Page 1

Nr. 84 - 2014

28. 책rgang


Lokalpolitik i Esbjerg kommune JydskeVestkystens Ribe-redaktion har siden december 2013 valgt at sætte fokus på lokalrådenes arbejde i Ribe området. Det er blevet til mange spændende indlæg med bl.a. flg. overskrifter: 2014 bliver startskuddet for en ny tid i Darum. Flere tilflyttere og bedre mobildækning. Lokalråd er klar igen efter en tid i vadested. Aktiv landsby kræver aktive medborgere. Indlæggene viser at stort set alle lokalråd arbejder projektorienteret, hvilket betyder at der nedsættes en række arbejdsgrupper, der arbejder med mange forskellige projekter. Denne arbejdsform sikrer, at så mange som muligt involveres i det lokale arbejde, og at det ikke alene er lokalrådsmedlemmerne der skal i arbejdstøjet. Bestyrelsen for Nordvest-Nyt: Formand: Ole Schultz Kasserer: Marie Bertelsen Bestyrelsesmedl.: Jørn Gade Petersen Tryk: In Print Oplag: 400 Distribution: Guldager Borgerforening Annoncepris: 1/4 = 250 kr. 1/2 = 500 kr. 1/1 = 1000 kr.

Borgerforeningens bestyrelse: Formand: Jørn Gade Petersen Næstformand: Lene Langelund Kasserer: Kristian Bertelsen Bestyrelsesmedl.: Helle Pedersen Thomas Jessen Lene Nielsen Ditte Nørskov Suppleanter: Ditte Vækild

2

Det vrimler med forskellige projekter der især falder indenfor områder som: Trafik – stier, offentlige transportmidler, klima – energi og dagligvarebutikker. Det er utrolig spændende at læse om de aktive lokalråds arbejde, der viser, at lokalrådene udfører et meget stort stykke arbejde for at udvikle deres lokalområde. En stor tak til JydskeVestkysten der har synliggjort lokalrådenes arbejde, og på en sober og respektfuld måde har sat fokus på det store frivillige arbejde der udføres lokalt. Næste skridt er at der kommer meget mere politisk fokus på lokalrådenes arbejde, og at den megen energi, der findes lokalt bruges mere aktivt til udvikling af lokalområderne. Det er udmærket med et møde med økonomiudvalget 1 gang årligt, men det ville være meget progressivt at tænke lokalrådene ind i de politiske beslutningsprocesser, der vedrører udviklingen af lokalområderne. Det kræver en nytænkning af Nærdemokrati i Esbjerg kommune, og etablering af Lokalpolitik i Esbjerg kommune, hvor man meget mere specifik får opstillet nogle politiske mål for udviklingen af lokalområderne. Det bliver spændende at se om byrådspolitikerne tør tænke nyt eller fastholder nuværende tankegods. Jørn Gade Petersen

Al henvendelse angående annoncer og redaktionel tekst til Nordvest-Nyt skal ske til: Ole Schultz, tlf. 23 92 24 77, email: ole.schultz@bbsyd.dk eller Jørn Gade, tlf. 20 21 51 22, email: jgade@bbsyd.dk


Traditionen tro t holder Guldager g Borgerforening fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle i Guldager Forsamlingshus.

Pris: For medlemmer af Borgerforeningen: 30 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen. For ikke-medlemmer af Borgerforeningen: 60 kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksen Tilmelding: Tilmelding skal ske til ved at overføre rette beløb til 1543 2267144 i Danske Bank. Husk at skrive µfastelavn, navn, antalµ på overførslen. Tilmelding skal ske senest d. 20. februar 2014.

3


Velkommen som medlem i Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT – byder nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson på banerne, der er beliggende på Elmegårdsvej i Guldager. Udover de 2 tennisbaner og de 2 petanquebaner råder GBT over et klublokale, hvor der er mulighed for, at hygge sig både før og efter kampene.

Hvorfor være medlem i GBT? GBT’s formål er at udbrede interessen for tennis og petanque på motionsplan og at skabe sammenhold og socialt samvær. Sagt på en anden måde hygger vi os gevaldigt sammen i GBT. Herudover er det vigtigt for os, at kontingentsatserne er rimelige!

Kontingent Tennis:

Voksne over 18 år: Børn under 18 år: Familiemedlemskab:

500,- kr. 250,- kr. 1200,- kr.

(Hjemmeboende børn under 18 år)

Familierabat: 10% når min. 2 personer i en familie er medlem. Pensionister: 250,- kr. Petanque: Voksne: 50,- kr. Børn: 25,- kr. I den tid GBT har eksisteret er det blevet billigere og billigere at være medlem i GBT, idet vi aldrig har hævet kontingentsatserne.

