ß-f-°p-dn-®mbn-cp-s∂-¶n¬ F-¥v ]-d-bp-hm≥ Im-Wpam-bn-cp-∂p-? Ipsd-Iq-Sn bm-Ym¿-∞y-t_m[-tØm-sS-bm-sS-bm-Wv km-Øm≥ Nn-¥n°p-∂-Xv F-∂v tXm-∂n-t∏m-Ipw. sh-dp-sXtbm C-tøm-_v ssZ-h-`-Iv-X-\m-bn-cn-°p-∂Xv? H-cp-Im-c-W-an-√m-sX H-cmƒ-°v ssZ-hsØ kv-t\-ln-°m-\m-hp-tam? A-Y-hm Ctøm-_v ssZ-h-sØ kv-t\-ln-°p-∂-Xv shdp-sX-bm-tWm? H-cp Im-c-W-hp-an-√m-sX ssZ-h-sØ kv-t\-ln-°p-∂-h-s\-bm-Wv ssZ-hw A-\p-{K-ln-°p-∂-sX-∂v tPm-_ns‚ Po-hn-Xw \-sΩ ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. At∏mƒ X-s∂ X-t∂m-Sp Iq-dv ]p-e¿-Øp∂-h-sc kq-£n-t°-≠ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw

7

A-km-am-\y-am-b Dƒ-°-cp-Øpw Du¿-PvP-hpw ]p-e¿-Øn-b, F-√m-‰n-s\-bpw A`n-ap-Jo-I-cn-®, F-√m-‰n-s\-bpw A-Xn-Pohn-® ]-g-b-\n-b-a `-Iv-X-\m-b C-tøm-_ns‚ N-cn-{Xw k-l-\-Øn-eq-sS I-S-∂pt]m-Ip-∂h- ¿-°v H-cp B-izm-ka- m-Wv. hnizm-k-hpw `-Iv-Xn-bpw ap-dp-sI ]n-Sn-® Hcp Po-hn-X-am-bn-cp-∂p A-Xv. F-√m kl-\-ß-fn-eq-sS-bpw B-gw I-≠-h-\m-b {In-kv-Xp-hn-s\ Hm¿-Ωn-∏n-°p-∂-Xm-Wv B N-cn-{Xw. k-ln-°p-∂-h-t\m-sSm-∏w ssZ-h-ap-s≠-∂p-≈ A-dn-hm-Wv k-l-\Im-e-ß-fn¬ H-cp-h-s‚ G-‰-hpw h-en-b I-cp-Øv. ssZ-hØ - n-\p-≠v. A-Xp-sIm-≠m-Wv ssZ-hw A-h-s‚ {]-h¿-Øn-I-sf A-\p-{K-ln-®v Ah-s‚ k-ºØ - v h¿-≤n-∏n-®X - v. am-{X-a√ - Ah-s‚ `-h-\-Øn-\pw k-º-Øn-\pw Np-‰pw

www.gulfbrethrenvoice.com

th-en-sI-´n kp-c-£n-X-Xzw \-ev-In-b-Xv. CXv km-Øm-\v I-Æp-I-Sn-bm-bn. A-h-≥ sh√p-hn-fn ssZ-ht- Øm-Sv \-SØ - p-Ib - m-Wv. B sh-√p-hn-fn G-s‰-Sp-Øp-sIm-≠v C-tøm-_ns\ ssZ-hw km-Øm-\v G-ev-]n-®p-sIm-Sp°p-I-bm-Wv. H-tc H-cp hyhÿ, A-h-s‚ {]m-W-s\ am-{Xw sXm-S-cp-Xv.`u-Xn-I-hpw, ssh-b-Iv-Xn-I-hpw, B-¥cn-I-hp-am-b D-e-®n-ep-I-fn-eq-sS H-cmƒ IS-∂p-t]m-tI-≠n h-cp-∂p F-∂p-≈-Xm-Wv {In-kv-Xo-b hn-izm-k-Øn-s‚ {]-tXy-I-X. H-tcm-∂m-bn \-in-°p-tºm-gpw A-]-I-S-s∏Sp-tºm-gpw a-°-fpƒ-s∏-sS-bp-≈ Po-hn-XØn-s‚ k-º-Øp-Iƒ ssI-hn-´p-t]m-Iptºm-gpw A-bmƒ A-N© - e-\m-bn \n¬-°p∂p. \-Kv-\m-bn h-∂p \-Kv-\-\m-bn a-S-ßpsa-∂p hn-fn-®p ]-d-™v.-.-. [-\-hpw A-[nIm-c-hpw a-Æpw _-‘p-_-e-hpsam-s° a\p-jy-s‚ \-Kv\ - X - b - p-sS-ta¬ ssZ-hw Nm¿Øn-b A-¶n-Iƒ X-s∂! C-tøm-_n-\v CXv a-\- n-em-°m-\p-≈ B-Xv-ao-I I-Æp≠m-bn-cp-∂p. A-Xp-sIm-≠m-Wv C-tøm-_v

kmP≥ sN∂-¶c


R E A C H I N G ]-d-bp-∂-Xv b-tlm-h X-∂p btlm-h F-Sp-Øp, b-tlm-h-bpsS \m-aw hm-gv-Ø-s∏-Sp-am-dm-Is´ F-∂v. C-Xn-s\m-∂n-epw Ctøm-_v ]m-]w sN-øp-I-tbm ssZ-htØmSv t`m-jX - zw B-tcm]n-°p-tbm sN-bv-Xn-√ F-∂p-≈-Xm-Wv Nn¥-\o-b-am-b hn-j-bw. A-Xv km-Øm-s\ ho-≠pw sNm-Sp-∏n-®p.ho-≠pw ssZ-hk - ∂ - n-[n-bn¬ sN-∂v At]-£n-°p-Ib - m-Wh - ≥. C-Øh - W - C-tøm_n-s‚ i-co-c-Øn-s‚-ta¬ Iq-Sn A-[n-Imcw th-W-sa-∂v ]-d-™m-Wv. t\m-°p-I, km-Øm≥ F-{X Ir-Xy-am-bn-´m-Wv Im-cy߃ \n-co-£n-°p-∂p-Xv. `u-Xn-I-am-b \jv-S-ß-fp-sS {]{In-b-I-tfmSv H-cmƒ-°v Ime-∏-g-°-Øn¬ k-a-c-k-s∏-Sm-\mtb-°pw. F-∂m¬ i-co-c-Øn-s‚ ku-Jy-sØ NnX-dn-∏n-®m¬ A-h≥ ssZ-h-sØ X-≈n-]-dbpw F-∂m-Wv kmØm-s‚ I-W-°p-°q´¬. Xz-°n-∂p ]-I-cw Xz-Iv; Po-h-\p-th≠n X-\n-°p-≈-sX-¥pw a-\p-jy≥ D-t]£n-°pw. A-h-s‚ A-kv-Yn-bn-epw amw-kØn-epw ssI-sh-b° v- p-I. A-t∏mƒ A-h≥ \n-s∂ ap-J-Øp-t\m-°n Xy-Pn-®p-]-d-bpw. (C-tø: 2:4˛5) k-l-\-ß-fp-sS k-l-\-amWv tcm-Kw. B-tcm-Ky-Øn¬ \-Ωƒ i-coc-sØ-°p-dn-®v H-cn-°-epw t_m-[-h-∑m-cmIp-∂n-√. A-\m-tcm-Ky-Øn¬ \-Ωƒ A-Xns‚ X-S-hp-]p-≈n-I-fm-Ip-∂p. tcm-K-hpw Zmcn-{Z-hpw Iq-Sn H-cm-fp-sS Po-hn-X-sØ \-in∏n-°p-hm≥ C-\n F-¥v th-Ww? t]m-cmØ-Xn-\v "ssZ-h-sØ Xy-Pn-®p-]-d-™p BWn-s\-t∏m-se a-cn-®p-I-f-I' F-∂m-h-iys∏-Sp-∂ `m-cy-bpw. Xn-I-®pw H-‰-s∏-´ A\p-`-hw. ssZ-h-I-c-ß-fn¬ \n-∂v \-∑ kzoI-cn-® \mw Xn-∑ kzo-I-cn-°m≥ hn-k-ΩXn-°p-∂s - X-t¥ F-∂ a-dp-tNm-Zyw-sIm-≠v A-bmƒ X-s‚ D-≈n-s\-bpw a-dp-]m-Xn-sbbpw t\-cn-Sp-∂p. A-hn-sS-bpw C-Xn¬ H∂n-epw C-tøm-_v A-[-c-ß-fm¬ ]m-]w sN-bv-Xn-√ F-∂v tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂p.ITn-\m-\p-h` - ß - f - n-eq-sS I-S∂ - p-t]m-Iptºm-gm-Wv hn-izm-kw kv] - p-SX - b - p-≈X - m-Ip∂-Xv. H-cm-fp-sS B-¥-cn-I ssN-X-\y-Øn\v C-‘-\-am-tI-≠ Nn-e hn-izm-k-߃ D-e-bp-tºm-gm-Wv Po-hn-X-Øn-se {]-Xn-k‘n F-∂v bm-Ym¿-∞-Øn¬ \-ap-°v hnti-jn-∏n-°m-hp-∂-Xv. Cu Im-Wp-∂-Xp am{X-a-√ \-Ωƒ. A-Zr-iy-am-b Nn-e hn-izmk-ß-fm-Wv \-sΩ ap-t∂m-´p \-bn-°p-∂Xv. A-Xv \-jv-S-s∏-´p-t]m-tbm F-∂v tXm∂n-t∏m-Ip-∂ k-µ¿-`-߃ \-Ωp-sS Po-hnX-Øn¬ D-≠m-sb-∂ph-cmw. F-s¥m-s°bm-Wv Im-em-Im-e-ß-fm-bn X-e-ap-d-X-e-apd-I-fm-bn \-Ω-fn-te-°v ssI-am-dn-bn-´p-≈ Nn-e D-d-∏p-Iƒ.-.-.-. ssZ-hw X-t∂m-Sp tN¿∂p \n¬-°p-∂h - s - c kw-c£ - n-°p-∂p, tami-s∏-´ a-\p-jy¿-°m-Wv tam-i-am-b-Xv kw`-hn-°p-∂-Xv F-s∂m-s° Nn-e hn-izm-k߃ \mw sIm-≠p \-S-°m-dp-≠v. ssZ-hh-N\ - Ø - n-ep-≈ B-izm-kh - N - \ - ß - ƒ t]mepw ]-e-t∏m-gpw A-Xn-s‚-Xm-b Ku-c-hØn¬ F-Sp-°m≥ Nn-e k-µ¿-`-ß-fn¬ \ap-°m-hp-∂n-√ F-∂p-≈-Xm-Wv k-Xyw. Ct∏mƒ ssZ-hw Iq-sS-bp-s≠-∂p-≈ _-ew t]m-ep-an-√.F-√mw \-jv-S-s∏-´p F-∂v tXm-∂ptºmƒ Ic-bmØ-h-cm-bn, t£m-`n-°m-Øh-cm-bn B-cp-≠v `q-an-bn¬? H-cmƒ a-s‰mcm-tfm-Sv ]p-e¿-Øp-∂ kzm-X-{¥-Øn-s‚ D®-kv-Ym-bn I-e-ln-°m-\p-≈ A-h-Im-i-am-

