Issuu on Google+

Nya samlade läroplaner

Dagsprogram

9.30 9.45 10.30 10.45 12.00 13.00 14.30 15.00 16.30

Inledning Reformer i skolan och nya läroplanen Paus Kursplaner och kunskapskrav Lunch Kunskapskrav, betyg och bedömning Kaffe Skolverkets stöd i reformarbetet Avslutning

Nya reformer

Nya reformer

• Den nya skollagen • En förändrad läroplan för förskolan • Nya läroplaner för den obligatoriska skolan • En ny gymnasieskola • En ny betygsskala

Lärare från 1000 referensskolor

350 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper

4 mötesskolor

Läroplan för grundskolan, specialskolan och sameskolan Allmänheten

Kursplan Läroplan

Kunskapskrav

Bedömning

170 organisationer och myndigheter

1


Den nya samlade läroplanen

Entreprenöriellt lärande

1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner

Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 3. Kursplaner Kunskaper Elevernas ansvar och inflytande Kunskapskrav Skola och hem 3 6 Övergång och samverkan 9 Skolan och omvärlden

Samarbete med omvärlden, verklighetsanknutet, samverkan med arbetslivet

Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling… Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga

Bedömning och betyg

Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i skolans värdegrund och uppdrag

Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i övergripande mål och riktlinjer

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

2.2 Kunskaper Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola – kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i övergripande mål och riktlinjer 2.2 Kunskaper Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Riktlinjer Läraren ska – stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan

Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i syftet för ämnet slöjd Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

2


Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i det centrala innehållet i slöjd åk 4-6 -

-

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Den nya samlade läroplanen

1. Skolans värdegrund och uppdrag

2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Kunskaper Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg

3. Kursplaner

Övergripande mål och riktlinjer 2.2 Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt Biologi

Kemi Hem- och konsumentkunskap Fysik Dokumentation av enkla undersökningar med Svenska, svamodeller använda fysikens begrepp, och skriftliga teorier förrapporter att beskriva tabeller, och enkla Recept och instruktioner och hur de kan bilder

Hur stimulerar vi användningen av språket i skolans alla ämnen?

använda kunskaper i biologi för att granska information, och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället läsas följas samt vanliga ord formulera och kommunicera i tal och kommunicera ochoch ta ställning i frågor som röroch hälsa,sig begrepp för bakning och matlagning skrift Slöjd naturbruk och ekologisk hållbarhet

Musik

Teknik använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

analysera och värdera arbetsprocesser och analysera och samtala omavmusikens uttryckbegrepp i resultat med hjälp slöjdspecifika olika sociala, kulturella och historiska sammanhang Idrott och hälsa

Religionskunskap Bild Historia resonera och argumentera kring moraliska Ord och frågeställningar begrepp för och samtal om Matematik använda historiska begrepp Hemoch konsumentkunskap Idrottetiska och hälsa och värderingar utifrån begrepp upplevelser och modeller av lek, hälsa, naturoch för att Samhällskunskap

använda matematikens uttrycksformer för att analysera hur historisk kunskap ordnas, utevistelser. samtala om, argumentera och redogöra för i till exempel skapas och används uttrycka och värdera olika ståndpunkter frågeställningar, beräkningaroch ochargumentera slutsatser utifrån fakta, aktuella samhällsfrågor värderingar och olika perspektiv

Kursplanens uppbyggnad

Kursplanens uppbyggnad

Religionskunskap Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Centralt innehåll

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Kunskapskrav

3


Kursplanens uppbyggnad

Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Syfte

Angerska undervisningen Undervisningen i vad ämnet stimulera religionskunskap eleverna attska reflektera syfta tillöver att eleverna olika ska syfta till utvecklar kunskaper livsfrågor, sin identitetom och religioner sitt etiska och förhållningssätt. andra livsåskådningar På så sätt i det ska egna samhället och undervisningen på skapa andra förutsättningar håll i världen. för eleverna att utveckla en Centralt innehåll personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Kunskapskrav

Syftet i ämnet bild

Anger vad undervisningen Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ska syfta till sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - analysera kristendomen, Centralt innehåll andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, - reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,Kunskapskrav

Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Vilka motiv anges för ämnet?

Syfte Anger vad undervisningen ska syfta till

Vilka syften uttrycks?

Centralt innehåll

Hur kan vi ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågorna i ett 1- 9 perspektiv?

