Issuu on Google+

ðïì Ø¿®¼©¿®» » ݱ²-«³¿¾·´· ͬ¿³°¿²¬·ô º¿¨ô ³«´¬·º«²¦·±²»

Þ®±¬¸»®

ëîì °¿¹·²¿

ØÐ

Ý¿²±²

ëíð °¿¹·²¿

°¿¹·²¿

ëìê

ѵ·

°¿¹·²¿

η½±¸

×ÞÓô Õ±²·½¿ Ó·²±´¬¿

°¿¹·²¿

Õ§±½»®¿ Ó·¬¿ô Ю·²¬®±²·¨

ëìë °¿¹·²¿

ëìè °¿¹·²¿

Í¿³-«²¹

ëìç

ëìì

ëíì °¿¹·²¿

°¿¹·²¿

п²¿-±²·½ô и·´·°-

ëìé

°¿¹·²¿

ëëð °¿¹·²¿

͸¿®°ô Ó¿²²»-³¿²² Ì¿´´§ô ̱-¸·¾¿

л¿½¸

ëìî °¿¹·²¿

Ñ´·ª»¬¬·

Û°-±²

°¿¹·²¿

Ô»¨³¿®µ

ëíè

ëíî

È»®±¨

ëëî °¿¹·²¿

ëëí °¿¹·²¿

ͬ¿®´·²»

ëëì °¿¹·²¿

ëëê °¿¹·²¿

ððî

ðèê

îëî

íéð

ììî

Ю±¼±¬¬· °»® ݱ³«²·¬@

Ê·-«¿´ » ݱ³«²·½¿¦·±²»

ͽ®·¬¬«®¿ » ݱ®®»¦·±²»

Ý¿®¬±¬»½²·½¿

Ó¿½½¸·²»

íçê

ðìð

ïïì

íðð

Ý¿®¬¿

ìçî

ß®®»¼± » ݱ³°´»³»²¬·

ß®½¸·ª·¿¦·±²»

λ¹¿´±

ìïê

ײº±®³¿¬·½¿

ïéè

ííî

Ý¿²½»´´»®·¿

ͽ«±´¿

Í°»¼·¦·±²» » ׳¾¿´´±

ëêî

ëèì

ëçð

ײ¼·½» °»® ½±¼·½»

ײ¼·½» ß´º¿¾»¬·½±

ײ¼·½» Û½±


Ó«´¬·º«²¦·±²· ײµó¶»¬

Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ ¶»¬ Û°-±² ɱ®µÚ±®½» Ю± ÉÐóìëïëÜÒ ßì

Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ ¶»¬ Þ®±¬¸»® ÓÚÝóÖìëïð Ó«´¬·º«²¦·±²» ¿ ½±´±®· ì·²ï ½±² -¬¿³°¿ ßí ݱ³°¿¬¬± » ª»®-¿¬·´» ³«´¬·º«²¦·±²» ¾«-·²»-- ·²µó¶»¬ ¿ » ¾§°¿-- °±-¬»®·±®» °»® -¬¿³°¿ ßíò ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

ÞÎÑóÓÚÝÖìëïðÜÉ ÓÚÝóÖìëïðÜÉ

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

ïê°°³ ÞÒ ïè ݱ´±®·

Í»®·» ÔÝ ïîí ÔÝ ïîë ÔÝïîé

Ó«´¬·º«²¦·±²» ¿ ½±´±®· ßì í·²ï ¿ ¹»¬¬± ¼ ·²½¸·±-¬®±ò η-ò ìèðð¨ïîðð ¼°·ò Ю±½»--±®» íííÓ¸¦ô ïîèÓÞ ®¿³ô ½¿°¿½·¬@ ½¿®¬¿ íí𠺱¹´·ô ®·-òͽ¿² ïîðð¼°·ô Ë-¾ Ø·¹¸ -°»»¼ô º®±²¬»ñ®»¬®± » »¬¸»®²»¬ô ÔÝÜ îô ë ·²½¸ô É·²ñÓ¿½ò Ù¿®¿²¦·¿ ï ¿²²± ±²ó-·¬» ݱ¼ò ηºò ß®¬ Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ÛÐÍóÝÞíìíðï ÝïïÝÞíìíðï ïê°°³ ÞÒ ïï ݱ´±®· ×ÍÑ îìéíì Í»®·» з®¿³·¼· ÈÈÔ Í»®·» ̱®®» Û·ºº»´ ¬¿¹´·¿ ÈÔ Í»®·» Þ·¹ Þ»² ¬¿¹´·¿ Ô

Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ ¶»¬ Û°-±² ɱ®µÚ±®½» ÉÚóéëïë ßíõ Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ ¶»¬ Þ®±¬¸»® ÓÚÝóÖëçïðÜÉ Ó«´¬·º«²¦·±²» ¿ ½±´±®· ½±² -¬¿³°¿ ßí ¼«°´»¨ò ݱ²¼·ª·-·¾·´»ô ²»¹´· ¿³¾·»²¬· °®±º»--·±²¿´·ô ¬®¿³·¬» º®±²¬»ñ®»¬®± »¼ 8 ¼±¬¿¬± ¼· ÔÝÜ Ì±«½¸-½®»»² ¿ ½±´±®·ò ݱ¼ò

ηºò ß®¬

ݱ²-«³¿¾·´·

ÞÎÑóÓÚÝÖëçïðÜÉ

ÓÚÝóÖëçïðÜÉ

ײµ -»®·» ÔÝ ïîìð » ÔÝ ïîèð

Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ ¶»¬ Þ®±¬¸»® ÓÚÝóÖêëïðÜÉ

ݱ¼ò

ηºò ß®¬

ݱ²-«³¿¾·´·

ÞÎÑóÓÚÝÖêëïðÜÉ

ÓÚÝóÖêëïðÜÉ

ײµ -»®·» ÔÝ ïîìð » ÔÝ ïîèð

Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ ¶»¬ Û°-±² ɱ®µÚ±®½» Ю± ÉÐóìëíëÜÉÚ ßì Ó«´¬·º«²¦·±²» ¿ ½±´±®· ì·²ï øîêñîì °°³ ·² ¾±¦¦¿÷ ïêñïï °°³ ÞñÒóݱ´±®· ×ÍÑ îìéíìô η-ò ìèðð¨ïîðð ¼°·ò Ю±½»--±®» íííÓ¸¦ô ïîèÓÞ ®¿³ô ½¿°¿½·¬@ ½¿®¬¿ íí𠺱¹´·ô ®·-òͽ¿² ïîðð¼°·ô Ë-¾ Ø·¹¸ -°»»¼ô

ëîì

ηºò ß®¬ ÝïïÝÞíííðï

ݱ¼ò ÛÐÍóÝßçêíðí

ηºò ß®¬ ÝïïÝßçêíðí

Ê»´±½·¬@ ïë°°³ ÞÒ è ݱ´±®· ×ÍÑ îìéíì

ݱ²-«³¿¾·´· Í»®·» Ý»®ª± ¬¿¹´·¿ ÈÔ Í»®·» Ó»´¿ ¬¿¹´·¿ Ô

Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ ¶»¬ Û°-±² ɱ®µÚ±®½» ÉÚóéëîë ßíõ

³¿½½¸·²¿ ½¸» °»²-¿ ·² ¹®¿²¼» ¹®¿¦·» ¿ ¬«¬¬» ´» º«²¦·±²· ¼·-°±²·¾·´· ²»´ º±®³¿¬± ßíò Û °»®º»¬¬¿ ²»¹´· ¿³¾·»²¬· °®±º»--·±²¿´· °·' »-·¹»²¬· °±·½¸8 °«. »--»®» ½±²¼·ª·-¿ ¿¬¬®¿ª»®-± ´ ·²¬»®º¿½½·¿ ¼· ®»¬» ± ©·®»´»--ò ͬ¿³°¿ ·² º®±²¬»ñ®»¬®±ò

ݱ¼ò ÛÐÍóÝÞíííðï

Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ¶»¬ ì ·² ï º±®³¿¬± ßíõô Ú¿¨ô ßÜÚô É·óÚ·ô Û¬¸»®²»¬ô ì ½¿®¬«½½» øÔô ÈÔ÷ò Ü«®¿¾®·¬» Ë´¬®¿ ·²µô ½¿--»¬¬± ½¿®¬¿ º®±²¬¿´» øîë𠺺÷ô ÔÝÜ êô í ½³ô ³»³±®§ ½¿®¼ô íì °°³ ¾ñ² » ½±´ ø¼®¿º¬÷ô ïë °°³ ¾ñ² » èòì ½±´ ø×ÍÑ îìéíì÷ô ®·-±´ò ëéêð¨ïììð¼°·ô -½¿²²»® ïîðð¨ïîððô ËÍÞ îòðô Û°-±² ݱ²²»½¬ °»® -¬¿³°¿ ¼¿ ¬¿¾´»¬ñ-³¿®¬°¸±²»ô Û³¿·´ Ю·²¬ô ß°°´» ß·® Ю·²¬ô Ù±±¹´» Ý´±«¼ Ю·²¬ô É×Òñ ÓßÝ

Ê»´±½·¬@ ïê°°³ ÞÒ ïï ݱ´±®· ×ÍÑ îìéíì

ݱ²-«³¿¾·´· Í»®·» ̱®®» Û·ºº»´ ¬¿¹´·¿ ÈÔ Í»®·» Þ·¹ Þ»² ¬¿¹´·¿ Ô

Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ ì ·² ï ·² º±®³¿¬± ßíõô º¿¨ô ßÜÚô É·óÚ·ô Û¬¸»®²»¬ô -¬¿³°¿ñ-½¿²-·±²» º®±²¬»ñ ®»¬®±ô ì ½¿®¬«½½» øÔô ÈÔ÷ò Ü«®¿¾®·¬» Ë´¬®¿ ·²µô î ½¿--»¬¬· ½¿®¬¿ øî¨îëðºº÷ô ÔÝÜ êòí ½³ô ³»³±®§ ½¿®¼ô íì°°³ ø¼®¿º¬÷ô ïë°°³ ¾ñ² » èòì ½±´ ø×ÍÑ îìéíì÷ô ®·-±´ò ëéêð¨ïììð¼°·ô -½¿² ïîðð¨ïîððô ËÍÞ îòðô Û°-±² ݱ²²»½¬æ -¬¿³°¿ ¼¿ ¬¿¾´»¬ñ-³¿®¬°¸±²»ô Û³¿·´ Ю·²¬ô ß°°´» ß·® Ю·²¬ô Ù±±¹´» Ý´±«¼ Ю·²¬ò É×ÒñÓßÝ Ý±¼ò ÛÐÍóÝÞëèíðí

ηºò ß®¬ ÝïïÝÞëèíðí

Ê»´±½·¬@ ïë°°³ ÞÒ èòì ݱ´±®· ×ÍÑ îìéíì

ݱ²-«³¿¾·´· Í»®·» Ý»®ª± ¬¿¹´·¿ ÈÔ Í»®·» Ó»´¿ ¬¿¹´·¿ Ô

Ó«´¬·º«²¦·±²» ·²µ ¶»¬ Û°-±² ɱ®µÚ±®½» Ю± ÉÐóìëîëÜÒÚ ßì Ó«´¬·º«²¦·±²» ¿ ½±´±®· ßì ì·²ï ô η-ò ìèðð¨ïîðð ¼°·ò Ю±½»--±®» íííÓ¸¦ô ïîèÓÞ ®¿³ô ½¿°¿½·¬@ ½¿®¬¿ íí𠺱¹´·ô ®·-òͽ¿² ïîðð¼°·ô Ë-¾ Ø·¹¸ -°»»¼ô º®±²¬»ñ®»¬®±ô »¬¸»®²»¬ » º¿¨ô ßÜÚô ÔÝÜ îô ë ·²½¸ô É·²ñÓ¿½ò Ù¿®¿²¦·¿ ï ¿²²± ±²ó-·¬» ݱ¼ò ηºò ß®¬ Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ÛÐÍóÝÞîèíðï ÝïïÝÞîèíðï ïê°°³ ÞÒ ïï ݱ´±®· ×ÍÑ îìéíì Í»®·» з®¿³·¼· ÈÈÔ Í»®·» ̱®®» Û·ºº»´ ¬¿¹´·¿ ÈÔ Í»®·» Þ·¹ Þ»² ¬¿¹´·¿ Ô


Ó«´¬·º«²¦·±²· Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½¸»

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½¿ Í¿³-«²¹ ÍÝÈ íìðð Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½± Þ®±¬¸»® ÜÝÐóéðëë Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® í·²ï -¬¿³°¿ ½±°·¿ » -½¿²-·±²» »´»ª¿¬¿ ª»´±½·¬@ » ¿´¬¿ ¯«¿´·¬¿ ¼· -¬¿³°¿ô ¾¿--· ½±-¬· ¼· »-»®½·¦·±ò ݱ¼ò ÞÎÑóÜÝÐéðëë

ηºòß®¬ò ÜÝÐóéðëë

Ê»´±½·¬@ Ê»´±½·¬¿æ îð°°³

ݱ²-«³¿¾·´· ÞÎÑÌÒîðïð ÞÎÑÜÎîîðð

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ³±²±½®±³¿¬·½¿ í·²ïæ -¬¿³°¿²¬»ô ½±°·¿¬±®»ô -½¿²²»®ò Úò¬± -¬¿³°¿æ ßìò Ô·²¹«¿¹¹·± ÍÐÔò Ý¿--»¬¬± ½¿®¬¿ ïëðº¹ò ײ¬»®º¿½½·¿ ËÍÞ îòðò Ì¿-¬± °®·²¬ñ-½®»»²ñͬ¿³°¿ -½¸»®³±ò п²²»´´± ±®·»²¬¿¾·´» » Ì¿-¬± ±²» ¬±«½¸ Û½±ò ݱ¼ò

ηºò ß®¬

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

ÍÝÈóíìððñÍÛÛ

Ê»´±½·¬¿ æîð°°³

ÍßÓÓÔîïêð

ÍÝÈíìðëñÍÛÛ

Ê»´±½·¬¿ æîð°°³

ÍßÓÓÔîïêð

ݱ´±®» Ò¿ª§ Ù®»§ ÍßÓóÍÝÈíìðð ݱ´±®» Ý®»¿³ ɸ·¬» ÍßÓóÍÝÈíìðë

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® Ó±²±½±®±³¿¬·½± Þ®±¬¸»® ÓÚÝóéíêð² ÓÚÝóéíêðÒ ±ºº®» º«²¦·±²¿´·¬@ ¼· -¬¿³°¿ô º¿¨ô -½¿²²»® » ½±°·¿¬±®» ¿¼ ¿´¬» °®»-¬¿¦·±²·ò ܱ¬¿¬± ¼· ·²¬»®º¿½½·¿ ¼· ®»¬»ô -¬¿³°¿ ¿¼ «²¿ ª»´±½·¬@ ¼· îì °°³ » °»®³»¬¬» ¼· ®·-°¿®³·¿®» -«· ½±-¬· ¹®¿¦·» ¿´´¿ º«²¦·±²» Ü»»° Í´»»° ø®·-°¿®³·± »²»®¹»¬·½±÷ » ¿´´¿ °±--·¾·´·¬@ ¼· «-¿®» ½¿®¬«½½» ¬±²»® ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ò ݱ¼ò ÞÎÑóÓÚÝéíêðÒ

ηºò ß®¬ ÓÚÝ éíêðÒ

Ê»´±½·¬@ Ê»´±½·¬¿ æîì°°³

ݱ²-«³¿¾·´· ÞÎÑÌÒîîïðñîîîð ÞÎÑÜÎîîðð

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½± Þ®±¬¸»® ÓÚÝóèëîðÜÒ Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ì·²ï ½±²½»°·¬± °»® -±¼¼·-º¿®» ´» »-·¹»²¦» ¼»· ¹®«°°· ¼· ´¿ª±®±ô ÓÚÝóèëîðÜÒ ±ºº®» -¬¿³°» ª»´±½· » ½±²ª»²·»²¬·ò ݱ³°¿¬¬± » ª»®-¿¬·´»ô ¯«»-¬± ³«´¬·º«²¦·±²» 8 ¼±¬¿¬± ¼· -½¸»¼¿ ¼· ®»¬» » ¼· «²·¬@ º®±²¬»ñ®»¬®± °»® ´¿ -¬¿³°¿ô ½±°·¿ô ·²ª·± º¿¨ » -½¿²-·±²»ò ݱ¼ò ηºòß®¬ò Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ÞÎÑóÓÚÝèëîð

ÓÚÝóèëîðÜÒ

Ê»´±½·¬¿æ íê°°³

ÞÎÑÌÒíííð ÞÎÑÌÒííèð ÞÎÑÜÎííðð

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½± Í¿³-«²¹ ÍÝÈóìêëëÚ Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ì·²ï -¬¿³°¿ô ½±°·¿ô -½¿²-·±²» º¿¨ Ì»³°± ¼· -¬¿³°¿ °®·³¿ °¿¹·²¿ øÞñÒ÷æ ¼°·Û³«´¿¦·±²»æ ÍÐÔ øÍ¿³-«²¹ Ю·²¬»® Ô¿²¹«¿¹»÷ ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

ÍßÓóÍÝÈìêëëÚ

ÍÝÈóìêëëÚ

Ê»´±½·¬¿æ îì°°³

ÍßÓÍÝÈìêëë

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½± Í¿³-«²¹ ÍÝÈóëêí麮 Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ì·²ï -¬¿³°¿ô ½±°·¿ô -½¿²-·±²» º¿¨ Ì»³°± ¼· -¬¿³°¿ °®·³¿ °¿¹·²¿ øÞñÒ÷æ Ó»²± ¼°·Û³«´¿¦·±²»æ ÍÐÔ øÍ¿³-«²¹ Ю·²¬»® Ô¿²¹«¿¹»÷ ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

Ê»´±½·¬@

ÍßÓóÍÝÈëêíéÚÎ

ÍÝÈóëêíéÚÎñÍ×Ì

Ê»´±½·¬¿æ íë°°³

ݱ²-«³¿¾·´· ÍßÓÓÔííïð ó ÍßÓÓÔííïðØÝ ÍßÓÓÔíéïð

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½± η½±¸ ÍÐ ïððÍÚ»

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½± η½±¸ ÍÐ ïîððÍÚ

ﮬ·½±´¿®³»²¬» ½±³°¿¬¬¿ » ¼· ¼·³»²-·±²· ½±²¬»²«¬»å ®·-±´«¦·±²»æ ïîððÈ êððÜÐ× ª»´±½·¬@ ¼· -¬¿³°¿æ ïí°°³ °±--·¾·´·¬@ ½±°·» ³«´¬·°´»å ¿´·³»²¬¿¬±®» ¿«¬±³¿¬·½± ¼»¹´· ±®·¹·²¿´·å ®·¼«¦·±²· ·²¹®¿¼·³»²¬·øîëæìðð÷å -½¿²²»® ¿ ½±´±®· ø¬©¿·²÷å º¿¨³-«°»® Ùí ݱ¼ò ηºòß®¬ò Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´·

× ³«´¬·º«²¦·±²» ½±³°¿¬¬¿ ½±²-»²¬» ¿´´» ¿¦·»²¼» ¼· °·½½±´» ¼·³»²-·±²· ¼· ±¬¬»²»®» °®»-¬¿¦·±²· »½½»¦·±²¿´· ¿ ½±-¬· ½±²¬»²«¬· ª»´±½·¬@ ¼· -¬¿³°¿æ îî°°³ô ËÍÞîô Ô·²¹«¿¹¹·± ÐÝÔå ¿´·³»²¬¿¬±®» ¿«¬±³¿¬·½± ¼»¹´· ±®·¹·²¿´· íë º±¹´· -½¿³³»® ¿ ½±´±®· Ú¿¨ Í«°»®Ùí ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

Î×ÝóÍÐïððÍÚ»

Î×ÝóÍÐïîððÍÚ

ÍÐïîððÍÚ

îî °°³

Î×ÝÍÐïîððÍÞÕ

ÍÐóïððÍÚ»

ïí °°³

Î×ÝØÍÐïïððÔÛ ó Î×ÝØÍÐïïððØÛ

ëîë


Ó«´¬·º«²¦·±²· Ô¿-»® ݱ´±®· » Ù»´ Ö»¬

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ¿ ݱ´±®· Þ®±¬¸»® ÓÚÝ çííðÝÜÉ Ó«´¬·º«²¦·±²» ÔÛÜ ¿ ½±´±®· ì ·² ï °»® °·½½±´· ¹®«°°· ¼· ´¿ª±®±ò ͽ¸»¼» ¼· ®»¬» » ©·®»´»--ò Ê»´±½·¬@æ îî°°³ô ¼«°´»¨ ¿«¬±³¿¬·½±ô °¿²²»´´± ¬±«½¸ -½®»»²ô -´±¬ °»® -¬¿³°¿ñ-½¿²-·±²» ¼¿ñª»®-± -«°°±®¬± ËÍÞô ½±²-«³¿¾·´· ¿¼ ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ » -¬¿³°¿ñ-½¿²-·±²» ¼¿ñª»®-± ¼·-°±-·¬·ª· ³±¾·´·ò ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

ÞÎÑóÓÚÝçííðÝÜÉ ÓÚÝçííðÝÜÉ

Ê»´±½·¬@ Ê»´±½·¬¿æ îî°°³ ½±´±®· ó îî°°³ ÞñÒ

ݱ²-«³¿¾·´· -»®·» ÌÒ îìïñîìë ÜÎîìïÝÔ

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ¿ ½±´±®· •í ·² ï ͬ¿³°¿²¬» ô ½±°·¿¬±®»ô -½¿²²»®ó Ú®±²¬» ®»¬®± ³¿²«¿´» ³»³±®·¿ ïîè³¾ Úò¬± -¬¿³°¿æßìò ½¿--»¬¬± ½¿®¬¿ ¼¿ ïë𠺱¹´·ò ײ¬»®º¿½½·¿ ËÍÞîòð Ì¿-¬± Û½±ñ½±°§ ø½±°·¿ ¼«» º±¹´· -« «² «²·½± º±¹´·± ײ¬»®º¿½½·¿ ËÍÞ îþò ݱ¼ò ηºòß®¬ò Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ÍßÓóÝÔÈííðë ÝÔÈóííðëñÍÛÛ Ê»´±½·¬¿æ ì°°³ ÍßÓÝÔÐíêðÞÕ ó ÍßÓÝÔÐíêðÝñÓñÇ ½±´±®·ïè°°³ ÞñÒ

Ó«´¬·º«¦·±²» Ô¿-»® ¿ ½±´±®· ß½«Ô¿-»® ÝÈïéÉÚ ßì Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô»¼ ¿ ½±´±®· ßìô ͽ¿²ñЮ·²¬ñݱ°§ñÚ¿¨ò ïë °°³ñ¾²ò ïî °°³ñ½±´ò Ì»½²±´±¹·¿ ÛÐÍÑÒ Ø±-¬ó¾¿-»¼ô ®·-ò êðð¼°·ô ®·-ò -½¿²ò ïòîðð¼°·ô °®±½ò îçë Óئô ³»³ò ïîè ÓÞô ¼«¬§ ½·®½´» îðòððð °¿¹·²»ô ½¿--ò ½¿®¬ò ïê𠺱¹´·ô ËÍÞ îòðô Û¬¸»®²»¬ô É·Ú·ô Ú¿¨ô Ô½¼ò Ù¿®¿²¦·¿ ï ¿²²± ±²ó-·¬»ò ݱ¼ò

ηºò ß®¬

ÛÐÍóÝÞéïðèï

ÝïïÝÞéïðèï

Ê»´±½·¬@ Ê»´±½·¬¿æ ïë°°³ ½±´å ïî°°¾ ÞñÒ

ݱ²-«³¿¾·´· ÛÐÍÍðëðêêçñéðñéïñéî ÛÐÍÍðëðêïïñïîñïíñïì

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ݱ´±®· Í¿³-«²¹ ÝÔÈóìïçë

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ݱ´±®· Î×ÝÑØ ÍÐ ÝîìðÍÚ Ê»´±½·¬@ ¼· -¬¿³°¿æ ïê °°³ ÞñÉ » ½±´±®·å Ü·³»²-·±²· ½±²¬»²«¬»å ͽ¸»¼¿ ¼· ®»¬»æ ß´·³»²¬¿¬±®» ¿«¬±³¿¬·½± ¼»¹´· ±®·¹·²¿´× ¼¿ íë º±¹´·å Ú®±²¬»ó묮± ¿«¬±³¿¬·½±å ͽ¿²²»® ¼· ®»¬» ¿ ½±´±®·å ÚßÈ Í«°»® Ùíå η-±´«¦·±²» îòìðð ¨ êðð ¼°·å Þ¿--± ݱ²-«³± »²»®¹»¬·½±ò ݱ¼ò Î×ÝóÎØÍÐÝîìðÍÚ

ηºò ß®¬

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

ÎØÍÐÝîìðÍÚ

Ê»´±½·¬¿æ ïê°°³ ½±´±®· » ÞñÒ º®±²¬»ñ®»¬®±

Î×ÝÍÐÝîîðÒÝñÇñÓñÞÕ Î×ÝÍÐÝîîðÒÊßÍ

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ¼· ®»¬» ¿ ½±´±®· •ì ·² ï ͬ��³°¿²¬»ô ½±°·¿¬±®»ô -½¿²²»® » º¿¨ò Ô¿ -½¸»¼¿ ¼· ®»¬» ·²¬»¹®¿¬¿ ²» °»®³»¬¬» ´¿ ½±²¼·ª·-·±²» ¿²½¸» ¿´´ ·²¬»®²± ¼· ¹®«°°· ¼· ´¿ª±®±ò Úò¬± -¬¿³°¿æ ßìô º®±²¬»ñ ®»¬®± ³¿²«¿´»ò ß´·³»²¬¿¬±®» ¿«¬±³¿¬·½± ¼»¹´· ±®·¹·²¿´· ¼¿ ë𠺱¹´·ò ײ¬»®º¿½½·¿ ËÍÞ î Û¬¸»®²»¬ ïðñïððñïðððò ݱ¼ò ηºòß®¬ò Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ÍßÓóÝÔÈìïçëÚÒ ÝÔÈóìïçëÚÒñ Ê»´±½·¬¿æ ïè°°³ ½±´±®· ó ÍßÓÝÔÐìïëÞÕ ÍÛÛ ïè°°³ ÞñÒ ÍßÓóÝÔÈìïçëÚÉ ÝÔÈóìïçëÚÉñ Ê»´±½·¬¿æ ïè°°³ ½±´±®· ó ÍßÓÝÔÐìïëÝñÓñÇ ÍÛÛ ïè°°³ ÞñÒ

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ݱ´±®· Î×ÝÑØ ÍÙ íïïðÍÚÒ© ÙÛÔÖÛÌ

ëîê

Ú·²± ¿ îç°°³ ¾ñ² » ½±´±®·å ®·-±´«¦·±²» íêðð¨ïîðð¼°·å ®»¬» É×óÚ×å º®±²¬»Á®»¬®± ¿«¬±³¿¬·½±å ¿´·³»²¬¿¬±®» ¿«¬±³¿¬·½± ¼»¹´· ±·¹·²¿´· ¼¿ í뺱¹´·å ½¿--»¬¬± ½¿®¬¿ ¼¿ îë𠺱¹´·å -½¿²²»® ¿ ½±´±®· ø-½¿² ¬± ËÍÞ󻳿·´óÚÌÐ÷ º¿¨ -«°»® Ùí ͬ¿³°¿ ¼¿ ¼·-°±-·¬·ª· ³±¾·´»ò ݱ¼ò ηºòß®¬ò Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· Î×ÝÎØÙÝìïÔÕ êðð°¹ Ê»´±½·¬¿æ îç°°³ ½±´±®· Î×ÝÎØÙÝìïÔÝñÓñÇ êðð°¹ Î×ÝóÍÙíïïðÍÚÒ© ÍÙóíïïðÍÚÒ© Î×ÝÎØÙÝìïÕ îëðð°¹ îç°°³ ÞñÒ Î×ÝÎØÙÝìïÝñÓñÇ îëðð°¹ ß²½¸» ·² ª»®-·±²» -±´± -¬¿³°¿²¬»

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ݱ´±®· Í¿³-«²¹ ÝÔÈóêîêðÚÎ Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® ¼· ®»¬» ¿ ½±´±®· •ì ·² ï ͬ¿³°¿²¬» ô ½±°·¿¬±®»ô -½¿²²»® » º¿¨ò Ô¿ -½¸»¼¿ ¼· ®»¬» ·²¬»¹®¿¬¿ ²» °»®³»¬¬» ´¿ ½±²¼·ª·-·±²» ¿²½¸» ¿´´ ·²¬»®²± ¼· ¹®«°°· ¼· ´¿ª±®±ò Úò¬± -¬¿³°¿æßìò ½¿--»¬¬± ½¿®¬¿ ¼¿ îë𺹠«¬±³¿¬·½± ¼»¹´· ±®·¹·²¿´· ¼¿ ë𠺱¹´·ò ײ¬»®º¿½½·¿ ײ¬»®º¿½½·¿ æ ËÍÞ îòð ¿¼ ¿´¬¿ ª»´±½·¬@ô Û¬¸»®²»¬ ïðñïððñïððð Þ¿-» ̨ ÚÙò ݱ¼ò ηºòß®¬ò Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ÍßÓóÝÔÈêîêðÚÎ ÝÔÈóêîêðÚÎñ Ê»´±½·¬¿æ îì°°³ ½±´±®· ó ÍßÓÝÔÐêèðÞÕ ÍÛÛ îì°°³ ÞñÒ ÍßÓÝÔÐêèðÝñÓÇ


ͬ¿³°¿²¬· Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½¸» » ݱ´±®·

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® Þ®±¬¸»® ØÔóîïíð

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® η½±¸ ÍÐ ïðð»

ͬ¿³°¿²¬» ³±²±½®±³¿¬·½¿ ½±³°¿¬¬¿ ½¸» ±ºº®» «² »½½»´´»²¬» ¯«¿´·¬@ ¼· -¬¿³°¿ ¿´´¿ ª»´±½·¬@ ¼· îð °¿¹·²» ¿´ ³·²«¬±ò Ú¿½·´» ¼¿ «-¿®» » ¿¬¬»²¬¿ ¿· ½±-¬·ô -· ½±´´±½¿ °»®º»¬¬¿³»²¬» ²»¹´· ¿³¾·»²¬·

ß´¬¿ ½±³» «²± ͳ¿®¬°¸±²»å ﮬ·½±´¿®³»²¬» ½±³°¿¬¬¿ » ¼· ¼·³»²-·±²· ½±²¬»²«¬»å ®·-±´«¦·±²»æ ïòîðð ¨ êðð ¼°·å ª»´±½·¬@ ¼· -¬¿³°¿æ ïí °°³å Ó»³±®·¿æ ïê ÓÞå Þ¿--± ݱ²-«³± »²»®¹»¬·½±ò

ËÍÞ îòðò ݱ¼ò ÞÎÑóØÔîïíð

ηºò ß®¬ ØÔóîïíð

Ê»´±½·¬@ îð°°³

ݱ²-«³¿¾·´· ÌÒóîðïð ÜÎ îîðð

ݱ¼ò Î×ÝóÍÐïððÛ

ηºòß®¬ò ÍÐóïððÛ

Ê»´±½·¬@ Ê»´±½·¬¿æ ïí°°³

ݱ²-«³¿¾·´· Î×ÝÍÐïððÔÛ

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® ³±²± Þ®±¬¸»® ØÔ îîëðÜÒ

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½¿ Í¿³-«²¹ ÓÔ îïêð ÓÔ îïêë

ݱ³°¿¬¬¿ -¬¿³°¿²¬» ³±²±½®±³¿¬·½¿ ½±² -½¸»¼¿ ¼· ®»¬» ½¸» ®»²¼» ¿²½±®¿ °·' -»³°´·½· ´» ¿¬¬·ª·¬@ ¼»´ °·½½±´± ¿³¾·»²¬» °®±º»--·±²¿´»ò ß´¬¿ ª»´±½·¬@ ¼· -¬¿³°¿ô ¼«°´»¨ ¿«¬±³¿¬·½± » ¿¬¬»²¦·±²» ¿· ½±-¬· » ¿´´ ¿³¾·»²¬» -±²± -±´± ¿´½«²· ª¿²¬¿¹¹·ò ݱ¼ò ηºòß®¬ò Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ÞÎÑóØÔîîëðÜÒ ØÔóîîëðÜÒ îê°°³ ÞÎÑÌÒîîïð ÞÎÑÌÒîîîð ÞÎÑÜÎîîðð

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½¿ °»®-±²¿´» ½±³°¿¬¬¿ò Úò¬± -¬¿³°¿ ßìò η-±´«¦·±²» ïîðð¼°· ª¿--±·± ½¿®¬¿ ïëðº¹ò Ú«²¦·±²» »-½´«-·ª¿ Ю·²¬óͽ®»»² » -°»¹²·³»²¬± º®±²¬¿´»ò Û¿-§ Û½± ¼®·ª»® » ݱ°»®½¸·± ß²¬·°±´ª»®»ò ݱ¼ò ηºò ß®¬ Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ݱ´±®» Ò¿ª§ Ù®»§ ÍßÓóÓÔîïêð ݱ´±®» Ý®»¿³ ɸ·¬» ÍßÓóÓÔîïêë

ÓÔóîïêðñÍÛÛ

ª»´±½·¬@æ îð°°³

ÍßÓÓÔîïêð

ÓÔóîïêëñÍÛÛ

ª»´±½·¬@æ îð°°³

ÍßÓÓÔîïêð

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® ¿ ݱ´±®· Þ®±¬¸»® ØÔóíïëðÝÜÉ

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® Ó±²± Í¿³-«²¹ ÓÔ îçëëÒÜ

ͬ¿³°¿²¬» ÔÛÜ ¿ ½±´±®· ½±² -½¸»¼» ¼· ®»¬» » ©·®»´»-- °»® °·½½±´· ¹®«°°· ¼· ´¿ª±®±ò Ê»´±½·¬@æ ïè °°³ô ¼«°´»¨ ¿«¬±³¿¬·½±ô ½±²-«³¿¾·´· ¿¼ ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ °»® ®·-°¿®³·± -«· ½±-¬·ô -¬¿³°¿ ¼¿ ¼·-°±-·¬·ª· ³±¾·´·ò

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® ³±²±½®±³¿¬·½¿ Ô¿ -½¸»¼¿ ¼· ®»¬» ·²¬»¹®¿¬¿ ²» °»®³»¬¬» ´¿ ½±²¼·ª·-·±²» ¿²½¸» ¿´´ ·²¬»®²± ¼· ¹®«°°· ¼· ´¿ª±®±ò Úò¬± -¬¿³°¿æßìò º®±²¬»ñ¬»¬®± ¿«¬±³¿¬·½± Ý¿--»¬¬± ½¿®¬¿ ¼¿ îë𠺱¹´· õ ¾§°¿-- ï º±¹´·å ²¬»®º¿½½·¿ ËÍÞ î Û¬¸»®²»¬ ïðñïððò ݱ¼ò ηºòß®¬ò Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ÍßÓóÓÔîçëëÒÜ ÓÔóîçëëÒÜñÍÛÛ Ê»´±½·¬¿æ îè°°³ ÍßÓÓÔîçëð ïëðð°¹ ÍßÓÓÔîçëðØÝ îëðð°¹

ݱ¼ò ÞÎÑóØÔíïëðÝÜÉ

ηºòß®¬ò ØÔóíïëðÝÜÉ

Ê»´±½·¬@ Ê»´±½·¬¿æ ïç°°³ ½±´±®· óïè°°³ ÞñÒ

ݱ²-«³¿¾·´· -»®·» ÌÒ îìïñîìë ÜÎîìïÝÔ

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® ¿ ½±´±®· ß½« Ô¿-»® ÝïéëðÉ ßì

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® ݱ´±®· Í¿³-«²¹ ÝÔÐêèð

ͬ¿³°¿²¬» Ô»¼ ¿ ½±´±®· ßìô ¬»½²±´±¹·¿ ÛÐÍÑÒ Ø±-¬ó¾¿-»¼ô ïë°°³ ·² ÞñÒ » ïî °°³ ¿ ½±´±®·ô ®·-ò

ͬ¿³°¿²¬» Ô¿-»® ¼· ®»¬» ¿ ½±´±®· Ô¿ -½¸»¼¿ ¼· ®»¬» ·²¬»¹®¿¬¿ ²» °»®³»¬¬» ´¿ ½±²¼·ª·-·±²» ¿²½¸» ¿´´ ·²¬»®²± ¼· ¹®«°°· ¼· ´¿ª±®±ò Úò¬± -¬¿³°¿æßìò º®±²¬»ñ¬»¬®± ¿«¬±³¿¬·½± Ý¿--»¬¬± ½¿®¬¿ ¼¿ îë𠺱¹´· õ ª¿--±·± ³«´¬·º±®³¿¬± ¼¿ ë𠺱¹´· ײ¬»®º¿½½·¿ ËÍÞ î Û¬¸»®²»¬ ïðñïððñïðððò

ݱ¼ò

ηºò ß®¬

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

ÛÐÍóÝÞéïðìï

ÝïïÝÞéïðìï

Ê»´±½·¬¿æ ïî°°³ ½±´å ïë°°¾ ÞñÒ

ÛÐÍÍðëðêêçñéðñéïñéî ÛÐÍÍðëðêïïñïîñïíñïì

ݱ¼ò ÍßÓóÝÔÐêèðÒÜ

ηºòß®¬ò ÝÔÐóêèðÒÜñ ÍÛÛ

Ê»´±½·¬@ Ê»´±½·¬¿æ îì°°³ ½±´±®· ó îì°°³ ÞñÒ

ݱ²-«³¿¾·´· ÍßÓÝÔÐêèðÞÕ ÍßÓÝÔÐêèðÝñÓñÇ

ëîé


Ú¿¨ ó Ô¿-»® ó ײµ ¶»¬ » ÌÌÎ

Ú¿¨ Ô¿-»® Þ®±¬¸»® îèìð ³±²±½®±³¿¬·½± ½±² º«²¦·±²· ¼· ½±°·¿ ª»´±½»òÔ ·²¬«·¬·ª± °¿²²»´´± ¼· ½±²¬®±´´± ¼¿ ¼«» ®·¹¸» ½±²-»²¬» °±· ¼· ²¿ª·¹¿®» ¬®¿ ´» º«²¦·±²· ·² ³±¼± °®¿¬·½± » ª»´±½»ò X ·²±´¬®» ¼·-°±²·¾·´» «² ¿³°·¿ ¹¿³³¿ ¼· º«²¦·±²· °»® ®·¼«®®» ²±¬»ª±´³»²¬» · ½±-¬·ô ¬®¿ ½«· ´¿ º«²¦·±²» ¼· ½±°·¿ Ò ·² ïò ݱ¼ò ηºòß®¬ò Ê»´±½·¬@ ݱ²-«³¿¾·´· ÞÎÑóÚßÈîèìð ÚßÈóîèìð Ê»´±½·¬@ ³±¼»³ ííôê µ¾°- ÞÎÑÌÒîîïð ÞÎÑÌÒ îîîð ÞÎÑÜÎîîðð

Ú¿¨ Ô¿-»® ÕÈóÚÔìîïÖÌ Ð¿²¿-±²·½ Ú¿¨ ¬»½±²±´±¹·¿ ´¿-»® Í«°»® Ùí Ю·²¬·²¹ò Ý¿--»¬¬± ½¿®¬¿ îë𺹠®·-±´«¦·±²» ¼· -¬¿³°¿ êðð¨êðð¼°·ò ݱ¼ò

ηºò ß®¬

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

ÐßÒóÕÈÚÔìîïÖÌ

ÕÈóÚÔìîïÖÌ

³±¼»³ ª»´±½» ¼¿ ííêðð ¾°-

ÐßÒÕÈÚßÌèè ÐßÒÕÈÚßÜèç

Ú¿¨ ·²µ ¶»¬ ßÐÑÔÔÑ Ñ´·ª»¬¬· Ú¿¨ Ô¿-»® Í¿³-«²¹ ÍÚ éêðÐ Ú¿¨ ´¿-»®ô ½±°·¿¬±®» ßì » ¬»´»º±²±ò ܱ¬¿¬± ¼· ³±¼»³ ¿ ííòêðð¾°- °»® «²¿ »´»ª¿¬¿ ª»´±½·¬@ ¼· ¬®¿-³·--·±²» º¿¨ ¿²½¸» ³«´¬·°¿¹·²¿ò ß´·³»²¬¿¬±®» ßÜÚ ¼¿ îð °¿¹·²»ò Ý¿--»¬¬± ½¿®¬¿ ¼¿ ïë𠺱¹´·ò ݱ°·¿¬±®»æ îð°¿¹ ¿´ ³·²«¬±ò ײ¬»®º¿½½·¿ ËÍÞò ݱ¼ò ηºò ß®¬ ݱ²-«³¿¾·´· ÍßÓóÍÚéêðÐ