Hvordan bliver man medlem i GBT? Det er muligt at blive medlem i GBT ved at kontakte: Tage Møller, Nørrevænget 8, 75 11 60 34 eller Peter Hansen, Skoletoften 52, 75 11 63 35

Vi ses på tennisbanerne i Guldager 4


Beretningen for året 2013 er opdelt i følgende afsnit: 1. Bestyrelsen 2. Årets arrangementer 3. Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT 4. Nordvest-Nyt 5. Guldager Sognearkiv 6. Guldager-pigerne 7. Afslutning 1: BESTYRELSEN Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2013 beskæftiget sig med flg. forhold: Lokalråd Guldagerringen Lokalråd Guldager Borgerforening har igennem de sidste par år været i dialog med Esbjerg kommune om etablering af et lokalråd i Guldager. Guldager Lokalråd så dagens lys på en stiftende generalforsamling den 17. december 2012 i Guldager Forsamlingshus. Lokalrådets formål er at arbejde for Guldagers udvikling, det lokale fællesskab samt være kontaktled til de kommunale, regionale og statslige myndigheder.

Sammenholdes dette formål med Guldager Borgerforenings formål, der er at arbejde for byens og medlemmernes interesser og samle medlemmerne til god underholdning, er der vedr. det lokalpolitiske arbejde et sammenfald mellem de to foreningers formål. Guldager Borgerforenings bestyrelse har drøftet dette forhold og har besluttet, at det lokalpolitiske arbejde skal varetages af lokalrådet, og at Guldager Borgerforening herefter vil fokusere på den del af formålet, der handler om at etablere div. arrangementer. Denne opdeling af arbejdsopgaver mellem Guldager Borgerforening og Guldager Lokalråd giver god mening, men stiller store krav til dialog, information og samarbejde. Det er meget vigtigt, at der hele tiden er en forventningsafstemning borgerforening og lokalråd imellem for at sikre fælles fodslag. Det har betydet at der er brugt mange ressourcer på at sikre den løbende dialog, og ikke mindst på at få etableret nogle samarbejdsformer der giver mulighed for, at drøfte forhold, hvor der ikke nødvendigvis er enighed. Det er derfor besluttet, at vi på bestyrelsesmøderne i Guldager Borgerforening får en orientering om arbejdet i lokalrådet, ligesom vi på lokalrådsmøderne drøfter de forskellige foreningers aktiviteter.

5


Det er meget ambitiøst både at have et lokalråd og en borgerforening i et så lille landsbysamfund som Guldager. Vi har desværre set eksempler på, at etablering af et lokalråd har betydet, at borgerforeningen er sygnet hen. Det kan skyldes mange forhold, men en af de væsentligste er, at det kræver mange frivillige ressourcer både, at have et lokalråd og en borgerforening. En anden årsag kan være, at mange frivillige ledere vægter de lokalpolitiske forhold højere end arrangementerne. Skal vi undgå at komme i en lignende situation, skal vi skabe en fælles kultur, hvor der er plads til både et lokalråd og en borgerforening, ligesom borgerne i Guldager skal have en viden om og forståelse for, hvordan lokalråd og borgerforening supplerer hinanden. Det er også vigtigt, at vi ikke falder i den grøft, at vi kæmper for at skabe bedre forhold trafiksikkerhedsmæssigt, og glemmer at værne om fællesskab og sammenhold. I 2013 har vi skabt rammerne for de kommende års arbejde, men rammerne alene gør det ikke. Det er vigtigt, at borgerne i Guldager bakker op om de nye muligheder og ikke mindst at, der fortsat er mange frivil-

1 Boldbane

2 Legeplads 3 mountain bike 5 Fiskebro 4 Fiskebro

6

lige i Guldager der er indstillet på, at gør en særlig indsats. Som en konsekvens af ovenstående vil Guldager Borgerforenings beretning udelukkende omhandle arrangementer, aktiviteter m.m. På Guldager lokalråds årsmøde, der skal afholdes inden den 1. april 2014, vil beretningen omhandle de lokalpolitiske tiltag, herunder mødet med Esbjerg kommunes økonomiudvalg. Guldagerringen Ser vi tilbage på de sidste 10-15 års aktiviteter i Guldager Borgerforening er der en række projekter, der har haft en central betydning: Agenda 21 i Guldager Grøn livsstil i Guldager CO2 reduktion i Guldager Sundhedsprojekt Der er tale om projekter der understøtter den vision vi i fællesskab har udarbejdet, og som er formuleret i landsbyplanen for Guldager Kirkeby: Overordnet set er det visionen at understøtte Guldager Kirkebys ønsker om at væ-

T


re en grøn landsby, et bæredygtigt miljø, tiltrække børnefamilier, at være en god landsby at bo i, at være en trafiksikker landsby for alle trafikanter, at være en sund by, hvor man værner om naturen og passer på sig selv! Guldager Kirkebys brand kan i fremtiden være: Guldager – grøn og aktiv – ned i fart op i tempo Til at understøtte visionen om tiltrækning af børnefamilier, skabe overskuelighed, nærhed, samvær og til at styrke sundhed via motion etableres »Guldagerringen«, der er det nye aktive stisystem i Guldager Kirkeby. I forbindelse med etableringen af Guldagerringen blev der i 2012 nedsat en projektgruppe/styregruppe. Der blev afholdt et informationsmøde i Guldager Forsamlingshus og der blev igangsat en proces, der både omhandlede projektbeskrivelse og finansiering. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at den i landsbyplanen skitserede Guldagerring er nogle meget overordnede ideer og skitser, hvorfor det var nødvendigt for styregruppen, at beskrive projektet mere detaljeret, ligesom det var nødvendigt for gruppen at arbejde med finansieringen af projektet. Projektgruppen har besluttet sig for at etablere Guldagerringen af 2 omgange – etape 1 og etape 2. Etape 1 tager udgangspunkt i en rute, der starter på den gamle boldbane, og fortsætter forbi kirken ned til den kommunale legeplads ved Præstevænget, hvorefter den fortsætter ad en natursti ned i fredsskoven, og rundt om Guldager Møllesø. Fra Møllesøen går den tilbage af den asfalterede vej hen forbi den kommunale legeplads igen, hvor man følger stien tilbage forbi kirken til den gamle boldbane. På den gamle boldbane skal der ryddes op og der skal etableres en fodboldbane med 7og 11 mandsmål, en ny multibane, div. legeredskaber og bygges en stor bålhytte. I Fredsskoven og ved Møllesøen skal der

