Page 1

Gujarati Samaj, Inc. Non Profit Organization, 5331 Royal Woods Parkway, Tucker, GA 30084 સમાજના વ્હા઱ા સભ્ય ભાઈઓ અને બહેનો, જમશ્રીક્રીષ્ણ.

August 2013

૨૦૧૩ના ભે ભશીના થી જુ રાઈ ભશીનાના વભમ દયમ્માન વભાજના હશતેચ્છું અને ઉત્વાશી વભ્મોના વાથ

Tax I.D. 58-1433205 Phone: 770.496.0081 Sardar Patel Bhavan Home of Gujarati Samaj, Inc. info@gsatlanta.org www.gsatlanta.org

અને વશકાય તથા પ઩કપનક જેલા આઉટ ડોય પ્રવુંગો એ કુ દયત ની ભશેયફાની ઉ઩યાુંત સ્થાનીક બફઝનેવ

ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…,ª…©……W{……‡ ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…!

2013 Executive Committee Vasudev Patel, President president@gsatlanta.org Varsha Patel, V. President vp@gsatlanta.org Vinod Karia, Secretary secretary@gsatlanta.org Mehul Raja, Assi. Secretary mraja@amfam.com Nilesh Patel, Treasurer treasurer@gsatlanta.org

2013 Board of Governors Navin B. Patel, Chairman pnavin@bellsouth.net Girish Mukhi gmukhi23@yahoo.com Bhadra H. Bhatt bhadrabhatt52@gmail.com Bhargav Shah angler5425@yahoo.com Hemant Patel solsliquor@bellsouth.net Ketki Patel ketki1956@hotmail.com Kishor Patel kkis1279@yahoo.com Mansukhlal Patel sukhshanti2000@yahoo.com Vasav Mehta vasavmehta@gmail.com Ex-Officio Sanjay Patel Registered Agent Jayant Patel Public Relations Gopal Patel Building/Maintenance Vipin Amin Cultural Program Laxmikant Pandya

વમુદામના વશકાયથી ભધવસ ડે ઩ીકનીક, ગુજયાત હદન, યુથ કેમ્઩, વુંત શ્રી ળાન્તીપ્રીમદાવજીના

અમ ૃતલચનો, ફેપવક કોમ્પુટય કરાવ, ફોરીવુડની ૧૦૦ભી લ઴સ જમુંતીની ઉજલણી થઈ યશીછે , ત્માયે જુ ના

ગીતોનો અદભુત કામસક્રભ તથા વભાજના પવપનમય ગ્રુ઩ના આધ્માત્ત્ભક અને ઩મસટનના પ્રવુંગો ખુફજ ઉત્વાશ

અને ઉભુંગ વાથે ભાણ્મા. આલી યશેરા હદલવોભાું રાઈપ રાઈન સ્કીનીંગ, એડલાન્વ કોમ્પુટય ટ્રેઈનીંગ

કરાવીવ, બજન વુંગીત વુંધ્મા, ૧૨ભા ધોયણના પલદ્યાથીઓ ને ભદદરૂ઩ થલા ભાટે SAT અને ACT ના

લગો તથા ઘણાફધા નલા પ્રોગ્રાભોનુ ું આમોજન થઇ યહ્ુછ ું ે . તે ઉ઩યાુંત વભાજને આથીક ભદદ થઇ ળકે તે ભાટે વભાજના વભ્મો અને શુબેચ્છકો દ્વાયા ચાય ભાવના અથાક ઩હયશ્રભના પ઱ રૂ઩ે તેમાય થઇ યશેર શાસ્મથી બયપુય વાથેન ુ પેપભરી કોભેડી નાટક “ગરબડદાસ ન ું ગે સ્ટહાઉસ” તથા વભ્મોની ભાગણી અનુવાય ફીજા અનેક કામસકભો ભાણલા અને તેભાું બાગ રેલા આ઩ વલેને પલનુંતીવશ અલકારૂ કરૂછું.