ÍÚóéêðÐñÍÛÛ

Ú¿¨ ·²µ¶»¬ ¿ ½¿®¬¿ ½±³«²»ô ª»´±½·¬@ ¼· ·²ª·± ³¿¨ò é -»½òñ°¿¹·²¿ô ³»³±®·¿ º¿¨ ¼¿ ëð°¹ô ½¿--»¬¬± ½¿®¬¿ ¼¿ ì𠺱¹´·ô ¿´·³»²¬¿¬±®» ¿«¬±³¿¬·½± ¼¿ ïð°¹ô ¿¹»²¼¿ ¬»´»º±²·½¿ ¼¿ ïð𠲫³»®· ½±² ì -«±²»®·» ¼·-¬·²¬·ª»ò ݱ¼ò

ηºò ß®¬

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

ÑÔ×óÞëîèð

ßÐÑÔÔÑ

³±¼»³ ª»´±½» ¼¿ ïìòìðð ¾°-

ÑÔ×Óîîíë

ÍßÓÓÔîïêð

Ú¿¨ ÌÌÎ ÕÈóÚÝîéëÖÌ Ð¿²¿-±²·½ Ú¿¨ ¿ ¬®¿-º»®·³»²¬± ¬»®³·½± -« ½¿®¬¿ ½±³«²» ½±² ¬»´»º±²± ½±®¼´»-- » -»¹®»¬»®·¿ ¬»´»º±²·½¿ò Ý¿--»¬¬± ½¿®¬¿ í𠺹 ³»³±®·¿ ¼¿ îë °¹ ¿´·³»²¬¿¬±®» ¼¿ ïðº¹ò

Ú¿¨ ÌÌÎ ÕÈóÚÐîðëÖÌ Ð¿²¿-±²·½ ݱ¼ò

ηºò ß®¬

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

ÐßÒóÕÈÚÐîðëÖÌ ÐßÒóÕÈÚÐîïëÖÌ

ÕÈóÚÐîðëÖÌóÍ ³±¼»³ ª»´±½» ¼¿ çêðð¾°ÕÈóÚÐîïëÖÌóÍ ½±² -»¹®»¬»®·¿ ¬»´»º±²·½¿

ÐßÒÕÈÚßëî

Ú¿¨ ÌÌÎ ÕÈóÚÝîêëÖÌ Ð¿²¿-±²·½ Ú¿¨ ¿ ¬®¿-º»®·³»²¬± ¬»®³·½± -« ½¿®¬¿ ½±³«²» ½±² ¬»´»º±²± ½±®¼´»-- » -»¹®»¬»®·¿ ¬»´»º±²·½¿ò Ý¿--»¬¬± ½¿®¬¿ í𠺹 ³»³±®·¿ ¼¿ îë °¹ ¿´·³»²¬¿¬±®» ¼¿ ïðº¹ò

ëîè

ݱ¼ò

ηºò ß®¬

Ê»´±½·¬@

ݱ²-«³¿¾·´·

ÐßÒóÕÈÚÝîêëÖÌ

ÕÈóÚÝîêëÖÌóÍ

³±¼»³ ª»´±½» ¼¿ çêðð¾°-

ÐßÒÕÈÚßëî

ݱ¼ò

ηºò ß®¬

Ê»´±½·¬@

ÐßÒóÕÈÚÝîéëÖÌ

ÕÈóÚÝîéëÖÌóÍ

³±¼»³ ª»´±½» ¼¿ çêðð¾°-

Filtri per stampanti laser, fax e fotocopiatori A PAG.515


ÚßÈ ó ÌÌÎ » -½¿²²»®

Ú¿¨ ÌÌÎ ¬®¿²-º»® и·´·°- ÐÐÚóêíïÛ

ݱ¼ò

ηºò ß®¬

ݱ²-«³¿¾·´·

ÐØ×óÐÐÚêíïÛ

ÐØ×óÐÐÚêíïÛ

ÐØ×íëï

Ú¿¨ ÌÌÎ ¬®¿²-º»® ÐÐÚóêéëÛ

ݱ¼ò

ηºò ß®¬

ݱ²-«³¿¾·´·

ÐØ×óÐÐÚêéëÛ

ÐÐÚóêéëÛ

ÐØ×íëï

Ú¿¨ ÌÌÎ ¬®¿²-º»® ÐÐÚóêëðÛ ¿ ïë °¿¹·²» ·² ³»³±®·¿ô ª¿--±·± ½¿®¬¿ ¼¿ ëð °¿¹·²» » ÜÛÝÌò ݱ¼ò

ηºò ß®¬

ݱ²-«³¿¾·´·

ÐØ×óÐÐÚêëðÛ

ÐÐÚóêëðÛ

ÐØ×íëï

ͽ¿²²»® ÙÌóÍëë éë º±¹´·ô -«°°±®¬± º±®³¿¬± ßí ½±² ½¿®®·»® -¸»»¬ò Ì»½²±´±¹·¿ λ¿¼§ ͽ¿²ô Ü®·ª»® Ì©¿·²ó×Í×ÍóÉ×ßô Í·-¬»³· ±°»®¿¬·ª· É×Ò ø·²½´«-± É×Ò Í»®ª»® îððíñîððè Îîô -«°°±®¬± °»® ¬¸·² ½´·»²¬÷ ú ÓßÝô ×ñÚ ËÍÞ îòðô -±º¬©¿®» ÑÝÎ ¿ ½±®®»¼±ò Ù¿®¿²¦·¿ ï ¿²²± ±²ó-·¬»ò ݱ¼ò ηºò ß®¬ ͽ¿²-·±²»

Ú¿¨ ÌÌÎ ¬®¿²-º»® ÐÐÚóéîë ݱ¼ò ÐØ×óÐÐÚéîë

ηºòß®¬ò ÐÚóéîë

ÛÐÍóÞîðîíðï

ÞïïÞîðîíðï

îë°°³ ¾²ñ½±´

ݱ²-«³¿¾·´· ÐÐßíêí

ͽ¿²²»® ÙÌóïëðð ͽ¿²²»® °·¿²± º±®³¿¬± ßìô ¿´·³»²¬¿¬±®» ¿«¬±³¿¬·½± ¼· ¼±½«³»²¬·ô ïè °°³ ³±²±½®±³¿¬·½±ô ïî °°³ ½±´±®·ô ½¿°¿½·¬@ ßÜÚ ìð °¿¹·²»ô ®·-±´«¦·±²» ïîðð¨îìðð ¼°·ô ìè ¾·¬ °®±º±²¼·¬@ ½±´±®»ô ¼®·ª»® ÌÉß×Ò » ×Í×Íô É×ÒñÓßÝô ×ñÚ ËÍÞ îòðò Ú«²¦·±²¿´·¬@ ¿ª¿²¦¿¬» ¼· ܱ½«³»²¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ò Ù¿®¿²¦·¿ ï ¿²²± ±²ó-·¬»ò

Ú¿¨ ÌÌÎ ¬®¿²-º»® ÐÐÚóéëë » -»¹®»¬»®·¿ ¬»´»º±²·½¿ò ݱ¼ò ηºòß®¬ò ÐØ×óÐÐÚéëë ÐÚóéëë

ݱ²-«³¿¾·´· ÐÐßíêí

ݱ¼ò

ηºò ß®¬

ͽ¿²-·±²»

ÛÐÍóÞïçððîï

ÞïïÞïçððîï

îë°°³ ¾² ïî°°³ ½±´

ëîç


Þ®±¬¸»® ײµ ¶»¬

Þ®±¬¸»® ײµó¶»¬

ëíð

ݱ¼ò ÞÎÑÔÝïîíÞÕ

ηºòß®¬ò ÔÝóïîíÞÕ

ÞÎÑÔÝïîíÝ

ÔÝóïîíÝ

ÞÎÑÔÝïîíÓ

ÔÝóïîíÓ

ÞÎÑÔÝïîíÇ

ÔÝóïîíÇ

ÞÎÑÔÝïîíÊÐ

ݱ´±®»

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

Ü«®¿¬¿ö êðð

˳ª °¦

êðð

°¦

êðð

°¦

êðð

°¦

ÔÝóïîíÊßÔÞÐ

ì¨êðð

½º

ÞÎÑÔÝïîéÈÔÞÕ

ÔÝóïîéÈÔÞÕ

ïîðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîëÈÔÝ

ÔÝóïîëÈÔÝ

ïîðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîëÈÔÓ

ÔÝóïîëÈÔÓ

ïîðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîëÈÔÇ

ÔÝóïîëÈÔÇ

ïîðð

°¦

ÞÎÑÔÝçððÞÕ

ÔÝóçððÞÕ

ëðð

°¦

ÞÎÑÔÝçððÝ

ÔÝóçððÝ

ìðð

°¦

ÞÎÑÔÝçððÓ

ÔÝóçððÓ

ìðð

°¦

ÞÎÑÔÝçððÇ

ÔÝóçððÇ

ìðð

°¦

ÞÎÑÔÝçððÊÐ

ÔÝóçððÊßÔÞÐ

ï¨ëðð ó í¨ìðð

½º

ÞÎÑÔÝçéðÞÕ

ÔÝóçéðÞÕ

íëð

°¦

ÞÎÑÔÝçéðÝ

ÔÝóçéðÝ

íðð

°¦

ÞÎÑÔÝçéðÓ

ÔÝóçéðÓ

íðð

°¦

ÞÎÑÔÝçéðÇ

ÔÝóçéðÇ

íðð

°¦

ÞÎÑÔÝçéðÊÐ

ÔÝóçéðÊßÔÞÐ

ï¨íëð ó í¨íðð

½º

ÞÎÑÔÝçèðÞÕ

ÔÝóçèðÞÕ

íðð

°¦

ÞÎÑÔÝçèðÝ

ÔÝóçèðÝ

îêð

°¦

ÞÎÑÔÝçèðÓ

ÔÝóçèðÓ

îêð

°¦

ÞÎÑÔÝçèðÇ

ÔÝóçèðÇ

îêð

°¦

ÞÎÑÔÝçèðÊÐ

ÔÝóçèðÊßÔÞÐ

ï¨íðð ó í¨îêð

½º

ÞÎÑÔÝçèëÞÕ

ÔÝóçèëÞÕ

íðð

°¦

ÞÎÑÔÝçèëÝ

ÔÝóçèëÝ

îêð

°¦

ÞÎÑÔÝçèëÓ

ÔÝóçèëÓ

îêð

°¦

ÞÎÑÔÝçèëÇ

ÔÝóçèëÇ

îêð

°¦

ÞÎÑÔÝçèëÊÐ

ÔÝóçèëÊßÔÞÐ

ï¨íðð ó í¨îêð

½º

ÞÎÑÔÝïðððÞÕ

ÔÝóïðððÞÕ

ëðð

°¦

ÞÎÑÔÝïðððÝ

ÔÝóïðððÝ

ìðð

°¦

ÞÎÑÔÝïðððÓ

ÔÝóïðððÓ

ìðð

°¦

ÞÎÑÔÝïðððÇ

ÔÝóïðððÇ

ìðð

°¦

ÞÎÑÔÝïðððÊÐ

ÔÝóïðððÊßÔÞÐ

ï¨ëðð ó í¨ìðð

½º

ÞÎÑÔÝïïððÞÕ

ÔÝóïïððÞÕ

ìëð

°¦

ÞÎÑÔÝïïððÝ

ÔÝóïïððÝ

íîë

°¦

ÞÎÑÔÝïïððÓ

ÔÝóïïððÓ

íîë

°¦

ÞÎÑÔÝïïððÇ

ÔÝóïïððÇ

íîë

°¦

ÞÎÑÔÝïïððÊÐ

ÔÝóïïððÊßÔÞÐ

ï¨ìëð í¨íîë

½º

ÞÎÑÔÝïïððØÇÞÕ

ÔÝóïïððØÇÞÕ

çðð

°¦

ÞÎÑÔÝïïððØÇÝ

ÔÝóïïððØÇÝ

éëð

°¦

ÞÎÑÔÝïïððØÇÓ

ÔÝóïïððØÇÓ

éëð

°¦

ÞÎÑÔÝïïððØÇÇ

ÔÝóïïððØÇÇ

éëð

°¦

ÞÎÑÔÝïïððØÊÐ

ÔÝóïïððØÇÊßÔÞÐ

ï¨çðð í¨éëð

½º

ÞÎÑÔÝïîîðÞÕ

ÔÝóïîîðÞÕ

íðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîîðÝ

ÔÝóïîîðÝ

íðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîîðÓ

ÔÝóïîîðÓ

íðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîîðÇ

ÔÝóïîîðÇ

íðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîîðÊÐ

ÔÝóïîîðÊßÔÞÐ

ì¨íðð

½º

ÞÎÑÔÝïîìðÞÕ

ÔÝóïîìðÞÕ

êðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîìðÝ

ÔÝóïîìðÝ

êðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîìðÓ

ÔÝóïîìðÓ

êðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîìðÇ

ÔÝóïîìðÇ

êðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîìðÊÐ

ÔÝóïîìðÊßÔ ÞÐ

ì¨êðð

½º

ÞÎÑÔÝïîèðÈÔÞÕ

ÔÝóïîèðÈÔÞÕ

îòìðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîèðÈÔÝ

ÔÝóïîèðÈÔÝ

ïòîðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîèðÈÔÓ

ÔÝóïîèðÈÔÓ

ïòîðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîèðÈÔÇ

ÔÝóïîèðÈÔÇ

ïòîðð

°¦

ÞÎÑÔÝïîèðÈÔÊÐ

ÔÝóïîèðÈÔÊßÔÞÐ

ï¨îìðð í¨ïîðð

½º

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóÖììïðÜÉÓÚÝóÖìëïðÜÉ ÓÚÝóÖìêïðÜÉ ÓÚÝóÖìéïðÜÉ ÜÝÐóÖìïïðÜÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóÖììïðÜÉÓÚÝóÖìëïðÜÉ ÓÚÝóÖìêïðÜÉ ÓÚÝóÖìéïðÜÉ ÜÝÐóÖìïïðÜÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóîïðÝ ÓÚÝóîïëÝ ÓÚÝóìïðÝÒ ÓÚÝìîëÝÒ ÓÚÝóêîðÝÒ ÚÝóêìðÝÉ ÓÚÝèîðÝÉ ÜÝÐóïïðÝ ÜÝÐóïïëÝ ÜÝÐóïïéÝ ÜÝÐóïîðÝ ÜÝÐíïðÝÒ ÜÝÐóíïëÝÒ ÜÝÐóíìðÝÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóîíëÝ ÓÚÝóîêðÝ ÜÝÐóïíëÝ ÜÝÐóïëðÝ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóîëðÝ ÓÚÝóîëëÝÉ ÓÚÝóîëéÝÉ ÓÚÝóîçðÝ ÓÚÝóîçëÝÒ ÓÚÝóîçéÝ ÜÝÐóïìëÝ ÜÝÐóïêíÝ ÜÝÐóïêëÝ ÜÝÐóïêéÝ ÜÝÐóïçëÝ ÜÝÐóïçéÝ ÜÝÐóíêëÝÒ ÜÝÐóíéëÝÉ ÜÝÐóíééÝÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝ Öîîð ÓÚÝóÖîêë ÓÚÝóÖìïð ÓÚÝóÖìïëÉ ÜÝÐóÖïîë ÜÝÐóÖïìðÉ ÜÝÐóÖíïëÉ ÜÝÐóÖëïëÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóîìðÝ ÓÚÝóììðÝÒ ÓÚÝóìêëÝÒ ÓÚÝóêêðÝÒ ÓÚÝóêèðÝÒ ÓÚÝèìëÝÉ ÓÚÝóèèëÝÉ ÓÚÝóííêðÝ ÜÝÐóïíðÝ ÜÝÐóííðÝ ÜÝÐóíëðÝ ÜÝÐóíéëÝ ÜÝÐóëìðÝÒ ÜÝÐóëêðÝÒ ÜÝÐéëðÝÉ ÜÝÐóééðÝÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóìçðÝÉ ÓÚÝóÖêïëÉ ÓÚÝóéçðÝÉ ÓÚÝéçëÝÉ ÓÚÝóççðÝÉ ÓÚÝóëìçðÝÒ ÜÝÐóïèëÝ ÜÝÐóíèíÝ ÜÝÐóíèëÝ ÜÝÐóíèéÝ ÜÝÐóíçëÝÒ ÜÝÐóëèëÝÉ ÜÝÐóÖéïëÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóìçðÝÉ ÓÚÝóÖêïëÉ ÓÚÝóéçðÝÉ ÓÚÝóéçëÝÉ ÓÚÝóççðÝÉ ÓÚÝóëìçðÝÒ ÓÚóëèçðÝÒ ÓÚÝóëèçëÝÉ ÓÚÝóêìçðÝÉ ÓÚÝóêèçðÝÜÉ ÜÝÐóïèëÝ ÜÝÐóíèíÝ ÜÝÐóíèëÝ ÜÝÐóíèéÝ ÜÝÐóíçëÝÒ ÜÝÐóëèëÝÉ ÜÝÐóÖéïëÉ ÜÝÐóêêçðÝÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóÖìíðÉ ÓÚÝóÖêîëÜÉ ÓÚÝóÖèîëÜÉ ÜÝÐóÖëîëÉ ÜÝÐóÖéîëÜÉ ÜÝÐóÖçîëÜÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóÖìíðÉ ÓÚÝóÖêîëÜÉ ÓÚÝóÖèîëÜÉ ÓÚÝóÖëçïðÜÉ ÓÚÝóÖêëïðÜÉ ÓÚÝóÖêéïðÜÉ ÓÚÝóÖêçïðÜÉ ÜÝÐóÖëîëÉ ÜÝÐóÖéîëÜÉ ÜÝÐ ÖçîëÜÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóÖëçïðÜÉ ÓÚÝóÖêëïðÜÉ ÓÚÝóÖêéïðÜÉ ÓÚÝóÖêçïðÜÉ


Þ®±¬¸»® Ô¿-»®

Þ®±¬¸»® Ô¿-»® ݱ´±®» ݱ¼ò ÞÎÑÌÒïíðÞÕ ÞÎÑÌÒïíðÝ ÞÎÑÌÒïíðÓ ÞÎÑÌÒïíðÇ ÞÎÑÌÒïíëÞÕ ÞÎÑÌÒïíëÝ ÞÎÑÌÒïíëÓ ÞÎÑÌÒïíëÇ ÞÎÑÌÒîíðÞÕ ÞÎÑÌÒîíðÝ ÞÎÑÌÒîíðÓ ÞÎÑÌÒîíðÇ ÞÎÑÌÒíîðÞÕ ÞÎÑÌÒíîðÝ ÞÎÑÌÒíîðÓ ÞÎÑÌÒíîðÇ ÞÎÑÌÒíîëÞÕ ÞÎÑÌÒíîëÝ ÞÎÑÌÒíîëÓ ÞÎÑÌÒíîëÇ ÞÎÑÌÒíîèÞÕ ÞÎÑÌÒíîèÝ ÞÎÑÌÒíîèÓ ÞÎÑÌÒíîèÇ

ηºòß®¬ò ÌÒóïíðÞÕ ÌÒóïíðÝ ÌÒóïíðÓ ÌÒóïíðÇ ÌÒóïíëÞÕ ÌÒóïíëÝ ÌÒóïíëÓ ÌÒóïíëÇ ÌÒóîíðÞÕ ÌÒóîíðÝ ÌÒóîíðÓ ÌÒóîíðÇ ÌÒóíîðÞÕ ÌÒóíîðÝ ÌÒóíîðÓ ÌÒóíîðÇ ÌÒóíîëÞÕ ÌÒóíîëÝ ÌÒóíîëÓ ÌÒóíîëÇ ÌÒóíîèÞÕ ÌÒóíîèÝ ÌÒóíîèÓ ÌÒóíîèÇ

ݱ´±®»

Ì·°± ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»® ̱²»®

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

Ü«®¿¬¿ п¹òö îòëðð ïòëðð ïòëðð ïòëðð ëòððð ìòððð ìòððð ìòððð îòîðð ïòìðð ïòìðð ïòìðð îòëðð ïòëðð ïòëðð ïòëðð ìòððð íòëðð íòëðð íòëðð êòððð êòððð êòððð êòððð

˳ª °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦

Ì·°± ̱²»®

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ ͬ¿³°¿²¬» ØÔ èðëðÒ

Ü«®¿¬¿ п¹òö ïéòððð

˳ª °¦

Ó«´¬·²º«²¦·±²» ÜÝÐóéðïðñéðïðÔñéðîëñ ÓÚÝ éìîðñéèîðÒ Í¬¿³°¿²¬» ØÔîðíðñîðíîñîðìðñîðéðÒ

îòëðð

°¦

ïîòððð

°¦

ïòëðð

°¦

ïîòððð

°¦

ïòððð

°¦

ïîòððð

°¦

ïòëðð

°¦

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚÝ éíîðñéììðÒñéèìðÉ ØÐîïìñîïëðÒñîïéðÉ ÜÝÐ éðíðñéðíîñéðìðñéðìëÒ

îòêðð

°¦

ïîòððð

°¦

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚÝ éíêðÒñéìêðÜÒñéèêðÜÉ Í¬¿³°¿²¬» ØÔîîìðñîîìðÜñîîëðÜÒñîîé ðÜÉñéðéðÜÉ

îòêðð

°¦

ïîòððð

°¦

íòëðð

°¦

êòéðð

°¦

îðòððð

°¦

íòððð

°¦

éòððð

°¦

îëòððð

°¦

íòððð

°¦

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÜÝÐóçðìðÝÒ çðìîÝÜÒñçðìëÝÜÒ ÓÚÝóçììðÝÒñçìëðÝÜÒ çèìðÝÜÉ Í¬¿³°¿²¬» ØÔóìðìðÝÒñìðëðÝÜÒñìðëðÝÜÒÔÌìðéðÝÜÉ

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÜÝÐóçðìðÝÒñçðìîÝÜÒñçðìëÝÜÒ ÓÚÝóçììðÝÒñçìëðÝÜÒñçèìðÝÜÉ Í¬¿³°¿²¬» ØÔóìðìðÝÒñìðëðÝÜÒ ìðëðÝÜÒÔÌñìðéðÝÜÉ

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÜÝÐóçðïðÝÒñçïîðÝÒ ÓÚÝ çíîðÝÉ Í¬¿³°¿²¬» ØÔíðìðÝÒñíðéðÝÉ

Ó«´¬·º«²¦·±²»® ÜÝÐóçðëëÝÜÒñçîéðÝÜÒ ÓÚÝçìêðÝÜÒñçìêëÝÜÒñççéðÝÜÉ Í¬¿³°¿²¬» ØÔìïìðÝÒñìïëðÝÜÒñìëéðÝÜÉìëéðÝÜÉÌ

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÜÝÐóçðëëÝÜÒ ÜÝÐóçîéðÝÜÒ ÓÚÝóçìêðÝÜÒ ÓÚÝóçìêëÝÜÒ ÓÚÝó ççéðÝÜÉ Í¬¿³°¿²¬» ØÔóìïìðÝÒ ØÔóìïëðÝÜÒ ØÔóìëéðÝÜÉ ØÔóìëéðÝÜÉÌ

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÜÝÐóçîéðÝÜÒ ÓÚÝóççéðÝÜÉ Í¬¿³°¿²¬» ØÔóìëéðÝÜÉ

Þ®±¬¸»® Ô¿-»® ³±²±½®±³¿¬·½¸» ݱ¼ò ÞÎÑÌÒïéðð

ηºòß®¬ò ÌÒóïéðð

ݱ´±®»

ÞÎÑÌÒîððð

ÌÒóîððð

̱²»®

ÞÎÑÜÎîððð

ÜÎóîððð

Ü®«³

Î×ÝÞîððë

ÌÒóîððë

̱²»®

Î×ÝÞîððëÜÎ

ÜÎóîððë

Ü®«³

ÞÎÑÌÒîðïð

ÌÒóîðïð

̱²»®

ÞÎÑÜÎîîðð

ÜÎóîîðð

Ü®«³

ÞÎÑÌÒîïïð

ÌÒóîïïð

̱²»®

ÞÎÑÌÒîïîð

ÌÒóîïîð

̱²»®

ÞÎÑÜÎîïðð

ÜÎóîïðð

Ü®«³

ÞÎÑÌÒîîïð

ÌÒóîîïð

̱²»®

ÞÎÑÌÒîîîð

ÌÒóîîîð

̱²»®

ÞÎÑÜÎîîðð

ÜÎóîîðð

Ü®«³

ÞÎÑÌÒíðíð

ÌÒóíðíð

̱²»®

ÞÎÑÌÒíðêð

ÌÒóíðêð

̱²»®

ÞÎÑÜÎíððð

ÜÎóíððð

Ü®«³

ÞÎÑÌÒíïíð

ÌÒóíïíð

̱²»®

ÞÎÑÌÒíïéð

ÌÒóíïéð

̱²»®

ÞÎÑÜÎíïðð

ÜÎóíïðð

Ü®«³

ÞÎÑÌÒíîíð

ÌÒóíîíð

̱²»®

ÞÎÑÌÒíîèð

ÌÒóíîèð

̱²»®

ÞÎÑÜÎíîðð

ÜÎóíîðð

Ü®«³

ÞÎÑÌÒíííð

ÌÒóíííð

̱²»®

ÞÎÑÌÒííèð

ÌÒóííèð

̱²»®

ÞÎÑÜÎííðð

ÜÎóííðð

ÞÎÑÌÒìïðð

ͬ¿³°¿²¬» ØÔóîðíëóîðíëÎóîðíé ͬ¿³°²¿¬» ØÔîïíð îïíî îïíëÉ ÜÝÐéðëë éðëëÉ éðëé

°¦

ͬ¿³°¿²¬» ØÔëïíðñëïìðñëïìðÔñëïëðÜñëïëðÜÔÌóëïéðÜÒñëïéðÜÒÔÌ Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚÝèîîðñèììðóèììðÔÌñèèìðÜñèèìðÜÒ

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚÝ èìêðÒñèèêðÜÒñèèéðÜÉ Í¬¿³°¿²¬» ØÔ ëîìðñëîìðÔñëîëðÜÒñëîéðÜÒñëîèðÜÉ ÜÝÐ èðêðñèðêëÜÒ

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚÝ èíéðÜÒñèíèðÜÒñèèèðÜÒñèèçðÜÉ Í¬¿³°¿²¬» ØÔëíìðÜñëíìðÜÔñ èòððð ëíëðÜÒñëíëðÜÒÔÌñëíéðÜÉñëíèðÜÒ ÜÝÐ èðéðÜñèðèëÜÒ îëòððð íòððð

°¦ °¦ °¦ °¦

Ü®«³

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚÝ èëïðÜÒñèëîðÜÒ Í¬¿³°¿²¬» ØÔëììðÜñëìëðÜÒñëìëðÍÒÌñëìéðÜÉ èòððð ÜÝÐèïïðÜÒ íðòððð

ÌÒóìïðð

̱²»®

ͬ¿³°¿²¬» ØÔ êðëðñêðëðÜñêðëðÜÒ

éòëðð

°¦

ÞÎÑÜÎìððð

ÜÎóìððð

Ü®«³

ͬ¿³°¿²¬» ØÔ êðëð ØÔêðëðÜ ØÔêðëðÜÒ

íðòððð

°¦

ÞÎÑÌÒêíðð

ÌÒóêíðð

̱²»®

íòððð

°¦

ÞÎÑÌÒêêðð

ÌÒóêêðð

̱²»®

ÞÎÑÜÎêððð

ÜÎóêððð

Ü®«³

ö °¿¹·²» ¿´ ëû ¼· ½±°»®¬«®¿

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚÝçêëðñçêêðñçéëðñçéêðñçèëðñçèéðñçèèð ͬ¿³°¿²¬» ØÔïðíðñïîíðñ êòððð ïîìðñïîëðñïîéðÒñïìíðñïììðñïìëðñïìéðÒñÐîëðð îðòððð

°¦

°¦ °¦

ëíï


Ý¿²±² ײµ ¶»¬

Ý¿²±² ײµó¶»¬

ëíî

Ý¿°¿½·¬@ ïê³´

˳ª °¦

ì³´

°¦

îî³´

°¦

é³´¨í

°¦

ÝÔóëî

é³´¨í

½º

ÝßÒ×ÒÕÐÙëïð

ÐÙóëïð

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔëïï

ÝÔóëïï

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÐÙëïî

ÐÙóëïî

ïë³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔëïí

ÝÔóëïí

ïí³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÐÙ×ëîðÞÕ

ÐÙ×óëîð Þµ

ïç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîïÞÕ

ÝÔ×óëîï Þµ

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîïÝ

ÝÔ×óëîï Ý

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîïÓ

ÝÔ×óëîï Ó

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîïÇ

ÝÔ×óëîï Ç

ç³´

½º

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîïÓÐ

ÝÔ×óëîï ÝñÓñÇ

Ó«´¬·°¿½µ ï ·²µ ½·¿²±ñ³¿¹ñ¹·¿´´±

í¨ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîïÙÇ

ÝÔ×óëîï ÙÇ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÐçèð ÓÐççð

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÐÙ×ëîëÞÕ

ÐÙ×óëîë Þµ

ïç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîêÞÕ

ÝÔ×óëîê Þµ

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîêÝ

ÝÔ×óëîê Ý

ç³´

½º

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîêÓ

ÝÔ×óëîê Ó

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîêÇ

ÝÔ×óëîê Ç

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîêÓÐ

ÝÔ×óëîê ÝñÓñÇ

Ó«´¬·°¿½µ ï ·²µ ½·¿²±ñ³¿¹ñ¹·¿´´±

í¨ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëîêÙÇ

ÝÔ×óëîê ÙÇ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ з¨³¿ ÓÙêîëð ÓÙèîëð ÓÙêïëð ÓÙèïëð

ç³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÐÙëìð

ÐÙ×óëìð

è³´

½º

ÝßÒ×ÒÕÝÔëìï

ÝÔóëìï

è³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÐÙëìðÈÔ

ÐÙ×óëìð ÈÔ

îï³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔëìïÈÔ

ÝÔóëìï ÈÔ

ïë³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÐÙ×ëëðÞÕ

ÐÙ×óëëð

ïë³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëëïÞÕ

ÝÔ×óëëïÞÕ

é³´

½º

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëëïÝ

ÝÔ×óëëï Ý

é³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëëïÓ

ÝÔ×óëëï Ó

é³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëëïÇ

ÝÔ×óëëï Ç

é³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ëëïÙÇ

ÝÔ×óëëïÙÇ

é³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕëëðÈÔÞÕ

ÐÙ×óëëð ÈÔ

îî³´

½º

ÝßÒ×ÒÕëëïÈÔÞÕ

ÝÔ×óëëï ÞÕ ÈÔ

ïë³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕëëïÈÔÝ

ÝÔ×óëëï Ý ÈÔ

ïë³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕëëïÈÔÓ

ÝÔ×óëëï Ó ÈÔ

ïë³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕëëïÈÔÇ

ÝÔ×óëëï Ç ÈÔ

ïë³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕëëïÈÔÙÇ

ÝÔ×óëëï ÙÇ ÈÔ

ïë³´

½º

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ìîÞÕ

ÝÔ×óìî ÞÕ

ïí³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ìîÝ

ÝÔ×óìî Ý

ïí³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ìîÓ

ÝÔ×óìî Ó

ïí³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ìîÇ

ÝÔ×óìî Ç

ïí³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ìîÐÝ

ÝÔ×óìî ÐÝ

ïí³´

½º

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ìîÐÓ

ÝÔ×óìî ÐÓ

ïí³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ìîÙÇ

ÝÔ×óìî ÙÇ

ïí³´

°¦

ÝßÒ×ÒÕÝÔ×ìîÔÙÇ

ÝÔ×óìî ÔÙÇ

ïí³´

°¦

ݱ¼ò ÝßÒ×ÒÕÐÙìð

ηºòß®¬ò ÐÙóìð

ÝßÒ×ÒÕÝÔìï

ÝÔóìï

ÝßÒ×ÒÕÐÙëð

ÐÙóëð

ÝßÒ×ÒÕÝÔëï

ÝÔóëï

ÝßÒ×ÒÕÝÔëî

ݱ´±®»

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ Ý¿®¬«½½· ·²µ¶»¬ ·Ðïîðð ·Ðïíðð ·Ðïêðð ·Ðïéðð ·Ðïèðð ·Ðîîðð ·Ðîëðð ·Ðîêðð ÓÐïìð ÓÐïëð ÓÐïêð ÓÐïéð ÓÐïèð ÓÐïçð ÓÐîïð ÓÐîîð ÓÐìëð ÓÐìêð ÓÈíðð ÓÈíïð Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ·Ðîîðð ÓÐïëð ÓÐïêð ÓÐïéð ÓÐïèð ÓÐìëð ÓÐìêð ÓÈíðð ÓÈíïð

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ·Ðîéðð ÓÐîëð ÓÐîèð ÓÐìçë ÓÈíêð ÓÈìïð ÓÈìîð ÓÐîìð ÓÐîêð ÓÐîéð ÓÐìèð ÓÐìçð ÓÈíîð ÓÈíìð ÓÈíëð ÓÈííðÜÝÐóÖìïïðÜÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ·Ðíêðð ·Ðìêðð ·Ðìéðð ÓÐëìð ÓÐëëð ÓÐëêð ÓÐêîð ÓÐêíð ÓÐêìð ÓÐçèð ÓÐççð ÓÈèêð ÓÈèéð ÜÝÐóíìðÝÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ з¨³¿ ·Ðìçëð ·Èêëëð ÓÙëïëð ÓÙëîëð ÓÙëíëð ÓÙêîëð ÓÙèîëð ÓÈéïë ÓÈèçë ·Ðìèëð ÓÙêïëð ÓÙèïëð ÓÈèèë

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÙîïëðô ÓÙíïëðô ÓÈíéëô ÓÈìíëô ÓÈëïëôÓÙìïëð Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÙîïëðô ÓÙíïëðô ÓÈíéëô ÓÈìíëô ÓÈëïëôÓÙìïëð

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÚÝóîìðÝ ÓÚÝóììðÝÒ ÓÚÝóìêëÝÒ ÓÚÝóêêðÝÒ ÓÚÝóêèðÝÒ ÓÚÝèìëÝÉ ÓÚÝóèèëÝÉ ÓÚÝóííêðÝ ÜÝÐóïíðÝ ÜÝÐóííðÝ ÜÝÐóíëðÝ ÜÝÐóíéëÝ ÜÝÐóëìðÝÒ ÜÝÐóëêðÝÒ ÜÝÐéëðÝÉ ÜÝÐóééðÝÉ

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÙêíëð

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ з¨³¿ ·Ðéîëðô ÓÙëìëðô ÓÙêíëðÓÚÝóëìçðÝÒ ÜÝÐóïèëÝ ÜÝÐóíèíÝ ÜÝÐóíèëÝ ÜÝÐóíèéÝ ÜÝÐóíçëÝÒ ÜÝÐóëèëÝÉ ÜÝÐóÖéïëÉ Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ÓÙêíëð

Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ з¨³¿ Ю± ïðð


Ý¿²±² Ô¿-»®

Ý¿²±² Ô¿-»® ݱ´±®» ݱ¼ò ÝßÒéðïÞÕ ÝßÒéðïÇ ÝßÒéðïÓ ÝßÒéðïÝ ÝßÒéðéÞÕ ÝßÒéðéÝ ÝßÒéðéÓ ÝßÒéðéÇ ÝßÒéïïÞÕ ÝßÒéïïÝ ÝßÒéïïÓ ÝßÒéïï�� ÝßÒéïêÞÕ ÝßÒéïêÝ ÝßÒéïêÓ ÝßÒéïêÇ ÝßÒéïéÝ ÝßÒéïéÓ ÝßÒéïéÇ ÝßÒéïèÞÕ ÝßÒéïèÝ ÝßÒéïèÓ ÝßÒéïèÇ ÝßÒéîçÞÕ ÝßÒéîçÝ ÝßÒéîçÓ ÝßÒéîçÇ

ηºòß®¬ò éðï ÞÕ éðï Ý éðï Ó éðï Ç éðé ÞÕ éðé Ý éðé Ó éðé Ç éïï ÞÕ éïï Ý éïï Ó éïï Ç éïê ÞÕ éïê Ý éïê Ó éïê Ç éïé Ý éïé Ó éïé Ç éïè ÞÕ éïè Ý éïè Ó éïè Ç éîç ÞÕ éîç Ý éîç Ó éîç Ç

ݱ´±®»

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

Ü«®¿¬¿ п¹òö

˳ª

ëòððð ìòððð ìòððð ìòððð îòëðð îòððð îòððð îòððð êòððð êòððð êòððð êòððð îòíðð ïòëðð ïòëðð ïòëðð ìòððð ìòððð ìòððð íòìðð îòçðð îòçðð îòçðð ïòîðð ïòîðð ïòîðð ïòîðð

°¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚìðïð ÓÚìïðð -»®·»ÓÚìîéðÓÚìí¨¨ -»®·»ÓÚìêðð -»®·»

Ü«®¿¬¿ п¹òö ìòëðð

˳ª °¦

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐëîððÓÚèïèðÝ

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐëðððÔÞÐëïðð

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐëíðð ÔÞÐëíêð Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚèìëð ñ ÓÚçïíð ñ ÓÚçïéð ÓÚçîîðݼ² ñ ÓÚçîèðݼ²

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐëðëð ó ÔÞÐëðëðÒ Ó«´¬·²¦·±²» ÓÚè𨨠-»®·»ÓÚèðìðݲ ó ÓÚèðèðÝ©

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚèìëð ñ ÓÚçïíð ñ ÓÚçïéð

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐéêêðݼ²ÔÞÐéêèðݨÔÞÐéîððݼ² Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚèí¨¨ -»®·»ÓÚèíìðݼ² ó ÓÚèíèðݼ© ÓÚèíêðݼ²

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐéðïðÝ ó ÔÞÐéðïèÝ

Ý¿²±² Ô¿-»® ³±²±½®±³¿¬·½¸» ݱ´±®»

ݱ¼ò ÝßÒÚÈïð

ηºòß®¬ò ÚÈóïð

ÝßÒÛÐîé

ÛÐ îé

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐíîðð Ó«´¬·²¦·±²» ÓÚíîîð ÓÚíîìðÓÚëéðð -»®·»

îòëðð

°¦

ÝßÒéðíÞÕ

éðí

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐîçððÔÞÐîçððÞÔÞÐíððð

îòððð

°¦

ÝßÒéðêÞÕ

éðê

Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚêëðð -»®·»

ëòððð

°¦

ÝßÒéðèÞÕ

ÝÎÙéðè

îòëðð

°¦

ÝßÒéðèØÝÞÕ

ÝÎÙ éðèØ

êðð

°¦

ÝßÒÝÎÙéïîÞÕ

éïî

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐíðïðÔÞÐíïðð

ïòëðð

°¦

ÝßÒÝÎÙéïíÞÕ

éïí

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐíîëðéðíðñéðíîñéðìðñéðìëÒ

îòððð

°¦

ÝßÒéïëÞÕ ÝßÒéïëØÝÞÕ

éïë éïëØ

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐ ííéðÔÞÐ ííïð

íòððð éòððð

°¦ °¦

îòïðð

°¦

êòìðð

°¦

ëòððð

°¦

êòððð

°¦

ïîòëðð

°¦

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐííðð ÔÞÐííêð

ÝßÒéïçÞÕ

éïç ÞÕ

ÝßÒéïçØÝÞÕ

éïçØ ÞÕ

ÝßÒéîðÞÕ

éîð

ÝßÒéîìÞÕ

éîì ÞÕ

ÝßÒéîìØÝÞÕ

éîìØ ÞÕ

ÝßÒéîëÞÕ

éîë ÞÕ

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐêððð ñ ÔÞÐêðððÞÓÚíðïð

ïòêðð

°¦

ÝßÒéîêÞÕ

éîê ÞÕ

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐêîðð¼ëîìðñëîìðÔñëîëðÜÒñëîéðÜÒñëîèðÜÉ ÜÝÐ èðêðñèðêëÜÒ

îïòððð

°¦

ÝßÒéîèÞÕ

éîè

Ó«´¬·²¦·±²» ÓÚììÈÈ ñ ÓÚì먨 -»®·»

îòïðð

°¦

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ ͬ¿³°¿²¬» ÚÝ ïðð ÚÝïîð

Ü«®¿¬¿ п¹òö ìòððð

˳ª °¦

ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐêíðð¼² ÔÞÐêêëð¼² ÔÞÐêêéð¼² ÔÞÐêêèð¨ Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚëèìð¼² Ó«´¬·º«²¦·±²» ÓÚêêè𼲠ͬ¿³°¿²¬» ÔÞÐêéëð¼²

ݱ²-«³¿¾·´· Ú¿¨ » ½±°·¿¬®·½· Ô¿-»® ݱ´±®»