T H E

B R E T H R E N

Po-hn-XØ - n-s‚ k-l\- m-\p-`h- ß - f- n-eq-sS I-S-∂p-t]m-b a-\p-jy-s‚ Nn-d-Ip-Iƒ-°v h-en-b-sbmcp Icp-Øp≠v. k-l-\w Hcp- a-\p-jy-s\ Ip-sd Iq-Sn I-cp-Øp-≈h-\m-bn am-‰p-∂p. am-{X-a-√ k-l-\-Øns‚ \o-‰-epw s]m-≈-epw A-h-\p-`-hn-® hsc A-Xv Ip-sd-Iq-Sn ]-®a- \- p-jy\- m-°n am-‰p-∂p. Wv. ssZ-h-tØm-Sp-t]m-epw A-Xv ]p-e¿Øm-\m-hp-∂p-sh-∂-Xm-Wv A-bm-fp-sS I\-ep-≈ ku-µ-cyw. hn-Nm-c-W-I-fp-sS Dugw In-´m-sX hn-[n-°-s∏-Sp-∂ G-sXm-cp a\p-jy-s‚-bpw {]-Xn-\n-[n-bm-Wv C-tøm-_v. A-Xp-sIm-≠pX-s∂ H-cp t]m-cm-fn-bp-sS ho-cy-tØm-sS X-s‚ I-jv-S-X-Iƒ Xq-°nt\m-°m≥, A-\¿-∞ß - ƒ Xp-em- n¬ shbv-°m≥ A-bmƒ ssZ-h-tØm-Sv B-h-iys∏-Sp-∂p. a-\p-jy-s\ D-‰p-t\m-°p-∂-h-t\, Rm≥ ]m-]w sN-bv-Xm≥-X-s∂ \n-\-s°¥v, F-¥p-sIm-≠v F-s∂ D-∂w sh-bv-°p∂p F-s∂m-s° A-bmƒ I-e-ºp-∂p-≠v. am-{X-a-√ X-s∂ G-I-\m-bn hn-S-W-sa-∂v iTn-°p-I-bpw sN-øp-∂p. \-ap-°v ssZ-htØm-Sv tNm-Zy-߃ tNm-Zn-°m-\m-hp-tam F-∂v tNm-Zy-Øn-\v A-Xn-\v I-gn-bpw F∂m-Wv tPm-_n-s‚ Po-hn-Xw \-sΩ ]Tn-∏°p-∂X - v. ssZ-hw F-¥p-sIm-≠n {]-h¿-Øn®n-√ F-∂v kw-i-bw _m-°n \n-ev-°p-∂sh-¶n¬ ss[-cy-am-bn sssZ-h-tØm-Sv AXv tNm-Zn-®p-sIm-≈p. ssZ-h-Øn-s‚ ]°¬ Xo¿-®-bm-bpw D-Ø-c-ap-≠v. H-cp ]s£ ssZ-h-Øn-s‚ D-Ø-cw \-ap-°v a-\ n-em-°m≥ k-a-b-sa-Sp-tØ-°mw F-∂pam-{Xw.I-jv-S-Im-ew H-cm-fp-sS bm-Ym¿-Xv-Y kvt\-ln-X-sc Xn-cn-®-dn-bm-\p-≈ t\-c-am-Wv. ku-lr-Z-b-ß-sf-°p-dn-®p Nn-e \n-co-£W-߃-°v Iq-Sn h-I X-cp-∂p-≠v Cu ]p-