઩ોતાના ગભા અણગભાને ફાજુ ભાું યાખીને વભાજ પ્રત્મે ની પયજ અને નીષ્ટાને ધ્માનભાું યાખી ભોટી વુંખ્માભાું સ્લમુંભ ુ ભદદ ભાટે આગ઱ આલેર વલેનો હુ ું આબાય ભાનુ ું છું. આ઩ના વશકાય નો અબબરા઴ી

વાસદે વ પટે઱, પ્રમુખ, ગુજયાતી વભાજ

from Chairman’s Chairman’sdesk desk Message from

Gujarati Samaj members have enjoyed various activities during the first half of the year 2013.Thanks to the members who have attended various events, all hard working volunteers who spared their valuable time to make the events enjoyable, all Sponsors/Donors for their generous monetary support, Committee Leads who work tirelessly for managing the events, Executive Committee members who planned these events successfully, Board of Governors who cooperated and participated with Executive Committee in making these events successful, and our President Vasudev Patel for motivating and in bringing harmony among all who were involved in those events. I would like to Request every member to buy the ticket for our Samaj's fund raising event “    A comedy Gujarati natak to help our Samaj and encourage Artists/volunteers. We would like to send a message to all the members of Gujarati Samaj, please, take little moment of your specious time to advice, suggest and direct to your chosen Office Bearers so they can improve in planning and performing in future Samaj activities. If you have any questions regarding our performance or the financial accounts, you are always welcomed to contact us any time. Your inputs will help us to fulfill our responsibility in battering the Samaj. Thank you all, again. “JAYSHREEKRISHNA”


Milan Eye Center Welcomes

Niraj Desai, M.D.

Board Certified Ophthalmologist

Cataract, Cornea, & LASIK Surgeon As the newest addition to Milan Eye Center, Dr. Niraj Desai specializes in cataract surgery, LASIK, corneal disease, and corneal surgery. He completed his undergraduate studies in two years and then began his medical career at the Medical College of Georgia. In medical school, he was active in cutting edge research with the Department of Ophthalmology and graduated in the top ten percent of his class. He completed an Internal Medicine Internship at the University of Hawaii and an ophthalmology residency at the University of Texas at San Antonio. Dr. Desai was also chosen to complete a prestigious fellowship focusing on corneal and refractive surgery at the University of California, Irvine.

Milan Milan R. R. Patel, Patel,M.D. M.D. Cataract Cataract&&Refractive RefractiveSurgeon Surgeon

George Waring M.D. Refractive Surgeon

Milan Patel, M.D. Gina R. Borgnini, O.D. Cataract & Optometrist Refractive Surgeon

JOHNS CREEK LOCATION: 6375 Hospital Parkway, Suite 100 | Johns Creek, GA 30097 CUMMING LOCATION: 970 Sanders Road, Suite 100 | Cumming, GA 30041

678-381-2020 | WWW.MILANEYECENTER.COM


1

U.S. Discounts Wholesale Distributor of Convenience & Gas Station Products Tel: (404) 298-7007 Fax: (404) 298-0084 us1discounts@gmail.com

751 Dekalb Industrial Way Decatur, GA 30033

1

U.S. Novelties Wholesale Distributor of Smoke and Cigar Store Products 775 Dekalb Industrial Way Decatur, GA 30033

Tel: (470) 428-2532 Fax: (470) 428-2530 us1novelties@gmail.com


Honoring Diversity. No Regrets.

The Funeral Home of Choice for Hindu Services At Wages & Sons, we genuinely understand all the intricacies of your historic religion—one that believes the individual soul has no beginning and no end and may pass into another incarnation after death.

Providing superior care and unparalleled attention to detail, Wages & Sons will help you arrange a beautiful, natural and pure service—all while treating your loved one with dignity and honor every step of the way.

A traditional Hindu funeral consists of a cremation followed by the ashes being returned to a sacred river or another holy place. The cremation process releases the soul from the body, allowing it to move on to another incarnation. White is the preferred color for family and guests at a Hindu funeral.

Honoring Diversity.

Furthermore, we understand and respect the need for Hindu families to gather as soon as possible after a death to begin the rituals that are your custom.

No Regrets.