bygges shelters, så man kan overnatte derude. Etape 2 etableres umiddelbart efter færdiggørelsen af den første etape. Der skal gå en sti fra Præstemarksvej over til Guldager Byvej. Derfra går ruten igennem Nørlundvej, og følger Guldagerstien, som ligger imellem Nørlundvej og Guldagergårdsvej, og fortsætter over til Jakob Sørensensvej. Ved Guldagerstien ligger der nogle gode grønne områder, hvor der skal etableres børnebalancebane, udendørs fitness træningsmaskiner, en modificeret rangerbane samt flere rekreative steder. Herfra går ruten ned til legepladsen beliggende på Skoletoften og videre ned i krydset ved siloen, hvor man følger fortovet rundt til Elmegårdsvej for at ende nede ved Guldager Tennisklub, som er nabo til den gamle boldbane. Projektgruppen har i december måned 2013 holdt et indledende møde med Esbjerg kommune vedr. forholdene på den gamle

Guldager Borgerforening indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING tirsdag d. 25. feb. 2014 kl. 19.30 i Guldager Forsamlingshus (Borgerforeningens generalforsamling kl. 19.30 starter med et lettere traktement. Som noget nyt er der tilmelding til spisning til Jørn Gade på jgade@bbsyd.dk senest den 20. februar 2014)

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Eventuelt.

7


boldbane. Det forventes at det næste møde holdes i januar 2014. Finansieringen er som udgangspunkt Esbjerg kommune uvedkommende. Det er således op til Guldager Borgerforening at få finansieringen på plads. Projektgruppen har derfor som en stor del af deres arbejde været i gang med at søge div. fonde, sponsorer mm. Projektgruppen har opnået tilskud på lidt over 350.000 kr., som skal være med til at finansiere multibane, bålhytte, udefitness, shelters mv. Etableringen af etape 1 afventer mødet med Esbjerg kommune vedr. boldbanen, men forventes at kunne igangsættes i sommeren 2014. Det er i den sammenhæng meget vigtigt, at der er nogle frivillige, der er klar til at give en hånd med.

2: ÅRETS ARRANGEMENTER Traditionelle arrangementer. I 2013 har der været afholdt 5 traditionelle arrangementer - Fastelavnsfesten i Guldager Forsamlingshus, Affaldsindsamling, Tour de Pedal, Sct. Hans festen v/Mølledammen og Juletræsfesten i Guldager Forsamlingshus. Disse arrangementer af kulturel karakter er af stor betydning for sammenholdet i Guldager, hvorfor vi skal investere en masse kræf-

Guldager Borgerforenings Tennisklub »GBT« indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING tirsdag d. 25. feb. 2014 kl. 18.30 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne 8

ter i, at få dem til at forløbe tilfredsstillende. Vi kan igen i år konstatere, at arrangementerne har været meget velbesøgte og er forløbet tilfredsstillende. Vi kan også konstatere, at arrangementerne afholdes efter nogenlunde samme koncept, og at der ikke gives udtryk for, at der skal ske nogen forandring – tværtimod. Det er vigtigt at der i en landsby er nogle traditioner, noget der kendetegner den by vi lever i og noget der skaber fællesskab og sammenhold. Derfor er de traditionelle arrangementer tilløbsstykker, og derfor skal vi ikke ændre grundlæggende på konceptet. Det er ikke ensbetydende med at vi ikke kan justere på forskellige sammenhænge – bl.a. har vi i mange år drømt om at få et bål på Møllesøen. Nye arrangementer I 2009 startede vi med at supplere de traditionelle arrangementer med nogle nye arrangementer. Vi har siden haft en række spændende arrangementer såsom sangaftener med Anne Majbritt Sørensen og Brian Bannerholt, foredrag med Sepp Piontek, Mads »Blærerøv« Christensen og Charlotte Bircow, koncert med Allan Olsen og ikke mindst koncerterne med Hit med 80’erne. Også i 2013 væltede Hit med 80’erne Guldager Forsamlingshus. De gik på scenen den 5. april 2013, og er på plakaten igen den 21. marts 2014. Det har været lidt svært med tilslutningen til især foredragene, hvorfor vi meget gerne vil have nogle tilbagemeldinger på disse arrangementer. Hvad er årsagen til at vi ikke kan samle 100 mennesker i Forsamlingshuset til et foredrag med Sepp Piontek, Mads »Blærerøv« Christensen og Charlotte Bircow? Er det billetprisen? Skal vi forsøge os med nogle lidt mindre kendte foredragsholdere, og være glade for et fremmøde på 30? Skal vi holde os langt væk fra at arrangere foredrag? Det ser jo noget anderledes ud når vi arrangerer koncerter med Hit med 80’er og Allan Olsen, ligesom sangaftenerne jo er tilløbsstykker.


