Page 1

Stad Antwerpen District Ekeren Districtsraad

beraadslaging/proces verbaal Kopie

Samenstelling: de heer Ronny Kruyniers, voorzitter districtsraad; De heren Koen Palinckx, Christophe Thomas, mevrouw Sabine Coene, de districtsschepenen, de heer Freddy Geens, mevrouwen Yolande Boudewijns, Ilse De Schutter, de heren Freddy Wens, Louis Van Gasse, Erik Bernard, Kurt Van Noten, Marc Elseviers, mevrouwen Christel Luyckx, Nancy Verrijke, de heer Steven De Schepper, mevrouw Emelie Smits, de heren, Luc Van Berlo, Benoit Mores, mevrouw Elke Van Espen, de leden; Mevrouw Karin Nauwelaerts, secretaris. Iedereen aanwezig. Openbare zitting van 26 april 2011

Ekeren 1

A-Punt

Integraal waterbeleid. Toetsing signaalgebieden benedenschelde. Advies raadslid Ilse De Schutter. (Jaarnummer 437)

Auteur: Nicole Nijs

Motivering In het kader van de opmaak van de bekkenbeheerplannen zijn verschillende uitgebreide analyses uitgevoerd die tot doel hadden een aantal voor water belangrijke gebieden in kaart te brengen. Het betreft o.a.: - Waterconserveringsgebieden (WC) zijn gebieden waar de neerslag van nature lang wordt vastgehouden. Ze fungeren omwille van hun specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons door het water een tijd vast te houden en vertraagd af te voeren en zijn daardoor van groot belang om o.m. verdroging en overstromingen te voorkomen. - Actuele waterbergingsgebieden (AW) zijn de voor waterberging geschikte gebieden die ook effectief door het watersysteem worden aangesproken voor waterberging. Het zijn zones waar een waterbergingsfunctie mogelijk is, m.a.w. waar er geen wateroverlast is voor de bestaande bebouwing. - Potentiële waterbergingsgebieden (PW) zijn zones die (tot nu toe) geen wateroverlast(meer) hebben gekend – bv. omdat de waterloop is rechtgetrokken of omdat de oevers zijn verhoogd – maar wel fysisch geschikt zijn om water te bergen. Mits enkele ingrepen kunnen immers potentiële waterbergingsgebieden indien nodig voor waterberging gebruikt worden als actief overstromingsgebied

Feiten en context Voor Ekeren is het Bekkenbeheerplan Benedenschelde relevant. Hierin is als actie A 1.2.1 de evaluatie naar het effectief huidig bodemgebruik (en mogelijke alternatieven m.b.t. bestemming) voor een aantal zones gelegen in actueel of in potentieel waterbergingsgebied of in waterconserveringsgebied opgenomen. In het vakjargon wordt deze actie ook omschreven als de ‘toetsing van signaalgebieden’. Een signaalgebied wordt gevormd door een overlap van een nog niet ontwikkelde, harde gewestplanbestemming met een waterconserveringsgebied, een actueel waterbergingsgebied of een potentieel waterbergingsgebied. Tijdens de raadscommissie van 4 april gaf Guido Janssen , Planningsverantwoordelijke van het Benedenscheldebekken toelichting over de Toetsing Signaalgebieden in het Benedenscheldebekken. Het signaalgebied Puihoek (Schoon Schijn-Zwarte Beek) Antwerpen-Kapellen ligt deels in Ekeren en deels in Kapellen. districtsraadsbesluit: 437 van dinsdag 26 april 2011 Pagina 1 van 4


