Page 1

REVISTA N.4


UNA ALTRA retallada salarial Amb les noves mesures d'ajust anunciades pel Govern traduïdes en una nova congelació salarial i un augment de diversos punts en l'IRPF per a l'any 2012, representen un any més un augment de la pèrdua del poder adquisitiu dels docents. ANPE ILLES BALEARS número

4 l Feb 12

PREMSA PROFESSIONAL Director: Antoni Martorell Cànaves Coordinadors: Víctor Villatoro Guillem Parera Consell de redacció: Maria Jose Adamuz, Felipe Pérez, Alicia Chacón, Mercedes de Arriba.

Depòsit Legal: DL PM 104-2012

Distribució Digital Gratuita Edita ANPE ILLES BALEARS C/Bisbe Rafael J. Verger, 5. 07010 PALMA

www.info@anpe-balears.org Teléfon: 971461290, Fax:971753046

ANPE no s´identifica necessariament amb les opinions i criteris expressats por sus col.laboradors

Cal recordar que durant els últims anys els funcionaris docents venim patint importants pèrdues de poder adquisitiu com a conseqüència del desajustament entre el desviament de l'IPC anual respecte al previst inicialment al costat d'insuficients pujades salarials establertes per les diferents lleis pressupostàries, amén de diverses congelacions salarials. Al maig de 2010, el Govern de Zapatero va promulgar el Reial Decret-Llei 8/2010 pel qual s'adoptaven mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i va suposar la major retallada social de la història de la Democràcia. Sofrim des de llavors una pèrdua brutal de poder adquisitiu que sumat al recent Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011, impulsat per l'actual Govern suposa una greu i reiterada agressió al poder adquisitiu dels docents. Ara mateix, els docents sofrim un retall del 5% de sou (7% a secundària), el 30% de les dues pagues extraordinàries, un 2%més d'IRPF. Tot això desde fa més d'un any. Ara hem d'afegir la nova pujada de l'IRPF a partir del mes de febrer. Per tot això, ANPE denuncia aquesta situació injusta i independentment del signe polític de qui governi, seguirà reivindicant la inclusió d'una clàusula automàtica de revisió salarial que garanteixi una retribució justa i concorde a la importància de la nostra i transmeti a la societat el reconeixement social i professional que ens mereixem.

SS U UM MA AR R II 3 EDITORIAL DEL PRESSIDENT 4 NOTÍCIES A L´ACCIÓ SINDICAL L´acció sindical d´ANPE 10 T´INTERESSA SABER? Encara hi som a temps de jubilarme? Hi haurà oposicions aquest any? ANPE congela la seva quota d´afiliació Suspès el programa PROA 12 ACTUALITAT Habilitacions del cos de mestres ANPE amb el professorat de religió 15 EL DEFENSOR DEL PROFESSOR ANPE rep 65 queixes de conflictivitat a les aules Feb 12 | El Docent | 2

16 NOVETATS A L´ACCIÓ SOCIAL ANPE amb el DENIP Afiliats i empreses col.laboradores 18 INFORMACIÓ D´INTERÈS ANPE i la darrera mesa sectorial La nòmina de 2012 20 ELS CURSOS DE FORMACIÓ Curs d´anglès homologat equivalent a l´intermedi II 21 ARTICLES D´OPINIÓ Un pacte educatiu. Antoni Martorell Los profesores de primaria. R. Cabello Los tres tipos de autoridad. Aina Aguiló


EDITORIAL Ara farà mig any que em vaig posar al capdavant del sindicat ANPE Illes Balears, amb un equip de persones excepcionals, disposades a servir i a representar als nostres afiliats davant l’Administració. La vocació de servei, les ganes de millorar el nostre sistema educatiu i la defensa de l’ensenyament públic de qualitat han estat les premisses del nostre quefer quotidià. Durant aquest últim semestre hem viscut moments molt complicats, les contínues retallades del Govern de les Illes Balears envers als sindicats, ens han obligat ha prendre mesures estructurals per tal de poder dur endavant la nostra tasca sindical. Hem vist reduït quasi bé a la meitat els representants del professorat, ens han llevat la totalitat de subvencions per acció sindical i per formació del professorat; no obstant això la vocació de servei ens ha fet seguir endavant amb més ganes i amb més il·lusió que mai. Al llarg d’aquest darrer semestre hem ampliat l’oferta formativa, hem introduït un curs d’anglès preparatori per a les proves lliures de l’Escola Oficial d’Idiomes de l´Intermedi II. Hem realitzat convenis amb empreses per tal de donar més serveis i avantatges al nostres afiliats. Hem millorat els sistemes de comunicació amb els nostres afiliats modernitzant els recursos. Ens hem apropat al professorat de religió per tal d’oferir-lis el nostres serveis. Hem creat el I concurs de dibuix “La Pau Viatgera”, per tal que els nostres alumnes des dels primers anys de la seva escolarització creixin amb els valors de la pau i la no violència; estam treballant per crear el I Concurs de poesia pels alumnes i professors d’ESO i batxiller. Ampliam l´oferta d´oci als nostres afilitats convidant-los a participar en viatges educatius i culturals. Gràcies a la col·laboració desinteressada de l’Ajuntament d’Inca hem pogut obrir una nova seu a Inca. Hem vist incrementada de forma considerable les afiliacions al nostre sindicat, cada dia són més els docents que confien en nosaltres. Hem reestructurat i millorat la publicació virtual d’ANPE Illes Balears; d’aquí endavant es dirà “EL DOCENT”, tendrà dipòsit legal i ISSN, contarà amb un secció oberta a tots els nostres afiliats perquè puguin publicar articles relacionats amb temes educatius. ANPE és i serà un sindicat independent i professional al servei dels docents de les nostres illes, amb una premissa bàsica: treballar per una educació de qualitat perls nostres alumnes, educació basada en la valoració dels coneixents, l’exigència, l’esforç i una avaluació rigorosa, sense deixar de banda en cap moment l’atenció a la diversitat. L’autoritat dels professors és també un element bàsic i fonamental dels procés educatiu que repercuteix en benefici dels propis alumnes i del sistema educatiu en general.

Finalment aprofito aquest espai per donar les gràcies a tots els afiliats i simpatitzants d’ANPE pel recolzament que ens doneu dia a dia, recolzament que ens fa seguir endavant amb ganes i il·lusió i ens fa sentir orgullosos de pertànyer a aquest, el nostre sindicat.

