Page 1

PLA D'ÚS DE LES TIC

CP JUNÍPER SERRA Març, 2012

CP JUNÍPER SERRA C. Escultor Galmés, S/N 07520, Petra


INDEX Pàg. 1. Justificació

1

2. Contextualització. Punt de partida: 2.1 El centre i l'alumnat. 2.2 Infraestructures i equipament. 2.3 Desenvolupament TIC del professorat. 2.4 Ús actual de les TIC per part de l'alumnat. 2.5 Les TIC integrades a la tasca administrativa. 2.6 Les TIC als documents de centre.

2 2 3 4 5 6

3. Pla d'actuació: objectius i concreció

7

4. Seqüenciació de les CCBB en l'ús de les TIC

10

5. Metodologia: 5.1 Principis meetodològics. 5.2 Horaris 5.3 Agrupaments. 5.4 Atenció a la diversitat. 5.5 Espais. 5.6 Recursos i programari

13 13 16 16 17 17

6. Pla de formació del professorat

20

7. El paper del coordinador TIC

21

8. Seguretat i protecció dels drets de l'alumnat.

22

9. Avaluació: 9.1 Dels objectius. 9.2 Del Pla Estratègic.

26 30


ANNEXES: Protocol d'ús dels ultraportàtils

32

Guia d'utilització de l'aula d'informàtica

36

Guia d'ús dels ordinadors de la biblioteca

37

Autorització d'ús d'imatges

38

Sobre la utilització dels recursos

39


JUSTIFICACIÓ És inqüestionable la rellevància que actualment tenen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la societat actual. L'escola, part essencial d'aquesta societat, no s'ha de quedar al marge. Consideram imprescindible que el nostre alumnat tengui accés a nous models d'aprenentatge. La integració de les TIC a l'entorn escolar és el camí per aconseguir que no ens quedem únicament en allò que és informació i arribem a l'objectiu final: l'aprenentatge. Per tot això, necessitem un document clarificador on, per una banda, quedi reflectit el nostre punt de partida, i per altra banda, el camí que volem seguir.

1


CONTEXTUALITZACIÓ EL CENTRE- ALUMNAT: El CP Juníper Serra és un centre doble línia que es troba a Petra. La població de la localitat és diversa i estable, encara que la gran majoria dels habitants són autòctons, també hi ha alumnat magrebí i d’altres països. És un centre complet de 2 línies, amb 2 edificis un d' Ed. Infantil amb 6 unitats i un edifici d'Ed. Primària amb 12 unitats, amb un total de 250 alumnes El nivell socio-cultural és mitjà. El centre intenta, dins les seves possibilitats, pal·liar les dificultats que tenen els alumnes a l'hora d'accedir a recursos que poden ser normals i habituals a altres nens/nenes. El fet de tenir una plantilla de mestres bastant estable ens ha de facilitar la tasca. La plantilla actual està formada per 28 mestres, dels quals la majoria són definitius.

INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS: – Escola cablejada completament. Possibilitat d'accés a internet des de qualsevol aula/sala del centre. – Dos punts d'accés wifi. Un d'ells Linux. Possibilitat de connexió wifi encara limitada. – Aula d'informàtica creada el curs 2008-2009: 18 ordinadors de sobretaula (SO Windows XP), 2 servidors, Interwrite ( dotació de Conselleria 2008-2009) portàtil, canó projector. – Aula d’usos múltiples: portàtil i canó projector ( dotació de Conselleria anterior a 2008), WebCam, micròfon, una PDI Smartboard. – Aula de suport: portàtil i canó projector ( dotació de Conselleria anterior a 2008), WebCam, micròfon, una PDI e-beam. – Edifici d’infantil: Aula d’usos múltiples: portàtil i canó projector ( dotació de Conselleria anterior a 2008), WebCam, micròfon, una PDI Smartboard. – Altres equipaments: Càmera de fotos, càmera de vídeo, escàner, 2


impressores, fotocopiadores en xarxa. – Ordinadors a altres espais: • Per a • • • • •

tasques d'E-A: Aula d'Acollida/ Atenció a la Diversitat: 1 Aula PT : 1 Aula AL: 1 Biblioteca: 1 Aules digitals ( Tercer cicle): Dotació completa.

• Per a tasques organitzatives/administratives: • Sala de professors • Directiva

3 3

DESENVOLUPAMENT TIC DEL PROFESSORAT Formació : Els mestres tenen un desenvolupament TIC que els capacita l'ús MOLTA individual i amb els alumnes d'eines de processament de textos i SUFIC. recursos d'Internet adequats a l'etapa educativa. POCA

4 13 8

GENS

3

Utilització d'Internet: Els mestres utilitzen Internet per una àmplia gama de consultes, MOLT relacionades amb diferents aspectes que ocupen la seva vida SOVINT professional, dins i fóra del centre (xarxes socials, blocs...) ALGUNA VEGADA

10 15

MAI

3

Correu electrònic: El correu electrònic entre els mestres és utilitzat.

3

NOMÉS PER QÜESTIO NS PROFESSI ONALS.

13

SEMPRE

15


ACCÉS ACTUAL DE L'ALUMNAT A LES TIC. Aula de referèn cia

Aula informàtica

(indica si a Horari Fixe l'aula de grup l'alumnat hi ha un ordinador a l'abast de l'alumnat)

MESTRE

Horari Recursos esporàdic/ PDI PCs mestre (indica si el mestre la fa servir amb els seus alumnes)

E.I. - 3 a.

NO

SI 1 Hora/mes Mestra tutora

NO

SI

SI

E.I. - 4 a.