kvX - I - w. "Nn-cn-°p-tºmƒ Iq-sS Nn-cn-°m≥ B-bn-cw t]¿ h-cpw; I-c-bp-tºmƒ Iq-sS I-c-bm≥ \n≥ \n-g¬ am-{Xw h-cpw.-' Ft∂m¿-∏n-°p-∂ ]-g-b ]m-´n-te-Xp-t]m-se aq-∂v-t]¿ C-tøm-_n-s\ tX-Sn-sb-Øp-∂p. A-h¿ G-gv Zn-h-kw A-h-t\m-sSm-∏w \ni-_v-Z-cm-bn-cn-°p-∂p. k-ln-°p-∂ N-ßmXn-tbm-Sv \n-߃-°v ]p-e¿-Øm-hp-∂ kpIr-X-am-W-Xv. H-Øn-cn kw-km-cn-°p-∂ Nßm-Xn-∑m¿ H-∂p-ap-cn-bm-Sm-sX sh-dp-sX I-c-߃ tN¿-Øp-]n-Sn-®n-cn-°p-I. ]n-s∂ an-≠n-Xp-S-ßp-tºmƒ A-h¿ A-h-s\ Xosc a- n-em-°m-Ø \n-e-bn-em-Wv kw-kmcn-°p-∂-Xv. Nn-e-t∏mƒ tXm-∂p-∂p i-{Xp°-tfm-Sv ]p-e¿-Øp-∂ A-\p-`m-h-hpw I-cX-epw k-ln-jv-W-X-bpw t]m-epw \-Ωƒ an-{X-ß-tfm-Sp ]p-e¿-Øp-∂n-√. I-√v-sh-®p≈ kw-km-c-ß-tfm, ap-≈p-I-fp-≈ hm-°pI-tfm, lr-Z-b-iq-\y-am-b ]-cm-a¿-i-ß-tfm B-bn-cn-°pw ]-et- ∏m-gpw D-≠mIp-∂X - v. Fen-^m-kpw _n-em-Zpw tkm-^m-dpw A-ht\m-Sv kw-km-cn-°p-∂X - pw A-ßs - \-Xs - ∂bm-Wv. N-ßm-Xn-°q-´Ø - n-\p a-t≤y-t]m-epw H-‰-bm-bn \n¬-°m-\m-Wv A-bm-fp-sS hn[n-sb-∂p tXm-∂p-∂p. A-h-km-\w A-h\v C-ß-s\ ]-d-tb-≠nh-cp-∂p; F-{X-Imew \n-߃ F-s∂ ]o-Un-∏n-°p-I-bpw hm°p-sIm-≠n \p-dp-°p-I-bpw sN-øpw? Fs‚ {]n-b kv-t\-ln-X-tc, ssZ-h-sØ-t∏mse \n-ß-fpw F-s∂ A-\p-[m-h-\w sNøp-∂-sX-¥v? F-s‚ amw-kw-sIm-≠v \n߃-°v Xr-]v-Xn h-cm-Ø-sX-¥v? ssZ-hn-I-sa-∂v I-cp-Xm-hp-∂ Nn-e C-Ss]-S-ep-I-fp-sS kw-c-£-Ww t]m-epw Abmƒ-°v In-´m-sX-t]m-Ip-∂p. N-ßm-Xn-∑m¿ ssZ-hØ - n-\p-th-≠n kw-km-cn-°p-Ib - m-Wv. A-Xpw Ip-‰-a-‰-h-s\-∂v ssZ-hw km-£n-]d-bp-∂ tPm-_n-s\-°p-dn-®v! \-Ωp-sS h¿Ø-am-\-Im-e a-Xm-Xv-a-I km-l-N-cy-Øn¬ F-√m-h-cpw ssZ-h-Øn\p-th-≠n kw-km-cn°p-∂p-sh-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. F-∂mƒ F-{X-am-{Xw B-Xv-am¿-∞-X-tbm-Spw Po-hnX-hn-ip-≤n-tbm-Spw Iq-Sn-bm-Wv A-Xv \n-h¿Øn-°p-∂-sX-∂v ssZ-h-Øn-\v am-{X-ta Adn-bm≥ I-gn-bq. a-\p-jr-s‚ \n- -lm-b-X \-ap-°v a-\- n-em-°m≥ I-gn-bpw. F-∂m¬ ssZ-h-Øn-s‚ \n-i_vZX-sb-t∏m-se `m-cs∏-Sp-Øp-∂ H-∂n-√. A-Xv H-cp- ]-s£ t£m-`-Øn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-hmw. A-h≥ G-gm-a-sØ ap-{Z-s]m-´n-®-t∏mƒ A-c-a-Wn°q-tdm-fw kz¿-§-Øn¬ \n-»-_v-Z-X-bp≠mbn F-∂v sh-fn-∏m-Sv 8:1 ¬ Im-Wp-∂p. Zo¿-L-am-b ap-∏-Øn-tb-gv A-≤ym-b-߃ ssZ-hw \n-»-_v-Z-\m-Wv. ssZ-hw-Iq-Sn kwkm-cn-®n-s√-¶n¬ `-Iv-X≥ F-¥p-sN-øpw? {In-kv-Xp-hpw B I-bv-]v A-dn-™n-´p-≠v. F-¥n-s\-s∂ ssI-hn-´p-sh-∂ I-c-®n-en\pw \n-s‚ I-c-ß-fn¬ F-s‚ B-Xv-am-hns\ `-c-ta¬-∏n-°p-∂p-sh-∂ k-a¿-∏-W a{¥-Øn-\p-an-S-bn¬ B au-\-Øn-s‚ km{µ-X-bpw \-Sp-°-hp-ap-≠v. ssZ-hw ssI-hn´n-´pw Nn-e a-\p-jy¿ ssZ-h-sØ ssI-hnSp-∂n-√.H-Sp-hn¬ ssZ-hw kw-km-cn-°p-∂-Xmbn Im-Wp-∂p. A-c-ap-dp-°n B-Wn-s\-t∏mse X-s∂ A-`n-ap-Jo-Ic - n-°p-hm-\m-Wv ssZhw C-tøm-_n-t\m-Sv B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. `qan-bp-sS ssh-hn-[y-ß-fn-te-°pw ssh-Nn{X-ß-fn-te-°pw B-gv-∂n-d-ßn a-\p-jy-PvRm-\-Øn-s‚ ]-cn-an-Xn-sb sh-fn-®-Øv sIm-≠p-h-cp-∂ D-Ø-cw-In-´m-\m-hm-Ø (tijw t]Pv 10˛¬)

www.gulfbrethrenvoice.com

8


R E A C H I N G

T H E

B R E T H R E N

{]t_m-[\w

t]mcm-Sp-I, ]m]-tØmSv hn

izm-kn°v ]m]-tØmSv t]mcm´w D≠m-I-Ww. Kem: 5:17. hnizmkn-bn¬ ]m]w! CXv C∂sØ G‰hpw henb Hcp {]iv\a - m-Wv. AXns‚ ^e-ambn k`m-¥-co-£-Øn-epw, IpSpw_m- ¥ - c o- £ - Ø n- e pw, hy‡n- P o- h n- X Ønepw kam-[m-\-]-c-ambn \√ PohnXw \bn-°p-hm≥ Ign-bmØ \s√mcp Iq´w hnizm-kn-Iƒ C∂v kaq-l-Øn¬ D≠v. ]ecpw Xß-fpsS Pohn-X-Np-‰p-]m-Sp-Isf ]gn-]-d™v ]ns∂bpw ]ns∂bpw ]m]tØmSv kJyX sNbvXv AXn¬ \n∂pw c£-s]-Sm≥ {ian-°msX AXn¬ apgpIn Pohn-°-bm-Wv. ]m]- Ø n- t e°p \sΩ hen- ® n- g bv°p-∂Xv \ΩpsS PUm-`n-em-jß - f - m-Wv. Kem: 5:17; ""PUm-`n-emjw Bflm-hn\pw Bflm-`n-emjw PU-Øn\pw hntcm-[-ambn-cn-°p-∂p.'' Bflo-ba - mb Hcp-hs‚ \√ Nn¥-Iƒ {]mh¿Øn-Ia - m-Im-Xn-cn-°p-hm≥ PUw Hcp Imc-Wa - m-Ip∂p ]m]hpw ]m]Øn-s\-Xn-cmb Nn¥-Ifpw F√m a\p-jycnepw D≠v F¶nepw Hcp Bflo-b\v PUsØ Pbn-°p-hm≥ Ignbpw AYhm Ign-b-Ww. ]m]sØ Pbn-°p-hm≥ H∂ma-Xmbn Kem: 5:24¬ ]d-™n-cn-°p-∂-Xpt]mse {Inkv X p- t b- i p- h n- \ p- ≈ - h ¿ PUsØ AXns‚ cmK-tam-l-ß-tfmSpw IqsS {Iqin-°-Ww. Fs‚ PUw acn-®XmWv F∂v \nc- ¥ cw FÆp- I bpw {InkvXp F∂n¬ Pohn-°p∂p F∂v \nc¥cw Hm¿°p-Ibpw sNøp∂ Hcmƒ°v ]m]sØ Pbn-°p-hm≥ Ignbpw ""Rm≥ {InkvXp-hn-t\mSp IqsS {Iqin-°-s∏-´n-cn°p- ∂ p, C\ Pohn- ° p- ∂ Xp Rm\√ {InkvXp-ht{X F∂n¬ Pohn-°p-∂-Xv. Ct∏mƒ Rm≥ PU-Øn¬ Pohn-°p∂ Fs∂ kvt\ln® F\n-°p-th≠n X∂Øm≥ Gev]n®p sImSpØ ssZh-]p-{X¶-ep≈ hnizm-k-Øm¬ At{X'' Kem: 2:20. ""k¶o. 118:15¬ D√m-k-Øn-s‚bpw Pb-Øn-t‚bpw tLmjw \oXn-am-∑m-cpsS IqSm-c-ß-fn¬ D≠v.'' ]m]-Øn¬ ta¬ hnPbw hcn- ° p- ∂ - X ns‚ Pb- t Lm- j amWv ssZh- a - ° - f psS IqSm- c - ß - f n¬ \n∂p tIƒt°-≠-Xv. adn®v ]m]-Øns‚ ap∂n¬ tXmev°p-∂-Xns‚ Zo\-tcm-Z-\߃ ssZh-a-°-fpsS `h-\-ß-fn¬ \n∂p Db¿∂p tIƒ°p∂p F∂p-≈Xv hfsc ZpxJ-Icw Xs∂. ""F{_m. 12:4 ]m]-tØmSp t]mcmSp-∂-Xn¬ \n߃ CXp-hsc {]mW-XymK-tØmfw FXn¿Øp \n∂n-´n-√.'' ]m]tØmSp t]mcm-Sp-∂-Xns‚ Af-hp-tIm¬ {]mW-Xym-K-tØmfw BWv. {]mW≥ t]mbmepw ]m]w \Ωn¬ hmgp-hm≥ \Ω-

9

f- \ p- h - Z n®p IqSm. ]m]sØ G‰hpw henb i{Xp-hmbn I≠v AXn-t\mSp bp≤w {]Jym-]n-°p-hm≥ \ap°p Ign-bWw. ]m]- t ØmSv kplr- X v_‘w ÿm]n-°p-hm≥ {ian-°p-∂-h¿ \n›-bambpw ]cm-P-b-s∏-Spw. t]mcm-´-Øn¬ Pbn-°p-hm≥ G‰hpw A\n-hm-cy-am-bn-´p≈Xv \ΩpsS i{Xp-hns\ \√-Xp-t]mse

t]mcm-´-Øn¬ Pbn-°p-hm≥ G‰hpw A\n-hm-cy-am-bn-´p-≈Xv \ΩpsS i{Xphns\ \√-Xp-t]mse Xncn-®-dn-bp-I, i{Xp-hns‚ X{¥-ßsf Adn-bp-I, i{Xp-hns‚ i‡nsb Ipdn-®-dn-bp-I, C{Xbpw sNøp-tºmƒ ]m]-am-Ip∂ i{Xp-hs\Xnsc Pm{K-Xb- p-≈h- c- m-bn-cn°p- h m≥ \ap°p Ign- b pw. ]m]Øns‚ km∂n- ≤ y- s Øbpw i‡ntbbpw Ipdn®v icn-bmb A]-t_m[w ssZh-a-°-fmb \ap°p D≠m-bn-cn-°Ww.