3: GULDAGER BORGERFORENINGS TENNISKLUB – GBT

Byfesten Byfesten 2013 blev på mange måder en byfest der vil gå over i historien – ikke fordi byfesten gav et større overskud end andre byfester – ikke fordi byfesten trak flere borgere af huse end andre byfester, og heller ikke fordi alt klappede ved byfesten. Byfesten 2013 vil gå over i historien fordi der ved det første planlægningsmøde den 22. oktober 2012 mødte en lille snes personer op - heraf mange nye med en masse spændende ideer og tanker. Kombinationen af den erfaring nogle havde og de mange nye ideer bevirkede, at der blev udarbejdet et spændende program indeholdende mange nyskabelser – bl.a. scenen på festpladsen, cowboy-temaet og en række spændende musikalske indslag krydret med gadefodbold, sæbekasseløb, en masse aktiviteter for børn, og ikke mindst et brag af en fest lørdag aften. Det hele gik op i en højere enhed og byfesten 2013 er efterfølgende især blevet rost for, at prøve at gå nogle nye veje, samtidig med at noget af det velkendte blev bevaret. Vi er allerede begyndt at glæde os til byfesten 2015.

Medlemmer: De sidste par år har været hårde ved GBT rent medlemsmæssigt. Medlemsflugten fortsatte med uformindsket styrke i 2013, hvor vi næsten ramte bunden med 35-40 medlemmer. Fortsætter medlemsflugten nærmer vi os et medlemstal på 15-20 om et par år. Det skyldes først og fremmest at vores »gamle« medlemmer jo ikke bliver yngre, og på et tidspunkt stopper med at spille tennis, men det skyldes også, at GBT kun får ganske få nye medlemmer. Bestyrelsen har på indtil flere bestyrelsesmøder drøftet årsagerne til medlemsflugten. Tennissporten har på landsplan oplevet en halvering af medlemstallet på trods af Wosniacky-effekten, og der er intet der tyder på at denne udvikling vender. Det er andre idrætsgrene der har fået tag i både ungdom og motionister – fodbold, håndbold, cykling og golf. Men det nytter jo ikke noget udelukkende at finde forklaringer i nogle generelle tendenser på landsplan. Vi skal også kigge indad og

9


se på udviklingen eller måske rettere den manglende udvikling i GBT. Skal vi være helt ærlige må vi jo erkende, at der ikke er sket nogen udvikling i GBT i de sidste 5-10 år. Alt er som det plejer – og når det er sagt, skal det også siges, at alt fungerer - organisa-

tionen, økonomien, anlægget m.m. Der er styr på det hele. Set i det perspektiv har GBT’s bestyrelse også et medansvar for den nuværende situation, og har derfor besluttet at iværksætte en handlingsplan – Nye veje – som blev præsenteret i Nordvest-Nyt nr. 83:

Foreningen Nordvest-Nyt indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING tirsdag d. 25. feb. 2014 kl. 19.00 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne

Nye veje Bestyrelsen har erkendt at GBT ikke kan overleve ved udelukkende, at have et tilbud til motionister – GBT skal have fat i børnene og starte helt forfra. Det gør vi i den kommende sæson ved at tilbyde kvalificeret træning til børn og unge. GBT tager kampen op mod fodbold, håndbold, badminton og andre spændende idrætsgrene ved, at tilbyde træning til alle der har lyst til at lære at spille tennis rigtigt. Der skal i løbet af vinteren udarbejdes et træningskoncept som indeholder nogle

SØREN GADE ApS Assistance tilbydes: • Handel/overdragelse af fast ejendom • Kontrakter etc. • Oplæg/testamentariske bestemmelser • Bobehandling • Administrative opgaver i øvrigt

Søren Gade · Præstevænget 3 · Guldager · 6710 Esbjerg V Tlf. 61 71 28 69 · email: SG@revisorgade.dk · CVR 38 82 23 14

10


meget spændende udfordringer. Vi har sat os det mål, at det skal være både spændende og billigt at spille tennis i GBT. Vi har tidligere udviklet dygtige tennisspillere – Tommy Søndergaard startede således med at spille tennis i GBT, og endte med at spille på Esbjerg Tennisklubs bedste seniorhold. Det er målet at give de mange børn og unge de samme muligheder som Tommy Søndergaard. Det spændende i den nye handlingsplan er, at GBT vender tilbage til sit udgangspunkt, da klubben så dagens lys i 1991. På det tidspunkt havde GBT både tilbud til ungdomsspillere og motionister, men desværre gik udviklingen i retningen af udelukkende, at have et tilbud til motionister. Det er vores håb, at den nye handlingsplan kan vende udviklingen, og sikre at vi fortsat kan have en velfungerende tennisklub og tennisanlæg i Guldager.

