Page 1

BAMA

ZINE

JE EERSTE STUDENTENLIEF P.12

/

TIPS VOOR EEN DIK BETAALDE STUDENTENJOB P.18

/

SLANK EN SMAAKVOL IN DE KOTKEUKEN P.22

WINTERSPORT: STUDENTEN OP LATTEN P.29

/

/

GUIdo bamazine 2013 onmisbare gids voor toekomstige studenten www.guido.be

LIKE

GO!

GUIDO’S PRIJZENPOT

SURF NAAR WWW.GUIDO.BE EN WIN!

Voor het eerst

écht student!

C’MO

N

check


VOORWOORD

Na de zomervakantie zijn er zoveel dingen die je voor het eerst zal beleven. Je zal voor het eerst in je studentenstad arriveren, nieuwsgierig de straten verkennen en er misschien wel op kot gaan. Je zal voor het eerst nieuwe vrienden maken en - wie weet - een nieuw lief vinden.

BAMA

Voor het eerst maak je een heuse cantus mee, ga je naar een echt studentenbal en kook je je eigen potje. Je gaat voor het eerst skiën met een studentenvereniging en je stippelt een zomerreis uit waar je met je vrienden voor het eerst voet zet op een

ZINE

ander continent.

Tijdens je studentenjaren zal je voor het eerst voelen dat de wereld voor je opengaat. Je wordt volwassen en men zal je voor het eerst ook aldus behandelen. Het wordt ongetwijfeld de tijd van je leven.

Nog een half jaar geduld, en dan zien we elkaar terug op de campus. Daar zal dan een gloednieuwe Guido Stadsgids klaarliggen, boordevol info over jouw studentenstad. Tot dan, Het GUIDO-team

INHOUD

- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

4 6 10 12 16 18 22 26 29 ... MEERDER JARIG

... OP KO T

... NA AR DE CANT US

... EEN GOED LIEF

... E X A MEN A FL EGGEN IN HE T HOGER ONDERWI JS

... EEN DIK BE TA ALDE S T UDENTENJOB

… ZELF JE P O TJE KOKEN

... ALLEEN NA AR DE ANDERE K ANT VAN DE WERELD

GO!

GUIDO’S PRIJZENPOT

… ME T JE VRIENDEN OP SKIVAK ANTIE

SURF NA AR WWW.GUIDO.BE EN WIN! P.30

C’MO

N

check

COLOFON GUIDO BAMA ZINE IS EEN UIT GAVE VAN:

GUIDO NV Bruiloftstraat 127, 9050 Gent, tel. 09/210.74.84, fax 09/210.74.85, info@guido.be, www.guido.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Guy Steyaert ADVERTENTIEWERVING tel. 09/210.74.84, regie@guido.be REDACTIE Evelien Coolens, Herbert De Paepe, Jonas De Waele, Sofie Van Rossom EINDREDACTIE Herbert De Paepe LAY-OUT Meindert Peirens & Luc Van Overbeke

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

NIE T S UI T DE ZE UI T G AV E M A G W OR DEN V ER V EELV OUDIGD EN /OF OP ENB A A R GEM A A K T D O OR MIDDEL VA N DRUK , F O T OKOP IE, MICROF IL M OF OP ENIGE A NDER E W I JZE, Z ONDER V O OR A F G A A ND S CHR IF T EL I JK A K KO OR D VA N DE UI T GE V ER .


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

... MEERDERJARIG In BelgiĂŤ word je meerderjarig op je achttiende verjaardag. Zeer binnenkort dus, of misschien is het in jouw geval al zover. Hoewel je je als achttienjarige misschien niet volwassener of minder volwassen voelt dan de week ervoor, heb je als kersverse meerderjarige voor het eerst een aantal rechten en plichten. Achttien rechten en plichten, om precies te zijn.

1

JE BENT NIE T MEER ONDERWORPEN A AN OUDERLIJK GEZ AG. Je kan natuurlijk gewoon bij je ouders blijven wonen, en als je onder hun dak woont, hou je je vanzelfsprekend (min of meer) aan hun regels. Maar anders dan bij minderjarigen, heeft het ouderlijk gezag bij meerderjarigen geen wettelijke basis meer. Je beslist dus in principe voortaan zelf wat je doet.

2

JE BENT S TR AFRECHTELIJK A ANSPR AKELIJK.

Minderjarigen worden wettelijk niet verantwoordelijk gesteld voor hun eigen wandaden, zodat ze ook niet voor een gewone strafrechtbank kunnen verschijnen. Vanaf achttien jaar ben je strafrechtelijk aansprakelijk, wat wil zeggen dat je in het ergste geval voor een

rechter wordt gesleept en de gevangenis kan invliegen.

5

ALLEEN AL S JE GOED S T UDEERT, HEBBEN JE OUDERS NOG ONDERHOUDSPLICHT.

3

JE MAG OVER JE EIGEN MIDDELEN BESCHIKKEN.

Tot je achttiende hebben je ouders het recht - en de plicht - om je geld en goederen voor jou te beheren. Als meerderjarige heb je het recht om zelfstandig over je eigen middelen te beschikken.

Als je meerderjarig bent, wil dat niet zeggen dat je ouders zonder meer hun geldkraan mogen dichtdraaien. Als je verderstudeert met goed resultaat, blijft de onderhoudsplicht van je ouders gelden, ook al ben je meerderjarig.

4

DE LEERPLICHT GELD T NIE T MEER VOOR JOU.

6

Je bent leerplichtig tot het einde van het schooljaar (30 juni) waarin je achttien wordt. Pas na de examens van dat bewuste schooljaar heb je het recht om de schoolbanken voorgoed vaarwel te zeggen.

JE MAG GELD LENEN.

Een meerderjarige heeft het recht een lening af te sluiten, bijvoorbeeld voor de aankoop van een wagen.

7

JE MAG ZELF EEN KO T/ APPARTEMENT/HUIS HUREN OF KOPEN. Uiteraard heb je als meerderjarige het recht om van onder de vleugels van je ouders

4


- - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST MEERDERJARIG - - - - - - - - - - vandaan te vlieden en een eigen stek te huren of kopen. Als je je dat kunt veroorloven, tenminste.

8

JE MAG GELD VERDIENEN EN DAT OP JE EIGEN REKENING ZE T TEN. Minderjarige jobstudenten kunnen niet vermijden dat hun ouders eisen dat het verdiende geld op hun rekening wordt gestort. Als meerderjarige kan dat niet meer: wat je hebt verdiend, komt op jouw eigen rekening terecht en nergens anders.

12

16

Hoewel seks met een zestienjarige niet verboden is, kun je alleen wettelijk gaan samenwonen met een andere meerderjarige. Hier zijn uitzonderingen op mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van tienerzwangerschap.

Alvorens je als alleenstaande en behoeftige student bij het OCMW gaat aankloppen, kan je ook een studietoelage aanvragen. Die wordt normaal gezien berekend op het inkomen van de ouders, maar als je ouders je niet (kunnen) helpen, heb je zelf recht op zo’n toelage.

JE MAG WE T TELIJK SAMENWONEN ME T EEN ANDERE MEERDER JARIGE.

13

JE MAG TROUWEN ME T EEN ANDERE MEERDER JARIGE.

Je hoeft niet langer aan je ouders te vragen of je geld van je (spaar)rekening mag afhalen. Als er geld opstaat, tenminste.

Meerderjarigen mogen zonder verdere rompslomp met elkaar huwen. Dat wil niet zeggen dat het voor minderjarigen onmogelijk is om te huwen, of voor een meerderjarige om te huwen met een minderjarige, maar dat moet expliciet worden goedgekeurd op basis van een serieuze motivatie.

10

14

9

JE MAG JE (SPA AR )REKENING PLUNDEREN.

JE BESLIS T ZELF OVER JE EIGEN

LICHA AM.

We wensen het je niet toe, maar je kan in een ziektesituatie terechtkomen waarin moeilijke medische keuzes moeten worden gemaakt. Je hebt het recht om dergelijke beslissingen zelf te nemen. Dat geldt ook voor delicate kwesties als abortus, euthanasie en orgaandonatie.