www.gulfbrethrenvoice.com

Xncn-®-dn-bp-I, i{Xp-hns‚ X{¥-ßsf Adn-bp-I, i{Xp-hns‚ i‡nsb Ipdn-®dn-bp-I, C{Xbpw sNøp-tºmƒ ]m]-amIp∂ i{Xp-hs\Xnsc Pm{K-X-bp-≈-h-cmbn- c n- ° p- h m≥ \ap°p Ign- b pw. ]m]Øns‚ km∂n-≤y-sØbpw i‡n-tbbpw Ipdn®v icn-bmb A]-t_m[w ssZh-a-°fmb \ap°p D≠m-bn-cn-°-Ww. Dev]: 4:7¬ Ibo\p sImSp-°p∂ ap∂-dn-bn-∏n¬ CXp \mw ImWp- ∂ p. ""]m]w hmXn¬°¬ InS- ° p- ∂ p. AXns‚ B{Klw \nt∂m- S m- I p- ∂ p, \otbm AXns\ Iog-S° - Ww'' \mw AXns\ IogS-°p-∂X - n¬ ]cm-Pb - s - ∏-´m¬ AXp \sΩ Iog-S-°pI Xs∂ sNøpw. AXp-sIm≠v ]m]- Ø n¬ hogn- ° m≥ {ian- ° p∂ ss]im- N n- I - X - { ¥- ß sf a\- n- e m°n {]Xn-tcm-[n-°p-hm≥ \ap°p Ign-b-Ww. ""kmØm≥ \sΩ tXm¬∏n- ° - c p- X v , Ahs‚ X{¥-ßsf \mw Adn-bm-Ø-h-c√- t √m. 2 sImcn. 2:11''. AXp- sIm≠v t]mcmSmw \ap°p ]m]-tØm-Sv.

Chm. sI.-hn. ]o‰¿


R E A C H I N G

T H E

sXmΩn-®m-b\pw injy-∑mcpw

injy≥: A®m-bm... Cu hm¿Ø It≠m...? D]-cn-]-T-\- {]th-i-\-Øn\v kzImcy hnZym-`ymk ÿm]-\-߃ hnZym¿∞n-I-fn¬\n∂v Aan-X-ambn ]Ww hmß∂p F∂v... {]tXy-In®v {InÃy≥ amt\-Pvsa‚p-Iƒ... A®m- b ≥: Mm... hmbn- ® p... AsXms° henb A\ymbw Xs∂. Kh¨sa‚n\pw tImS-Xn-°p-sams° ]p√p-hne I¬∏n-°mØ Chsc \ne°p-\n¿Øm≥ Bcn-cn-°p-∂p... injy≥: Hcp {InkvXob kaq-l-sa∂ \ne-bn¬ \mw CXn-s\-Xnsc {]XnI-cn°-Ws- a-∂m-Wt√m \ΩpsS ktlm-Zc- \pw kaq-ly-{]-h¿Ø-I\ - p-amb tPmWn®m-bs‚ A`n-{]m-bw... A®mb≥: AXp sIm≈mw... h√-hs- ‚bpw ]d-ºn¬ hnf-™ ^e-Øn\v cmkhfw {]tbm-Kn-®X - n-\m¬ hnjmwiw Ie¿∂n-´p-s≠∂pw, ssPh-hf- a- mbn-cp∂p {]tbm-Kn-t°≠n-bn-cp-∂Xv F∂p≈ D]-tZ-ihpw, Xcniv `qan°v DS-abmb Ab¬]-°-°m-c≥ \¬Ip-∂Xp t]msebmWv tPmWn-bpsS A`n-{]m-bw. injy≥: AsX¥m A®m-bm... a\- n-em-Ip∂ t]mse ]d-bq... A®mb≥: FSm ]ntf-tf-tc, D≈ kzØp-°fpw ÿm]-\-ßfpw icnbmb coXn-bn¬ t\sc sNmt∆ \S-Øn-s°m≠p t]mIm-\-dn-bmØ Cu kaqlw

AXn-Po-h-\-Øns‚ t]mcm´w (8˛mw t]Pv XpS¿®) tNm-Zy-ßf - p-sS {]-hm-la - m-bn-cp-∂p ssZ-hw ]n-∂o-Sv C-tøm-_n-\v t\-sc sXm-Sp-Øp-hn´-Xv. A-h-km-\w C-tøm-_v A-Sn-b-d ]-d™p. Rm≥ \n- m-c\ - m-Wv. Rm≥ \n-t∂mSv F-¥p-Ø-cw ]-d-tb-≠p? Rm≥ ssIsIm-≠v hm-bv s]m-Øn-s°m-≈p-∂p. (Ctøm. 40:4) C-tøm-_n-s‚ k-l-\-Øn-s‚ Xo-jv-WX-bpw, A-h-s‚ B-g-ta-dn-b hn-izm-k-hpw `-IvX - n-bpw a-\  - n-em-°p-tºmƒ am-{X-ta \Ωp-sS I-jv-S-X-I-fpw hn-izm-k-hpw `-Iv-Xnbpw H-s° sh-dpw \n- m-c-am-Wv, ip-jv-°am-Wv F-∂v a-\- n-em-°m≥ I-gn-bp. Pohn-X-Øn-s‚ k-l-\m-\p-`-h-ß-fn-eq-sS IS-∂p-t]m-b a-\p-jy-s‚ Nn-d-Ip-Iƒ-°v hen-b-sbmcp Icp-Øp≠v. k-l-\w H-cp- a\p-jy-s\ Ip-sd Iq-Sn I-cp-Øp-≈-h-\m-bn am-‰p-∂p. am-{X-a-√ k-l-\-Øn-s‚ \o-‰-epw s]m-≈-epw A-h-\p-`-hn-®hsc A-Xv Ipsd-Iq-Sn ]-®-a-\p-jy-cm-°n am-‰p-∂p. k-l\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \-ap-°v sh-fn-s∏-´pIn-´p-∂ Nn-e Z¿-i-\-ß-fp-≠v. aq-∂v X-eß-fn-em-bn A-Xn-s\ kw-{K-ln-°mw. B-

B R E T H R E N

{]Xn-Ic- n-®n-´p-thWw C\n a‰p k`-If- psS ÿm]-\ß - ƒ \∂m-Ip-hm≥... injy≥: At∏mƒ \ΩpsS ÿm]-\ß - ƒ°v \S-Øn-∏p-Im¿ Cs√-∂mtWm A®m-bm≥ ]d-™p-h-cp-∂-Xv... A®m-b≥: tlm! \S-Øn-∏p-Imsc X´n-ho-gp∂ Ah-ÿ-bm-Wp-≈-Xv. AXn\v Hcp Ipd-hp-an-√... IΩ-‰n-Ifpw D≠v... ]s£, ]≠v Btcm ]d™-t]mse ]mºv NmIp∂n√ F∂p am{Xw. injy≥: At∏mƒ \ΩpsS Bip-]{- Xn-Ifpw kvIqfp-If- p-sams° \jvSØn-temtWm A®m-bm...? A®m-b≥: AXv BtcmSv tNmZn-®m¬ Adn-bm-sa-∂m-Wv Rm≥ Btem-Nn°p-∂-Xv... injy≥: \ΩpsS kaq-lØ - n-\p-t]mepw Cu ÿm]-\ß - ƒsIm≠v {]tbmP-\-an√ F∂mtWm A®m-b≥ ]d-™p-h-cp-∂Xv? A®m-b≥: AXv \√ tNmZyw. \ΩpsS G{X Ip´n-Iƒ B kvIqfp-Ifn¬ ]Tn-°p-∂p-s≠∂p IW-s°-Sp-Øm¬ a\- n-emIpw {]tbm-P-\-sas¥-∂v... kmº-ØnI-ambn _p≤n-ap´v A\p-`-hn-°p∂ kphn-ti-j-I∑m¿°pw hnizm-kn-Iƒ°pw Bip-]-{Xn-I-fn¬ \¬Ip∂ NnIn’m klm-bß - fpsS t]cn¬ kº-∂∑ - m-cpw kuP\yw ]‰p-∂p. Ffn-bh - \ - mb kphn-ti-j-I\v sXmgp-Øn-t\-°m¬ IjvS-amb apdn-Iƒ \¬Ip-tºmƒ kº-∂\v hn.-sF.-]n. apdn-I-fpw. CØ-c-Øn-ep≈ sNbvXn-Iƒ \ne\n¬°p-tºmƒ Fßs\ \ΩpsS ÿm]-\-߃ A\p-{K-ln-°-s∏-Spw. hntZ-i-an-j-W-dn-am¿ ÿm]n-®-Xp-sIm≠v \S∂p-t]m-Ip∂ Cu ÿm]-\ß-fpsS ]ptcm-KX - n-°p-th≠n Hcp sNdp-hn-c¬ A\-°m≥ t]mepw km[n®n-´n√ F∂p-≈-XmWv kXyw. AXp-sIm-≠mWv Ch-sb√mw Hm¿Ω-kvXw`-ß-fmbn am{Xw \ne-sIm-≈p-∂-Xv. Nne ÿm]-\-ß-sfms° henb ]cp-°p-I-fn-√msX {]h¿Øn-°p∂p F∂p-≈Xv hnkvan-°p-∂n-√. ]s£ \ΩpsS A[n-Imc taml-߃ - , hSwh-en-Iƒ, ]£-]mXw F∂nh \o°n-If- ™v F∂p {]b-Xv\n-°p-∂pthm A∂v ^ew ImWpw. F¥n-t\-sd, \ΩpsS Nne k`m-lm-fp-Iƒ t]mepw ‘Sp se‰v’ t_m¿Uv Xqt°≠ Ah-ÿ-bn-em-Wv. timN-\obamb Cu Ah-ÿbv°v IΩ-‰nIƒ am{Xw ]cn-lm-c-am-I-bn-√. tISv Fhn-Sm-sW∂p a\-kn-em°n NnIn’ sNbvXv, Xmgva-tbmsS ssZhap-ºmsI ap´n-t∑¬ \n¬°p-tºmƒ IΩ-‰n-If- psS A\p-{K-lhpw ÿm]\-ß-fpsS hnP-bhpw ImWmw.

