Page 1

CZ Cool Zone

Graphic Anime Book

No.03

Webang111 in C.Z.Book Present กับบทสัมภาษณ์จากประสบการณ์ Halloween Priencess How to in ต้อนรับเดือนตุลาคม How to Chibi Drawing by Calvariae กับขึ้นตอนการวาดและท่าทาง ต่างๆ + emotion

The Toy

ของเล่นโดนใจเดือนตุลาคม

คณะผู้จัดทำ กานต์พิชชา บราวดี้ สมชาย จันทะสเร


COMMUNICATION ARTS

2


No.03 3


Editor’s

Talk

สวัสดีค่ะ ชาว CZBook ทั้งหลาย ตอนนี้กำลังอารมณ์ดี เพราะอะไร? ก็เพราะ นิตยสารของเราเล่มสองที่เพิ่งจะออกไปให้หลายๆ คนได้หยิบจับใส่ตระกร้ามาอ่าน ได้ผล ตอบรับอย่างดี ผลโหลดและอ่านทำให้ปลาบปลื้มใจมาก ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านมานะ โอกาสนี้ด้วย อ้าวๆ ขอบคุณเสร็จก็คงจะถึงคิวของเล่ม 3 แล้วนะฮาฟฟ รอบนี้เราไปทำการ ลากถูนัก CG มีเจ๋งมานั่งเก้าอี้สอบสวน (โหดร้าย) เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ ฮาๆๆๆ และเท่านั้นไม่พอ เรายังทำการแอบจิ๊กผลงานมาให้ใครหลายๆ คนได้ชมกัน และเชื่อว่า หลายๆ คนพอเห็นก็คงจะจำได้ เพราะพี่เขามีแฟนคลับเยอะนะเออ ยังไงก็ตามไปอ่านกันใน คอลัมน์ CZBook Present ได้นะคะ แถมครั้งนี้เล่ม 3 เราออกมาในเดือนของเทศกาล Halloween พอดิบพอดี ก็เลยจะมาวาดอะไรผีๆ กัน คึคึ ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะ

“Over Think”

กานต์พิชชา บราวดี้ บรรณาธิการ

D “ร่ำฟังธรรมชาติ ” R “วัยรุ่นกลางคืน” I “Galaxy” C

“Birth Day my mom”


contents 6 One up on the time Assemblage Junk and land 8

C.Z.book Present

webang111 Digital Painting กับ ความสนุกในการสื่ออารมณ์

14 DRIC Multi Media and Graphic Design น้องๆ มัลติกับงานมือสุดเจ๋ง 22 Tutorial ว่างๆ ค่อยวาด Halloween Priecess

26 The Toy

28 Tutorial Chibi วาดเล่นๆ

ของเล่นใหม่ๆ ในเดือนตุลาคม

How to draw chibi by Calvariae

5


Assemblage Junk Art

ศิลปะที่สรรค์สร้างจากขยะ สิ่งไร้ค่าและความว่างเปล่าของสังคม มนุษย์ ศิลปะแนวนี้ทำให้คำที่กล่าวต่อๆกันมาว่าศิลปินอย่าดูหมิ่น ศิลปะ กองขยะดูให้ดก ี ม ็ ศ ี ล ิ ป์’ เป็นคำกล่าวทีห ่ าใช่เลือ ่ นลอยแบบกลอน พาไป ทว่า เป็นปรัชญาศิลปะ สะท้อนโลกและนำเสนอประเด็นร่วม ของสังคมมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งที่สุดแนวหนึ่ง

ใครบอกว่าขยะ

ไร้ค่า!

กลุ่มของ ศิลปะจัดวาง (Installation Art) ทว่า โดยรวมแล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่เดินออกจาก พื้นที่และทลายกรอบการทำงานศิลปะของกระ แสหลัก โดยมุ่งแสวงหาความลงตัวและความสม ดุลกันในบริบทใหม่ๆระหว่างธรรมชาติกบ ั มนุษย์ สังคมสิ่งแวดล้อมเมืองกับมนุษย์ โลกทางวัตถุกับโลกทางจิตใจ และการดำรงอยู่ของสังคมมนุษย์ ดังนั้น หากจะเรียกให้เจาะจง จัดหมวด หมู่เพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวคิดและวิธีทำงาน ก็อาจจะเรียกว่าศิลปะการจัดวาง บริบท Reconceptualized Contextual Art ศิลปะจัดวาง, Earth Art ศิลปะบนพื้นโลก เป็นงานศิลปะแนวหนึ่งที่ก่อเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตและ ความเป็นสังคมเมือง (Urban Society) ในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่แข่งกันทะยานไปข้างหน้า ขณะเดียวกันก็ผลิตขยะและสิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการ ที่แปลกแยกกับวิถีสุขภาวะของสังคมมากยิ่ง ขึ้นเป็นลำดับ จะเกิดอะไรขึ้นหากสังคมเมือง สังคมโลก มีวิถีพัฒนาการที่ไม่สามารถหวน คืนสู่โลก ไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งเป็นภาวะว่างเปล่าและเหมือน ความเป็นขยะในวิธีคิดของสังคมเมืองโดยทั่วไป ? ศิลปะจะสามารถสื่อสะท้อนสภาวการณ์ดังกล่าว เพื่อสะเทือนเข้าไปอย่างลึกซึ้งถึง จิตวิญญาณและให้ประสบการณ์ความสำนึกรู้ในแง่อื่น อันนำไปสู่การดำเนินชีวิต และสร้างสังคมที่งาม ลงตัว มีสุขภาวะและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลอยู่ เสมอ ได้อย่างไร ? การตีโจทย์ ตั้งโจทย์ ของการสร้างงานแนวนี้ ไม่ใช่แค่สะท้อน สังคม แต่ยังสร้างความต้องการในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น อยากให้เห็นถึงความสวย งามของธรรมชาติ หรือแม้กระทั้งจัดขึ้นเพื่อจะเป็นส่วน หนึ่งของมนุษย์ จะเห็นได้ทั่วไปเช่น คุณนั่งบนม้านั่งยาวแต่ดู เหมือนว่าคุณจะนั่งร่วมกับชิ้นงานศิลปะไปด้วย หรือไม่ก็ แฝงตัวกับสิ่งของตามสาธารณะ เช่น ถังขยะ พื้นถนน หรือ แม้กระทั้งภูเขา พื้นที่ส่วนต่างๆ ก็เช่นกัน