Antoni Martorell Cànaves President ANPE Illes Balears


ACCIÓ SOCIAL

N NO OU U PPRREESSIID DEEN NTT A AA AN NPPEE IILLLLEESS BBA ALLEEA ARRSS

30.06.11

Ahir va tenir lloc un comitè extraordinari del sindicat ANPE| ILLES BALEARS, en el transcurs Feb 12 | El Docent 4 del qual la Presidenta del Sindicat va presentar la seva renúncia a tots els càrrecs, amb motiu de la seva recent proclamació com a diputada del Parlament Balear, i amb l'objecte de salvaguardar la independència del Sindicat. El vicepresident del Sindicat Toni Martorell és nomenat com a nou President d´ANPE Illes Balears.

A AN NPPEE EEXXIIG GEEIIXX Q QU UEE LLA AN NO ORRM MA ATTIIV VA AD DEELL RRÈÈG GIIM MD DEE JJU UB BIILLA AC CIIÓ ÓD DEE LLEESS C CLLA ASSSSEESS PPA ASSSSIIV VEESS EESS C CO ON NTTEEM MPPLLII PPEERR A ALLSS D DO OC CEEN NTTSS L'aprovació de la Llei que reforma les pensions incloses en el Règim General de la Seguretat Social implica ara el desenvolupament de la normativa que haurà d'harmonitzar amb les noves mesures el Règim de Classes Passives de l'Estat. ANPE demanda un sistema prou solidari com per permetre que els professors comptin amb unes condicions de jubilació adequades a les particularitats del seu treball.

7.07.11

A AN NPPEE D DEEM MA AN NA AU UN NA A RREEFFO ORRM MA A PPRRO OFFU UN ND DA AD DEELL SSIISSTTEEM MA A EED DU UC CA ATTIIU U D DA AV VA AN NTT LLEESS D DA AD DEESS D D''A AV VA ALLU UA AC CIIÓ ÓD DEE D DIIA AG GN NÒ ÒSSTTIIC C Les dades de l'avaluació de diagnòstic 2010 sobre el segon curs d'ESO presentats pel Ministeri d'Educació tornen a incidir en els problemes ja diagnosticats pels estudis anteriors. De nou es publiquen dades que mostren la necessitat d'unes reformes educatives que no s'escometen. ANPE reitera la necessitat de reformar en profunditat el sistema educatiu davant uns resultats d'avaluació de diagnòstic insuficients i previsibles. Feb 12 | El Docent | 4


27.07.11

A AN NPPEE A AM MB B LLA A LLLLEEN NG GU UA A ANPE remarca que l 'avantprojecte de llei, que modifica la llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les illes balears; determina que per a l'accés a la funció docent la llengua catalana no deixarà d'ésser un requisit.

A AN NPPEE D DEEM MA AN NA A A A LLA A C CO ON NSSEELLLLEERRIIA A D D''EED DU UC CA AC CIIÓ Ó Q QU UEE C CO OM MPPLLEESSQ QU UII A AM MB B LLA A C CO ON NTTRRA AC CTTA AC CIIÓ ÓD DEELLSS IIN NTTEERRIIN NSS D DEE PPA AC CTTEE D DEESSD DEE D DIIA A 11 D DEE SSEETTEEM MB BRREE ANPE demana a la Conselleria d´Educació que cumplesqui amb el Pla d´estabilitat del personal docent signat el 4 de Febrer de 2008 que quantifica i determina les característiques del grup d´interins que es poden acollir a dit Pla i, cosa que suposa l´estabilitat d´un nombre important d´ells, així com la seva continuiitat en la seva prestació del servei que fan.

2.09.11

ANPE ES MOBILITZARÀ AL COSTAT DEL PROFESSORAT CONTRA LES RETALLADES PERÒ DESCARTA SUMARSUMARSE A LES MOBILITZACIONS CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL ANPE exigirà a les administracions públiques que la situïn - ja d'una vegada per sempre- en el centre de les polítiques, i als dos principals partits que siguin capaços de consensuar també un pacte de mínims per preservar al sistema educatiu de la crisi econòmica, en la certesa que l'educació de qualitat per a tots és, sense cap dubte, una de les portes de sortida cap a un millor futur.

Feb 12 | El Docent | 5


ANPE RECLAMA AL GOVERN UN PROTOCOL DE SUBSTITUCIONS PER AL PERSONAL DOCENT

8.09.11

Des d'ANPE Illes Balears, estarem vigilants perquè no hi hagi retallades a les plantilles de professorat, als programes educatius, a la contractació de personal i a l'oferta d'ocupació pública. No volem un augment de l'horari lectiu dels docents ja que suposaria menys hores per preparar el material didàctic, atenció a la diversitat, tutories, coordinacions de cicle, suports, desdoblaments de grup. Tot això minvaria la qualitat del sistema educatiu públic.

ANPE REPROBA LA DECISIÓ DEL GOVERN DE SUSPENDRE L'ACORD D'ACCIÓ SINDICAL SIGNAT AMB ELS SINDICATS A L'ANY 2006 ANPE considera aquesta mesura antidemocràtica, i una forma de llevar representació, drets i veus als treballadors i treballadores i una manera encoberta de reduir els serveis públics i l'estat de benestar dels ciutadans de la nostra comunitat. ANPE condemna les formes que ha utilitzat el Govern per dur a terme aquesta mesura, unilateralment i sense prèvia negociació. 14.09.11

ANPE EXIGEIX AL GOVERN ESTATAL QUE CESSIN LES RETALLADES AL SISTEMA EDUCATIU Davant les dades de l'informe de OCDE 2011 sobre l'educació espanyola ANPE demana que l'atenció al professorat ha de ser prioritària. Cal evitar les retallades i es fa imprescindible legislar un estatut docent, que contempli els seus drets i deures, la seva valoració i dignificació davant la societat, i una veritable carrera professional que faci la docència més atractiva i motivadora. Feb 12 | El Docent | 6


16.09.11

ANPE REBUTJA LA PROPOSTA D'AUGMENTAR LESHORES LECTIVES DEL PROFESSORAT Davant la gravetat de la crisi econòmica s'està procedint a una dràstica reducció del dèficit públic basada en retallar els recursos dels serveis públics d'educació així com dels altres sistemes de protecció social. En les declaracions formulades avui pel Govern de les Illes Balears, d'augmentar les hores lectives del professorat de secundària, ANPE Illes Balears vol manifestar el seu desacord, ja que aquesta mesura no implicarà una millora en la qualitat de l'ensenyament. ANPE SURT EN DEFENSA DE L'ESCOLA I DEL PROFESSORAT DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC ANPE exigeix a la Conselleria d´Educació: La rectificació de les polítiques de retallades en la inversió educativa per part de totes les administracions. La continuïtat i l'ampliació de les mesures ja iniciades per superar els alts índexs d'abandonament i fracàs escolar El reconeixement del professorat com a principal actiu del sistema educatiu, La garantia del dret a un treball digne per a tots els docents i es posi fi a la temporalitat i la subocupació del professorat interí en els centres públics. MANIFESTACIÓ 6 OCTUBRE "El treball decent no és un privilegi" El dia de la Jornada Mundial de Treball Decent, dia 6 d´Octubre ANPE i els sindicats amb representació a l'ensenyament públic vàrem encapçalar aquesta manifestació que va reunir ahir a Palma a unes 4.000 persones que varen sortir al carrer en defensa d'un treball digne i en contra de les mesures anunciades pel Govern de futures retallades educatives.