Zy-tØ-Xv ssZ-h-Øn-\v F-√m-‰n-\pw A-hIm-i-ap-≠v F-∂p-≈-Xm-Wv (God has a right). F-¥p-sIm-≠v A-hn-Sp-∂v F-\n-°v k-l-\-߃ A-\p-h-Zn-°p-∂p-sh-∂v tNmZy-Øn-\v ssZ-h-am-b-Xp-sIm-≠p-X-s∂ F∂ e-fn-X-am-b a-dp-]-Sn. H-cp ]m-{X-Øn-\pw Ip-i-h-t\m-Sv X-s∂ F-¥n-\n-ß-s\ sa-\™-sX-∂v tNm-Zn-°p-hm≥ A-h-Im-i-an-√. \-Ωp-sS ssZ-h-tam kz¿-§-Øn-ep-≠v; X-\n°n-jv-S-ap-≈-sXm-s°-bpw A-h≥ sN-øp∂p (k-¶o. 115:3). c-≠m-a-Xm-bn ssZ-h-Øn\v G-Xv Im-cy-Øn-\pw H-cp D-t±-i-ap-≠v AY-hm H-cp Im-cW - a - p-s≠-∂p-≈X - m-Wv (God has a reason). B-I-kv-an-I-sa-t∂m bm-Zriv-Nn-I-sa-t∂m \-Ω-f-Xn-s\ hn-ti-jn-°ptºm-gpw F-√m-‰n-\pw H-cp Im-c-Ww D-s≠∂p-≈ Im-cyw \mw a-d-∂p-t]m-Ip-∂p. F√m-‰n-s‚-bpw Im-c-Ww \-ap-°v sh-fn-s∏-´p In-´-W-sa-∂n-√. A-Xv \-Ωp-sS A-dn-hn-s‚ ]-cn-an-Xn-bm-Wv. F-∂m¬ F-√m-h-gn-I-fpw F-hn-tS-°v t]m-Ip-∂p-sh-∂v A-dn-bp-∂, F-√m k-a-ky-Iƒ-°pw ]q-c-W-ap-≈, F√m Xm-gp-I-fp-sS-bpw Xm-t°m-ep-≈ H-cmfp-≠v. A-Xm-Wv \-Ωp-sS ssZ-hw. B ssZh-Øn-s‚ ap-ºn¬ F-s‚ k-l-\-Øn-\v A¿-∞ap-≠v.aq-∂ma-Xm-bn, k-l-\-Øn¬ \n-∂v Ipsd-°q-Sn t{i-jvT-am-b F-t¥m H-∂v cq-]s∏-Spw F-∂p-≈-Xm-Wv (God has a reward). ssZ-h-sØ k-t\v-ln-°p-∂-h¿-°v \n¿-Æb-{]-Im-cw hn-fn-°-s∏-´-h¿-°v X-s∂ kI-e-hpw \-∑-bv-°m-bn Iq-Sn hym-]-cn-°p-

∂p F-∂v \mw hm-bn-°p-∂p. B-cw-`-sØ°mƒ ]-Xn-a-S-ßv sF-iz-cy-Øn-em-Wv Ctøm-_n-s‚ ]p-kv-X-Iw A-h-km-\n-°p-∂Xv. `u-Xn-I-am-b k-ar-≤n h¿-≤n-®p F-∂X-√ A-Xn-s‚ {]-tXy-I-X. ITn-\m-\p-`-hß-fn-eq-sS I-S-∂p-t]m-bn, {]-Xn-k-‘n-Isf H-s° X-c-Ww sN-bv-Xv A-Xn-Po-h-\Øn-s‚ ap-gp-h≥ Du¿-PvP - h - pw {]-Im-in-°ptºm-gm-Wv H-cm-fp-sS Po-hn-X-Øn-s‚ B¥-cn-I-ku-µy-cyw sh-fn-s∏-´p-h-cp-∂-Xv. ]yq-∏b - n¬ \n-∂v ]p-dØ - p-hc - m-\m-bn {]bmk-s∏-Sp∂ ]q-ºm-‰-sb-t]m-se. A-ß-s\bm-Wv H-cp k-l\ - m-\p-`h - Ø - n-\v ap-ºpw ]nºp-am-bn \n-ß-fp-sS Po-hn-Xw H-cp sN-¶S¬-t]m-se th¿-Xn-cn-bp-∂-Xv. A-km-am-\y-am-b Dƒ-°-cp-Øpw Du¿Pv-P-hpw ]p-e¿-Øn-b, F-√m-‰n-s\-bpw A`n-ap-Jo-I-cn-®, F-√m-‰n-s\-bpw A-Xn-Po-hn® ]-g-b-\n-b-a `-Iv-X-\m-b C-tøm-_n-s‚ N-cn-{Xw k-l-\-Øn-eq-sS I-S-∂p-t]m-Ip∂-h¿-°v H-cp B-izm-k-am-Wv. hn-izm-khpw `-Iv-Xn-bpw ap-dp-sI ]n-Sn-® H-cp Po-hnX-am-bn-cp-∂p A-Xv. F-√m k-l-\-ß-fn-eqsS-bpw B-gw I-≠-h-\m-b {In-kv-Xp-hn-s\ Hm¿-Ωn-∏n-°p-∂-Xm-Wv B N-cn-{Xw. k-ln°p-∂-h-t\m-sSm-∏w ssZ-h-ap-s≠-∂p-≈ A-dn-hm-Wv k-l-\-Im-e-ß-fn¬ H-cp-h-s‚ G-‰-hpw h-en-b I-cp-Øv. Iq-sS ssZ-h-aps≠-¶n¬ a-\p-jr-\v G-Xv k-lm-\p-`-h-ßfn-eq-sS-bpw I-S-∂p-t]m-Im-\m-hpw; {In-kvXp Ip-cn-in-s‚ h-gn \-S-∂p t]m-b-Xp-t]mse.-

www.gulfbrethrenvoice.com

10


R E A C H I N G

T H E

B R E T H R E N

English Corner

Let us have a total surrender to our Savior T

he recent tsunami and earthquakes in Japan are indeed shocking news to all of us. Similar incidents are happening all around us. Failures and uncertainties are prevailing. This type of situations or incidents makes us feel that the world is filled with lot of chaos, confusion and doubts. As believers we too at many times stumble upon when facing the difficult or sad situations in our life as well as in the lives of others, especially I would say when it is our close relatives or friends. What next? How are things going to take shape further? When such uncertain situations continue how we can go forward? These types of alarming questions come to our mind when things and situations move in a different or opposite direction. But take heart my dear friends!!! In such situations, I am sure the one and only place were a child of God can find solace, is in his Creator’s Word, The Holy Bible. And this experience is so soothing that only a person who has enjoyed or experienced it can explain. Though Jesus Christ taught His disciples to boldly face life’s situations, many times they failed miserably and doubted in their lives. Today I want to dwell upon one such incident and draw your attention on how to deal with such situations in our own lives. Yes, from this incident we can draw and adopt some lessons for a victorious Christian life. I am sure these lessons are very essential thing in a believer’s life when we live in this world of uncertainties. Things happening around us are moving in an alarming way, and we cannot understand where it will all end. . But, in such pathetic situations, there is a way out for a believing Christian, What is that? You may sometimes curiously ask! But at the same time, some of you may have already got what I am going to say.