Det kræver en stor indsats af bestyrelsen, men det kræver også lokal opbakning. Vi skal alle kæmpe for at bevare de aktivitetstilbud vi har i Guldager. GBT sørger for at tilbuddene bliver tilgængelige, spændende og billige – I skal bare sørge for at bruge dem. 4: NORDVEST-NYT På Nordvest-Nyt’s generalforsamling i 2012 blev det drøftet om det er nødvendigt at udgive Nordvest-Nyt. Vi har en hjemmeside, hvor vi kan informere, ligesom vi kan udsende nyhedsbreve løbende til dem der er interesseret. Denne drøftelse er vigtig af flere årsager – dels er digitaliseringsbølgen over os og vi vænner os mere og mere til at bruge netbaserede løsninger, der både er billige og tilgængelige – dels er bladet Nordvest-Nyt en meget dyr løsning. Der var på generalforsamlingen stemning

Fokus på dig og dine ønsker og planer Ri

il

i

ll

é

f

i

k ll

h i d

il

11


terne, og det må erkendes at det er svært at øge antallet af annoncører. Det blev derfor på generalforsamlingen i 2013 besluttet, at GBT og GB skal betale for de annoncer de indrykker i bladet i forbindelse med div. arrangementer, og ved opstart af tennissæsonen. Det betyder alt andet lige, at de samlede annonceindtægter øges.

Annoncører: Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet igennem mange år:

for en løsning, hvor vi både udsender Nordvest-Nyt som blad og lægger den på hjemmesiden, så den også kan læses der. Denne løsning er optimal ud fra det synspunkt, at så mange som muligt skal have mulighed for, at læse Nordvest-Nyt, idet mange stadig foretrækker, at læse i et blad fremfor at »gå på nettet«. Det må erkendes at der er tale om en dyr løsning, der stiller krav til bestyrelsen om, at finde de indtægter der kan dække omkostningerne ved trykningen af bladet. Den væsentligste indtægtskilde er annonceindtæg-

Brunos Autoservice Skjern Bank Søren Gade ApS Eventkokken.dk Tarp Bageri Vestjydsk Bogføringsbureau VVS Finn Qvist Jensen Hos Charlotte Henning Carstensen ApS Høgholm Indhold: Der er i 2013 udgivet 3 numre af NordvestNyt, der har indeholdt en række informationer om forskellige aktiviteter i Guldager. I »Fastelavns-nummeret« var der udover Guldager Borgerforenings beretning bl.a. et indlæg fra Den internationale skole. I »Sct Hans nummeret« var der bl.a. et indlæg fra Esbjerg Rideklub og Esbjerg Sportsride Center om ridesport og indlæg fra Guld-

ALT I AUTOREPARATION

Bremse- og støddæmperspecialist! Reparation af aircondition og klimaanlæg! Service af alle bilmærker! Reparation til syn til fast pris!

BRUNOS AUTOSERVICE ApS

Guldager Byvej 44B - Guldager Tlf. 75 46 00 11

12


ager Lokalråd. Herudover blev alle inviteret til byfest i dagene 7.-8.-9. juni 2013. I »Julenummeret« var der bl.a. et indlæg om landsbypedelordningen, et indlæg om Guldager Ringen og et indlæg fra Guldager Forsamlingshus. Herudover har GB i de 3 numre i annonceform orienteret om forskellige arrangementer såsom Fastelavnsfesten, Affaldsindsamlingen, Hit med 80’erne, Sct. Hans festen ved Mølledammen og Juletræsfesten Det er således tilfredsstillende at kunne konstatere, at bladet indeholder informationer fra mange forskellige foreninger. Det sikrer alsidigheden og gør bladet læsevenligt.

5: GULDAGER SOGNEARKIV Så er det igen blevet tid til at gøre status over et år i Guldager Sognearkiv. Året har været præget af det almindelige arbejde med at sortere og registrere, og der er stadig nok at tage fat på. Vi skal i gang med en meget stor indlevering fra Guldager Forsamlingshus allerførst i det nye år. Det bliver en spændende opgave. Der er som tidligere år kommet en del mindre indleveringer i årets løb, hvilket vi er meget glade for. I forbindelse med byfesten 2013 i Guldager arrangerede Sognearkivet en fotoudstilling med titlen »Der var engang i Guldager« med et udvalg af forstørrede fotos af bygninger, der enten er forsvundet eller moderniserede. Alle fotos var forsynede med en kort tekst, der fortalte, hvor bygningerne havde ligget/ligger og hvornår de fleste af dem var revet ned. I samme forbindelse havde vi en lille artikel i det lokale blad »Nordvest-Nyt«. I det forløbne år deltog Sognearkivets medarbejdere i to heldagskurser i Hellehallen, et udvidet kursus i Arkibas samt årsmødet. Besøgstallet i Guldager Sognearkiv har været vigende. De fleste besøg har været i forbindelse med indleveringer. Til gengæld