Feb 12 | El Docent | 7


16.09.11

ANPE ILLES BALEARS MOSTRA EL SEU DESACORD AMB LA REDUCCIÓ DELS PRESSUPOSTS DESTINATS A EDUCACIÓ El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de Llei de Pressupost Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2012, que contempla una reducció per a Educació de 55 milions d'euros respecte al pressupost del 2011. ANPE Illes Balears rebutja aquesta reducció per suposar una passa enrere en la consecució d'una ensenyança de qualitat. Volem l'AUTOPISTA DE L'EDUCACIÓ que se'ns va prometre en aquesta legislatura. EL PRESIDENT PRESIDENT D´ANPE ILLES BALEARS ES REUNEIX AMB EL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA ANTONIO GÓMEZ El conseller de Presidència, Antonio Gómez, ha rebut aquest matí en audiència al president del sindicat ANPE Illes Balears, Antoni Martorell. La reunió ha estat un intercanvi d'opinions envers la política educativa que duu a terme el Govern Balear. S'ha acordat mantenir periòdicament reunions per tractar aquests temes.

ANPE ILLES BALEARS FA ENTREGA DEL MANIFEST "NI UNA PASSA ENRERE", AL CONSOLAT DE LA MAR ANPE Illes Balears i la resta dels sindicats amb representació a l'ensenyament públic, ha fet entrega del manifest "NI UNA PASSA ENRERE" en el qual s´haviena dherit més de 200 centres públics . A l'acte hem desplegat la nostra pancarta "PER LA DEFENSA DE L'ESCOLA I EL PROFESSORAT DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC" i hem explicat les nostres reivindicacions per la manca dels 55 milions d'euros per educació als pressuposts d'enguany.

Feb 12 | El Docent | 8


ANPE VALORA POSITIVAMENT LES REFORMES ANUNCIADES PEL NOU PRESIDENT DEL GOVERN SOBRE LES REFORMES EDUCATIVES

20.12.11

Feb 12 | El Docent | 9

En el discurs d'investidura, Mariano Rajoy ha anunciat una reforma educativa sobre uns pilars que ANPE comparteix: la millora de l'educació obligatòria i gratuïta fins als 16 anys, el Batxillerat de tres anys i la garantia d'uns ensenyaments comuns en tot el territori nacional per donar cohesió i vertebració a l'educació. ANPE Però exigeix que l'educació sigui considerada com a servei essencial en l'oferta d'ocupació pública.

14.09.11

ANPE DENUNCIA LA CONGELACIÓ CONGELACIÓ SALARIAL Des que l'anterior Govern va adoptar les primeres mesures restrictives, els seus principals destinataris van ser els funcionaris públics i, per tant, els docents, que van veure retallades les seves retribucions entre un 5 i un 10 % en una decisió sense precedents. Ara el Govern de Mariano Rajoy anuncia una congelació salarial dels funcionaris obligada per la pròrroga dels pressupostos, el funcionariat més perjudicat ja per les retallades pressupostàries.

5.01.11

ANPE ILLES BALEARS DEMANA A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS UNA LLEI D'AUTORITAT

DOCENT

ANPE Illes Balears considera molt encertada la modificació del decret de drets i deures dels alumnes per incloure els drets i deures dels professors, del personal de l'administració i serveis i de les famílies, així com per reforçar l'autoritat docent. No obstant això des d'ANPE Illes Balears, pensam que aquesta mesura és encara insuficient i seguim reclamant al Govern Balear una LLEI D'AUTORITAT DOCENT.

Feb 12 | El Docent | 9


T´INTERESSA SABER...

ENCARA HI SOM A TEMPS DE JUBILAR-ME ANTICIPADAMENT? Com tots sabeu els sindicats UGT i CCOO arribaren a un acord amb el Govern de Espanya per a augmentar l´edat legal de jubilació dels 65 als 67 anys, cosa que afectarà en un futur a les jubilacions dels funcionaris públics i, per tant, als docents de l´ensenyament públic. El calendari d´ aplicació d´aquesta mesura comença a l´any 2013 de manera progressiva, pel que es de suposar que el calendari que modifiqui l´ actual model de jubilació anticipada dels funcionaris començarà també a partir d´aquesta data. Des d´ANPE consideram que ha de mantenir –se l´edat reglamentària de jubilació als 65 anys i la jubilació anticipada voluntària als 60 anys per a la funció docent, en els mateixos paràmetres en els que

s´ha estat fent durant els mateixos anys. Per tot això, ANPE, juntament amb altres sindicats professionals, es va manifestar el passat mes de juny contra

ANPE Illes Balears es posa a disposició de tots els docents que puguin estar interessats a acollirse a aquest model de jubilació anticipada, i assessorar-los sobre la tramitació necessària

el “pensionazo” i per a demanar la prórroga indefinida de la jubilació anticipada de la LOE, que va finalitzar el passat curs, així com recoeix la llei LOE.

MESURES DE REDUCCIÓ DE DÈFICIT: AQUEST ANY HI HAURÀ OPOSICIONS? A finals de Novembre la Directora General de Recursos Humans, Margarita Pizà, explicà a ANPE el projecte de Llei de Pressuposts de la Comunitat Autònoma pel que fa referència a com afectarà a l'educació pública. Aquest Projecte de Llei, contempla una reducció per a Educació de 55 milions d'euros respecte al pressupost del 2011, de la qual, quasi 31 milions d'euros afecten a l'ensenyament públic. Una de les mesures de reducció de dèficit serà la de no convocar oposicions de cap especialitat a les Illes Balears. A més cal recordar que s´ha canviat el temari d´oposicions i que el podeu descarregar de la nostra web. Des d´ANPE no entenem aquesta obstinació per reduir el dèficit davant la situació de crisi econòmica a la qual ens enfrontem, i que continuament es posi en perill un servei públic que, al costat d'uns altres igualment importants, constitueix la columna vertebral de la cohesió social.

Feb 12 | El Docent | 10


T´INTERESSA SABER...