11 11

The alarming incidents happening around us are no doubt the signs for His second coming. We need to do many things for His glory and for the extension of His kingdom in more speed than we are ever before. For this we need to have a fully surrendered mind or heart.

Yes, it’s nothing but putting our full confidence in the words of our Savior Jesus Christ. He has promised us that He will never leave us alone nor will He forsake us. Yes, He called each one of us from a wretched condition not to leave us in the middle of the journey, but He will carry us through till the very end, even to eternity. Yes, He is able to carry us through,

www.gulfbrethrenvoice.com

even through life threatening situations. In the book of the Gospel according to John, chapter six, there is an interesting incident and an intimate conversation the Lord had with His disciples. Through this incident Lord Jesus taught a good lesson to His doubting disciples. The incident is the feeding of 5000 people in a gathering. From this incident and the conversation between the Lord and His disciples, we can learn a few important lessons that we need to practice in our daily life when we face problems. In this incident we read that a large multitude was following Him seeing the signs which He was performing on those who were sick. (v.2) Seeing the great multitude Jesus asked Philip “Where are we to buy bread that these may eat? And this He was saying to test him; Immediately Philip answered Lord’s question: “Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, for everyone to receive a little.” But Andrew one of his disciples said,”There is a lad here who has five barley loaves and two fish but what are these for so many people?” Here we see Philip and Andrew two of Jesus’ disciples expressing their vague or doubtful answers to Jesus’ question. Though one of them pointed out to a boy who had five loaves and two fish, still he doubted in his mind about its sufficiency.

Philip Varghese ‘Ariel’


R E A C H I N G We very well know the later part of this story. I would like to emphasis on one fact here about the little lad who was willing to give his food into the hands of Jesus Christ. His willingness is more praiseworthy than the disciple’s attitude. See here, actually, the boy’s mother had prepared this food for her son who was traveling to listen to Jesus Christ preaching. But notice the willingness of this little lad here. He was ever-ready to give or surrender all his food to Jesus’ hands. He never thought of taking some part of it, for his own need. Though a little boy he full faith in Jesus and he understood that Jesus can do a miracle here too, because he was an eye witness to Jesus’ performing other miracles. Though Jesus’ disciples too were eye witnesses to many of Jesus’ miracles they did not have the faith of that little lad. Instead, we can see their doubts in Philips and Andrews answers. Let us look into that, in verse 7, “200 denari worth of bread is not sufficient for them, for everyone to receive a little”. We read Andrew’s doubt (though he pointed out the boy who had 5 loaves and two fishes to Jesus) in verse 9, were he says “what are these for so many people?” But instead look at the boy, though the Holy Spirit has not mentioned much about this boy, we can very well assume that the boy was willing to surrender all his food which his mother had very lovingly prepared for him to eat into the hands of Jesus Christ. The step number one to solve our problem is to be satisfied with what we have. And the number two step in solving the problem is a total surrender to Jesus with what we have. Give what you have to Jesus. Have full faith in Jesus. The boy in this incident has this faith and mind of surrendering fully to the Lord. It was not half heartedly that he gave his food to Jesus’, but with a full heart of willingness he gave it into Jesus’ hands. He did not even bother to take a part of it for his appetite but he fully gave it to Jesus. We can see the good result of a total surrender to the Lord Jesus Christ. Yes a total surrender to Jesus Christ can do wonders even in our lives. Not with a half hearted surrender. So many people do things for the Lord with a half hearted mind. This is not acceptable, and in such cases the Lord cannot work nor perform a miracle. Or in other words we cannot expect

T H E

B R E T H R E N

Yes, if we failed to do this, let us surrender ourselves today to the hands of our savior Jesus Christ. He wants only a total surrender not one fourth or a half surrender. anything extra by withholding something for our own selfish interest. Most of us have miserably failed in this area, haven’t we? We do things for the Lord in our daily life, in the Office, home or in the assemblies, but often times it is with a half hearted mind. Am I not correct when I say this? Yes you all will agree with me, often times we do things with a half hearted mind. That is why in many areas we are not showing any upward progress. Yes, if we do things for the Lord with a half heart the result will be a big zero. Yes, the Lord doesn’t want to work with a half hearted person, in fact He doesn’t like to work with such a person at all. He expects from us a total surrender, nothing less than that. Let us make note of this valid point here and go forward with our activities with a heart totally surrendered to the Lord. Only then can the Lord do wonders in our life. Let us practice this in our daily life and see the difference. Let us examine where we stand today in this aspect? Do we have the mind to completely

surrender ourselves to the Lord Jesus? Or, are we having a mind of ¼ hearts? That means one fourth (¼) for Jesus and ¼ I want to give to my family and another ¼ part I want to give my children and the rest ¼ I want to use it for myself! Yes, most of us have this type of attitude in our doings. If we have this type of mind in us nothing best can happen in our life. When I say this, please don’t think that I am exempted from this. No never, I too have miserably failed in this aspect many times. When we talk of a total surrender it includes everything yourselves first then, your time, money, energy, talent, health or whatever we have or possess. In this case sometimes even we need to surrender the things which we may hold on as so very precious to us. The time we spend for our pleasures or joy we need to surrender it for Jesus’ sake. Let us take time to examine how we spend our time, money, talent, health etc which the Lord has given to us, for the purpose of utilizing for His glory. Are we utilizing it properly as He pleases? Let us ask ourselves and find an answer today. If the answer is not a positive one, we need to check out those things more seriously. The time is up!!! The alarming incidents happening around us are no doubt the signs for His second coming. We need to do many things for His glory and for the extension of His kingdom quicker than we have ever before. For this we need to have a fully surrendered mind or heart. Let us not have the mind of Jesus’ disciples as seen earlier. Let us have full confidence in Him and let us believe in Him firmly and that He is able to carry us through and do wonders in and through our lives. Yes, as I mentioned earlier, “Expect great things with a total surrender in the hands of our Lord Jesus Christ. He will definitely utilize us as good instruments in his hands. Remember!! Only when we totally surrender to Him, He can truly utilize us. That is what the Lord our creator and provider expects from each one of us Yes, if we failed to do this, let us surrender ourselves today into the hands of our savior Jesus Christ. He wants only a total surrender not one fourth or not a halfhearted surrender. May the Lord help us to have a fully surrendered life to Jesus Christ our Savior in the coming days.

www.gulfbrethrenvoice.com

12


R E A C H I N G

T H E

B R E T H R E N

kntÃgvkv tImfw

ssZhlnXw F∂m¬... ssZ

h-lnXw'' F∂ hm°v Hcp ssZh-ss]-X-ens\ kw_-‘n®n-S-tØmfw kp]-cn-Nn-X-amb H∂m-Wv. A\p-Zn\ Pohn-X-Øn¬ ssZhln-sa∂ ]Zw Adn-™pw, Adn-bm-sXbpw D]-tbm-Kn®p t]mcp-∂p. Nne t\´-߃ ap∂n¬ I≠v Nne¿ apt∂-dp-hm≥ {ian®n´v HSp-hn¬ ]cm-P-b-`mhw apJØp \ngen-°p-tºmƒ, Ah t_m[-]q¿∆w ad-®p]n-Sn®v "CXp ssZh-ln-X-am-bn-cp-∂n√' F∂p ]d™p kaq-lØ - n¬ \n∂p XßfpsS apJw c£n-°p-∂p. Nne-cm-Is´ C\n `mhn F¥mbn Xocpw? a°-fpsS D]cn-]-T\w Fßs\? hnhmlw F{]-Imcw? Cßs\ \nc-h[n tNmZy-Øn\p ap≥]n¬ s\‰n-®pfn®v HSp-hn¬ ssZh-Øn\p hn´psIm-Sp-Øn´p ]d-bp∂p ""C\n ssZh-lnXw t]mse BI-s´.'' Z£n-Wm-{^n-°≥ kztZ-in-bm-bn-cp∂ {Klmw F∂p t]cp≈ bphmhv Xs‚ {Kma-Ønse tNcn Xncn-™p-ff {]iv\߃°p Cc-bmbn Xs‚ tPmen \jvSs∏-´p. IpSpw-_w, Ip´n-Iƒ, amXm-]n-Xm°ƒ Ch-cpsS F√mw B{i-b-am-bn-cp∂ Cu bphmhv Xo¿Øpw {]Xn-k-‘n-Isf t\cn´p XpS-ßn. B{^n-°≥ h\m-¥-c-ßfn¬ \n∂pw tiJ-cn-®n-cp∂ ImbvI\n-Ifpw, Im´p-In-g-ßp-Ifpw `£n®p Poh≥ \ne-\n¿Øn. Zn\-cm-{X-߃ aptºm-´p-t]mbn. Z£n-Wm-{^n-°≥ XocØp amkØn¬ Hcp {]mhiyw h∂p t]mIm-dp≈ Hcp I∏-en¬ I∏¬ tPmen°p Bfp-Isf Bh-iy-ap-s≠-∂p≈ hnhcw Adn-™p. Xs‚ ImØn-cn∏v XpS¿∂p. F√m amkhpw I∏¬ h∂p-t]m-bn, F∂m¬ X\n°p Hcp tPmen e`n-°phm≥ Ign-™n-√. HSp-hn¬ bphmhv Hcp Xocp-am-\-Øn-seØn ASpØ {]hmiyw I∏¬ \¶q-c-an-´p-tºmƒ, I∏¬ A[n-Imcn-Isf kao-]n®p Xs‚ Bhiyw Hcn°¬ IqSn Adn-bn-°p-I. ho≠pw e`n-®ns√-¶n¬ ]´n-Wn-bm¬ acn-°p-I. Aßs\ I∏¬ \¶q-c-an´p, Xm≥ A[n-Im-cn-Isf kao-]n-®p. bmsXmcp ^ehpw I≠n-√. A∂p cm{Xn Xs∂ I∏¬ as‰tXm cmPytØ°p hmWnPy Bh-iy-Øn\p bm{Xbm-bn. cm{Xn-bpsS bma-Øn¬ \S-°p∂ Hcp hm¿Ø tI´v bphmhv kvX_vZ-\mbn \n∂p. Xm≥ tPmen sNøp-hm≥ B{Kln® I∏¬, as‰mcp I∏-ep-ambn Iq´n CSn®p XI¿∂p. I∏¬ A[n-Im-cn-I-tfm, Poh-\-°mtcm Bcpw c£-s]-´n-√. bphmhv \nd-an-gn-I-tfmsS Xt∂mSp Xs∂ ]d™p ""ssZh-ln-X-Øn-\mbn Iogvs]Sm-sX, ssZh-lnXw Bcm-bm-sX, Fs‚ lnX-Øn-\mbn Rm≥ {]b-Xv\n®p