11

JE MAG EEN SEKSUELE REL ATIE HEBBEN ME T IEMAND VAN 16 OF OUDER. De seksuele meerderjarigheid ligt in ons land op 16 jaar. Een seksuele relatie tussen een meerderjarige en een minderjarige is dus niet verboden, op voorwaarde dat de minderjarige 16 of 17 jaar is.

JE HEBT AL S JOBS T UDENT RECHT OP 82% VAN HE T L OON VAN EEN 21-JARIGE. In het arbeidsrecht zit nog een reliek van de tijd toen men op z’n 21ste meerderjarig werd: pas op je 21ste heb je als jobstudent recht op 100% van het gewaarborgd minimumloon. Als achttienjarige is dat nog maar 82%.

15

JE HEBT RECHT OP EEN BES TA ANSMI-

JE K AN ZELF EEN S T UDIE T OEL AGE A ANVR AGEN.

17

JE WORD T NIE T VERVOL GD AL S JE 3 GR AM (OF MINDER ) CANNABIS OP Z AK HEBT.

Het Belgische gedoogbeleid voor cannabis (en alleen voor cannabis, niet voor andere drugs) geldt uitsluitend voor meerderjarigen. Je wordt als achttienjarige niet vervolgd als je maximum 3 gram hasj of wiet op zak hebt, maar wel als je het gebruikt in het bijzijn van een minderjarige. Cannabis en minderjarigen gaan nooit samen.

18

JE MAG OP CAFÉ EEN WHISK Y OF JENE VER BES TELLEN. Vanaf je zestiende verjaardag mag je een pintje bier bestellen op café, maar voor sterkedrank (whisky, jenever, cocktails...) moet je wachten tot je achttien bent.

NIMUM.

Dit is natuurlijk niet van toepassing als je nog wordt onderhouden door je ouders, maar vanaf je 18de heb je recht op een bestaansminimum. Daarvoor moet je dossier worden goedgekeurd door het OCMW van je woonplaats.

5

Nog veel meer info over de rechten en plichten van minderen meerderjarige studenten vind je op www.guido.be


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

‌ op kot Genoeg gelogeerd in Hotel Mama, tijd om je eigen boontjes te doppen. Helaas kampen de studentensteden elk jaar opnieuw met een kotenschaarste. Je begint dus maar beter op tijd te zoeken. En hoe precies, vraag je? Zo:

STAP 1 EEN KOT ZOEKEN WEBSITES:

www.kotzoeker.be www.ikot.be www.kotatgent.be (Gent) http://ikot.brik.be (Brussel) www.kotwest.be (West-Vlaanderen) www.studentkotweb.be (Antwerpen) www.kotwijs.be (Leuven)

ZOEKERTJESKRANT

Zowel op de website van de zoekertjeskrant als in de zoekertjeskrant zelf staan regelmatig koten te huur. Bekijk ook tweedehands zoekertjeswebsites. VIA VIA

Vraag eens rond bij je vrienden of vriendinnen. Zij kennen misschien wel iemand die op kot zit of heeft gezeten en je enkele goede adresjes weet te bezorgen.

6

BRUSSEL

KOT gezocht


- - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST OP KOT - - - - - - - - - - -

STAP 2

uit… Kleine gebreken leiden tot grote irritaties.

EEN KOT BEZOEKEN

Een kot gevonden dat je interesseert? Bekijk het dan toch nog eerst met je meest kritische blik voor de eigenaar het contract bovenhaalt.

Neem tijd om de buurt te verkennen. Zijn er grootwarenhuizen op wandelof fietsafstand? En zijn er nachtwinkels om je nachtelijke honger te stillen? Ga zeker ook ’s avonds eens langs. Niet elke buurt is ’s avonds even veilig.

Drukke straten en spoorwegen in de buurt zijn te vermijden. Ze zorgen voor heel veel lawaaihinder en zullen je afleiden tijdens het studeren.

Let zeker op of je kot enkel of dubbel glas heeft. Met dubbel glas heb je minder last van straatlawaai en het is in de winter ook een stuk warmer.

In een kot op het gelijkvloers heb je meer last van het lawaai van het verkeer en van dichtslaande voordeuren. Als je hier niet mee kan leven, kies je best voor een hoger gelegen kamer. Zorg dan wel dat je een goede conditie hebt.

Soms zijn bepaalde leefruimtes zoals de badkamer en de keuken te delen met de andere bewoners. Bepaal op voorhand of je het niet erg vindt dat je kotgenoten in je potten kunnen kijken terwijl je kookt. Let er ook op of de gemeenschappelijke ruimtes er wel netjes bij liggen. Als dat niet het geval is, weet je dat je kotgenoten niet opruimen.

Een student is niets zonder internet. Vraag dus zeker naar je (draadloze) verbinding. Sommige steden, zoals Brussel en Brugge, bieden gratis internet aan over de hele stad. Let wel: het is niet het snelste internet ter wereld en veel games of films downloaden zit er dan niet in.

Test alles eens uit. Doe het raam eens open en dicht, zet het kookvuur eens aan en

7

Is je kot niet te klein? Je zal heel wat tijd op kot doorbrengen en je hebt daarom best wat bewegingsruimte. Anders loop je al snel de muren op.

Een goede kotbaas is zeker geen overbodige luxe. Vraag aan je voorganger of aan je kotgenoten of zij het een goede kotbaas vinden en of hij gemakkelijk te bereiken is in geval van problemen.

Speur eens rond om te kijken of je geen kleine beschadigingen opmerkt. Je laat deze best opnemen in je contract vooraleer je het tekent, zodat jij later niet moet opdraaien voor wat jouw voorganger heeft uitgespookt.

Stel vragen! Twijfel je over iets, vraag het dan meteen aan je kotbaas of kotgenoten. Ze zullen je zeker helpen en dan kan je met een gerust hart je contract ondertekenen.


- - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST OP KOT - - - - - - - - - - -

STAP 3 NUT TIGE WEETJES

REGELS VOOR DE KOTBAAS

REGELS VOOR DE STUDENT

Je kotbaas mag zonder je toestemming je kot niet binnenkomen. Wanneer je lief op bezoek komt, mag je je dus volledig laten gaan.

Betaal op tijd de huurprijs en bijkomende kosten die zijn overeengekomen. Zo voorkom je ruzie met de kotbaas en zal hij sneller geneigd zijn om naar je te luisteren als er iets scheelt aan je kot.

1

1

2

Tijdens de blok- en examenperiode mag hij geen werken uitvoeren in je kot. Zo kan je ongestoord studeren en perfect voorbereid aan je examens beginnen.

2

Zorg ervoor dat je kamer geen vuilnisbelt wordt. Ruim je kot regelmatig op en laat het proper achter op het einde van de overeenkomst. Anders kan de eigenaar een kuisploeg sturen die helemaal op jouw kosten je oude kamer onder handen mag nemen.

3

De verhuurder moet ervoor zorgen dat je kamer voldoende verlicht, verlucht en tegen geluid geïsoleerd is. Twijfel niet om hem daartoe aan te manen als dat niet het geval is, niemand wil immers naar je kotfeestje komen als er schimmel aan je muur hangt.

3

Fluffy, Bobby, Minou, Blub… Op kot mag je geen huisdier houden, tenzij anders vermeld in je contract.

4

De kotbaas moet ervoor zorgen dat je je kot voldoende kan verwarmen. Als het kouder is dan 20°C op je kamer moet hij voor een andere verwarming zorgen.

4

Indien de verhuurder zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van je kamer, moet je ervoor zorgen dat het onderhoudspersoneel zonder problemen binnengeraakt in je kamer. Ook voor jezelf is dit het beste, want wie wil er nu een feestje afzeggen omdat hij zijn kot nog moet kuisen?

5

Als de verhuurder toch niet naar je wil luisteren, is de beste oplossing om naar de huisvestigingsdienst van je school toe te stappen. Als zij er ook niet in slagen om te bemiddelen, kan je altijd nog naar het vredegerecht. Je kotbaas zal dan wel snel inbinden.

STAP 4 HUISJE WELTEVREE Schaf jezelf deze items aan voor een ‘home away from home’-gevoel.