NO

SI 1 hora/mes Mestra suport

de

NO

SI

SI

E.I. - 5 a.

SI

SI 1 hora/mes Mestra tutora

NO

SI

SI

E.P. - 1r

NO

SI 1 hora/quinz

Coordinador TIC

SI (ANGLÈS)

SI

SI

E.P. -2n

NO

SI 1 hora/quinz

Coordinador TIC

SI (ANGLÈS)

SI

SI

E.P.-3r

NO

SI 1 hora/setm.

Coordinador TIC

SI (Tutora)

SI

SI

E.P.-4t

NO

SI 1 hora/setm.

Coordinador TIC

SI (SUP. LLENGUA)

SI

SI

E.P.-5è*

SI

SI 1 hora/setm Coordinador TIC/ Tutors

NO

SI

SI

E.P.6è*

SI

SI 1 hora/setm Coordinador TIC/ Tutors

NO

SI

SI

(*) Els alumnes del Tercer cicle de primària han començat enguany a treballar a les seves aules amb els ultraportàtils. De moment, l'ús efectiu de les PDI està condicionat a l'actitud i predisposició de cada un dels mestres.

4


LES TIC INTEGRADES A LA TASCA ADMINISTRATIVA DEL CENTRE. Responsables Utilització per a la Gestió del centre: Gestib Ecoib

SI SI

Tots Secretària

Utilització del correu electrònic per: Convocatòries de reunions de Claustre Convocatòries de reunions de C.Escolar Convocatòries de reunions de CCP Convocatòries de reunions de cicle Convocatòries de reunions de nivell

SI SI NO NO NO

Directiva Directiva -

NO NO NO

-

SI

Mestres/coordina dors de cicle. Directiva Coordinadors cicleMestres

Digitalització de documentació: Actes de reunions de Claustre Actes de reunions de C.Escolar Actes de reunions de coordinació Registre de les activitats complementàries i excursions Documentació de centre

SI

Utilització com a eina de comunicació i informació amb les famílies Enviament de missatges sms/e-mail SI El centre té pàgina web SI El centre té un bloc específic que s'actualitza SI periòdicament

Directiva Coordinador TIC Coordinador TIC

SI Alguns cicles tenen un bloc que s'actualitza periòdicament

5

Coordinador TIC i alguns mestres del centre.


LES TIC ALS DOCUMENTS DEL CENTRE PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE: El nostre PEC diu: “Pretenem potenciar ,segons les nostres capacitats i mitjans, la incorporació de les noves tecnologies a l’escola, amb la finalitat de convertir-les en eina d’aprenentatge dels alumnes, així com eina de treball per als mestres. OBJECTIUS 1.- Afavorir l’ensenyament actiu, utilitzant les TIC com a mitjà en que es desenvolupin la iniciativa i la creativitat, així com eina de recursos per als mestres. 2.- Fomentar l’esperit crític, envers la informació que ens arribi. 3.- Proporcionar als alumnes instruments d’anàlisi científic, fomentar la seva capacitat d’observació i investigació, així com l’adquisició d’hàbits de treball. 4.- Fomentar les possibilitats d’autoaprenentatge dels alumnes. 5.- Afavorir la participació del professorat en les activitats de formació permanent. 6.- Facilitar la especialització del personal.”

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Inclou dos objectius complementaris: “Implementar i adequar el Pla de Modernització Educativa. Dinamitzar l'ús de les aules digitals”.

A la PGA s'inclou un pla per incloure les TIC al procés d’ensenyamentaprenentatge. Ús de les PDI, portàtils, aula d'informàtica...

CONCRECIÓ CURRICULAR I PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES. Actualment en el procés final de redacció. S'inclou un capítol sobre el tractament de les TIC al centre i a l'aula.

PROGRAMACIONS D'AULA S'ha inclòs a la darrera programació d'aula d'alguns grups una activitat TIC

PLA D'ACOLLIDA. PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. Cap dels dos Plans fa referència a l'ús de les TIC.

6


PLA D'ACTUACIÓ. ÀMBIT

OBJECTIUS

ACTUACIONS

RESPONSABLES

TEMPORALITZACIÓ 2011 – 2012

GESTIÓ DE CENTRE

Integrar l'ús de les TIC als Revisió i actualització dels documents de centre documents de centre. Inclusió a la PGA del pla de feina anual Facilitar la creació a les aules d'un racó TIC

Instal·lació d'un PC a cada aula. Inclusió a la Prog. D'aula les actuacions al racó TIC

Directiva CCP Equips de cicle Coordinador TIC

Facilitar l'accés a les TIC a totes Ampliació generalitzada de les aules projectors a totes les aules

Directiva Coordinador TIC

Utilitzar diferents aplicacions TIC per crear una base de dades de recursos.

Treballar en entorns col·laboratius i crear una base de dades de recursos per les unitats didàctiques que es treballen al centre.

Coordinador TIC Equips docents

Utilitzar el correu institucional per l'enviament de documentació, convocatòries...als diferents òrgans.

Fer les convocatòries exclusivament per correu electrònic.

Fomentar entre el professorat l'ús del seu correu institucional

Facilitar a principis de curs les adreces de correu de tots els membre del claustre.

Directiva

Afavorir la formació TIC del professorat

Organització del centre per tal de suplir les hipotètiques absències del professorat.

Directiva

Facilitar l'accés a la xarxa wifi del centre.

Coneixement de la xarxa. Suport tècnic

7

Directiva Coordinadors

Coordinador TIC

2012 -2013

2013 - 2014


ÀMBIT

OBJECTIUS

ACTUACIONS

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ 2011 - 2012

PROFESSORAT Realitzar cursos de formació TIC Realització d'almenys un curs a a distància i al centre.