6


แนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การเดินออกจากสตูดิโอของคนทำงานศิลปะ แล้วใช้วัฒนธรรมทางวัตถุ วิถีผลิตและบริโภค

ความเป็นเมือง ผืนดิน โลก และความเป็นสังคมของมนุษย์ เป็นองค์ประกอบจัดวางศิลปะในกลุ่ม Assemblage,Junk, and Land Art ขึ้น โดยเริ่มพบนับแต่ปี 1936 ในงานของ โจเซฟ คอร์แนล (Joseph Cornell) ซึ่งเริ่มสื่อสะท้อนสภาวการณ์ที่ต้อง การวิพากษ์และตั้งคำถามระดับวิธีคิด วิธีมองผ่านความเป็นโกดังทิ้งของ ขยะ ตึกร้าง และโลกทางวัตถุที่หมดประโยชน์ใช้สอย จากวิถีบริโภคของสังคมมนุษย์แต่ไม่รู้ว่าจะคืนสภาพไปสู่สิ่งใด เป็นปรากฏการณ์ร่วมกันของเมืองต่างๆของโลกและขยายตัว อยูต ่ ลอดเวลา ซึง่ ก่อเกิดแรงกดดันและสร้างความล่มสลายทัง้ ต่อธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และสังคมการเป็นอยูข่ องมนุษย์มาก ยิ่งๆขึ้นเป็นลำดับ

การทีจ่ ะทำให้ผคู้ นเข้าถึง เข้าใจ หรือเข้าร่วมกับแนวงานชิน้ นีจ้ ะต้องสร้างความหมายและมิตใิ หม่ๆขึน้ จากสิง่ เดิมทีไ่ ร้ประโยชน์

โดยจัดวางบริบทและสภาพแวดล้อมใหม่ ให้เกิดมิตก ิ ระทบใจทางศิลปะ ต้องสะท้อนจิตวิญญาณความเป็นเมืองและเข้าถึงภาวะพืน ้ ฐานของสังคมเมืองทีส ่ ร้างขึน ้ บนวิถบ ี ริโภคทางวัตถุของมนุษย์ ในประเทศไทย แนวงานนีย ้ งั คงมีนอ ้ ยส่วนใหญ่จะเป็นงานกราฟิก งานจิตกรรม ปติมากรรม งาน Assemblage บางคนบอกว่ามันดูน่ากลัว แต่มันก็แค่แล้วแต่โจทย์เท่านั้น งานชิ้นนี้ในความ คิดเป็นงานที่มีเสน่ห์ มีความเป็นวินเทจในตัวถ้าสังเกตุดีๆ โทนสีไม่ก็ของที่มาใช้ร่วมส่วนใหญ่จะทำให้นึกถึงงานโบราณ

แต่ไม่ว่าจะจัดวางลงไปที่องค์ประกอบของวัตถุและสิ่งของ ให้สิ่งดังกล่าวส่งเสียงและสื่อสะท้อนภาวะที่ต้องการด้วยตัวมัน เอง หรือจัดวางลงไปบนอาคารสิง่ ปลูกสร้างขนาดใหญ่ กระทัง่ ออกไปถึงบนพืน ้ ทีก ่ ว้างของทะเล ภูเขา แผ่นดิน ทีส ่ ามารถมอง ลงมาจากนอกโลกได้ หรืออย่างไรนัน ้ หลักคิดสำคัญของงานศิลปะจัดวางแนวนีก ้ จ็ ะมุง่ ให้เกิดกระบวนการทางปัญญาในการ มองโลกและการได้วิธีคิดต่อการสร้างความเป็นสังคมเมืองผ่านการให้ความหมายต่อความเป็นขยะ สิ่งรกร้าง ทิ้งขว้าง ว่างเปล่า มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการร่วมกันหาคุณค่าและความหมายใหม่ๆต่อสุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิตใน ความเป็นสังคมเมือง

การพัฒนาจิตใจ พัฒนาวิธีคิด วิธีมอง และแปรไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตต่อสิ่งเดิมๆ ในวิถีทางใหม่ๆให้ชีวิตสังคมเมืองเป็นวงจรสร้างสรรค์ที่ไม่มีความสิ้นสุด จึงเป็นศิลปะ และสุนทรียภาพที่สำคัญ ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและ อนาคต