ANPE congela la seva quota d'afiliació per tercer any consecutiu. Després de la brutal reducció salarial experimentada per tots els empleats públics, i entre ells, principalment els docents durant els anys 2010 i 2011, més el que ens ofereix el 2012, el poder adquisitiu de les nostres retribucions s'ha vist considerablement minvat. Principalment per aquesta raó, però també perquè creiem que en aquests temps de crisi i "retallades" tots ens hem "d'estrènyer el cinturó", hem decidit donar exemple i mantenir inalterable l'import de la quota anual d'afiliació per 2012. La nostra quota sindical segueix sent la més reduïda de tot l'espectre sindical de l'Estat, la meitat de la quota de la resta dels sindicats, que oscil—la entre els 105 i els 130 euros anuals. Cap altra organització ofereix la varietat de prestacions i serveis d'ANPE (Informació i assessorament professional, defensa professional i jurídica, formació permanent, assessoria jurídica, defensor del professor, oci, etc.). Som l'únic sindicat que treballa cada dia només i exclusivament per al personal docent. Per això ANPE és la segona força sindical a nivell d'Estat en l'àmbit de l'Educació, però la primera força INDEPENDENT I EXCLUSIVA de l'ensenyament públic!

SUSPÈS EL PROGRAMA PROA A partir del dia 11 de Gener de 2012 es deixa en suspensió el Programa de Reforç, Orientació i Suport, PROA, atesa l´ actual situació de crisi socioeconòmica. El panorama econòmic que es dislumbra dintre de l´ Administració educativa de les Illes Balears no és venturós. La Conselleria d´Educació, Cultura i Universitats no pot mantenir per més temps el programa sense tenir assegurats els recursos econòmics necessàris per finançar-lo.

Des d´ANPE Illes Balears exigim una reunió amb la Direcció General d´Ordenació, Innovació i Formació Professional perquè ens expliqui el perquè d´aquesta desició i intentar trobar junts una sol.lució. ANPE considera necessari mantenir el programa PROA. Aquest recurs és insustituible per a la millora dels principis de calitat i d´igualtat de l´alumnat de l´alumnat en general i, també d´aquells que necessiten de l´atenció a la diversitat o amb necessitats educatives especials o no.

Feb 12 | El Docent | 11


ACTUALITAT

Habilitacions del cos de mestres S´ha publicat el Real Decreto 1594/2011, de 4 de Novembre, pel cual s´estableixen les especialitats docents del Cos de Mestres (BOE 09-11-11) Com a novetats i a partir de l´ entrada en vigor del RD: • S´està considerant l´Educació Primària com a una especialitat que ja no s´habilitarà d´ofici en aprovar l´oposició per cualsevol altre especialitat, com s´estava fent fins ara a les Illes Balears. • Al personal funcionari del Cos de Mestres especialista en Educació Infantil, per a impartir una llengua extrangera en els ensenyaments d´aquesta etapa, se li exigirà competència d´un nivell B2 del Marc comú Europeu de Referència per a les llengües, en la llengua extrangera corresponent. • El títul de llicenciat en Psicopedagogia habilita por Pedagogia Terapèutica. El personal funcionari del Cos de Mestres tendrà reconegudes les especialitats establides en el present Real Decret per a les que estàs habilitat

a l´entrada en vigor d´aquest Real Decret. ¿Com s´adquireixen les especialitats del Cos de Mestres? 1 S´adquirirà la corresponent especialitat prèvia superació del procediment selectiu d´ingrés al Cos de Mestrs regulat en el Real Decret 276/2007, de 23 de Febrer. 2 Per superar un procés d´ adquisició de nuevas especialitats regulat en los artícles 52 i posteriors del Real Decret 276/2007. 3 Per haver impartit las àrees pròpies de l´especialitat d´Educació Primària durant tres anys, a partir de l´entrada en vigor d´aquest Real Decret, i en més del 30 per cent de seu horari, en los supòsits descrits en els apartats 3 i 5 de l´article 3 del RD, s´adquirirà l´especialitat d´Educació Primària. 4 Por estar en possessió de les titulacions o requisits que figuran a la graella de la pàgina següent:

NIVEL CURS D´ANGLÈS ( NIVELL INTERMEDI II ) ANPE ofereix un curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. Es tracta d'un curs ORIENTAT A LA PREPARACIÓ DEL NIVELL INTERMEDI D'ANGLÈS (Proves lliures EOI). Dates de realització del 14 de febrer al 31 de maig del 2012. Hores de duració: 80 hores (60 hores homologades) Hi ha tres grups: A Palma (al CP Son Pisà, els dimarts i dijous de 17.30 a 20.00) Feb 12 | El Docent | 12


ACTUALITAT

Especialitat a la que s´opta Educació infantil

Educació primària

Música

Educació Física

Llengua estrangera (Francès, Anglès, Alemany)

Pedagogia Terapèutica

Audició i Llenguatge

Llengua catalana

Titulacions o requisits per a l´habilitació Educació infantil Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici de la professió regulada de mestre en educació infantil. Mestre especialitat d’educació infantil (Reial decret 1440/1991). Diplomat en professorat d’educació general bàsica especialitat de preescolar. Especialitat en educació preescolar o en pedagogia preescolar de les llicenciatures de filosofia i lletres (secció ciències de l’educació) o de filosofia i ciències de l’educació (secció ciències de l’educació). Mestre especialitat d’educació primària (RD 1440/1991). Mestre (RD 1440/1991) en qualsevol de les seves especialitats. Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica en qualsevol de les seves especialitats. Mestre de primer ensenyament (Pla d’estudis de 1967). Mestre d’ensenyament primari (Pla d’estudis de 1950). Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici de la professió regulada de mestre en educació primària, que inclogui una menció en música. Títol de graduat o graduada en l’àmbit de la música. Mestre especialitat d’educació musical (RD 1440/1991). Títol superior de música de la Llei 1/1990, de 3 d’octubre, o titulacions declarades equivalents a efectes de docència. Llicenciat en musicologia o en història i ciència de la música. Títol professional de música de la Llei orgànica 1/1990 o de la Llei orgànica 2/2006. Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici de la professió regulada de mestre en educació primària, que inclogui una menció en educació física. Títol de graduat o graduada en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport. Mestre especialista d’educació física (RD 1440/1991). Llicenciat en educació física. Diplomat en educació física. Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici de la professió regulada de mestre en educació primària, que inclogui una menció a llengua estrangera i l’acreditació del nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües. Títols de graduat o graduat en l’àmbit d’una llengua estrangera en l’idioma corresponent. Mestre especialitat de llengua estrangera (RD 1440/1991). Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica especialitat de filologia. Certificat de nivell avançat o Certificat d’aptitud de l’escola oficial d’idiomes corresponent. Llicenciat en filologia de l’idioma corresponent. Diplomat per les escoles universitàries d’idiomes (traductors i intèrprets) en l’idioma corresponent. Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici de la professió regulada de mestre en educació primària, que inclogui una menció en pedagogia terapèutica o aquelles altres mencions el currículum de les quals estigui específicament relacionat amb l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Mestre especialitat d’educació especial (RD 1440/1991). Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica especialitat educació especial. Llicenciat en psicopedagogia. Llicenciat en filosofia i lletres, secció de pedagogia, subsecció d’educació especial, o equiparació corresponent, d’acord amb el disposat en l’Ordre de 7 de novembre de 1983 («Butlletí Oficial de l’Estat» de l’11). Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici de la professió regulada de mestre en educació primària, que inclogui una menció en audició i llenguatge. Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici de la professió regulada de logopeda. Mestre especialitat d’audició i llenguatge (RD 1440/1991). Diplomat en logopèdia. Títol de professor en llengua catalana (Ordre de la consellera de Cultura, Educació i Esports de dia 27 de novembre de (Illes Balears)1989, BOCAIB núm. 160, de 28 de desembre de 1989).