Integrar les TIC en el procés E-A

ALUMNAT

CCP distància convocat per (Formació Coordinador TIC a distància). Realització al centre de formació segons les necessitats consensuades als cicles. Calendari de formació al centre. 1. A les Programacions d'Aula incloure al menys una “activitat TIC” a tots els nivells. 2. Preparar al menys una activitat amb el suport de la PDI i els ultraportàtils, a les aules digitals 3. Utilitzar les TIC com una eina per adaptar les tasques als alumnes NESE.

Equips docents Tutors Coordinadors cicle CCP Coordinador TIC

Assolir, en acabar l'educació Treball setmanal amb cada grup coordinador TIC primària, les destreses d'alumnes (desdoblaments) tutor/a bàsiques per a poder activitats específiques per mestres. desenvolupar-se amb l'ús de les aprendre a utilitzar les diferents TIC aplicacions al seu abast Saber valorar l'ús responsable Debatre, cercar informació de les TIC referida al tema.

8

coordinador TIC tutor/a - Claustre

2012 - 2013

2013 - 2014


ÀMBIT

OBJECTIUS

ACTUACIONS

RESPONSABLES

TEMPORALITZACIÓ 2011-2012

FAMÍLIES

Informar les famílies sobre l'ús de les TIC a les escoles

Reunions de pares a principi de curs. Explicació de tasques

Tutors Coordinador TIC

Implicar-les en la tasca de corresponsabilitat en l'ús adequat de les TIC dels seus fills.

Reunions a principi i al llarg de curs. Xerrades d'especialistes

Directiva. Coordinador TIC

Animar la seva participació.

Posada en marxa, per part de l'APIMA, d'un bloc

Coordinador TIC Apima

9

2012-2013

2013-2014


SEQÜENCIACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L'ÚS DE LES TIC La Concreció Curricular del centre estableix les dimensions i els indicadors següents referits al Tractament de la Informació i Competència Digital.

Dimensions

ETAPES/ CICLES ED. INFANTIL (2n cicle), és capaç de...

ED. PRIMÀRIA (1r cicle), és capaç de...

Iniciar-se en la utilització del Conèixer Conèixer i utilitzar els bàsiques elements de l'ordinador. teclat, el ratolí . Conèixer el nom d'algunes parts bàsiques de l'ordinador: ratolí, teclat, monitor.

ED. PRIMÀRIA (2n cicle), és capaç de...

les de

operacions Dominar l'ús d'algunes l’ús dels tecles (blog majúscules, ordinadors: encendre, barra d'espai, intro, apagar. retrocés) i conèixer-ne d'altres ( tabulació, Iniciar sessió al seu perfil majúscules, signes dins el domini del centre. ortogràfics...). Utilitzar el ratolí amb rapidesa. Afiançant-se en el coneixement d'algunes tecles (bloq majúscules, barra d'espai, intro, retrocés).

ED. PRIMÀRIA ( 3r cicle), és capaç de... Dominar els elements essencials de l'ordinador. Personalitzar els seus escriptoris.

Conèixer alguns usos de la tecla “control” per: obrir pestanyes al navegador, per Dominar les operacions copiar, enganxar, retallar. bàsiques d'encendre, apagar, iniciar i tancar Manejar aparells i programes sessió. multimèdia per fer les seves Crear carpetes. Desar-hi creacions i penjar-les al bloc documents. Recuperar els documents desats. Imprimir

documents.

Elaborar una gravació amb les aplicacions adients i desar-la a les seves carpetes.

Utilitzar el programari bàsic

Fer dibuixos senzills amb el programa TuxPaint.

Iniciar-se en tasques de Conéixer la posició de les Dominar l'ús del processador mecanografia utilitzant lletres al teclat utilitzant de textos. programes com TuxType. diferents programes i

10


aplicacions Crear composicions senzilles TuxType. amb el programa TuxPaint. Utilitzar bàsicament el processador de textos

com

Conéixer i utilitzar bàsicament el processador de textos (OpenOficce Writer): Format del text, inserció d'imatges, obrir i desar documents,Manejar programes. Impressió.

Utilitzar programes de dibuix ( Paint I Gimp). Utilitzar els documents elaborats amb l'OO I els programes de dibuix per crear presentacions amb OpenOficce Impress.

Utilitzar programes de dibuix (TuxPaint i Paint), fent-ne servir diferents eines, com, p.e., text.

Navegar per Internet

Iniciar-se en la creació presentacions (PPT) Utilitzar Internet per accedir Accedir a diferents pàgines Accedir a un navegador Utilització d'aplicacions de la a continguts seleccionats prèviament seleccionades d'Internet i fer una recerca xarxa. pels mestres com a mitjà pels mestres i sota el seu d'informació, Saber seguir la informació a per aprofundir en el seu control. guiada a Internet. través dels enllaços. aprenentatge. Utilitzar un cercador per Saber utilitzar recursos accedir a informació a partir compartits en una xarxa de paraules clau proporcionades pel mestre. Processar i gestionar Desar a “Adreces d'Interès” adequadament informació abundant i complexa llocs web. Emprar les TIC de manera ètica, responsable i segura.

11


Transformar la informació en coneixement

Processar la informació obtinguda amb l'ús de les TIC per aconseguir objectius d'aprenentatge prèviament establerts.

Seleccionar, organitzar i interpretar la informació obtinguda amb l'ús de les TIC per aconseguir els objectius d'aprenentatge prèviament establerts.