1031 Lawrenceville Hwy. Lawrenceville

(770) 277-4550

WagesAndSons.com

1040 Main Street Stone Mountain

(770) 469-9811


GUJARATI SAMAJ OF ATLANTA, YOUTH CAMP 2013. This year’s Gujarati Samaj 2013 Youth Camp was a true success! The camp kicked off on June 3rd for two week long sessions with a total of 80 participant’s ages ranging from 5 to 17 Counselors,Akshar,Aksar,amar,Anuj,Janki,neegum,Nikesh,Priya,Rajvee,Riddhi,Sahil,shaumik,Shikha, Shiv and Vastal.

ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…,ª…©……W{……‡ ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…!

Samaj takes a Great pride and thanks Hetal Raval- chair and Palak Patel -Co-Chair, for Youth Camp 2013. Both High School educators, for leading the camp into a great success.

The Gujarati Samaj 2013 Youth Camp created a memorable and educational experience for all ages with activities consisting of cultural arts and crafts, interactive science projects with help of the Girl Scouts of Greater Atlanta, Gujarati language and religious prayer learning sessions, yoga with Gitaben, extracurricular with water sports, Thanks to Sanjaybhai and family for putting up an Exclusive field trip to Helen, GA with water park activities and a daytime picnic for the campers and their families. The last day of the Youth Camp closed with an amazing Grand Finale performance and full dinner for campers and families. With a lively audience of 350, the campers displayed their talents by performing various cultural dances and recital of sacred prayers.

This year’s Gujarati Samaj Youth Camp fulfilled its goal in providing a fun, educational, and safe environment where children learned to appreciate their rich cultural heritage. The camp would not have been a great success without the hard work and dedication from our Volunteers, including the Kitchen staff led by Bhavnaben Patel, and fulltime help from, Pryanka gupta, Ushaben Karia, Ushaben Patel, Daxaben Patel, Arunaben Patel, All this Ladies Joined, Indiraben Patel, For Preparing Full cooked Breakfast every morning, and Hot Lunch’s every afternoons, with Snack follow up in the afternoon. Also like to add countless Volunteers who took time to come in and helped us in Food preparation, Roshni Patel, Drashna Dashadia, Pushpa Patel, Sejal Patel, Shardaba, Ina Patel, Rupa Patel, Madhuben Anand and Falguni Shah The Samaj especially thanks dedicated member Jayeshbhai Patel, who was always on call 24/hr. a day, Girisbhai mukhi, for his Art work, and Ushaben and Ruchitaben, ever ready for any help. The Samaj greatly appreciates all the extra Donors and Sponsors, Marco Pizza, US1, Raj Bhog, and Volunteers in making this camp a great memorable experience for all!

Though our children live half a world away, they have every reason to learn about their cultural heritage, to be proud of their roots, and to be inspired by India’s many traditions and help keep them alive – we look forward to next year’s Youth Camp! Best regards,

Varshaben Patel Vice President Gujarati Samaj of Atlanta.

Please visit https://www.facebook.com/pages/GUJARATI-SAMAJ-ATLANTA/130709079863?sk=photos_albums it has more than 400 photos from our youth camp


ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…,ª…©……W{……‡ ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…! ª……‰{……‡ ª……o…, ª……‰{……‡ ª……o…, ª…©……W{……‡  ¥…HÌ…ª…!


PICNIC REPORT REPORT PICNIC Around four hundred people enjoyed the picnic at beautiful Lake Altoona Mountain Park. Day before the picnic, there was a doubt about the weather may not be good. But to respect the excitement of all picnic lovers, on the picnic day weather was superb with bright sunshine and 72-75 F degree temperature. Twenty five or more volunteers with smiling faces were working to make this picnic very enjoyable. Never before we had such a variety of food in the picnic. Started with Sev-usal, pav-bhaji and Jalebi along with Mexican-bhel for kids. Mid-day snack of Dal-vada, Mirchi bhajiyo and Special Masala Chai was enjoyed by everyone. Sekela Makkai added to the fun. Every one must see the pictures of picnic on our Web-site to see the smile and satisfaction on everyone's face. Enjoyment was topped by the dinner of Badshahi Khichdi, Kathiawadi Chhas, Ringan-bataka nu Shak, and Sweet Onion. Lots of Seniors enjoy picnic. One American young couple with their children attended the picnic and they were so much delighted to see our enthusiasm, togetherness and enjoyment. In-charge Committee members for picnic thank to Board of Governors and Executive Committee members for the cooperation in making picnic successful. This all enjoyment could not have happened without the hard work of dedicated volunteers. Thank you all. Kishor Patel and Sanjay Patel

