Page 1

Beleidsnotitie om te komen tot een Stagebureau in het toekomstig Beroepscollege.

Samenvatting Meerwaarde Stagebureau De meerwaarde van het Stagebureau mag dan nog niet in alle geledingen worden onderkend. Feit is dat in een drietal jaren een organisatie van formaat is opgebouwd met de nodige duurzame contacten en een goede reputatie. Een goede registratie en samenwerking op het terrein van stages is mogelijk dankzij de inrichting van twee vacaturebanken MaS en BeS. Ontwikkeling Leerlingen hebben recht op een goede begeleiding en ontwikkeling. De beroepsoriënterende stage biedt leerlingen zicht op hun toekomst. De samenleving heeft deze leerlingen nodig om met hun inzet en betrokkenheid een leefbare woonomgeving te creëren. De Maatschappelijke Stage biedt leerlingen een unieke ervaring met een vrijwillige inzet in onze samenleving. Beide vormen van stages verbinden waarbij het Stagebureau een bruggenhoofd vormt. Leermiddel stage Stages vormen een bijzonder krachtig leermiddel. Het Stagebureau initieert en coördineert de ontwikkeling waardoor een verhoging van de kwaliteit van stages wordt gerealiseerd. Een goede reflectie in inzet van sociale media vergroot het leereffect. Een gerichte inzet van dit leermiddel stage levert een bijdrage aan de beroepsoriëntatie en beroepskeuze van leerlingen. Een samenwerking met het decanaat vormt een logische combinatie. Inzet Maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgt inhoud door daden, door inzet om samen een meerwaarde te bereiken. Met het Stagebureau levert het Beroepscollege een belangrijke bijdrage aan de afstemming met en de inzet voor de samenleving. Het is niet alleen intermediair bij het realiseren van voldoende geschikte stageplekken, het Stagebureau verbindt en realiseert een duurzame samenwerking met externe partijen. Toekomst. Het Beroepscollege mag rekenen op een bijdrage van de gemeente Maastricht in het realiseren van een Stagebureau. Ook voor de toekomst wil de gemeente meedenken en bijdragen. Het is aan het beroepscollege om samen hierbij op te trekken. Het Stagebureau verdient een plaats in het Beroepscollege. 8 oktober 2012. 1 Stagebureau LVO Maastricht


Leeswijzer In deze beleidsnotitie wordt concreet invulling gegeven aan de inbedding van een Stagebureau. Belangrijk is het veilig stellen van de continu誰teit van de werkzaamheden op de korte termijn. Het samen optrekken en opgaan in een beroepscollege stelt eisen aan de toekomstige dienstverlening. De meerwaarde van het Stagebureau voor leerlingen en de organisatie komt in de beschrijving van de activiteiten en de te bedienen doelgroepen naar voren. Als laatste is een concept begroting van het Stagebureau toegevoegd om een deze dienstverlening te (blijven) realiseren.

Inleiding. Het Stagebureau LVO Maastricht is met een startsubsidie van de gemeente Maastricht ingericht. Het expertise centrum dat het beheer voert over twee vacaturebanken MaS en BeS (Maatschappelijke Stage en BeroepsStage) is tot stand gekomen in samenwerking met de LVO scholen Maastricht. Het Stagebureau is een centraal loket voor alle Stagebieders dat een brugfunctie vormt tussen school, organisaties en bedrijven. Met het invoeren van de Maatschappelijke Stage nam de vraag naar stageplekken toe. Een goede afstemming en beheer van stageplekken is noodzakelijk voor de scholen in Maastricht. Deze beleidsnotitie is geschreven voor het management van de LVO scholen Maastricht die een besluit moeten nemen over de inbedding van het Stagebureau . Zij hebben ingestemd met de oprichting van het Stagebureau waardoor er een centraal beheer is gerealiseerd met het expertisecentrum . Deze beleidsnotitie is een voorstel om het Stagebureau in te passen binnen het Beroepscollege. De huidige taken van het Stagebureau worden nader toegelicht om vervolgens een beschrijving te geven van de doelgroepen die baat hebben bij de centrale dienstverlening van het Stagebureau.

Missie: Het realiseren van een centrale dienstverlening voor stages in het Beroepscollege Maastricht. Visie: Het verbinden van onderwijs met overheid en bedrijfsleven moet leiden tot kwalitatief hoogwaardige stageplekken. Met het leermiddel stages wordt gestreefd naar een maximale benutting van de mogelijkheden van elke leerling zowel voor zichzelf als voor de samenleving.