Generar produccions Generar produccions responsables i creatives responsables i creatives Emprar les TIC de manera Emprar les TiC de manera ètica, responsable i segura. ètica, responsable i segura.

12


METODOLOGIA PRINCIPIS METODOLÒGICS. Les TIC són una eina a l'abast del professorat que facilita l'assoliment de tres aspectes bàsics establerts al Currículum: l'adquisició d'hàbits de feina cooperativa, la progressiva autonomia dels alumnes i adquirir la capacitat d'aprendre per si mateixos. No s'ha de perdre de vista la importància d'integrar les TIC a la pràctica diària de feina a l'aula i no considerar-les un “afegit”. La seva utilització ha de tenir sempre un objectiu final: treballar de manera diferent amb l'alumnat. No té sentit una PDI o uns ultraportàtils a les aules si continuam treballant igual que amb un llibre de text i una llibreta. A l'hora de planificar l'ús de les TIC, hem de tenir molt presents allò que els alumnes aprendran i en quina mesura la tecnologia servirà per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge. No es tracta, doncs, “d'aprendre informàtica” (tot i que és necessari assolir unes nocions bàsiques) sinó d'assolir aquest aprenentatge a partir d'activitats diverses on les TIC suposen un recurs per reforçar l'aprenentatge de les diferents àrees curriculars. Les TIC es poden utilitzar tant per la recerca, consulta i elaboració d'informació com per fomentar les relacions amb els altres. Es propicia que l'alumnat desenvolupi tasques de caire intel·lectual i social alhora. En el moment de portar els alumnes a l'aula d'informàtica, hem d'evitar la improvisació i tenir molt ben planificats els temps, les tasques, els agrupaments i el procés de feina. No oblidar l'atenció individual i, per tant, tenir molt en compte adaptar els continguts a l'alumnat. Amb els alumnes d'infantil i de primer cicle, s'han de familiaritzar amb l'ús de l'ordinador a partir d'activitats engrescadores.

HORARIS Depenent del nivell educatiu i de la disponibilitat de personal, cada curs escolar s'establiran les sessions TIC, de cada nivell educatiu, a l'aula d'informàtica. L'organització horària mínima és la següent: 13


EDUCACIÓ INFANTIL: 1 sessió de 50 minuts cada tres setmanes per a cada ½ grup. EDUCACIÓ PRIMÀRIA – PRIMER CICLE: 1 sessió de 50 minuts cada dos setmanes per a cada ½ grup. EDUCACIÓ PRIMÀRIA – SEGON I TERCER CICLES: 1 sessió setmanal de 60 minuts per a cada ½ grup. Els mestres responsables d'aquestes sessions són: per a educació infantil, la mestra de suport; per a educació primària, la coordinador TIC.

14


HORARI ESTÀNDARD DE L'AULA D'INFORMÀTICA.* DILLUNS 9 a 10

SISÈ CURS GRUP A

DIMARTS EDUCACIÓ INFANTIL

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

10 a 11

SISÈ CURS GRUP B

EDUCACIÓ INFANTIL

11 a 12 12 a 13

RESERVAT COORDINADOR/A TERCER CURS GRUP EDUCACIÓ INFANTIL QUART CURS GRUP A PRIMER A GRUP A

CURS SEGON GRUP A

CURS

13 a 14

TERCER CURS GRUP EDUCACIÓ INFANTIL QUART CURS GRUP B PRIMER B GRUP B

CURS SEGON GRUP B

CURS

CINQUÈ CURS GRUP A CINQUÈ CURS GRUP B

(*) Veure annex amb instruccions al claustre per poder fer ús de l'aula d'informàtica, a les sessions lliures.

15


AGRUPAMENTS Depenent de l'activitat: petit grup, treball per parelles o individual. Aquests agrupaments fan referència, evidentment, a la feina a l'aula d'informàtica. A les sessions dins l'aula d'informàtica es farà amb els grups desdoblats, permetent també d'aquesta manera que el mestre que es queda a l'aula pugui també treballar amb mig grup, la qual cosa afavoreix l'atenció més individualitzada dels alumnes. EDUCACIÓ INFANTIL: ÚS DE LA PDI: gran grup. ÚS PCs: individual EDUCACIÓ PRIMÀRIA: – Individual. – Parelles. A l'hora d'agrupar els alumnes es tenen en compte una sèrie d'aspectes: el tipus de tasca a realitzar, la idoneïtat dels alumnes a l'hora de treballar per parelles i, sobretot, la heterogeneïtat per facilitar la tasca de treball col·laboratiu. Fomentar la dinàmica de “l'alumne – tutor” permet que els alumnes amb més desavantatges en aquest camp es puguin recolzar en els companys. És especialment positiu amb l'alumnat NESE.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Les TIC per si mateixes, són integradores. Permeten que l'alumnat NESE, a les seves diferents tipologies, sigui capaç d'assolir els objectius que hem establert, amb un ritme d'aprenentatge propi. No obstant això, s'han de preveure adaptacions d'accés pels alumnes que ho necessitin. Llevat de casos molt especials, no hi ha raó perquè els alumnes NESE no facin les mateixes tasques que la resta de l'aula, si aquestes estan convenientment adaptades. Per les seves especials característiques, l'alumnat NEE té amb les TIC una eina molt eficaç per assolir els seus aprenentatges. A la xarxa es poden trobar molts recursos per treballar: pedagogoterapeuta.blogspot.com, 16


Pel que fa a l'alumnat d'Incorporació Tardana, les TIC s'han de convertir en les grans aliades, tant del mestre de l'aula d'acollida com dels propis alumnes. A la xarxa es poden trobar molts recursos per aquest tipus d'alumnes: http://www.xtec.es/~mgil2243/

ESPAIS alumne. PT; AL).