ݱ¼ò ÝßÒÚÝíïð

ηºòß®¬ò Û íð

ÝßÒÚÈé

ÚÈóé

ͬ¿³°¿²¬» Ôîððð

ìòëðð

°¦

ÝßÒÚÈïð

ÚÈóïð

ͬ¿³°¿²¬» ÐÝóÜììð ÐÝóÜìëð

ìòëðð

°¦

ÝßÒÔìðð

Ý¿®¬ò Ì

ͬ¿³°¿²¬» ÔíèðÍÔìððÔíçðÐÝóÜíîð ÐÝóÜíìð

íòëðð

°¦

ÝßÒéîèÞÕ

éîè

ͬ¿³°¿²¬» Ôïëð Ôïéð

îòïðð

°¦

ÝßÒéïìÞÕ

éïì

ͬ¿³°¿²¬» Ôíððð Ôíððð×Ð

ìòëðð

°¦

ö °¿¹·²» ¿´ ëû ¼· ½±°»®¬«®¿

ëíí


Û°-±² Ó«´¬·Ð¿½µ ײµ ¶»¬

Û°-±² ײµó¶»¬ ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

Ü»-½®·¦·±²»

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

Ê·-«¿´

ÛÐÍÌðììëìðïð ÝïíÌðììëìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìðììëô ½±²¬»²»²¬» ²òì ½¿®¬«½½» ͬ§´«- Ýêìô ͬ§´«- Ýêì 豬± Û¼·¬·±²ô ͬ§´«- Ýêêô ͬ§´«- Ýêê 豬± Û¼·¬·±²ô ͬ§´«- Ýèìô ·²½¸·±-¬®± æ ²»®±øÌðììïìð÷ô ½·¿²±øÌðìëîìð÷ô ͬ§´«- Ýèì 豬± Û¼·¬·±²ô ͬ§´«- Ýèêô ÍÌÇÔËÍ Ýèê 豬± Û¼·¬·±²ô ͬ§´«- ÝÈíêëðô ³¿¹»²¬¿øÌðìëíìð÷ô ¹·¿´´±øÌðìëììð÷ô ·² ͬ§´«- ÝÈêìððô ͬ§´«- ÝÈêêðð ó ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

±³¾®»´´±²»

ÛÐÍÌðìèéìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìðìèéô ½±²¬»²»²¬» ²òê ½¿®¬«½½» ͬ§´«- 豬± Îîððô ͬ§´«- 豬± Îîîðô ͬ§´«- 豬± Îíððô ͬ§´«- 豬± Îíîðô ·²½¸·±-¬®± æ ²»®±øÌðìèïìð÷ô ½·¿²±øÌðìèîìð÷ô ͬ§´«- 豬± Îíìðô ͬ§´«- 豬± ÎÈëððô ͬ§´«- 豬± ÎÈêððô ͬ§´«- 豬± ÎÈêîðô ³¿¹»²¬¿øÌðìèíìð÷ô ¹·¿´´±øÌðìèììð÷ô ͬ§´«- 豬± ÎÈêìð ½·¿²±ó½¸·¿®±øÌðìèëìð÷ô ³¿¹»²¬¿ó ½¸·¿®±øÌðìèêëð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

½¿ª¿´´«½½·± ³¿®·²±

ÛÐÍÌðëëêìðïð ÝïíÌðëëêìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìðëëêô ½±²¬»²»²¬» ²±òì ½¿®¬«½½» ͬ§´«- 豬± Îîìðô ͬ§´«- 豬± ÎÈìîðô ͬ§´«- 豬± ÎÈìîëô ͬ§´«- 豬± ÎÈëîð ·²½¸·±-¬®±æ ²»®±øÌðëëïìð÷ô ½·¿²±øÌðëëîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌðëëíìð÷ô ¹·¿´´±øÌðëëììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

°¿°»®»¬¬¿

ÛÐÍÌðêïëìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìðêïëô ½±²¬»²»²¬» ²òì ½¿®¬«½½» ͬ§´«- Üêè 豬± Û¼·¬·±²ô ͬ§´«- Üèèô ͬ§´«- Üèè 豬± Û¼·¬·±²ô ͬ§´«- Üèè д«-ô ·²½¸·±-¬®± æ ²»®±øÌðêïïìð÷ô ½·¿²±øÌðêïîìð÷ô ͬ§´«- ÜÈíèððô ͬ§´«- ÜÈíèëðô ͬ§´«- ÜÈìîëðô ͬ§´«- ÜÈìèððô ͬ§´«- ÜÈìèë𠳿¹»²¬¿øÌðêïíìð÷ô ¹·¿´´±øÌðêïììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

±®-¿½½¸·±¬¬±

ÝïíÌðìèéìðïð

ÝïíÌðêïëìðïð

ÛÐÍÌðêêîìðïð ÝïíÌðêêîìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìðêê ú Ìðêéô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± æ ²»®±øÌðêêïìð÷ » ½±´±®»øÌðêéðìð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- Ýìè

ÛÐÍÌðéïëìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìðéïëô ½±²¬»²»²¬» ²òì ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± æ²»®±øÌðéïïìð÷ô ½·¿²±øÌðéïîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌðéïíìð÷ô ¹·¿´´±øÌðéïììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- Üïîðô ͬ§´«- Üïîð ó í ¿²²· ¼· ¹¿®¿²¦·¿ ±²ó½»²¬»®ô ͬ§´«- Üïîð Ò»¬©±®µ Û¼ò óí ¿²²·

¹®¿ºº»¬¬»

ÝïíÌðéïëìðïð

ͬ§´«- Íîïô ͬ§´«- ÜÈìðððô ͬ§´«- ÜÈìðëðô ͬ§´«- ÜÈììððô ͬ§´«- ÜÈììëðô ͬ§´«- ÜÈëðððô ͬ§´«- ÜÈêðððô ͬ§´«- ÜÈêðëðô ͬ§´«- ÜÈéðððÚô ͬ§´«- ÜÈéìððô ͬ§´«- ÜÈèìððô ͬ§´«Í¬§´«- ÍÈïïðô ͬ§´«- ÍÈïïëô ͬ§´«- ÍÈîððô ͬ§´«- ÍÈîðëô ͬ§´«- ÍÈîïðô ͬ§´«- ÍÈîïëô

¹¸»°¿®¼±

ͬ§´«- ÍÈêððÚÉô ͬ§´«- ÍÈêïðÚÉ ÛÐÍÌðèðéìðïï

ÝïíÌðèðéìðïï

ÛÐÍÌðèçëìðïð ÝïíÌðèçëìðïð

ÛÐÍÌïððêìðïð ÝïíÌïððêìðïð

ÛÐÍÌïîèëìðïð

ÛÐÍÌïîçëìðïð

ÝïíÌïîèëìðïð

ÝïíÌïîçëìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìðèðéô ½±²¬»²»²¬» ²òê ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± æ ²»®±øÌðèðïìð÷ô ½·¿²±øÌðèðîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌðèðíìð÷ô ¹·¿´´±øÌðèðììð÷ô ½·¿²±ó½¸·¿®±øÌðèðëìð÷ô ³¿¹»²¬¿ó ½¸·¿®±øÌðèðêìð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- 豬± Ðëðô ͬ§´«- 豬± Îîêëô ͬ§´«- 豬± Îîèëô ͬ§´«- 豬± Îíêðô ͬ§´«- 豬± ÐÈêëðô ͬ§´«- 豬± ÐÈêêðô ͬ§´«- 豬± ÐÈéððÉô ͬ§´«- 豬± ÐÈéïðÉô ͬ§´«- 豬± ÐÈéîðÉÜô ͬ§´«- 豬± ÐÈéíðÉÜô ͬ§´«- 豬± ÐÈèððÚÉô ͬ§´«- 豬± ÐÈèïðÚÉô ͬ§´«- 豬± ÐÈèîðÚÉÜô ͬ§´«- 豬± ÐÈèíðÚÉÜô ͬ§´«- 豬± ÎÈëêðô ͬ§´«- 豬± ÎÈëèëô ½±´·¾®4 ͬ§´«- 豬± ÎÈêèë

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìðèçëô ½±²¬»²»²¬» ²òì ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®±æ ²»®±øÌðèçïìð÷ô ½·¿²±øÌðèçîìð÷ô ͬ§´«- ÍÈïïëô ͬ§´«- ÍÈîððô ͬ§´«- ÍÈîðëô ͬ§´«- ÍÈîïðô ͬ§´«- ÍÈîïëô ͬ§´«- ÍÈîïèô ³¿¹»²¬¿øÌðèçíìð÷ô ¹·¿´´±øÌðèçììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍ Ó«´¬·Ð¿½µ Ìïððêô ½±²¬»²»²¬» ²òí ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± æ ½·¿²±øÌïððîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌïððíìð÷ô ¹·¿´´±øÌïððììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò Ó«´¬·Ð¿½µ Ìïîèô ½±²¬»²»²¬» ²òì ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®±ô ²«±ª¿ -»®·» ʱ´°»óÌ¿¹´·¿ Ó æ ²»®±øÌïîèïìð÷ô ½·¿²±øÌïîèîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌïîèíìð÷ô ¹·¿´´±øÌïîèììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

-½·³³·¿

®·²±½»®±²¬»

ͬ§´«- ÍÈïîëô ͬ§´«- ÍÈïíðô ͬ§´«- ÍÈïíð Þ´¿½µ ײµô ͬ§´«- ÍÈîíðô ͬ§´«- ÍÈîíëÉô ª±´°»

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìïîçô ½±²¬»²»²¬» ²òì ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®±ô ²«±ª¿ -»®·» Ó»´¿óÌ¿¹´·¿ Ô æ ²»®±øÌïîçïìð÷ô ½·¿²±øÌïîçîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌïîçíìð÷ô ¹·¿´´±øÌïîçììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

³»´¿

ÍÈììðÉô ͬ§´«- ÍÈëîëÉÜô ͬ§´«- ÍÈëíëÉÜô ͬ§´«- ÍÈêîðÚÉô ɱ®µº±®½» ÉÚóéëïëô ɱ®µº±®½» ÉÚóéëîë ÛÐÍÌïíðêìðïð

ÛÐÍÌïêíêìðïð

ÛÐÍÌïèïêìðïð

ÝïíÌïêíêìðïð

ÝïíÌïèïêìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìïíðô ½±²¬»²»²¬» ²òí ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®±ô ²«±ª¿ -»®·» Ý»®ª±óÌ¿¹´·¿ ÈÔ æ ½·¿²±øÌïíðîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌïíðíìð÷ô ¹·¿´´±øÌïíðììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò Ó«´¬·Ð¿½µ ïêÈÔô ½±²¬»²»²¬» ²òì ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ¿ °·¹³»²¬·ô -»®·» ïêÈÔñл²²¿ » Ý®«½·ª»®¾¿æ ²»®±øÌïêíïìð÷ô ½·¿²±øÌïêíîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌïêííìð÷ô ¹·¿´´±øÌïêíììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍ

ÞÈçíëÚÉÜô ͬ§´«- ÍÈëîëÉÜô ͬ§´«- ÍÈëíëÉÜô ͬ§´«- ÍÈêîðÚÉô ɱ®µº±®½» ÉÚóéëïëô ɱ®µº±®½» ÉÚóéëîë ɱ®µº±®½» ÉÚóîðïðÉô ɱ®µÚ±®½» ÉÚóîëïðÉÚô ɱ®µÚ±®½» ÉÚóîëîðÒÚô ɱ®µÚ±®½» ÉÚóîëíðÉÚô ɱ®µÚ±®½» ÉÚóîëìðÉÚ

Û¨°®»--·±² ر³» ÈÐóíð Û¨°®»--·±² ر³» ÈÐóïðîô Û¨°®»--·±² ر³» ÈÐóîðîô Û¨°®»--·±² ر³» ÈÐóîðëô Û¨°®»--·±² ر³» ÈÐóíðîô Û¨°®»--·±² ر³» ÈÐóíðëô Û¨°®»--·±² ر³» ÈÐóìðîô Û¨°®»--·±² ر³» ÈÐóìðëÉØ

ÛÐÍÌîêíêìðïð ÝïíÌîêíêìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ îêÈÔô ½±²¬»²»²¬» ²òì ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®±ô -»®·» îêÈÔñÑ®-± °±´¿®»æ ²»®±øÌîêîïìð÷ô ½·¿²±øÌîêíîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌîêííìð÷ô ¹·¿´´±øÌîêíììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍ

Û¨°®»--·±² Ю»³·«³ ÈÐóêððô Û¨°®»--·±² Ю»³·«³ ÈÐóêðëô Û¨°®»--·±² Ю»³·«³ ÈÐóéððô Û¨°®»--·±² Ю»³·«³ ÈÐóèðð

ÛÐÍÌëëçéìðïð

Ó«´¬·Ð¿½µ Ìëëçéô ½±²¬»²»²¬» ²òê ½¿®¬«½½» ͬ§´«- 豬± ÎÈéðð ·²½¸·±-¬®±æ ²»®±øÌëëçïìð÷ô ½·¿²±øÌëëçîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌëëçíìð÷ô ¹·¿´´±øÌëëçììð÷ô ½·¿²±ó½¸·¿®±øÌëëçëìð÷ô ³¿¹»²¬¿ó ½¸·¿®±øÌëëçêìð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ÝïíÌîìíèìðïð

ÝïíÌëëçéìðïð

½»®ª±

°»²²¿ » ½®«½·ª»®¾¿

Ó«´¬·Ð¿½µ ïèÈÔô ½±²¬»²»²¬» ²òì ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®±ô -»®·» ïèÈÔñÓ¿®¹¸»®·¬¿æ ²»®±øÌïèïïìð÷ô ½·¿²±øÌïèïîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌïèïíìð÷ô ¹·¿´´±øÌïèïììð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍ Ó«´¬·Ð¿½µ îìÈÔô ½±²¬»²»²¬» ²òê ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®±ô -»®·» îìÈÔñÛ´»º¿²¬»æ ²»®±øÌîìíïìð÷ô ½·¿²±øÌîìíîìð÷ô ³¿¹»²¬¿øÌîìííìð÷ô ¹·¿´´±øÌîìíììð÷ô ½·¿²±ó½¸·¿®±øÌîìíëìð÷ô ³¿¹»²¬¿ó ½¸·¿®±øÌîìíêìð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍ

ÛÐÍÌîìíèìðïð

ëíì

ÝïíÌïíðêìðïð

³¿®¹¸»®·¬¿

Û¨°®»--·±² 豬± ÈÐóéëðô Û¨°®»--·±² 豬± ÈÐóèëð

»´»º¿²¬»

±®-± °±´¿®»

°·²¹«·²±


Û°-±² Ì©·²Ð¿½µ

Û°-±² ײµó¶»¬ ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

Ü»-½®·¦·±²»

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

ÛÐÍÌððíðïîïð

ÝïíÌððíðïîïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìððíô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ²»®±øÌððíðïï÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- ݱ´±® çððô ͬ§´«- ݱ´±® çððÒô ͬ§´«- ݱ´±® çèðô ͬ§´«- ݱ´±® çèðÒ

ÛÐÍÌððéìðîïð

ÝïíÌððéìðîïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìððé²»®±ô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ²»®±øÌððéìðï÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- 豬± ïîéðô ͬ§´«- 豬± ïîçðô ͬ§´«- 豬± ïîçðÍô ͬ§´«- 豬± éçðô ͬ§´«- 豬± èéðô ͬ§´«- 豬± èéëÜÝô ͬ§´«- 豬± èçðô ͬ§´«- 豬± èçëô ͬ§´«- 豬± çððô ͬ§´«- 豬± çïë

Ê·-«¿´

½·½´·-¬·

¿¯«·´¿

ÛÐÍÌððèìðíïð ÝïíÌððèìðíïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìððèô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«��½» ·²½¸·±-¬®± ¿ ½±´±®· øÌððèìðï÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- 豬± éçðô ͬ§´«- 豬± èéðô ͬ§´«- 豬± èéëÜÝô ͬ§´«- 豬± èçðô ͬ§´«- 豬± èçëô ͬ§´«- 豬± çïë

ÛÐÍÌððçìðîïð ÝïíÌððçìðîïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìððçô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ¿ ½±´±®· øÌððçìðï÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- 豬± ïîéðô ͬ§´«- 豬± ïîçðô ͬ§´«- 豬± ïîçðÍô ͬ§´«- 豬± çðð

ÛÐÍÌðïíìðîïð

ÝïíÌðïíìðîïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìðïí ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ²»®± øÌðïíìðï÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- ÝîðËÈô ͬ§´«- ÝìðËÈô ͬ§´«- ݱ´±® ìèðô ͬ§´«- ݱ´±® ìèðÍÈËô ͬ§´«- ݱ´±® ëèð

ÛÐÍÌðïçìðîïð

ÝïíÌðïçìðîïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìðïçô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ²»®±øÌðïçìðï÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- ݱ´±® èèðô ͬ§´«- ݱ´±® èèð Ì®¿²-°¿®»²¬

ÛÐÍÌðîéìðíïð

ÝïíÌðîéìðíïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìðîéô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ½±´±®» øÌðîéìðï÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

Þ«²¼´» ÍÐ çîë ó Ю»ª·»© Ó±²·¬±®ô ͬ§´«- 豬± èïðô ͬ§´«- 豬± èíðô ͬ§´«- 豬± èíðËô ͬ§´«- 豬± çîëô ͬ§´«- 豬± çíë

°¿°°¿¹¿´´±

¬«½¿²±

°»-½»

ÛÐÍÌðíîïìîïð

ÝïíÌðíîïìîïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìðíîïô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ²»®± øÌðíîïìð÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- Ýéðô ͬ§´«- Ýèðô ͬ§´«- Ýèîô ͬ§´«- ÝÈëîððô ͬ§´«- ÝÈëìðð

ÛÐÍÌðëðïìîïð

ÝïíÌðëðïìîïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìðëðïô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ²»®± ø®·ºò ÍðîðîðêãÍðîððçí¨î ó»ó ÍðîðîðèãÍðîðïèé¨î÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- ݱ´±® ìððô ͬ§´«- ݱ´±® ììðô ͬ§´«- ݱ´±® ìêðô ͬ§´«- ݱ´±® êððô ͬ§´«- ݱ´±® êìðô ͬ§´«- ݱ´±® êêðô ͬ§´«- ݱ´±® êéðô ͬ§´«- 豬± ïîððô ͬ§´«- 豬± éððô ͬ§´«- 豬± éëðô ͬ§´«- 豬± Û¨

ÛÐÍÌðëïïìîïð

ÝïíÌðëïïìîïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìðëïïô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ²»®± ø®·ºò ÍðîðîðéãÍðîðïðè¨î ó»ó ÍðîðîðçãÍðîðïèç¨î÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- ݱ´±® ïïêðô ͬ§´«- ݱ´±® ïëîðô ͬ§´«- ݱ´±® éìðô ͬ§´«- ݱ´±® éìð Ì®¿²-°¿®»²¬ Þ´«»ô ͬ§´«- ݱ´±® éêðô ͬ§´«- ݱ´±® éêð Ì®¿²-°¿®»²¬ Þ´«»ô ͬ§´«- ݱ´±® èððô ͬ§´«- ݱ´±® èëðô ͬ§´«- ݱ´±® èêðô ͬ§´«- ͽ¿² îðððô ͬ§´«- ͽ¿² îëðð

ÛÐÍÌðéïïìØïð

ÝïíÌðéïïìØïð

Ì©·²Ð¿½µ ÌðéïïØô ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½» ·²½¸·±-¬®± ¿ °·¹³»²¬· ²»®± ÛÐÍÑÒ Ü«®¿Þ®·¬» Ë´¬®¿ô ¿¼ ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬aô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò

ͬ§´«- Üïîðô ͬ§´«- Üïîð ó í ¿²²· ¹¿®¿²¦·¿ ±²ó½»²¬»®ô ͬ§´«- Üïîð Ò»¬©±®µ Û¼ò óí ¿²²·

½¿´¿³¿·±

°¿²¼¿

-½¿½½¸·

ͬ§´«- ÜÈéìððô ͬ§´«- ÜÈèìððô ͬ§´«- ÜÈèìëðô ͬ§´«- ÜÈçìððÚô ͬ§´«- ÜÈçìððÚ

ͬ§´«- ÍÈêððÚÉô ͬ§´«- ÍÈêïðÚÉ ÛÐÍÌðèéðìðïð ÝïíÌðèéðìðïð

Ì©·²Ð¿½µ Ìðèé ½±²¬»²»²¬» ²òî ½¿®¬«½½»

¹·®¿ºº»

ͬ§´«- 豬± Îïçðð

-¬¿³°»ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍò º»²·½±¬¬»®±

ÛÐÍÌëëéðìðÞØ ÝïíÌëëéðìðÞØ Ð·½¬«®»Ð¿½µò Ô¿ ½±²º»¦·±²» ½±²¬·»²» æ Ý¿®¬«½½·¿ ·²½¸·±-¬®± «²·½¿ ¿ ê ½±´±®· » Ý¿®¬¿

ÛÐÍÌëéíðìð

ÝïíÌëéíðìð

ÛÐÍÌëèìììðïð ÝïíÌëèìììðïð

Ð×ÝÌËÎÛÓßÌÛô Ð×ÝÌËÎÛÓßÌÛ ëððô Ð×ÝÌËÎÛÓßÌÛ ÓÑÞ×ÔÛ ÐØÑÒÛ ÛÜ×Ì×ÑÒ

·²¼·½¿¬± 8 ®»´¿¬·ª± ¿¼ «²¿ ½±²º»¦·±²» -·²¹±´¿ò ×´ °®±¼±¬¬± 8 ½±®®»¼¿¬± ¼¿ «² »-°±-·¬±®» ½¸» ®¿½½¸·«¼» ë з½¬«®»Ð¿½µò з½¬«®»Ð¿½µ ïððò Ô¿ ½±²º»¦·±²» ½±²¬·»²» æ Ð×ÝÌËÎÛÓßÌÛ ïððô Ð×ÝÌËÎÛÓßÌÛ ïðð ÓÛ Ý¿®¬«½½·¿ ·²½¸·±-¬®± «²·½¿ ¿ ì ½±´±®· » Ý¿®¬¿ ·²¼·½¿¬± 8 ®»´¿¬·ª± ¿¼ «²¿ ½±²º»¦·±²» -·²¹±´¿ò ×´ °®±¼±¬¬± 8 ½±®®»¼¿¬± ¼¿ «² »-°±-·¬±®» ½¸» ®¿½½¸·«¼» ë з½¬«®»Ð¿½µïððò з½¬«®»Ð¿½µ Ìëèìì °»® ô ½±²¬»²»²¬» ²òï з½¬«®»Ó¿¬» ÐÓîìðô ÐÓîèðô ÐÓîêðô ÐÓîç𠽿®¬«½½·¿ ·²½¸·±-¬®± ¿ ì ½±´±®· øïëô è³´÷ » ëð øì¨êþ÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍ

ÛÐÍÌëèìêìðïð ÝïíÌëèìêìðïð

з½¬«®»Ð¿½µ Ìëèìê ½±²¬»²»²¬» ²òï ½¿®¬«½½·¿ ·²½¸·±-¬®± ¿ ì ½±´±®· øíçô ï ³´÷

з½¬«®»Ó¿¬» ÐÓîìðô ÐÓîèðô ÐÓîêðô ÐÓîçð

ïð¨ïë øì¨êþ÷ô ·² ½±²º»¦·±²» ¾´·-¬»® ÎÍ

ëíë


Û°-±² ײµ ¶»¬ ó Ô¿-»®

Codice OD

Codice Epson

EPST70114010 C13T70114010

3.400

XXL

EPST70124010 C13T70124010

3.400

XXL

EPST70134010 C13T70134010

3.400

XXL

EPST70144010 C13T70144010

3.400

XXL

EPST70214010 C13T70214010

2.400

XL

EPST70224010 C13T70224010

2.000

XL

EPST70234010 C13T70234010

2.000

XL

EPST70244010 C13T70244010

2.000

XL

EPST671000

50.000

MB

C13T671000

EPST74414010 C13T74414010

10.000

EPST74314010 C13T74314010

2.500

Codice OD Codice Epson

ëíê

STAMPANTI/MULTIFUNZIONE WRKFORCEFORCE WORKFORCE PRO  PRO

Pag di stampa

Pag di stampa

Tipo

EPSS050010

S050010

6.000

EPSS050087

S050087

6.000

EPSS050095

S050095

3.000

EPSS050166

S050166

6.000

EPSS050167

S050167

3.000

EPSS050290

S050290

17.000

EPSS050437

S050437

8.000

R­HC  R-HC

EPSS050438

S050438

3.500

R  R

EPSS050522

S050522

1.800

R

EPSS050523

S050523

3.200

R­HC  R

EPSS050583

S050583

3.000

EPSS050584

S050584

8.000

EPSS050651

S050651

2.200

R­HC  R-HC

EPSS050652

S050652

1.000

R  R

EPSS050709

S050709

2.500

EPSS051035

S051035

10.000

EPSS051056

S051056

8.500

EPSS051060

S051060

23.000

EPSS051068

S051068

15.000

EPSS051070

S051070

15.000

EPSS051100

S051100

15.000

EPSS051111

S051111

17.000

EPSS051173

S051173

20.000

R  R

EPSS051189

S051189

15.000

R  R

EPSS051222

S051222

15.000

R  R

STAMPANTI LASER MONOCROMATICHE


Û°-±² Ô¿-»® ó ݱ´±®·

Codice OD EPSS050018/17/16

Codice Epson

Col

Pag di stampa

S050018/17/16

6.000

EPSS050019

S050019

4.500

EPSS050033

S050033

6.000

S050036/35/34

6.000

S050038

5.500

EPSS050041/40/39

S050041/40/39

6.000

EPSS050090/89/88

S050090/89/88

6.000

S050091

8.500

S050099/98/97

4.500

S050100

4.500

EPSS050036/35/34 EPSS050038

EPSS050091 EPSS050099/98/97 EPSS050100 EPSS050146/47/48

S050146/47/48

8.000

S050149

10.000

EPSS050157/56/55

S050157/56/55

1.500

EPSS050189/88/87

S050189/88/87

4.000

S050190

4.000

EPSS050149

EPSS050190 EPSS050193/92/91

S050193/92/91

1.500

EPSS050197/96/95

S050197/96/95

12.000

EPSS050198

S050198

15.000

S050212/11/10

3.500

S050213

4.500

S050228/27/26

5.000

S050229

5.000

EPSS050232/31/30

S050232/31/30

2.000

EPSS050244/43/42

S050244/43/42

8.500

S050245

10.000

S050318/17/16

5.000

EPSS050212/11/10 EPSS050213 EPSS050228/27/26 EPSS050229

EPSS050245 EPSS050318/17/16 EPSS050319 EPSS050476/75/74 EPSS050477

S050319

4.500

S050476/75/74

14.000

S050477

21.000

S050492/91/90

8.000

S050493

8.000

S050556/55/54

2.700

S050557

2.700

EPSS050560/59/58

S050560/59/58

1.600

EPSS050592/91/90

S05092/91/90

6.000

S050593

6.000

S050604/03/02

7.500

S050605

6.500

S050613/12/11

1.400

S050614

2.000

S050629/28/27

2.500

S050630

3.000

EPSS050492/91/90 EPSS050493 EPSS050556/55/54 EPSS050557

EPSS050593 EPSS050604/03/02 EPSS050605 EPSS050613/12/11 EPSS050614 EPSS050629/28/27 EPSS050630 EPSS050662/61/60 EPSS050663 EPSS050671/70/69 EPSS050672 EPSS051126/25/24 EPSS051127

S050662/61/60

7.500

S050663

10.500

S050671/70/69

700

S050672

700

S051126/25/24

9.000

S051127

9.500

EPSS051130/29/28

S051130/29/28

5.000

EPSS051160/59/58

S051160/59/58

6.000

S051161

8.000

S051164/63/62

2.000

EPSS051161 EPSS051164/63/62 EPSS051165 EPSS051193/92/91 EPSS051194

S051165

3.000

S051193/92/91

30.000

S051194

30.000

STAMPANTI LASER COLORE

ëíé


ØРײµ ¶»¬

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ îððð½ñ½² îëðð½ñ½³ ݱ´±® Ю·²¬»® -»®·»Ý±´±® ײµ¶»¬ ÝÐ ïéðð -»®·»-ñÞ«-·²»-- ײµ¶»¬ îîððñíððñêððñèðð -»®·»- ïðððñïððñîðð-»®·»-ó

λ-¿ п¹òöö ïòéëð îòîðð

˳ª °¦ °¦

ïï Ì»-¬·²¿

ݱ´±® ײµ¶»¬ ÝÐ ïéðð -»®·»-ñÞ«-·²»-- ײµ¶»¬ îîððñíððñêððñèðð -»®·»-

îìòððð

°¦

ïïݱ´ò Ì»-¬·²¿

ݱ´±® ײµ¶»¬ ÝÐ ïéðð -»®·»-ñÞ«-·²»-- ײµ¶»¬ îîððñíððñêððñèðð -»®·»-

ïêòððð

°¦

Ýìèíêñéñèß

ïïݱ´ò ײµ

ݱ´±® ײµ¶»¬ ÝÐ ïéðð -»®·»-ñÞ«-·²»-- ײµ¶»¬ îîððñíððñêððñèðð -»®·»-

îòíëð

°¦

ØÐÝêêïëÜÛ

ÝêêïëÜÛ

ïë

Ü»-µ¶»¬ èïð½óÐÍÝ ëðð Ü»-µ¶»¬ èïê½ñèîë½ñèìð½ñèìí½ñèìë½

ìçë

°¦

ØÐÝêêîëßÛ ØÐÝêêïìÜÛ ØÐÝçíëïßÛ

ÝêêîëßÛ ÝêêïìÜÛ ÝçíëïßÛ

ïé îð îï

Ü»-µ¶»¬ èïê½ñèîë½ñèìð½ñèìí½ñèìë½ Ú¿¨ çîëÈ·ñïðîð

ìíð ìëë ïçð

°¦ °¦ °¦

ìéë

°¦

ïêë

°¦

ìïë

°¦

êîð

°¦

ݱ¼ò ØÐÝìèìïñîñíß ØÐÝìèììß

ηºòß®¬ò Ýìèìïñîñíß Ýìèììß

Ò®ò ïð ÝÑÔ ïð

ØÐÝìèïðß

Ýìèïðß

ØÐÝìèïïñîñíß

Ýìèïïñîñíß

ØÐÝìèíêñéñèß

ݱ´±®»

Ü»-µ¶»¬ ÚíéðñéëñèðñçðóÜîííðñíêðñìíðñìêðóÚîïèðñïèéñîèðñîçð ñÚìïìðñìïéîñìïèðñìïçð ØÐÝçíëïÝÛ

ÝçíëïÝÛ

îïÈÔ Ü»-µ¶»¬ ÚíéðñéëñèðñçðóÜîííðñíêðñìíðñìêðóÚîïèðñïèéñîèðñîçðñ Úìïìðñìïéîñìïèðñìïçð

ØÐÝçíëîßÛ

ÝçíëîßÛ

îî Ü»-µ¶»¬ ÚíéðñéëñèðñçðóÜîííðñíêðñìíðñìêðóÚîïèðñïèéñîèðñîçð ñÚìïìðñìïéîñìïèðñìïçðñìíïëñìíëë

ØÐÝçíëîÝÛ

ÝçíëîÝÛ

îîÈÔ Ü»-µ¶»¬ ÚíéðñéëñèðñçðóÜîííðñíêðñìíðñìêðóÚîïèðñïèéñîèðñîçðñÚìïìðñìïéîñìïèðñìïçð

ØÐÝïèîíÜ

ÝïèîíÜÛ

îí

ØÐÝèéîéßÛ

ÝèéîéßÛ

îé

Ü»-µ¶»¬ ííîðñííîëñíìîðñíìîë -»®·»-ñíëîðñíëíëñíëëëðñíéìë Ü»-µ¶»¬ íêìëñíêìéñíêëðñíèìë

îîð

°¦

ØÐÝèéîèßÛ

ÝèéîèßÛ

îè

Ü»-µ¶»¬ ííîðñííîëñíìîðñíìîë -»®·»-ñíëîðñíëíëñíëëëðñíéìë

ïçð

°¦

ØÐëïêìëß

ëïêìëßÛ

ìë

çíð

°¦

ìëð

°¦

Ü»-µ¶»¬ çíð½ñ½³óçëð½ñëç½ñêð½ñéð½È·ñèð½È·ñçð½È·ñ½³ñççë½óïïèð½ñîîð½ñîîð½ñ°-ñîèðó ØÐÝêêëêßÛ

ÝêêëêßÛ

ëê

Ü»-µ¶»¬ ìëð½·ñ½¾ñ©¾¬ñóëïìëñïëðñïëïñëëðñëëîóçêëðñéðñèðñèð¹°óÜ·¹·¬¿´ ½±°·»® ìïðóÐÍÝïíìðñëðñëë îïðëñïðè ñïïðñïïëñïéïñïéëñïéçñîïðñìïðñëïðó豬±-³¿®¬ éïëðñîêðñíìëñíëðñìëðñìëçñëëðñêëë

ØÐÝêêëéßÛ

ÝêêëéßÛ

ëé

ïíïïñïîññïëñïë-ñïéñ ìïðëñìïïðóÐÍÝ ïïððñîððñîðë ñ ëëðëñëëïðñëëïë ñëêðëñëêðéñëêïðñëêïë Ü»-µ¶»¬ ìëð½·ñ½¾ñ©¾¬ñóëïìëñïëðñïëïñëëðñëëîóçêëðñéðñèðñèð¹°óÜ·¹·¬¿´ ½±°·»® ìïðóÐÍÝïíìðñëðñëë îïðëñïðè ñïïðñïïëñïéïñïéëñïéçñîïðñìïðñëïðó豬±-³¿®¬ éïëðñîêðñíìëñíëðñìëðñìëçñëëðñêëëñ êêð ñéëëñéêðñéêîñ çêðñêçð¹° Ü»-µ¶»¬ ÚíéðñéëñèðñçðóÜîííðñíêðñìíðñìêðóÚîïèðñïèéñîèðñîçð

îîð

°¦

ØÐÝêêëèßÛ

ÝêêëèßÛ

ëèݱ´ и

ïíïïñïîññïëñïë-ñïé Ü»-µ¶»¬ Úìïìðñìïéîñìïèðñìïçð 豬±-³¿®¬ ïððñïíðñïìëñîíðñîìë Ü»-µ¶»¬ ìëð½·ñ½¾ñ©¾¬ñóëïìëñïëðñïëïñëëðñëëîóçêëðñéðñèðñèð¹°óÜ·¹·¬¿´ ½±°·»® ìïðó ÐÍÝïíìðñëðñëë îïðëñïðè ñïïðñïïëñïéïñïéëñïéçñîïðñìïðñëïðó豬±-³¿®¬ éïëðñîêðñíìëñíëðñìëðñ

ïîë

°¦

ØÐÝêëéèÜ

ÝêëéèÜÛ

éèݱ´ -³¿´´

ìëð

°¦

êïïðóÐÍÝ ïíïïñïîññïëñïë-ñïé ìïðëñìïïðóÐÍÝ ïïððñîððñîðë ëëðëñëëïðñëëïë ëêðëñëêðéñëêïðñëêïë Ú¿¨ ïîíð Ü»-µ¶»¬ çíð½ñ½³óçëð½ñëç½ñêð½ñéð½È·ñèð½È·ñçð½È·ñ½³ñççë½óïïèð½ñîîð½ñîîð½ñ°-ñîèð ݱ´±® ½±°·»® îçð Ú¿¨

ëíè

ØÐÝçíèëßÛ

ÝçíèëßÛ

èè

èëð

°¦

ØÐÝçíçêßÛ

ÝçíçêßÛ

èèÈÔ

îòìëð

°¦

ØÐÝçíèêñéñèßÛ ÝçíèêñéñèßÛ èèݱ´

èêðñïððð

°¦

ØÐÝçíçïñîñíßÛ ÝçíçïñîñíßÛ èèÈÔݱ´

ïîððñïéðð

°¦

ØÐÝçíêèßÛ

èð

°¦

ÝçíêèßÛ

ïðð

ØÐÝçíêëßÛ ØÐÝçíêðßÛ ØÐÝÞíðìßÛ ØÐÝÝêìðÛÛ

ÝçíêëßÛ ÝçíêðßÛ ÝÞíðìßÛ ÝÝêìðÛÛ

ïðï ïðî ïïð íðð

ØÐÝÝêìíÛÛ

ÝÝêìíÛÛ

íððݱ´

ØÐÝÝêìïÛÛ

ÝÝêìïÛÛ

íððÈÔ

ØÐÝÝêììÛÛ

ÝÝêììÛÛ

íððÈÔݱ´

öö ¼·-°±²·¾·´· ¿²½¸» ·² ½±²º»¦·±²» ¼±°°·¿

豬±-³¿®¬ íîëñííëñíéëñíèë ìîîñìîèñìéë îëéð îëéë îêïð îéïð éèëð èðëð Ýìïèð Ýìïçð Ýëîèð Ýëîèè Üëíêð Üëïêð èéëðñèéë𹰠豬±-³¿®¬ èéëðñèéëð¹° èð ïîð 豬±-³¿®¬ ßíïðñïìñîðóßìíîñíñêóßììðñïìñßëïêñîêñíîóßêïîñïèñîêñíêñìêóßéïéóßèîê ëë Ü»-µ¶»¬ Üïêêðóîëêðñêêðóëëêð Úîìîðñèðñçîóìîïðñéîñèðóìëèðó豬±-³¿®¬ Ýìêéðñêèðñêèëñéèðó îðð Û²ª§ ïðð Üìïð¿óïðð »ß×Ñ Ü»-µ¶»¬ Üïêêðóîëêðñêêðóëëêð Úîìîðñèðñçîóìîïðñéîñèðóìëèðó豬±-³¿®¬ Ýìêéðñêèðñêèëñéèðó Û²ª§ ïðð Üìïð¿óïðð »ß×Ñ Ü»-µ¶»¬ Üïêêðóîëêðñêêðóëëêð Úîìîðñèðñçîóìîïðñéîñèðóìëèðó豬±-³¿®¬ Ýìêéðñêèðñêèëñéèðó Û²ª§ ïðð Üìïð¿óïðð »ß×Ñ Ü»-µ¶»¬ Üïêêðóîëêðñêêðóëëêð Úîìîðñèðñçîóìîïðñéîñèðóìëèðó豬±-³¿®¬ Ýìêéðñêèðñêèëñéèðó Û²ª§ ïðð Üìïð¿óïðð »ß×Ñ

°¦ °¦ °¦ °¦

ïêë

°¦

êðð

°¦

ììð

°¦


ØРײµ ¶»¬

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ Ü»-µ¶»¬ïðððó ïðëðñßñ-»óîðððóîðëðñßñ-»óîðëìßóíðððóíðëðñßñ-»ñª»óíðëîßóíðëìß

λ-¿ п¹òöö ïçð

˳ª °¦

íðïݱ´

Ü»-µ¶»¬ïðððó ïðëðñßñ-»óîðððóîðëðñßñ-»óîðëìßóíðððóíðëðñßñ-»ñª»óíðëîßóíðëìß

ïêë

°¦

íðïÈÔ

Ü»-µ¶»¬ïðððó ïðëðñßñ-»óîðððóîðëðñßñ-»óîðëìßóíðððóíðëðñßñ-»ñª»óíðëîßóíðëìß

ìèð

°¦

ÝØëêìÛÛ

íðïÈÔݱ´

Ü»-µ¶»¬ïðððó ïðëðñßñ-»óîðððóîðëðñßñ-»óîðëìßóíðððóíðëðñßñ-»ñª»óíðëîßóíðëìß

ííð

°¦

ÝçíêîÛÛ

ííê

îïð

°¦

ìðð

°¦

ìëð

°¦

èðð

°¦

ïéë

°¦

íìí

豬±-³¿®¬ îëéðñ îëéëñÝíïéðñÝíïèðñÝíïéëñÝíïçðñ ÝìïèðñÝìïçðñÙîë éèëð Ü»-µ¶»¬ ìêð½ñ ëéìðñëéìëñ ëçìðñêëîðñêëìðñêëìð¼ñêêîðñêèìðñçèððñçèðð¼ñ êçìðñ Üìïêð

ííð

°¦

íìì

íîëñííëñíéëñíèëñìîîñìîèñìéë ñîëéðñ îëéë Ü»-µ¶»¬ ìêð½ñ ëéìðñëéìëñ ëçìðñêëîðñêëìðñêëìð¼ñêêîðñêèìðñ ìïêð

ݱ¼ò ØÐÝØëêïÛÛ

ηºòß®¬ò ÝØëêïÛÛ

Ò®ò íðï

ØÐÝØëêîÛÛ

ÝØëêîÛÛ

ØÐÝØëêíÛÛ

ÝØëêíÛÛ

ØÐÝØëêìÛÛ ØÐÝçíêîÛÛ

ݱ´±®»