Stad Antwerpen District Ekeren Districtsraad

beraadslaging/proces verbaal Kopie

De overlap tussen de zogenaamde harde bestemmingen en de waterconserveringsgebieden is in het Bekkenbeheerplan Benedenschelde weergegeven in Figuur 39 (zie bijlage 1).Een deel van het signaalgebied Puihoek valt binnen deze kaart. Vanuit de drietrapsstrategie vasthouden-bergenafvoeren is het belangrijk dat deze gebieden optimaal worden behouden of hersteld en een (verdere) achteruitgang van de oppervlakte wordt vermeden. Het is aangewezen een optimaal behoud van de waterconserveringsgebieden na te streven en te streven naar een vrijwaring van bebouwing/verharding in de waterconserveringsgebieden. Multifunctionaliteit van waterconservering met de sectoren huisvesting en industrie is niet aangewezen. Het is bijgevolg belangrijk om nog niet bebouwde zones in de gewestplanbestemmingen woongebied en industriegebied die in waterconserveringsgebied gelegen zijn, (zie bijlage 1) ook in de toekomst te vrijwaren van bebouwing/verharding. Over deze zones wordt hierbij geen definitief oordeel geveld in kader van de visievorming op bekkenniveau. Zolang de bestemming woongebieden,industriegebieden, recreatiegebieden in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening bebouwing vergunbaar maken, kan geen absoluut bouwverbod gelden in deze gebieden zelfs als ze gelegen zijn in waterconserveringsgebied. In samenspraak met ruimtelijke ordening en de betrokkenen dienen deze specifieke gebieden tijdens de planperiode verder te worden geëvalueerd i.f.v. het aanreiken van duurzame oplossingen. De noodzaak om het al of niet bouwvrij houden van een zone zal in belangrijke mate worden bepaald o.b.v. detailinformatie betreffende de waterhuishouding, terreinkennis van de waterbeheerder en het belang van de zone in kwestie m.b.t. waterconservering. (zie Actie A 1.2.1). het bodemgebruik van open ruimtefuncties dient afgestemd te worden op een natuurlijk grondwaterpeil. De overlap tussen de zogenaamde harde bestemmingen en de actuele waterbergingsgebieden is in het Bekkenbeheerplan Benedenschelde weergegeven in Figuur 41 (zie bijlage 2), en bedraagt ca. 3,6 % van het Benedenscheldebekken. Een deel van het signaalgebied Puihoek valt binnen deze kaart. Deze gebieden worden best gevrijwaard door: Een maximaal behoud van de actuele waterbergingsgebieden en naar een vrijwaring van bebouwing/verharding in de actuele waterbergingsgebieden te streven. Multifunctionaliteit van waterberging met de sectoren huisvesting en industrie is niet aangewezen. Het is bijgevolg belangrijk om nog niet bebouwde zones in de gewestplanbestemmingen woongebied en industriegebied gelegen in actueel waterbergingsgebied (zie bijlage 2)ook in de toekomst te vrijwaren van bebouwing/verharding. De noodzaak om en het al of niet bouwvrij houden van een zone zal in belangrijke mate worden bepaald door het vastgestelde overstromingsrisico, het gevoerde waterbeheer ter plaatse en de rol die het gebied in kwestie speelt m.b.t. het voorkomen van wateroverlastknelpunten benedenstrooms. (zie Actie A 1.2.1). Geen enkel deel van het signaalgebied Puihoek is gelegen in potentiëel waterbergingsgebied (PW). Het doel van de actie “toetsing signaalgebieden” is om deze gebieden verder in detail te onderzoeken en de eventuele knelpunten te duiden. Pas dan kunnen – in samenwerking met ruimtelijke ordening en andere betrokkenen – de signaalgebieden verder worden geëvalueerd in functie van het aanreiken van een duurzame oplossing. Het resultaat van deze actie kan dan worden ingebracht in de planprocessen ruimtelijke ordening en ondersteuning bieden aan de adviesverlenende / vergunningverlenende instanties. districtsraadsbesluit: 437 van dinsdag 26 april 2011 Pagina 2 van 4