7


CZBook

Present

ผลงาน - How to ลงคอลัมน์ Making of ใน2DArtist Issue 086 (eMagazine) -เขียนคอลั่ม Sketchbook ลง 2DArtist Issue 085 (eMagazine) -ภาพจำนวนหนึ่งถูกคัดเลือกลง The Gallery ลง 2D Artist (eMagazine) -สัมภาษณ์ลงหนังสือ Let’s Comic Issue 23 คอลั่ม Let’s Pic -ล่าสุดมีผลงาน 2 ชิ้นลงใน EXPOSE’ 11

8


ชื่อ : เอกรัฐ สุมัชยา ชื่อเล่น : แบงค์ นามปากกา : webang111 ปริญญาตรี : เทคโนโลยีราชมงคลคลองหก ศิลปกรรม เอกจิตรกรรมสากล โปรแกรมที่ใช้ : Adobe Photoshop E-mail : we bang111@gmail.com

ชิ้นงานที่ทำออกมา ไม่ใช่เพียงการตั้งโจทย์ แต่มันคือการสรรค์สร้าง เรื่องราว ความรู้สึก ลงไปในตัวชิ้นงาน เพื่อให้คนดูได้รับรู้ถึงอารมณ์ที่อยู่ใน ชิ้นงานนั้นๆ มันเหมือนกับว่า เราดูไปพร้อมๆ กัน สนุกไปพร้อมๆ กัน ชิ้นงาน ส่วนใหญ่จะให้ความรู้สึกสนุกสนานเสมอ มันเหมือนกับการผ่อนคลายหรือ การปลดปลอย ติดตามผลงานได้ที่ -บล๊อก(บทความ แรงบัลดาลใจพร้อมผลงาน) www.aekkarat.blogspot. com -แฟนเพจ(งานที่กำลังทำ+ผลงาน) www.facebook/webangHYPERLINK “http://www.facebook/webang111”111 -เฟสบุคส่วนตัว แอดไว้พูดคุย ปรึกษาเรื่องงาน ยินดีครับ www.facebook. com/aekkarat.sumutchaya -ช่อง(รวมบันทึกขั้นตอนการทำงาน) www.youtube.com/ webangHYPERLINK “http://www.youtube.com/webang111”111