2 Stagebureau LVO Maastricht


Plan van aanpak van het Stagebureau vanaf 2013 - 2014. Voor een goede dienstverlening verdient het Stagebureau een plek in het toekomstig Beroepscollege in Maastricht. Niet alleen omdat de gemeente Maastricht drie jaar lang heeft geïnvesteerd in het Stagebureau LVO Maastricht. De ontwikkeling van leerlingen is gebaat bij een adequate dienstverlening en ondersteuning die alleen de centrale dienstverlening van het Stagebureau kan leveren. Het Stagebureau heeft inmiddels zijn brugfunctie waargemaakt met de inrichting van de vacaturebank MaS en BeS. Met ruim 800 organisaties en bedrijven zijn duurzame contacten gelegd om een geschikte stageplek te realiseren. Hoewel de MT leden zich geconformeerd hebben aan de op- en inrichting van een Stagebureau is een bijdrage aan de continuïteit een terugkerend onderwerp. De terughoudend wordt ingegeven door de fixatie op de eigen schoolomgeving en het behoud van (eigen) uren en middelen. Een gezamenlijke en efficiëntie aanpak strookt niet met dit principe. Met het oog op de toekomstige samenvoeging tot één Beroepscollege is samenwerking tussen de scholen nu belangrijker dan ooit. Het belang van stages wordt met de mond beleden maar heeft nog niet in een kwaliteitsslag op de scholen geresulteerd door optimaal gebruik te maken van de huidige diensten/middelen van het Stagebureau. Tussen de scholen verschilt de aanpak en inzet van uren voor de MaS sterk. De meerwaarde van een gestructureerde aanpak (elke school een Plan van aanpak MaS) en een centrale registratie wordt onderkend. Van de centrale registratie, het scholingsaanbod en het aanbod om dit jaar op elke school een servicepunt in te richten is het afgelopen jaar beperkt gebruik gemaakt. In het Plan van aanpak Stagebureau is het voorstel gedaan om met minimale inzet een maximaal resultaat te bereiken door centraal de administratie en registratie uit te voeren. Een kwaliteitsslag wordt bereikt door onderlinge afstemming en de inrichting van een expertisecentrum waar zowel scholen als stagebieders terecht kunnen met vragen. De kracht van scholen is de ontwikkeling en begeleiding van de leerling. De kracht van het Stagebureau vormt de centrale dienstverlening. Eén stagecoördinator die sturing geeft en twee administratieve medewerkers waarbij gewerkt wordt met een servicepunt in elke schoollocatie. Met minder dan de helft van de bijdrage aan de MaS middelen die de scholen nu ontvangen (ruim 300.00 euro) aangevuld met een bijdrage van de gemeente Maastricht volstaat het Stagebureau*. Hiervoor kunnen zowel de MaS als de BeS stages worden gecoördineerd. Het expertisecentrum stelt hiermee het Beroepscollege instaat om een kwaliteitsslag te maken. Met de resterende MaS middelen wordt een adequate begeleiding in scholen gerealiseerd. Het Stagebureau stelt jaarlijks een Plan van aanpak op met een begroting en legt rekenschap af aan het Bestuur van het Beroepscollege.

Het is aan het Beroepscollege om deze stralende ster toe te voegen aan hun firmament.

*Een financiële onderbouwing is als bijlage opgenomen.