13 13

\ΩpsS ssZ\w-Zn\ Pohn-X-Ønse Imcy-߃, \mw \n m-c-ambn Icp-Xp∂ ]eXpw k¿∆-⁄m-\nbpw, k¿∆-i-‡\pw, AJn-em-WvU-Øns‚ DS-b-h-\pamb ssZh-Øns‚ {i≤bnep-≠v. Cßs\-bp≈ ssZh-Øns‚ k∂n-[n-bn¬ \sΩ Xs∂ ka¿∏n-°p-∂-Xs√ DNnX-amb Xocp-am\w. {]h¿Øn®p F∂m¬ ssZh-lnXw Fs‚ Poh≥ \jvS-s∏-S-cpXv F∂-Xm-bn-cp-∂p ssZh-Øns‚ ]≤Xn F∂n¬ hnf-ßn.'' \sΩ-°p-dn®v ssZh-Øn\p ]≤-Xnbpt≠m? \sΩ- ° p- d n®v ssZh- Ø n\p G‰hpw hy‡-hpw, t{ijvT-hp-amb Hcp ]≤Xn D≠v . ssZh- l nXw F∂p≈ hnjbw Xs∂ ssZh-Øn\p \sΩ-°p-dn®p≈ ]≤Xn hy‡-am-Ip-∂p. \mfsb Ipdn®p \mw IcpXnIq´p∂ ]≤-Xn-sb°mƒ F{Xtbm D∂-Xa - mWv h¿Ø-am\w, `mhn Ch F√mw Adn-bp∂ ssZhw Hcp°p∂ ]≤-Xn. \ap°v \nXy-Po-h≥ Hcp°nb ssZhw, A\p-Zn\ Pohn-X-Øn\pw ap∂sa Icp-Xn-bn-´p-≠v. Cu temI-Ønse Npcp-ßnb Ime-b-f-hn¬ ssZh-\m-a-a-lXz-Øn-\mbn \sΩ D]-tbm-Kn-°p-hm\pw ssZhw ]≤Xn Hcp-°n-bn-´p-≠v. CXp \mw Hm¿°p-tºmƒ Xs∂ \ap°v kt¥m-jhpw, {]Xym-ibpw Df-hmIpw. k¶o: 40:17-˛¬ hmbn-°p∂p ""Rmt\m Ffn-bh - \ - pw, Zcn-{Z\pw BIp∂p F¶nepw I¿Ømhv Fs∂ hnNm-cn-°p∂p'' Cu

www.gulfbrethrenvoice.com

AXn-hn-im-e-amb {]]-©-Ønse Hcp tImWn¬ ]m¿°p∂ \sΩ- ° p- d n®p ssZhw hnNm-c-s∏-Sp-∂p. ssZh-Øns‚ ]≤-Xn-bnse ImX-emb hnjbw {]]-©a√ adn® a\p-jy-cm-Wv. CXv XnI®pw Bizm-k-I-c-amb Hcp Imcyw Xs∂-bmWv. aØmbn 10:29 ssZh-Øns‚ Icp-Xens\ hc®p Im´p∂p ""Imin\p c≠p Ipcp-In¬ hn¬°p-∂n-√tbm? Ah-bn¬ H∂p-t]mepw \nß-fpsS ]nXmhp kΩXn-°msX \neØp hogp-Ib - n-√.'' aØmbn 10:3 ""BI-bm¬ `b-s∏-sS≠, Gdnb IpcpIn-en-s\-°mƒ \n߃ hnti-j-X-bp-≈h-c-t√m.'' \ΩpsS ssZ\w-Zn\ Pohn-XØnse Imcy-߃, \mw \n m-ca - mbn IcpXp∂ ]eXpw k¿∆-⁄m-\nbpw, k¿∆i-‡-\pw, AJn-em-WvU-Øns‚ DS-b-h\p-amb ssZh-Øns‚ {i≤-bnep≠v. Cßs\-bp≈ ssZh-Øns‚ k∂n-[n-bn¬ \sΩ Xs∂ ka¿∏n-°p-∂-Xs√ DNn-Xamb Xocp-am\w? ""Fs‚ Ime-K-Xn-Iƒ \ns‚ Iøn¬ Ccn-°p∂p'' F∂v k¶o: 31:15-˛¬ hmbn°p-∂p. \sΩ-°p-dn-®p≈ ssZho-I] - ≤ - X - nIƒ Ime-Øn-\-[o-X-ambn ssZh-Øns‚ Ic-ß-fn-emWv. k¶o: 18:30-˛¬ ]d-bp∂p ""ssZh-Øns‚ hgn XnI-hp-≈X - v.'' G‰hpw ip`-I-c-amb Hcp `mhn-bmWv ssZhw \ap°mbn Hcp-°n-bn-´p-≈Xv. AXp-sIm≠v ssZh-Øns‚ XnI-hp≈ hgn Dt]-£n®v \Ωp-tS-Xmb hgn-bn¬ IqSn \S-∂m¬ Zp¿L-S-L-´-߃ t\cn-tS≠n hcpw. {]nb-sc, ssZh-lnXw a\- n-em°n ssZh- Ø n\p Pohn- X - Ø n¬ H∂mw ÿm\w sImSp-°p-∂-h¿ A\p-{K-lo-XcmIpw F-∂p-≈X - n¬ c≠p]£-an-√. henb-h\ - mb ssZh-Øns‚ lnXw am{Xw \ndth‰n Ah-\mbn Pohn-∏m≥ k¿∆ Ir]mep-hmb ssZhw \sΩ klm-bn-°-s´.

Pn≥kn {]tamZv


GOOD TIDINGS 2011 Abu Dhabi, United Arab Emirates

Date

: 20 - 22 of September, 2011 (from Tuesday to Thursday)

Venue

: Evangelical Church Center, Abu Dhabi

Speaker

:

Subject

: “World events in the light of

Evg. John P. Thomas (Kochi) Bible prophesy”

Music by

: Brethren Assembly Choir

Organised by: Brethren Assembly, Abu Dhabi For more details, contact : Br. John Thomas (+971 50 519 6275)

CEF-VBS 2011

Dubai, Sharjah & Northern Emirates Venue

:

Time

:

Dates

:

Closing Ceremony : Servant of the Lord :

Union Church, Sharjah 5.00 pm. to 8.00 pm. August 22 - 25 (Monday to Thursday) August 27 (Saturday) at 5.00 pm. - 8.00 pm. Bro. Samuel B. Thomas, Delhi

Request your fervent prayers for our Master’s blessings on the ministry Receptive heart for the Children Attending Teachers & Volunteers Safe Transportation Administration & Food arrangements

Good Weather

For any queries please feel free to call Br. Babu Thomas (Dubai) - 050-6576631 Br. Subin Abraham (Dubai) - 050-4234050 Br. Joel Abraham (Sharjah) - 050-5879165 Br. Joseph Samuel (Sharjah) - 050-6002142 or email to cefvbsdubai@yahoo.com CEF-VBS Committee, Dubai-Sharjah & Northern Emirates

w w w . g u l f b r e t h r e n v o i c e . c o m


Visit shfn-®-Øn-tebv°v Hcp Xncn-\mfw

www.kaithiri.com

A day with the Lord

Bridging Brethren

www.brethrenet.com www.radiomanna.com

ae-bmfn a\- p-I-fn¬ am‰-Øns‚ ams‰m-en-I-fp-ambn...