DARJI, IYER, JOSHI & PATEL LLP Certified Public Accountants ACCOUNTING WITH A STITCH OF EXCELLENCE

Atlanta area - GA BHUPENDRA DARJI 6121 Oakbrook Parkway Norcross, GA 30093 Tel: 678.966.0005 Fax: 678.969.0016 Email: darji@dijpcpa.com

Triangle area - NC DEEPAk PARTI 800 Pinner Weald Way, Suite 202, Cary, NC 27513 Tel: 919.244.9413 Fax: 919.415.1785 Email: dparti@dijpcpa.com

Website: www.dijpcpa.com HP-ad (GA)10/4.indd 1

Bhupendra Darji, CPA

Bhupendra Patel, CPA

Raj Joshi, CPA

Deepak Parti, CPA

Dedicated & Highly Experienced Professionals Committed to Understand & Meet Client’s Needs. Strive to Provide Quality & Personalized Services. vACCOUNTING, BOOk-kEEPING, PAYROLL AND SALES TAX vBUSINESS LICENSES & PERSONAL PROPERTY TAX vTAX PREPARATION AND PLANNING FOR BUSINESS & INDIVIDUALS vBUSINESS FORMATION AND FILING OF STATUTORY RETURNS vAUDIT, REVIEW & COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS vBUSINESS & FINANCIAL CONSULTANCY vESTATE PLANNING AND BENEFIT PLANS vINTERNATIONAL BUSINESS PLANNING & SETUP vINTERNAL AUDIT & INTERNAL CONTROLS

11/15/10 5:12:39 PM


Gujarati Samaj Advance Computer Classes Introduction to MS Word and Excel* (Basic computer knowledge is required for this classes) September 1st to October 13th, 2013. Sundays only From 1:00P.M. - 3:30P.M Registration Fees for Gujarati Samaj Members is $25 non-Members $35 For Registration Form & more information Please visit http://www.gsatlanta.org

ATTORNEYS-AT-LAW LITIGATION

IMMIGRATION

• Plaintiff & Defense Representation • Trials, Settlement & Negotiations • Personal Injury Claims • Uncontested Divorces

Business Immigration • H-1B, L-1A, E-1/E-2 Visas • EB-1, EB-2, NIW Green Cards • PERM Labor Certifications

CIVIL MATTERS

FAMILY IMMIGRATION

• Incorporations • Business Closings • Contracts • Business Loan Workouts

• Petition & Applications • National Visa Center Filings

OTHER IMMIGRATION MATTERS • Deportation & Removal Proceedings • Consular Processing • Naturalization

WWW.RPLAWGROUP.COM

PRAKASH PARMAR RAY RAMPERSAD ray@rplawgroup.com prakash@rplawgroup.com

3300 BUCKEYE ROAD, STE 220, ATLANTA, GA 30341 PHONE: 678-205-2245

FAX: 678-205-2251


Gujarati Samaj, Inc. Non Profit Organization 5331 Royal Woods Parkway Tucker, GA 30084

Please visit www.gsatlanta.org for more information about Gujarati Samaj

YOUR DREAM IS OUT THERE. GO GET IT. WE’LL PROTECT IT. Auto, Home, Business, and Life.

Mehul Raja, Agent Lawrenceville, GA 30045 http://www.mehulraja.com Cell: (404) 200-7800 Bus: (678) 259-2530

American Family Mutual Insurance Company and its Subsidiaries American Family Life Insurance Company American Family Insurance Company ©2012 003235 – Rev. 8/12

Product availability varies by state.

Gujarati Samaj August flyer 2013  

Gujarati Samaj of Atlanta, August Flyer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you