ÝíïéðñÝíïèðñÝíïéëñÝíïçðñ Üëïêðñéèëð ØÐÝçíêìÛÛ

ÝçíêìÛÛ

ííé îëéðññîëéëñ ÝìïèðñÝìïçðñ Üëïêðñèðëð

ØÐÝèéêëÛÛ

ÝèéêëÛÛ

ííè

ØÐÝèéêéÛÛ

ÝèéêéÛÛ

ííç

ØÐÝçíêïÛÛ

ÝçíêïÛÛ

íìî

ØÐÝèéêêÛÛ

ØÐÝçíêíÛÛ

ÝèéêêÛÛ

ÝçíêíÛÛ

ØÐÝçíêçÛÛ

ÝçíêçÛÛ

íìè ÐØ

ØÐÝÞííëÛÛ

ÝÞííëÛÛ

íëð

ïëðéñïîíëðñîíëëñîíëë 豬±-³¿®¬ îëéðñ îëéëñ îêïðñ îéïðñ ÝíïéðñÝíïèðñÝíïéëñÝíïçð 豬±-³¿®¬ Üëïêð 豬±-³¿®¬ èðëð 豬±-³¿®¬ èïëðñèìëðñèìë𹰠豬±-³¿®¬ èéëðñèéë𹰠豬±-³¿®¬ Ю± Þèíëð

ìëð

°¦

íîëñííëñíéëñíèëñìîîñìîèñìéë ñîëéðñ îëéëñîéïðñ Ýíïéðñ Ü»-µ¶»¬ ìêð½ñ½¾ñ©¾¬ñ©º Ü»-µ¶»¬ ëììð Ü»-µ¶»¬ ëéìðñëéìë çìð ñêëîðñêëìðñêëìð¼ñêêîðñêèì ïíð ðñçèððñçèðð¼ êçìð êçèðñÜìïêðñ ÜìîêðñÜìíêð

°¦

îðð

°¦

ïòððð

°¦

ïéð

°¦

ëèð

°¦

ìïð

°¦

ïòððð

°¦

íéðñëðð

°¦

îîðñîíð

°¦

îëð

°¦

ïíð

°¦

íðð

°¦

ëëð

°¦

豬±-³¿®¬ ÞèëëðñÝëíèðñÝêíèðñÜëìêðó »ó-¬¿¬·±² Ýëïð¿óЮ»³·«³ Ýíðç²ñ¹óÝíïð¿óÚ¿¨ éëð Ýíðç¿ñ½ìïð¾ó豬±-³¿®¬ »ß×Ñ éëïð Ü»-µ¶»¬ íðéðßó豬±-³¿®¬ Þðïð¿ñÞïðç¿ñ¼ñºóд«- Þîðç¿ñ½óÞîïð¿ñ½óÉ·®»´»--Þïðç²óÞïïð¿ñ½ñ éëð »óÛ¿·±ëëïðñïëóêëïð îðð éðð íêð

°¦

ñíèðñíçðñìéîñìèðñìèëñëèðñëèëñëçç 豬±-³¿®¬ Ýëîèðñ ÝëîèèñÜëíêð ØÐÝÞííêÛÛ

ÝÞííêÛÛ

íëðÈÔ Ð¸±¬±-³¿®¬ Ýìîðëñîéðñîéîñîèð íìðñíèðñíçð ñìéîñìèðñìèëñëèðñ ëèëñëçç 豬±-³¿®¬ Ýëîèðñ ÝëîèèñÜëíêï

ØÐÝÞííéÛÛ

ÝÞííéÛÛ

íëï ñíèðñíçð¾ñìéî ñìèðñìèëñëèðñëèëñëçç Ýëîèðñ ÝëîèèñÜëíêî

ØÐÝÞííèÛÛ

ÝÞííèÛÛ

íëïÈÔ

ØÐÝèéîïÛÛ

ÝèéîïÛÛ

íêí

ØÐÝèéïçÛÛ

ÝèéïçÛÛ

íêíÈÔ

ØÐÝèééïñîñíÛÛ

ÝèééïñîñíÛÛ

íêí ÝÑÔ

ØÐÝèééìñëÛÛ

ÝèééìñëÛÛ

íêí Ô·¹¸¬

ØÐÝÞíïêÛÛ

ÝÞíïêÛÛ

íêì

ØÐÝÞíïéÛÛ

ÝÞíïéÛÛ

íêì 豬±

ØÐÝÞíïèñïçñîðÛÛ ÝÞíïèñïçñîðÛÛ íêìݱ´

ñíèðñíçðñìéîñìèðñìèëñëèðñëèëñëçç ñÝëîèðñ ÝëîèèñÜëíêí 豬±-³¿®¬ íïïðñîïðñíïðóÜêïêðñéïêðñîêðñíêðñìêðóÝëïèðóêïèðñîéðñîèðñîèëó ÝéïèðñîèðóÝèïèðñîëð 豬±-³¿®¬ íïïðñîïðñíïðóÜêïêðñéïêðñîêðñíêðñìêðóÝëïèðóêïèðñîéðñîèðñîèëó ÝéïèðñîèðóÝèïèðñîëð 豬±-³¿®¬ íïïðñîïðñíïðóÜêïêðñéïêðñîêðñíêðñìêðóÝëïèðóêïèðñîéðñîèðñîèëó ÝéïèðñîèðóÝèïèðñîëð 豬±-³¿®¬ íïïðñîïðñíïðóÜêïêðñéïêðñîêðñíêðñìêðóÝëïèðóêïèðñîéðñîèðñîèëó ÝéïèðñîèðóÝèïèðñîëð Ü»-µ¶»¬ íðéðßó豬±-³¿®¬ Þðïð¿ñÞïðç¿ñ¼ñºóд«- Þîðç¿ñ½óÞîïð¿ñ½óÉ·®»´»--Þïðç²óÞïïð¿ñ½ñ »óÛ¿·±ëëïðñïëóêëïð 豬±-³¿®¬ ÞèëëðñÝëíèðñÝêíèðñÜëìêðó »ó-¬¿¬·±² Ýëïð¿óЮ»³·«³ Ýíðç²ñ¹óÝíïð¿óÚ¿¨ Ýíðç¿ñ½ìïð¾ó豬±-³¿®¬ »ß×Ñ éëïð Ü»-µ¶»¬ íðéðßó豬±-³¿®¬ Þðïð¿ñÞïðç¿ñ¼ñºóд«- Þîðç¿ñ½óÞîïð¿ñ½óÉ·®»´»--Þïðç²óÞïïð¿ñ½ñ »óÛ¿·±ëëïðñïëóêëïð Ü»-µ¶»¬ íðéðßó豬±-³¿®¬ Þðïð¿ñÞïðç¿ñ¼ñºóд«- Þîðç¿ñ½óÞîïð¿ñ½óÉ·®»´»--Þïðç²óÞïïð¿ñ½ñ »óÛ¿·±ëëïðñïëóêëïð

ØÐÝÒêèìÛÛ

ÝÒêèìÛÛ

íêìÈÔ

ØÐÝÞíîîÛÛ

ÝÞíîîÛÛ

íêìÈÔ Ð¸±¬±

ØÐÝÞíîíñìñëÛÛ

ÝÞíîíñìñëÛÛ

íêìÈÔݱ´

ØÐÝÝêëíßÛ ØÐÝÝêëìßÛ ØÐÝÝêëêßÛ

ÝÝêëíßÛ ÝÝêëìßÛ ÝÝêëêßÛ

çðï çðïÈÔ çðï ÝÑÔ

ØÐÝÜçéïßÛ ØÐÝÜçéîñíñìßÛ ØÐÝÜçéëßÛ ØÐÝìçððß

ÝÜçéïßÛ ÝÜçéîñíñìßÛ ÝÜçéëßÛ Ýìçððß

çîð çîðÈÔݱ´ çîðÈÔ çìðݱ´

ìîð éðð ïòîðð ïëðòððð

°¦ °¦ °¦ °¦

ØÐÝìçðïß ØÐÝìçðîßÛ ØÐÝìçðêßÛ

Ýìçðïß ÝìçðîßÛ ÝìçðêßÛ

çìðݱ´ çìð çìðÈÔ

ïëòððð ïòððð îòîðð

°¦ °¦ °¦

ØÐÝìçðéñèñçßÛ

ÝìçðéñèñçßÛ

çìðÈÔݱ´

ïòìðð

°¦

ØÐÝÒðìçßÛ

ÝÒðìçßÛ

çëð

ïòððð

°¦

ØÐÝÒðìëßÛ

ÝÒðìëßÛ

çëïÈÔ

îòíðð

°¦

ØÐÝÒðìêñéñèßÛ

ÝÒðìêñéñèßÛ

çëïÈÔ ÝÑÔ

ïòëðð

°¦

ØÐÝÒðëéßÛ

ÝÒðëéßÛ

çíî

ìîð

°¦

ØÐÝÒðëíßÛ ØÐÝÒðëìñëñêßÛ

ÝÒðëíßÛ ÝÒðëìñëñêßÛ

çíîÈÔ çííÈÔ

ïòððð èîëñçð

°¦ °¦

öö ¼·-°±²·¾·´· ¿²½¸» ·² ½±²º»¦·±²» ¼±°°·¿

°¦ °¦ °¦ °¦

ëíç


ØÐ Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½¸»

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïïðð íîðð

Ü«®¿¬¿ п¹òö îòëðð

˳ª °¦

çêß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® îïððñîîðð

ëòððð

°¦

îéÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ìðððñìðëð

ïðòððð

°¦

ÝìïîçÈ

îçÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ëðððñëïðð

ïðòððð

°¦

ØÐÝéïïëß

Ýéïïëß

ïëß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïððð© ïððë© ïîððñïîîðñííððñííèð

îòëðð

°¦

ØÐÝéïïëÈ

ÝéïïëÈ

ïëÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïîððñïîîðñííððñííèð

íòëðð

°¦

ØÐÝèðêïÈ

ÝèðêïÈ

êïÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ìïðð

ïðòððð

°¦

ØÐÝèëìíÈ

ÝèëìíÈ

ìíÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® çðððñçðìðñçðì𳺰ñçðëðñçðë𳺰

íèòððð

°¦

ØÐÝÞìíëß

ÝÞìíëß

íëß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ÐïððëñÐïððê

ïòëðð

°¦

ØÐÝÞìíëßÜ

ÝÞìíëßÜ

íëß

ݱ²º»¦·±²» ¼· î ¬±²»® ÝÞìíëß

î¨ïëðð

°¦

ØÐÝÞìíêß

ÝÞìíêß

íêß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® Óïïî𳺰ñÐïëðëñÓïëî°

îòððð

°¦

ØÐÝÞìíêßÜ

ÝÞìíêß

íêß

ݱ²º»¦·±²» ¼· î ¬±²»® ÝÞìíêß

îòîððð

°¦

ØÐÝÝíêìß

ÝÝíêìß

êìß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ÐìðïìÐìðïëñÐìëïë

ïðòððð

°¦

ØÐÝÝíêìÈ

ÝÝíêìÈ

êìÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ÐìðïëñÐìëïë

îìòððð

°¦

ØÐÝÛîëëÈ

ÝÛîëëÈ

ëëÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® Ðíðïë

ïîòëðð

°¦

ØÐÝÛîëëÈÜ

ÝÛîëëÈ

ëëÈÛ

ݱ²º»¦·±²» ¼· î ¬±²»® ÝÛîëëÈ

î¨ïîëðð

°¦

ØÐÝÛîéèß

ÝÛîéèß

éèß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ÐïëêêñÐïêðê

îòïðð

°¦

ØÐÝÛîèëß

ÝÛîèëß

èëß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® Ðïïðî

ïòêðð

°¦

ØÐÝÛîèëßÜ

ÝÛîèëßÜ

èëß

ݱ²º»¦·±²» ¼· î ¬±²»® ÝÛîëèëß

î¨ïêðð

°¦

ØÐÝÛíçðß

ÝÛíçðß

çðß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® Óìëë볺°

ïðòððð

°¦

ØÐÝÛëðëß

ÝÛëðëß

ðëß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® Ðîðíë Ðîðëë

îòíðð

°¦

ØÐÝÛëðëÈ

ÝÛëðëÈ

ðëÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® Ðîðëë

êòëððöö

°¦

ØÐÝÚîèðß

ÝÚîèðß

èðß

̱²»® °»® Ô¿-»®¶»¬ Ю± ìðð Óìðï ÓìîëÍ»®·»-

îéðð

°¦

ØÐÝÚîèðÈ

ÝÚîèðÈ

èðÈ

̱²»® °»® Ô¿-»®¶»¬ Ю± ìðð Óìðï ÓìîëÍ»®·»-

êçðð

°¦

ØÐÏïííèß

Ïïííèß

íèß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ìîðð

ïîòððð

°¦

ØÐÏîêïðß

Ïîêïðß

ïðß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® îíðð

êòððð

°¦

ØÐÏîêïîß

Ïîêïîß

ïîß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïðîî íðïëñíðîðñíðíðñíðëðñíðëîñíðëëÓïíï糺°

îòðððöö

°¦

ØÐÏîêïíß

Ïîêïíß

ïíß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïíðð

îòëðð

°¦

ØÐÏîêïíÈ

ÏîêïíÈ

ïíÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïíðð

ìòððð

°¦

ØÐÏîêîìß

Ïîêîìß

îìß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïïëð

îòëðð

°¦

ØÐÏëçìîß

Ïëçìîß

ìîß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ìîëðñìíëð

ïðòððð

°¦

ØÐÏëçìîÈ

ÏëçìîÈ

ìîÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ìîëðñìíëð

îðòððð

°¦

ØÐÏëçìëß

Ïëçìëß

ìëß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ìíì볺°ñÓìíì볺°

ïèòððð

°¦

ØÐÏëçìçß

Ïëçìçß

ìçß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïíîðñííçðñííçî

îòëðð

°¦

ØÐÏëçìçÈ

ÏëçìçÈ

ìçÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïíîðñííçðñííçî

êòðððöö

°¦

ØÐÏêëïïß

Ïêëïïß

ïïß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïíîðñííçðñííçî

êòððð

°¦

ØÐÏêëïïÈ

ÏêëïïÈ

ïïÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïíîðñííçðñííçî

ïîòððð

°¦

ØÐÏéëïêß

Ïéëïêß

ïêß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ëîðð

ïîòððð

°¦

ØÐÏéëëïß

Ïéëëïß

ëïß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® Ðíððë-»®·»-ñÓíðî鳺°ñÓíðí볺°

êòëðð

°¦

ØÐÏéëëïÈ

ÏéëëïÈ

ëïÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® Ðíððë-»®·»-ñÓíðî鳺°ñÓíðí볺°

ïíòðððöö

°¦

ØÐÏéëëíß

Ïéëëíß

ëíß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ÐîðïìñÐîðïëñÓîéî鳺°

íòððð

°¦

ØÐÏéëëíÈ

ÏéëëíÈ

ëíÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ÐîðïìñÐîðïëñÓîéî鳺°

éòðððöö

°¦

ØÐÏéëéðß

Ïéëéðß

éðß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ÓëðîëñÓëðí볺°

ïëòððð

°¦

ØÐÝÚîïìß

ÝÚîïìß

ïìß

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïìß

ïðòððð

°¦

ØÐÝÚîïìÈ

ÝÚîïìÈ

ïìÈ

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»® Ô¿-»®¶»® ïìÈ

ïéòëðð

°¦

ݱ¼ò ØÐÝìðçîß

ηºòß®¬ò Ýìðçîß

Ò®ò çîß

ØÐÝìðçêß

Ýìðçêß

ØÐÝìïîéÈ

ÝìïîéÈ

ØÐÝìïîçÈ

ö °¿¹·²» ¿´ ëû ¼· ½±°»®¬«®¿

ëìð

öö ¼·-°±²·¾·´· ¿²½¸» ·² ½±²º»¦·±²» ¼±°°·¿

ݱ´±®»


ØÐ Ô¿-»® ݱ´±®·

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÓïíïîÓÚÐñÝÐïîïëñÝÐïëïëñÝÐïëïè

Ü«®¿¬¿ п¹òö çòððð

˳ª °¦

êìïß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ìêððñìêëð-»®·»-

èòððð

°¦

êìëß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ëëððñëëëð-»®·»-

ïíòððð

°¦

Ýçéíïñîñíß

êìëß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ëëððñëëëð-»®·»-

ïîòððð

°¦

ØÐÝÞíèðß

ÝÞíèðß

èîìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÐêðïë

ïêòëðð

°¦

ØÐÝÞíèïñîñíß

ÝÞíèïñîñíß

èîìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÐêðïë ÝÓêðíðÓÚÐñÝÓêðìðÓÚÐ

îïòððð

°¦

ØÐÝÞíçðß

ÝÞíçðß

èîëß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÓêðíðÓÚÐñÝÓêðìðÓÚÐ

ïçòëðð

°¦

ØÐÝÞìððß

ÝÞìððß

êìîß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÐìððë

éòëðð

°¦

ØÐÝÞìðïñîñíß

ÝÞìðïñîñíß

êìîß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÐìððë

éòëðð

°¦

ØÐÝÞëìðß

ÝÞëìðß

ïîëß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÓïíïîÓÚÐñÝÐïîïëñÝÐïëïëñÝÐïëïè

îòîðð

°¦

ØÐÝÞëìïñîñíß

ÝÞëìïñîñíß

ïîëß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÓïíïîÓÚÐñÝÐïîïëñÝÐïëïëñÝÐïëïè

ïòìðð

°¦

ØÐÝÝëíðß

ÝÝëíðß

íðìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÐîðîëñÝÓîíîðÓÚÐ

íòëðð

°¦

ØÐÝÝëíïñîñíß

ÝÝëíïîñíß

íðìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÐîðîëñÝÓîíîðÓÚÐ

îòèðð

°¦

ØÐÝÛîëðß

ÝÛîëðß

ëðìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÐíëîëñÝÓíëíð

ëòððð

°¦

ØÐÝÛîëðÈ

ÝÛîëðÈ

ëðìÈ

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÐíëîëñÝÓíëíð

ïðòëðð

°¦

ØÐÝÛîëïñîñíß

ÝÛîëïñîñíß

ëðìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ÝÐíëîëñÝÓíëíð

éòððð

°¦

ØÐÝÛîêðß

ÝÛîêðß

êìéß

ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ÝÐìðîë

èòëðð

°¦

ØÐÝÛîêðÈ

ÝÛîêðÈ

êìçÈ

ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ÝÐìðîë ÝÐìëîë

ïéòððð

°¦

ØÐÝÛîêïñîñíß

ÝÛîêïñîñíß

êìèß

ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ÝÐìðîë ÝÐìëîë

ïïòððð

°¦

ØÐÝÛîéðß

ÝÛîéðß

êëðß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Û²¬»®°®·-» ÝÐëëîë

ïíòëðð

°¦

ØÐÝÛîéïñîñíß

ÝÛîéïñîñíß

êëðß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Û²¬»®°®·-» ÝÐëëîë

ïíòððð

°¦

ØÐÝÛíïðß

ÝÛíïðß

ïîêß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ю± ÝÐïðîë

ïòîðð

°¦

ØÐÝÛíïïñîñíß

ÝÛíïïñîñíß

ïîêß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ю± ÝÐïðîë

ïòððð

°¦

ØÐÝÛíîðß

ÝÛíîðß

ïîèß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ю± ÝÐïëîëñÝÓïìïë

îòððð

°¦

ØÐÝÛíîïñîñíß

ÝÛíîïñîñíß

ïîèß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ю± ÝÐïëîëñÝÓïìïë

ïòíðð

°¦

ØÐÝÛìððß

ÝÛìððß

ëðéß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Û²¬»®°®·-» ëðð ½±´±® Óëëï²

ëòëðð

°¦

ØÐÝÛìððÈ

ÝÛìððÈ

ëðéÈ

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Û²¬»®°®·-» ëðð ½±´±® Óëëï²

ïïòððð

°¦

ØÐÝÛìðïñîñíß

ÝÛìðïñîñíß

ëðéß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Û²¬»®°®·-» ëðð ½±´±® Óëëï²

êòððð

°¦

ØÐÝÛìïðß

ÝÛìïðß

íðëß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ðαíðð Óíëïß Óíé벩 ÔÖ Ð®± ìðð Óìëï Óìéë

îòîðð

°¦

ØÐÝÛìïðÈ

ÝÛìïðÈ

íðëß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ðαíðð Óíëïß Óíé벩 ÔÖ Ð®± ìðð Óìëï Óìéë

ìòððð

°¦

ØÐÝÛìïïñïîñïíß ÝÛìïïñïîñïíß

íðëß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ðαíðð Óíëïß Óíé벩 ÔÖ Ð®± ìðð Óìëï Óìéë

îòêðð

°¦

ØÐÝÛéìðß

ÝÛéìðß

íðéß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Û²¬»®°®·-» Ю± ÝÐëîîð-»®·»- ÝÐëîîëÍ-»®·»-

éòððð

°¦

ØÐÝÛéìïîñíß

ÝÛéìïñîñíß

íðéß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Û²¬»®°®·-» Ю±º»--·±²¿´ ÝÐëîîðñÝÐëîîëÍ-»®·»-

éòíðð

°¦

ØÐÝÛîêìÈ

ÝÛîêìÈ

êìêÈ

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Û²¬»®°®·-» ÝÓìëìð

ïèòððð

°¦

ØÐÝÚðíïñîñíß

ÝÚðíïß

êìêß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Û²¬»®°®·-» ÝÓìëìð

ïîòëðð

°¦

ØÐÝÚîïðß

ÝÚîïðß

ïíïß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ю± îðð ÓÚÐ Óîéê ó ÔÖ Ð®± îðð Óîëï

ïòêðð

°¦

ØÐÝÚîïðÈ

ÝÚîïðÈ

ïíïß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ю± îðð ÓÚÐ Óîéê ó ÔÖ Ð®± îðð Óîëï

îòìðð

°¦

ØÐÝÚîïïñïîñïíß ÝÚîïïñïîñïíß

ïíïß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ Ю± îðð ÓÚÐ Óîéê ó ÔÖ Ð®± îðð Óîëï

ïòèðð

°¦

ØÐÏîêéðß

Ïîêéðß

íðèß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ íëððñíëëðñÝÐíëðëíéðð

êòððð

°¦

ØÐÏîêéïñîñíß

Ïîêéïñîñíß

íðçß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ íëððñíëëðñÝÐíëðëíéðð

ìòððð

°¦

ØÐÏîêèïñîñíß

Ïîêèïñîñíß

íïïß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ íéðð

êòððð

°¦

ØÐÏíçêðß

Ïíçêðß

ïîîß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ îëëð-»®·»-ñîèîð¿·±ñîèìð¿·±

ëòððð

°¦

ØÐÏíçêïñîñíß

Ïíçêïñîñíß

ïîîß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ îëëð-»®·»-ñîèîð¿·±ñîèìð¿·±

ìòððð

°¦

ØÐÏíçéïñîñíß

Ïíçéïñîñíß

ïîíß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ îëëð-»®·»-ñîèîð¿·±ñîèìð¿·±

îòððð

°¦

ØÐÏëçëðß

Ïëçëðß

êìíß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ìéðð

ïïòððð

°¦

ØÐÏëçëïñîñíß

Ïëçëïñîñíß

êìíß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ìéðð

ïðòððð

°¦

ØÐÏêðððß

Ïêðððß

ïîìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ïêððñîêðð²ñîêðëñÝÓïðïëñÝÓïðï鳺°

îòëðð

°¦

ØÐÏêððïñîñíß

Ïêððïñîñíß

ïîìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ ïêððñîêðð²ñîêðëñÝÓïðïëñÝÓïðï鳺°

îòððð

°¦

ØÐÏêìéðß

Ïêìéðß

ëðïß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ íêððñíèðð ÝÐíëðë

êòððð

°¦

ØÐÏêìéïñîñíß

Ïêìéïñîñíß

ëðîß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ íêðð

ìòððð

°¦

ØÐÏéëêðß

Ïéëêðß

íïìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ îéððñíððð

êòëðð

°¦

ØÐÏéëêïñîñíß

Ïéëêïñîñíß

íïìß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ îéððñíððð

íòëðð

°¦

ØÐÏéëèïñîñíß

Ïéëèïñîñíß

ëðíß

ݱ´±® Ô¿-»®¶»¬ íèðð ÝÐíëðë

êòððð

°¦

ݱ¼ò ØÐÝçéîðß

ηºòß®¬ò Ýçéîðß

Ò®ò êìïß

ØÐÝçéîïñîñíß

Ýçéîïñîñíß

ØÐÝçéíðß

Ýçéíðß

ØÐÝçéíïñîñíß

ݱ´±®»

ØÐ ²±² -¿®@ ®»-°±²-¿¾·´» °»® »®®±®· »ñ± ±³·--·±²· ¼· ²¿¬«®¿ ¬»½²·½¿ ± »¼·¬±®·¿´» ½±²¬»²«¬· ²»´ °®»-»²¬» ¼±½«³»²¬·ò ö °¿¹·²» ¿´ ëû ¼· ½±°»®¬«®¿

ëìï


Ô»¨³¿®µ Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½¸»

ëìî

ݱ¼ò ×ÞÓïîðïêÍÛ

ηºòß®¬ò ïîðïêÍÛ

Ì·°± ̱²»®

×ÞÓïîßëèìë

ïîßëèìë

̱²»®

×ÞÓïîßêèíë

ïîßêèíë

̱²»®

×ÞÓïîßéìðë

ïîßéìðë

×ÞÓïîßéìïë

Ü«®¿¬¿ п¹ö îòððð

˳ª °¦

Ñ°¬®¿ Ìêïð ñ Ñ°¬®¿ Ìêïð² ñ Ñ°¬®¿ Ìêïî ñ Ñ°¬®¿ Ìêïì ñ Ñ°¬®¿ Ìêïì² ñ Ñ°¬®¿ Ìêïì²´ ñ Ñ°¬®¿ Ìêïê ñ Ñ°¬®¿ Ìêïê²

îëòððð

°¦

Ìëîð ñ Ìëîð ÍÞÛ ñ Ìëîð¼ ñ Ìëîð¼² ñ Ìëîð² ñ Ìëîð² ÍÞÛ ñ Ìëîî ñ Ìëîî¼² ñ Ìëîî² ñ Èëîð ñ Èëîî ñ Èëîî-

îðòððð

°¦

̱²»®

Ûíîï ñ Ûíîí ñ Ûíîí²

êòððð

°¦

ïîßéìïë

̱²»®

Ììîð¼ ñ Ììîð¼²

ïðòððð

°¦

×ÞÓïîßéìêî

ïîßéìêî

̱²»®

Ìêíð ñ Ìêíð ÊÛ ñ Ìêíð¼² ñ Ìêíð² ñ Ìêíð² ÊÛ ñ Ìêíî ñ Ìêíî¼² ñ Ìêí²º ñ Ìêíî² ñ Ìêíì ñ Ìêíì¼² ñ Ìêí켬² ñ Ìêí켬²º ñ Ìêíì² ñ Ìêí쬲 ñ Èêíð ñ Èêíî ñ Èêíî» ñ Èêíî- ñ Èêí켬» ñ Èêíì»

îïòððð

°¦

×ÞÓïîßéìêë

ïîßéìêë

̱²»®

Ìêíî ñ Ìêíî¼² ñ Ìêí²º ñ Ìêíî² ñ Ìêíì ñ Ìêíì¼² ñ Ìêí켬² ñ Ìêí켬²º ñ Ìêíì² ñ Ìêí쬲 ñ Èêíî ñ Èêíî» ñ Èêíî- ñ Èêí켬» ñ Èêíì»

íîòððð

°¦

×ÞÓïîßèìîë

ïîßèìîë

̱²»®

Ììíð ñ Ììíð¼ ñ Ììíð¼²

ïîòððð

°¦

×ÞÓïîÞððçð

ïîÞððçð

̱²»®

Éèîð ñ Éèîð¼² ñ Éèîð² ñ Èèîð» ñ Èèîðº»

íðòððð

°¦

×ÞÓïìÕððëð ×ÞÓïèÍððçð

ïìÕððëð ïèÍððçð

̱²»® ̱²»®

Éèïî ñ Éèï² ñ Éèï Èîïë

ïîòððð íòîðð

°¦ °¦

×ÞÓîìðïêÍÛ

îìðïêÍÛ

̱²»®

Ûîíð ñ Ûîíî ñ Ûîíî ©·¬¸ Òìððð» ñ Ûîíî¬ ñ Ûîìð ñ Ûîìð² ñ Ûííð ñ Ûííî² ñ Ûíí ñ Ûíìð ñ Ûíìî² ñ Ûíì

îòëðð

°¦

×ÞÓíìðïêØÛ

íìðïêØÛ

̱²»®

Ûííð ñ Ûííî² ñ Ûíí ñ Ûíìð ñ Ûíìî² ñ Ûíì

êòððð

°¦

×ÞÓêìðïêØÛ

êìðïêØÛ

̱²»®

îïòððð

°¦

×ÞÓêììïêÈÛ

êììïêÈÛ

̱²»®

Ìêìð ñ Ìêìð¼² ñ Ìêì𼬲 ñ Ìêìð² ñ Ìêì𬲠ñ Ìêìî ñ Ìêì² ñ Ìêìî² ñ Ìêì ñ Ìêìì ñ Ìêì켬² ñ Ìêìì² ñ Ìêì쬲 Ìêìì ñ Ìêì켬² ñ Ìêìì² ñ Ìêì쬲

íîòððð

°¦

×ÞÓÈíìðØïïÙ

ÈíìðØïïÙ

̱²»®

Èíìî²

êòððð

°¦

×ÞÓÈèíðîÕØ

ÈèíðîÕØ

̱²»®

Èèíð» ñ Èèíî»

íðòððð

°¦

×ÞÓÛîëðßïïÛ

ÛîëðßïïÛ

̱²»®

Ûîëð¼ ñ Ûîëð¼² ñ Ûíëð¼ ñ Ûíëî¼²

íòëðð

°¦

×ÞÓÛîêðßïïÛ

ÛîêðßïïÛ

̱²»®

Ûîêð ñ Ûîêð¼ ñ Ûîêð¼² ñ Ûíêð¼ ñ Ûíêð¼² ñ Ûìêð¼² ñ Ûìê𼩠ñ Ûìê²

íòëðð

°¦

×ÞÓÛíëîØïïÛ

ÛíëîØïïÛ

̱²»®

Ûíëð¼ ñ Ûíëî¼²

çòððð

°¦

×ÞÓÛíêðØïïÛ

ÛíêðØïïÛ

̱²»®

Ûíêð¼ ñ Ûíêð¼² ñ Ûìêð¼² ñ Ûìê𼩠ñ Ûìê²

çòððð

°¦

×ÞÓÛìëðØïïÛ

ÛìëðØïïÛ

̱²»®

Ûìëð¼²

ïïòððð

°¦

×ÞÓÛìêðÈïïÛ

ÛìêðÈïïÛ

̱²»®

Ûìêð¼² ñ Ûìêð¼©

ïëòððð

°¦

×ÞÓÛìêîËîïÙ

ÛìêîËîïÙ

̱²»®

Ûìê²

ïèòððð

°¦

×ÞÓÌêëðØïïÛ

ÌêëðØïïÛ

̱²»®

Ìêëð¼² ñ Ìêë𼬲 ñ Ìêëð² ñ Ìêëî¼² ñ Ìêë² ñ Ìêëî² ñ Ìêëì¼² ñ Ìêë켬² ñ Ìêëì² ñ Ìêëê¼²»

îëòððð

°¦

×ÞÓÌêëìÈïïÛ

ÌêëìÈïïÛ

̱²»®

Ìêëì¼² ñ Ìêë켬² ñ Ìêëì² ñ Ìêëê¼²»

íêòððð

°¦

×ÞÓÉèëðØîïÙ

ÉèëðØîïÙ

̱²»®

Éèëð¼² ñ Éèëð²

íëòððð

°¦

×ÞÓðÈîðíßïïÙ ÈîðíßïïÙ

̱²»®

Èîðí² ñ Èîðì²

îòëðð

°¦

×ÞÓÈîêìØïïÙ

ÈîêìØïïÙ

̱²»®

Èîêì¼² ñ Èíêí¼² ñ Èíêì¼² ñ Èíê켩

çòððð

°¦

×ÞÓÈíìðØïïÙ

ÈíìðØïïÙ

̱²»®

Èíìî²

êòððð

°¦

×ÞÓÈìêíÈïïÙ

ÈìêíÈïïÙ

̱²»®

Èìêí¼» ñ Èìêì¼» ñ Èìêê¼» ñ Èìê꼬» ñ Èìê꼩»

ïëòððð

°¦

×ÞÓÈêììØïïÛ

ÈêììØïïÛ

̱²»®

Èêìî» ñ Èêìì» ñ Èêìì» ©·¬¸ Ò± Ó±¼»³ ñ Èêì꼬» ñ Èêì꼬» ©·¬¸ Ò± Ó±¼»³ ñ Èêìê» ñ Èêì껺

îïòððð

°¦

×ÞÓÈêììÈïïÛ

ÈêììÈïïÛ

̱²»®

Èêìì» ñ Èêìì» ©·¬¸ Ò± Ó±¼»³ ñ Èêì꼬» ñ Èêì꼬» ©·¬¸ Ò± Ó±¼»³ ñ Èêìê» ñ Èêì껺

íîòððð

°¦

×ÞÓÈêëïØïïÛ

ÈêëïØïïÛ

̱²»®

Èêëï¼» ñ Èêëî¼» ñ Èêëì¼» ñ Èêëì¼» ͬ¿¬±·´ ñ Èêëê¼» ñ Èêë꼬» ñ Èêë輺» ñ Èêëè¼³» ñ Èêë輬º» ñ Èêë輬³»

îëòððð

°¦

×ÞÓÈêëìÈïïÛ

ÈêëìÈïïÛ

̱²»®

Èêëì¼» ñ Èêëì¼» ͬ¿¬±·´ ñ Èêëê¼» ñ Èêë꼬» ñ Èêë輺» ñ Èêëè¼³» ñ Èêë輬º» ñ Èêë輬³»

íêòððð

°¦

×ÞÓÈèëðØîïÙ

ÈèëðØîïÙ

̱²»®

Èèëð» ñ Èèëð» øØÊ÷ ñ Èèëð» ÊÛí ñ Èèëð» ÊÛì ñ Èèëî» ñ Èèëî» øØÊ÷ ñ Èèëì»

íðòððð

°¦

×ÞÓÈèêðØîïÙ

ÈèêðØîïÙ

̱²»®

Èèêð¼» í ñ Èèêð¼» ì ñ Èèêî¼» í ñ Èèêî¼» ì ñ Èèêî¼» ì ͬ¿¬±·´ ñ Èèêì¼» í ñ Èèêì¼» ì

íëòððð

°¦

×ÞÓêìðïêÍÛ

êìðïêÍÛ

̱²»®

Ìêìð ñ Ìêìð¼² ñ Ìêì𼬲 ñ Ìêìð² ñ Ìêì𬲠ñ Ìêìî ñ Ìêì² ñ Ìêìî² ñ Ìêì ñ Ìêìì ñ Ìêì켬² ñ Ìêìì² ñ Ìêì쬲

êòððð

°¦

×ÞÓÌêëðßïïÛ

ÌêëðßïïÛ

̱²»®

Ìêëð¼² ñ Ìêë𼬲 ñ Ìêëð² ñ Ìêëî¼² ñ Ìêë² ñ Ìêëî² ñ Ìêëì¼² ñ Ìêë켬² ñ Ìêëì² ñ Ìêëê¼²»

éòððð

°¦

×ÞÓÈíìðßïïÙ

ÈíìðßïïÙ

̱²»®

ÈíìðñÈíìî

îòëðð

°¦

×ÞÓëðÚîððð

ëðÚîððð

̱²»®

ÓÍíïð¼ ñ ÓÍíïð¼² ñ ÓÍìïð¼ ñ ÓÍìïð¼² ñ ÓÍëïð¼² ñ ÓÍêïð¼» ñ ÓÍêïð¼² ñ ÓÍêï𼬻

ïòëðð

°¦

×ÞÓëðÚîØðð

ëðÚîØðð

̱²»®

ÓÍíïð¼ ñ ÓÍíïð¼² ñ ÓÍìïð¼ ñ ÓÍìïð¼² ñ ÓÍëïð¼² ñ ÓÍêïð¼» ñ ÓÍêïð¼² ñ ÓÍêï𼬻

ëòððð

°¦

×ÞÓëðÚîÈðð

ëðÚîÈðð

̱²»®

ÓÍìïð¼ ñ ÓÍìïð¼² ñ ÓÍëïð¼² ñ ÓÍêïð¼» ñ ÓÍêïð¼² ñ ÓÍêï𼬻

ïðòððð

°¦

×ÞÓëðÚîËðð

ëðÚîËðð

̱²»®

ÓÍëïð¼² ñ ÓÍêïð¼» ñ ÓÍêïð¼² ñ ÓÍêï𼬻

îðòððð

°¦

×ÞÓëîÜîððð

ëîÜîððð

̱²»®

ÓÍèïð¼» ñ ÓÍèïð¼² ñ ÓÍèï𼬲 ñ ÓÍèïð² ñ ÓÍèïï¼² ñ ÓÍèïL² ñ ÓÍèïï² ñ ÓÍèïî¼» ñ ÓÍèïî¼² ñ ÓÍèï² êòððð

°¦

×ÞÓëîÜîØðð

ëîÜîØðð

̱²»®

ÓÍèïð¼»ñÓÍèïð¼²ñÓÍèï𼬲ñÓÍèïð²ñÓÍèïï¼²ñÓÍèïL²ñÓÍèïï²ñÓÍèïî¼»ñÓÍèïî¼²ñÓÍèï²

îëòððð

°¦

×ÞÓëîÜîÈðð

ëîÜîÈðð

̱²»®

ÓÍèïï¼² ñ ÓÍèïL² ñ ÓÍèïï² ñ ÓÍèïî¼» ñ ÓÍèïî¼² ñ ÓÍèï²

ìëòððð

°¦

×ÞÓêðÚîØðð

êðÚîØðð

̱²»®

ÓÈíïð¼² ñ ÓÈìïð¼» ñ ÓÈëïð¼»ñÓÈëïï¼»ñÓÈëïX»ñÓÈëïL» ñ ÓÈêïï¼» ñÓÈêïX»

ïðòððð

°¦

×ÞÓêðÚîÈðð

êðÚîÈðð

̱²»®

ÓÈëïð¼» ñ ÓÈëïï¼» ñ ÓÈëïX» ñ ÓÈëïL» ñ ÓÈêïï¼» ñ ÓÈêïX»

îðòððð

°¦

×ÞÓêîÜîððð

êîÜîððð

̱²»®

ÓÈéïð¼» ñ ÓÈéï𼸻 ñ ÓÈéïï¼» ñ ÓÈéïX» ñ ÓÈèï𼺻 ñ ÓÈèïð¼³» ñ ÓÈèï𼨺» ñ ÓÈèï𼨳» ñ ÓÈèïZ» ñ êòððð ÓÈèïï¼³» ñ ÓÈèïHº» ñ ÓÈèïH³» ñ ÓÈèï» -»®·»

°¦

×ÞÓêîÜîØðð

êîÜîØðð

̱²»®

°¦

×ÞÓêîÜîÈðð

êîÜîÈðð

̱²»®

ÓÈéïð¼» ñ ÓÈéï𼸻 ñ ÓÈéïï¼» ñ ÓÈéïX» ñ ÓÈèï𼺻 ñ ÓÈèïð¼³» ñ ÓÈèï𼨺» ñ ÓÈèï𼨳» ñ ÓÈèïZ» ñ îëòððð ÓÈèïï¼³» ñ ÓÈèïHº» ñ ÓÈèïH³» ñ ÓÈèï» -»®·» ÓÈéïï¼» ñ ÓÈéïX» ñ ÓÈèï𼺻 ñ ÓÈèïð¼³» ñ ÓÈèï𼨺» ñ ÓÈèï𼨳» ñ ÓÈèïZ» ñ ÓÈèïï¼³» ñ ìëòððð ÓÈèïHº» ñ ÓÈèïH³» ñ ÓÈèï» ñ ÓÈèïî¼³» ñ ÓÈèïº»