3 Stagebureau LVO Maastricht


Welke centrale dienstverlening biedt het Stagebureau? In de afgelopen twee jaar is in de samenwerking met de scholen intensief gewerkt aan een centrale registratie voor en afstemming van de stages. In het eerste jaar 2010 -2011 is de vacaturebank MaS ingericht (eXperience). Het afgelopen jaar 2011 - 2012 is naar dit concept de vacaturebank BeS ontwikkeld en operationeel. De uniforme administratie en registratie biedt elke gebruiker een goed overzicht over de stagecontacten en plaatsen. Het maakt een goede communicatie en begeleiding van stagiaire mogelijk. Periodiek overleg was voorbehouden tot de stuurgroep BeroepsStage. Nu initieert en coördineert het Stagebureau het overleg van de MaS en de BeS met de stagecoördinatoren. Hierbij wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke aanpak, afstemming en doorontwikkeling van het leermiddel stage. Taken van het Stagebureau: Het beheer van de vacaturebank MaS en BeS. Expertise centrum (één loket) voor scholen (leerlingen en docenten) en stagebieders ten aanzien van stages. Instructie en scholing voor scholen (leerlingen en docenten) en stagebieders. Onderzoek voor en ontwikkeling van het leermiddel stages. Werving van stageplekken voor Maatschappelijke Stage en Beroepsstage. Ondersteuning van maatschappelijke projecten. Het nabellen van stagebieders en uitvoeren van een jaarlijks kwaliteitsonderzoek. Afstemming scholen ten aanzien van stages en stageperioden. Leveren van rapportages aan management en docenten. Kwaliteitsonderzoek en een klant tevredenheid onderzoek borgen van de kwaliteit van de stages Optioneel: Coördinatie, aansturing van stagecoördinatoren (medewerkers stagebureau). Coördinatie en aansturing van het decanaat. Afstemming decanaat met beroepsoriëntatie. Ondersteuning met sociale media, externe P.R.

4 Stagebureau LVO Maastricht


Welke doelgroepen en welke activiteiten? Er worden drie doelgroepen onderscheiden 1. Scholen 2. Stagebieders; organisaties en bedrijven 3. Gemeente Maastricht en gemeentelijke instanties in de regio waarop de activiteiten van het Stagebureau zich richten. Doelgroep 1. De scholen: - 1.1 leerlingen - 1.2 docenten - 1.3 management 1.1 De leerling is gebaat bij een goede stageplek en een goede begeleiding zowel vooraf, tijdens als na de stage. Een leerling heeft een stageplek nodig waarin hij/zij zijn kennis en vaardigheden verder kan ontwikkelen. Daarbij komt de wettelijke eis dat een leerling zijn kwaliteiten voor 30 uur inzet voor een vrijwillige bijdrage aan onze samenleving; de Maatschappelijke Stage. (In het regeerakkoord VVD-PvdA wordt deze eis inmiddels ter discussie gesteld). Een leerling heeft voor de oriĂŤntatie op zijn beroep en/of ontwikkeling van kennis en vaardigheden een geschikte stageplek nodig. Hoewel er een groot aanbod is aan stageplekken voor vrijwilligers is het aanbod van geschikte stageplekken voor de beroepsstage beperkt. Een stageplek wordt vastgelegd in een stageovereenkomst waardoor de leerling is verzekerd tijdens zijn stage. Voor het volgen van de leerling is het noodzakelijk dat de gegevens van de leerling en de stagebieder centraal geregistreerd staan. Deze registratie vindt plaats in de vacaturebank van de Maatschappelijke Stage en/of Beroepsstage, afhankelijk van de eis van de opleiding. De instructie over de stage wordt naar keuze uitgevoerd door de stagecoĂśrdinator, stagedocent of het Stagebureau. Lesmateriaal is door het Stagebureau ontwikkeld en is voor iedere docent beschikbaar. Activiteiten vooraf: Voor het uitvoeren van een stage moet de leerling een duidelijke instructie ontvangen over het doel, en de procedure van de stage. Aan de MaS en de BeS worden andere eisen gesteld. Bij de MaS gaat het om het uitvoeren van vrijwilligerswerk terwijl de BeS gericht is op de persoonlijke ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor een latere beroepsuitoefening. Een correct registratie maakt deel uit van de voorbereiding. De leerling heeft bij het zoeken naar een geschikte stageplek de steun van de vacaturebank. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een zelf gevonden stageplek te registreren. Het Stagebureau controleert elke nieuw aangeboden stage.

5 Stagebureau LVO Maastricht


Tijdens de stage: Gedurende het uitvoeren van de stage moet er contact zijn met de stagebieder. Bij de MaS volstaat het telefonisch informeren en belangstelling tonen voor het vrijwilligerswerk en de organisatie. Bij de beroepsstage is een intensieve begeleiding van de leerling noodzakelijk. Naast telefonisch contact zijn er één of meerdere stagebezoeken waarbij de werkzaamheden en vorderingen worden besproken. Het Stagebureau kan hierin voorzien. Gedurende de stage houd de leerling een verslag bij (stageboekje) waarin gereflecteerd wordt op de werkzaamheden. Het Stagebureau kan het telefonisch contact leggen met de stagebieder en indien nodig de planning voor een stagebezoek regelen. Centrale registratie biedt zicht op welke leerlingen voor wat voor soort stage bij een stagebieder werkzaam zijn. Nazorg: De leerling meldt de afronding van de stage waarna automatisch een bericht naar stagebieder en docent wordt verstuurd. Het aantal stage uren bij de Maatschappelijke Stage wordt definitief vastgelegd. Reflectie en/of evaluatie is noodzakelijk om het leereffect te vergroten en de leerling te waarderen voor zijn/haar inzet. De vacaturebank MaS vormt een voor leerlingen veilige stagemarkt waarop de door het Stagebureau gecontroleerde vacatures zijn geplaatst. Het voorkomt dat leerlingen onbetaalde werkzaamheden uitvoeren bij bedrijven die hiermee arbeidskrachten uitsparen.