VOOR HEM

Klein basketringetje Fatboy zitzak Filmposters

VOOR HAAR

Leuk zeepje voor aan je lavabo Make-upspiegeltje

Stijlvolle ‘poef’

Dartbord

Chocoladefonteintje

Coole deurmat

Retro bureaulamp

Stoere wandklok

Memobord met krijt

iPod wekkerradio Televisie (evt. met gameconsole)

8

Deurstickers Fotokaders


Opendeurdag 20 april 2013

(School of Arts 21 april 2013)

Mens en Welzijn Natuur en Techniek Bedrijf en Organisatie School of Arts

Hogeschool Gent


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

... naar de cantus Na de zomer zal wellicht iemand je komen vragen of je het ziet zitten om gedoopt te worden bij een studentenvereniging. Of je ja of nee antwoordt, daar beslis je zelf over. Maar als je ja zegt, dan heb je het recht om voor het eerst naar een cantus te gaan. En eerlijk gezegd: zo’n studentikoos zang- en drinkfestijn zou elke student toch eens moeten meemaken.

CANTUS-GEHEIMTA AL IN TIEN LESSEN Latijn een dode taal? Vergeet het maar. Op cantussen - nog steeds dé clubactiviteit bij uitstek - wordt anno 2013 een aardig potje Latijn gesproken. Voor wie niet geschoold is in klassieke talen, geven we een tiendelige verklarende woordenlijst.

1

AD FUNDUM

In één keer ledigen van een pint bier. Als dat boven-

dien in één teug gebeurt - een fysieke krachttoer die niet veel studenten beheersen - spreken we over ‘salamanderen’.

2

AD LIBIT UM

Cantuscommando dat wil zeggen dat je een slok van je pint moet nemen. Hoe groot of klein die slok is, bepaal je zelf.

3

CANT US

Geformaliseerd drinkgelag waarbij liederen uit de codex worden gezongen en drinkspelletjes worden gehouden. Een cantus verloopt via strikte regels onder de strenge leiding van de preses.

10

4

CANT OR

5

CODE X

6

COMMILIT ONES

Presidiumlid dat op de cantus de liederen inzet, waakt over de harmonie en de commilitones nieuwe liederen aanleert.

Liederenboek dat door de cantusgangers wordt gebruikt. Je vindt er ook gedragsregels in terug. Elke grote studentenstad gebruikt een eigen versie van de codex, en kijkt smalend neer op andere versies. De (gedoopte en ontgroende) leden van een


- - - - - - VOOR HET EERST NA AR DE CANTUS - - - - studentenclub die niet tot het presidium behoren.

7

CORONA

Rechthoekige opstelling van tafels tijdens een cantus. Het presidium neemt plaats aan de hoofdtafel, de commilitones aan de zijtafels, en de schachten aan de tafel verst van het presidium verwijderd. De ruimte in het midden wordt gebruikt voor drinkspelletjes en ludieke opdrachten.

8

IO VIVAT

Studentenlied bij uitstek, dat wordt gezongen bij de aanvang van de cantus, en dat elke student wordt geacht uit het hoofd te kennen. De commilitones staan recht en leggen bij het zingen de rechterhand op het hart. Io vivat wordt ook gezongen als eerbetoon telkens als een ex-preses van de club of een preses van een bevriende club de cantuszaal (of zelfs het café) binnentreedt.

9

PRESES

Leider van de studentenclub en voorzitter van het presidium. De preses zetelt één academiejaar, tenzij hij of zij herverkozen wordt. Hij leidt ook de cantus.

10

SENIOR

Roepnaam van de preses. Als de preses tijdens de cantus het glas heft en zegt: “Prosit corona”, antwoorden de commilitones: “Prosit senior”.

5 HARDNEKKIGE MYTHES OVER STUDENTENCLUBS 1

3

IN S T UDENTENCLUBS WORD T ALLEEN MA AR GEZOPEN

CANT USSEN IS S T OM, WANT JE MOE T JE A AN ALLERHANDE REGEL S HOUDEN

Fout! Je commilitones maken je ook wegwijs op de campus, je kan voordelig mee op skireis, zij zorgen voor een Guido Stadsgids en je kan bij de vereniging vaak terecht voor cursussen en modelexamens.

Tja, dan is voetballen ook stom, en alle games, en om het even welk gezelschapsspel, of zelfs naar de film of het theater gaan. Daar gelden ook regels en reglementen die het leuk moeten houden voor iedereen. Een cantus zonder regels is gewoon een ongecontroleerde zuippartij, en daar heeft niemand iets aan.

2

PROFFEN KIJKEN NEER OP ZUIPL APPEN VAN S T UDENTENCLUBS Met de hand op het hart: dat is helemaal niet het geval. De meeste proffen zijn juist allergisch aan wereldvreemde blokbeesten die hun stof wel kennen, maar voor de rest geen leven hebben. Vaak hebben proffen zelf een presidiumverleden in een studentenclub, dus ze hebben daar best wel sympathie voor.

4

HE T IS LE VENSGE VA ARLIJK OM JE TE L ATEN DOPEN De meeste studentendopen zijn veel minder goor dan wordt rondgebazuind. Het zijn alleen de zeldzame excessen die de krant halen, maar meestal is een doop een ludiek gebeuren dat er gewoon bijhoort. In de grote studentensteden houden de meeste clubs zich voorbeel-

11

dig aan het doopcharter dat in samenwerking met de stad werd opgesteld. Trouwens, je bent nooit verplicht om eraan deel te nemen.

5

IK WIL SL AGEN, DUS IK HEB GEEN TIJD VOOR HE T S T UDENTIKOZE VERENIGINGSLE VEN In het hoger onderwijs leer je niet alleen alles over je vakgebied. Nee, in de marge van je eigenlijke studie groei je uit van een opgeschoten puber tot een zelfstandig persoon die klaar is voor de arbeidsmarkt en het echte leven. Dat virtuele diploma van de ‘universiteit van het leven’ haal je niet door aan je bureau te blijven zitten! Een up-to-date kalender met studentikoze events en vele duizenden partypictures vind je op www.guido.be


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

... EEN GOED LIEF Vrijgezel? Goed zo. Nog altijd met je high school sweetheart? Dumpen die handel. Binnenkort gaan er heel wat deuren voor je open - letterlijk - en achter elk kijkgaatje schuilt een potentiële partner. Spring op onze tourbus voor the ride of your life. OP CAFÉ:

TOP-10 VAN FOUTE OPENINGSZINNEN Het is twijfelachtig of je met deze zinnen effectief kunt scoren, maar het kan best grappig zijn om ze eens uit te proberen als je uitgaat met wat vrienden. Schrik niet als je plotseling de inhoud van een glas in je gezicht krijgt, dat zijn de risico’s van het vak.

1.

Ik ben samen met mijn moeder uit en we hebben afgesproken dat als we elkaar kwijt zijn, we afspreken bij het mooiste meisje van de club. Mag ik even bij jou blijven staan?

2.

Hoe wil je je eieren? Rauw, gekookt of bevrucht?

3.

7.

Are you from Jamaica? Cause ja-mai-ca me crazy.

Mag ik je zoenen of wil je voor eeuwig een pad blijven?

4. 5.

8.

Sorry, ik had jeuk aan jouw knie.

Ik ben nieuw hier. Kan je me de weg wijzen naar je appartement?

Heb je last van muizen in je buik? Nee? Dan heb je een goede poes!

Ik ben een telefoonboek aan het schrijven. Mag ik je nummer?

6.

10.

Volgens mijn horloge heb je geen slipje aan. Oh sorry, dat ding loopt weer een uur voor.

12

9.

Wil je een drankje of wil je die twee euro cash hebben?


- - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST EEN GOED LIEF - - - - - - - - - - OP RESTAURANT:

SEX ON A PLATE

IT’S A MATCH ALS HIJ

ALS ZIJ

zijn hoofd lichtjes naar de zijkant laat hangen

haar nek en haar veelvuldig aanraakt

van zijn glas drinkt wanneer jij dat ook doet

met zijn mopjes lacht, ook als ze niet grappig zijn

haar hand grijpt om haar door de massa te loodsen

haar glas neerzet naast het zijne

zijn mond veel beweegt, ook als hij niet praat

haar lippen nat maakt

met zijn handen door zijn haar strijkt

hem af en toe subtiel aanraakt

haar blik net iets te lang vasthoudt

vaak knippert met haar ogen

op zijn lip bijt

haar lippen tuit

EROTISCH SUCCESMENU

Als aperitief champagne met oesters, als voorgerecht een aspergesoepje, nadien een gerecht met selder en als dessert chocolade en aardbeien. Stuk voor stuk lustopwekkende producten, afrodisiaca dus. OP KOT:

CONDOOMGEBRUIK, DE DO’S EN DON’TS

D

D N’T

Open voorzichtig het pakje waar het condoom in zit. Zorg dat je het condoom niet scheurt met je nagels. Plaats het condoom op de top van de stijve penis. Knijp met één hand het reservoir aan het eind van het condoom dicht, terwijl je met de andere hand het condoom over de hele lengte van de penis afrolt. Na het rollebollen hou je de onderkant van het condoom vast terwijl je de penis uit de vagina trekt. Draai een knoop in het condoom en gooi het in de vuilnisbak.

14

Bewaar een condoom niet in je portefeuille. Wacht niet tot net voor het orgasme vooraleer je het condoom aanbrengt. Trek de verpakking niet open met je tanden. Let erop dat je een condoom niet binnenstebuiten probeert aan te trekken. Vermijd elk contact tussen penis en vagina voor of na je het condoom gebruikt. Een condoom mag je nooit hergebruiken.


- - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST EEN GOED LIEF - - - - - - - - - - DAT SMA AK T NA AR MEER? Ben je een zoetebekje, probeer dan eens het condoom met chocoladesmaak. Eerder een exotisch type? Dan is de kokosvariant absoluut jouw ding. Als we het cliché ‘eet minimum 2 stukken fruit per dag’ moeten geloven, zal het onuitputtelijke aanbod fruitsmaken ongetwijfeld soelaas bieden, en wie een frisse adem wil, neemt gewoon een rubbertje met muntsmaak in de mond. Ieder diertje zijn pleziertje dus en ook qua vorm is variatie troef! Hier een overzichtje voor meer pret in bed!

NOPPEN:

Het noppencondoom telt niet minder dan 500 stimulerende nopjes. Dankzij de unieke structuur van dit rubbertje, is intens genot niet langer een illusie. Trekt het om een of andere reden toch op niets? Dan kan je nog altijd de noppen tellen. GERIBBELD:

Een condoom met uniek geplaatste ribbels. Een sensationeel gevoel, zoveel is zeker. ORGASME VERTRAGEND:

We weten dat het uiterst onsexy klinkt, maar in dit condoom zit benzocaïne. Hetgeen wat dan weer wél sexy is, is dat door

dit bestanddeel de man zijn orgasme kan uitstellen. Zo heb je dus niet alleen langer plezier, ‘t is nog veilig op de koop toe. GEPARELD:

Dit condoom bewijst dat parels niet enkel rond je nek horen te hangen. Een condoom met parels kan ook het ideale geschenkje zijn om je liefje te verrassen, resultaat gegarandeerd. COMBINATIE:

Als je van het principe bent dat kiezen verliezen is, moet je vast en zeker voor een condoom gaan dat twee of meerdere eigenschappen combineert. Er bestaan zelfs varianten met verwarmd glijmiddel voor wederzijdse stimulatie.

OP KOT MET T WEE VOOR- EN NADELEN VAN MET JE LIEF OP KOT ZIT TEN

VOORDELEN

1) Je kent het vast wel, de dagen waarop studeren niet hoog op het lijstje aangeschreven staat, maar wel absoluut noodzakelijk. Het beste middel tegen procrastinatie is die ene boze blik van je vriendin. 2) Met Kerstmis is je anders kale kot omgetoverd tot een minikerststal. 3) Gedaan met lasagne en andere microgolfmaaltijden vol paardenvlees. Als je niet alleen moet eten, zal je veel sneller zelf eens een menu klaarmaken.

NADELEN

1) Er is het gevaar dat je als een oud koppel jezelf opsluit en vergeet dat er ook nog feestjes zijn. Besef dat je later nog genoeg tijd zult hebben om samen gezellig thuis te zitten. 2) De badkamer is haar domein, als jongen maak je je best zo snel mogelijk uit de voeten. 3) Je lief zal het steeds opmerken als je na je lessen blijft plakken op café en al strompelend thuiskomt midden in de nacht.

15


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

... EXAMEN AFLEGGEN IN HET HOGER ONDERWIJS WORDT HET EERSTE OF TWEEDE ZIT?

De grote vraag als je gaat studeren aan de hogeschool of universiteit luidt: gaat dat wel lukken? Het niveau ligt een stuk hoger dan in het middelbaar, de examens zijn niet van de poes en de proffen zijn streng. Spartel je erdoor in eerste zit, of wordt het blokken in de vakantie? Guido Bamazine voorspelt nu al je cijfers in eerste bachelor met onze test waaruit je kan afleiden of het dit jaar eerste of tweede zit wordt. Pen en papier klaar… en start!

Omcirkel de “juiste” antwoorden. Ga op je gevoel af en wees eerlijk. Je móet kiezen, ook al zit er niet echt een antwoord tussen dat je bevalt. Je mag maar 1 antwoord omcirkelen per vraag.

16


- - VOOR HET EERST EXAMEN AFLEGGEN IN HET HOGER ONDERWIJS - -

1

BEN JE VAN PL AN OM ALLE NO TITIES ZELF TE NEMEN?

4

HOE VEEL PERCENT VAN DE LESSEN BEN JE VAN PL AN TE BROSSEN?

A

Jazeker!

A

Minder dan 10%.

B

Liefst wel, of misschien samen met een paar vrienden

B

Tussen 10% en 35%.

C

Meer dan 35%.

C

Krijgen we dan geen fotokopies?

2

ALLE PROFFEN…

A

… zullen mijn gezicht kennen.

B

… zal ik zeer goed kennen.

C

… zal ik waarschijnlijk niet leren kennen.

3

HOE WAREN JE EINDE X AMENS IN HE T MIDDELBA AR?

A

Goed.

B

Slecht.

C

Redelijk.

5 A

SL A JE WEL EENS EEN HOOFDS T UK OVER TERWIJL JE S T UDEERT ? Heel soms.

B

Dat gebeurt geregeld.

C

Ik neem altijd alles door.

6

Ja, ik gebruik die altijd.

B

Ja, maar ik heb moeite me eraan te houden.

C

Welke studieplanning?

HEB JE MIDDELTJES IN HUIS OM NACHTJES DOOR TE BL OKKEN?

A

Als het echt moet haal ik wel een energy drink.

B

Ik denk niet dat nachtblokken nodig zal zijn.

C

Een bevriende apotheker heeft me aan het straffere spul geholpen, dus ik ben er klaar voor.

8

HOE VEEL KEER BEN JE VAN PL AN NA AR FILM /CONCERT/CAFÉ TE GA AN TIJDENS DE E X AMENS ?

A

Niet, of één keer.

B

Twee of drie keer.

C

Meer dan drie keer.

17

HE T IS DERTIG GR ADEN BUITEN, MA AR JE MOE T BL OKKEN. WAT DOE JE?

A

Ik neem mijn notities mee naar het park en blok met mijn voeten in het water.

B

Ik blok lustig verder aan mijn bureau. In mijn ondergoed weliswaar.

C

We zetten met het hele kot onze stoelen op het plat dak en blokken daar samen.

JE WIL NA AR WERCHTER,

AR HEL A AS HEB JE 10 MA DE DAG ERNA NOG EEN E X AMEN.

HEB JE ERVARING ME T HE T MAKEN VAN EEN S T UDIEPL ANNING?

A

7

9

A

Dat wordt genieten van de muziek, cola drinken in plaats van bier en ‘s avonds in de bus nog wat blokken.

B

Jammer, maar er zijn nog genoeg andere zomerfestivals.

C

Ik plastificeer mijn syllabus, neem ‘m mee op de camping en blok terwijl groepen optreden die me niet interesseren.

VERVOLLEDIG DE TEST OP WWW.GUIDO.BE/ BAMATEST EN ONTDEK OF JE K ANS MA AK T OP EEN EERSTE ZIT.