1 aula d'informàtica: 18 ordinadors de sobretaula. Un ordinador per Espais oberts a l'alumnat: biblioteca. Altres espais : aules específiques d'atenció a la diversitat ( Acollida/AD;

RECURSOS PROGRAMARI DISPONIBLE AL CENTRE I QUE ES FARÀ SERVIR: Especialment programari lliure: OpenOficce, pel que fa al tractament de presentacions...etc. GIMP, pel tractament d'imatges; MOZILLA FIREFOX, com navegador predeterminat

textos,

RECURSOS DE CENTRE: Web del centre http://www.cpjuniperserra.com informació bàsica del centre: Dades generals, professorat, horari, calendari escolar, activitats extraescolars, APIMA, enllaços als blocs). Bloc del Centre: http://www.cpjuniperserra.blogspot.com - Informació actualitzada del centre, links a planes d'informació, calendari amb les diferents activitats, festes, celebracions, sortides...). Blocs de cada un dels cicles - Recursos didàctics sobre les unitats didàctiques treballades. - Recordatori de deures i treballs. - Informació sobre les activitats que es fan a les aules. - Participació de l'alumnat.

17


Blocs temàtics ( Música i Educació Física) - Inserció d'activitats fetes. - Inserció d'enllaços. . RECURSOS DIDÀCTICS. aplicacions:

Actualment es troben instal·lades als ordinadors les següents Pel tractament de textos, presentacions...: OpenOficce. Per creació de dibuixos i tractament d'imatges: Paint, Tux Paint, Gimp. Per creació d'audios: Audacity. Per creació de videos: Movie Media Maker Altres: Google Earth, CMapsTools.

RECURSOS ON LINE: És necessari un registre previ. És gratuït. Scribd : Eina que permet l'allotjament de documents, al temps que permet la possibilitat d'integrar-lo a una entrada del bloc. Vimeo : Permet allotjar vídeos, per després integrar-los al bloc de l'aula. Slide : Permet allotjar i compartit presentacions de diapositives i/o fotografies i la seva posterior integració al bloc. Picasa: Aplicació de Google. Serveix per allotjar fotografies. Permet crear una presentació de diapositives per al bloc. Emmagatzema automàticament les imatges dels nostres blocs. Flikr: La versió de Yahoo. Té una amplíssima base de dades d'imatges amb llicència Creative Commons. Per l'aprenentatge del ratolí: - Caça papallones. - Closques - Caça de lletres 18


- Clic del ratolí. Per l'aprenentatge del teclat: - Escriure amb el teclat. - Tecles test - Tux Type ( cal instal·lació) PER EDUCACIÓ INFANTIL: Instal·lats als ordinadors o en CD: – Clic. – Pipo. – Recull de programes en CD per treballar les diferents àrees curriculars.

Recursos on-line: – – – – –

edu365.cat/infantil xtec.es Recursos per iniciar-se en les TIC., Per l'aprenentatge de la lectoescriptura Recull de material per etapes i per àrees a la WEIB

PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Instal·lats als ordinadors o en CD: – Clic. – Pipo. - Recull de programes en CD per treballar les diferents àrees curriculars. Recursos on line: – edu365.cat/primària. – ieduca.caib.es – agrega,caib.es 19


PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT. Establiment al final de cada període escolar del Pla de Formació del Professorat per al següent curs. Els criteris que s'han de tenir en compte són: – – – – – –

Tipus de formació considerada millor per una majoria del claustre. Objectius que es volen aconseguir. Temporalització. Organització. Coordinació. Recursos necessaris.

Oferta de formació: – – – –

Cursos i/o Tallers organitzats pel CEP Cursos de Formació a Distància de la D.G. D'Innovació i Formació del Professorat. Seminaris de formació al centre. Altres.

Segons el tipus de formació:

– Inicial: Informàtica bàsica: processador de textos, navegació per Internet, correu electrònic, ús educatiu de les eines multimèdia i planes web de diferents àrees. – Mitjà: Presentacions, projectes d'investigació (Webquest), tractament d'imatges, tractament d' àudio, ús educatiu dels blocs, wikis. – Superior: Disseny de recursos amb HotPotatoes, Jclic, CmapsTools, etc.

20


FUNCIONS DEL COORDINADOR TIC. Tot tenint molt present els que diuen les Instruccions de funcionament de centres sobre les funcions dels coordinador TIC, al CP Juníper Serra hem de contemplar dues vessants: a) Suport tècnic. – – – –

Organització, gestió i manteniment dels recursos. Integració de nous equips al domini del centre. Facilitar l'accés a la xarxa wifi del centre dels portàtils personals del professorat. Instal·lació als equips dels recursos didàctics que els mestres necessitin per la seva tasca docent.

Per algunes d'aquestes tasques es compta amb el suport extern dels tècnic de CEC. b) Suport Pedagògic. – – – – – –

Oferir el suport necessari per facilitar la integració de les TIC a les programacions d'aula. Oferir el suport necessari dins l'aula en la pràctica docent. Suggerir recursos TIC al professorat. Tenir actualitzat l'inventari de recursos TIC i difondre'l entre el professorat. Dinamitzador amb les TIC de projectes i iniciatives del centre. Animador de la formació del professorat en l'ús de les TIC.

