Page 21

Nyt fra Guldager Kirke

Kirkens hvælvinger bliver nu renoveret. I øjeblikket er vi i gang med en større og gennemgribende renovering af kirkens hvælvinger. Den opmærksomme borger har sikkert konstateret at kirken på nordsiden er blevet udstyret med stillads og en midlertidig kvist på taget. Adgangsforholdene til kirkeloftet er meget dårlige, og da der er meget transport af materialer til og fra loftet har man valgt at gå igennem taget i stedet. Årsagen til renoveringen af kirkens hvælvinger skyldes at der igennem længere tid har drysset med kalkrester fra hvælvingerne. Det betyder i første omgang, at mørtellaget på hvælvingernes oversider under tagkonstruktionen skal renses helt af. Derefter skal der påføres nyt mørtellag. Senere vil ikke bare hvælvingerne, men hele kirken blive kalket indvendig. Vi forventer, at dette arbejde vil blive påbegyndt sommeren 2018 og vare omkring 5-6 uger, hvor kirken vil være lukket. Der vil i dette tidsrum være gudstjenester og blive foretaget kirkelige handlinger i Hostrup Kirke. Har man besøgt den nordlige del af kirke-

gården for nyligt, har man også kunnet konstatere at 1. etape af omlægningen som blev påbegyndt i foråret er tilendebragt. Vi er selv godt tilfredse med resultatet. Græsset er kommet godt i gang, og urnegravstederne er blevet tilplantet. Vi har søgt at skabe en gennemgående linje i beplantningen, dog også med plads til lidt variation. De gravsteder i området der endnu ikke er udløbet, og ikke er blevet en del af omlægningen ligger som uberørte »øer«. Det giver et fint billede af hvordan kirkegården i dette område vil tage sig ud i fremtiden, men også et billede på hvordan det så ud før omlægningen. Det er en fin variation. Vi starter næste etape af omlægningen til foråret. Alle berørte gravstedsejere vil forinden blive informeret om, at vi nu starter med at rode i »deres« område. Husk ingen gravsteder bliver omlagt uden gravstedsejerens tilladelse, og skulle man være interesseret i at få familiens gravsted med i omlægningen, bedes man kontakte kirkegårdens personale.

21

Nr 95  
Nr 95  
Advertisement