ANPE ILLES BALEARS presenta el concurs de dibuix "LA PAU VIATGERA” en commemoració del dia de la Pau que es celebra el 30 de Gener, i amplia els seus premis gràcies a la col—laboració de PALMA AQUARIUM i HOTELS BARCELÓ. 4 PREMIS A CATEGORIES DIFERENTS: EDUCACIÓ INFANTIL, 1r CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA, 2n CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA, 3r CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

Feb 12 | El Docent | 13


ACTUALITAT

Feb 12 | El Docent | 14


EL DEFENSOR DEL PROFESSOR

ANPE REP 65 QUEIXES DE

S

CONFLICTIVITAT A LES AULES

egons les dades per al curs 2010-2011 recollides pel servei del Defensor del Professor, un servei que des del nostre sindicat independent ANPE, oferim de forma gratuïta i immediata a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules, es que reberen 65 consultes de professors, la major part dels problemes segons aquestes dades es van produir en Secundària (40%), Primària (35,38% ), Infantil (1,54%), Centres d'Adults (3,08%) i Cicles Formatius (16,92%). Les consultes estaven relacionades en gran part amb: problemes amb adreça i problemes administratius a causa de la falta de resolució de problemes relacionats amb els alumnes, problemes per fer classe, amenaces de pares, assetjament i amenaces d'alumnes, problemes entre companys , falses acusacions d'alumnes, faltes de respecte, falses acusacions alumnes i pares, agressió alumnes, enfrontament de pares , denúncia de pares, agressions de pares, conducta agressiva entre alumnes i enregistraments o fotos en internet. Aquest tipus de situacions afecten al professorat produïnt-li greus estats d'ansietat, baixes per depressió i baixes mèdiques. Han augmentat, els casos d'amenaces i coaccions de pares a

professors i la pressió per modificar les notes, , i fins i tot en l'avaluació dels seus fills i no admeten que l'especialista des del punt de vista pedagògic és el professor, no estan tampoc d'acord que el professor posi sancions als seus fills davant determinades conductes inadequades. La conflictivitat és en bona part, un reflex de la deterioració del sistema educatiu associat a aspectes com l'abandó de les responsabilitats educatives per part de les famílies, l'absència de normes en l'educació, la crisi de valors i el descrèdit de l'autoritat en general.

Hem detectat que un altre tipus de problemàtica la troben amb massa freqüència els docents a l'hora de fer classe, per estrany que sembli, perden un temps enorme de cada sessió a aconseguir un mínim de silenci, les decisions del professor són qüestionades pels alumnes, s'han de justificar actituds com l'exigència, la serietat, el foment de l'estudi i tot això és ANPE demama una conseqüència que els una llei en la qual els professors estan menys valorats no solament docents siguin pels alumnes, si no per considerats autoritat bona part de les famílies i en molts pública en l'exercici casos no es vol reconèixer la seva de la seva funció, professionalitat ni la igual que ja es té a seva autoritat.

d´altres Comunitats Autònomes.

Feb 12 | El Docent | 15


ACCIÓ SOCIAL

E

ANPE CELEBRA EL DIA ESCOLAR DE LA NO

VIOLÈNCIA I LA PAU

n aquests dies de gran preocupació pel nostre futur laboral és molt important ajudar-mos entre nosaltres i mantenir la solidaritat amb els més “desfavorits”. ANPE no cau en l´oblid del Dia mundial Càncer de Mama, del Dia Internacional de la Violència de Gènere, ni del Dia Internacional de les Persones Discapacitades. Desde ANPE Illes Balears volem oferir a tots els nostres afiliats tota una serie de noves promocions signades baix conveni de col.laboració amb diverses empreses on els afiliats podran gaudir d´un descompte molt interessant. Degut a la gran importància que teniu per nosaltres, creim des del Sindicat ANPE que és necessari tenir un detall amb vosaltres, presentant una varietat d´ofertes en material escolar, òptiques, estètiques, gimnasos, material informàtic i, fins i tot, roba per neonats,... Una acció solidària molt important és l´anomenada Campanya Del Rebost, on ANPE ha col.laborat colze a colze amb Càritas i el Banc d'Aliments de Mallorca. L'objectiu d'aquesta campanya ha estat la crida a la solidaritat per poder atendre la demanda d'aliments, per a famílies i persones que se'ls fa tan difícil el dia a dia amb una crisi que no toca fons i que es fa crònica. El president, Antoni Martorell, i la coordinadora d'acció social, Alicia Chacón varen fer l'entrega dels aliments a les dues associacions, les quals varen expressar el seu

Feb 12 | El Docent | 16

agraïment al Sindicat ANPE Illes Balears, i nosaltres retornar aquest agraïment a tots els docents i als centres educatius que han col—laborat amb la campanya de recollida d'aliments.

Altre acció que cal remarcar és la duita a terme per ANPE en aquests dies amb l´objectiu de promoure la cultura, llibertat d´expressió i una voluntària educació per a la NoViolència i la Pau a tot el món. Sí, amb motiu del Dia Escolar de la NoViolència i la Pau (DENIP), fundat per l'educador i poeta Llorenç Vidal l'any 1964, ANPE celebrarà el concurs “ La Pau Viatgera” de dibuix amb diversos premis dotats amb 400 euros per recollir en material didàctic.

Des del Sindicat ANPE es creu fermament en l´acció social i, continuam ara més que mai, amb més coratge, ànim i optimisme envers a la situació que vivim, amb més força per lluitar i defensar els drets dels docents de l´ensenyament públic.


ACCIÓ SOCIAL

ANPE, AFILIATS I EMPRESES COL.LABORADORES.