Eventkokken.dk Tlf.: 28 44 15 03 13


får vi en del henvendelser pr. brev eller mail, ofte fra folk, der slægtsforsker. Dem besvarer vi efter bedste evne, og det lykkes som regel at finde noget, de kan bruge. 6: GULDAGER-PIGERNE Traditionen tro – (må vi vist godt sige, når det er anden gang………) startede Guldagerpigerne året op med en rask travetur - den 1. januar, hvor både »bedre halvdele«, børn, venner, veninder og hunde deltog. Lidt mere end 40 trodsede, at det var dagen derpå og travede med, så der blev taget fornuftigt hul på det nye år. I februar afviklede vi vores anden ordinære generalforsamling, og i lighed med året før, var der først generalforsamling og efterfølgende tøj-demo med børnemærket Milk Cph og noget til de voksne i form af »Black Swan«. På Generalforsamlingen var Britta Bjerre, Malene Olesen, Lene Langelund og Lone Madsen på valg, og alle blev genvalgt. På suppleantposterne valgtes hhv. Anne Maibritt og Lene Jensen. Revisorer blev Mette Mathisen og Charlotte Poulsen, som begge modtog genvalg. I februar var der lagt op til en gang »Sved og sjov« i hallen på Fourfeldtskolen, men vi måtte aflyse grundet manglende tilslutning, og det samme var tilfældet, da vi i marts forsøgte at gentage successen »Running Drinks« – altså endnu en aflysning. I sommerperioden holdt Guldagerpigerne pause, men i august og september var vi på

banen igen og udbød i samarbejde med Guldager Borgerforening ugentlige rundboldkampe på »Byfestpladsen«. Der var ikke ligefrem STORT fremmøde, med det lykkedes at gennemføre rundboldkampe alle gange, med undtagelse af en enkelt gang, hvor regnen var vores værste fjende. I august afviklede vi virksomhedsbesøg til Esbjerg Lufthavn med god medlemsopbakning. Det var interessant at besøge Esbjerg Lufthavn, og efter besøget, var der fællesspisning og hygge – så alt i alt et rigtig vellykket arrangement. I oktober afvikledes »Kagekursus«, hvor vi blev ført igennem alle kagepyntningens regler, og i den grad blev udlært i »fondant« både som nisselandskab, Angry Birds figurer, Halloween og børne/babypynt. En rigtig hyggelig aften i hjemkundskabslokalet på Nordvangskolen under kyndig ledelse af »Søster Karlis«. I november måtte vi aflyse fødselsdagsarrangementet, hvor der var lagt op til en »Mande-aften«, og igen var årsagen manglende tilslutning og opbakning. Med mere end to år på bagen – kan vi mod slutningen af 2013 gøre status og konstatere at vi har 42 medlemmer. Tilslutningen til arrangementerne er desværre stadig ikke som ønsket, trods det, at vi har skruet ned for antallet af arrangementer, men de gennemførte arrangementer har været vellykkede, hyggelige og med god stemning blandt medlemmerne.

Jeg skal efter brød til kaffen hos . . .

TARP BAGERI TLF. 75 16 70 20

FRISK BRØD HVER DAG 14


7: AFSLUTNING 2013: Mange vil huske 2013 for året med et brag af en byfest. Året vil også blive husket for de mange arrangementer, der har stor betydning fællesskabet i Guldager. Det var også året, hvor bestyrelserne i borgerforeningen og lokalrådet skulle finde nogle nye samarbejdsformer, og ikke mindst var det året, hvor en masse frivillige i foreningerne i Guldager på ny ydede en stor indsats. 2014: Forestil jer at der er 40-50 frivillige i Guldager der er gået i gang med at etablere Guldagerringens første etape. Det er sommer, solen skinner og der er 20 grader. Der er nogen der er gået i gang med at bygge en

multibane og en stor bålhytte på den gamle boldbane. Der er andre der er gået i gang med at bygge shelters ved Møllesøen. Det syder af aktivitet, og alle knokler det bedste de har lært. Forestil jer at de 40-50 frivillige i løbet af 2014 får etableret Guldagerringen til glæde for alle i Guldager, og at der skal holdes en indvielsesfest på den gamle boldbane i et stort telt. Forestil jer at vi herefter kan begynde at se frem til 2015, hvor anden etape af Guldagerringen skal etableres, og at vi kan se frem til en ny indvielsesfest. Der er ingen tvivl om, at 2014 står i Guldagerringens tegn.

P.b.v. Jørn Gade Petersen

15


Guldager Borgerforening præsenterer

Hit med 80’erne i Guldager Forsamlingshus fredag d. 21. marts 2014 Program: Kl. 18.00 åbnes dørene Kl. 18.30 serveres Eventkokkens aftensmåltid Ca. kl. 20.30 spiller Hit med 80’erne

Billetter sælges efter først til mølle princippet – max. 150 personer. Prisen for medlemmer af Guldager Borgerforening er 300 kr. (inkl. mad). Prisen for ikke medlemmer af Guldager Borgerforening 350 kr. Det er muligt at bestille bord sammen, besked om antal pladser på eventkokken@mail.dk Send en mail til guldagerborger@gmail.com med antal billetter. Når du har fået bekræftelse, så indbetaler du beløbet på konto 7780–1851039. Husk at påføre navn. Du får ingen billetter, men du skal medbringe din bekræftelse. Vi glæder os til en aften med god mad og skøn musik