ö °¿¹·²» ¿´ ëû ¼· ½±°»®¬«®¿

ݱ´±®» ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ Ûïîð ñ Ûïîð²

°¦


Ô»¨³¿®µ Ô¿-»® ݱ´±®·

ݱ¼ò ×ÞÓïðÞðìîÝñÓñÇ

ηºòß®¬ò ïðÞðìîÝñÓñÇ

Ì·°± ̱²»®

×ÞÓïðÞðìîÕ

ïðÞðìîÕ

×ÞÓïîÒðéêÈÈ

ïîÒðéêèñêçñéð

×ÞÓïîÒðééï

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ ÝéëðñÈéëð

Ü«®¿¬¿ п¹ö ïëòððð

˳ª °¦

̱²»®

ÝéëðñÈéëð

ïëòððð

°¦

̱²»®

ÝçïðñÝçïîññÈçïî

ïìòððð

°¦

ïîÒðééï

̱²»®

ÝçïðñÝçïîññÈçïî

ïìòððð

°¦

×ÞÓïëÙðìïÝñÓñÇ

ïëÙðìïÝñÓñÇ

̱²»®

ÝéëîÔñÝéêð

êòððð

°¦

×ÞÓïëÙðìïÕ

ïëÙðìïÕ

̱²»®

ÝéëîÔñÝéêð

êòððð

°¦

×ÞÓïëÙðìîÝñÓñÇ

ïëÙðìîÝñÓñÇ

̱²»®

ÝéëîñÝéêîñÈéëîñÈéêî

ïëòððð

°¦

×ÞÓïëÙðìîÕ

ïëÙðìîÕ

̱²»®

ÝéëîñÝéêîñÈéëîñÈéêî

ïëòððð

°¦

×ÞÓïëÉðçðÈÈ

ïëÉðçððñïñî

̱²»®

ÝéîðñÈéîð

éòîðð

°¦

×ÞÓïëÉðçðí ×ÞÓîðÕïìðÈÈ

ïëÉðçðí îðÕïìððñïñî

̱²»® ̱²»®

ÝéîðñÈéîð Ýëïð

ïîòððð êòêðð

°¦ °¦

×ÞÓîðÕïìðí

îðÕïìðí

̱²»®

Ýëïð

ïðòððð

°¦

×ÞÓÝëððØîÈÈ

ÝëððØîÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

ÝëððñÈëððñÈëðî

íòððð

°¦

×ÞÓÝëððØîÕÙ

ÝëððØîÕÙ

̱²»®

ÝëððñÈëððñÈëðî

ëòððð

°¦

×ÞÓÝëîð��ÈÈ

ÝëîððÝÍñÓÍñÇÍ

̱²»®

Ýëíð

ïòëðð

°¦

×ÞÓÝëîððÕÍ

ÝëîððÕÍ

̱²»®

Ýëíð

ïòëðð

°¦

×ÞÓÝëîîðÈÈ

ÝëîîðÝÍñÓÍñÇÍ

̱²»®

ÝëîîñÝëîìñÝëíîñÝëíìÝëíð

íòððð

°¦

×ÞÓÝëîîðÕÍ

ÝëîîðÕÍ

̱²»®

ÝëîîñÝëîìñÝëíîñÝëíìÝëíð

ìòððð

°¦

×ÞÓÝëìðØïÈÈ

ÝëìðØïÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

ÝëìðñÝëìíñÝëììñÈëìíñÈëììÝëìêñÈëìê

îòððð

°¦

×ÞÓÝëìðØïÕÙ

ÝëìðØïÕÙ

̱²»®

ÝëìðñÝëìíñÝëììñÈëìíñÈëììÝëìêñÈëìê

îòëðð

°¦

×ÞÓðÝéíìßïÈÈ

ÝéíìßîÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

ÝéíìñÈéíì

êòððð

°¦

×ÞÓðÝéíìßïÕÙ

ÝéíìßîÕÙ

̱²»®

ÝéíìñÈéíì

èòððð

°¦

×ÞÓðÝéíêØïÈÈ

ÝéíêØïÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

ÝéíêñÈéíêñÈéíè

ïðòððð

°¦

×ÞÓðÝéíêØïÕÙ

ÝéíêØïÕÙ

̱²»®

ÝéíêñÈéíêñÈéíè

ïîòððð

°¦

×ÞÓÝééððÈÈ

ÝééððÝØñÓØñÇØ

̱²»®

Ýééð

ïðòððð

°¦

×ÞÓÝééððÕØ

ÝééððÕØ

̱²»®

Ýééð

ïðòððð

°¦

×ÞÓÝééîðÈÈ

ÝééîðÝÈñÓÈñÇÈ

̱²»®

ÝééîñÈééî

ïëòððð

°¦

×ÞÓÝééîðÕÈ

ÝééîðÕÈ

̱²»®

ÝééîñÈééî

ïëòððð

°¦

×ÞÓÝéèðØïÈÈ

ÝéèðØïÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

Ýéèð

ïðòððð

°¦

×ÞÓÝéèðØïÕÙ

ÝéèðØïÕÙ

̱²»®

Ýéèð

ïðòððð

°¦

×ÞÓÝéèîÈïÈÈ

ÝéèîÈïÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

ÝéèîñÈéèî

ïëòððð

°¦

×ÞÓÝéèîÈïÕÙ

ÝéèîÈïÕÙ

̱²»®

ÝéèîñÈéèî

ïëòððð

°¦

×ÞÓÝçîðîÈÈ

ÝçîðîÝØñÓØñÇØ

̱²»®

Ýçîð

ïìòððð

°¦

×ÞÓÝçîðîÕØ

ÝçîðîÕØ

̱²»®

Ýçîð

ïëòððð

°¦

×ÞÓÝçíðØîÈÈ

ÝçíðØîÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

Ýçíë

îìòððð

°¦

×ÞÓÝçíðØîÕÙ

ÝçíðØîÕÙ

̱²»®

Ýçíë

íèòððð

°¦

×ÞÓÈëêðßîÈÈ

ÈëêðßîÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

Èëêð²

ìòððð

°¦

×ÞÓÈëêðØîÈÈ

ÈëêðØîÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

Èëêð²

ïðòððð

°¦

×ÞÓÈëêðØîÕÙ

ÈëêðØîÕÙ

̱²»®

Èëêð²

ïðòððð

°¦

×ÞÓÈçìëÈîÈÈ

ÈçìëÈîÝÙñÓÙñÇÙ

̱²»®

ÈçìðñÈçìë

îîòððð

°¦

×ÞÓÈçìëÈîÕÙ

ÈçìëÈîÕÙ

̱²»®

ÈçìðñÈçìë

íêòððð

°¦

×ÞÓÈçîëØîÕÙ

ÈçîëØîÕÙ

̱²»®

Èçîë¼»

èòëðð

°¦

×ÞÓÈçîëØîÝÙ

ÈçîëØîÈÈ

̱²»®

Èçîë¼»

éòëðð

°¦

×ÞÓéðÝîðÕð

éðÝîðÕð

̱²»®

ÝÍíïð¼²ñÝÍíïð²ñÝÍìïð¼²ñÝÍìï𼬲ñÝÍìïð²ñÝÍëïð¼»ñÝÍëï𼬻

ïòððð

°¦

×ÞÓéðÝîðÝð

éðÝîðÈÈ

̱²»®

ÝÍíïð¼²ñÝÍíïð²ñÝÍìïð¼²ñÝÍìï𼬲ñÝÍìïð²ñÝÍëïð¼»ñÝÍëï𼬻

ïòððð

°¦

×ÞÓéðÝîØÕð

éðÝîØÕð

̱²»®

ÝÍíïð¼²ñÝÍíïð²ñÝÍìïð¼²ñÝÍìï𼬲ñÝÍìïð²ñÝÍëïð¼»ñÝÍëï𼬻

ìòððð

°¦

×ÞÓéðÝîب¨

éðÝîب¨

̱²»®

ÝÍíïð¼²ñÝÍíïð²ñÝÍìïð¼²ñÝÍìï𼬲ñÝÍìïð²ñÝÍëïð¼»ñÝÍëï𼬻

íòððð

°¦

ö °¿¹·²» ¿´ ëû ¼· ½±°»®¬«®¿

ݱ´±®»

ëìí


×ÞÓ ó Õ±²·½¿ Ó·²±´¬¿

×ÞÓ ó ÒßÍÌÎ× Ü× ÍÌßÓÐß Ý±¼ò ηºò ß®¬ò ×ÞÓëéÐïéìí ëéÐïéìí

×ÞÓ ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÔßÍÛΠݱ¼ò

ηºò ß®¬ò

Ü»-½®·¦·±²»

×ÞÓíçÊðíðíñìñë

íçÊðíðíñìñë

̱²»® ײº±°®·²¬ ݱ´±® ïëíìñïêïìñïêíì ½±´±®· 묫®² °®±¹®¿³ øíðòðð°¿¹÷

°¦

×ÞÓíçÊðíðê

íçÊðíðê

°¦

×ÞÓíçÊðíïïñîñí

íçÊðíïïñîñí

̱²»® ײº±°®·²¬ ݱ´±® ïëíì ñïêïì ²»®± 묫®² Ю±¹®¿³ øìòððð°¿¹÷ ̱²»® ײº±°®·²¬ ݱ´±® ïëíìñïêíì ½±´±®· 묫®² °®±¹®¿³ øëòððð°¿¹÷

íçÊðíïì

̱²»® ײº±°®·²¬ ݱ´±® ïëíìñïêíì ²»®± 묫®² °®±¹®¿³ øèòððð°¿¹÷

°¦

×ÞÓíçÊïêíë

íçÊïêíë

°¦

×ÞÓíçÊïêíè

íçÊïêíè

×ÞÓíçÊïêìë

íçÊïêìë

×ÞÓíçÊîëïí

íçÊîëïí

×ÞÓíçÊîëïï

íçÊîëïï

×ÞÓíçÊîìíð

íçÊîìíð

豬±½±²¼«¬¬±®» ײº±°®·²¬ ݱ´±® ïëíìñïêïìñïêíì øîðòððð °¿¹÷ ̱²»® ײº±°®·²¬ ïêðïñïêðî 묫®² Ю±¹®¿³ øíòëðð°¿¹÷ Õ·¬ 豬±½±²¼«¬¬±®» ײº±°®·²¬ ïêðïñðî øíðòððð°¿¹÷ ̱²»® ײº±°®·²¬ ïèíîñïèëîñïèéîñïèçî 묫®² Ю±¹®¿³ øîëòððð°¿¹÷ ̱²»® ײº±°®·²¬ ïèíîñïèëîñïèéîñïèçî 묫®² Ю±¹®¿³ øéòððð°¿¹÷ ̱²»® ײº±°®·²¬ ݱ´±® ïèîìñïèîêÓÚÐ ²»®± 묫®² Ю±¹®¿³ øêòððð°¿¹÷

×ÞÓíçÊðíïì

ëìì

˳ª

Ü»-½®·¦·±²» Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ìîìé Í»®·» Ê øîð³·´·±²· ½¿®ò÷

˳ª °¦

×ÞÓïðëíêèë ïðëíêèë Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ìîìé øïë³·´·±²· ½¿®ò÷

°¦

×ÞÓìïËîîíë ìïËîîíë Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ìîìé Ôðí øïë³·´·±²· ½¿®ò÷

°¦

×ÞÓìïËïêèð ìïËïêèð

½±²º

ͽ¿¬±´¿ ê ²¿-¬®· ²§´±² ²»®± ײº±°®·²¬ êëðð øëð³·´·±²· ½¿®ò÷

°¦

°¦ °¦ °¦ °¦

Ó«´¬·º«²¦·±²» Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½± Í¿³-«²¹ ÍÝÈóìêëëÚ °¦

̱²»® ײº±°®·²¬ ݱ´±® ïèîìñïèîêÓÚÐ ²»®± 묫®² °¦ Ю±¹®¿³ øêòððð°¿¹÷ ̱²»® ײº±°®·²¬ ïèïïñïèïîñïèîî øíòëðð°¿¹÷ °¦

ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

Ü»-®·¦·±²»

˳ª

ÕÑÒïðïë

ððÕÉ

̱²»® ²»®± ïðïë ïïîð ïîïî øêððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒïîïê

ðïØÔ

̱²»® ²»®± ïîïê øðïØÔ÷ øèððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒéðîî

ðïéÏ

̱²»® ²»®± ÌÒðïÕ éðîî éïíð éîîî éîîè øðïéÏ÷ øëðððð°¿¹÷

°¦

Ó×ÒÛÐïðëì

èçíêíðì

̱²»® ²»®± ÓÌïðìÞ ÛÐ ïðëì ïðèë øµ·¬ î°¦÷ øïëððð°¿¹÷

°¦

×ÞÓíçÊîìíïñîñí

íçÊîìíïñîñí

×ÞÓíçÊíîðî

íçÊíîðî

×ÞÓëíÐééðë

ëíÐééðë

×ÞÓéëÐìíðï

éëÐìíðï

̱²»® ײº±°®·²¬ ïîîî 묫®² Ю±¹®¿³ øëòððð°¿¹÷ °¦ ̱²»® ײº±°®·²¬ ïííîñïíëîñïíéî 묫®² Ю±¹®¿³ °¦ øëòððð°¿¹÷

×ÞÓéëÐìíðí

éëÐìíðí

̱²»® ײº±°®·²¬ ïííîñïíëîñïíéî 묫®² Ю±¹®¿³ °¦ ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øîïòððð°¿¹÷

ÕÑÒÌÒïïìÞÕ

èçíééèì

̱²»® ²»®± Þ·¦¸«¾ ÌÒïïìïêî îïð Ü×ïëî ïèí ïêïï °¦ îðïï øµ·¬ î°¦ ¨ìïí¹® ïïððð°¿¹÷

×ÞÓéëÐëéðç

éëÐëéðç

̱²»® ײº±°®·²¬ ïìïîñïðî 묫®² Ю±¹®¿³ øîòëðð°¿¹÷

ÕÑÒÌÒîïï

èçíèìïë

ÕÑÒÌÒíïðÞÕ

ìðëíìðí

ÕÑÒÌÒîïíÞÕ

ßðÜéïëî

̱²»® ²»®± Þ·¦¸«¾ ÌÒîïïÝñÓñÇ îëð øïéððð°¿¹÷ °¦ ̱²»® ²»®± Þ·¦¸«¾ ÌÒíïðÕ Ýíëð Ýíëï Ýìëð °¦ øïïëðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± Þ·¦¸«¾ ÌÒîïíÕ Ýîðí Ýîëí øïçððð°¿¹÷ °¦

×ÞÓéëÐëéïï

éëÐëéïï

×ÞÓéëÐëéïî

éëÐëéïî

×ÞÓéëÐêðëð

éëÐêðëð

×ÞÓéëÐêçëç

éëÐêçëç

×ÞÓéëÐêçêï

éëÐêçêï

̱²»® ײº±°®·²¬ ïìïî 묫®² Ю±¹®¿³ ¿´¬¿ ½¿°¿ó ½·¬@ øêòððð°¿¹÷ Ü®«³ ײº±°®·²¬ ïìïî øíðòððð°¿¹÷

°¦ °¦ °¦

̱²»® ײº±°®·²¬ ïìîî 묫®² Ю±¹®¿³ øêòððð°¿¹÷ °¦ ̱²»® ײº±°®·²¬ ïëíîñïëëîñïëéî 묫®² Ю±¹®¿³ °¦ øêòððð°¿¹÷ ̱²»® ײº±°®·²¬ ïëíîñïëëîñïëéî 묫®² Ю±¹®¿³ °¦ øîïòððð°¿¹÷

ÕÑÒÌÒîïíÝñÓñÇ ßðÜéÈëî

̱²»® ½±´±®· Þ·¦¸«¾ ÌÒîïíÝñÓñÇ Ýîðí Ýîëí øïçððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒÌÒíïîÞÕ

̱²»® ²»®± Þ·¦¸«¾ ÌÒíïîÞÕ ÝíððñíëîñÐ øîðððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒÌÒíïîÝñÓñÇ èçíèéÈÈ

̱²»® ݱ´±®· Þ·¦¸«¾ ÌÒíïîÈÈ ÝíððñíëîñÐ

°¦

ÕÑÒßïïÙïëï

ßïïÙïëï

̱²»® ²»®± Þ·¦¸«¾ ÌÒîïêÕ Ýîîð îèð øîçððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒßïïÙÈëï

ßïïÙ¨ëï

̱²»® ݱ´±®· Þ·¦¸«¾ ÌÒîïêÝñÓñÇ îîð îèð øîêððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒßðÈëïëî

ßðÈëïëî

̱²»® ²»®± Þ·¦¸«¾ ÌÒÐîîÕ Ýíë øêððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒßðÈÈÈÈ

ßðÈëÈÈÈ

̱²»® ݱ´±®· Þ·¦¸«¾ ÌÒÐîîÝñÓñÇ Ýíë øêððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒÌÒîïðÞÕ

èçíèëðç

̱²»® ²»®± Þ·¦¸«¾ ÌÒîïðÕ Ýîëð îëî øïïìðð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒÌÒîïðÝñÓñÇ èçíèëÈÈÈ

̱²»® ݱ´±®· Þ·¦¸«¾ ÌÒîïðÝñÓñÇ Ýîëð Ýîëî øïîððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒßðÈëïëí

ßðÈëïëí

̱²»® ²»®± Þ·¦¸«¾ ÌÒÐ îéÕ Ýîë øêððð°¿¹÷

°¦

ÕÑÒßðÈëÈëî

ßðÈëÈëí

̱²»® ½±´±®· Þ·¦¸«¾ ÌÒÐîéÝñÓñÇ Ýîë øêððð°¿¹÷

°¦

èçíèéðë


Õ§±½»®¿ ó Ю·²¬®±²·¨

ÕÇÑÝÛÎßóÓ×Ìß ÌÑÒÛÎ ÝÑÔÑÎÛ Ý±¼ò Õ×ÌÕëïðÕ

ηºò ß®¬ò ïÌðîÚíðÛËð

˳ª

Ó×ÌßÝîëîðÝñÓñÇ

°¦

Ó×ÌßîëðÝ×ÞÕ

ïÌðîÖÆðÛËð

Ó×ÌßîëðÝ×ÝñÓñÇ

ïÌðîÖÆÝÛËð

ÕÓÌÕèíïëÕ

ïÌðîÓÊðÒÔð

ÕÓÌÕèíïëÝñÓñÇ

ïÌðîÓÊÈÈÈÈ

Õ×ÌÕëèðÕ Õ×ÌÕëèðÝñÓñÇ

ïÌðîÕÌðÒÔð ïÌðîǪ̃ÒÔð

Ü»-½®·¦·±²» ̱²»® ²»®± ÚÍ ÝëðîðÒ ÝëðîëÒ ÝëðíðÒ ÌÕëïðÕ øèòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÚÍ ÝëðîðÒ ÝëðîëÒ ÝëðíðÒ ÌÕëïðÝ øèòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ Ýëðïë ÌÕëîðÕ øêòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÚÍ Ýëðïë ÌÕëîðÝ øìòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ÝëïððÜÒ ÌÕëìðÕ øëòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÚÍ ÝëïððÜÒ ÌÕëìðÝ øìòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ÝëîððÜÒ øéòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÚÍ ÝëîððÜÒ øêòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ÝëíððÜÒ ÌÕëêðÕ øïîòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÚÍ ÝëíððÜÒ ÌÕëêðÝ øïðòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ÝîðîêÓÚÐ ÚÍóÝîïîêÓÚÐ ÚÍó ÝëîëðÜÒ øéòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÚÍóÝîðîêÓÚÐ ÚÍóÝîïîêÓÚÐ ÚÍóÝëîëðÜÒ øéòðð𰹠̱²»® ²»®± ÕÓ Ýîëîð íîîë íîíî ÌÕèîëÕ øïëòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±® ÕÓ Ýîëîð íîîë íîíî ÌÕèîëÝ øéòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÌßÍÕ¿´º¿ îëðÝ×ñíððÝ× ÌÕèêëÕ øîðòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÌßÍÕ¿´º¿ îëðÝ×ñíððÝ× ÌÕèêëÝ øïîòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÌßÍÕ¿´º¿ îëëð½· ÌÕèíïëÕ øïîòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÌßÍÕ¿´º¿ îëëð½· ÌÕèíïë øêòððð°¿¹ò÷ ̱²»® ²»®± ÚÍóÝëïëðÜÒ øíëðð°¿¹÷ ̱²»® ݱ´±®· ÚÍóÝëïëðÜÒ øîèðð°¿¹÷

Õ×ÌÕëïðÝñÓñÇ

ïÌðîÚÈÈÈ

Õ×ÌÕëîðÕ Õ×ÌÕëîðÝñÓñÇ Õ×ÌÕëìðÕ Õ×ÌÕëìðÝñÓñÇ Õ×ÌÕëëðÕ Õ×ÌÕëëðÝñÓñÇ Õ×ÌÕëêðÕ Õ×ÌÕëêðÝñÓñÇ Õ×ÌÕëçðÕ

ïÌðîØÖðÛËð ïÌðîØÈÈÈ ïÌðîØÔðÛËð ïÌðîØÈÈÈ ïÌðîØÔÞÛËð ïÌðîØÈÈÈ ïÌðîØÒðÛËð ïÌðîØÈÈÈ ïÌðîÕÊðÒÔð

Õ×ÌÕëçðÝñÓñÇ

ïÌðîÕÈÈÈ

Ó×ÌßÝîëîðÕ

ïÌðîÚÆðÛËð ïÌðîÚÈÈÈ

ÕÓÌÕèèðÕ

ïÌðîÕßðÒÔð

̱²»® ²»®± ÚÍóÝèëððÜÒ øîëððð°¿¹÷

°¦

ÕÓÌÕèèðÝñÓñÇ

ïÌðîÕߨÒÔð

̱²»® ݱ´±®· ÚÍóÝèëððÜÒ øïèððð°¿¹÷

°¦

ÕÓÌÕèçëÕ ÕÓÌÕèçëÝñÓñÇ

ïÌðîÕððÒÔð ïÌðîÕð¨ÒÔð

̱²»® ²»®± ÌÕóèçëÕ ÚÍóÝèðîðÓÚÐ øïîððð°¿¹÷ °¦ ̱²»® ݱ´±®· ÌÕóèçëÓ ÚÍóÝèðîðÓÚÐ °¦ øêððð°¿¹÷

ÕÇÑÝÛÎßó Ó×Ìß ÌÑÒÛÎ ÒÛÎÑ Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Õ×ÌÕïìð Õ×ÌÕïêðÞÕ Õ×ÌÕïé Õ×ÌÕïéðÞÕ

ïÌðîØëðÛËð ïÌðîÔÇðÒÔð ïÌðîÞÈðÛËð ïÌðîÔÆðÒÔð

Õ×ÌÕïè

ïÌðîÚÓðÛËð

Õ×ÌÕíïð

ïÌðîÚèðÛËð

Õ×ÌÕíîð

ïÌðîÚçðÛËð

Õ×ÌÕííð

ïÌðîÙßðÛËð

Õ×ÌÕíìð

ïÌðîÖððÛËð

Õ×ÌÕíëðÞ Õ×ÌÕíêð Õ×ÌÕëë Õ×ÌÕêë

ïÌðîÔÈðÒÔð ïÌðîÖîðÛËð íéðÏÝðÕÈ íéðÏÜðÕÈ

Õ×ÌÕéð

ÌÕéð

Õ×ÌÕéïð Õ×ÌÕíïðð

ïÌðîÙïðÛËð ïÌðîÓÍÑÒÔÑ

Ü»-½®·¦·±²» ̱²»® ²»®± ÚÍ éîð èîð çîð ÚÍïðïêÓÚÐ ÚÍïïïê ÌÕïïð øêòððð°¿¹÷ ̱²»® Õ·¬ ÚÍ ïðíð ÚÍïðíðÜ ÌÕïîð øéòîðð°¿¹÷ ̱²»® Õ·¬ ²»®± ÚÍ ïíððÜ ÚÍïíððÜÒ ÌÕïíð øéòîðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ïïðð ÚÍïïððÒ ÌÕïìð øìòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ïïîðÜ ÌÕïêð øîòëðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ïðð ïðïð ïðëð ÌÕïé øêòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ïíéðÜÒ ÌÕïéð øéòîðð°¿¹÷ ̱²»® ÚÍ ïðîðÜ ïðïèÓÚÐ ïïïèÓÚÐ ÌÕïè øéòîðð°¿¹÷ ̱²»® Õ·¬ ÚÍ îðððÜ ÚÍ íçððÜÒ ÚÍ ìðððÜÒ ÌÕíïð øïîòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ îðððÜ ÚÍ íçððÜÒ ÚÍ ìðððÜÒ ÌÕíîð øïëòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ìðððÜÒ ÌÕííð øîðòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍîðîðÜñîðîðÜÒ ÌÕíìð øïîòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ íçîðÜÒ ÌÕíëð øïëòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ìðîðÜÒ ÌÕëîð øîðòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ ïçîð ÌÕëë øïëòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ íèîðÒ íèíðÒ ÌÕêë øîðòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ çïððÜÒ çëððÜÒ ÚÍ çïîð ÚÍ çëîðÜÒ ÌÕéð øìðòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ çëíðÜÒ ÌÕéïð ̱²»® ²»®± ÚÍ îïððÜ øïîòëðð°¿¹÷

Õ×ÌÕïïð

ïÌðîÚÊðÜÛð

Õ×ÌÕïîð

ïÌðîÙêðÜÛð

Õ×ÌÕïíð

ïÌðîØÍðÛËð

Õ×ÌÕíïïð

ïÌðîÓÌÑÒÔð

̱²»® ²»®± ÚÍ ìïððÜÒ øïëòëðð°¿¹÷

°¦

Õ×ÌÕíïíð

ïÌðîÔÊÑÒÔÑ

̱²»® ²»®± ÚÍ ìîððÜÒ ìíððÜÒ øîëòððð°¿¹÷

°¦

Õ×ÌÕïïðÛ

ïÌðîÚÊðÜÛï

Õ×ÌÕïïíð

ïÌðîÓÖðÒÔð

̱²»® ÕÓ ïêîð ïêíë ïêëð îðîð îðëð îðíë ÌÕìïð øïëòððð°¿¹÷ ̱²»® ÕÓ îðíð ïëíð ïëîë øïïòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÕÓ îëíð íðíë íëíð ìðíð ìðíë ëðíë øíìòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÕÓ îëìð íðìð ÕÓ îëêð ÌÕêéë øîðòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÕÓ îëëð ÌÕìîð øïëòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÕÓ íðëð ìðëð ëðëð ÌÕéïë øíìòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÌßÍÕ¿´º¿ ïèðñîîðô Ìß͵¿´º¿ ïèïñîîï ÌÕìíë øïëòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÚÍ éîð èîð çîð ÚÍïðïêÓÚÐ ÚÍïïïê øîððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÒÛÎÑ ÚÍóïðíð ÚÍóïïíð øíððð°¿¹÷

Õ×ÌÕïïìð

ïÌðîÓÔðÒÔð

̱²»® ²»®± ÒÛÎÑ ÚÍóïðíë ÚÍóïïíë øéîðð÷

Ó×Ìßïêîð

íéðßÓðïð

Ó×Ìßîðíð

íéðîèðïð

Ó×Ìßîëíð

íéðßÞððð

Ó×Ìßîëìð

ïÌðîØððÛËð

Ó×Ìßîëëð

íéðßÎðïð

Ó×Ìßíðëð

ïÌðîÙÎðÛËð

Ó×ÌßÌßßÔÚßïèð ïÌðîÕØðÒÔð

°¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦

°¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦

°¦ °¦ °¦

°¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦

ÐÎ×ÒÌÎÑÒ×È ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÍÌßÓÐßÒÌ× Ý±¼ò

ηºòß®¬ò

Ü»-½®·¦·±²»

˳ª

°¦

ÐÎ×Ðíðð

ïðéêéëóððï

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ÐíððñÜÍ× êçïð Ïïð

ê

°¦

ÐÎ×íððÔÔ

ïðéêéëóððé

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± Ðíðð ïððÇÜ

ê

ÐÎ×íððÑÝÎ

ïðéêéëóððë

ê

ÐÎ×ÐéðððÍ

îëëïêíóððï

ÐÎ×Ðéðððñïî

îëëïêïóððï

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ÑÝÎ Ðíðð êðÇÜ Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± Ðéððð Ðéîïë øëí³·´ò½¿®¿¬¬»®·÷ Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± Ðéððð Ðéîïë øïðêÓ·´ò½¿®¿¬¬»®·÷ ø½±²ºò ïî°¦÷

ÕÓÌÕêíðëÞÕ

ïÌðîÔØðÒÔð

ÕÓÌÕêèë

ïÌðîÕëðÒÔð

Ó×Ìßïëðð

íéðÐËëÕÉ

̱²»® ²»®± ÕÓ ïëðð ÌÕ ïðð øêððð°¿¹÷

°¦

Ó×Ìßïëïð

ïÌðîßîðÒÔð

̱²»® ²»®± ÕÓ ïëðë ïëïð ïèïð øéððð°¿¹÷

°¦

ïÌðîÕíðÒÔð

°¦

°¦ °¦ °¦ °¦

̱²»® ²»®± ÕóìéëÕ ÚÍóêðîëÓÚÐ ÚÍóêðíð øïëððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÌÕóêíðë ÌßÍÕßÔÚß íëðð·ñìëðð· ëëðð· øíëððð÷ ̱²»® µ·¬ ²»®± ÌÕóêèë ÌßÍÕßÔÚßíðð· øîðððð°¿¹÷

ÕÓÌÕìéëÕ

˳ª °¦

°¦ °¦

ê ½º

ëìë


Ñ´·ª»¬¬·

ÑÔ×ÊÛÌÌ× ó ×ÒÕÖÛÌ Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

ÑÔ×èîëíî

èîëíî

ÑÔ×èíëëðÕ

èíëëð

ÑÔ×Þðêíé

Þðêíé

Ü»-½®·¦·±²» ײµ ¶»¬ ¾«¾¾´» ÝÎÚìðëðóìïððóìîððóìêðð ÑÎÍêïðð Ü®§ ײµ¶»¬ Ý¿-¸ λ¹·-¬»® Ü·ª·-«³³¿îíîÐÜ Ô±¹±çðóçíóïëïóïëîÐÜóïèïóïèîÐÜóîêîó øµ·¬ì°¦ ó ïëððð𽿮÷ Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ²»®± ÝÎÖ ìðï

˳ª

ÑÔ×Þðííê

Þðííê

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± ÚÖíï Ú¿¨Ô¿¾íððñíëðñîéð øìëð°¿¹÷ °¦

ÑÔ×Þðíèì

Þðíèì

ÑÔ×Þðìçë

Þðìçë

ÑÔ×Þðìçê

Þðìçê

ÑÔ×Þðëðç

Þðëðç

ÑÔ×Þðêíï

Þðêíï

°¦ °¦ °¦

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®¿ ®»-·-¬»²¬» ¿´´ ¿½¯«¿ ÚÐÖîð ÖÐïëðó ïëðÉóïëðÉÍóïéðóïéðÍóïéðÝóïçðóïçîóîëðóîéðó °¦ íëðóíëðÍóíëðÉÍ ÖÐ Ú¿¨ ´¿¾îëðñîêð øëðð°¿¹÷ Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± ×Òëðî ß²§É¿§ øîð³´÷ °¦

ÑÔ×Þðêíî

Þðêíî

ÑÔ×Þðéçé

Þðéçé

ÑÔ×Óîîíï

Óîîíï

ÑÔ×Óîîðç

Óîîðç

ÑÔ×Óîîíë

Óîîíë

Ý¿®¬«½½·¿ ¿ ݱ´±®· ×Òëðì ß²§É¿§ øïè³´÷ Ý¿®¬«½½·¿ ¿ ݱ´±®· ×Òëðí ß²§É¿§ 豬± ©°´«- ñ É·®»´»--д«- øé³´÷ Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± ×Òéðï½±³°¿¬·¾·´» ½±² ¬«¬¬· · ³±¼»´´· ´·²»¿ øïï³´÷ Ý¿®¬«½½·¿ ¿ ݱ´±®· ×Òéðí ½±³°¿¬·¾·´» ½±² ¬«¬¬· · ³±¼»´´· ´·²»¿ øé³´÷ Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± ®»-·-¬»²¬» ¿´´ ¿½¯«¿ ÚÖ èí ÔßÞêëðñêèð øíðð°¿¹÷ Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ²»®± °»® Ú¿¨ Ì»´»½±³ Ë´·--» Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ²»®± °»® Ú¿¨ Ì»´»½±³ л¹¿-± ñ οºº¿»´´± ½±² ½¸·° Ý¿®¬«½½·¿ ·²µ¶»¬ ²»®± °»® Ú¿¨ Ì»´»½±³ ß°±´´±

ÑÔ×Þðéðî

Þðéðî

Ì»-¬·²¿ ²»®¿ ÚÖ êí Ô¿¾ êïð Ô¿¾êíð

ݱ¼ò

ηºò ß®¬ò

°¦

ÑÔ×èîëéè

èîëéè

ÑÔ×Þïðêì

Þïðêì

ÑÔ×Þðîêê

Þðîêê

°¦

ÑÔ×Þðíìí ÑÔ×Þðíêð ÑÔ×Þðíèï ÑÔ×Þðìïî ÑÔ×Þðìïí ÑÔ×Þðìïì ÑÔ×Þðìïë ÑÔ×Þðìíç ÑÔ×Þðììê ÑÔ×Þðìèè ÑÔ×Þðìçî ÑÔ×Þðëîê ÑÔ×Þðëíð ÑÔ×Þðëìë

Þðíìí Þðíêð Þðíèï Þðìïî Þðìïí Þðìïì Þðìïë Þðìíç Þðììê Þðìèè Þðìçî Þðëîê Þðëíð Þðëìë

ÑÔ×Þðëëð

Þðëëð

ÑÔ×Þðëêé ÑÔ×Þðëçî ÑÔ×Þðéðê ÑÔ×Þðéíç ÑÔ×Þðéìð ÑÔ×Þðéëð ÑÔ×Þðéëï ÑÔ×Þðéêî ÑÔ×Þðèíç ÑÔ×Þðèèë ÑÔ×Þðçìð ÑÔ×Þðéðè ÑÔ×Þðèëì ÑÔ×Þðèëëñêñé ÑÔ×Þðèéè ÑÔ×Þðçïð ÑÔ×Þðçïï ÑÔ×Þðçîð ÑÔ×Þðçîïñîñí ÑÔ×Þðçîì ÑÔ×Þðçîëñêñé ÑÔ×Þðççð ÑÔ×Þðççïñîñí

Þðëêé Þðëçî Þðéðê Þðéíç Þðéìð Þðéëð Þðéëï Þðéêî Þðèíç Þðèèë Þðçìð Þðéðè Þðèëì Þðèëëñêñé Þðèéè Þðçïð Þðçïï Þðçîð Þðçîïñîñí Þðçîì Þðçîëñêñé Þðççð Þðççïñîñí

°¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦

ÑÔ×ÊÛÌÌ× ó ÒßÍÌÎ× Ü× ÍÌßÓÐß

ëìê

ݱ¼ò

ηºò ß®¬ò

ÑÔ×èðìðê

èðìðê

ÑÔ×èðêéð

èðêéð

ÑÔ×èðêéí

èðêéí

ÑÔ×èîðîë

èîðîë

ÑÔ×èðêîï

èðêîï

ÑÔ×èðèíê

èðèíê

ÑÔ×èîëëê

èîëëê

ÑÔ×èîðçì

èîðçì

ÑÔ×Þðïèì

Þðïèì

Ü»-½®·¦·±²» Ò¿-¬®· ²§´±² ²»®±ñ®±--± ¿ í°«²¬» Ô±¹±- êëì¼óêêîó êèîóçïî Í«³³¿ îîñíî Ò¿-¬®± ½±®®»¹¹·¾·´» ²»®± ɱ®¼½¿®¬ ÛÌîððð -»®·» ÛÌÊîéððóîèððóîçðð øïêððð𽿮÷ Ô·º¬ó±ºº ɱ®¼½¿®¬ ÛÌîððð -»®·» ÛÌÊîéððóîèððóîçðð øïèð𽿮ò÷ Ò¿-¬®± ½±®®»¹¹·¾·´» ²»®± Ѳ¼¿½¿®¬ ÛÌÐëëó ëêóëïðóëíðóëìðóëëð ÛÌÝêëóêêóÍÐÔ»¬¬»ó ®¿Ûëðïóëðîóëðíóëðìóëðëóëïëóëìëóëëë Ô·²»¿ ïðïóïðíóïðìóïðë ÝÌêðëóêðê øëððð𽿮÷ Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ´±¹±½¿®¬ ìð ´±¹±- ìðóêðóéëóèðó Ò¿-¬®± ½±®®»¹¹¾·´» ²»®± ¬§°»½¿®¬ »¬ïðçóïïïóïïë óïïîóïïê󻬪 îìðóîëðóëðð Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± -³¿´´½¿®¬ ¼³çëóççóïðð

˳ª ½º ïî ½º ê °¦ ½º ê °¦ ½º °¦ °¦

Ò¿-¬®± °±©»®½¿®¬ ´ ¼³ ëðç´ñëîì´

ÑÔ×ÊÛÌÌ× ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÚÑÌÑÝÑÐ×ßÌÑÎ× Û ÔßÍÛÎ

°¦

°¦

Ü»-½®·¦·±²» ̱²»® ²»®± ½±°·¿ èðê ÝÑÐ×ß èððìñê øïòêðð°¿¹÷ ̱²»® ݱ°·¿ ççïð çîïî ççïë øêððð°¿¹÷ Ü®«³ ½±°·¿ ççïðñïîñïë ¼Ý±°·¿ ïîðñïëðñîððÜñîðïÜ øïèððð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ îíñíï øïðððð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ ïë îð øïïððð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ îëñíëñìðñíððñìððñëðð øíìððð°¿¹÷ ̱²»® ÑÚÈ çïðð øíððð°¿¹÷ ̱²»® ÑÚÈ çïðð øêððð°¿¹÷ ÜÎËÓ ÑÚÈ çïðð øîðòððð ½±°·»÷ ׳¿¹·²¹ ˲·¬ ÑÚÈ çîðð øéëðð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ ïîðñïëð øíëðð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ ïêñîððñîððÓÚ øïëððð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ îëð ÓÚ øïëððð°¿¹÷ ̱²»® ÐÙÔ îîñîîÍ°»½·¿´ øîëðð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ ïèÓÚ øéîðð°¿¹÷ ̱²»® ¼ó½±°·¿ ïêÉ ¼ó½±°·¿ îðÉ øïêððð°¿¹÷ ׳¿¹·²¹ ˲·¬ ÑÚÈóçððð øííðð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ íëïñÝÑÒÍ×ÐñíëðïñìëðïñíëðïÓÚ ìëðïÓÚ øíëððð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ íððÓÚñìððÓÚñëððÓÚ øíìððð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ ïêíÓÚñïêìÓÚ øêððð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ îëððÓÚñíðððÓÚ îðððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÐÙÔ îðîè øìððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÐÙÔ îðîè øéîðð°¿¹÷ ׳¿¹·²¹ ˲·¬ ÑÚÈçíðð çìðð øîìðð°¿¹÷ ׳¿¹·²¹ ˲·¬ ÑÚÈ çíðð ÑÚÈ çìðð øìèðð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ îððÜ ó ¼óݱ°·¿ îðïÜ øíëðð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ ïèððñîîððñïèððÓÚñîîððÓÚ øïëððð°¿¹÷ ׳¿¹·²¹ ˲·¬ ÑÚÈ çéðð øíððð°¿¹÷ ̱²»® ¼óݱ°·¿ ìðíÓÚ ÐÙÔ îðìð øïëððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÐÙÔ îíðñîíëñîìë øïîððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± Üó½±´±® ÓÚîîðñÓÚîèð øîçððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· Üó½±´±® ÓÚîîðñÓÚîèð øîêððð°¿¹÷ ̱²»® Üóݱ°·¿ íððïÓÚ øîðððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÐÙÔ îïíð øîëðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÐÙÔ îïíë øéîðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± Üó½±´±® ÓÚçîðñÓÚçîí øîëðð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· Üó½±´±® ÓÚçîðñÓÚçîí îëðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± Üó½±´±® ÓÚçîðñÓÚçîí øîëðð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· Üó½±´±® ÓÚçîðñÓÚçîí øîëðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± Üó½±´±® ÓÚîëðïñÓÚîððï ̱²»® ½±´±®· Üó½±´±® ÓÚîëðïñÓÚîððï

˳ª °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦


ÑÕ×

ÑÕ× ó ÒßÍÌÎ× Ü× ÍÌßÓÐß Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Ü»-½®·¦·±²»

˳ª

ÑÕ×ÓÔíçíÞ

ðçððîíïï

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± íçíñÝ íçëñÝ øë³·´·±²· ½¿®ò÷

½º ê

ÑÕ×ÓÔëîð

ðçððîíïë

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ëîð ëîï øì³·´·±²· ½¿®ò÷

½º ïî

ÑÕ×ÓÔëëðð

ðïïîêíðï

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ÓÔëëðð ëëîÈñçÈ øì³·´·±²· ½¿®ò÷

½º ïî

ÑÕ×ÓÔíçð

ðçððîíðç

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± íèðñëñê íçðñï ííçðñï øî³·´·±²· ½¿®ò÷