QUÈ NO HA DE SER EL COORDINADOR TIC En cap moment se l'ha de considerar el “profe d'informàtica”, amb el sentit de tenir la responsabilitat exclusiva de preparar activitats amb l'ús de les TIC. Aquesta tasca ha de ser coordinada amb el mestre de referència. Pot ser, que degut a l'organització i distribució dels recursos humans al centre, una de les tasques del coordinador sigui facilitar els desdoblaments de grups a àrees específiques i aprofitar per treballar sessions d'informàtica amb els grups d'alumnes. Però en cap moment hem de perdre la tasca principal “ser suport pedagògic”.

21


SEGURETAT – PRIVACITAT DE L'ALUMNAT A LA XARXA

NORMATIVA LEGAL. D'ÀMBIT INTERNACIONAL. Destaquem: 1.Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants. 2. Convenció europea sobre l'exercici dels drets dels infants. D'AMBIT ESTATAL 1. REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, por la qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades. D'AMBIT AUTONÒMIC 1. Instruccions per a l'organització i funcionament dels centres públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària.

CONSIDERACIONS GENERALS. El fet de que els protagonistes dels aprenentatges siguin menors fa que l'escola posi en marxa una sèrie de mesures per protegir els infants. Hem de tenir en compte la seva immaduresa, la qual cosa els fa vulnerables davant moltes situacions. Es tracta de trobar l'equilibri necessari per a que l'ús de tots els recursos TIC respectin sempre la seva privacitat.

RESPECTE DE L'ÚS DE LA IMATGE DE L'ALUMNAT PER PART DEL CENTRE. A l'inici de cada curs escolar, o en el moment de la matriculació de nous alumnes, els pares hauran d'omplir el formulari que s'adjunta a l'annex, on autoritzen l'ús de la imatge del seu fill amb finalitats estrictament pedagògiques 22


( webs del centre, activitats diverses del centre, publicacions a mitjans de comunicació). Seran informats, a les reunions de començament de curs, sobre el què es fa amb les imatges dels alumnes. És fonamental tenir en compte els alumnes que, per les seves circumstàncies familiars no poden baix cap concepte sortir a les fotografies de l'escola. A començament del període escolar, la direcció del centre informarà a tot el claustre i la resta de personal no docent quins són els alumnes que no tenen autorització d'imatge. La llista de l'alumnat es trobarà penjada tot el curs al taulell de la Sala de Professors . Igualment tots els tutors en disposaran d'una. SOBRE L'ACCÉS DE L'ALUMNAT A INTERNET. L’accés dels alumnes a Internet a l'escola es produirà sempre perquè la programació del mestre així ho estableix. Per tant, en el moment que els alumnes hagin d'accedir per primera vegada per la recerca d'informació, el mestre dedicarà, al menys una sessió prèvia, a parlar del comportament que s'ha de tenir. Es tracta de decidir entre tots quines són les bones pràctiques a la xarxa. Els pares han d'estar totalment informats del que fan els seus fills quan utilitzen Internet a l'escola. És fonamental la implicació familiar també en aquest àmbit. Per això: – S'informarà de l'ús de les TIC al centre a la primera reunió de pares amb els tutors a començament de curs. – S'informarà igualment a la primera assemblea general de après que celebrem amb l'APIMA. – Amb les famílies dels alumnes que inicien cinquè de primària s'explicarà clarament com serà la feina dins l'aula. – Se’ls aconsellarà dels hàbits que s'haurien de tenir en compte a casa. – Al bloc del centre hi figurarà un enllaç per facilitar a les famílies informació sobre seguretat a la xarxa i ús responsable. Les grans possibilitats de les diferents eines 2.0 han de permetre l'accés dels nostres alumnes tot i la seva edat. Sota l'orientació del mestre han de poder accedir a tots els recursos. Moltes aplicacions presents a la xarxa necessiten que l'usuari es registri. Evitarem que els nostres alumnes creïn per iniciativa pròpia un compte. 23


Serà el mateix mestre qui la crearà . En aquest cas, serà un compte genèric per a l'ús dels seus alumnes, on no cal revelar cap dada identificativa del menor. Per aquest mateix motiu, els alumnes no utilitzaran el seu llinatge en el moment de signar documents que seran publicats. No obstant, si poden fer servir el seu nom propi i sentir-se així propietaris del seu treball. El tipus de tasca que els alumnes realitzin a la xarxa ha de ser sempre guiada pel mestre. És necessari haver preparat la feina i haver escollit les planes concretes on volem que els nostres alumnes hi entrin. Un bon recurs és facilitar els enllaços concrets al full d'instruccions de l'activitat. Deixar que els alumnes busquin pel seu compte informació d'un tema concret, per la seva dificultat els hi pot resultar molt frustrant. No hem d'oblidar mai els destinataris de l'activitat. Els equips del centre hauran d'estar protegits, mitjançant els filtres adequats, per dificultar l'accés a pàgines no adequades per l'alumnat.

SOBRE LES DESCÀRREGUES D'IMATGES . El mateix pot passar a l'hora de cercar imatges a la xarxa. Però encara hem d'anar més lluny. Cal incidir tant als alumnes com als mateixos mestres en la importància de valorar les imatges que es troben a la xarxa tenint en compte que no totes són lliures. Es fomentarà l'ús de capturar imatges sota llicència Creative Commons.


25


AVALUACIÓ En finalitzar cada curs escolar, es durà a terme l'anàlisi i valoració dels objectius fixats per al curs. Aquesta valoració s'inclourà a la Memòria final i les propostes de millora serviran per establir les actuacions per al curs següent. Independentment, el Pla estratègic s'haurà d'avaluar en el seu conjunt per tal de conèixer el grau d'implementació i la seva funcionalitat. AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS. OBJECTIUS

Relacionats context

amb

INDICADORS

el

✗ Adequació a la realitat socioeducativa. ✗ Millora en la comunicació amb les famílies

INSTRUMENTS

TEMPORALITZACIÓ

Qüestionari

Final de cada curs .