9


ตอนวาดในห้องเรียนกับเพื่อนๆ บางเวลาที่เราคิดอะไร CZBook : แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ อยู่ในอดีตมันก็หวนกลับมาให้เราจำได้แบบล่างๆ เริ่ม webang111 : สวัดดีครับพี่ชื่อ แบงค์ ชื่อจริง เอกรัฐ สุมัชยา จำได้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเขียนการจรดภู่กันลงบนกระด เกิด 27 กรกฎาคม จบจาก เทคโนโลยีราชมงคลคลองหก าษ จังหวะต่างๆซึ่งแตกต่างกับการเพ้นบนคอมฯเห็นได้ชัดก็ (เดีย ๋ วนีเ้ ป็นมหาลัยแล้ว) สาขาศิลปกรรมเอกจิตรกรรมสากล เป็น สมาธิต้องมีให้มากขึ้น คิด วางแผน นึกถึงงานตอน เสร็จให้สมบูรณ์แล้วทำตามมะโนภาพนั้น ความต่างผมว่า CZBook : ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ อยู่ตรงตอนทำงานนะ หลายคนอาจจะให้คุณค่ากับงาน webang111 : งานที่ทำตอนนี้เกี่ยวกับ อนิเมชั่น ที่ บริษัท มือมากกว่า ยังไงผมก็เห็นว่ามันเป็นแค่ เครื่องมือที่เราจะ แอนิเมเนีย(animania) ตำแหน่ง Art Director หลักๆ หยิบมาใช้ถ่ายทอดจินตนาการที่อยู่ภายให้ออกมาเป็นรูป ที่ทำส่วนใหญ่เป็น 2D เช่น เขียน Story Board,Character ธรรมให้คนได้เห็นเท่านั้นเอง design, plan layout design,2D Animation หากเป็น 3D Model ,Composite มีจงั หวะก็ทำครับสนุกดีแต่ทห ่ี ลักๆ CZBook : ตอนนีท ้ ำงานเกีย ่ วกับ CG ได้จบ ั งานมือบ้างไหมคะ จริงๆ ทำแล้วชอบด้วยก็ Story Board มันได้เรียบเรียงเรือ ่ ง webang111 : งานมือผมไม่ได้ขาดเลยนะว่างๆก็ drawing ราว กำหนดช่วงเวลา ลำดับเหตุการณ์ในแต่ละCut, Scene ,sketch แล้วก็ทบ ่ี อก งานสีนำ้ เป็นพืน ้ ฐานทีเ่ ราควรจะขีดๆ สนุกกับได้คด ิ จังหวะการเล่าเรือ ่ ง ตัวละครได้มค ี วามรูส ้ ก ึ นึก เขียนๆไว้เสมอให้เป็นนิสย ั นักกีฬา นักร้องยังต้องซ้อมกันเลย คิดแบบไหนเราก็คิดตามมันมีจินตนาการดี งานอย่างเราๆก็มีครับฝึกให้เป็นนิจ พกสมุดเล่มเล็กๆไว้ขีด เขียนบันทึกเรือ ่ งราวต่างๆ ภาพทีเ่ ราเห็นทีเ่ รานึกได้เก็บเอาไว้ CZBook : จับงาน Digital Painting มากี่ปีแล้วคะ webang111 : จะเข้าปีท่ี 4 ในเดือน มกราคม 2557 แต่กอ ่ น CZBook : ส่วนใหญ่ชน ้ิ งานทีท ่ ำจะเป็นแนวไหนคะ หน้านั้นก็ได้ลองใช้นะ ตั้งแต่ Photoshop 6.5 สมัยเรียน webang111 : เกี่ยวกับจินตนาการที่สดใส บางที่ก็เป็นเหตุ แต่ทำไม่เป็นหรอก ฮ่าๆ หาความรู้ได้ยาก ที่เห็นมีก็มุ่งเน้นไป การปัจจุบันที่บวกแนวความคิดของตัวเอง คาแรคเตอร์เป็น ทางรีทัชภาพซะมากกว่า เลยไม่ได้ทำต่อเนื่อง วัยที่มีความฝันมุมมองในโลกที่สวยงามทุกอย่างเป็นไปได้ และมิตรภาพ CZBook : คิดยังไงถึงเปลีย ่ นจากงานมือมาเป็นงาน CG คะ webang111 : ผมยังไม่ได้ทิ้งความเป็นแฮนเมดนะยังไงมันก็ CZBook : • คิดว่างานตัวเองส่วนใหญ่ให้อารมณ์แบบ คลาสิค ส่วนDigital Paint หรือ CG ก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น ไหน แล้วมีวิธีการหาแรงบันดาลใจยังไงคะ ตอนเด็กเคยอ่านแมกกาซีนการ์ตูนมีคอลั่มเกี่ยวกับการวาด webang111 : สดใส ร่าเริง แรงบัลดาลใจมีได้ตลอดเวลา ภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ผมทึง่ มากอยากมีใว้ใช้เลยครับแต่สมัย แต่ต้องสังเกตุ ต้องมองหาและคิดตาม เรื่องราวเล็กๆน้อย นัน ้ คอมพิวเตอร์ราคาเรือนแสน... ฮ่าๆ ไม่ไหว..ตอนนีก ้ ม ็ ใี ช้แล้ว หากเราใส่ใจมันก็มีความหมายนะ คิดแล้วก็หามุมมองที่น่า ความรูก ้ ห ็ าได้จาก Youtube เวป บอร์ดต่างๆสะดวกสบาย สนใจแล้วขยายมันออกมาให้เห็นครับ ไม่เปลื่องเงินซื้อกระดาษ สี แต่อาจจะไปหมดกับค่าอุปกรณ์ (Tablet)อันแสนแพง แต่ก็ไม่แพงถ้าเทียบกับราคามือถือ CZBook : ปัญหางานตัน ไปต่อไม่ได้ เพราะอารมณ์เปลี่ยน สมารท์โฟนที่ใช้กัน ฮ่า สรุปคงเป็นเรื่องความสะดวกสบาย มีวิธีแก้ยังไงบ้างคะ มีอป ุ กรณ์ทจ่ี ะทำให้เราสร้างงานเพิม ่ ขึน ่ อีกชิน ้ หนึง่ เท่านัน ้ เอง webang111 : งานอย่างเราๆมีเรือ ่ งให้คด ิ ให้แก้ปญ ั หากันตลอด เวลาหล่ะ หากวันไดมีงานที่ไม่ต้องคิดก็หมดสนุกกันพอดี.... CZBook : คิดว่างานมือกับงาน CG ต่างกันบ้างไหม ยังไงคะ งานตัน คิดไม่ออกบอกไม่ถูก ส่วนหนึ่งมาจากวิถีชีวิตเรา webang111 : ล่าสุดผมเพิง่ ไปค้นจานสีนำ้ มา หลังจากไม่ได้ใช้ ด้วยนะ เราเป็นคนคิดและวิเคราะห์แค่ไหน เราช่างสังเกตุ มันมาเป็น 10 ปี สีคา้ งอยูก ่ ย ็ งั ใช้งานได้ความรุส ้ ก ึ แรก หรือเปล่า วางแผนงานไว้หรือไม่ เราเคยoyjว่างๆคิดอะไร ต กลับมาระบายสีความทรงจำต่างๆไม่วา่ จะเป็นตอนเรืยน ไปเรื่อยๆเป็นฉากๆได้ไหม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีกันทุกคนแต่ทำกัน

10


11


12


ได้ทุกคนครับ เหมือนเราบวกเลขทำไม่เราบวกเลขสู้แม่ ค้าไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ฝึกไม่ได้อยู่กับการนับเงินทอน เงิน บางทีมีเหตุการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราคิดมีมุม มองไปกี่แบบหรือคิดแบบที่เขาคิดกัน? มันเหมือนกับ วิทยาศาสตร์นั้นหล่ะครับต้อง คิด วิเคราะห์ สังเกตุ สรุป ฝึกสี่หัวข้อนี้ไว้ตลอดเวลาเราก็จะแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดได้ อีกนิด ก่อนเขียนงานหาตัวอย่างงานให้ได้เยอะๆ แล้วต้องรู้เสมอว่ากำลังจะ(วาด)ทำอะไร