Stad Antwerpen District Ekeren Districtsraad

beraadslaging/proces verbaal Kopie

Het bekkensecretariaat van de Benedenschelde is gestart met de toetsing signaalgebieden. In eerste instantie is de toetsing uitgevoerd voor het signaalgebied Puihoek (Schoon Schijn-Zwarte Beek) Antwerpen-Kapellen. In de bekkenspecifieke bundel wordt uitgelegd hoe de toetsing is gebeurd en wat het statuut van het document is. Per signaalgebied is een specifiek document opgemaakt waarin een analyse gebeurd van de bestaande toestand, de juridische status en de beleidsmatige keuzes die de verschillende overheden hebben gemaakt (bv. de visie uit de gemeentelijke en provinciale ruimtelijke structuurplannen, bestemming volgens gewestplan, BPA’s RUP’s, of er al dan niet verkavelingsvergunningen werden verleend, de analyse van de gevoeligheid voor overstroming en de noodzaak voor waterberging op basis van de watertoetskaarten, de federale risicokaart voor overstromingen (die aangeeft waar het moeilijk wordt gebouwen te verzekeren tegen overstromingen), acties uit het bekkenbeheerplan en het deelbekkenbeheerplan, …). In de specifieke bundel voor het signaalgebied Puihoek (Schoon Schijn-Zwarte Beek, AntwerpenKapellen) wordt als conclusie voor het Ekerse deel van het gebied het volgende gesteld: “Vermits het aandachtsgebied op het gewestplan bestemd is als reservegebied voor woonwijken, wordt voor het centrale deel van het aandachtsgebied een herbestemming naar een bestemming die verenigbaar is met de functies van waterberging en waterconservering voorgesteld. Een planologische ruil kan het verlies aan woongebied compenseren.” Wij gaan inhoudelijk akkoord met deze conclusie (die trouwens in overeenstemming is met de visie die is vastgelegd in het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen Ontwerpen) en geven daarom gunstig advies over de uitgevoerde toetsing van het signaalgebied Puihoek (Schoon Schijn –Zwarte Beek, Antwerpen/Kapellen). Daarnaast vragen we aan de stad om dan ook spoedig deze herbestemming te realiseren via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarnaast merken we op dat ook Hoekakker terug te vinden is op de kaarten 39, 41 en 43, maar dat het bekkensecretariaat daar tot op heden nog geen toetsing voor heeft uitgewerkt. Vandaar dat we in het advies ook expliciet vragen een gelijkaardige toetsing uit te voeren voor Hoekakker. In het gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen is in de stedenbouwkundige voorschriften van het woonuitbreidingsgebied Hoekakker weliswaar voorzien dat Hoekakker maar kan ontwikkeld worden als de nodige maatregelen voor het beperken van de overstromingsrisico’s in de rest van Ekeren Donk zijn uitgevoerd. De realisatie van de ongelijkgrondse kruising van de goederenspoorlijn en de uitbouw van uitwijkbundels, na de definitieve inwerkingtreding van het gewestelijk RUP Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen, maken dat alle beschikbare waterberging ingenomen wordt voor de compensatie van die nieuwe infrastructuur. De Vlaamse Regering heeft op 8 april 2011 dat RUP principieel definitief vastgesteld met het oog op adviesvraag aan de Raad van State. Dat betekent dat dit nog voor de zomer zal in werking treden en Infrabel dan de vergunning kan verkrijgen. Ook de realisatie van het sportpark Oude Landen, waar de stad een gemeentelijk RUP voor opmaakt, zal het laatste restje beschikbare ruimte voor waterberging aan de oostzijde van de spoorweginfrastructuur opsouperen. Dat betekent dat de realisatie van woningen in Hoekakker niet mogelijk wordt omdat Hoekakker de laatste resterende open ruimte is waar nog water kan geborgen worden om de bestaande problemen in Ekeren Donk op te lossen. Juist daarom is een toetsing van dit signaalgebied belangrijk. We vragen dan ook aan het bekkensecretariaat om hier zo snel mogelijk mee aan te vangen.

districtsraadsbesluit: 437 van dinsdag 26 april 2011 Pagina 3 van 4


Stad Antwerpen

beraadslaging/proces verbaal Kopie

District Ekeren Districtsraad

Besluit De districtsraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1 De districtsraad gaat akkoord met de conclusies van de toetsing voor het signaalgebied Puihoek (Schoon Schijn – Zwarte Beek, Antwerpen/Kapellen) om het gebied te herbestemmen naar een bestemming die verenigbaar is met de functies van waterberging en waterconservering vanwege de watergevoeligheid.

Artikel 2 Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiĂŤle gevolgen.

Geen afschriften.

districtsraadsbesluit: 437 van dinsdag 26 april 2011 Pagina 4 van 4

Integraal waterbeleid toetsing signaalgebieden b  

hoekakker

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you