16


Velkommen til cykeloplevelser i Guldager Forsamlingshus Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.30 Astrid og Kaj Kristensen fra Sædding har været på cykeloplevelser i hhv. Irland, New Zealand og Schweiz - og vil i form af dias, musik og fortællinger tage os med på turen til New Zealand. New Zealand rundt - 4000 km på 50 dage (1500 km på cykel - 2500 km i bus) Kom 20.000 km hjemmefra og oplev en utrolig smuk og varieret natur, i landet der lagde natur til en af de senere års største filmsucceser Ringenes Herre. New Zealand - elastikspringets hjemland er landet for aktive turister med et væld af tilbud til vands, til lands og i luften. Tag med os 4000 km rundt i et af verdens bedste rejselande i ord, musik og billeder, og bliv inspireret til at komme væk fra det overdrevne »skærmkikkeri«, ud i naturen og få motion/oplevelser/udfordringer – uanset alder. De er begge af den enkelte livsfilosofi, at vi mennesker lige så godt kan give hinanden nogle gode oplevelser – og vil gerne delagtiggøre andre i de mange livsbekræftende og positive oplevelser, de har haft på cykelture i de tre lande. TARP Cykler fremviser nye modeller på tur-cykler m.v. Vi trækker lod om et gavekort på kr. 500,- til klargøring - eller køb af ny cykel hos TARP CYKLER. Tag familie – naboer og venner med til en forhåbentlig oplevelsesrig aften i Forsamlingshuset. Arrangementet er gratis - der kan købes øl, vand og kaffe.

Bestyrelsen Guldager Forsamlingshus

17


Elev nummer 200 er indskrevet Esbjerg International School har været i drift siden 2008, og haft til huse i Guldager siden 2011. For nylig fik vi indskrevet vores elev nr. 200 og vi er glade for den løbende forbedring af skolen, som er drivkraft for skolens vækst. Grundet denne vækst vil der for første gang, begyndende næste år, være et spor i alle aldersgrupper i skolens yngste klasser (511 år). Dette er ret fantastisk, set i lyset af, at man i 2009 var nød til at have alle elever mellem 5 og 11 år samlet i én og samme klasse pga. det lave antal elever dengang. Væksten af skolen har også betydet, at skolens ældste elever (11-17 år) i år har kunnet være en del af en sjov og spændende »after-school-club«. Og skolen har nu også et sportsprogram at tilbyde de ældste elever. I skolens »after-school-club« kan de ældste elever være med i aktiviteter som f.eks. kor, løb og fodbold. Skolen har nu også sit eget løbehold og fodboldhold, som i årets løb har deltaget i sportsarrangementer, hvor de har konkurreret mod andre internationale skoler i Danmark. Dette har været en kæmpe succes og børnene har uden tvivl fået nogle rigtige gode oplevelser gennem disse nye tiltag.

• VVS-arbejde • Blikkenslagerarbejde • Bygningsbeslag • Smedearbejde

Som ovenstående viser har EIS det seneste år oplevet masser af vækst og succes. Men ironisk nok betyder denne vækst også at man på EIS nu står overfor et dilemma. Et dilemma som består i, at skolen indenfor nærmeste fremtid forventer at mangle plads til yderligere vækst. Dette har betydet at EIS i skrivende stund er i gang med nedsætte et udvalg, hvis opgave bliver at komme med ideer til løsninger i fht. den fremtidige pladsmangel på skolens adresse i Guldager. Dette udvalg vil komme til at bestå af medlemmer fra skolens bestyrelse, ledelsen, lærere samt elever. For forældre som måtte være interesserede i at få deres børn på EIS kan skolen tilbyde at børnene kan prøve at være elever en uge på skolen uden betaling. Kom og få en uforpligtende rundvisning på skolen og hør mere om de mange spændende muligheder som skolen tilbyder!

75 11 60 22

75 15 71 97 Henning Jensen

Vi giver gerne tilbud eller overslag - enten det gælder nybyggeri, modernisering eller reparationer.

GuLDAGERVEJ 97 18

• 6710 ESBJERG V • FAx: 75 11 78 75


Esbjerg International School har vĂŚret i drift siden 2008, og haft til huse i Guldager siden 2011.

NordvestNyt husstandsomdeles i Guldager Kirkeby. Medlemmer af Guldager Borgerforening, der bor udenfor Guldager fĂĽr NordvestNyt tilsendt med posten. 19


Mindeord Knap havde vi taget hul på 2014, før vi modtog den triste meddelelse om, at Guldager Sognearkiv havde mistet sin formand, forhenværende smedemester Christian Jacobsen, der afgik ved døden 4.-1.-2014. Christian Jacobsen var sammen med nu afdøde Robert Christensen og Niels Peder Jørgensen initiativtagere til oprettelsen af Guldager Sognearkiv, og han var formand for arkivet alle de år, det har eksisteret. Det var Christian, der sørgede for, at arkivet fik lokale at være i, idet han uden nogen form for betaling stillede sit tidligere kontor til rådighed. For os medarbejdere var det altid dejligt at komme i arkivet. Vi følte os velkomne. Lyset var tændt, der var dejligt varmt og både Christian og hans hustru Helga hyggede om os og forkælede os med kaffe, snitter, kage og chokolade. Christian var en formidabel fortæller med megen lune. Han havde en enorm viden om Guldager, hvor han havde boet næsten hele sit liv. Hans hukommelse var præcis, og han kunne som få fortælle i forbindelse med indleveringer og fotos. Han interesserede sig livet igennem for lokalområdet og fulgte med i, hvad der rørte sig. Når der kom besøgende til Sognearkivet, var det i langt de fleste tilfælde Christian, der viste frem. Gæsterne var sikre på at få en god snak om arkivet, sikkert også en historie eller to, hvis snakken gik godt, og tillod tiden det også en rundvisning i Christians private