CZBook : มีวิธีเทคนิคการลงสียังไงบ้างคะ webang111 : อันดับแรกเลือกโทนสีให้ตรงกับหัวข้องานของ เรา เช่นอยากให้สดใสก็ สี ฟ้า สีเขียว สีส้มอยากได้ตื่นเต้น เลื่อนไหว ใช้โทนสีร้อน สีแดง สีส้ม สีเหลือง ประมาณนี้พอ เลือกสีแล้วก็ถงึ เวลาลงสี ลงสีเนือ ้ วัตถุกอ ่ น แบบไม่มแี สงเงา จากนัน ้ ค่อยลงเงาจนเป็นรูปร่างแล้วค่อยเติมแสงทีห ่ ลังครับ CZBook : คิดยังไงกับการทีเ่ ด็กไทยชอบจับเม้าปากกามาก กว่าจับดินสอ คิดว่ามีผลเสียไหม webang111 : อึม ่ ....ตอบยากแฮะ เพราะทัง้ 2 อย่างก็สร้าง งานได้เหมือนกัน แต่ถา้ มีอคติกบ ั เครือ ่ งมือหล่ะไม่คอ ่ ยเข้าท่า ล่ะจริงไหม? ผมแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะ ถ้าไม่ แบ่งแยกได้จะดีเอาเก่งทัง้ ในคอมฯและนอกคอมฯ 2 อย่างก็เจ๋ง ดีนะลองไปคิดดู

CZBook : เห็นผลงานใน youtube เป็นงานสปีทเพ้นต์ ส่วนใหญ่เป็นชิ้นงานที่รับมาทำหรือว่าแค่อารมณ์ อยากทำคะ webang111 : เป็นงานส่วนตัวหมดเลยครับ สปีดเพ้นต์ จริงๆเอาไว้ดูเองด้วยเหมือนนะ(แนะนำให้ลองไปทำกันดู) เป็นการทบทวนความจำตอนเราทำงาน ขั้นตอนไหนดี ขั้นตอนไหนไม่ดี จะได้เอาไปปรับใช้ในงานชิ้นต่อไป CZBook : คิดว่าชิ้นงานไหนที่คนชอบมากที่สุดและตัวเอง ชอบมากที่สุดคะ webang111 : งานเราทำเองก็ตอ ้ งรักทุกชิน ้ อ่านะ แต่จะขอ เล่าชิน ้ หนึง่ ทีป ่ ระทับใจละกันภาพนีเ้ ขียนไว้นานแล้ว ทีม ่ าของ ภาพมันเป็นความภูมใิ จเล็กๆ ของเด็กชายคนหนึง่ แต่กอ ่ นจะ มาถึงความภูมิใจเล่าถึงสิ่งที่จุดประกายผมได้คุยกับน้องใน Facebook คุยกันหลายเรื่องหลายราวมาสะดุดตรงกับ คำบ่นของน้องว่า “เนีย ่ จะเปิดเทอมแล้วยังไม่ได้ซอ ้ื ชุดนักเรียน เลย” ผมยิม ้ อยูห ่ น้าคอม ความภูมใิ จเล็กๆ ของเด็กชายเริม ่ กลับมาหลังจากเวลาผ่านไปหลายสิบปี “ผมตอบกลับไปว่า พี่ไม่เคยซื้อชุดนักเรียนใหม่เลย” “ทำไมหล่ะ?”น้องถามกลับ “แม่พี่ตัดเย็บให้พี่ทุกครั้งไม่เคยไปต่อแถวแย่งคิวกันซื้อ คอ เสื่อก็ไม่มีป้ายยี้ห้อให้คันเวลาใส่” งานที่พูดถึงนี้ชื่อว่า Magic Mom ครับ CZBook : คิดว่าอะไรในงานตัวเองบ่งบอกถึงตัวตน webang111 : ในงานคงเป็นเรื่องความรุ้สึกนึกคิดมาก ว่า ผมเป็นคนชอบคิดชอบที่จะจินตนาการถึงเรื่องราว ต่างๆในแบบเด็กๆ ซึ่งรู้สึกถึงความผ่อนคลายเพลิดเพลิน มีความสุข สมัยนั้นผมเล่นได้แค่กล่องไม้ขีด(เอากล่องไม้ ขีดมาต่อกันเป็นหุ่นยนต่์แล้วสู้กันหนะครับ.... ไม่เคยเล่นไม ่เป็นไรข้ามไปซะ ฮ่าๆ