En aquests dies de gran preocupació pel nostre futur laboral, us recorda que des del sindicat ANPE mantenim, amb més força que mai, l’esperit de servei i d’ajuda als nostres afiliats i demés docents de l´ensenyament públic. És per això que volem oferir a tots els nostres afiliats tota una serie de noves promocions signades baix conveni de col.laboració amb diverses empreses on els afiliats podran gaudir d´un descompte molt interessant. Al final del mail trobareu el logotip de les empreses col.laboradores. Esperam que aquestes ofertes siguin satisfactòries, i mantenim el compromís d´ampliar els convenis amb noves empreses que vulguin participar amb aquesta iniciativa.

Cal recordar que el Sindicat ANPE s’autogestiona a partir dels ingressos de les quotes dels seus afiliats i dels cursos de formació, presencials i a distància. Degut a la gran importància que teniu per nosaltres, creim des del Sindicat ANPE que és necessari tenir un detall amb vosaltres, presentant una varietat d´ofertes en material escolar, òptiques, estètiques, gimnasos, material informàtic i, fins i tot, roba per neonats,... ANPE continua, ara més que mai, amb més coratge, ànim i optimisme envers a la situació que vivim, amb més força per lluitar i defensar els drets dels docents de l´ensenyament públic. Aprofit aquesta carta per donar un agraïment sincer a tots els nostres afiliats per mantenir la confiança en ANPE.

Feb 12 | El Docent | 17


INFORMACIÓ D´INTERÈS

ANPE RESUMEIX LA MESA SECTORIAL DE DIMARTS 10 GENER En aquesta mesa sectorial s'han tractat dos assumptes: 1. La DG de Planificació i Centres ha endurit els criteris per a la consolidació de plantilles als centres públics especialment als CEIPS (a les places de PT, AL i AD en referència al +1 i +2) i als IES (a les places dels orientadors i suports de llengües, ciències i àmbit pràctic).

Recordam al Govern que no volem més retallades. Els docents ja suporten una reducció de sou, un augment del 2% de l'IRPF i una retallada del 30% a les pagues extraordinàries. A més, hem d'afegir l'augment de l'horari lectiu a secundària i la no contractació d'un

Des d'ANPE pensam que aquest mesura es pot traduir en una retallada important de places docents per al proper curs escolar, afectant sobretot, als funcionaris interins que ocupen places de suports i als departaments d'orientació. nombre important d'interins, la qual cosa suposa una passa enrere per oferir una bona qualitat a l'ensenyament.

2. També ens han presentat una sèrie de mesures per reduir el dèficit públic en relació a determinades despeses de Volem reiterar que invertir en educació personal per gratificacions econòmiques és, a mig i llarg rebudes per fer termini, la millor Recordam al Govern que no volem més determinats serveis fora de retallades. Els docents ja suporten una reducció manera de sortir la crisi de sou, un augment del 2% de l'IRPF i una de l'horari laboral. econòmica. retallada del 30% a les pagues extraordinàries.

Feb 12 | El Docent | 18


NOVA RETENCIÓ DE L´IRPF, APLICABLE A PARTIR DE L´1 DE FEBRER DEL 2012

En els períodes impositius 2012 i 2013, la cuota de retenció a la que es refereixen els apartats 1 i 2 de l´article 85 sobre el Reglament de l´Impost sobre la Renta de les Persones Físiques, s´incrementarà a l´import resultant d´aplicar a la base per a calcular el tipus de retenció dels tipus prevists en la següent graella:

Feb 12 | El Docent | 19


ELS CURSOS DE FORMACIÓ

ANPE AJUDA A LA FORMACIÓ CONTINUA DEL DOCENT

L

a nostra oferta formativa és el resultat d’un llarg procés d’anàlisi, de planificació; realitzat amb voluntat de donar resposta a les necessitats formatives de l’àmbit educatiu a les Illes Balears. És per això que s´ha decidit des d´ANPE realitzar un curs d´anglès de preparació per aconseguir el nivell Intermedi II de l´Escola Oficial d´Idiomes. Des d’ANPE Illes Balears volem contribuir a la millora de la qualitat de l’educació, les nostres activitats de formació volem ser un instrument eficaç per resoldre les necessitats formatives del professorat, unint això amb les demandes i mancances dels docents que fan feina als centres educatius de la nostra comunitat, en definitiva, es tracta de millorar la qualitat de l’aprenentatge de l’alumnat.

CURSOS PRESENCIALS:

EL NORDIC WALKING PER LA SERRA DE TRAMUNTANA

ITINERARIS DIDÀCTICS PER L´ART I LES LLEGENDES DE PALMA

ITINERARIS DIDÀCTICS PER LES TORRES DE DEFENSA DE MALLORCA

CURS D´ANGLÈS. INTERMEDI II

L´OCEÀ I EL CANVI CLIMÀTIC DEL NOSTRE ENTORN

FUNCIONAMENT I RECURSOS DE LES POSSESSIONS DE MALLORCA

Feb 12 | El Docent | 20


L´OPINIÓ DELS NOSTRES AFILIATS

UN PACTE EDUCATIU Pensant en les pròximes generacions no en les pròximes eleccions. Des de la instauració de la democràcia, les lleis educatives són aquelles que han experimentat més canvis. L’any 1985 aparegué la LODE (Llei Orgànica del Dret de l’Educació), Antoni Martorell iniciada en temps de la UCD; al 1990 el sistema educatiu espanyol passà a regir-se per la LOGSE (Llei Orgànica General del Sistema Educatiu); al 1995 sorgí la LOPEG (Llei Orgànica de Participació, Avaluació i Govern dels Centres Docents), ambdues socialistes; al 2002, la LOCE (Llei Orgànica de Qualitat de l’Educació), que fou redactada durant el mandat del Partit Popular ajornada la seva aplicació pel Reial Decret 1318/2004. Finalment, l’any 2006 la Llei Orgànica d’Educació (LOE), promoguda pel Govern de José Luís Rodríguez Zapatero. Això suposa que des de 1985 a 2012 han aparegut 5 lleis orgàniques d'educació. Així doncs, podem dir que hem tengut una llei orgànica d’educació diferent cada 5 anys. Les postures enfrontades, els debats estèrils el pensar més amb les pròximes eleccions que en les pròximes generacions -Winston Churchill- res o molt poc aporta a la qualitat de l’educació. És evident que els canvis continus de lleis provoquen una desorientació en l’alumnat, confusions en els docents i desconcert entre els pares. Pareix que ha arribat el moment d’arribar a un compromís que faci de l’educació una prioritat. La majoria de ciutadans, i per suposat els professionals de l’ensenyament, volem que els partits polítics aparquin les seves diferències i arribin a un gran acord que doni al sistema educatiu estabilitat i perdurabilitat. Un pacte per l’educació no ha d’esser una declaració d’intencions sinó un compromís d’actuació immediata per tal d’aconseguir un model d’ensenyament durador, que no canviï radicalment cada vegada que hi hagi un canvi polític. Ara bé, és clar que el sistema educatiu ha d'experimentar canvis, perquè ha de ser un element viu i dinàmic, però aquests canvis no poden tenir la magnitud que han tingut fins ara. És necessari, doncs, establir els fonaments d’un model educatiu fort i alhora flexible a les necessitats que vagin sorgint, que permeti canvis evolutius, però no canvis estructurals. Per tant, es tracta de trobar un model amb unes directrius coherents, clares i precises i que no sigui un instrument per difondre unes ideologies concretes i que tampoc serveixi per satisfer determinades exigències partidistes en rèdits electorals. Cal establir principis que garanteixin una educació de qualitat i que conformin una escola plural i que possibiliti a les famílies la llibertat d’elecció.