Programacions d'aula. qüestionari

Mensualment. Final de curs.

Propostes de millora:

Relacionats Currículum

amb

el

✗ Grau d'integració curricular de les TIC ✗ Funcionalitat de les TIC com instruments d'aprenentatge.

26


Propostes de millora:

Relacionats metodologia

amb

la

✗ Grau de motivació en l'ús de les TIC per part del professorat. ✗ Grau de motivació per part de l'alumnat. ✗ Adequació de les TIC a l'alumnat NESE. ✗ Idoneïtat dels recursos utilitzats. ✗ Gestió adequada del temps. ✗ Organització adient dels espais. ✗ Equipaments adequats. ✗ Materials didàctics funcionals.

Qüestionari

Trimestralment.

✗ Incorporació de les TIC a l'aula. ✗ Millora en la construcció de nous coneixements. ✗ Valoració de la necessitat de continuïtat en l'ús de les TIC.

Qüestionari

Trimestralment

Propostes de millora:

Relacionats amb pràctica docent.

la

Propostes de millora:

27


Relacionats formació professorat.

amb

la del

✗ Ha estat suficient la formació inicial. ✗ Utilitat de la formació per la tasca docent.

Qüestionari

Final de curs

Registres d'observació.

Trimestralment.

Propostes de millora:

Relacionats l'alumnat

amb

✗ Ha millorat el pensament crític. ✗ Augment de l'interès per adquirir nous coneixements. ✗ Millora de l'aprenentatge en les feines en grup. ✗ Millora de les relacions socials.

Qüestionari

Propostes de millora:

Relacionats amb coordinació TIC

la

✗ Capacitat per resoldre problemes senzills de manteniment. ✗ Gestió adequada de la instal·lació i 28

Qüestionari

Final de curs.


configuració de programari. ✗ Dinamització pedagògica adequada. Propostes de millora:

29


AVALUACIÓ DEL PLA. Els agents encarregats de l'avaluació del Pla són el Claustre de Professors i el Consell Escolar. Aquesta avaluació té una periodicitat anual INDICADORS

SI

- Es concreten les actuacions prioritàries - Les actuacions són coherents amb la Concreció Curricular i el Projecte Educatiu. - Contribueix a l'assoliment dels objectius - Contempla actuacions dirigides a l'atenció a la Diversitat. - Té el recolzament del Claustre. - Té el recolzament del Consell Escolar. - El Pla orienta la formació TIC en funció de les necessitats del centre. - Planteja procediments i mesures concretes de caire formatiu i tecnològic per fer un ús segur d'Internet amb menors, alhora que promou la reflexió d'aquest tema en les famílies. Propostes de millora:

30

NO

INCOMPLET


ANNEXES

31


PROTOCOL D'ÚS DELS EQUIPS (ULTRAPORTÀTILS) CONSIDERACIONS GENERALS. A. El nombre actual d'ultraportàtils és de 75, distribuïts en 4 carretons. B. Els carretons es troben a les aules de Tercer cicle de primària. C. Cada carretó està identificat amb el nº de l'aula a la qual pertany D. Els carretons estan tancats amb clau. Una còpia de la clau la té el mestre tutor/ la mestra tutora. L'altra, la coordinadora. Els ratolins, auriculars i fundes es troben dins l'armari col·lectiu de les aules. E. Els equips ( ultraportàtils, carregador, ratolí, auriculars, fundes) són d'ús exclusiu dels alumnes del Tercer cicle. F. Cada equip està convenientment etiquetat amb el nom de l'alumne, el nº de llista, el nivell al qual pertany. Cada departament del carretó està etiquetat amb el nº de llista de l'alumne. G. Els equips sobrants estan col·locats en els carretons fins a arribar a la quantitat de 30, en cada un d'ells. Aquests equips estan etiquetats amb el nº del carretó corresponent. H. El professorat pot fer ús dels equips sobrants, preferentment amb aquest ordre: 1. Mestres de l'equip docent de tercer cicle. 2. Resta del claustre. Per fer-ne ús utilitzaran l'usuari “alumnat” i la contrasenya corresponent a aquest usuari. I. No es poden treure del centre. Excepcionalment es podran portar a casa si queda explicitada a la Programació d'Aula del grup classe, la necessitat de fer servir una aplicació dels equips per fer la tasca encomanada. J. Les famílies, que seran informades a començament de curs o en arribar al centre, hauran de signar un document de compromís sobre el bon ús i cura de l'equip. K. S'aconsella que el temps d'utilització dels portàtils per part dels 32


alumnes/ mestres no excedeixi de 60 minuts continuats. ALUMNAT. 1. L'alumne té l'obligació de complir les normes d'ús incloses a aquest protocol i aquelles recomanacions que faci el mestre responsable. 2. Només podrà fer servir els equips sota la supervisió del mestre responsable i d'acord amb un pla de feina establert. 3. Els podrà fer servir a qualsevol indret del centre permès ( aula ordinària, aula específica). 4. Els alumnes hauran de tenir el seu espai de feina organitzat abans d'agafar l'equip. 5. Cada alumne agafarà del carretó el seu portàtil i en acabar el tornarà a deixar a l'espai on figura el seu nº de llista. Procurarà deixar-lo preparat per a poder carregar-lo en cas necessari. El mestre d'aula supervisarà l'acció. 6. Els alumnes comunicaran al mestre d'aula qualsevol problema observat en el seu equip. El mestre d'aula ho intentarà solucionar. En cas contrari, ha d'avisar el més aviat possible a la coordinadora TIC. 7. No els poden treure del centre, llevat de casos molt raonats. 8. L'ús està restringit a tasques encomanades pels mestres. No es permet l'ús per qualsevol activitat no programada pel mestre. 9. Cada alumne crearà una carpeta amb el seu nom on deixarà els documents de feina. 10. Els alumnes són responsables dels seus equips. En cas de mal ús o de provocar un dany intencionat s'aplicaran les mesures correctives pròpies de la normativa vigent. Els pares es faran càrrec de les despeses de reparació de l'equip.