½º ïî

ÑÕ×ÓÔíìïð

ðçððîíðè

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± íìïð øïð³·´·±²· ½¿®ò÷

°¦

ÑÕ×ÓÔïèî

ðçððîíðí

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®±ïèîñçîñçí îèð íîðñï ííîðñï øµ·¬ ½º ïî°¦÷ øí³·´·±²· ½¿®ò÷

ÑÕ×ÓÔíçðÚÞ

ðçððîíïð

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± íîð íçð ÚÔßÌÞÛÜ øî³·´·±²· ½¿®ò÷ °¦

ÑÕ×ÓÔïïîð

ìíëéïèðî

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ÓÔ ïïîðñïïçð øì³·´·±²· ½¿®ò÷

°¦

ݱ¼ò

ηºò ß®¬ò

ÑÕ×ÓÔììïð

ìðêîçíðí

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ÓÔ ììïð øïë³·´·±²· ½¿®ò÷

°¦

ÑÕ×ÝïïðØÝÞ

ììîëðéîì ̱²»® ²»®± Ýïïð ÝïíðÒ øîòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÓÔêíðð

ìíëðíêðï

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± ÓÔ êíððÚÞ øì³·´·±²· ½¿®ò÷

°¦

ÑÕ×ÓÔëéîï

ììïéíìðê

Ò¿-¬®± ²»®± Î×ÞóÓÔëéîïñçïøïí³·´·±²· ½¿®ò÷

°¦

ÑÕ×ÝïïðÝñÇñÓ

̱²»® ½±´±®· ½¿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ Ýïïð ÝïíðÒ ììîëðéÈÈ øïòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ× ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÍÌßÓÐßÒÌ× ß ÝÑÔÑÎ×

ÑÕ×ÝïïðØÝÝñÇñÓ

ÑÕ× ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÔßÍÛÎ ÞÒ Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Ü»-½®·¦·±²»

˳ª

ÑÕ×Þîëðð

ðçððìììé

̱²»® ²»®± Þîëððñîëîðñîëìð ÓÚÐ øîòîðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÞìïðÞÕ

ìíçéçïðî

̱²»® ²»®± ÞìïðñÞìíðñÞììð øíòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÞìïïÞÕ

ììëéìéðî

̱²»® ²»®± Þìïï Þìíï ¾¿--¿ ½¿°¿½·¬@ øíòððð°¿¹÷

½º ì

ÑÕ×ÛÐÞìïð

ìíçéçððî

Ü®«³ ÛÐóÞìïðñÞìíðñÞììð øîëòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÞìíðÞÕ

ìíçéçîðî

̱²»® ²»®± ÞìíðñÞììð øéòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×Þìîðð

ðïïðíìðî

̱²»® ²»®± Þìïðð ìîðð ìîëð ìíðð ìíëð øîòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×Þìíðð

ðïïðïîðî

̱²»® ²»®± Þìíððñìíëð øêòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×Þììðð

ìíëðîíðî

̱²»® ²»®± Þììðð Þìêðð øíòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×Þêîðð

ðçððìðéè

Ý¿®¬«½½·¿ ¬±²»®õÜ®«³ Þêîðð Þêíðð øïïòððð°¿¹÷ ̱²»® ѵ·°¿¹» ê© è© è©Ô·¬» è° è°Ð´«-

°¦

ÑÕ×ÑÐèÉ

ðððéçèðï

Ü»-½®·¦·±²»

˳ª

ÑÕ×ÝïïðÜÎ

ììîëðéÈÈ Ì±²»® ½·¿²± ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ Ýïïð ÝïíðÒ øîòëðð°¿¹÷ Ü®«³ ½±³°´»¬± ¼· ½·²¹¸·¿ ¼· ¬®¿-º»®·³»²¬± °»® Ýïïð ììîëðèðï ÝïíðÒ øïïòîëð°¿¹ ½±´±®·ô ìëòððð°¿¹ ³±²±½®±³·¿÷

°¦ °¦

ÑÕ×ÝíððÞÕ

ìììêçèðí ̱²»® ²»®± Ýíðð Ýëð𠽿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øíòëðð°¿¹÷ °¦

ÑÕ×ÝíððÝñÓñÇ

̱²»® ½±´±®· Ýíðð Ýëð𠽿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ ìììêçéÈÈ øîòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝíîððÞ

ìíðíìèðè ̱²»® ²»®± Ýíîðð øïòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝíîððÝñÇñÓ

ìíðíìèÈÈ Ì±²»® ½±´±®· Ýíîðð øïòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝíìëðÞÕ

ìíìëçìíê ̱²»® ²»®± Ýíìëð Ýíìðð øïòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝíìëðÝñÇñÓ

ìíìëçìÈÈ Ì±²»® ½±´±®· Ýíìëð Ýíìðð øïòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝíìëðØÝÞÕ

ìíìëçííî ̱²»® ²»®± ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ Ýíìëð Ýíìðð øîòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝíìëðØÝÝñÇñÓ ìíìëçíÈÈ Ì±²»® ½±´±®· ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ Ýíìëð Ýíìðð øîòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝíëîðØÝÞÕ

ìíìëçíîì ̱²»® ²»®± ÝíëîðÓÚÐ íëíðÓÚÐ øîòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÝíëîðÓÚÐ íëíðÓÚÐ ÓÝíëð ÓÝíêð ÑÕ×ÝíëíðØÝÝñÇñÓ ìíìëçíÈÈ øîòëðð°¿¹÷ ÑÕ×ÝëêððÞÕ ìííîììðè ̱²»® ²»®± Ýëêðð Ýëéðð øêòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝëêððÝñÇñÓ

ìíèéîíÈÈ Ì±²»® ½±´±®· Ýëêðð Ýëéðð øîòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝëêëðÞÕ

ìíèêëéðè ̱²»® ²»®± ÝëêëðñÝëéëð øèòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝëêëðÝñÇñÓ

ìíèéîíÈÈ Ì±²»® ½±´±®· ÝëêëðñÝëéëð øîòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝëèððÞÕ

ìííîììîì ̱²»® ²»®± Ýëèðð Ýëçðð Ýëëëð øêòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝëèððÝñÇñÓ

ìííîììÈÈ Ì±²»® ½±´±®· Ýëèðð Ýëçðð Ýëëëð øëòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝëèëðÞÕ

ìíèêëéîì ̱²»® ²»®± Ý��èëðñÝëçëðÍ»®·»- øèòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝëèëðÝñÇñÓ

ìíèêëéîï ̱²»® ½±´±®· ÝëèëðñÝëçëð øêòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝèïðÞÕ

ììðëçïðè ̱²»® ²»®± Ýóèïð Ýóèíð øèòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝèïðÝñÓñÇ

ììðëçïÈÈ Ì±²»® ½±´±®· Ýóèïð Ýóèíð øèòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝèêððÞÕ

ìíìèééïî ̱²»® ²»®± Ýèêðð øêòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÝèêððÝñÇñÓ

ìíìèééÈÈ Ì±²»® ½±´±®· Ýèêðð øêòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÓÝèêðÞÕ

ììðëçîïî ̱²»® ²»®± ÓÝèêð øçòëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÓÝèêðÝñÓñÇ

ììðëçîÈÈ Ì±²»® ½±´±®· ÓÝèêð øïðòððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÛÐÝííððÞ

ìíìêðîðè Ü»«³ ²»®± Ýííðð Ýíìðð øïëððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÛÐÝííððÝñÓñÇ ìíìêðîÈÈ Ü®«³ ½±´±®· Ýííðð Ýíìðð øïëððð°¿¹÷

°¦

°¦ °¦

ÑÕ×ÛÐÝèïðÞÕ

ììðêìðïî Ü»«³ ²»®± Ýóèïð Ýóèíð ÓÝèêï ÓÝèëï øîðððð°¿¹÷ °¦

ÑÕ×ÛÐÝèïðÝñÓñÇ

ììðêìðÈÈ Ü®«³ ½±´±®· Ýóèïð Ýóèíð ÓÝèêï ÓÝèëï øîðððð°¿¹ °¦

½º ê

ÑÕ×ÛÐÝëêëðÞÕ

ìíèéðððè Ü»«³ ²»®± Ýëêëðñëéë øîðððð°¿¹

°¦

ÑÕ×ÛÐÝëêëðÝñÓñÇ ìíèéððÈÈ Ü»«³ ½±´±®· Ýëêëðñëéëð øîðððð°¿¹ Ü®«³ ÝíïðÜÒ ÝííðÜÒ ÝëïðÜÒ ÝëíðÜÒ ÓÝíëïÜÒ ÑÕ×ÝíððÜÎ ìììçìîðî ÓÝíêïÜÒ øîðððð°¿¹÷

ÑÕ×ÓÞìðï

ììççîìðï

øïòëðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÞìðïÄÓÞììïÄÓÞìëï øïëðð°¿¹÷

ÑÕ×ÓÞìðïØÝ

ììççîìðî

̱²»® ²»®± ÞìðïÄÓÞììïÄÓÞìëï øîëðð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÓÞìçï

ììëéìèðî

̱²»® ²»®± ÞìíïÄÓÞìêïÄÓÞìéïÄÓÞìçï øéððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÓÞìçïØÝ

ììçïéêðî

̱²»® ²»®± ÞìíïÄÓÞìçï øïîððð°¿¹÷

°¦

ÑÕ×ÞìïïÜÎ

ììëéìíðî

Ü®«³ Þìïï Þìíï ÓÞìêïñìéïñìçï îëððð°¿¹

°¦

°¦ °¦ °¦

ëìé


п²¿-±²·½ ó и·´·°¸-

ÐßÒßÍÑÒ×Ý ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÚÑÌÑÝÑÐ×ßÌÑÎ× Û ÍÌßÓÐßÒÌ× Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Ü»-½®·¦·±²»

˳ª

ÐßÒÌËïðÖ

ÜÏóÌËïðÖóÐÞ

̱²»® °»® ÜÐóïëîðñïèîð øïðòððð°¿¹÷

½º ê

ÐßÒÕÈÚßÌìïïÈ

ÕÈóÚßÌìïïÈ

°¦

ÐßÒÕÈÚßÌèè

ÕÈóÚßÌèèÈ

ÐßÒÕÈÚßèí

ÕÈóÚßèíÈ

ÐßÒËÙííèð

ËÙóííèðóßÎÝ

ÐßÒÌËïëÛ

ÜÏóÌËïëÛóÐÞ

ÐßÒÕÈÚßÌìïðÈ

ÕÈóÚßÌìïðÈ

̱²»® °»® ÕÈóÓÞîððð øîòððð°¿¹÷ ̱²»® °»® ÕÈóÚÔìðïÖÌóÉ øîòððð°¿¹÷ ̱²»® °»® ÚÔëïï ÚÔëìï ÚÔêïï øîòëðð°¿¹÷ ̱²»® °»® ËÚóëïððñëíðð øèòððð°¿¹÷ ̱²»® °»® ÜÐóîíïðñíðïð øïîòððð°¿¹÷ ̱²»® ¿´´ó·²ó±²» °»® -»®·» ÕÈóÓÞïëðð øîëðð°¿¹÷ Ü®«³ °»® ½±´±®» ÜÐóÝîïíó ÐÓ ÜÐóÝîêë ÐÓ ÜÐóÝíðë ÐÓ ÜÐ ÝìðëóÐÓ øíêòðððÐßÙ÷ Ü®«³ °»® -»®·» ÕÈóÓÞîððð øêððð°¿¹÷ ̱²»® °»® ÕÈóÓÞîêïñééï øîòððð°¿¹÷ ̱²»® °»® ÜÐ èðìëÐÙ øííòððð°¿¹÷ ̱²»® °»® ÜÐóÓÞíðð øèððð°¿¹÷ ̱²»® °»® ÕÈÚÔëðïÖÌ ÕÈÚÔÓëëï ÕÈÚÔÞéëðÖÌ ÕÈÚÔÞéëë øîòððð°¿¹÷ Ü®«³ °»® ÚÔëïï ÚÔëìï øïðòððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÕÈóÓÝêîêðÖÌ ÕÈó ÓÝêðîðÖÌ øìòððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÕÈóÓÝêîêðÖÌ ÕÈóÓÝêðîðÖÌ øìòððð°¿¹÷ Ü®«³ ²»®± ÕÈóÓÝêîêðÖÌ ÕÈóÓÝêðîðÖÌ øïðòððð°¿¹÷ ̱²»® °»® ÕÈóÚÔÞóèëïÖÌ ÕÈóÚÔÞóèðï øîòëðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÜÐóÝîêëñÐÓ ÜÐóÝíðëñÐÓ øîèòððð°¿¹÷

ÐßÒÜÏËØÍíðÝ

ÜÏóËØÍíðóÐÞ

ÐßÒÕÈÚßÜìïîÈ

ÕÈóÚßÜìïîÈ

ÐßÒÕÈÚßÌçî

ÕÈóÚßÌçîÈ

ÐßÒÜÏÌËííÎ

ÜÏóÌËííÎóÐÞ

ÐßÒÜÏÌÝÞððèÈ

ÜÏóÌÝÞððèóÈ

ÐßÒÕÈÚßéê

ÕÈóÚßéêÈ

ÐßÒÕÈÚßèì

ÕÈóÚßèìÈ

ÐßÒÕÈÚßÌÕëðçÈ

ÕÈóÚßÌÕëðçÈ

ÐßÒÕÈÚßÌÝëðêÈñéÈñèÈ

ÕÈó ÚßÌÝëðêÈñéÈñèÈ

ÐßÒÕÈÚßÜÕëïïÈ

ÕÈóÚßÜÕëïïÈ

ÐßÒÕÈÚßèé

ÕÈóÚßèéÈ

ÐßÒÜÏÌËÇîèÕ

ÜÏóÌËÇîèÕóÐÞ

½º ê °¦ °¦ ½º ê °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ ½º ê °¦

ÐßÒßÍÑÒ×Ý ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÚÑÌÑÝÑÐ×ßÌÑÎ× Û ÍÌßÓÐßÒÌ×

ëìè

ݱ¼ò

ηºò ß®¬ò

ÐßÒÕÈÚßïíê

ÕÈóÚßïíêÈ

ÐßÒÕÈÚßëî

ÕÈóÚßëîÈ

ÐßÒÕÈÚßëì

ÕÈóÚßëìÈ

ÐßÒÕÈÚßëë

ÕÈóÚßëëÈ

Ü»-½®·¦·±²» л´´·½±´¿ ÌÌÎ ÕÈóÚïèïðñîðÖÌ ÚÐíððÖÌ øîÈïðð³¬÷ л´´·½±´¿ ÌÌÎ ÕÈóÚÐîðëÖÌóñîïëÖÌ ÕÈó ÚÝîêëÖÌñÚÝîéëÖÌ øîÈíð³¬÷ л´´·½±´¿ ÌÌÎ ÕÈóÚÝîíëñîìë øî¨í볬÷ л´´·½±´¿ ÌÌÎ ÕÈóÚÐïëïñïëëñïçë øî¨ëð³¬÷

˳ª °¦ °¦ °¦ °¦

ÐØ×Ô×ÐÍ ó ÍßÙÛÓ ó Ю±¼±¬¬· °»® Ú¿¨ ݱ¼ò

ηºò ß®¬ò

ÐØ×ÓßÙ×ÝÑ

ÐÚßíðï

ÐØ×íîî

ÐÚßíîî

ÐØ×ííï

ÐÚßííï

ÐØ×íëï

ÐÚßíëï

ÐØ×íêí

ÐÚßíêí

Ü»-½®·¦·±²» л´´·½±´¿ ÌÌÎ °»® Ó¿¹·½± -»®·» Ú¿¨ -»®·» Ó¿¹·½ Ю·³± øíðð°¿¹÷ л´´·½±´¿ ÌÌÎ °»® Ó¿¹·½îóÍ»®·®» ÐÚßíîîÈñðð ÐÐÚììï ìëê ìéê ìèê øïëð°¿¹÷ л´´·½±´¿ ÌÌÎ °»® Ó¿¹·½í Ю·³±ñʱ·½» ÐÐÚëíïóëéëóëèë Óí Óíª øïìð°¿¹÷ л´´·½±´¿ ÌÌÎ °»® Ó¿¹·½ë øïìð°¿¹÷

л´´·½±´¿ ÌÌÎ °»® º¿¨ Ю± ÐÐÚ éîëñéëë ײµ¶»¬ ²»®± °»® Í»®·» ×ÐÚïíïóïìïóïéìóïéêó ÐØ×ìîï ÐÚßìîï ìéê øëðð°¿¹÷ ײµ¶»¬ ²»®± °»® Í»®·» ×ÐÚíîðóíîëóíëëó ÐØ×ìíï ÐÚßìíï íéëóíèë øëðð°¿¹÷ ÐØ×ììï ÐÚßììï ײµ¶»¬ ²»®± °»® Ú¿¨Ö»¬ ëîðñëîëñëëë ײµ¶»¬ ²»®¿ ³±²±¾´±½½± °»® ÓºóÖ»¬ ÐØ×ëíï ÐÚßëíï ììðñìëðñìèëñëððñìëð øïòððð°¿¹÷ ײµ¶»¬ ²»®¿ °»® Ý®§-¬¿´ êëðñêêðñêêë ÐØ×ëìï ÐÚßëìï ½¿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øëðð°¿¹÷ ײµ¶»¬ ²»®¿ °»® Ý®§-¬¿´ êëðñêêðñêêë ¿´¬¿ ÐØ×ëìî ÐÚßëìî ½¿°¿½·¬@ øçëð°¿¹÷ ײµ¶»¬ ½±´±®» °»® Ý®§-¬¿´ êëðñêêðñêêë ÐØ×ëìì ÐÚßëìì øëðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± °»® ÔÐÚèîðñèëë ÔÐÚ èîë ÐØ×éíï ÐÚßéíï øëòððð°¿¹÷ ÐØ×éìï ÐÚßéìï ̱²»® ²»®± °»® ÔÐÚçÈÈÈ øîòìðð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± °»® ÍÚÔ ëïîðñëïîëñëïíë ÐØ×éëï ÐÚßéëï øîòððð°¿¹÷ ̱²»® ¿´´ó·²ó±²» °»® ÓÚÜêðîð êðëð êðèð ÐØ×èîï ÐÚßèîï øíòððð°¿¹÷ ̱²»® ¿´´ó·²ó±²» °»® ÓÚÜêðîð êðëð êðèð ÐØ×èîî ÐÚßèîî øëòëðð°¿¹÷ ̱²»® ¿´´ó·²ó±²» °»® ÓÚÜ êïéðÜÈ êïíëÜ ÐØ×èíï ÐÚßèíï øïððð°¿¹÷ л´´·½±´¿ ÌÌÎ °»® Ú¿¨ Ì»´»½±³ ܱ³·²± ÍßÙÜÑÓ×ÒÑ îëîéêíîìí øïìð°¿¹÷ ÍßÙØÛÎÝËÔÛÍ îëíðçïëïè ̱²»® ¿´´ó·²ó±²» °»® Ú¿¨ Ì»´»½±³ Ø»®½«´»ÍßÙÔÛÑ çðêïïëíïîðçï л´´·½±´¿ ÌÌÎ °»® Ú¿¨ Ì»´»½±³ Ô»±²¿®¼± øïìð°¿¹÷ ײµ¶»¬ ²»®¿ °»® Ú¿¨ Ì»´»½±³ Ó·½¸»´¿²¹»´± ÍßÙÓ×ÝØÞÕ ëïðíëðçðîîçï øëðð°¿¹÷ л´´·½±´¿ ÌÌÎ °»® Ú¿¨ Ì»´»½±³ п°·®± ͺ»®¿ ÍßÙÍÚÛÎß îëïïéðíçë øïìð°¿¹÷

˳ª °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦ °¦


η½±¸

Î×ÝÑØ ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÓÑÒÑ » ÐÔËÎ×ÚËÒÆ×ÑÒ× ÔßÍÛÎ ß ÝÑÔÑÎ× Ý±¼ò Î×ÝÍÐïîððÍÞÕ

ηºò ß®¬ò ÍÐïîððÛÕ

Ü»-½®·¦·±²» ˳ª ̱²»® ¨ ÍÐïîððÍ ó ÍÐïîððÍÚ øîêðð°¿¹÷ °¦

Î×ÝßÚîðëï

Õïíç

øìíððð°¿¹÷

Î×ÝÝÔïðððÞ

Õïéð

Î×ÝÝÔïðððÝñÓñÇ

ÕïéðñÝñÓñÇ

Î×ÝÝÔìðððÞÕ

Õïéì

˳ª

Î×ÝÝÔìðððÝñÓñÙ

ÕïéìñÝñÓñÙ

°¦

Î×ÝÝÔìðððÔÚÞÕ

ÕïéìÔÜ

°¦

Î×ÝÝÔìðððÔÚÝñÓñÇ

ÕïéìÔÜÝñÓñÇ

°¦

Î×ÝÓÐÝíðððÞÕ

Õïçè

°¦

Î×ÝÓÐÝíðððÝñÓñÇ

ÕïçèñÝñÓñÇ

Î×ÝØÝíïðØÛÕ

ÎØÝíïðØÛÕ

Î×ÝØÝíïðØÛÝñÓñÇ

ÎØÝíïðØÛÝñÓñÇ ÝîíïÍÚó ÝîíïÒó ÝíïïÒ øêððð °¿¹÷

°¦

Î×ÝØÝíïðÛÕ

ÎØÝíïðÛÕ

°¦

Î×ÝØÝíïðÛÝñÓñÇ

ÎØÝíïðÛÝñÓñÇ

Î×ÝÓÐÝîðíðÞÕ

ÎØÝîëëðÛÕ

Î×ÝÓÐÝîðíðÝñÓñÇ

ÎØÝîëëðÛÝñÓñÇ

Î×ÝÍÐÝîîðÒÞÕ

Õîìï

Î×ÝÍÐÝîîðÒÝñÓñÇ

ÕîìïñÝñÓñÇ

Î×ÝÑØ ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÚßÈ Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Î×ÝïïçðÞÕ

ïïçðÕ

Î×Ýïïîð

ÚÕïïîðÔ

Î×Ýïìðð

ÚÕïìððÔ

Î×Ýîððð

ÚÕîððïÔ

Î×ÝííïðÔ

ÚÕííïðÔ

Î×Ýëíð

ÚÕëíð

Ü»-½®·¦·±²» Ý¿®¬«½½·¿ ß´´óײóѲ» Ò»®¿ ̧°» ïïçðÔ øîëðð°¿¹÷ ˲·¬@ -ª·´«°°±õ̱²»® •ß´´óײóѲ» Ú¿¨ ïïîðÔ ïïêðÔ Ì§°»ïîêë øìíðð°¿¹÷ ˲·¬@ ¼· -ª·´«°°± » ̱²»® •ß´´óײóѲ» ̧°» ïîìð øìèðð°¿¹÷ ˲·¬@ -ª·´«°°±õ̱²»® •ß´´óײóѲ» Ú¿¨ ïèððÔ ïçððÔ îðððÔ îïððÔ· îçððÔ îçððÔ· ̧°»ïìíëÝÒ øìòëðð°¿¹÷ ̱²»® Ú¿¨ ííïðÔñÔ» ììïðÔñÒÚ Ì§°» ïîêðÜ øëððð°¿¹÷ Ò¿-¬®± Ì®¿-º»®·³»²¬± Ì»®³·½± Ú¿¨ ëíð ëìð ÚÕëíð

°¦ °¦

Î×ÝÑØ ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÓÑÒÑ » ÐÔËÎ×ÚËÒÆ×ÑÒ× ÔßÍÛÎ ×Ò ÞñÒ Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Î×ÝÍÐïðððÛ

ÚÕïïìðÔ

Î×ÝÍÐïðððÛÔ

ÚÕïïìðÍ

Î×ÝïðïëßÚ

Õïïé

Î×Ýïðîé

Õïíï

Î×Ýîðíë

Õïëí

Î×ÝßÐìðð

Õïëè

Ü»-½®·¦·±²» Ý¿®¬«½½·¿ ß´´óײóѲ» Ô«²¹¿ Ü«®¿¬¿ ̧°»

øîêð¹® ó çððð°¿¹÷ îðíî ̧°» îîîð øíêð¹® ó ïíîðð°¿¹÷

îîð øïëððð°¿¹÷

Õïèì

Î×ÝßÚÚÈîðð

Õïçï

ÚÈîðð ̧°» îîèë øëððð°¿¹÷

Î×ÝÍÐìïðð

Õîïì

Î×ÝßÐîêðð

Õëð

Î×ÝØÍÐïïððØÛ

ÎØÍÐïïððØÛ

°¦ ÍÐìïðð øïëððð°¿¹÷ ̱²»® ßÐ îêðð ßÐêððÒ ßÐêïð Õëð °¦ øîðððð°¿¹÷ Ý¿®¬«½½·¿ ß´´óײóѲ» Ô«²¹¿ Ü«®¿¬¿ ¨ ßÚ×Ý×Ñ °¦ ÍÐïïððÍ ó ÍÐïïððÍÚ øìððð°¿¹÷

ÎØÍÐêííðÒÕ

øïîëðð°¿¹÷ ÝîíïÍÚó ÝîíïÒó ÝíïïÒ øêëðð °¿¹÷

ÝíïïÒ øîëðð °¿¹÷ ÝíïïÒ øîëðð °¿¹÷ øèííð °¿¹÷

°¦ °¦ °¦

°¦ °¦

°¦ øìëèð °¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÍÐÝîîðÒ ÍÐÝîîïÒ ÍÐÝîîîܲ °¦ øîððð°¿¹÷ ̱²»® ½±´±®· ÍÐÝîîðÒ ÍÐÝîîïÒ °¦ ÍÐÝîîîܲ øîððð°¿¹

°¦

Î×ÝßÚÞÐîð

Î×ÝØÍÐêííðÒÕ

øïêêðð°¿¹÷

°¦

°¦

Õïêë

ÎØÍÐíìððÔÛ

̧°» îìë ïøëððð°¿¹÷

°¦

°¦

Î×Ýïëïë

Î×ÝÍÐíìððÔÛ

̧°» îìë øïëððð°¿¹÷

°¦

°¦

Õïêï

ÎØÍÐíìððØÛ

ìððð ̧°» îìë øëððð°¿¹÷

°¦

°¦

Õïêí

Î×ÝÍÐíìððØÛ

̧°» îìë øëððð°¿¹÷

°¦

°¦ øìððð°¿¹÷ Ý¿®¬«½½·¿ ß´´óײóѲ» Ò»®¿ ̧°» ÍÐïðððÛÔ

Î×ÝÚÈïê

ÎØÍÐïïððÔÛ

ÍÐÝîïðÍÚ Ì§°» ïìð øêëðð°¿¹÷

°¦

˳ª

Î×Ýîðïë

Î×ÝØÍÐïïððÔÛ

ÍÐÝîïðÍÚ Ì§°» ïìð øçèðð°¿¹÷

°¦

øîêð¹® ó çððð°¿¹÷ ïîéë Õïêí ïïíðÔ ïïéðÔ ÓÐïêïñïêïÔñïêïÔÒ Õïêë ÌÇÐÛ ïîéðÜ îî øëððð°¿¹÷

ÍÐïïððÍÚ øîîðð°¿¹÷ ÍÐíìïðÒ øëëðð°¹÷ ÍÐíìïðÒ øîëðð°¹÷ Ý¿®¬«½½·¿ ß´´óײóѲ» ßÚ×Ý×Ñ ÍÐêííðÒ øîðððð°¿¹÷

°¦ °¦ °¦ °¦ °¦

°¦

Î×ÝÑØ ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ß ÝÑÔÑÎ× ÐÛÎ ÙÛÔÍÐÎ×ÒÌÛΠݱ¼ò

ηºò ß®¬ò

Î×ÝØÙÝíïÕ

ÎØÙÝíïÕ

Î×ÝØÙÝíïÝñÇ

ÎØÙÝíïÝñÇ

Î×ÝØÙÝíïÓ

ÎØÙÝíïÓ

Î×ÝÙÈíðððÞÕ

Õîðî

Î×ÝÙÈíðððÝñÓñÇ

ÕîðîñÝñÓñÇ

Ü»-½®·¦·±²» Ю·²¬ Ý¿®¬®·¼¹» ²»®± ÙÈ»ííððÒ ÙÈ»ííëðÒ ÙÈ»ëëëðÒ ÙÈ»îêðð øïçîð°¿¹÷ Ю·²¬ Ý¿®¬®·¼¹» ½·¿²± » ¹·¿´´± ÙÈ»ííððÒ ÙÈ»ííëðÒ ÙÈ»ëëëðÒ ÙÈ»îêðð øïçîð°¿¹÷ Ю·²¬ Ý¿®¬®·¼¹» ³¿¹»²¬¿ ÙÈ»ííððÒ ÙÈ»ííëðÒ ÙÈ»ëëëðÒ ÙÈ»îêðð øïëêð°¿¹÷ Ю·²¬ ½¿®¬®·¼¹» ²»®± Ù»´Í°®·²¬»® ÙÈíððð íðëðÒ ëðëðÒ Ì§°» ÙÝîïÕ øïëðð°¿¹÷ Ю·²¬ ½¿®¬®·¼¹» ½±´±®· Ù»´Í°®·²¬»® ÙÈíððð íðëðÒ ëðëðÒ Ì§°» ÙÝîïÝ øïððð°¿¹÷

˳ª °¦ °¦ °¦ °¦ °¦

°¦ °¦ °¦

Î×ÝÑØ ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÊßÎ× Û ÙßÎßÒÌ×Ìß ËÒß ÞËÑÒß Ü×ÍÐÑÒ×Þ×Ô×Ìß Ü×æ ÌßÓÞËÎ× ÜÛÊÛÔÑÐÛÎ ÊßÍÝØÛÌÌÛ Ü× ÎÛÝËÐÛÎÑ ÌÑÒÛÎ ÝÑÒÍËÓßÞ×ÔÛ ÐÛÎ ÜËÐÔ×ÝßÌÑÎ× Ü×Ù×ÌßÔ× ÝÑÒÍËÓßÞ×ÔÛ ÐÛÎ ÙÎßÒÜÛ ÚÑÎÓßÌÑ ßð ÝÑÒÍËÓßÞ×ÔÛ ÐÛÎ ßÐÐßÎÛÝÝØ×ßÌËÎÛ ßÒßÔÑÙ×ÝØÛ

ëìç


Í¿³-«²¹ Ô¿-»® Ó±²±½®±³¿¬·½¸»

ëëð

ݱ¼ò ÍßÓÔìëðð

ηºòß®¬ò ÓÔóìëððÜíñÛÔÍ

Ì·°± ̱²»®

ÍßÓÓÔïîïð

ÓÔóïîïðÜíñÛÔÍ

̱²»®

ÍßÓÓÔïëïð

ÓÔóïéïðÜíñÛÔÍ

̱²»®

ÍßÓÓÔïëîð

ÓÔóïëîðÜíñÛÔÍ

ÍßÓÓÔïêïð

Ü«®¿¬¿ п¹ö îòëðð

˳ª °¦

ÓÔóïîïð » ÓÔóïîëð

îòëðð

°¦

ÓÔóïëïðô ÓÔóïéïðô ÓÔóïéïðÐô ÓÔóïéëð

íòððð

°¦

̱²»®

ÓÔóïëîð

íòððð

°¦

ÓÔóïêïðÜîñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóïêïð

îòððð

°¦

ÍßÓÓÔîðïð

ÓÔóîðïðÜíñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóîðïðô ÓÔóîðïðÎô ÓÔóîðïðÐô ÓÔóîëïðô ÓÔóîëéðô ÓÔóîëéïÒ

íòððð

°¦

ÍßÓÓÔïêíð

ÓÔóÜïêíðßñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóïêíð » ÓÔóïêíðÉ » ³«´¬·º«²¦·±²» ÍÝÈóìëðð » ÍÝÈóìëððÉ

îòððð

°¦

ÍßÓÓÔîîëð

ÓÔóîîëðÜëñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóîîëðô ÓÔóîîëïÒô ÓÔóîîëîÉ

ëòððð

°¦

ÍßÓÓÔîïëð

ÓÔóîïëðÜèñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóîïëðô ÓÔóîïëïÒ

èòððð

°¦

ÍßÓÓÔîëëð ÍßÓÓÔîèëð

ÓÔóîëëðÜßñÛÔÍ ÓÔóÜîèëðßñÛÔÍ

̱²»® ̱²»®

ÓÔóîëëðô ÓÔóîëëïÒ ÓÔóîèëðÜô ÓÔóîèëïÒÜô ÓÔóîèëðÜÎô ÓÔóîèëïÒÜÎ

ïðòððð îòððð

°¦ °¦

ÍßÓÓÔîèëðØÝ

ÓÔóÜîèëðÞñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóîèëðÜô ÓÔóîèëïÒÜô ÓÔóîèëðÜÎô ÓÔóîèëïÒÜÎ

ëòððð

°¦

ÍßÓÓÔîïêð

ÓÔÌóÜïðïÍñÛÔÍ

̱²»®

ïòëðð

°¦

ÍßÓÓÔîçëð

ÓÔÌóÜïðíÍñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóîïêðå ÓÔóîïêëå ÓÔóîïêëÉô Ó«´¬·º«²¦·±²» ÍÝÈóíìððå ÍÝÈóíìððÚå ÍÝÈóíìðëå ÍÝÈóíìðëÚå ÍÝÈóíìðëÚÉ » Ú¿¨ ´¿-»® ÍÚóéêðò ÓÔóîïêëÉå ÓÔóîçëðÒÜô ÓÔóîçëëÒÜ » Ó«´¬·º«²¦·±²» ÍÝÈóìéîêÚÜô ÍÝÈóìéîéÚÜô ÍÝÈóìéîèÚÒô ÍÝÈóìéîçÚÒ

ïòëðð

°¦

ÍßÓÓÔîçëðØÝ

ÓÔÌóÜïðíÔñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóîçëðÒÜô ÓÔóîçëëÒÜ » Ó«´¬·º«²¦·±²» ÍÝÈóìéîêÚÜô ÍÝÈóìéîéÚÜô ÍÝÈóìéîèÚÒô ÍÝÈóìéîçÚÒ

îòëðð

°¦

ÍßÓÍÝÈìêëë

ÓÔÌóÜïïéÍñÛÔÍ

̱²»®

ÍÝÈóìêëëÚ » ÍÝÈóìêëëÚÒ

îòëðð

°¦

ÍßÓÓÔïêïðÞÕ

ÓÔÌóÜïïçÍñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóïêïðô ÓÔóîðïðô ÓÔóîëïðô ÓÔóîëéðô ÓÔóîëéïÒ » Ó«´¬·º«²¦·±²» ÍÝÈóìíîïô ÍÝÈóìëîïÚ

îòððð

°¦

ÍßÓÓÔïêêð

ÓÔÌóÜïðìîÍñÛÔÍ Ì±²»®

ÓÔóïêêð ô ÓÔóïêêëô ÓÔóïêéðô ÓÔóïêéëô ÓÔóïèêð ô ÓÔóïèêëô ÓÔóïèêëÉ »ÍÝÈóíîðð

ïòëðð

°¦

ÍßÓÓÔïçïðØÝ

ÓÔÌóÜïðëîÔñÛÔÍ Ì±²»®

îòëðð

°¦

ÍßÓÓÔïêìð

ÓÔÌóÜïðèîÍñÛÔÍ Ì±²»®

ÓÔóïçïð ÓÔóïçïë ÓÔóîëîë ÓÔóîëèðÒ ÓÔóîëîëÉ » Ó«´¬·º«²¦·±²» ÍÝÈóìêðð ÍÝÈóìêîíÚ ÍÝÈóìêîíÚÒ ÍÚóêëð ÍÚóêëëÎ ÓÔóïêìðô ÓÔóîîìðô

ïòëðð

°¦

ÍßÓÍÝÈìíðð

ÓÔÌóÜïðçîÍñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóìíðð

îòððð

°¦

ÍßÓÓÔííïð

ÓÔÌóÜîðëÍñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóííïðÒÜô ÓÔóíéïðÒÜô ÍÝÈóìèííÚÜô ÍÝÈóìèííÚÎô ÍÝÈóëêíéÚÎ

îòððð

°¦

ÍßÓÓÔííïðØÝ

ÓÔÌóÜîðëÔñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóííïðÒÜñÍÛÛ » ÓÔóííïðñÍ×Ìô ÓÔóíéïðÒÜô ÍÝÈóìèííÚÜô ÍÝÈóìèííÚÎô ÍÝÈóëêíéÚÎ

ëòððð

°¦

ÍßÓÓÔíéïð

ÓÔÌóÜîðëÛñÛÔÍ

̱²»®

ïðòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈìèîì

ÓÔÌóÜîðçîÍñÛÔÍ Ì±²»®

ÓÔóíéïðÒÜñÍÛÛ » ÓÔóííïðñÍ×Ìô ÍÝÈóëêíéÚÎ ó ½±³°¿¬·¾·´» ¿²½¸» ½±³ ÓÔóííïðÒÜñÍ×Ì ô ²±² ½±² ÓÔóííïðÒÜñÍÛÛ ÓÔóîèëëÒÜ » ³«´¬·º«²¦·±²» ´ ÍÝÈóìèîìÚÒô ÍÝÈóìèîëÚÒ » ÍÝÈóìèîèÚÒ

îòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈìèîìØÝ

ÓÔÌóÜîðçîÔñÛÔÍ Ì±²»®

ÓÔóîèëëÒÜ » ÍÝÈóìèîìÚÒô ÍÝÈóìèîëÚÒ » ÍÝÈóìèîèÚÒ

ëòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈëêíëØÝ

ÓÔÌóÜîðèîÔñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóëêíëÚÒ » ÍÝÈóëèíëÚÒ

ïðòððð

°¦

ÍßÓÓÔíéëð

ÓÔÌóÜíðëÔñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóíéëðÒÜ

ïëòððð

°¦

ÍßÓÓÔëðïðØÝ

ÓÔÌóÜíðéÔñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóëðïðÒÜ » ÓÔóëðïëÒÜô ÓÔóìëïðÒÜ

ïëòððð

°¦

ÍßÓÓÔëðïðßØÝ

ÓÔÌóÜíðéÛñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóëðïðÒÜ » ÓÔóëðïëÒÜô ÓÔóìëïðÒÜ

îðòððð

°¦

ÍßÓÓÔêëïðØÝ

ÓÔÌóÜíðçÔñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóëëïðÒÜ » ÓÔóêëïðÒÜ

íðòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈèïîíÞÕ

ÓÔÌóÜéðçÍñÛÔÍ

̱²»®

ÍÝÈóèïîí » ÍÝÈóèïîèÒß

îëòððð

°¦

ÍßÓÓÔíðëð

ÓÔóÜíðëðßñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóíðëðô ÓÔóíðëïÒô ÓÔóíðëïÒÜ

ìòððð

°¦

ÍßÓÓÔíðëðØÝ

ÓÔóÜíðëðÞñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóíðëðô ÓÔóíðëïÒô ÓÔóíðëïÒÜ

èòððð

°¦

ÍßÓÓÔíìéð

ÓÔóÜíìéðßñÛËÎ

̱²»®

ÓÔóíìéðÜ » ÓÔóíìéïÒÜ

ìòððð

°¦

ÍßÓÓÔíìéðØÝ

ÓÔóÜíìéðÞñÛËÎ

̱²»®

ÓÔóíìéðÜ » ÓÔóíìéïÒÜ

ïðòððð

°¦

ÍßÓÓÔíëêð

ÓÔóíëêðÜêñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóíëêðô ÓÔóíëêïÒô ÓÔóíëêïÒÜ

êòððð

°¦

ÍßÓÓÔíëêðØÝ

ÓÔóíëêðÜÞñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóíëêðô ÓÔóíëêïÒô ÓÔóíëêïÒÜ

ïîòððð

°¦

ÍßÓÓÔìëëð

ÓÔóÜìëëðßñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóìðëðÒô ÓÔóìëëðñìëëðÎô ÓÔóìëëïÒñìëëïÒÎô ÓÔóìëëïÒÜñìëëïÒÜÎ

ïðòððð

°¦

ÍßÓÓÔìëëðØÝ

ÓÔóÜìëëðÞñÛÔÍ

̱²»®

ÓÔóìðëðÒô ÓÔóìëëðñìëëðÎô ÓÔóìëëïÒñìëëïÒÎô ÓÔóìëëïÒÜñìëëïÒÜÎ

îðòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈèðìðÞÕ

ÓÔÌóÕêðêÍñÛÔÍ

̱²»®

ÍÝÈóèðìðÒÜ ßí

íëòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈèðíðÞÕ

ÓÔÌóÕêðéÍñÛÔÍ

̱²»®

ÍÝÈóèðíðÒÜ » ÍÝÈóèðìðÒÜ ßí

îðòððð

°¦

ÍßÓÍëïðð

ÍÚóëïððÜíñÛÔÍ

̱²»®

Ú¿¨ Ô¿-»® ÍÚóëíð ÍÚô óëíïÐô ÍÚóëïððô ÍÚóëïððÐ

îòëðð

°¦

ÍßÓÍêçðð

ÍÚóêèððÜêñÛÔÍ

̱²»®

Ú¿¨ Ô¿-»® ÍÚóêçðð

êòððð

°¦

ÍßÓÍëêðÎ

ÍÚóÜëêðÎßñÛÔÍ

̱²»®

Ú¿¨ Ô¿-»® ÍÚóëêðÎô ÍÚóëêëÐÎ

íòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈìðïê

ÍÝÈóìîïêÜíñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóìðïêôÍÝÈ ìïïêô ÍÝÈóìîïêÚô ÍÚóéëëÐô ÍÚóëêðô ÍÚóëêëÐ

íòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈìïðð

ÍÝÈóìïððÜíñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóìïðð

íòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈìîðð

ÍÝÈóÜìîððßñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóìîðð

íòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈìëîï

ÍÝÈóìëîïÜíñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóìëîïÚ

íòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈìëîð

ÍÝÈóìéîðÜíñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóìëîðô ÍÝÈóìéîðÚô ÍÝÈóìéîðÚÒ

íòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈìëîðØÝ ÍßÓÍÝÈìéîë ÍßÓÍÝÈëíïî

ÍÝÈóìéîðÜëñÛÔÍ Ì±²»® ÍÝÈóÜìéîëßñÛÔÍ Ì±²»® ÍÝÈóëíïîÜêñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóìëîðô ÍÝÈóìéîðÚô ÍÝÈóìéîðÚÒ ÍÝÈóìéîëÚÒ ÍÝÈóëïïîô ÍÝÈóëíïîÚô ÍÝÈóëíïëÚ

ëòððð íòððð êòððð

°¦ °¦ °¦

ÍßÓÍÝÈëëíð

ÍÝÈóÜëëíðßñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóëëíðÚÒ

ìòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈëëíðØÝ

ÍÝÈóÜëëíðÞñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóëëíðÚÒ

èòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈêíîðÚ

ÍÝÈóêíîðÜèñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóêíîîÜÒô ÍÝÈóêíîðÚ

èòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈêíìëÒ

ÍÝÈóÜêíìëßñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóêíìëÒ

îòððð

°¦

ÍßÓÍÝÈêëëë

ÍÝÈóÜêëëëßñÛÔÍ Ì±²»®

ÍÝÈóêëëëÒ » ÍÝÈóêëìëÒ

îëòððð

°¦

ö °¿¹·²» ¿´ ëû ¼· ½±°»®¬«®¿

ݱ´±®» ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ ÓÔóìëðð » ÓÔóìêðð


Í¿³-«²¹ Ô¿-»® ݱ´±®·

ݱ¼ò ÍßÓÝÔÐíððÞÕ

ηºòß®¬ò ÝÔÐóÕíððßñÛÔÍ

Ì·°± ̱²»®

ÍßÓÝÔÐíððÝñÓñÇ

ÝÔÐóÝñÓñÇíððßñÛÔÍ

ÍßÓÝÔÐíîðÞÕ

ÝÔÌóÕìðéîÍñÛÔÍ

ÍßÓÝÔÐíîðÝñÓñÇ

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ ÝÔÐóíððô ÝÔÐóíððÒô ÝÔÈóîïêðô ÝÔÈóîïêðÒô ÝÔÈóíïêðÚÒ

Ü«®¿¬¿ п¹ö ïòëðð

˳ª °¦

̱²»®

ÝÔÐóíððô ÝÔÐóíððÒô ÝÔÈóîïêðô ÝÔÈóîïêðÒô ÝÔÈóíïêðÚÒ

ïòëðð

°¦

̱²»®

ÝÔÐóíîëñíîëÉô ÝÔÐóíîðñíîðÒô ÝÔÈóíïèëñíïèëÚÒñíïèëÚÉ

ïòëðð

°¦

ÝÔÌóÝñÓñÇìðéîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóíððô ÝÔÐóíððÒô ÝÔÈóîïêðô ÝÔÈóîïêðÒô ÝÔÈóíïêðÚÒ

ïòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐíïðÞÕ

ÝÔÌóÕìðçîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóíïëñíïëÉô ÝÔÐóíïðñíïðÒô ÝÔÈóíïéðÚÒô ÝÔÈóíïéëñíïéëÚÒñíïéëÚÉ

ïòëðð

°¦

ÍßÓÝÔÐíïðÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇìðçîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóíïëñíïëÉô ÝÔÐóíïðñíïðÒô ÝÔÈóíïéðÚÒô ÝÔÈóíïéëñíïéëÚÒñíïéëÚÉ

ïòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐíëðÞÕ

ÝÔÐóÕíëðßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóíëðÒ

ìòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐíëðÝñÓñÇ

ÝÔÐóÝñÓñÇíëðßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóíëðÒ

îòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐíêðÞÕ

ÝÔÌóÕìðêÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóíêðñÝÔÐóíêë ÝÔÈóííððñÝÔÈóííðë

ïòëðð

°¦

ÍßÓÝÔÐíêðÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇìðêÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóíêðñÝÔÐóíêë ÝÔÈóííððñÝÔÈóííðë

ïòððð

°¦

ÍßÓÍÝÔÐëððÞÕ

ÝÔÐóëððÜéÕñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóëððñëððÒô ÝÔÐóëëðñëëðÒ

éòððð

°¦

ÍßÓÍÝÔÐëððÝñÓñÇ

ÝÔÐóëððÜëÝñÓñÇñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóëððñëððÒô ÝÔÐóëëðñëëðÒ

ëòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐìïëÞÕ

ÝÔÌóÕëðìÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóìïë ÝÔÈóìïçë

îòëðð

°¦

ÍßÓÝÔÐìïëÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇëðìÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóìïë ÝÔÈóìïçë

ïòèðð

°¦

ÍßÓÝÔÐêèðÞÕ

ÝÔÌóÕëðêÔñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêèðÒÜ ÝÔÈóêîêð

êòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐêèðÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇëðêÔñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêèðÒÜ ÝÔÈóêîêð

íòëðð

°¦

ÍßÓÝÔÐëïðÞÕ

ÝÔÐóëïðÜíÕñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóëïðô ÝÔÐóëïðÒ

íòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐëïðÝñÓñÇ

ÝÔÐóëïðÜîÝñÓñÇñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóëïðô ÝÔÐóëïðÒ

îòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐëïðØÝÞÕ

ÝÔÐóëïðÜéÕñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóëïðô ÝÔÐóëïðÒ

éòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐëïðØÝÝñÓñÇ

ÝÔÐóëïðÜëÝñÓñÇñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóëïðô ÝÔÐóëïðÒ

ëòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐêððÞÕ

ÝÔÐóÕêððßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêððñêððÒô ÝÔÐóêëðñêëðÒ

ìòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐêððÝñÓñÇ

ÝÔÐóÝñÓñÇêððßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêððñêððÒô ÝÔÐóêëðñêëðÒ

ìòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐêïðÞÕ

ÝÔÐóÕêêðßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêïðÒÜô ÝÔÐóêêðÒÜôÝÔÈóêîððÒÜô ÝÔÈóêîìðÚÈ

îòëðð

°¦

ÍßÓÝÔÐêïðÝñÓñÇ

ÝÔÐóÝñÓñÇêêðßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêïðÒÜô ÝÔÐóêêðÒÜô ÝÔÈóêîððÒÜô ÝÔÈóêïîðÚÈô ÝÔÈóêîìðÚÈ

îòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐêïðØÝÞÕ

ÝÔÐóÕêêðÞñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêïðÒÜô ÝÔÐóêêðÒÜô ÝÔÈóêîððÒÜô ÝÔÈóêïîðÚÈô ÝÔÈóêîìðÚÈ

ëòëðð

°¦

ÍßÓÝÔÐêïðØÝÝñÓñÇ

ÝÔÐóÝñÓñÇêêðÞñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêïðÒÜô ÝÔÐóêêðÒÜô ÝÔÈóêîððÒÜô ÝÔÈóêïîðÚÈô ÝÔÈóêîìðÚÈ

ëòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐêîðÞÕ

ÝÔÌóÕëðèîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêîðÒÜô ÝÔÐóêéðÒÜ

îòëðð

°¦

ÍßÓÝÔÐêîðÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇëðèîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêîðÒÜô ÝÔÐóêéðÒÜÝÔÈóêîîðÚÈ » ÝÔÈóêîëðÚÈ

îòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐêîðØÝÞÕ

ÝÔÌóÕëðèîÔñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêîðÒÜô ÝÔÐóêéðÒÜ ÝÔÈóêîîðÚÈô ÝÔÈóêîëðÚÈ

ëòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐêîðØÝÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇëðèîÔñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóêîðÒÜô ÝÔÐóêéðÒÜ ÝÔÈóêîîðÚÈô ÝÔÈóêîëðÚÈ

ìòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐééðÞÕ

ÝÔÌóÕêðçîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóééðÒÜô ÝÔÐóééëÒÜ

éòððð

°¦

ÍßÓÝÔÐééðÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇêðçîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÐóééðÒÜô ÝÔÐóééëÒÜ

éòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈèêëðÞÕ

ÝÔÌóÕêëçÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóèêìðÒÜô ÝÔÈóèêëðÒÜ

îðòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈèêëðÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇêëçÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóèêìðÒÜô ÝÔÈóÝÔÈóèêëðÒÜ

îðòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈèíèðÞÕ

ÝÔÈóÕèíèðßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóèíèðÒÜ

îðòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈèíèðÝñÓñÇ

ÝÔÈóÝñÓñÇèíèðßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóèíèðÒÜ

ïëòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈèíèëÞÕ

ÝÔÈóÕèíèëßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóèíèëÒÜ

îðòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈèíèëÝñÓñÇ

ÝÔÈóÝñÓñÇèíèëßñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóèíèëÒÜ

ïëòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈçîëðÞÕ

ÝÔÌóÕêðêîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóçîëðÒÜô ÝÔÈóçîëîÒßô ÝÔÈóçíëðÒÜô ÝÔÈóçíëîÒß

îëòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈçîëðÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇêðéîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóçîëðÒÜô ÝÔÈóçîëîÒßô ÝÔÈóçíëðÒÜô ÝÔÈçíëîÒß

îðòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈçîëðØÝÝ

ÝÔÌóÝñÓñÇêðêîÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóçíëðÒÜô ÝÔÈçíëîÒß

îðòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈçîðïÞÕ

ÝÔÌóÕèðçÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóçîðïÒßô ÝÔÈóçîëïÒßô ÝÔÈóçíðïÒß

îðòððð

°¦

ÍßÓÝÔÈçîðïÝñÓñÇ

ÝÔÌóÝñÓñÇèðçÍñÛÔÍ

̱²»®

ÝÔÈóçîðïÒßô ÝÔÈóçîëïÒßô ÝÔÈóçíðïÒß

îðòððð

°¦

ÍßÓÍííðÕ

×ÒÕóÓìðÊñÛÔÍ

ײµ¶»¬

î¨éëð

°¦

ÍßÓÍííð

ײµóÓìðñÛÔÍ

ײµ¶»¬

ݱ²º»¦·±²» ¼· î ½¿®¬«½½» ײµ Ú¿¨ ¿ ¹»¬¬± ¼ù·²½¸·±-¬®± ÍÚóííðñííëÌÐô ÍÚóíìëÌÐô ÍÚóíêðñíêëÌÐ Ý¿®¬«½½·¿ ײµ ÍÚóííðñííëÌÐô ÍÚóíìëÌÐô ÍÚóíêðñíêëÌÐ

éëð

°¦

ÍßÓÍíéðÕ

×ÒÕóÓìïÊñÛÔÍ

ײµ¶»¬

ݱ²º»¦·±²» ¼· î ½¿®¬«½½» ײµ Ú¿¨ ¿ ¹»¬¬± ¼ù·²½¸·±-¬®± ÍÚóíéðô ÍÚóíéëÌÐ

î¨éëð

°¦

ÍßÓÍíéð

ײµóÓìïñÛÔÍ

ײµ¶»¬

Ý¿®¬«½½·¿ ײµ ÍÚóíéðô ÍÚóíéëÌÐ

éëð

°¦

ö °¿¹·²» ¿´ ëû ¼· ½±°»®¬«®¿

ݱ´±®»

ëëï


͸¿®° ó Ì¿´´§ Ó¿²²»-³¿²² ó ̱-¸·¾¿

ÌßÔÔÇ ó ÙÛÒ×ÝÑÓ ó Ü×Ù×ÌßÔ ó ÓßÒÒÛÍÓßÒÒ Ð®±¼±¬¬· °»® ´¿-»® ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

Ü»-½®·¦·±²»

˳ª

ÓßÒÓÌçðïêÐË

ïîëðéìï

°¦

ÓßÒÓÌçðîîÐË

ïíðîðððç

ÓßÒÓÌçííðØÝÐË

ïíðîððïï

Ю±½»-- ˲·¬ Ì¿´´§ ÓÚçðïê øìòððð°¿¹÷ Ю±½»-- ˲·¬ Ì¿´´§ ø¼®«³õ¬±²»®÷ çðîî çðîîÒ øëòððð°¿¹÷ Ю±½»-- Ó¿²²»-³¿²² çííð ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@

ÓßÒÓÌçìïîÐË

ïíðîðððé

Ю±½»-- ˲·¬ Ì¿´´§ Ìçìïî Ìçíïî Ìçïïì øêòððð°¿¹÷

°¦

ÓßÒÓÌçëíðØÝ

ïîçîîðï

̱²»® Ó¿²²»-³¿²² çëíð ÏÐ ÓÞìêð ÏÐ ÓÞìéðð ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øéòððð°¿¹÷

°¦

ÓßÒÏÐÝíïðÌÕ

ïíðîðïïï

̱²»® Ó¿²²»-³¿²² ²»®± ÏÐ Ýíïð Ýííð Ýëïð °¦ Ýëíð øíòëðð°¿¹÷

°¦ °¦

ÌßÔÔÇ ó ÙÛÒ×ÝÑÓ ó Ü×Ù×ÌßÔ ó ÓßÒÒÛÍÓßÒÒ Ò¿-¬®· ¼· -¬¿³°¿ ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

ÓßÒÓÌîïíð

ïíðîððîð Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± °»® Ì¿´´§ ÌîïíðñÌîíìð øì³·´·±²· ½¿®÷ ïíðîððîî Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± °»® Ì¿´´§ ÓÌ Ìîïíí îïìð îîìë îîëð îîëë ÔßëëðÉ ÓÌïíïñëï øë³·´·±²· ½¿®÷ Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± °»® Ì¿´´§ Ìîîêëõ ñ Ìîîèðõ îíêëô ïíðîððîë Ôßêëðõô Ôßèððõ øîð³·´·±²· ½¿®÷

ÓßÒÓÌîïìð ÓßÒÓÌîîêë

Ü»-½®·¦·±²»

½º ê ½º ê °¦

ÓßÒÓÌêðð

½º ì

ÓÌîðíð

ììèîç

½º ë

ݱ¼ò

ηºò ß®¬ò

ÌÑÍÌïêìð

ÌÑÍïêðð

êßÖððððððîí ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± ïêí ïêê îðí îðê îðé ïêë îðë °¦ Ìïêìð» øëððð°¿¹÷ êßÖððððððîì ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·±ïêí ïêê îðí îðê îðé ïêë îðë °¦ øîìððð°¿¹÷ êððêêðêîðëï ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± ïêñïêð Ìóïêðð øëððð°¿¹÷ ½º î

ÌÑÍïìðÚ

êÞÆïëððîïïé

ÌÑÍïèïðÛ

êßÖððððððëè ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± ïèïñîïïñïèîñîïîñîìî ÌóïèïðÛ °¦ øîìëðð°¿¹÷ êððêêðêîðíç ̱²»® ²»®± ïëëð ÌóïëëðÛ øéððð°¿¹÷ ½º ì

ÌÑÍÌïêìðØÝ

ÌÑÍïëëð ÌÑÍîëðð

̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± ïìðÚ ïìïÚ øîëðð°¿¹÷

˳ª

Ü»-½®·¦·±²»

˳ª

ßÔïïðÜÝ

°¦

ÍØßÌëïîð

ßÎðïêÌ

ÍØßÎëëîð

ßÎðîðÌ

ÍØßÎîðï

ßÎîðîÌ

ÍØßÌîéðÔÌ

ßÎîéðÔÌ

ÍØßÌíïð

ßÎíïðÌ

̱²»®õ¼»ª»´±°»® ßÔïðìí ïðìë ïîïé ïîëî ïîëë ïìëî ïìëê ïìëé øêððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ßÎðïêÌ ßÎ ëðïëñÒ ëïîð ëíïê ëíîð øïêððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ßÎëëîðÜ ßÎëëïêÜ ßÎðîðÌ øïêððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ßÎ ïêí îðï îðî îðê ßÎÓ ïêð ïêë îðë îðé øïíððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ßÎ îïë îíë îéë îéê ßÎÓ îíê îéê øîëððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ßÎ íïð ÔÌ ßÎÓ îëêñíïê øîëððð°¿¹÷

ÍØßÌìëï

ßÎìëëÌ

̱²»® ²»®± ßÎ ìëë ÔÌ ÐÛÎ ßÎÓìëï øíëððð°¿¹÷

°¦

ÍØßÌîðêÙÌ

ÓÈîðêÙÌ

̱²»® ²»®± ÓÈîðê ÓÈóÓïêðÜñîððÜ øïêððð°¿¹÷ °¦

ÍØßÓÈîíïðÞÕ

ÓÈîíÙÌÞß

̱²»® ²»®± ÓÈóîíÙÌÞß îíïðË øïèðððа¿¹÷

°¦

ÍØßÓÈíïîÙÌ

ÓÈíïîÙÌ

̱²»® ²»®± ÓÈóíïîÙÌ ÓÈóÓîêðñÓíïð øîëððð°¿¹÷

°¦

ÍØßÓÈÓíêíÒ

ÓÈëððÙÌ

̱²»® ²»®± ÓÈëððÙÌ ÓÈóÓíêíÒ ÓÈóÓìëíÒ ÓÈóÓëðíÒ ÓÈóÓîèíÒ øìðððð°¿¹÷

°¦

ÍØßÓÈîíïðÝñÓñÇ ÓÈîíÙÌÈÈ

̱²»® ݱ´±®» ÓÈóîíÙÌÓß îíïðË øïðððð°¿¹÷

°¦

ÍØßÓÈîéððÞÕ

ÓÈîéÙÌÞß

̱²»® ²»®± ÓÈîíððÒ ÓÈîéððÒ øïèððð°¿¹÷

°¦

ÍØßÓÈîéððÝñÓñÇ ÓÈîéÙÌÝÈ

̱²»® ½±´±®» ÓÈîíððÒ ÓÈîéððÒ ÓÈíëðïÒ øïëððð°¿¹÷ ̱²»® ²»®± ÓÈîíðïÒ îêðð øïèððð°¿¹÷

°¦

̱²»® ݱ´±®» ÓÈîíðïÒ îêðð øïëððð°¿¹÷

°¦

°¦ °¦ °¦ °¦ °¦

ÓÈíïÙÌÞß

ÍØßÓÈíïÙÌÝñÓñÇ ÓÈíïÙÌÈÈ

°¦

°¦

½º î

ÌÑÍïêîð

êððêêðêîðëí ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± îð îë îðð îëð Ìóîëðð øéëðð°¿¹÷ êÞðððððððïí ̱²»® »óͬ«¼·± ïêï Ìóïêîð øèððð°¿¹÷

ÌÑÍîíìð

êßÖððððððîë ̱²»® »óͬ«¼·± îíîñîèî øîíððð°¿¹÷

°¦

ÌÑÍîèìð

êßÖððððððíë ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± îííñîèí Ìóîèìð

°¦

ÌÑÍíëîð

êßÕðððððððé ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± ìëð ìëî íëð Ìíëîð øîïððð°¿¹÷

°¦

ÌÑÍîðêð

êððêêðêîðìî ̱²»® îðêð îèêð îèéð ÌîðêðÛ øéëðð°¿¹÷

½º ì

ÌÑÍîðîë

êßððððððçíî ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± îððÍ Ìîðîë øíððð°¿¹÷

°¦

ÌÑÍÌîèïÕ

êßÖððððððìï ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± îèïÝ íëïÝ ìëïÝ øîéððð°¿¹÷

°¦

°¦

ÍØßÎÐ ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÚßÈ

êßÖððððððéë ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± îðìðóîëìðóíëìðóìëìð Ìó ÚÝîëÛÕ øíìîðð°¿¹÷ ÌÑÍîðìðÝñÓñÇ êßÖððððððÈÈ Ì±²»® ½±´±®» »óͬ«¼·± îðìðóîëìðóíëìðóìëìð ÌóÚÝîëÛÈÈ øîêèðð°¿¹÷

°¦

ÍØßÌËÈíïÝÎ

ËÈíïÝÎ

Ü»-½®·¦·±²» Ú·´³ ÌÌÎ ËÈç ÝÎ ËÈÐìïð ßìêð×Ì Üëð Íïð Ðìðð ßìëð ÒÈÐëðð ßëëð êð³¬ò øîðð°¿¹÷ Ú·´³ ÌÌÎ ËÈ íïÝÎ ËÈóÐéïðñËÈóßéêð

°¦

ÍØßÌËÈçÝÎÕ

ËÈçíÝÎ

Ú·´³ ÌÌÎ ËÈß ìëð ìêð ËÈÐ ïïð ìðð ìïð ìíð ÒÈÐ °¦ ëðð ëëð ËÈÍïðñÚÑßñÚÑÐñÜëï øµ·¬í°¦ó ïëð°¿¹÷

ÍØßÌéðð

ËÈóÝéðÞÕ

ײµ¶»¬ ËÈÞ ïë íð éðð ÝÝèðð ËÈóÞÜèð øëðð°¿¹÷

ÌÑÍîðîðÞÕ

°¦

ÌÑÍÌîèïÝñÓñÇ êßÕððððððÈÈ Ì±²»® ݱ´±®» »óͬ«¼·± îèïÝ íëïÝ ìëïÝ øïðððð°¿¹÷ °¦ ÌÑÍîðìðÞÕ

ëëî

ηºò ß®¬ò

ÍØßÌïðìë

ÍØßÓÈíïÙÌÞß

ÌÑÍØ×Þß ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÝÑÐÇ ÔßÍÛÎ Ü»-½®·¦·±²»

ݱ¼ò

˳ª

Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± °»® Ì¿´´§ ÓÌ êìë êêð êêï êçð êçï ïíðîððîê Ìêðìëñëðñèîñçðñçïñçî ÓÌêïððñïðïñïìðñìï øîð³·´·±²· ½¿®÷ Ò¿-¬®± ²§´±² ²»®± Ì¿´´§ ÌîðíðñÌîîìð øì³·´·±²· ½¿®÷

ÍØßÎÐ ó ÐÎÑÜÑÌÌ× ÐÛÎ ÝÑÐÇ Û ÔßÍÛÎ

êßÖððððððêê ̱²»® ²»®± »óͬ«¼·± îðîðÝ ÌóÚÝîðÛÕ øîðíðð°¿¹÷

ÌÑÍîðîðÝñÓñÇ êßÖððððððÈÈ Ì±²»® ½±´±®» »óͬ«¼·± îðîðÝ ÌóÚÝîðÛÈÈ øïêèðð°¿¹÷

°¦

ݱ¼ò

ηºò ß®¬ò

ÍØßÌìïð

ËÈçÝÎ

˳ª °¦ °¦

°¦


È»®±¨

ݱ¼ò

ηºòß®¬ò

Ü»-½®·¦·±²»

˳ª

ÈÛÎïðêÎðïíéè

ïðêÎðïíéè

̱²»® ²»®± и¿-»® íïððÓÚÐ ½¿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øîòîðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïíéç

ïðêÎðïíéç

̱²»® ²»®± и¿-»® íïððÓÚÐ ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øìòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïêîéñèñç

ïðêÎðïêîéñèñç

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êðððñêðï𠽿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼øïòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïêíð

ïðêÎðïêíð

̱²»® ²»®± и¿-»® êðððñêðï𠽿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øîòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïîéïñîñí

ïðêÎðïîéïñîñí

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êïïðñêïïðÓÐÚ øïòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïîéì

ïðêÎðïîéì

̱²»® ²»®± и¿-»® êïïðñêïïðÓÐÚ øîòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððéìì

ïðèÎððéìì

׳¿¹·²¹ «²·¬ и¿-»® êïïðñêïïðÓÐÚ øïîòëðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïìêíñìñë

ïðêÎðïìêíñìñë

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êïîïÓÐÚ ½¿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øïòëðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïìêêñéñè

ïðêÎðïìêêñéñè

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êïîïÓÚÐ ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øîòêðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïìêç

ïðêÎðïìêç

̱²»® ²»®± и¿-»® êïîïÓÐÚ ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øîòêðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïííïñîñí

ïðêÎðïííïñîñí

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êïîë øïòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïííì

ïðêÎðïííì

̱²»® ²»®± и¿-»® êïîë øîòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïîéèñéçñèð

ïðêÎðïîéèñéçñèð

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êïíð øïòçðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïîèï

ïðêÎðïîèï

̱²»® ²»®± и¿-»® êïíð øîòëðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïìééñèñç

ïðêÎðïìééñèñç

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êïì𠽿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øîòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïìèð

ïðêÎðïìèð

̱²»® ²»®± и¿-»® êïì𠽿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øîòêðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïíèèñèçñçð

ïðêÎðïíèèñèçñçð

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êîè𠽿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øîòîðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïíçï

ïðêÎðïíçï

̱²»® ²»®± и¿-»® êîè𠽿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øíòððð °¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïíçîñíñì

ïðêÎðïíçîñíñì

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êîèð ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øëòçðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïíçë

ïðêÎðïíçë

̱²»® ²»®± и¿-»® êîèð ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øéòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïëçé

ïðêÎðïëçé

̱²»® ²»®± и¿-»® êëððñɱ®µÝ»²¬®» êëðë ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øíòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïëçïñîñí

ïðêÎðïëçïñîñí

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êëððñɱ®µÝ»²¬®» êëðë ½¿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øïòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïëçìñëñê

ïðêÎðïëçìñëñê

̱²»® ½±´±®· и¿-»® êëððñɱ®µÝ»²¬®» êëðë ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øîòëðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïìèë

ïðêÎðïìèë

̱²»® ²»®± ɱ®µÝ»²¬®» íîïðñíîî𠽿°¿½·¬@ -¬¿²¼¿®¼ øîòððð °¿¹·²»÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïìèê

ïðêÎðïìèê

̱²»® ²»®± ɱ®µÝ»²¬®» íîïðñíîîð ¿´¬¿ ½¿°¿½·¬@ øìòïðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïêíð

ïðêÎðïêíð

̱²»® ²»®± ɱ®µÝ»²¬®» êðïë øîòððð °¿¹·²»÷

°¦

ÈÛÎïðêÎðïêîéñèñç

ïðêÎðïêîéñèñç

̱²»® ½±´±®· ɱ®µÝ»²¬®» êðïë øïòððð °¿¹·²»÷

°¦

ݱ¼ò

ηºòß®¬

Ü»-½®·¦·±²»

˳ª

ÈÛÎïðèÎððêðì

ïðèÎððêðì

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ²»®± и¿-»® èìðð øíòìðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððêðë

ïðèÎððêðë

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ½·¿²± и¿-»® èìðð øíòìðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððêðê

ïðèÎððêðê

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ³¿¹»²¬¿ и¿-»® èìðð øíòìðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððêðé

ïðèÎððêðé

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ¹·¿´´± и¿-»® èìðð øíòìðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððêðè

ïðèÎððêðè

ê ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ²»®± и¿-»® èìðð øêòèðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððêêè

ïðèÎððêêè

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ²»®± и¿-»® èëððñèëëð øíòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððêêç

ïðèÎððêêç

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ½·¿²± и¿-»® èëððñèëëð øíòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððêéð

ïðèÎððêéð

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ³¿¹»²¬¿ и¿-»® èëððñèëëð øíòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððêéï

ïðèÎððêéï

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ¹·¿´´± и¿-»® èëððñèëëð øíòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððêéî

ïðèÎððêéî

ê ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ²»®± и¿-»® èëððñèëëð øêòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððéîí

ïðèÎððéîí

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ½·¿²± и¿-»® èëêðñèëêðÓÐÚ øíòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððéîì

ïðèÎððéîì

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ³¿¹»²¬¿ и¿-»® èëêðñèëêðÓÐÚ øíòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððéîë

ïðèÎððéîë

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ¹·¿´´± и¿-»® èëêðñèëêðÓÐÚ øíòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððéîê

ïðèÎððéîê

í ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ²»®± и¿-»® èëêðñèëêðÓÐÚ øíòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððéîé

ïðèÎððéîé

ê ͬ·½µ ͱ´·¼ ײµ ²»®± и¿-»® èëêðñèëêðÓÐÚ øêòððð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððçíï

ïðèÎððçíï

î ͬ·½µ ײµ ½·¿²± ݱ´±®Ï«¾» èëéð øìòìðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððçíî

ïðèÎððçíî

î ͬ·½µ ײµ ³¿¹»²¬¿ ݱ´±®Ï«¾» èëéð øìòìðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððçíí

ïðèÎððçíí

î ͬ·½µ ײµ ¹·¿´´± ݱ´±®Ï«¾» èëéð øìòìðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððçíì

ïðèÎððçíì

î ͬ·½µ ײµ ²»®± ݱ´±®Ï«¾» èëéð øìòíðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððçíë

ïðèÎððçíë

ì ͬ·½µ ײµ ²»®± ݱ´±®Ï«¾» èëéð øèòêðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððçëì

ïðèÎððçëì

ê ͬ·½µ ײµ ½·¿²± ݱ´±®Ï«¾» èèéð øïéòíðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððçëë

ïðèÎððçëë

ê ͬ·½µ ײµ ³¿¹»²¬¿ ݱ´±®Ï«¾» èèéð øïéòíðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððçëê

ïðèÎððçëê

ê ͬ·½µ ײµ ¹·¿´´± ݱ´±®Ï«¾» èèéð øïéòíðð°¿¹÷

°¦

ÈÛÎïðèÎððçëé

ïðèÎððçëé

ê ͬ·½µ ײµ ²»®± ݱ´±®Ï«¾» èèéð øïêòéðð°¿¹÷

°¦

ëëí


ݱ²-«³¿¾·´· ¿´¬»®²¿¬·ª· ײµ ¶»¬

ݱ¼ò

ηºòݱ¼òÑÛÓ

ݱ´±®»

Ü»-½®·¦·±²»

Ý¿°¿½·¬@

˳ª

°»® Þ®±¬¸»® ÐÝØ×ÒÕÞçððÓÐ

ÔÝóçððÓÐ ÈÔ

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» ï °»® ½±´±®» ½¿®¬«½½» °»® Þ®±¬¸»® ÜÝÐóïïð ÓÚÝóîïð

ï¨îð í¨ïí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÞçèëÞÕ

ÔÝóçèëÞÕ ÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Þ®±¬¸»® ÔÝçèëÞÕ ÜÝÐóÖïîëô íïëÉô ëïëÉ

ïí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÞçèëÝñÓñÇ

ÔÝóçèëÝóÓóÇ ÈÔ

ïí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÞçèëÓÐ

ÔÝóçèëÓÐ ÈÔ

ì¨ïí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÞïðððÓÐ

ÔÝóïðððÓÐñçéð ÈÔ

Ý¿®¬«½½» ½±´±®· °»® Þ®±¬¸»® ÔÝçèëÝ ÜÝÐóÖïîëô íïëÉô ëïëÉ Ý±²ºò ³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» ï °»® ½±´±®» °»® Þ®±¬¸»® ÔÝçèëÓÐ ÜÝÐóÖïîëô íïëÉô ëïëÉ Ý±²ºò ³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» ï °»® ½±´±®» °»® Þ®±¬¸»® ÜÝÐóíëðÝ ÓÚÝóîìðÝ

ï¨îî³´ í¨îð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÞïïððÓÐ

ÔÝóïïððÓÐñçèð ÈÔ

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» ï °»® ½±´±®» °»® Þ®±¬¸»® ÔÝçèðÝ ÔÝïïððÝ

ì¨ïí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÞïîìðÞÕ

ÔÝóïîìðÞÕ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Þ®±¬¸»® ÔÝ ïîìð ÓÚÝ ÖìíðÉ

ïê³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÞïîìðÝñÓñÇ

ÔÝóïîìðÝñÓñÇ

Ý¿®¬«½½» ½±´±®· °»® Þ®±¬¸»® ÔÝïîìð ÓÚÝ ÖìíðÉ

ïî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÞïîèðÞÕ

ÔÝóïîèðÞÕ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Þ®±¬¸»® ÔÝ ïîèð ÓÚÝ Öêëïð

íð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÞïîèðÝñÓñÇ

ÔÝïîèðÝñÓñÇ

Ý¿®¬«½½» ½±´±®· °»® Þ®±¬¸»® ÔÝïîìð ÓÚÝ ÖìíðÉ

ïç³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝîìÓÐ

ÞÝîìÞÕ óÞÝîìÝ

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ í ½¿®¬«½½» ½±²¬·»²» î ²»®» õ ï ½±´±®» ÞÝ×óîì

î¨çòë ³´ ï¨ïé³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝíÓÐ

ÞÝ×óí»ÞÕ ÞÝ×óí»ÝóÓóÇ

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» ï °»® ½±´±®» °»® Ý¿²±² ÞÝ×óí»ÞÕ ÞÝ×óí»ÝóÓóÇ

ï¨ îê³´ í¨ïì

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝèÊÐ

ÝÔ×óèÊÐ

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ë ½¿®¬«½½» ½ñ½¸·° °»® Ý¿²±² з¨³¿ ×Ðìîðð

ï¨îê³´ ì¨ïì³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝÐÙìð

ÐÙóìð ÐÙóëð

Ý¿®¬«½½·¿ ½±² ¬»-¬·²¿ ²»®± °»® Ý¿²±² з¨³¿ ×Ðîîðð

îí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝÝÔìï

ÝÔóìï ÝÔóëï

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® Ý¿²±² з¨³¿ ×Ðîîðð

îî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÐÙ×ëîðÞÕ

ÐÙ×óëîðÞÕ ÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Ý¿²±² ½±² ½¸·° з¨³¿ ÓÐçèð

ïç³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝÔ×ëîïÞÕñÝñÓñÇ

ÝÔ×óëîïÞÕóÝóÓóÇ ÈÔ

Ý¿®¬«½½» ²»®± » ½±´±®· °»® Ý¿²±² ½±² ½¸·° з¨³¿ ÓÐçèð

ïð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝÔ×ëîïÓÐ

ÝÔ×óëîïÓÐ ÈÔ

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ë ½¿®¬«½½» °»® Ý¿²±² ½ñ½¸·° ï ÐÙ×ëîï õ ì ÝÔ×ëîï ½±´±®· з¨³¿ ×°ìèëð

ï¨ïç³´ ì¨ïð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÐÙ×ëîëÞÕ

ÐÙ×óëîëÞÕ ÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Ý¿²±² ½±² ½¸·° ·Ðìèëðô ÓÙëïëðô ëîëðô êïëðô èïëð

ïç³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝÔ×ëîêÞÕñÝñÓñÇ

ÝÔ×óëîêÞÕóÝóÓóÇ ÈÔ

Ý¿®¬«½½» ²»®± » ½±´±®· °»® Ý¿²±² ½ñ½¸·° ·Ðìèëðô ÓÙëïëðô ëîëðô êïëðô èïëð

ïð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝÔ×ëîêÓÐ

ÐÙ×óëîëóÝÔ×óëîë

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ë ½¿®¬«½½» °»® Ý¿²±² ½ñ½¸·° ï ÐÙ×ëîë õ ì ÝÔ×ëîë ½±´±®· з¨³¿ ×Ðìèëð

ï¨ïç³´ ì¨ïð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÐÙëïî

ÐÙóëïî

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Ý¿²±² з¨³¿ ÓÐîìð

ïé³´ ñ ëîð°¿¹

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝÔëïí

ÝÔóëïí

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® Ý¿²±² з¨³¿ ÓÐîìð

ïé³´ ñ ëðð°¿¹

°¦

ÐÝØ×ÒÕÐÙëìðÈÔ

ÐÙóëìðÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Ý¿²±² з¨³¿ ÓÙîïëð

îí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÝÔëìïÈÔ

ÝÔóëìïÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® Ý¿²±² з¨³¿ ÓÙîïëð

îî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛðììÓÐ

Ìðììë

ݱ²ºò ì ½¿®¬«½½» °»® Û°-±² ͬ§´«- Ýêì

ì¨ îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛðìèÓÐ

ÌðìèÓÐ

ݱ²ºò³«´¬·°´¿ ê ½¿®¬«½½» °»® Û°-±² ͬ§´«- 豬± ÎîððñÎíðð

ê¨îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛðëëÓÐ

ÌðëëÓÐ

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» °»® Û°-±² ͬ§´«- ÎÈìîðñÎÈìîë

ì¨ïè³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛðêïÓÐ

Ìðêïë

ݱ²ºò Ó«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» °»® Û°-±² ͬ§´«- Üêè Üèè

ì¨îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛðéïÞ

Ìðéïï ó Ìðèçï

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Û°-±²Ìðéïï Ìðèçï ͬ§´«- Üéè ͬ§´«- Íîð

èòï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛðéïÝñÓñÇ

Ìðéïî ó Ìðèçî

Ý¿®¬«½½» ½±´±®· °»® Û°-±² Ìðéïî Ìðèçî ͬ§´«- Üéè ͬ§´«- Íîð

êòî³ò

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛðéïÓÐ

Ìðéïë ó Ìðèçê

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» °»® Û°-±² ͬ§´«- Üéè ͬ§´«- Íîð Ìðèç

ï¨èòï³´ í¨êòî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛðèðÓÐ

Ìðèðé

ݱ²ºò ê ½¿®¬«½½» °»® Û°-±² ͬ§´«- Îîêë

ì¨èòê³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛïîèÞÕ

Ìïîèï

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®¿ °»® Û°-±² Ìïîèï

è³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛïîèÝñÓñÇ

Ìïîèî ó Ìïîèí óÌïîèì

Ý¿®¬«½½» ½±´±®· °»® Û°-±² Ìïîèî

í¨êòî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛïîèÓÐ

Ìïîè

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» Ìïîè °»® Û°-±² ͬ§´«- Íîî ÍÈîïë

ï¨è³´ í¨êòî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛïîçÞÕ

Ìïîçï

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Û°-±² Ìïîçï ͬ§´«- ÍÈ ìîðÉ

ïì³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕÛïîçÝñÓñÇ

Ìïîçî óÌïîçí ó Ìïîçì

Ý¿®¬«½½» ½±´±®· °»® Û°-±²Ìïîçî ͬ§´«- ÍÈ ìîðÉ

í¨èòë³´

°¦

ÐÝßØ×ÒÕÛïèïÞÕ

Ìïèïï ÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Û°-±² Ìïèïïï ïèÈÔ ÈÐ íðë

ïë³´

°¦

ÐÝßØ×ÒÕÛïèïÝñÓñÇ

ÌïèïîóÌïèïíóÌïèïì ÈÔ

Ý¿®¬«½½» ½±´±®· °»® Û°-±² Ìïèïï ïèÈÔ ÈÐ íðë

ïð³´

°¦

ÐÝßØ×ÒÕÛéðîÞÕ

Ìéðîï

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® Û°-±² Ìéðîï ɱ®µÚ±®½» ɱ®µº±®½» Ю± ÉÐ ìðïëô ìëçëô ìëïë ëð³´

°¦

ÐÝßØ×ÒÕÛéðîÝñÓñÇ

Ìéðîî Ìéðîî Ìéðîí

Ý¿®¬«½½» ½±´±®· °»® Û°-±² Ìéðî ɱ®µº±®½» Ю± ÉÐ ìðïëô ìëçëô ìëïë

îë³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØïðÞÈÔ

²®ò ïð

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ Þ«-·²»-- ײµ¶»¬ ïððð

éð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØïïÝñÓñÇ

²®ò ïï

Ý¿®¬«½½» ½±´±®· °»® ØÐ Þ«-·²»-- ײµ¶»¬ ïððð

îè³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØïëÞÕ

²®ò ïë

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ çìðÝ

ìì³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØîïÞ

²®ò îï

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ íçîðñíçìð

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØîîÝ

²®ò îî

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ íçîðñíçìï

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØîéÞ

²®ò îé

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ ÐÍÝ ïîïë

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØîèÝ

²®ò îè

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ ÐÍÝ ïîïð

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíððÈÔ

²®ò íððÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ íððÈÔ

ïç³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíððÈÔÝ

²®ò íððÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ íððÈÔ

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíðïÞÕ

²®ò íðïÞÕ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ íðï » íðïÈÔ

ïì³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíðïÝ

²®ò íðïÝñÓñÇ

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ íðï » íðïÈÔ

ïí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØííêÞ

²®ò ííê

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ ëéìðñëéìëñêëîðñêëìð

ïç³´

°¦

°»® Ý¿²±²

°»® Û°-±²

°»® Ø°

ëëì


ݱ²-«³¿¾·´· ¿´¬»®²¿¬·ª· ײµ ¶»¬ ݱ¼ò

ηºòݱ¼òÑÛÓ

Ü»-½®·¦·±²»

