Page 1

GROENKRANT GROEN EKEREN > APRIL 2014

5

6

>

GROEN EN EUROPA

ZET DE DISTRICTSRADEN NIET BUITENSPEL

Wouter Van Besien (Groenvoorzitter en lijsttrekker Vlaams Parlement), Meyrem Almaci (Lijsttrekker Kamer) & Kristof Calvo (2e plaats Kamer)

SAMEN BETER DOEN Groen pakt uit met een ambitieus programma voor meer welvaart, meer jobs en minder vervuiling. “Wij koppelen meer jobs en eerlijkere lonen aan het aanpakken van de vervuiling. Dat is beter voor onze portefeuille en onze gezondheid,” zegt Groen voorzitter Wouter Van Besien. Groen vraagt hiervoor uw steun omdat we het samen beter kunnen doen. Groen heeft vernieuwende voorstellen klaar om het dagelijkse leven van de Vlaming en de Brusselaar te verbeteren. Mensen kampen met heel wat problemen die dringend een oplossing verdienen. Denk aan de jonge ouders die geen crèche of school vinden voor hun kind. Denk aan de ouderen die zorg nodig hebben maar waar geen plaats voor is. Onze energiefactuur loopt op. En veel jongeren vinden geen job terwijl ze zin hebben om te werken en graag een stabiel inkomen zouden hebben. Hoe gaat Groen zorgen voor meer jobs en eerlijkere lonen? Wouter Van Besien: “Wij verlagen de belastingen op arbeid. Zo zorgen we ervoor dat mensen met een bescheiden of een gemiddeld loon netto meer overhouden. We verminderen ook de kosten voor de bedrijven om mensen aan te nemen. Zo komen er meer jobs bij. In de plaats vragen we aan de superrijken, die winsten maken met hun vermogen, een eerlijke bijdrage. Zij betalen vandaag heel wat minder belastingen dan de mensen die werken. Ten slotte laten we de mensen en bedrijven die meer dan anderen vervuilen, een bijdrage leveren. Zo zorgen we tegelijk voor een gezondere leefomgeving. Dat is dubbele winst: een hoger loon en een betere gezondheid.” Heeft Groen een voorstel om de hoge energiefactuur naar omlaag halen? WVB: “Hoe minder energie je verbruikt, hoe minder je betaalt. Mensen die minder

energie verbruiken, krijgen een lagere factuur. Mensen die meer dan gemiddeld verbruiken, zullen meer betalen. We voorzien ook meer ondersteuning om mensen te helpen hun huis goed te isoleren. Minder energie verbruiken, is beter voor onze portefeuille en het milieu.” Het plaatstekort in het onderwijs en de zorg is nog zo’n heet hangijzer. Wat zijn de plannen van Groen? WVB: “Of het nu gaat om peuters, schoolgaande kinderen, mensen met een handicap of ouderen: iedereen verdient een plaats in onze maatschappij. We zorgen voor meer plaatsen in de crèches, scholen en professionele zorg, gecombineerd met betere mogelijkheden voor familie en vrienden om aan mantelzorg te doen. Het komt er op neer om hier een politieke prioriteit van te maken. Dat doen de andere partijen niet. CD&V, sp.a, OpenVLD en N-VA zitten in de federale en de Vlaamse regering en hebben deze problemen laten aanslepen. Daarom vraagt Groen uw steun. Samen kunnen we het beter doen.”

WOUTER VAN BESIEN Voorzitter wouter.vanbesien@groen.be

>

De nummers 10 van de Vlaamse lijst: Ilse De Schutter (10de opvolger ) & Joris Giebens (10e effectieve plaats)