Anger vad undervisningen ska behandla

Kunskapskrav

Kursplanens uppbyggnad religionskunskap Motiv för ämnet i skolan

Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Syfte Taluppfattning och Anger undervisningen tals vad användning

Anger vad undervisningen ska syfta tilloch andra Religioner livsåskådningar Centralt innehåll

krävs för resp. betyg

Algebra

ska syfta till

Religion och samhälle

Anger vad som ska behandlas i undervisningen

Kunskapskrav Identitet ochkunskaper livsfrågor Anger vilka som

Kursplanens uppbyggnad matematik

Centralt innehåll Anger vad som ska behandlas i undervisningen

Geometri Kunskapskrav Etik

Sannolikhet och statistik

Anger vilka kunskaper som krävs för resp. betyg

Samband och förändring

Problemlösning

4


Kursplanens uppbyggnad slöjd

Centralt innehåll i ämnet bild

Motiv för ämnet i skolan

Vilka kunskapsområden finns i ämnet?

Syfte Angermaterial, vad undervisningen Slöjdens redskap ska syfta till och hantverkstekniker Centralt innehåll

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Anger vad som ska behandlas i undervisningen

Kunskapskrav Slöjdens Anger arbetsprocesser vilka kunskaper som

Hur återspeglas syftet i det centrala innehållet för årskurs 1-3, 4-6 resp. 7-9? Vad bestämmer undervisningens innehåll idag?

Slöjden i samhället

krävs för resp. betyg

Vilka förändringar kommer det centrala innehållet att medföra?

Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Kursplan

Anger vad undervisningen ska syfta till

Läroplan

Centralt innehåll Anger vad undervisningen ska behandla

Kunskapskrav

Bedömning

Kunskapskrav

Ny betygsskala A

20

B

17,5

C

15

D

12,5

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda

E

10

Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet

Ny betygsskala

2011/12

Åk 9: Nuvarande kursplaner, nuvarande betygsskala Åk 8: Nya kursplaner, ny betygsskala Åk 7 & Åk 6: Nya kursplaner, inga betyg

F 2012/13

Åk 6-9 Ny betygsskala

-

5


Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram engelska matematik svenska/svenska som andraspråk + 5 ämnen

Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Syfte Anger vad undervisningen ska syfta till

Centralt innehåll Anger vad undervisningen ska behandla

Högskoleförberedande program engelska matematik svenska/svenska som andraspråk + 9 ämnen

Kunskapskrav Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg

Dispens för engelska

Kunskapskravens uppbyggnad

• Utgår från de ämnesspecifika målen och det centrala innehållet • Anger vad eleven visar eller gör • I löpande text och i tabellform

Kunskapskravens uppbyggnad

E

C

A

Analys

Analys

Analys

Förståelse

Förståelse

Förståelse

Fakta

Fakta

Fakta

Exempel på begreppsanvändning religionskunskap åk 9

Konsekvent begreppsanvändning

E

C

A

Grundläggande

Goda

Mycket goda

Beskriver och kan exemplifiera

Förklarar och visar på samband

Förklarar, visar på samband och generaliserar

Enkla resonemang

Utvecklade resonemang

Välutvecklade resonemang

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva och ge exempel på centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

6


Konsekvent begreppsanvändning slöjd årskurs 6 E

C

A

På ett enkelt sätt

På ett utvecklat sätt

På ett välutvecklat och genomarbetat sätt

Bidrar till att utveckla idéer

Utvecklar idéer

Utvecklar idéer och söker själv upp inspiration

På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

På ett säkert och ändamålsenligt sätt

På ett säkert och ändamålsenligt sätt

Exempel på begreppsanvändning – slöjd årskurs 6 E

C

A

Eleven kan på ett enkelt sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och bidrar då till att utveckla idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger till viss del underbyggda motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt i arbetet med några hantverkstekniker.

Eleven kan på ett utvecklat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och utvecklar då idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger relativt väl underbyggda motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt i arbetet med några hantverkstekniker.

Eleven kan på ett välutvecklat och genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och utvecklar då idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger väl underbyggda motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt i arbetet med några hantverkstekniker

Kunskapskrav i svenska - årskurs 3, 6E och 9E 3

6E

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper - NO åk 3 9E

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

… Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan källsorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Bedömning och betygssättning

Kunskapskrav i ämnet bild

Hur uttrycks förmågorna i kunskapskraven? Hur uttrycks det centrala innehållet i kunskapskraven? Jämför progressionen i årskurs 6 och 9.

E

C

A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

7


Bedömning och betygssättning

Bedömning och betygssättning

E

C

A

E

C

A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Terminsbetyg

Terminsbetyg

När betyg sätts innan ett ämne avslutats, ska betygssättningen bygga på de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

10 kap. 19 § skollagen

Nationella prov - från och med 2012

Årskurs 3: ma, sv/sva Årskurs 6: en, ma, sv/sva

Hur kan vi arbeta för att få en likvärdig bedömning på vår skola?