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

... EEN DIK BETAALDE STUDENTENJOB Bijna alle studenten verdienen graag een centje bij. In de vakantie, in de weekends of tussen twee lesuren door: gewerkt wordt er. Maar de wetgeving ter zake is complex, en er komt heel wat bij kijken. Zeker als je voor het eerst een studentenjob doet, moet je uit je doppen kijken. We geven een overzicht van wat je moet weten.

HOE VIND IK EEN STUDENTENJOB? Een studentenjob vind je door op verschillende kanalen te gaan rondneuzen. INTERIMKANTOREN

De werking van een interimkantoor is eigenlijk heel eenvoudig: zij bemiddelen tussen werkgever en werknemer (of jobstudent, in dit geval) en zoeken de juiste persoon voor tijdelijke opdrachten in de bedrijven die in hun klantenportefeuille zitten. In de praktijk werk je bij het bedrijf, maar op papier heb je een contract bij het interimkantoor, dat ook je loon zal uitbetalen. Het interimkantoor is dus jouw officiĂŤle werkgever. JOBSITES

Zoek je een geschikte studentenjob online? Dan moet je

weten dat je op zulke websites meestal zelf een job zal moeten zoeken, en dus ook zelf solliciteren. Hou daarom de vacatures op de jobsites goed in de gaten, want elke dag komen er nieuwe, interessante jobaanbiedingen bij. Interessant aan die sites is ook dat je vaak je cv online kan plaatsen en updaten naarmate je meer ervaring opdoet. Doe dit wel zorgvuldig, want een cv dat niet goed gemaakt is, biedt je geen job. Jezelf verkopen is hier de boodschap. VDAB

Zie je het niet zitten om alle websites of uitzendkantoren af te schuimen? Dan kun je je wenden tot de VDAB. Op hun website kun je gericht op zoek gaan naar een studentenjob. Naast werkaanbiedingen kun je ook op hun site terecht voor

18

alles wat te maken heeft met studentenarbeid. www.vdab.be 10 VOORBEELDEN VAN JOBSITES:

Mise en Place www.wannajob.be Student Job www.studentjob.be Top Studentenjobs http://topstudentenjobs.be Jobscareer www.jobscareer.be Monster www.monster.be Vacature www.vacature.com Stepstone www.stepstone.be MoveUp www.moveup.be Jobat www.jobat.be Careerjet www.careerjet.be


- - - - - VOOR HET EERST EEN DIK BETA ALDE STUDENTENJOB - - - - - ANDERE

Uiteraard kun je ook terecht bij de jobdiensten van je hogeschool of universiteit. Ze zoeken voor jou een geschikte job die binnen je studies past. Uiteraard hou je ook de jobkranten in de gaten. Als je dan toch niets vindt, ga eens luisteren bij familie of vrienden. Je weet nooit of ze een gepaste job voor je hebben.

HOEVEEL ZAL IK VERDIENEN? Als student van 21 of ouder heb je recht op hetzelfde loon als een ‘gewone’ werkkracht in het bedrijf en in de sector waarin je werkt. Jongere jobstudenten krijgen maar een percentage van die barema’s. MINIMUMINKOMEN

Het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen bedraagt anno 2013 op de cent af 1501,82 euro voor werknemers van 21 jaar die minstens 1 maand werken. Per jaar beneden de 21, wordt het met een quotiënt van 6% verminderd. 21 jaar (of ouder)

20 jaar

100% € 1501,82 94% € 1411,71

19 jaar

88% € 1321,60

18 jaar

82% € 1231,49

17 jaar

76% € 1141,38

16 jaar

70% € 1051,27

Dit minimumloon kan je proberen aan te vullen aan de hand van overuren, nachtarbeid en weekendwerk. OVERUREN

alleen voor 18 of ouder alleen bij “plotse en onverwachte toename van de

hoeveelheid werk” niet meer dan 11 uur per dag werken 50% extra loon; op zon- en feestdagen 100% NACHTARBEID

alle prestaties tussen 20 en 6 uur minderjarigen NOOIT tussen middernacht en 4 uur minstens 12 uur tussen twee shifts geen shifts van 23 tot 7 of van 22 tot 6 uur WEEKENDWERK

zondagwerk is in principe verboden, maar er is een waslijst uitzonderingen: - horeca - zelfstandige kleinhandel - bepaalde zondagen van het jaar - toeristische centra - enzovoort

HOE ZIT HET MET DIE BERUCHTE ‘50 DAGEN’? Studenten mogen vijftig dagen per jaar werken. Of dat werk gebeurt in de zomervakantie, of in het academiejaar, of allebei, dat maakt niet uit. Jobstudenten betalen slechts 2,71% solidariteitsbijdrage. Wie de voorziene vijftig dagen per jaar overschrijdt, wordt niet langer als jobstudent beschouwd. In dat geval zal je studentenloon worden verminderd met de gangbare 13,07% afhouding voor de sociale zekerheid, iets waar elke ‘normale’ werkgever trouwens ook mee te maken krijgt.

19

KIES ZELF JE VIJFTIG DAGEN

De vijftig dagen studentenarbeid tegen fiscaal gunsttarief die je als jobstudent cadeau krijgt, hoeven niet opeenvolgend of in weekblokken gepresteerd te worden. Je kan in principe bijvoorbeeld het hele jaar door elke zaterdag bij dezelfde firma werken onder studentencontract. Maximale flexibiliteit voor de jobstudent dus, en ook een extra stimulans voor werkgevers om een duurzame relatie met hun jobstudenten aan te gaan.

KRIJGEN MIJN OUDERS NOG KINDERBIJSL AG ALS IK WERK? Een student behoudt het recht op kinderbijslag als hij tijdens de vakantiemaanden (juli, augustus en september) werkt, en tijdens de andere kwartalen van het jaar niet meer dan 240 uur per kwartaal werkt. Als een student in 2012 in een bepaald kwartaal de 240 uur overschrijdt, verliezen zijn ouders de kinderbijslag van dat kwartaal.

MOET IK ZELF BEL ASTINGEN BETALEN? De kans is niet zo heel groot. De meeste jobstudenten blijven veilig onder de fiscale drempel. Alleen als je in 2012 een nettobelastbaar inkomen van 7070 euro of meer hebt verdiend, zal je dit jaar zelf belastingen moeten betalen. NETTOBELASTBAAR INKOMEN

Dit nettobelastbaar inkomen bereken je door je


- - - - - VOOR HET EERST EEN DIK BETA ALDE STUDENTENJOB - - - - - beroepskosten af te trekken van je brutobelastbaar inkomen. Het brutobelastbaar inkomen vind je op je loonbrief terug als ‘belastbaar loon’. Tenzij je veel beroepskosten hebt die je zelf wil bewijzen aan de belastingdiensten, zal de fiscus een forfaitaire aftrek toepassen. Die aftrek bedraagt 28,70% op de eerste 5490 euro, 10% op het gedeelte tussen 5490 en 10.910 euro, 5% op het gedeelte tussen 10.910 en 18.150 euro en 3% vanaf 18.150 euro, met een maximale aftrek van 3790 euro. Geen paniek als je nettobelastbaar inkomen boven de 7070 euro uitkomt, want je betaalt enkel belastingen op het gedeelte boven dit bedrag. De eventueel van je loon afgehouden bedrijfsvoorheffing wordt volledig terugbetaald als je nettobelastbaar jaarinkomen na controle lager blijkt dan 7070 euro.

MOETEN MIJN OUDERS MEER BEL ASTINGEN BETALEN ALS IK WERK? Normaal gezien wordt een student beschouwd als persoon ten laste van zijn ouders. Voor het inkomstenjaar 2012 blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je op 1 januari 2013 deel uitmaakte van het gezin én je nettobestaansmiddelen in 2012 niet hoger waren dan 2990 euro. Voor eenoudergezinnen is dit bedrag 4320 euro.

NETTOBESTAANSMIDDELEN

JE WORDT ONTSLAGEN

Opgelet: nettobestaansmiddelen zijn niet hetzelfde als nettobelastbaar inkomen. Je nettobestaansmiddelen bereken je als volgt:

TIJDENS JE PROEFTIJD.

1-

Tel het belastbaar loon op dat je terugvindt op loonbrieven, vervangingsinkomsten, je leefloon enzovoort, met uitzondering van de eerste 2490 euro die je als jobstudent hebt verdiend met een studentencontract.