1.2 De docent is gebaat bij een goede ondersteuning van de stage. De digitale vacaturebank MaS en BeS maakt het volgen van elke stage mogelijk. Centrale registratie maakt het mogelijk (overal) over alle relevante stage gegevens te beschikken. Berichten tussen de leerling en de stagebieder worden vastgelegd en de leerling beschikt over een port folio waarin het stageverslag kan worden opgeslagen. De docent heeft met het Stagebureau een expertise centrum dat hem/haar in staat stelt de noodzakelijke kennis op te doen voor het gebruik van de vacaturebank en de begeleiding van de stages. Het Stagebureau biedt ondersteuning bij de instructie aan de leerling en controleert een correcte registratie in de vacaturebank. Het Stagebureau biedt de ondersteuning voor het nabellen van stagebieders en het inplannen van de stage bezoeken. Ook andere administratieve werkzaamheden zoals het verstrekken van rapportages en certificaten. Deze werkzaamheden die 30% van de totale werkzaamheden omvat kunnen goedkoper en efficiënter worden uitgevoerd door het Stagebureau. Voor onderlinge afstemming met de stagecoördinatoren vindt periodiek overleg plaats bij het Stagebureau. Deskundigheidsbevordering wordt centraal georganiseerd en aangeboden. Wat voor de docenten en coördinatoren een deeltaak vormt is een specialisme van het Stagebureau.

1.3 Het management is gebaat bij een goede uitvoering van de stage. Het Stagebureau levert de noodzakelijke rapportages over de stages. 6 Stagebureau LVO Maastricht


Het Stagebureau stelt een Plan van aanpak met een daarbij behorende begroting en legt deze voor ter goedkeuring aan het management. Het Stagebureau legt verantwoording af over de inzet van middelen en financiën. Het Stagebureau legt contact met overheid en bedrijfsleven en beschikt over een uitgebreid netwerk van stagebieders met contactpersonen. Het Stagebureau vormt het visitekaartje van de scholen op het gebied van stages en bedrijfscontacten. Het Stagebureau promoot het onderwijs als kenniscentrum, levert een brugfunctie door inzet stage leerlingen te stimuleren en dit leermiddel optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Het Stagebureau initieert en ondersteund Maatschappelijke projecten. Ondersteuning van de docenten bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Met de ondersteuning van het Stagebureau ontvangen docenten een adequate scholing en worden zijn ondersteund bij de administratieve verwerking van de stage.

Doelgroep 2. Stagebieders zijn gebaat met een goede stagiaire en begeleiding. Voor de werving van vrijwilligers doen stagebieders een beroeps op het Stagebureau. Zij zijn gebaat bij één loket (vacaturebank MaS) waar zij hun vraag kunnen neerleggen. Een snelle en adequate dienstverlening ofwel de ondersteuning van hun vraag. Tal van Maatschappelijke projecten doen een beroep op de inzet van leerlingen. Stagebieders zoeken voortdurend naar mogelijkheden om dit onder de aandacht van leerlingen te brengen. Het Stagebureau is intermediair bij het leggen van de noodzakelijke contacten en het onder de aandacht brengen van vrijwilligerswerk/-project.en Een stagebieder wil weten welke eisen aan een stage worden gesteld en zijn gebaat bij heldere procedures, eenduidige stageovereenkomsten. Op de site van het Stagebureau staat actuele informatie (o.a. ARBO) betreffende de stage. Stagebieders willen continuïteit en stellen prijs op een goede relatie en een efficiënte begeleiding van de stagiaire. Hun onbezoldigde inzet en tijd verdient begrip en waardering o.a. door een goed contact. Niet alleen oog voor de leerling maar ook oog voor het bedrijfsbelang. Geen telefoontje van 9 verschillende school locaties en/of onvoldoende geïnstrueerde leerlingen. Geen administratieve rompslomp en een direct contact/bereikbaarheid bij vragen en het liefs een duurzame relatie die de continuïteit garandeert. De gemeente Maastricht is met tal van organisaties (o.a. bibliotheken en musea) een belangrijke stagebieder.