33


PROFESSORAT. 1. El mestre tutor té l'obligació de carregar els portàtils. 2. La càrrega dels dos carretons es farà en hores o dies diferents. Mai en el mateix moment. 3. Controlarà que cada portàtil estigui al seu lloc. 4. Té l'obligació de controlar la clau dels carretons i el comandament de la PDI, així com posar-les a l'abast dels mestres especialistes. equips.

5. No es poden instal·lar programes ni canviar-ne la configuració dels

6. Per disposar d'un portàtil, la resta de mestres l'hauran de comunicar al mestre tutor/la mestra tutora, els quals seran responsables del seu control. Als carretons hi haurà un quadrant on s'apuntarà el nom del mestre que està fent servir l'equip. Igualment hi constarà la data en que se l'emporta. 7. Els mestres podran emportar-se els portàtils a casa sempre que hagin de fer servir aplicacions que d'altre manera no els és possible, sempre amb la finalitat estrictament pedagògica. 8. En el moment que el mestre utilitza un portàtil és el seu responsable. 9. A l'aula, és responsable que els alumnes facin l´ús adequat dels equips i vigilarà especialment el moment en que deixen als llocs corresponents tant els portàtil com la resta d'estris.

34


CP JUNÍPER SERRA

El Sr./la Sra. amb DNI/NIE

pare/mare/tutor de

curs, manifesta conèixer les

normes d'ús dels ultraportàtils per part dels alumnes així com l'obligació de fer-me càrrec del cost de la reparació de l'avaria o reposició de maquinària que pugui ser causada per negligència o mal ús per part del meu fill /la meva filla. Signatura:

Data:

35


GUIA D'UTILIZACIÓ DE L'AULA D'INFORMÀTICA. L'aula d'informàtica disposa d'un horari de sessions fixes. Aquestes no es poden modificar. No obstant això, tots els mestres amb atenció directa d'alumnes poden reservar una sessió. A tal efecte es troba a la porta de l'aula un horari mensual en blanc per a poder fer la reserva. El procediment a seguir és el següent. Anotar al dia del mes corresponent l'hora desitjada, el nivell i a més indicar si l'activitat necessita el recurs de projector i/o PDI. Aquest calendari és adient també per la reserva de la TV/Vídeo. Les hores reservades per Coordinació TIC es podran reservar, prèvia comunicació a la Coordinadora TIC. El professorat no pot instal·lar pel seu compte programari als ordinadors de l'aula d'informàtica. L'ha de demanar a la Coordinadora TIC, la qual farà la instal·lació el més ràpidament possible. És factible utilitzar la e-Beam a les aules. El protocol que s'ha de seguir és el mateix. En aquest cas, cal avisar amb temps suficient per a fer tota la instal·lació.

36


GUIA D'ÚS DELS ORDINADORS DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRE. Els ordinadors que es troben a la biblioteca són de lliure accés ( mestres, alumnes). Per la instal·lació de programari s'haurà de comunicar al coordinador/a, responsable d'aquesta tasca. Els alumnes els podran fer servir durant l'horari d'obertura de la biblioteca ( a l'hora de l'esbarjo) i en presència del mestre encarregat de la biblioteca. Només hi podran accedir si tenen un tasca encomanada, hagin de cercar informació a Internet o necessitin imprimir documents. El mestre responsable de la biblioteca vigilarà l'accés dels alumnes a les planes necessàries per fer el treball. No està permet l'accés a xarxes socials. Si s'observa una conducta inadequada per part dels alumnes, se’ls prohibirà l'ús d'aquests ordinadors.

37


AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE

CP JUNÍPER SERRA El CP Juníper Serra publica a la seva pàgina web, als diferents blocs i a la revista escolar les activitats realitzades al centre. S’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, els alumnes realitzant les esmentades activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies on apareguin els seus fills o les seves filles i on siguin clarament identificables. Si voleu que el vostre fill/la vostra filla aparegui junt amb els seus companys a les imatges, vos pregam signeu el full. En cas contrari, no hi podrà sortir.

………………………………………………………, amb DNI o passaport……………., autoritzo que la imatge del meu fill/filla …………........................................................................, pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la pàgina web del centre, a filmacions destinades a difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

......................................................................... . (Lloc i data) (Signatura)

38


GUIA D'ÚS DELS RECURSOS TIC PRESENTS AL CENTRE.

Al centre hi ha un recull, en CD, de material didàctic digital per l'ús del professorat i l'alumnat. Una mostra de cada un d'ells està a l'abast dels mestres a la Sala de Professors. La resta es troba a l'aula d'Informàtica. Cada mestre pot accedir al material que necessiti. Haurà d'anotar al full que trobarà a l'armari dels CD, el seu nom i la data. En acabar, els retornarà i indicarà la data de devolució.

39

Pla Tic del CP Juníper Serra  

Pla tic del CP Juníper Serra de Petra

Pla Tic del CP Juníper Serra  

Pla tic del CP Juníper Serra de Petra

Advertisement