Echte Inspraak gevraagd! Ilse De Schutter, Tom Caals (beiden Ekeren, Tom niet op foto) en Joris Giebens (Antwerpen) zijn onze lokale kandidaten voor de komende verkiezingen. Ze zijn reeds lang actief: Ilse in de districtsraad te Ekeren, Tom in de provincieraad en Joris in de Antwerpse gemeenteraad. Voor hen is 'Samen Beter Doen' geen holle slogan, maar de inspiratie voor hun dagelijkse inzet. Luisteren naar de bezorgdheden en de voorstellen van alle inwoners geeft hen de 'drive' om er voor te gaan. Joris is de drijvende kracht achter de wijkbudgetten, die bewoners niet enkel laat meedenken, maar ook de mogelijkheid biedt om hun ideeën ten uitvoer te brengen. Ilse geeft aan de inwoners die nu niet aan bod komen in deze legislatuur, een stem tegen de meerderheid in: voor een tram tot aan Ekeren (en verder), een fietspad in de Kloosterstraat en het Laar, een open Hoekakker, ecoplantsoenen, een andere mobiliteit met autodelen en laadpalen. Tom volgt deze dossiers op in de provincie, net als de aanleg van de fiets-o-strade Essen-Antwerpen. Hij verhuisde vorige zomer van Deurne naar Ekeren. Tom is sociaal ondernemer en papa van twee jonge dochters. Deze kandidaten verdienen uw steun: de andere stem van Ekeren, Rozemaai en Schoonbroek moet ook in Vlaanderen gehoord worden!

GUIDO STAES Voorzitter Groen Ekeren


DE UITHOLLING VAN DE INSPRAAK MOET STOPPEN Terwijl de meerderheid steeds meer haar greep tracht te versterken binnen alle adviesorganen in de stad en informatie niet of zeer laattijdig ter beschikking stelt, moeten we als oppositie blijven inzetten op een stad die aangenaam is voor al haar inwoners. Het is essentieel dat in de aanloop naar belangrijke beslissingen, alle betrokken bewoners kunnen gehoord worden of belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Het afgelopen jaar heb ik verschillende keren moeten reageren tegen het buitenspel zetten van buurtcomités. ‘Cavemen’, holbewoners, zo noemt schepen Van de Velde (N-VA) hen, zoals in het dossier van het Harmoniepark. Ook hebben we vanuit Groen moeten ijveren voor onafhankelijke adviesraden en strijden tegen achterkamertjespolitiek. Politieke benoemingen in de GECORO, het ontslag van de stadsbouwmeester, het geheimhouden van het Rio-Linkdossier... : het zijn maar enkele cynische voorbeelden van de zogenaamde ‘kracht van verandering’. Die vurige wens om snel beslissingen door te drukken en zaken vooruit te laten gaan, zorgt voor een uitholling van het weliswaar tragere maar correctere beslissingsproces van voorheen. De keuze van Groen voor 'Samen Beter Doen' is juist ontstaan uit de vele fouten die de snelle politieke beslissingen van het recente verleden hebben teweeggebracht. Ik ga dan ook voluit voor 'Samen Beter Doen'. Joris Giebens - Gemeenteraadslid Antwerpen

EEN NIEUWE STAATSHERVORMING? De Vlaamse regering zegt vaak: “Wat we zelf doen, doen we beter.” Helaas heeft Vlaanderen zijn lokaal beleid momenteel heel slordig georganiseerd. Als provincieraadslid pleit ik voor de afschaffing van de provincies en intercommunales en voor de vorming van stadsgewesten en streekbesturen. Dat is de nieuwe staatshervorming die ons land nodig heeft! Een stadsgewest kan ervoor zorgen dat belangrijke zaken goed afgetoetst kunnen worden tussen stad en rand. Als inwoner van Mariaburg is het hallucinant om te weten dat het Antwerpse stadsbestuur evenveel gemeen heeft met Brasschaat en Kapellen als bijvoorbeeld met Arendonk of Mol. De afschaffing van intercommunales komt erop neer dat beslissingen over belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld water, gas, elektriciteit en rioleringen op een democratische manier kunnen genomen worden. Met een overheid die nu aandeelhouder, toezichthouder, opdrachtgever, klant en subsidieverstrekker is, én met gemiddeld 36 bestuurders die niet op basis van hun competentie worden benoemd, zijn de intercommunales duidelijk een instrument van het verleden. Tegen verrommeling en verspilling De provincie ligt onder vuur en dat heeft ze wellicht vooral aan zichzelf te danken. Ze leeft boven haar stand en is zelf de inspirator van diverse lokale structuren waar niemand kop noch staart aan krijgt. Guberna, het gerenommeerde Instituut voor Bestuurders, telde 729 verschillende samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en OCMW’s in de provincie Antwerpen. De stad Antwerpen, vele gemeenten en de provincie zitten krap bij kas. Alle maken ze grote besparingsplannen op, vaak op kap van de zwaksten, of overwegen ze nieuwe belastingen. De echte redding van de publieke financiën staat of valt met een efficiëntere inrichting van onze lokale overheden. De strijd voor stadsgewesten is dus ook een strijd tegen verspilling. Ik ga dan ook voluit voor 'Samen Beter Doen'. Tom Caals - Fractievoorzitter Groen provincieraad