Doelgroep 3. De gemeente Maastricht heeft een Stagebureau nodig. Het Stagebureau is de intermediair tussen scholen, overheid en bedrijven waar het gaat om de uitvoering van stages. Voor een goed functioneren van de samenleving is de inzet van leerlingen als vrijwilliger onontbeerlijk. Het beroepsstage biedt jongeren een toekomst perspectief in hun directe omgeving. Jongeren oriënteren zich op de samenleving en leveren hieraan een persoonlijke bijdrage.

7 Stagebureau LVO Maastricht


Het Stagebureau ondersteund maatschappelijke projecten en weet met zijn netwerk partijen bijeen te brengen. Sociale cohesie ofwel betrokkenheid bij de samenleving ontstaat door je persoonlijk in te zetten voor die samenleving; vrijwillig of met een blik op de toekomst als waardevolle arbeidskracht. Het Stagebureau realiseert doelen van de gemeente o.a. het streven naar een leefbare samenleving. Het Stagebureau initieert en geeft invulling aan Maatschappelijke Projecten.

Nawoord. Het realiseren continuĂŻteit van de dienstverlening van het Stagebureau is een eerste vereiste. Daarna dient overeenstemming te komen over invulling van de takenpakket op de lange termijn. Het Stagebureaus heeft als bruggenbouwer de verschillende eilandjes met elkaar verbonden. De bereikbaarheid is verbeterd en het aantal voorzieningen is toegenomen. Tegelijk is er ook de vrees voor verandering en het verlies aan eigenheid. Dit signaal is opgepakt en serieus genomen. De waardevolle invulling van de stage verdient zowel een plek in het ontwikkeling als een verdere ondersteuning om tot een betere kwaliteit en uitvoering te komen. Stages versterken de ontwikkeling van onze leerlingen. Aan deze STE R dragen wij bij.

Guido Rijninks StagecoĂśrdinator Stagebureau LVO Maastricht 8 oktober 2012.

8 Stagebureau LVO Maastricht


Concept voorstel Stagebureau LVO Maastricht.

DOORKIJK BEGROTING STAGEBUREAU VANAF SCHOOLJAAR 2013-2014

Inkomsten De scholen dragen voor deze bovenschoolse voorziening een deel van hun inkomsten af aan Het Stagebureau wordt in stand gehouden door een bijdrage van de gemeente en het Beroepscollege.

Bijdrage van de scholen ¹ Gemeentelijke bijdrage ² Projectgelden gemeente ³ Bijdrage van derden inzake dienstverlening. ⁴

Kosten Loonkosten coördinator 0,8 fte Loonkosten 2 medewerkers1,6 fte Inzet stagiaire voor 0,8 fte

Overige kosten Scholing Stagebureau Scholing Stagebieders/Scholen Huisvestingslasten ICT pakket eXperience Brochures/nieuwsbrief/presentaties/advertenties Kosten mobiel bellen + 3G Representatie Reiskosten Accountantskosten Kantoor / Materiaalkosten Vrijwilligersvergoedingen Overige kosten

€ € € €

€ €

€ € € € € € € € € € € €

Totaal

120.000 40.000 10.000 5.000 €

175.000

120.000

55.000

175.000

75.000 45.000 0

3.000 12.500 4.500 10.000 5.000 3.500 2.500 2.000 3.000 4.000 3.500 1.500

¹) Structurele bijdrage aan Stagebureau van LVO Maastricht. ²) Totale bijdrage gemeente is ⅓ oorspronkelijke bijdrage van 142.500 euro. ³) Aanvullende inkomsten door verwerven van gemeentelijke projecten. ⁴) Inkomsten door bemiddelen van stageplekken/scholing en/of bijdrage van scholen/gemeenten uit de regio.

9 Stagebureau LVO Maastricht

Beleidsnotitie Stagebureau  
Beleidsnotitie Stagebureau  

De continuïteit van de dienstverlening van het Stagebureau vanaf schooljaar 2012-2013.

Advertisement