Page 1

Vyúčtování projektu Lusófona - Festival portugalského jazyka a lusofonní kultury za rok 2012

1. ÚDAJE O PŘÍJEMCI PŘÍSPĚVKU Název příjemce: Lusofonia Aberta, o. s. IČ: 26565145 DIČ: CZ26565145 Rodné číslo: (pouze fyzické osoby) Tel: 603101425 E-mail: kkristyna@gmail.com Kontaktní adresa: Portugalské centrum, Josefská 6, 118 00 Praha 1 Vyúčtování provedl: Kristýna Kuhnová

2. PŘÍSPĚVEK POSKYTNUT PRO OBLAST (OZNAČTE) Název projektu Termín konání

LUSÓFONA - Festival portugalského jazyka a lusofonní kultury 21. - 23. 6. 2012

Typ projektu:

klasická hudba populární hudba divadelní představení taneční představení multižánrové představení (hudba, tanec, divadlo ap.) studentský projekt – příspěvek na akci

studentský projekt – příspěvek na studium, kurz ap. ostatní Zaměření projektu:

inscenační projekt včetně přípravy a repríz, koncert festival, přehlídka

soutěž kurz, dílna, seminář projekt pro veřejnost (např. oslavy města, jarmarky ap.) ostatní


3. NÁKLADY NA PROJEKT ROZPOČET PROJEKTU NÁKLADY NA PROJEKT 1. Provozní náklady celkem z toho: - nájem prostor na realizaci projektu - nájem techniky na realizaci projektu - spotřeba materiálu a kostýmy max. do výše 30% z poskytnutého příspěvku - poštovné, telefony 2. Honoráře (specifikujte) Tam Tam Batucada Simone Correia tanečnice Diabo na Cruz hudební kapela DJ moderátor Překladatelé, titulkáři Grafik 3. Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce, dohody o činnosti (specifikujte) 4. Náklady účinkujících, hostů a produkce celkem z toho: - ubytování - doprava (např. hromadná doprava osob najatým dopravním prostředkem nebo doprava hud. nástrojů či kulis atp.) - cestovné Diabo na Cruz 5. Náklady na propagaci (specifikujte) CELKEM PR servis Tisk plakátů Distribuce 6. Autorské poplatky 7. Ostatní náklady související s projektem (rozepsat) NÁKLADY CELKEM

CELKEM 24 350 19200 1000 1150 3000 110 340 6840 7000 87 000 1500 2000 6000 0 0 85 000 20 000 3000 62 000 4820 0 4320 500 0 0 224 510

ZE ZDROJŮ NADACE 0 0 0 0 0 10 000 6840 3160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000


4. SEZNAM DOKLADŮ A POLOŽEK HRAZENÝCH Z PŘÍSPĚVKU NADACE Pořadové číslo dokladu ve vyúčtování

1 2

Druh dokladu

Druh nákladu

například: honorář – Jan Novák (houslista), pronájem sálu, ...

např. paragon, faktura, ...

smlouva smlouva

honorář honorář

Součet

Částka celkem

Hrazeno z příspěvku

6840 7000

6840 3180

13840

10000

Datum úhrady

26. 6. ’12 3. 7. ’12

Ve stanoveném termínu (do 30ti dnů po skončení akce) dodejte krátké slovní zhodnocení projektu spolu s kompletně vyplněným formulářem pro vyúčtování a doložte jej kopiemi účetních dokladů (např. výdajových či příjmových pokladních dokladů, paragonů, faktur), výpisů z bankovních účtů k bezhotovostním platbám, smluv atd. Přiložte také propagační materiály s logem nebo textem o podpoře NADACE ŽIVOT UMĚLCE, jako doklad o plnění prezentace nadace. Odezva v médiích – přiložte případné kritiky, reportáže či další reference na projekt. 

Příjemce příspěvku čestně prohlašuje, že údaje, které uvedl ve formuláři vyúčtování: 1) jsou uvedeny úplně a správně 2) odpovídají skutečnosti 3) odpovídají účetnictví příjemce Podepisující osoba, není-li sama příjemcem příspěvku, prohlašuje, že je oprávněna jednat a podepisovat jménem příjemce příspěvku. Podepisující osoba si je vědoma možných správně-právních i trestněprávních důsledků nepravdivého čestného prohlášení (včetně trestného činu dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku). Datum: 8. července 2012 Podpis příjemce příspěvku resp. osoby oprávněné jednat jménem příjemce (jeli příjemcem právnická osoba), příp. razítko:

Kristýna Kuhnová předsedkyně Lusofonia Aberta, o. s.

Título  
Título  

Descrição teste1