13

CZBook : ชอบสไตล์งานของประเทศอะไรมากสุด แล้วมีอนิเมะ มังงะหระคอมมิคส์เรื่องไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ webang111 : ชอบหมดเลยอยากทำได้หลายๆแบบทัง้ อเมริกา ฝรัง่ เศษ ญีป ่ น ุ่ ทีช่ อมสุดก็เป็น อนิเมะญีป ่ น ุ่ ครับชอบงานของ อ.โทริยาม่า การ์ตน ู ทีช่ อบก็แน่นอนไม่พน ้ Dragonball เรียก ว่าเป็นแรงบัลดาลใจหลายๆอย่างให้ชีวิตผมเลยก็ว่าได้ CZBook : เวลาว่างทำอย่างอื่นนอกจาก CG ไหมคะ webang111 : ทีจ่ ริงงาน CG ทีเ่ ห็นก็เป็นงานอดิเรกพีน ่ ะ ฮ่าๆ จากงานหลักทีต ่ อ ้ งเน้นความถูกต้องเน้นตามหลัก(ของลูกค้า) ก็มาวาดเล่นปลดปล่อยสิง่ ทีอ ่ ด ั แน่นอยูภ ่ ายใน อยากทำอะไร ก็ทำ มีเหตุผลบ้าง ไม่มีเหตุผลบ้างสนุกดี ส่วนกิจกรรมอื่น ๆก็ธรรมดาทั่วไปนะ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ดูกีฬา เล่น กีต้าร์(แต่ตอนนี้หนักไปทางเช็ดแล้วเก็บซะมากกว่า ฮ่า) CZBook : สุดท้าย อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ ทีก ่ ำลังฝึกตัว เองเพือ ่ เป็นนักวาดในอนาคตสักหน่อยค่ะ webang111 : sketchให้ได้วน ั ละรูปเป็นอย่างน้อย นำผลงาน ไปโพสไว้ตามเวปต่างๆทั้งในและนอกประเทศ วางแผนในสิ่ง ทีจ่ ะทำ(ผิดถูกไม่ตอ ้ งกลัวสิง่ นีจ้ ะสอนเราเอง) มีวน ิ ย ั สังเกตุสง่ิ รอบข้างคิดจินตนการพลิกแพลง อย่าคาดหวังสูงตั้งเป้า หมายเป็นลำดับขั้น อย่าหยุดฝันและทำแค่นี้ก็พอ สู้ๆครับ


Multi Media AND GRAPHIC DEďż˝

t c e

p

j o r

t r A

DRIC

Hatyai University

14


ชื่อผลงาน : อภิรติ สุวรรคดี ชื่อเจ้าของผลงาน : Over Think E-mail : mk.miicke_holic@hotmail.com คณะ DRIC สาขา DMD ปี 1 Concept : ความคิดของคนที่มีเยอะเกินไปจนดูยุ่งเหยิงไปหมดใน ปัจจุบันของผู้หญิง Technic : เส้นสร้างสรรค์ Inspiration : ความอยากเอาชนะตัวเองและหลงไหลในลายเส้น ละเอียดกับสีโทนเดียว

15


ชื่อผลงาน : ร่ำฟังธรรมชาติ ชื่อเจ้าของผลงาน : ธัชพร แก้วชุม คณะ DRIC สาขา DMD ปี 1 E-mail : brown_sky_bear@windowlive.com Concept : การถูกเบียดเบียนและต้องการความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ที่ทรงเสน่ห์อย่างกวาง Technic : Contour art Inspiration : ข่าวการต่อต้านเขื่อนแม่วงก์ของอาจารย์ ศศิน

16


ชื่อผลงาน : วัยรุ่นกลางคืน ชื่อเจ้าของผลงาน : ธนัฐกรณ์ ลออพิพัฒน์ คณะ DRIC สาขา DMD ปี 1 Concept : การใช้ชีวิตของวัยรุ่นในยามกลางคืน Inspiration : นักท่องเที่ยว Technic : การวาดเส้นและการเป่าสี

17


ชื่อผลงาน : Galaxy ชื่อเจ้าของผลงาน : ชุติมา อาจาริยะ คณะ DRIC สาขา DMD E-mail : fang_keyboard@hotmail.com Concept : Design ในการใช้สีหลากหลายโดยปรับเปลี่ยนจากต้นฉบับให้ เป็นรูปแบบใหม่ที่มีสีสรรค์มากขึ้น Inspiration : คุณปู่ที่คอยผลักดันให้มีแรงบันดาลใจ แนวความคิดสร้าง สรรคฺ์มากขึ้น Technic : การใช้สีเลื่อมพาย

18


ชื่อผลงาน Birthday my mom ชื่อเจ้าของผลงาน พุฒิพงศ์ อินทรัตน์ E-mail golf_tp5@hotmail.com คณะ DRIC สาขา Digital Media Design(การออกแบบสื่อดิจิทัล) ชั้นปีที่ทำ ปี4 แนวความคิด นึกถึงคุณแม่ อยากให้ของขวัญท่าน โดยการสร้างงาน ด้วยมือของเรา ดูเป็นของขวัญที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก เทคนิค การวาดภาพ VECTOR แรงบันดาลใจ คุณแม่ คุณแม่เลยคนเดียวจริงๆ

19


Multi Media And Graphic Design

Inspiration Idea Dream ก้ า ว ส า น ค ว า ม ฝั น มุ่งมั่นสร้างจินตนาการ กับเรา


21


1 ใกล้จะถึงวันที่เหล่าปีศาจและภูติผีจะออกมาเคาะ ตามประตูบ้านและกล่าว Trick or Treat เพื่อขอ soul cake นั่นก็คือวัน halloween แล้วเกี่ยวอะไรกับ how to ในคอลัมน์ ว่างๆ ก็วาด? จะบอกว่าเกี่ยวกันไหม? นั่นสิ เกี่ยวกันไหม? ฮาๆๆๆ ก็นะ จะถึงวัน ปล่อยผีแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะวาดอะไรทีเ่ กีย ่ วกับวัน halloween ซะหน่อย เลยเกิด Halloween Priencess ขึ้นมา ไปลุยกันเลยดีกว่า