2-

Trek er 20% van af, met een minimum van 420 euro. Noteer het verkregen bedrag.

3-

Tel je alimentatiegeld op, minus 2990 euro, en trek er 20% van af.

4-

De som van de bedragen die je hebt verkregen na de berekeningen in stap 2 en stap 3 vormt je nettobestaansmiddelen.

proeftijd = minimum 7 dagen, maximum 14 dagen (3 arbeidsdagen als uitzendkracht, tenzij anders is overeengekomen in je contract) eerste 7 dagen: je kan in principe niet ontslagen worden, behalve om dringende redenen dag 8 tot 14: je werkgever kan de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding JE WORDT ONTSLAGEN NA JE PROEFTIJD.

opzegtermijn: 3 of 7 dagen, afhankelijk van het feit of je werd aangenomen voor minder of meer dan een maand vraag een ontslagbewijs JE STAPT ZELF OP TIJDENS JE PROEFTIJD.

Als uit dit alles blijkt dat je fiscaal niet langer ten laste van je ouders bent, zullen zij een belastingvermindering verliezen die kan oplopen tot een paar duizend euro.

Tijdens je proefperiode kan je steeds opstappen zonder opzegtermijn of bijkomende opzegvergoeding (na 7 dagen).

HOE BEËINDIG IK MIJN STUDENTENJOB?

PROEFTIJD.

JE STAPT ZELF OP NA JE

geef schriftelijk, liefst aangetekend je opzeg

Je studentenjob wordt doorgaans beëindigd op de datum opzegtermijn: 1 of 3 dagen, die in je contract is vastgelegd. afhankelijk van het feit of Maar misschien wil je baas je werd aangenomen voor er wel vroeger een einde aan minder of meer dan een maken, of ben jij het na een maand paar dagen beu. De laatste nieuwe info over studentenjobs en tips voor een leuke bijverdienste vind je op www.guido.be

20


Criminologie? Mensenrechten? Seksuologie?

w w w.k ul e u ve n.b e Ontdek jezelf. Begin b캐 de wereld.


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

‌ ZELF JE POTJE KOKEN SPA ANSE OMELET BENODIGDHEDEN:

6 eieren 500 g gekookte aardappelen 1 ui 1 tomaat bakboter

Een goed ontbijt verhoogt je concentratie en productiviteit, en is dus noodzakelijk als je niet in slaap wil vallen tijdens een saaie les. Mag het wel wat anders zijn dan bokes met choco? Een English breakfast ken je intussen wel al, maar heb je deze al geproefd?

Snij de ui en de aardappelen in schijfjes en stoof ze lichtjes aan in wat boter. Klop ondertussen de 6 eieren los in een grote kom en snij een tomaat in blokjes. Wanneer de ui glazig is en de aardappelen lichtjes gebruind, doe je ze bij de losgeklopte eieren. Voeg ook de blokjes tomaat toe en kruid af met peper en zout. Doe dit mengsel terug in de pan en laat op een laag vuurtje een kwartiertje bakken.

22

Tip: eigenlijk kan je van al je restjes de volgende ochtend een tortilla maken. Zo verspil je niets en heb je elke ochtend een stevig ontbijt.


- - - - - - - - - VOOR HET EERST ZELF JE POTJE KOKEN - - - - - - - - - AMERIK A ANSE BLUEBERRY PANCAKES

ZO KUIS JE EEN MICROGOLF

BENODIGDHEDEN:

200 g patisseriebloem 1 eetlepel bakpoeder 1 ei 300 ml melk 50 g boter 150 g bosbessen

Voor hardnekkig vuil kan je een vochtige keukenhanddoek een halve minuut op de hoogste stand verwarmen. Daarna kan je met een sponsje alle vuil gemakkelijk afvegen. Gebruik geen schuursponsje in je microgolfoven: die beschadigen de speciale coating aan de binnenkant. Als je microgolf een muffe geur heeft, kan je een bakje water met enkele schijfjes citroen enkele minuutjes opwarmen. Zo geurt hij weer lekker fris. Het draaiplateau kan je gewoon in de vaatwas steken.

GEFRITUURDE BANANEN UIT IVOORKUST

OOSTENRIJKSE EIERKUCHEN

4 bananen citroensap 100 g cornakes

6 eieren 300 ml melk 2 lente-uitjes 4 sneetjes brood Geraspte kaas

BENODIGDHEDEN:

Meng de bloem en het bakpoeder met een snuifje zout in een grote kom. In een andere kom klop je je ei los in de melk. Smelt ondertussen de boter op een laag vuurtje. Maak een kuiltje in je bloemmengsel en giet er de melk en de gesmolten boter in. Klop het geheel los tot je een mooi egaal mengsel krijgt. Roer er dan de bosbessen onder. Verhit nu een pan. Met een pollepel maak je kleine pannenkoekjes met een diameter van ongeveer 12 centimeter. Tip: Als je all the way wil gaan in je Amerikaans ontbijt, giet er dan wat maple syrup over en serveer met crispy bacon.

Pel de bananen en halveer ze. Verdeel daarna elke helft in 4 stukken, maar snij deze keer in de lengte. Druppel tegen het verkleuren een beetje citroensap op de bananen. Doe je cornflakes in een kom en plet ze tot kruimelgrootte. Rol elk stuk banaan in de cornflakes tot ze volledig omhuld zijn. Frituur de bananen tot ze mooi bruin zijn aan beide kanten.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN OP KOT Ontdooi de koelkast als op het koelelement een ijslaagje van meer dan twee millimeter dik ontstaat. Twee millimeter ijs betekent 10% meer energieverbruik.

Probeer extra elektrische vuurtjes zo min mogelijk te gebruiken. Dit kan je al snel een winst van 40 tot 70 euro opleveren. Plaats alleen stekkerdozen die je met

23

BENODIGDHEDEN:

Versnipper je brood in zo klein mogelijke stukjes. Snij de lente-ui in schijfjes. Breek de eieren en meng ze met de melk. Doe er ook de uitjes en het versnipperde brood bij. Giet het mengsel in een cakevorm en bak hem een 50-tal minuten in een voorverwarmde oven van 160 graden. Tip: Dit is een goede manier om van oud brood verlost te geraken.

een schakelaar kan aan- en uitzetten. Sluipverbruik van elektrische toestellen loopt al snel op tot 100 euro per jaar. Gebruik je microgolf in plaats van je oven. Die verbruikt

veel minder en je eten is even lekker. Zet een deksel op je potten als je kookt. Zo wordt alles veel sneller warm en moet je dus minder lang achter het fornuis staan.


- - - - - - - - - VOOR HET EERST ZELF JE POTJE KOKEN - - - - - - - - - FRANSE ONTBIJTMUFFINS

BENODIGDHEDEN:

ZO KUIS JE JE OVEN

Voorkomen is beter dan genezen. Gebruik bakpapier of zilverpapier voor de binnenkant van je oven als je iets klaarmaakt dat vlekken maakt. Van zodra een gerecht in je oven dreigt over te koken en vlekken te maken, kan je altijd wat zout op de onderkant van je oven strooien. Wanneer de oven dan afgekoeld is, kan je de vlekken met een gewone vaatdoek verwijderen zonder te krabben. Als er dan toch aangekoekte vlekken zijn, kan je dit oplossen door een kom water met wat ammoniak een nachtje in de oven te laten rusten. Let wel op: zet eerst wat ramen open voor je de oven daarna weer opent en maak hem daarna goed schoon.

225 g bloem 125 g suiker 1 ei 1 eetlepel bakpoeder 124 ml melk 75 g boter Doe de suiker, de boter en het ei in een kom en meng tot een smeuïg geheel. Doe de bloem en het bakpoeder er geleidelijk bij, afgewisseld met de melk. Kruid af met wat zout. Naargelang van je smaak kan je er ook wat nootmuskaat bij doen. Verdeel het deeg in een muffinschaal. Vul elk muffinpotje voor 2/3. Bak 20-25 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden. Tip: Indien je ze nog zoeter wil, kan je ze achteraf ook besprenkelen met een mix van suiker en kaneel.