Deze krant is een uitgave van Groen. Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

®

Verantwoordelijke uitgever: Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

ZET DE DISTRICTSRADEN NIET BUITENSPEL

© Foto: foto Leo Schrauwen

6

>

Groen wil een district dat breed openstaat voor echte inspraak van inwoners én adviesraden.

Op alle niveaus moeten we vaststellen dat beslissingen al gecommuniceerd worden in de pers voordat ze op de bevoegde raden ter sprake komen. Dat zet burgers en oppositie buitenspel en het herleidt de raden tot loutere praatgroepen die geen enkele invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Het schrappen van de verlenging van de tramlijn tot aan het Mierenplein in Ekeren is daarvan het voorbeeld bij uitstek. Zo mochten we plotseling in het nieuws vernemen dat de Ekerenaar geen tram wil, dat er geen draagvlak is. Vlaanderen had de stem van de Ekerenaar gehoord en besliste de tram niet door te trekken. Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Zo werd op kritische vragen van Tom Caals over het verkeersveiligheidsbeleid tijdens de provincieraad door Koen Palinckx (N-VA) nog naar de aanwezigheid en realisaties van het lokaal verkeersplatform in Ekeren verwezen. Doch hij vond het niet nodig binnen ons district datzelfde adviesorgaan te raadplegen over de tramverlenging. Dat punt was al evenmin vooraf op de districtsraad gebracht, stelde Ilse De Schutter: "Groen kon alleen maar achteraf haar ongenoegen uiten over de gang van zaken." Ook Joris Giebens heeft het schrappen van de verlenging gewoonweg moeten ondergaan. De impact van deze beslissing is immers nog groter voor het district Antwerpen dan voor Ekeren. Voor de inwoners van Rozemaai betekent het een serieuze aderlating van de voorziene mobiliteitsverbeteringen in het goedgekeurde Masterplan. We kunnen niet anders dan vaststellen dat deze kwalijke tendens snel moet stoppen. Het

CONTACT

uitbrengen van persberichten met de teneur dat de beslissingen tóch al onherroepelijk genomen zijn, vergroot immers nog de kloof tussen de burgers en de politiek. Het nieuwe bestuur had net meer inspraak en communicatie beloofd. Maar niemand is nog gemotiveerd om deel te nemen aan inspraakmomenten als 'de beslissingen toch al zijn genomen'. Dat de democratische werking steeds verder achteruitboert is ook duidelijk in de districtsraad zelf: geen notulen meer waarin beslissingen worden gemotiveerd, of de kritische vragen van de oppositie worden opgenomen. Adviezen van adviesraden die pas vlak voor het begin van de raad worden medegedeeld zodat niemand ze nog kan doornemen. Het zijn maar enkele voorbeelden. Ik ga dan ook voluit voor 'Samen Beter Doen'.

ILSE DE SCHUTTER Districtsraadslid Groen Ekeren

Groen Ekeren

guido.staes@hotmail.com

p/a Guido Staes

http://www.bloggen.be/

A. Scheyvaertsl. 16

groenekeren/

2180 Ekeren

www.facebook.com/

03 541 18 60

GROEN.EKEREN

Ekeren201404 (2)  

Uitgave 04-2014

Ekeren201404 (2)  

Uitgave 04-2014

Advertisement