01 ขึ้นแรกก็คงไม่ลืมกันคือการร่างแบบและลงเส้น จากนั้นให้ทำการ select

รอบๆ รูป แล้วจัดการเทสีเทาลงไป เพื่อให้เราลงแสงเงาง่ายขึ้น จากนั้นให้ กดที่ Invert selcetion ตรงแถบด้านบนเพื่อง่ายกว่า การมา select ในรูปแทน ต่อมาทำการ selectส่วนต่างๆ เพื่อให้ลงสีง่ายขึ้น ดังเช่นในรูปที่ 3 select ส่วนของฟักทองและจัดการสร้างโฟเดอร์เพื่อจัดเก็บ (เคยบอกไว้ในเล่มสอง)

2

02 จัดการส่วนต่างๆ ก็มาทำการลงสี เริ่มจากผิวก่อน เมื่อเราเลือกได้แล้วจะลงสีผิว

ของตัวละครเป็นผิวสีเฉดใด ก็ทำการลงเงาและแสง เพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้น จากรูป 1 และ 2 ด้านล่าง

3 1

2

22


มาถึงการลงสีผมกัน ถ้าหาเราคิดไว้แล้วว่าจะลงสีอะไร ให้ไล่สีเตรียมไว้เลย โดย 03 เลือกสี แสง เงา แล้วก็แต้มๆ ไว้ข้างๆ เลเยอร์ เพื่อตอนจะใช้จะได้ง่ายเพียงแค่ดูดสี

1

ก็เริ่มจากการเปิดโฟเดอร์ผมที่เราทำการแยกไว้เรียบร้อย จากนั้นก็กดเลือก clipping group ด้านบนแถบ layer เพื่อเวลาลงสีจะไม่เลอะออกจากขอบ แล้วทำการเทสีพื้นของ ผมโดยรวมลง ก่อนทำการลงแสงและเงาซึ่งเราเป็นตัวกำหนดเองว่าแสงเงามาจากทาง ด้านไหน

04 มาถึงการลงสีชุด เลือกสีตามชอบ จากนั้นก็ทำเช่นเดียวกับการลงสีผมคือการ

เปิดโฟเดอร์ของชุดขึ้นมา แล้วเทสีหลักลงไป จากนั้นก็ลงเงาและแสง อย่าลืมว่า เสื้อผ้าจะมีรอยยับด้วย นอกจากจะลงแค่แสงเงาแล้ว ก็ต้องลงแสงเงาในส่วนของรอยยับ ของเสื้อผ้าด้วยหรือหาเสื้อผ้าของเรามีลวดลายหรือเป็นผ้าชนิดมันก็ให้เราใช้ blur เพื่อให้ เสื้อผ้าดูเงา เพราะหากใช้หัวปรัชหรือหัวแปรงอื่นๆ เพียงแค่ปาดๆ ก็จะทำให้ดูไม่ออกว่า เสื้อผ้านั้นมีความมันวาวการใช้แสงสะท้อนจากการตกกระทบของแสงที่โดนเนื้อผ้ายิ่งทำ ให้รับรู้ความมันวาวของเสื้อผ้าหรือชนิดผ้านั้นว่ามันมากหรือด้าน ค่อยๆ ลงสี เกลี่ยๆ สีไปจนเราคิดว่าพอใจแล้ว

1

2

1

2

3

ช่วงสุดท้ายก่อนจะเก็บรายละเอียดโดยรวมก็มากถึง คือ 05 การลงสีในส่วนของฟักทอง ทั้งร่มและหัวฟักทอง ซึ่งเป็น

สิ่งที่เป็นเมนหลังของธีม halloween ของเราในครั้งนี้ ซึ่งจะขาด ไม่ได้ ขั้นแรกก็ลงสีพื้น จากที่ทุกคนได้เห็นแล้วตั้งแต่ขึ้นแรกที่ลงสี ของฟังทองไว้ ก็ให้ลงเพิ่มในส่วนของสีส้มเข้มขึ้น เป็นฟังทองเป็นสี นั้น หรือใครอยากได้ฟักทองสีอื่นก็ไม่ว่ากัน =..=; จากนั้นเราก็เริ่มลงเงาคร่าวๆ ก็จะจัดเงาให้เข้มขึ้น หรือ ถ้าใครคิดว่าแม่นแสงเงาก็จัดไปเลยก็ได้ค่ะ ลงเรียบร้อย ก็ลงแสงให้สดและดูมีมิติขึ้นมาก โดยการเลือกสีเหลือแต่ จะเหลือบๆ มาทางส้มนิดๆ เพื่อให้ดูสีสดขึ้น และเด่นขึ้น มา และอย่าลืมตาของฟักทองด้วยนะ ว่ามันมี แสงสีส้มจี๊ดดดด อยู่ เนื่องด้วยมีไฟอยู่ด้านใน แค่นี้ก็เป็น อันเสร็จพิธีการลงสีในส่วนของฟักทอง และอย่าลืมว่า เราต้องค่อยๆ ดูและเก็บรายละเอียดในส่วนอื่นๆ ไปด้วย

2

23


24


25


t y

n e Th 1

ตุลาคมนี้มีอะไรใหม่ๆ มาปล่อย

โชว์บ้าง !!