»museum«, en fin samling af gammelt værktøj og redskaber fra landbrug, håndværk og husholdning. I arkivets gæstebog bliver der meget tydeligt tilkendegivet, at de besøgende har haft en god oplevelse sammen med Christian. Christian havde en meget stor berøringsflade, og han var god til at gøre opmærksom på arkivets eksistens, så takket være hans initiativ modtog vi adskillige indleveringer. Den daglige avis blev gransket nøje, og var der noget af interesse for arkivet, blev det omhyggeligt klippet ud og lagt på bordet i arkivet. Hver eneste indlevering glædede Christian. Han modtog dem gerne, kikkede på dem og havde altid noget at fortælle i forbindelse med dem. Christian blev aldrig ven med computeren. »Det havde han folk til«, men det betød ikke, at han var blind for de muligheder, der lå i den. Han spurgte altid interesseret ind til vore kurser. Vi arkivmedarbejdere er taknemmelige for at have arbejdet sammen med Christian gennem snart mange år. Vi oplevede ham som et varmt menneske, en lun personlighed og en god ven. Vi vil savne ham meget. Ære være Christian Jacobsens minde.

DAME- OG HERREFRISØR

Hos Charlotte 75 13 60 30 Elmegårdsvej 16 - Guldager

Onsdag lukket 20

Marie Bertelsen Lis Møller


Skippervænget 33 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf./fax 75 11 66 16 Værksted: Guldagervej 97 · Tlf. 75 11 65 55 · Biltlf. 21 79 83 84

Glenn Raaby Revisor, FDR Præstevænget 3 Guldager 6710 Esbjerg V Tlf. 75 11 69 88 Fax 75 11 69 98 www.revisorgade.dk www.revisorgade.dk

regnskab bogføring revision skat og moms

selvangivelser EDB løn administration

21


Romsmagning Fredag d. 21. februar 2014 kl. 20:00 holder Guldager Borgerforening romsmagning v/ Romhatten i Guldager Forsamlingshus. Mads Heitmann kommer og giver en generel introduktion til rom, samt viser vejen gennem de forskellige stilarter, som deltagerne naturligvis selv får mulighed for at smage på. Efter romsmagningen vil det være muligt at købe hele flasker rom af Mads, ligesom der kan købes øl og chips, så snakken kan fortsætte endnu et par timer. HUSK kontanter! Arrangementet slutter kl. 00:00. Prisen er 200kr. for medlemmer af Borgerforeningen, og 250kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding sker ved at indbetale beløbet til 1543 2267144 ĂŶƐŬĞĂŶŬ͘,ƵƐŬĂƚƐŬƌŝǀĞ͟ZŽŵƐŵĂŐŶŝŶŐнŶĂǀŶ͘͟&ƆƌƐƚƚŝů mølle princippet er gældende. Ved under 40 tilmeldinger aflyses arrangementet. Vi glæder os til at se jer! - Guldager Borgerforening.

22


Næste nummer af Nordvest-Nyt udkommer omkring Sct. Hans 2014

Er lyset gået? Ring 75 16 77 55 Vi svarer 24 timer i døgnet Aut. el-installatør

Guldager kirke: Sognepræst: Brian Bannerholt Kirkevænget 9, tlf. 75 11 60 30. Træffes ikke mandag. Sognepræst : Mette Præstegaard Friis, tlf. 50 51 60 20. Træffes ikke mandag. Kirkekontoret: Guldagervej 89, tlf. 75 11 61 90. guldager.sogn@km.dk Åbningstider: Mandag ..............Lukket Tirsdag, onsdag og fredag ............kl. 9.00-12.30 Torsdag...............kl. 16.00-18.00 Kordegn: Torben Christiansen Organist: Karina Bøje Jensen. Graver: Susanne Jensen. Tlf. 75 11 61 93. Kirkelige handlinger: Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til kirkekontoret. Fødsler: Meddeles kirkekontoret. Kirkebil: Ældre og gangbesværede, som ønsker at komme til gudstjeneste i Guldager kirke, kan benytte sig af kirkebilsordningen. Ring til Taxa tlf. 75 14 45 00 og bestil en vogn. Chaufføren vil selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren.

23


Guldagers aktivitetskalender: Tidspunkt:

Sted:

Aktivitet:

21. februar kl. 20.00

Guldager Forsamlingshus

Romsmagning

2. marts kl. 10.00

Guldager Forsamlingshus

Fastelavnsfest

13. marts kl. 19.30

Guldager Forsamlingshus

Foredrag New Zealand rundt

21. marts kl. 18.00

Guldager Forsamlingshus

Hit med 80’erne

27. april kl. 10.00

Børnehaven

Affaldsindsamling

24

Nordvestnyt nr 84  
Nordvestnyt nr 84  
Advertisement