Feb 12 | El Docent | 21


Des de la voluntat de facilitar en la mesura de les nostres possibilitats el diàleg, presentam a continuació una sèrie de propostes pel debat articulades al voltant del que ens sembla que han de ser els pilars del pacte per l'educació: El model i estructura del sistema educatiu. La vertebració i cohesió del sistema educatiu, i la coordinació i cooperació entre totes les administracions educatives. El finançament de l'ensenyament. La situació del professorat i el seu desenvolupament professional. La regulació del principi de llibertat d'elecció de centre, la participació, el funcionament dels centres i el desenvolupament de la seva autonomia pedagògica i organitzativa. En aquest primer article tractarem del primer punt que fa referència al model i estructura del sistema educatiu. Les propostes que presentem estan elaborades no només des de la reflexió pròpia sinó des de la nostra vinculació amb el professorat, al qual representem i la veu és precisament la que es recull en elles. L´article complet el trobareu a la nostra web.

¡UN HURRA POR LOS PROFESORES DE PRIMERO DE PRIMARIA! Estoy convencido de no descubrir nada nuevo al afirmar que “Primero de Primaria” es un curso clave, vital, decisivo e importante. Es el curso por excelencia, donde se descubre capacidad y posibilidades, donde se RAMIRO CABELLO adquieren hábitos y formas, donde afloran y modelan personalidad y carácter, donde se aprenden y adquieren la base y los cimientos de todo el aprendizaje posterior: LA LECTURA Y LA ESCRITURA. De lo que no estoy tan convencido es de si todos los profesores estáis o no de acuerdo conmigo. Posiblemente, cada profesor, defienda su curso como el más importante, y hacen bien, pero con el corazón en la mano y la conciencia limpia de subjetividades… ¿A que tengo bastante razón y fundamento al afirmar, cuando menos, que Primero de Primaria es muy diferente a cualquier otro curso?

Feb 12 | El Docent | 22


Desde la década de los sesenta la ley de enseñanza ha cambiado varias veces, han aparecido nuevas terminologías pero, en la práctica, en el primer curso de primaria siempre se ha enseñado lo mismo: A leer y a escribir. Y año tras año ha sido y sigue siendo una gran aventura, un apasionante reto donde la experiencia del profesor juega un papel decisivo y facilita mucho el éxito. Es cierto que hace ya unos años, con la llegada de las enseñanzas tempranas, los niños empiezan el aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de los tres, cuatro años y muchos, al terminar su tercer curso de infantil “leen”. Desde aquí, toda mi admiración para los profesores de infantil. Porque se necesita ser valiente, tenaz, optimista y muy cariñosos para permanecer en estos cursos donde todo está absolutamente por hacer. Pero vosotros, mejor que nadie, sabéis que no todos los alumnos que pasan a primero saben leer y mucho menos escribir. Por muy buen método que se aplique, por mucha experiencia que se tenga, lo cierto es que, independientemente de la edad que se empiece a enseñar a leer a un niño, este no aprenderá hasta no tener la madurez y capacidad necesaria para ello. Por todo ello, cada comienzo de curso, cada primer día de clase el profesor de primero de primaria se encuentra con: -Niños que leen. -Niños que desconocen las sílabas trabadas o mixtas. -Niños que sólo dominan las sílabas directas. -Niños que sólo conocen algunas letras del abecedario. -Niños que sólo conocen las vocales. Y esto es lo más frecuente y no debe extrañarnos porque, gracias a Dios, nosotros, los profesores, no trabajamos frente a un ordenador, aplicando un determinado programa que al dar a la tecla del “intro” automáticamente todos los niños aprenden las sílabas directas; un nuevo espacio, damos al “intro” y todos los niños aprenden las sílabas inversas y un nuevo espacio, seguimos el programa y todos los niños leen. ¡Ya nos gustaría! Lo bonito y lo difícil es que trabajamos con personas, pequeñas, sí, pero con una personalidad, carácter e inteligencia muy diferentes. Y lo primero que el profesor tiene que lograr es que TODOS lean y escriban. ¿Cómo conseguirlo? ¿Verdad que es un reto apasionante? No es propósito mío dar lecciones ni pautas a nadie en este apartado, porque aquí el tradicional y famoso dicho “cada maestrillo tiene su librillo” es rigurosamente cierto y se cumple al pie de la letra. Un mismo método de lectura, aplicado en varias clases y por distintos profesores, su metodología sería completamente diferente, aunque tuviese los mismos resultados. Y creo que debe ser así. Me atrevería a decir que desconfío del profesor que no aporta algo personal al método que utiliza, que no hace “suyo” el propio método. Porque eso indica que no se involucra, que no conecta, que no se une a sus alumnos. No importa qué método se utilice, porque los alumnos aprenden con cualquiera. Quien tiene que dominar el método es el profesor, de lo Feb 12 | El Docent | 23


contrario será una dificultad más para los alumnos, porque rápidamente se dan cuenta de ello. Me gustaría subrayar un factor decisivo, que a mi modo de ver, debe ir implícito en la actitud del profesor de primero: Demostrar cariño y entrega a todos los alumnos. Porque es la mejor manera de lograr una gran exigencia en el día a día. Un alumno de seis, siete años, que se siente atendido y querido por su profesor, responde con todo su esfuerzo y posibilidades a las exigencias que se le pidan. Es mucho más eficaz que una regañina. Por último, quiero invitaros a considerar que cuando en tercero, quinto, sexto y todos los demás cursos, el profesor ordena abrir el libro por la página ciento treinta y cinco para empezar a leer, su profesor de primero, les ha tenido que enseñar las unidades, decenas, centenas… y por supuesto enseñar, afianzar y reforzar todo su proceso de aprendizaje de la lectura.