WIST JE DAT…

… Keukensponsjes ongeveer 10 miljoen bacteriën bevatten? Dat is veel meer dan de gemiddelde toiletbril. Regelmatig je sponsjes vervangen dus! … Je kan testen of je ei nog eetbaar is? Leg ze in een kom met water. Als het op de bodem blijft liggen, is het vers. Blijft het drijven? Dan eet je ’t best niet meer op.

… Je kan vermijden dat je potten overkoken door een houten lepel dwars over de pot te leggen? … Een vaatwasmachine minder water verbruikt dan een handwas? Als je machine goed vol zit tenminste. … Je houten snijplanken niet in de vaatwas mag steken? Reinigen kan je met citroensap. Leg ze daarna op een vochtige en met zout bestrooide handdoek. Werk af met een verse laag speciale olie, die vind je onder andere in Ikea.

24


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

GROEI UIT JEZElF

Kom naar de infodagen van de HUB of van de KAHO Sint-Lieven op 20 maart. Meer info op www.kaho.be en www.hubrussel.be


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

... ALLEEN NAAR DE ANDERE KANT VAN DE WERELD Studenten moeten blokken als anderen Kerstmis en Nieuwjaar vieren, maar daar staat wel tegenover dat ze op reis kunnen in periodes die buiten de klassieke vakanties vallen, zoals de lesvrije week in februari en (hopelijk) de tweede examenperiode begin september. Dat is heerlijk, zeker omdat je dan voor het eerst samen met je vrienden een verre reis naar de andere kant van de wereld kan maken. Maar hoe pak je dat aan?

ZORG VOOR DE JUISTE DOCUMENTEN IDENTITEITSKAART

De gewone Belgische identiteitskaart is voldoende om te reizen in Europa. PASPOORT

Een Belgisch paspoort is een minimumvereiste als je buiten Europa reist. Je kan het aanvragen aan het bevolkingsloket van de gemeente waar je bent gedomicilieerd (liefst enkele weken op voorhand). Neem twee pasfoto’s mee.

Het is maximaal vijf jaar geldig. Zorg ervoor dat het paspoort nog minstens zes maanden geldig is op de laatste dag van je reis. Bij aankomst in je vakantieland, krijg je een stempel in je paspoort met de datum van aankomst. Opgelet: ‘conflicterende’ stempels kunnen voor problemen zorgen. Een voorbeeld: veel moslimlanden zullen je niet binnenlaten als je een stempel van Israël in je paspoort hebt.

26

VISUM

Sommige landen kom je niet binnen zonder een visum. Een visum is een tijdelijke toelating om het grondgebied te betreden. In de praktijk is een visum meestal een sticker die in je paspoort wordt gekleefd en wordt afgestempeld bij aankomst en vertrek. Een visum varieert van gratis tot behoorlijk duur. In sommige landen kan je het visum kopen (of krijgen) bij aankomst op de luchthaven. Andere landen eisen dat je op voorhand een visum aanvraagt (en betaalt) bij


- VOOR HET EERST ALLEEN NA AR DE ANDERE K ANT VAN DE WERELD hun ambassade in Brussel. Er bestaan toeristenvisums, studentenvisums en werkvisums. Een studentenvisum krijg je alleen als je effectief in het gastland gaat studeren, niet zomaar omdat je student bent in België. Er bestaan transitvisums en ‘multiple entry’-visums. De naam spreekt voor zich. De meeste visums zijn verlengbaar. De voorwaarden variëren van land tot land. Voor welke landen heb je een visum nodig? Die informatie vind je op: http://diplomatie.belgium.be Als je zelf geen tijd hebt om naar de ambassade(s) in Brussel te gaan, kan je je visum(s) laten verzorgen via: http://visumcentrale.be Opgelet: voor een bezoek aan de Verenigde Staten met een Belgisch paspoort heb je geen visum nodig, maar wel een ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Dat kost 14 dollar en moet je op voorhand online aanvragen via: https://esta.cbp.dhs.gov RIJBEWIJS

Hoewel je in veel landen gewoon met je Belgisch rijbewijs de baan op mag, is het voor verre reizen toch aangewezen een internationaal rijbewijs aan te vragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Opgelet: Vaak mag je geen auto huren als je jonger bent dan 21, internationaal rijbewijs of niet.

STUDENTENKAART

De studentenkaart van je hogeschool of universiteit wordt in het buitenland vaak niet herkend en dus ook niet aanvaard. Neem daarom zeker een ISIC mee, de enige echte internationale studentenkaart. Je bestelt ze via www.isic.be.

ZORG DAT JE JE REKENING K AN BETALEN EUROLANDEN

Dit zijn de landen waar de euro anno 2013 de gangbare munteenheid is: België Cyprus Duitsland Estland Finland Frankrijk Griekenland Ierland Italië

Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Portugal Slovenië Slowakije Spanje

... en de dwergstaten Monaco, San Marino en Vaticaanstad. In de eurolanden kan je letterlijk doen alsof je thuis bent: de tarieven voor betalen en geld afhalen zijn in principe identiek als in België. MAESTRO

Op je gewone bankkaart staat een Maestro-functie. Daarmee kan je in het buitenland geld afhalen aan om het even welke automaat waar het Maestro-logo op kleeft. Ook betalen aan betaalterminals die aangesloten zijn op het Maestro-netwerk is in principe mogelijk. Er zijn wel kosten aan verbonden.

27

Opgelet: de Belgische banken hebben in een aantal landen preventief de Maestrofunctie van je bankkaart geblokkeerd. Die moet je eerst laten deblokkeren voordat je vertrekt, anders kan je de kaart ter plaatse niet gebruiken. KREDIETKAARTEN

Een kredietkaart is een bijna onmisbare reisgenoot als je de eurozone verlaat. Vooral Visa en Mastercard worden zowat overal ter wereld aanvaard in hotels, restaurants en handelszaken. Tips: Je kan een kredietkaart ook gebruiken als waarborg bij het reserveren van een huurwagen of hotel. Geld afhalen met een kredietkaart is mogelijk, maar kost tamelijk veel geld. Dat kan zowel aan een automaat of aan de balie van een bank (‘cash advance’). Bij sommige Visakaarten is het mogelijk op voorhand ‘eigen geld’ op de kaart te zetten, dat je dan in het buitenland zonder kosten uit de muur kan halen. Informeer bij je bank of dat mogelijk is. TRAVELERS CHEQUES

Ze zijn stilaan een anachronisme aan het worden omdat ‘plastiekgeld’ zoveel handiger is, maar ze bestaan nog: Travelers Cheques koop je bij een Belgische bank en wissel je bij een buitenlandse bank in tegen cash in de lokale munt. Het voordeel ten opzichte van cash is dat Travelers Cheques verzekerd zijn tegen diefstal.


- VOOR HET EERST ALLEEN NA AR DE ANDERE K ANT VAN DE WERELD CASH

Als je de brousse in trekt, gaat er nog steeds niets boven harde cash. Amerikaanse dollars en euro’s zijn zowat overal inwisselbaar in de lokale munteenheid. Neem liefst kleine coupures mee (biljetten van 20 euro of dollar). Wisselen in een wisselkantoor hoeft niet noodzakelijk duurder te zijn dan in een bank. Wissel geen te grote bedragen bij aankomst op de luchthaven, want daar zijn de wisselkoersen niet ideaal. Wisselkoersen op de zwarte markt (bij straatwisselaars) zijn op het eerste gezicht een zaakje, maar je loopt een reële kans om opgelicht te worden. Wissel je cash in de lokale munteenheid terug om naar euro’s of dollars voor je het land verlaat. Gaat dat niet? Spendeer het dan tot de laatste cent, want bij Belgische banken is het vaak niet meer inwisselbaar. Muntstukken moet je sowieso opmaken, want geen enkele bank zal die willen omruilen naar euro’s.

ZORG DAT JE GEZOND BLIJF T VOEDSELHYGIËNE

In veel landen staat de wateren voedselhygiëne niet op hetzelfde niveau als in het Westen. Hoe vermijd je diarree in ontwikkelingslanden?