2 LG Pocket Photo Printer

DC-19 DT-601

2

เหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบการถ่ายภาพ เก็บความทรงจำต่างๆของชีวิตในแต่ละวัน นั่นก็คือ เครื่องปริ้นภาพขนาดพกพานั้นเอง ราคา 5,990 บาท

1 Nokia DT-601& DC-19

อุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนใหม่ 2 รุ่น DT-601 ที่ชาร์จไร้สาย (wireles charger) และ DC-19 แบตเตอรี่สำรอง ขนาดพกพา โดยอุปกรณ์เสริมทั้งสอง รุ่นมาในสีสันที่สดใสเข้ากันกับสมาร์ทโฟน ราคา 1,230 บาท

4 Samsung Galaxy Gear

3 Robo fish

เอาใจน้องๆ หนูๆ รถบังคับที่คล้ายกับ รถถังนั้นเอง แต่ความสามารถมันมี หลากหลาย หรือเรียกง่ายๆว่าคือรถถัง สอดแนม มันมีตัวกล้องถ่ายทอดภาพ และเสียงสามารถเห็นทุกความเคลื่อนไหว ในสิ่งที่ผู้บังคับมันไปไหนทางที่บังคับ ราคา 3,200 บาท

4

3

5

5 รถบังคับสอดแนม

ถึงเวลาของเล่นแล้ว!!

ปลาหุน ่ ยนต์ ของเล่นใหม่ลา่ สุด ว่าย น้ำได้ โดยใช้เซ็นเซอร์ (เอาขึ้นจากน้ำสัก พักจะหยุดว่ายเอง) เคลื่อนไหวได้ใกล้ เคียงกับปลาจริง มีหลายตัวยิ่งดูสวย งาม มีสี่สีให้เลือก สีส้ม(นีโม) สีฟ้า สีเขียว สีชมพู แช่น้ำได้ไม่ต้องกลัวมี ปัญหา ว่ายน้ำได้นานประมาณ 6 ชม. ใช้แบตเตอรี่ในตัว ขนาด 1.5 V ราคา 390 บาท ต่อตัว

ขอเอาใจคน(ที่รัก)การตรงเวลาและผสม ผสานความไฮเทคไปด้วย เพราะในสิ่งที่ ผมจะนำเสนอนั้นมัน คือ นาฬิกาที่ส ามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยผ่านทางBluetooth 4.0 และเรา ก็จะสามารเห็นทุกความเคลื่อนไหวของ สมาร์ทโฟนของเรา เช่น ใครส่งข้อความ ก็จะขึ้นบนหน้าจอนาฬิกา และสามารถ ถ่ายภาพโดยนาฬิกาตัวนี้ได้ 8,900 บาท ราคา


27


วาดเล่นๆ

ครั้งนี้มีของดีมาฝากชาว CZBook ทั้งหลาย พอดีไปเจอบอร์ดของต่างชาติ เกี่ยวกับการสอนวาดชิบิ ก็เลยเห็นว่าน่าสนใจและคงถูกใจใครหลายๆ คน เลยขอหยิบยกมาให้ได้ลองกัน

1. วาดวงกลมส่วนหัว ตัว ส่วนตัวจะแบ่งออกเป็นช่วงบนและล่าง 2. จากนั้นก็ใส่แขนขาในท่าทางที่จัดไว้ 3. เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมากและลงเส้นให้เป็นสัดส่วนชัดเจนยิ่งขึ้น 4. ลงรายละเอียดในส่วนต่างๆ ผม ตา และชุด เพื่อไปในชั้นตอนการลงสี

5. 6. 7. 8.

จากนั้นก็ปิดเลเยอร์ที่ร่างโครงไว้เหลือเพียงเส้นจริงเพื่อทำการลงสี ให้ลงสีหลักที่เราเลือกไว้ในแต่ละส่วนเพื่อที่จะทำการลงแสงและเงา จัดการลงเงาในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดของสีตา แก้ม เก็บรายละเอียดของแสงที่ตกกระทบเพื่อให้ชิ้นงานดูมีมิติและชัดเจนยิ่ง ขึ้น พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆ จนพอใจเท่านี้เป็นอันเสร็จ

ในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ เราได้จัดการนำท่าทางต่างๆ มาให้ได้ฝึกวาด กันรวมถึง emotion ของอารมณ์ตัวละครด้วย

28


ในส่วนของท่าทางนั้นก็ อย่าลืมร่างโครงคร่าวๆ ไว้ก่อนลงเส้นจริง ครั้ง หน้าก็จะได้แม่นยำไม่ต้อง ร่างโครงก่อน เรื่องของ บอดี้ ถึงแม้นจะแบ่งส่วน บนและล่างแต่ว่าก็ยังคง ลักษณะของฟิคเกอร์ที่ ถูกต้องไว้ ถ้าสังเกตดีๆ ในส่วนของปากกาสีแดง จะเป็นเรื่องของบอดี้ ครัง้ นีก ้ ไ็ ด้ chibi ในท่าทาง ต่างๆ และการวาดทีแ่ สน จะง่ายดาย ก็ตอ ้ งขอขอบ คุณ How to draw Chibi จาก Calvariae ที่มาสอนวาด chibi น่ารักๆ แบบนี้

สนใจเข้าไปดูได้ที่ www. calvariae.deviantart.com

29


No.03

C z book 03  
C z book 03  

thesis project

Advertisement