Årskurs 9: en, ma, sv/sva, bi/fy/ke

8


Att förändra framgångsrikt

• • • • • •

Målinriktat Ansvarsfördelning Tidplan Förankring Nätverk Stödmaterial

Vilket stöd erbjuder Skolverket?

Stödmaterial • Värdegrund

Konferenser för • Huvudmän • Rektorer • Nyckelpersoner

Vad är viktigast att börja med för dig som nyckelperson?

Filmer

Nya läroplaner

• Film om de samlade läroplanerna • Ämnesfilmer

9


Skollagen 1 kap. 5§

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Kursplanens centrala innehåll

Läroplanen 2.1 Normer och värden Skolans mål är att varje elev - kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter - tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling - kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

www.skolverket.se/vardegrund

Religionskunskap - Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Samhällskunskap - De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

www.skolverket.se/vardegrund

www.skolverket.se/vardegrund

10


www.skolverket.se/vardegrund

Stöd för att utveckla värdegrundsarbetet • • • •

Kunskapsöversikter Lärande exempel Filmer Exempel på metoder

Vilket stöd erbjuder Skolverket?

Stödmaterial • Värdegrund

Konferenser för • Huvudmän • Rektorer • Nyckelpersoner

• Entreprenörskap

Nya läroplaner

Filmer • Film om de samlade läroplanerna • Ämnesfilmer

Entreprenöriellt lärande

• • • • •

Entreprenöriellt lärande

Meningsfullhet Gränsöverskridande Kreativitet, mod och initiativ Eleven som medarbetare Nya arenor för lärande

www.skolverket.se/entreprenorskap

11


Vilket stöd erbjuder Skolverket?

Stödmaterial • Värdegrund

Konferenser för • Huvudmän • Rektorer • Nyckelpersoner

• Kommentarmaterial

• Ämnesfilmer

Vilket stöd erbjuder Skolverket?

Stödmaterial • Värdegrund

Konferenser för • Huvudmän • Rektorer • Nyckelpersoner

• Förändringar • Kommentarer till kursplanen Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav

• Film om de samlade läroplanerna

Diskussionsunderlag

• Den samlade läroplanen

• Entreprenörskap

Nya läroplaner

Filmer

• Hur läroplanen och kursplanen är uppbyggda

• Entreprenörskap

Nya läroplaner

Filmer

Kommentarmaterial

• Kommentarmaterial

• Kursplanen i ämnet XX

• Diskussionsunderlag

• Film om de samlade läroplanerna

• Kunskapskrav och bedömning

• Ämnesfilmer

• Från idé till planering

Planering av undervisning i ämnet XX utifrån läroplanen Den samlade läroplanen • Hur använder ni de mål och riktlinjer som finns angivna i läroplanens andra del i planeringen och genomförandet av undervisningen i ämnet?

Kursplanen i ämnet XX • Vilka likheter och skillnader finns i jämförelse med den tidigare kursplanen?

Planering av undervisning i ämnet XX utifrån läroplanen Från idé till planering • Förankring i kursplanens syfte • Innehåll • Konkretisering av mål • Arbetsformer • Bedömning • Dokumentation

Kunskapskrav och bedömning • Hur arbetar ni för att eleverna ska få kunskap om vad som krävs för olika betyg?

12


Vilket stöd erbjuder Skolverket?

Stödmaterial • Värdegrund

Konferenser för • Huvudmän • Rektorer • Nyckelpersoner

• Entreprenörskap

Nya läroplaner

Filmer • Film om de samlade läroplanerna

• Kommentarmaterial • Diskussionsunderlag • Bedömningsstöd

• Ämnesfilmer

• Övergripande material om bedömning • Material till lärare som sätter betyg i årskurs 6 • Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6 • Bedömningsstöd att använda i undervisningen i olika ämnen

Vilket stöd erbjuder Skolverket?

• Entreprenörskap

Nya läroplaner

Filmer • Film om de samlade läroplanerna

www.skolverket.se/implementering

Stödmaterial • Värdegrund

Konferenser för • Huvudmän • Rektorer • Nyckelpersoner

• Ämnesfilmer

Bedömningsstöd

• Kommentarmaterial • Diskussionsunderlag • Bedömningsstöd • Föräldrastöd Allmänt råd

www.skolverket.se/nyalaroplaner

13


Läroplaner