Drink geen kraantjeswater. Flessenwater is overal ter wereld te koop. Vermijd salades en koude groenten. Vermijd buffetten. Vermijd vlees en vis dat niet goed doorbakken is. Was je handen voordat je begint te eten. Frisdrank uit flesjes is zo goed als altijd veilig, maar gooi er nooit ijsblokjes in. VACCINATIES

Volgende vaccinaties worden aangeraden als je op reis gaat naar tropische gebieden: Hepatitis A Hepatitis B Tetanus Difterie

Kinkhoest Buiktyfus Gele koorts Poliomyelitis

Raadpleeg je huisarts, die je zo nodig zal doorverwijzen naar een gespecialiseerd vaccinatiecentrum. Voor sommige landen zijn bepaalde vaccinaties verplicht (meestal gele koorts). Dat je gevaccineerd bent, kan je bewijzen aan de hand van een internationaal vaccinatiebewijs. Dat is het ‘gele vaccinatieboekje’ dat je krijgt als je je laat vaccineren.

28

MALARIA

Malaria komt voor in Afrika ten zuiden van de Sahara, in Zuid-Amerika (vooral in het Amazonegebied) en in ZuidOost Azië. Vooral in Afrika is het gevaar meer dan reëel. Tegen malaria kan je je niet laten vaccineren. Er bestaan echter wel verschillende soorten malariaprofylaxe: Paludrine Nivaquine Lariam

Malarone Doxycycline

Het gaat telkens om pillen die in België worden voorgeschreven door een arts en die je meeneemt op reis. PRO & CONTRA:

Paludrine/Nivaquine is niet overal even effectief. Lariam geeft bij sommige mensen vreselijke nachtmerries. Malarone is effectief, maar zeer duur. Doxycycline is goedkoop, maar het is een antibioticum en je huid wordt extra zongevoelig. Omdat geen enkele malariaprofylaxe 100% bescherming geeft, is het bovendien nodig: je tussen zonsondergang en zonsopgang in te wrijven met muggenmelk die minstens 30% van het insectenwerende middel DEET bevat, te slapen onder een klamboe (muggennet). Honderden reisverhalen met bijbehorende tips vind je op www.guido.be


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

… MET JE VRIENDEN OP SKIVAKANTIE Of je nu al op de latten hebt gestaan of niet, vanaf nu ziet een wintersportvakantie er volledig anders uit. Doen en laten wat je wil, met wie je wil, wanneer je wil en hoelang je wil. En toch vertrek je beter ietwat voorbereid. Je moeder om hulp roepen is absoluut not done. GUIDO to the rescue.

OEFENEN IN EIGEN L AND NAAM

ADRES

Skipiste Aspen www.aspen.be

Elektronikalaan 11 2610 € 12/uur Wilrijk Skimateriaal: gratis Snowboardmateriaal: € 6

PRIJS

- Engels mattensysteem - Sportkampen tijdens de vakanties - Ook mogelijkheid tot het volgen van lessen

EXTRA INFORMATIE

Ice Mountain www.ice-mountain.com

Capellestraat 16 7780 Komen

€ 13,5/uur (studententarief) Ski: € 3,5 Skilaarzen: € 1,5 Snowboard: € 5 Softboots: € 2

- Kunstsneeuw - Mensen zonder ervaring moeten eerst verplicht twee uur les volgen - Reserveren verplicht

Snow Valley www.snowvalley.be

Deusterstraat 74 E 3990 Peer

€ 16,5/beurt Skipakket: € 6 Snowblade- /snowboardpakket: €8

- Kunstsneeuw - Sneeuwkledij moet zelf meegebracht worden.

Ski Inn Indoorski www.ski-inn.be

K. Astridlaan 97 B16 Op aanvraag 8200 St. Michiels Brugge

- Rollerpiste, dus je hebt geen sneeuwkledij nodig - Après-ski chalet met uitzicht op piste - Afzeggen van les minstens 48 uur op voorhand melden

Yeti skipiste www.yetiski.be

Olympische Dreef 11 1070 Anderlecht

Skiën: € 6,20/uur Snowboarden: € 8,70/uur (studententarief) Ski’s/ skilaarzen/ snowboard/ soft-boots: € 2,50

- Kunstpiste - Minimumniveau vereist om vrij de piste op te mogen - Eigen skistokken mogen niet gebruikt worden - Aangeraden om regenbroek te dragen op piste

Skiclub Zondal www.zondal.be

Ruggeveldlaan 488/A 2100 Deurne

€ 7/beurt Ski’s en stokken: €3 Groepslessen: gratis

- Borstelsysteem - Ook blinden welkom! - Handschoenen verplicht - Toegang kan geweigerd worden als maximaal aantal skiërs is bereikt

Topfit Indoor Skien Snowboardpiste www.topfit.be

Papaverstraat 20 8430 Middelkerke

Materiaal: gratis

- Rollerpiste - Reserveren verplicht - Ook sledeglijden en squashen is mogelijk - Gewone kledij volstaat

Indoor Ski Mont Blanc www.montblanc.be

Stationsdreef 213 8800 Roeselare

Losse skiles: € 24,5 euro (materiaal inbegrepen)

- Rolbaan - Beperkte capaciteit, dus vroeg reserveren is noodzakelijk

Skibaan Katteven www.katteven.be

Katteven 23 3600 Genk

€ 10/uur Materiaal: gratis

- Het volgen van privé- en groepslessen is mogelijk - Minimumniveau vereist om vrij te mogen skiën

ISC Ski www.isc-ski.com

De Hoogt 12 2360 Oud-Turnhout

€ 20,5/beurt Privéles: € 65/beurt

- Rolskibaan - Zelf skikousen en sportkledij meebrengen

29


- - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR HET EERST - - - - - - - - - - - - - - - -

... DIKKE GUIDO-PRIJZEN IN DE WACHT SLEPEN! GUIDO doet niets liever dan studenten verwennen met mooie prijzen en straffe voordelen, dat zal je vanaf volgend schooljaar aan den lijve ondervinden. Voor het eerst laten we je kennismaken met GUIDO's welgevulde prijzenpot, speciaal voor de lezers van Bamazine.

WIN VAN DALE POCKETWOORDENBOEKEN Duik geheel polyglot het hoger onderwijs in dankzij deze puike woordenboeken. Engels-Nederlands, Frans-Nederlands, Duits-Nederlands (en vice versa) of Nederlands verklarend. We hebben in totaal 14 woordenboeken voor jullie.

WIN FILMTICKETS EN BOEKEN VAN 'WARM BODIES' In de nieuwe, geestige film van Jonathan Levine (de regisseur van '50/50') wordt een meisje verliefd op... een zombie. We geven 4x25 tickets weg, goed voor een avondje cinema met de hele klas.

WIN GEZELSCHAPSSPELLEN NA AR KEUZE Risk, Trivial Pursuit of Monopoly? Kom gerust eens grabbelen in onze ton vol puike gezelschapsspellen, stuk voor stuk garant voor een avond vol spanning en plezier. We geven er 20 weg!

Of zou het boek tóch beter zijn dan de film? Oordeel zelf, want we geven ook 10 exemplaren weg van de zeer leuke roman van Isaac Marion waarop de film is gebaseerd.

WINNEN?

GUIDO’S PRIJZENPOT GO!

check

WAAG JE KANS OP WWW.GUIDO.BE/BAMAZINE

C’MO

N


Leuven en Antwerpen kwALiteitSvoLLe en betrouwbAre 'up Comfort' StuDentenhuiSveSting

Afgestemd op wat de student vandaag wenst. kom je toekomstig kot bekijken op een van onze opendeurdagen in april en mei. Surf naar www.xior.be

ontDek onS nieuw projeCt 'het kot'

frAnkrijkLei 64 2000 Antwerpen

0 Antwerpen verhuurkantoor: frankrijklei 92, 200 in een hyperele en ingerichte luxekoten zaal,... er is tab for com 7 20 zijn den studiezaal, film wat wij jou aanbie dt er ook een bibliotheek, moderne omgeving. je vin namelijk op het dak! Daarnaast heeft elke verdieping ld, zelfs ruimte voor een sportve ken met je eigen locker om alles veilig op te bergen. keu ze ueu lux een goed uitgeruste w.xior.be voor meer info! Surf als de beesten naar ww


Guido Bamazine 2013  

De onmisbare gids voor toekomstige studenten Je eerste studentenlief, Tips voor een dik betaalde studentenjob, Slank en smaakvol in de kotke...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you