LOS TRES TIPOS DE AUTORIDAD El doctor Belsky, reconocido internacionalmente, está considerado un investigador en el campo del Desarrollo Infantil y los Estudios de la familia, atrevido y controvertido sostiene por ejemplo que no hemos de querer ser amigos Aina Aguiló de nuestros hijos ,ya que tenemos toda la vida por delante para serlo, y mejor cuando sean jóvenes y adultos y no cuando son niños ya que puede ser incompatible con decirles que no casi a todas horas , con negar privilegios, castigar, con poner normas, en fin, con representar a la autoridad. Algo parecido a lo que le ocurre a los maestros y profesores, para mantener el orden en la clase. Después de más de veinte años de coleguismo, de querer socializar hasta las matemáticas, nos hemos dado cuenta de que un poco de autoridad, esfuerzo y disciplina no nos iría tan mal en nuestras escuelas. Un estudio reciente de nuestra Conselleria saca a la luz que un tercio de los maestros y profesores de las Islas Baleares han sufrido agresiones verbales o físicas, mientras que otro estudio hablaba que los profesores han dejado de ser un referente para los alumnos. Llevamos más de veinte años de una normativa sobre educación que habría proscrito las palabras, disciplina, esfuerzo, autoridad, etc. A nadie le sorprende ni cree innecesario que la autoridad de los padres y madres sobre sus hijos este reforzada por la misma legislación, es natural, es obvio, dicen los mismos que se extrañan cuando se habla de dar autoridad legal a los profesores. Tanto el padre como la madre como la maestra o el profesor se han de ganar su autoridad en el ámbito de su relación intima con su hijo/alumno , a esta autoridad la que se gana dentro de clase, compañeros de profesión, a vosotros me dirijo ahora; a esta: ni leyes, ni el claustro, ni la

Feb 12 | El Docent | 24


asociación de padres os van ha ayudar en nada, a esta se la tiene que ganar cada uno con su profesionalidad consultando a sus compañeros, dejándose asesorar, reciclándose y no dejándose de cultivar nunca es la que podemos llamar autoridad moral. La otra la autoridad social la más externa, el círculo que sale del aula y que recorre todo el entorno educativo, se encuentra a medio camino entre nuestra propia iniciativa la del claustro, en fin, la imagen del docente en este círculo externo al aula, depende en parte de los responsables del centro, de los responsables políticos y de los representantes de los padres, nosotros debemos ser conscientes que debemos ser combativos con esta imagen del maestro pero es la sociedad en general la que ha de crear la sinergias necesarias para establecer los valores positivos hacia la figura del docente . En los medios de comunicación en la películas, en la series de televisión, en general, nos encontramos mensajes positivos a favor de la institución de la familia. En los últimos años han proliferado series de televisión que han presentado al profesor como el colega el amiguete más amiguete de todos. Estas series han hecho mucho daño a la figura del profesor, sin embargo no desdicen ni desentonan con la pedagogía que esconde la legislación socialista que hemos sufrido hace mas de veinte años y que nos ha llevado a estos niveles ínfimos de calidad educativa. A estas dos esferas o círculos de autoridad hay que añadir la autoridad legal que es la que completa realza y da sentido a los otros dos niveles, esta última es la que tiene que venir dada por ley, sólo así podremos recuperar el prestigio del profesorado y de la educación en general.

Feb 12 | El Docent | 25


ANPE ILLES BALEARS presenta ell concurs de dibuix "LA PAU VIATGERA” en commemoració del dia de la Pau que es celebra el 30 de Gener, i amplia els seus premis gràcies a la col—laboració de PALMA AQUARIUM i HOTELS BARCELÓ. PREMIS: -- EDUCACIÓ INFANTIL: Taló 100 euros per l'aula + ACAMPADA MARINA A PALMA AQUARIUM (nin + pares) -- 1r CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Taló 100 euros per l'aula + 2 NITS HOTELS BARCELÓ règim mp (nin + pares) -- 2r CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Taló 100 euros per l'aula+2 NITS HOTELS BARCELÓ règim de mp (nin + pares) -- 3r CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Taló 100 euros per l'aula+2 NITS HOTELS BARCELÓ règim de mp (nin + pares)

CURSOS A DISTÀNCIA DE 110 HORES (Qüestionari tipo test) • •

COM ELEMENT PER A MILLORAR LA MOTIVACIÓ DOCENT I ELS RESULTATS DELS ALUMNES. Del 03/10/2011 al 03/11/2011 LES BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS EN ELS CENTRES EDUCATIUS. Del 07/11/2011 al 07/12/2011

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I CONCENTRACIÓ APLICADES A L´ÀMBIT EDUCATIU. Del12/12/2011 al 12/01/2012

• • •

LA RELACIÓ FAMILIA I ESCOLA. Del 13/01/2012 al 13/02/2012 ANGLÈS PRESENCIAL, INTERMEDI II. Del 14/02/12 al 31/05/12 TRACTAMENT DELS TRASTORNS DE CONDUCTA A L´ÀMBIT EDUCATIU. Del 14/02/2012 al 14/03/2012

• • •

PISSARRES DIGITALS. ADÉU AL GUIX. Del 16/03/2012 al 16/04/2012 PISSARRES DIGITALS II. ADÉU AL GUIX. Del 17/04/2012 al 17/05/2012 WIKIS I BLOGS APLICATS A L’ÀMBIT EDUCATIU. Del 18/05/2012 al 18/06/2012 COMUNICACIÓ I EXPOSICIÓ A L’ÀMBIT EDUCATIU. Del 19/06/2012 al 19/07/2012


FULL D’AFILIACIÓ Nom

Primer llinatge

Segon llinatge

D.N.I. amb lletra

Data de naixement

Adreça

Núm.

Telèfon 1

Telèfon 2

Pis i porta

Localitat

C.P.

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Cos

Situació administrativa

(mestres, secundària, FP, …)

(definitiva, interina, expectativa, altres)

Centre de treball

Especialitats que posseeixes

Especialitats que imparteixes

DADES PER A LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA Titular del compte

N.I.F.

Sr/a director/a: els agrairé, que fins a nova ordre, vulguin atendre amb càrrec al meu compte els rebuts que els siguin presentats per ANPE ILLES BALEARS – SINDICAT INDEPENDENT Banc/Caixa Carrer de l’oficina Localitat C.P.

Número de compre (20 digits) Entitat

Codi Oficina

DC

Número de Compte

COMPTE CORRENT AFILIACIÓ: SA NOSTRA: 2051-0106-24-1035225716 Signatura del/la titular

A

,

de

de 20


Revista ANPE 2012 Febrer Illes Balears El Docent  
Revista ANPE 2012 Febrer Illes Balears El Docent  

Revista ANPE 2012 Illes Balears títol el docent, informació sobre l´educació pública, revista 4

Advertisement