24 Hours Online Radio

a complete Brethren network

hmbn-°p-I... hcn-°m-cm-hp-I...

hN\{]t_m-[n\n {InkvXob amknI

tIm∏n-Iƒ°v _‘-s∏-SpI: s{]m^. amXyqkv G{_-lmw, sIm´m-c-°c t^m¨: 0091 474 2454992 e-mail: vachanaprabodhini@gmail.com +971 50 4225329 (Zp_m-bv)

Presents Malayalam Gospel TV Program

Sathgamaya

Lead me to truth

on PEOPLE TV on every Friday at 5:30 P.M. (IST)

on Zee TV (Hindi) on every Monday at 6:00 AM (IST)

(3:00P.M. Bahrain, Saudi, Qatar, Kuwait time, 4:00 P.M. UAE, Oman time & 1200 NoonGMT)

Sath Gamaya (Malayalam & Hindi) is now available online also: Please log on to www.bahrainbrethren.com to watch Selected Episodes of Sath Gamaya (Malayalam & Hindi) A quick access to the updated news; systematically categorized articles to all age groups and professionals, Evangel Radio Ministries, visual medias like Sathgamaya, and Vazhikatti, publications like Suvisheshadhwani, Prayanam, and The Gulf Brethren Voice, systematically arranged links, Reviews of books, Cd’s, cassettes and many more...

Visit

www.bahrainbrethren.com Solace for the Souls

w w w . g u l f b r e t h r e n v o i c e . c o m


The Gulf

Brethren Vol. III

No. 18

Voice

July - August, 2011

]´n-°p-´n°pw amtΩm-Zok Iw{_nb: \mbv°p-´n-bm-sW-¶nepw C\n Ch\v PmXnbpw aX-hp-sam-s°-bp-≠v. C\n Chs\ hnfn-t°-≠-Xm-Is´ sjdnU≥ sk_m-Ãy-s\-∂pw. NpΩm-sXm-∂pa- √ , bP- a m- \ ≥ Ahs\ amtΩm- Z ok ap°n {InkvXym-\n-bm°n am‰n-bmWv t]cn´n-cn-°p-∂-Xv. Aev]w XpI-Xs∂ sNehm-Ip-Ibpw sNbvXp. Iw{_n-b-bnse sk‚ v \nt°m-fkv N¿®n¬ dh. tUhnUv ^uf¿ F∂ ]ptcm-ln-X-\mWv sjd-Un\v amtam-Zok NSßv \S-Øn-bXpw t]cn-So¬ I¿Ωw sNbvX-Xpw. 49 Imc-\mb Ahn-hm-ln-X≥ d ¬ kvanØmWv sjU-dns‚ DS-a. NS-ßn\v ]n∂mse £Wn-°-s∏´ 75 AXn-Yn-Iƒ°mbn H∂m-¥cw hncp-∂p-ap≠m-bn-cp-∂p. kq∏pw Nn°\pw sFkv{Iow Dƒs∏sS sF≥tÃ-_n-fn\v kao-]sØ I¨{Snlukv tlm´-en¬ Bbn-cp-∂p BtLm-jw. ]≈nbpw hncp∂v \S∂ tlm´-epsa√mw ]pjv]-߃ sIm≠v Ae-¶-cn®v NSßv h≥ BtLm-j-am-bn-cp-∂p. sjd-

Uns‚ bP-am-\-\mb d ¬ sjdn-U≥ sk_m-Ãy≥ F∂v Bte-J\w sNbvX Hcp kpµ-c≥ tI°pw NS-ßn¬ apdn-®p. CXv Xs‚ ]´n-b-√, Ip´n-bm-sW-∂m-bncp∂p dk¬ ]d-™-Xv. acn-®p-t]mb amXm-]n-Xm-°-sf-bmWv

Ch≥ Hm¿Ωn-∏n-°p-∂-sX∂pw dk¬ ]dbp- ∂ p. dk- e ns‚ A`n- { ]m- b - Ø n¬ AΩsb t]mse-bm-Wv Ah≥ Ccn-°p∂sX¶nepw A—s‚ t]gvk-Wm-en-‰n-bmWt{X!

]m∏ A\p-{K-ln® ]q®-sb Im-Wm≥ h≥Xnc°v •mkvtKm: shdp-samcp ]q®, ]s£ Ct∏mƒ Ht´sd ItØm-en-°¿°v ]pWy-ar-Ka- m-bn-cn-°p∂p. bmZr-›n-I-amb Hcp ssIh-bv]n-eqsS am¿]m- ∏ - b psS A\p- { Klw t\Sn- b - X mWv ]pjvIn≥ F∂ Cu ]q®bv°v h≥ Bcm-[I-hr-µsØ krjvSn®p sImSp-Øn-cn-°p-∂-Xv. _¿anwKv lmanse ^mZ¿ B‚¨ Kpkntb- e ns‚ 10 hb- p- I m- c - \ mb IdpØ ]pjvIn≥ F∂ ]q®-bmWv Ct∏mƒ lotdmbm-bn-cn-°p-∂-Xv. ^mZ¿ B‚¨ I≠nt´m ]cn-Nb - n-®nt´m C√mØ At\-Ic- mWv ]pjvIn\p-ambn Nßm-Ø-Øn\v kΩm-\-߃ Abbv°p-∂Xpw sabn¬ sNøp-∂Xpw ISpØ Bcm-[-I¿ hne-Iq-Snb {Inkvakv Im¿Up-Iƒ hsc ]pjvIn-t‚bpw ^mZ¿ B‚-Wn-bp-sSbpw t]cn¬ Ab-°p-∂p. am¿∏m-∏-bpsS Hmt´mdn kµ¿i\ thfbn¬ ]pjvIns\ sXm´-Xn\v ]n∂m-se-bmWv Bcm-[-I¿ IqSn-b-Xv. t]m∏v kao]Øv h∂-

t∏mƒ ]pjvIn≥ Xs‚ km∂n-≤y-ad- n-bn-°m≥ sNdp-Xmbn Ic-s™∂v ^mZ¿ B‚¨ Kpkntb¬ hy‡-am-°p-∂p. Xnßn- ° - b - d p∂ Bƒ°m¿°n- S - b n¬ ]pjvIns‚ Ic-®n¬ tI´ am¿]m∏ AXns\ Xtem-Sn. Iq´-Øn¬ \o kpµ-c-\m-Wt√m? F¥m \ns‚ t]cv? F{X hb- mbn? XpSßnb Ipi-eß - fpw \S-Øn. F√m-Øn\pw adp]-Sn-bmbn sNdp-Xmbn Ic-bpI am{X-am-bn-cp∂p. ]pjvIn≥ sNbvX-Xv. C{X-bp-am-b-t∏mƒ Bƒ°m¿ HmSn-sbØn t^mt´m-sb-Sp-°m≥ XpS-ßn-sb∂v B‚¨ ]d-bp-∂p. Ct∏mƒ Bcm-[-I-cpsS h≥ tXmXn-ep≈ sabn-ep-I-fmWv ]pjvIn\v In´n-s°m-≠n-cn-°p∂-Xv. ]pjvIn≥ F∂v t]cp≈ Hcp ]q®-bp≠m-bn-cp∂ Im\-Ub - n¬ \n∂p≈ Hcp ^mZ¿ ]q®- I - f psS Nn{X- ß ƒ Fwt{_m- b v U dn sNbvX hne IqSnb Hcp Im¿Uv ]pjvIns‚ t]cn¬ Ab-®p.

]q®-bpsS Bcm-[-I-cnse {]apJ-cn¬ {]n≥kkv ssat°¬ Hm^v sI‚p-ap-≠v. Chcn-t∏mƒ ASpØ Iq´p-Im-c-\mbn amdn-sb∂pw ]c-kv]cw {Inkvakv Im¿Up-Iƒ ssIam-dp∂p-s≠∂pw B‚¨ ]d-bp-∂p. ]pjvIn≥ CØ-hW {Inkvakv Im¿Uv Ab-°p-∂-hcpsS ]´n-I-bn¬ t]m∏v Ds≠∂pw ^mZ¿ B‚¨ hy‡-am-°p-∂p.

“Our Vision is to provide an open and clear voice to the very pathos of the Brethren in the Gulf region, through thought provoking articles and poignant illustrations that reflect glaring truths and hard facts, but at the same time, all of this strictly in coherence with the Holy Scriptures, also providing a vibrant forum for interaction and communication to encourage and extend the boundaries of love and fellowship among believers in the Middle East.”

(For Private Circulation Only)

Gulf Brethren Voice 18  

A Publication of GBV Ministries, Dubai

Gulf Brethren Voice 18  

A Publication of GBV Ministries, Dubai

Advertisement