Ý¿°¿½·¬@

˳ª

ÐÝØ×ÒÕØííéÞ

²®ò ííé

ݱ´±®»

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ Üìïêð

ïç³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØííèÞ

²®ò ííè

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ ëéìðñêëîðñêëìð

ïé³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØííçÞ

²®ò ííç

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ ëéìðñêëîðñêëìð

îê³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíìîÝ

²®ò íìî

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ íìîÝ

ïí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíìíÝ

²®ò íìí

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ ëéìðñêëîðñêëìð

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíììÝ

²®ò íìì

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ ëéìðñêëîðñêëìð

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíëðÞ

²®ò íëð

íð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíëïÝ

²®ò íëï

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíêíÞÕ

²®ò íêíÞÕ ÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØР豬±-³¿®¬ íîïð

ìé³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíêíÝñÓñÇÓÔñÝÔ ²®ò íêíÝ

Ý¿®¬«½½·¿ ½·¿²± °»® ØР豬±-³¿®¬ íîïð

ïî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíêíÓÐ

²®ò íêíÓÐ

ݱ²ºò³«´¬·°´¿ ê ½¿®¬«½½» °»® ØÐ ï ²»®± õ ë ½±´±®· 豬±-³¿®¬ íîïð

ï¨ìé³´ô í¨ïî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíêìÈÔÞÕ

²®ò íêìÈÔÞÕ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®¿ °»® ØÐ íêì » íêìÈÔ

ïç³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíêìÈÔÝñÓñÇ

²® òíêìÈÔÝ

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®» °»® ØÐ íêì » íêìÈÔ

ïî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØíêìÓÐ

²®ò íêìÈÔÓ

ݱ²ºò³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» °»® ØÐ ï ²»®± õ í ½±´±®· íêì » íê쨴

ï¨ ïç³´ í¨ ïî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØìëÞÕ

²®ò ìë

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ èðð-»®·»-

ìì³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØëêÞÕ

²®ò ëê

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ ÐÍÝ ïîïð

îí³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØëéÝ

²®ò ëé

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ ÐÍÝ ïîïð

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØéèÝ

²®ò éè

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ Ü»-µ¶»¬ çìðÝ

íë³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØèèÈÔÞ

²®ò èèÈÔÞÕ

éð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØèèÈÔÝñÓñÇ

²®ò èèÈÔÝóÓóÇ

îë³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØçðïÝÑÔ

²®ò çðï

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ çðï

îï³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØçðïÈÔ

²®ò çðï ÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®¿ °»® ØÐ çðïÈÔ

îð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØçîðÈÞÕ

²®ò çîð » çîð ÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®¿ °»® ØÐ çîð » çîðÈÔ

ìç³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØçîðÈÓÐ

²®ò çîð » çîð ÈÔ

ݱ²ºò ³«´¬·°´¿ ì ½¿®¬«½½» °»® ØÐ çîð » çîðÈÔ ï ¨ ½±´±®»

ï¨ìç³´ôí ¨ïî³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØçíîÈÔÞ

²®ò çíî

ÐÝØ×ÒÕØçííÈÔÝñÓñÇ

²®ò çíí

ÐÝØ×ÒÕØçìðÈÞÕ

²®ò çìðÞÕ ÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ²»®± °»® ØÐ çìð » çðìÈÔ

éð³´

°¦

ÐÝØ×ÒÕØçìðÈÝñÓñÇ

²®ò çìðÝñÓñÇ ÈÔ

Ý¿®¬«½½·¿ ½±´±®· °»® ØÐ çìð » çìðÈÔ

îë³´ ½¿¼

°¦

ÐÝØ×ÒÕØçëðÈÔÞ

²®ò çëðÞÕ

°¦

ÐÝØ×ÒÕØçëïÈÔÝñÓñÇ

²®ò çëïÝñÓñÇ

°¦

°¦ °¦

°»® Í¿³-«²¹ ÐÝØ×ÒÕÍííð

Íííð

Ý¿®¬«½½·¿ ¿ ½±´±®· °»® Óìð

ïç³´

°¦

ëëë


ݱ²-«³¿¾·´· ¿´¬»®²¿¬·ª· Ô¿-»® ó ͬ¿®´·²»

ݱ¼ò

ηºòݱ¼òÑÛÓ

ݱ´±®»

Ì·°±

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

Ü«®¿¬¿ п¹ò

˳ª

ëòððð

°¦

ìòððð

°¦

ìòððð

°¦

°»® Þ®±¬¸»® ݱ´±®» Î×ÝÞïíëÞÕ

ÌÒïíëÞÕ

̱²»®

Î×ÝÞïíëÝ

ÌÒïíëÝ

̱²»®

Î×ÝÞïíëÓ

ÌÒïíëÓ

̱²»®

Î×ÝÞïíëÇ

ÌÒïíëÇ

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÞîíðÞÕ

ÌÒîíðÞÕ

̱²»®

îòîðð

°¦

Î×ÝÞîíðÝ

ÌÒîíðÝ

̱²»®

ïòìðð

°¦

Î×ÝÞîíðÓ

ÌÒîíðÓ

̱²»®

ïòìðð

°¦

Î×ÝÞîíðÇ

ÌÒîíðÇ

̱²»®

ïòìðð

°¦

Î×ÝÞíîëÞÕ

ÌÒíîëÞÕ

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÞíîëÝ

ÌÒíîëÝ

̱²»®

íòëðð

°¦

Î×ÝÞíîëÓ

ÌÒíîëÓ

̱²»®

íòëðð

°¦

Î×ÝÞíîëÇ

ÌÒíîëÇ

̱²»®

íòëðð

°¦

îòëðð

°¦

ïòëðð

°¦

ïîòððð

°¦

ïòëðð

°¦

îòêðð

°¦

л® Þ®±¬¸»® ØÔóìðìðÝÒóìðìðÝÜÒóìðëðÝÜÒóìðéðÝÜÉå ÜÝÐ çðìðÝÒóçðìîÝÜÒó çðìëÝÜÒå ÓÚÝóçììðÝÒóçìëðÝÜÒóçèìðÝÜÉ

л® Þ®±¬¸»® ØÔóíðìðÝÒóíðéðÝÉå ÜÝÐ çðïðÝÒå ÓÚÝ çíîðÝÉóçïîðÝÒ

л® Þ®±¬¸»® ØÔóìïìðÝÒóìïëðÝÜÒóìëéðÝÜÉóìëéðÝÜÉÌå ÜÝÐ çðëëÝÜÒóçîéðÝÜÒå ÓÚÝ çìêðÝÜÒóçìêëÝÜÒóççéðÝÜÉ

°»® Þ®±¬¸»® Ó±²±½®±³¿¬·½± Î×ÝÞîððð

ÌÒîððð

̱²»®

Î×ÝÞîðððÜÎ

ÜÎîððð

Ü®«³

Î×ÝÞîððë

ÌÒîððë

̱²»®

Î×ÝÞîððëÜÎ

ÜÎîððë

Ü®«³

Î×ÝÞîïïð

ÌÒîïïð

̱²»®

Î×ÝÞîïîð

ÌÒîïîð

̱²»®

Î×ÝÞîïððÜÎ

ÜÎîïðð

Ü®«³

Î×ÝÞîîîð

ÌÒîîîð

̱²»®

Î×ÝÞîîððÜÎ

ÜÎîîðð

Ü®«³

Î×ÝÞíðíð

ÌÒíðíð

̱²»®

Î×ÝÞíðêð

ÌÒíðêð

̱²»®

Î×ÝÞíðððÜÎ

ÜÎíððð

Ü®«³

Î×ÝÞíïéð

ÌÒíïéð

̱²»®

Î×ÝÞíïððÜÎ

ÜÎíïðð

Ü®«³

Î×ÝÞíîèð

ÌÒíîèð

̱²»®

Î×ÝÞíîððÜÎ

ÜÎíîðð

Ü®«³

Î×ÝÌÒêêðð

ÌÒêêðð

̱²»®

Î×ÝÞêðððÜÎ

ÜÎêððð

Ü®«³

Î×ÝÞéêðð

ÌÒéêðð

̱²»®

Î×ÝÞéðððÜÎ

ÜÎéððð

Ü®«³

л® Þ®±¬¸»® ØÔó îîìðóîîìðÜóîîëðÜÒóîîéðÜÉå ÜÝÐó éðêðÜóéðêëÜÒå ÓÚÝóéíêðÒó ÓÚÝóéìêðÜÒóÓÚÝóéèêðÜÉ Ð»® Þ®±¬¸»® ØÔóîðíëóîðíëÎóîðíé л® Þ®±¬¸»® ØÔóîïìðóîïëðÒóîïéðÉå ÓÚÝóéíîðóéíìðóéììðÒóéèìðÉå ÜÝÐóéðíðó éðìðóéðìëÒ

ïîòððð îòêðð

°¦

ïîòððð

°¦

íòëðð

°¦

êòéðð

°¦

îðòððð

°¦

л® Þ®±¬¸»® ØÔó ëîððóëîìðóëîëðóëîéðóëîèð Í»®·»-å ÜÝÐó èðêðóèðêë Í»®·»-å ÓÚÝèìêðóÓÚÝèèêðóÓÚÝèêéðÜÒóÓÚÝèèéðÜÉ Í»®·»Ð»® Þ®±¬¸»® ØÔóíïìëóíïëðóëîððóëîìðóëîìðÔóëîëðÜÒóëîëðÜÒØÇóëîéðÜÒóëîéðÜÒ îÜÌóëîèðÜÉå ÜÝÐ èðêðóèðêëÜÒå ÓÚÝóèìêðÒóèêéðÜÒóèèêðÜÒóèèêðÒóèèéðÜÉó èèçðÜÉ

éòððð

°¦

îëòððð

°¦

л® Þ®±¬¸»® ØÔóëíìðÜóëíëðÜÒóëíéðÜÉóëíèðÜÒå ÜÝÐ èðéðÜóèðèðÜÒóèðèëÜÒå ÓÚÝ èíéðÜÒóèèèðÜÒóèèçðÜÉ

èòððð

°¦

îëòððð

°¦

л® Þ®±¬¸»® ØÔóïðíðóïîíðóïîìðóïîëðóïîéðÒóïììðóïìëðóïìéðÒå ÓÚÝ èëðóèíððó èëððóçêððóçéððÓÚÐ

êòððð

°¦

îðòððð

°¦

л® Þ®±¬¸»® ØÔóïêëðóïêéðÒóïèëðóïèéðÒóëðíðóëðìðóëðëðóëðéðÒå ÓÚÝ èìîðóèèîðÜóèèîðÜÒ

êòëðð

°¦

îðòððð

°¦

л® Þ®±¬¸»® ØÔó îîìðóîîìðÜóîîëðÜÒóîîéðÜÉå ÜÝÐó éðêðÜóéðêëÜÒå ÓÚÝóéíêðÒó ÓÚÝóéìêðÜÒóÓÚÝóéèêðÜÉ Ð»® Þ®±¬¸»® ØÔóëïíðóëïìðóëïìðÔóëïëðÜóëïëðÜÔÌóëïéðÜÒóëïéðÜÒÔÌå ÓÚÝèîîðó èììðóèììðÔÌóèèìðÜóèèìðÜÒ

Î×ÝÞéíðð

ÌÒéíðð

̱²»®

л® Þ®±¬¸»® ØÔóïêëðóïêéðÒóïèëðóïèéðÒóëðíðóëðìðóëðëðóëðéðÒå ÓÚÝ èìîðóèèîð Í»®·»-

íòíðð

°¦

Î×ÝÞèððð

ÌÒèððð

̱²»®

îòîðð

°¦

Î×ÝÞèðððÜÎ

ÜÎèððð

Ü®«³

л® Þ®±¬¸»® ÓÚÝóçðíðóçðéðóçïêðóçïèðóìèððóêèððóçêèðå ÜÝÐóïðððå ÐÐÚóîèððó îçðð

èòððð

°¦

Î×ÝÝíïð

ïìçïßððí

̱²»®

°¦

èìèçßððî øÛÐóîé÷

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÝßÒÚÈí

ïëëéßððí

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝßÒÚÈé

éêîïßððî

̱²»®

л® Ý¿²±² ÚÝóîðð óíððå Ûïê óÛíð óÛìðå ÐÝóíððóìððóéððóèððóçðð л® Ý¿²±² ÔÞÐóíððóíîððå Ô¿-»®Þ¿-» ÓÚóíîððóÓÚëêððóÓÚëééðå ׳¿¹»Ý´¿-- ÓÚó íïððóÓÚëëððóÓÚëêððóÓÚëéðð л® Ý¿²±² Ú¿¨ Ôíëðð×ÚóÔìðððóÔìððð×ÚóÔìëðð×ÚóÔîððóÔîëðóÔîêð×óÔîèðó ÔíððóÔíëðå Ó«´¬·ÐßÍÍ Ôêððð ÓÚÐóÔêð ÓÚÐóÔçð ÓÚРл® Ý¿²±² Ú¿¨ ÔîðððóÔîððð·óîððð·Ð

ìòððð

Î×ÝÝÛîé

ìòëðð

°¦

Î×ÝÝÔìðð

éèííßððî

̱²»®

л® Ý¿²±² Ú¿¨ ÔíèðóÔìððóÐÝÜíîðóÐÝÜíìð

íòëðð

°¦

Î×ÝÝÚÈïð

ðîêíÞððî

̱²»®

л® Ý¿²±² Ú¿¨ ÔïððóÔïîð

îòððð

°¦

Íðëðïêê

̱²»®

л® Û°-±² ÛÐÔ êîððóÛÐÔ êîððÒ

êòððð

°¦

Î×ÝÏêðß

ÝçéððßñÏíçêðß

̱²»®

ëòððð

°¦

Î×ÝÏêïß

ÝçéðïßñÏíçêïß

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÏêíß

ÝçéðíßñÏíçêíß

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÏêîß

ÝçéðîßñÏíçêîß

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝØêìÜÎ

ÝçéðìßñÏíçêìß

Ü®«³

îðòððð

°¦

Î×ÝÏððß

Ïêðððß

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÏðïß

Ïêððïß

̱²»®

îòððð

°¦

Î×ÝÏðíß

Ïêððíß

̱²»®

îòððð

°¦

Î×ÝÏðîß

Ïêððîß

̱²»®

îòððð

°¦

°»® Ý¿²±²

°»® Û°-±² Î×ÝÛðïêê

°»® ØРݱ´±®»

ëëê

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ïëððóïëððÔóïëððÔÈ·óîëððóîëððÔóîëððÍÛóîëððÒóîëððÌÒó îëëðÔóîëëðÔÒóîëëðÒóîèîðóîèìðå л® Ý¿²±² ÔÞÐóëîðð Í»®·»-

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ïêððóîêððÒóîêðëÜÒóîêðëÜÌÒå ÝÓïðïëÓÚÐóÝÓïðïéÓÚÐ


ݱ²-«³¿¾·´· ¿´¬»®²¿¬·ª· Ô¿-»® ó ͬ¿®´·²» ݱ¼ò

ηºòݱ¼òÑÛÓ

Ü«®¿¬¿ п¹ò

˳ª

Î×ÝÏëêð

Ïéëêðß

ݱ´±®»

Ì·°± ̱²»®

êòëðð

°¦

Î×ÝÏëêï

Ïéëêïß

̱²»®

íòëðð

°¦

Î×ÝÏëêí

Ïéëêíß

̱²»®

íòëðð

°¦

Î×ÝÏëêî

Ïéëêîß

̱²»®

íòëðð

°¦

Î×ÝÏéðß

Ïîêéðß

̱²»®

êòððð

°¦

Î×ÝÏéïß

Ïîêéïß

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÏéíß

Ïîêéíß

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÏéîß

Ïîêéîß

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÏìéðß

Ïêìéðß

̱²»®

êòððð

°¦

Î×ÝÏìéïß

Ïêìéïß

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÏìéíß

Ïêìéíß

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÏìéîß

Ïêìéîß

̱²»®

ìòððð

°¦

Î×ÝÏèïß

Ïéëèïß

̱²»®

êòððð

°¦

Î×ÝÏèíß

Ïéëèíß

̱²»®

êòððð

°¦

Î×ÝÏèîß

Ïéëèîß

̱²»®

êòððð

°¦

Î×ÝÝîðß

Ýçéîðß

̱²»®

çòððð

°¦

Î×ÝÝîïß

Ýçéîïß

̱²»®

èòððð

°¦

Î×ÝÝîíß

Ýçéîíß

̱²»®

èòððð

°¦

Î×ÝÝîîß

Ýçéîîß

̱²»®

èòððð

°¦

Î×ÝÏëðß

Ïëçëðß

̱²»®

ïïòððð

°¦

Î×ÝÏëïß

Ïëçëïß

̱²»®

ïðòððð

°¦

Î×ÝÏëíß

Ïëçëíß

̱²»®

ïðòððð

°¦

Î×ÝÏëîß

Ïëçëîß

̱²»®

ïðòððð

°¦

Î×ÝÏìêð

Ïêìêðß

̱²»®

ïîòððð

°¦

Î×ÝÏìêï

Ïêìêïß

̱²»®

ïîòððð

°¦

Î×ÝÏìêí

Ïêìêíß

̱²»®

ïîòððð

°¦

Î×ÝÏìêî

Ïêìêîß

̱²»®

ïîòððð

°¦

Î×ÝÝíðß

Ýçéíðß

̱²»®

ïíòððð

°¦

Î×ÝÝíïß

Ýçéíïß

̱²»®

ïîòððð

°¦

Î×ÝÝííß

Ýçéííß

̱²»®

ïîòððð

°¦

Î×ÝÝíîß

Ýçéíîß

̱²»®

ïîòððð

°¦

Î×ÝØëìð

ÝÞëìðß

̱²»®

îòîðð

°¦

Î×ÝØëìï

ÝÞëìïß

̱²»®

ïòìðð

°¦

Î×ÝØëìí

ÝÞëìíß

̱²»®

ïòìðð

°¦

Î×ÝØëìî

ÝÞëìîß

̱²»®

ïòìðð

°¦

Î×ÝØëíð

ÝÝëíðß

̱²»®

íòëðð

°¦

Î×ÝØëíï

ÝÝëíïß

̱²»®

°¦

Î×ÝØëíí

ÝÝëííß

̱²»®

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ÝÐîðîð Í»®·»-óÝÐîðîëÒóÝÐîðîëÜÒå ÝÓîíîð ÓÚÐóÝÓîíîðÈÚ× îòèðð ÓÚÐóÝÓîíîðÒ ÓÚÐóÝÓîíîðÒÚ ÓÚÐ îòèðð

Î×ÝØëíî

ÝÝëíîß

̱²»®

îòèðð

°¦

Î×ÝØîëðÈ

ÝÛîëðÈ

̱²»®

ïðòëðð

°¦

Î×ÝØîëïß

ÝÛîëïß

̱²»®

éòððð

°¦

Î×ÝØîëíß

ÝÛîëíß

̱²»®

éòððð

°¦

Î×ÝØîëîß

ÝÛîëîß

̱²»®

éòððð

°¦

Î×ÝØíîð

ÝÛíîðß

̱²»®

îòððð

°¦

Î×ÝØíîï

ÝÛíîïß

̱²»®

ïòíðð

°¦

Î×ÝØíîî

ÝÛíîíß

̱²»®

ïòíðð

°¦

Î×ÝØíîí

ÝÛíîîß

̱²»®

ïòíðð

°¦

èòëðð

°¦

éòððð

°¦

éòíðð

°¦

éòíðð

°¦

éòíðð

°¦

ïëòððð

°¦

Î×ÝØîêð

ÝÛîêðß

̱²»®

Î×ÝØéìð

ÝÛéìðß

̱²»®

Î×ÝØéìï

ÝÛéìïß

̱²»®

Î×ÝØéìí

ÝÛéìíß

̱²»®

Î×ÝØéìî

ÝÛéìîß

̱²»®

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ îéððóîéððÒóíðððóíðððÜÒóíðððÜÌÒóíðððÒ

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ íëððóíëððÒóíëëðóíëëðÒóíéððóíéððÜÒóíéððÜÌÒóíéððÒ Ð»® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ íëððóíëððÒóíëëðóíëëðÒ Ð»® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ íêððóíêððÜÒóíêððÒóíèððóíèððÜÒ©óíèððÜÌÒóíèððÒå ÝÐíëðëóÝÐíëðëÜÒóÝÐíëðëÒóÝÐíëðë¨ Ð»® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ íêððóíêððÜÒóíêððÒ

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ íèððóíèððÜÒóíèððÜÌÒóíèððÒå ÝÐíëðëóÝÐíëðëÜÒó ÝÐíëðëÒóÝÐíëðë¨

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ìêððóìêððÜÒóìêððÜÌÒóìêððØÜÒóìêððÒóìêïðÒóìêëð Í»®·»-

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ìéððóìéððÜÒóìéððÜÌÒóìéððÒóìéððÐØõ

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ìéíð ÓÚÐóìéíðÈ ÓÚÐóìéíðÈÓ ÓÚÐóìéíðÈÍ ÓÚÐóÝÓìéíð ÓÚÐóÝÓìéíðÚ ÓÚÐóÝÓìéíðÚÓ ÓÚÐóÝÓìéíðÚÍÕ ÓÚÐ

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ëëððóëëððÒóëëððÜÒóëëððÜÌÒóëëððØÜÒóëëëðÜÒó ëëëðÜÌØÒóëëëðóëëëðÜÌÒóëëëðØÜÒóëëëðÒå л® Ý¿²±² ÔÞÐóîéïðóîèïðóÝíëðð

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ÝÓïíïî ÓÚÐ óÝÓïíïî ÒÚ× ÓÚÐå ÝÐïîïð Í»®·»- óÝÐïîïíó ÝÐïîïë óÝÐïîïé óÝÐïëïð Í»®·»- óÝÐïëïëÒ óÝÐïëïèÒ

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ÝÐíëîëÈó ÝÐíëîëÒóÝÐíëîëÜÒóÝÓíëíðÚÍ ÓÚÐóÝÓíëíð ÓÚÐ

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ÝÐïëîëÒ óÝÐïëîëÒÉ óÝÓïìïëÚÒ óÝÓïìïëÚÒÉ

л® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ÝÐìðîëÜÒóÝÐìðîëÒóÝÐìëîëÜÒóÝÐìëîëÒóÝÐìëîëÈØå ÝÓìëìð ÓÚÐóÝÓìëìðÚ ÓÚÐóÝÓìëìðÚÍÕÓ ÓÚÐ

©Ð»® ØРݱ´±® Ô¿-»®Ö»¬ ÝÐëîîëóÝÐëîîëÜÒóÝÐëîîëÒ

°¦

°»® ØÐ Ó±²±½®±³¿¬·½± Î×ÝÝðçß

Ýíçðçß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ë-·óë-· ÓÈóë-· ÒÈóë-· Ó±°·»®óèðððóèðððÒóèðððÜÒå Ó±°·»® îìðå ×ÞÓ Ò»¬©±®µ îìóîìÐÍóìíîìå л® Ô»¨³¿®µ Ñ°¬®¿ Òå ÏÓÍ îìîëóîìîëÛÈóîìîëÚÈó ÐÍîìîë

Î×ÝÝðêß

Ýíçðêß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ëÔóëÔÚÍóêÔóêÍÛóêÔÈ×óêÈ×óêÔÍÛóíïððÍÛóíïððÈ×óíïëðÍÛóíïëðÈ×å л® îòëðð Ý¿²±² ÔÞÐóìêðóÔÞÐóìêëóÔÞÐóêêðóÔÞÐóßÈ

°¦

Î×ÝÝðíß

Ýíçðíß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ëÓÐóëÐóêÓÐóêÐóêÐÍÛóêÐÈ×

ìòððð

°¦

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ïðïðóïðïîóïðïëóïðïèóïðîðóïðîîóïðîîÒóïðîîÒÉóíðïëóíðîðóíðíðó îòððð íðëðóíðëîóíðëëóÓïíïçÚ ÓÚÐóÓïððë ÓÚÐ

°¦

Î×ÝÏïîß

Ïîêïîß

Î×ÝÝçîß

Ýìðçîß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ïïððóïïððÍÛóïïððßÍÛóïïððÈ·óïïððßÈ·óïïððßóíîððóíîððÓÚÐó íîðð-»óíîððÓå л® Ý¿²±² ÔÞÐóïïïðóïïïðÍÛóïïîðóîîÈóîëðóíëðóèððóèïð

îòëðð

°¦

Î×ÝÏîìß

Ïîêîìß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ïïëð Í»®·»-

îòëðð

°¦

Î×ÝÝïëÈ

ÝéïïëÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ïðððóïîððóïîððÒóïîðð-»óïîîðóïîîð-»

íòëðð

°¦

Î×ÝÏïíÈÝ

ÏîêïíÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ïíððóïíððÒ

ìòððð

°¦

Î×ÝÏìçß

Ïëçìçß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ïïêðóïíîðóïíîðÒóïíîðÒÉóïíîðÌÒ

îòëðð

°¦

Î×ÝÏìçÈ

ÏëçìçÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ïíîðóïíîðÒóïíîðÒÉóïíîðÌÒ

êòððð

°¦

ëëé


ݱ²-«³¿¾·´· ¿´¬»®²¿¬·ª· Ô¿-»® ó ͬ¿®´·²» ݱ¼ò

ηºòݱ¼òÑÛÓ

ݱ´±®»

Ì·°±

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@ л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ îïððóîïðð-»óîïðð¨·óîïððÓóîïððÌÒóîîððÜóîîððÜÒóîîððÜÌó îîððÜÌÒå л® Ý¿²±² ÔÞÐóïðððóïíïðóíîÈóìéð л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ îíððóîíððÜóîíððÜÒóîíððÜÌÒóîíððÔóîíððÒ

Ü«®¿¬¿

˳ª

ëòððð

°¦

êòððð

°¦

ïîòððð

°¦

ïðòððð

°¦

ïðòððð

°¦

Î×ÝÝçêß

Ýìðçêß

̱²»®

Î×ÝÏïðßÝ

Ïîêïðß

̱²»®

Î×ÝÏïïÈ

ÏêëïïÈ

̱²»®

Î×ÝÝîéÈ

ÝìïîéÈ

̱²»®

Î×ÝÝêïÈÝ

ÝèðêïÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ îìïðóîìîðóîìîðÜóîìîðÜÒóîìîðÒóîìíðóîìíðÜÌÒóîìíðÌóîìíðÒ Ð»® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ìðððÒóìðððÌóìðððÌÒóìððð-»óìðëðóìðëðÒóìðëðÌóìðëðÌÒó ìðëð-»å л® Ý¿²±² ÔÞÐóïéêðóïéêð»óëî¨å Þ®±¬¸»® ØÔóîìêðóØÔóîìêðÒ Ð»® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ìïððóìïððÜÒóìïððÒóìïððÌÒóìïððÜÌÒóìïðð ÓÚÐ

Î×ÝÏíèß

Ïïííèß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ìîððóìîððÜÌÒóìîððÜÌÒÍóìîððÜÌÒÍÔóìîððÒóìîððÌÒ

ïîòððð

°¦

îðòððð

°¦

ïèòððð

°¦

ïðòððð

°¦

îðòððð

°¦

íðòððð

°¦

ïëòððð

°¦

Î×ÝÏìîÈ

ÏëçìîÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ìîëðóìîëðÜÌÒóìîëðÜÌÒÍÔóìîëðÒóìîëðÌÒóìíëðóìíëðÜÌÒó ìíëðÜÌÒÍÔóìíëðÒóìíëðÌÒ

Î×ÝÏíç

Ïïííçß

̱²»®

Î×ÝÝîçÈ

ÝìïîçÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ìíððóìíððÜÌÒóìíððÜÌÒÍóìíððÜÌÒÍÔóìíððÒóìíððÌÒ Ð»® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ëðððóëðððÒóëðððÙÒóëïððóëïððÜÌÒóëïððÌÒå л® Ý¿²±² ׳¿¹»Ý´¿-- îîððóîîïðóîîîðóîîëðå л® Ý¿²±² ÔÞÐóïêïðóïêîðóïèïðóïèîðó êîÈóèìðóèëðóèéðóèèðóçïð

Î×ÝÝèîÈ

ÝìïèîÈ

̱²»®

Î×ÝÝìíÈ

ÝèëìíÈ

̱²»®

Î×ÝØéðß

Ïéëéðß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ çðððóçðððÜÒóçðððØÒÍóçðððÓÚÐóçðððÒóçðìðóçðìðÒóçðìðÜÒó çðìðÓÚÐóçðëðóçðëðÒóçðëðÜÒóçðëðÓÚРл® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ Óëðîë ÓÚÐóÓëðíëÈ óÓëðíëÈÍóÓëðíëÈ ÓÚÐóÓëðíëÈÍ ÓÚÐ

Î×ÝØìíë

ÝÞìíëß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ÐïððîóÐïððíóÐïððìóÐïððëóÐïððêóÐïððç

ïòëðð

°¦

Î×ÝØìíê

ÝÞìíêß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ÐïëðëóÐïëðëÒóÓïëîîÒóÓïëîîÒ ÓÚÐóÓïëîîÒÚóÓïëîîÒÚ ÓÚÐ

îòððð

°¦

Î×ÝÏëëíÈ

ÏéëëíÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ÐîðïëóÐîðïëÜÒóÐîðïëÈóÐîðïëÜóÐîðïëÒ

éòððð

°¦

Î×ÝØëðë

ÝÛëðëß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ÐîðíëóÐîðíëÒóÐîðëëÜóÐîðëëÜÒ

îòíðð

°¦

Î×ÝØëðëÈ

ÝÛëðëÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ÐîðëëÜóÐîðëëÜÒ

êòëðð

°¦

Î×ÝØîëëß

ÝÛîëëß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ Ðíðïð Í»®·»-óÐíðïëóÐíðïëÜóÐíðïëÜÒóÐíðïëÈóÐíðïê

êòððð

°¦

Î×ÝØîëëÈ

ÝÛîëëÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ Ðíðïð Í»®·»-óÐíðïëóÐíðïëÜóÐíðïëÜÒóÐíðïëÈóÐíðïê

ïîòððð

°¦

Î×ÝØîéè

ÝÛîéèß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ÐïëêêóÐïêðêÜÒóÓïëíêÜÒÚ ÓÚÐ

îòïðð

°¦

Î×ÝØîèë

ÝÛîèëß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ÐïïðîóÐïïðîÉóÓïîïîÒÚ ÓÚÐóÓïîïéÒÚÉ ÓÚÐóÓïïíîÓÚÐ

ïòêðð

°¦

Î×ÝÏëëïÈ

ÏéëëïÈ

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ÐíððëóÐíððëÜÒóÐíððëÒóÐíððëÜóÐíððëÈóÓíðîéÓÚÐóÓíðîéÈ ÓÚÐóÓíðíë ÓÚÐóÓíðíëÈÍ ÓÚÐ

ïíòððð

°¦

ÝÝíêìß

̱²»®

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ ÐìðïìóÐìðïìÒóÐìðïìÜÒóÐìðïëóÐìðïëÒóÐìðïëÜÒóÐìðïëÈóÐìëïëÒó ïðòððð ÐìëïëÌÒóÐìëïëÈóÐìëïëÈÓ

°¦

éëÐêçêð

̱²»®

л® ×ÞÓ ×²º±°®·²¬ ïëíîóïëëîóïëéðóïëéî Í»®·»-óïêëð ÓÚÐ

°¦

Î×ÝÔÛîíî

îìðïêÍÛ

̱²»®

Ý¿®¬«½½·¿ ®·½±-¬®«·¬¿ °»® л® Ô»¨³¿®µ ÛîíðóÛîíîóÛîíîÌóÛîíìóÛîíìÒóÛîíìÌÒóÛîíèó êòððð ÛîìðóÛîìðÒóÛîìðÌóÛííðóÛííîÒóÛííîÌÒóÛíìðóÛíìîÒóÛíìîÒ

°¦

Î×ÝÔÛîêð

ÛîêðßïïÛ

̱²»®

л® Ô»¨³¿®µ ÛîêðóÛîêðÜóÛîêðÜÒóÛíêðÜóÛíêðÜÒóÛìêðÜÒóÛìêðÜÉóÛìêðÜÌÒ

íòëðð

°¦

Î×ÝÔÛíêð

ÛíêðØîïÛ

̱²»®

л® Ô»¨³¿®µ ÛíêðÜóÛíêðÜÒóÛìêðÜÒóÛìêðÜÉóÛìêðÜÌÒ

çòððð

°¦

Î×ÝÔÛìêð

ÛìêðÈïïÛ

̱²»®

л® Ô»¨³¿®µ ÛìêðÜÒóÛìêðÜÉ

ïëòððð

°¦

Î×ÝÔÛîëð

ÛîëðßïïÛ

̱²»®

л® Ô»¨³¿®µ ÛîëðÜóÛíëðÜóÛíëîÜ

íòëðð

°¦

Î×ÝÌíïð

ïíÌðïðï

̱²»®

л® Ô»¨³¿®µ Ñ°¬®¿ ÛíïðóÛíïîóÛíïîÔ

êòððð

°¦

Î×ÝÌêíð

ïîßéíêî

̱²»®

л® Ô»¨³¿®µ ÌêíðóÌêíîóÌêíìóÈêíð ÓÚÐóÈêíî ÓÚÐóÈêíì ÓÚÐ Í»®·»-

îïòððð

°¦

Î×ÝÌêìð

êìðíêØÛ

̱²»®

л® Ô»¨³¿®µ ÌêìðóÌêìîóÌêììóÈêìîóÈêììóÈêìê Í»®·»-

îïòððð

°¦

Î×ÝÔÛíëð

ÛíëîØïïß

̱²»®

л® Ô»¨³¿®µ ÛíëðÜóÛíëîÜ

çòððð

°¦

Î×ÝÔÛìëð

ÛìëðØîïÛ

̱²»®

л® Ô»¨³¿®µ ÛìëðÜÒ

ïïòððð

°¦

Î×ÝÑÕíìëðØÝÞÕ

ìíìëçííî

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÑÕíìëðØÝÝ

ìíìëçííï

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÑÕíìëðØÝÓ

ìíìëçííð

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÑÕíìëðØÝÇ

ìíìëçíîç

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÑÕíëîðØÝÞÕ

ìíìëçíîì

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÑÕÝíëíðØÝÝ

ìíìëçíéï

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÑÕÝíëíðØÝÓ

ìíìëçíéð

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÑÕÝíëíðØÝÇ

ìíìëçíêç

̱²»®

îòëðð

°¦

Î×ÝÑ��ëêððÞÕ

ìííîììðè

̱²»®

êòððð

°¦

Î×ÝÑÕëêððÝ

ìííèïçðé

̱²»®

îòððð

°¦

Î×ÝÑÕëêððÓ

ìííèïçðê

̱²»®

îòððð

°¦

Î×ÝÑÕëêððÇ

ìííèïçðë

̱²»®

îòððð

°¦

Î×ÝÑÕëèëðÞÕ

ìíèêëéîì

̱²»®

èòððð

°¦

Î×ÝÑÕëèëðÝ

ìíèêëéîí

̱²»®

êòððð

°¦

Î×ÝÑÕëèëðÓ

ìíèêëéîî

̱²»®

êòððð

°¦

Î×ÝÑÕëèëðÇ

ìíèêëéîï

̱²»®

êòððð

°¦

Î×ÝÑÕíîððÞ

ìíðíìèðè

̱²»®

л® ÑÕ× ÝíïððóÝíîððóÝíîððÒ

íòððð

°¦

Î×ÝÑÕëïððÞ

ìîïîéìðè

̱²»®

л® ÑÕ× ÝëïððÒóÝëïëðÒóÝëîððÒóÝëíððÒóÝëìðð Í»®·»-óÝëëïðÓÚÐ

ëòððð

°¦

ËÙííëð

̱²»®

л® п²¿-±²·½ п²¿º¿¨ ËÚóëèëóËÚóëçðóËÚóëçë

éòëðð

°¦

Î×ÝÌÕïé

ÌÕóïé

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóïððð óïðððõóïðïðóïðëð

êòððð

°¦

Î×ÝÌÕïè

ÌÕóïè

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóïðïèÓÚÐóïðîðóïðîðÜóïïïèÓÚÐ

éòîðð

°¦

Î×ÝÌÕëë

ÌÕóëë

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóïçîðóïçîðÜóïçîðÒóïçîðÜÒ

ïëòððð

°¦

Î×ÝØíêì

л® ØÐ Ô¿-»®Ö»¬ èïððóèïððÒóèïððÜÒóèïëðóèïëðÒóèïëðÜÒóèïëðØÒóèïëðÓÚÐå Ó±°·»® íîð Ò»¬©±®µ ݱ°·»®å л® Ý¿²±² ׳¿¹»Ý´¿-- ìðððóìðððÚóìðððÛÜå л® Ý¿²±² ÔÞÐóïçïðóíîêðóéîÈóçëð

°»® ×ÞÓ Í«°°´·»Î×Ý×ïëíî

îïòððð

°»® Ô»¨³¿®µ

°»® ÑÕ× Ý±´±®· л® ÑÕ× ÝííððÒóÝíìððÒóÝíìëðóÝíêððÒ

л® ÑÕ× ÝíëîðÓÚÐóÝíëíðÓÚÐå ÓÝíëðóÓÝíêð

л® ÑÕ× ÝëêððÒóÝëêððÜÒóÝëéððÒóÝëéððÜÒ

л® ÑÕ× ÝëèëðÒóÝëèëðÜÒóÝëçëðÒóÝëçëðÜÒóÝëçëðÜÌÒóÝëçëðÝÜÌÒ

°»® п²¿-±²·½ Î×ÝËÙííëð

°»® Õ§±½»®¿

ëëè


ݱ²-«³¿¾·´· ¿´¬»®²¿¬·ª· Ô¿-»® ó ͬ¿®´·²» ݱ¼ò

ηºòݱ¼òÑÛÓ

Ì·°±

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

Ü«®¿¬¿

˳ª

Î×ÝÌÕïïð

ÌÕóïïð

ݱ´±®»

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóéîðóèîðóçîðóïðïêÓÚÐóïïïêÓÚÐ

êòððð

°¦

Î×ÝÌÕïîð

ÌÕóïîð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóïðíðÜóïðíðÜÒ

éòîðð

°¦

Î×ÝÌÕïíð

ÌÕóïíð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóïíððÜ

éòîðð

°¦

Î×ÝÌÕïìð

ÌÕóïìð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóïïððóïïððÒ

ìòððð

°¦

Î×ÝÌÕïêð

ÌÕóïêð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóïïîðÜóïïîðÜÒ

îòëðð

°¦

Î×ÝÌÕïéð

ÌÕóïéð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóïíîðÜóïíîðÜÒóïíéðÜÒ

éòîðð

°¦

Î×ÝÌÕíïð

ÌÕóíïð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóîðððóîðððÜÒóîðððÜÌÒ

ïëòððð

°¦

Î×ÝÌÕíîð

ÌÕóíîð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóíçððóíçððÜÒóíçððÜÌÒ

ïëòððð

°¦

Î×ÝÌÕííð

ÌÕóííð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóìðððÜÒóìðððÜÌÒ

îðòððð

°¦

Î×ÝÌÕíìð

ÌÕóíìð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóîðîðÜóîðîðÜÒ

ïîòððð

°¦

Î×ÝÌÕíëð

ÌÕóíëð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóíçîðÜóíçîðÜÒ

ïëòððð

°¦

Î×ÝÌÕíêð

ÌÕóíêð

̱²»®

л® Õ§±½»®¿ ÚÍóìðîðÜÒ

îðòððð

°¦

Î×ÝÍíððÞÕ

ÝÔÐóÕíððß

̱²»®

îòððð

°¦

Î×ÝÍíððÝ

ÝÔÐóÝíððß

̱²»®

ïòððð

°¦

Î×ÝÍíððÓ

ÝÔÐóÓíððß

̱²»®

ïòððð

°¦

Î×ÝÍíððÇ

ÝÔÐóÇíððß

̱²»®

ïòððð

°¦

Î×ÝÍíïðÞÕ

ÝÔÌóÕìðçîÍ

̱²»®

ïòëðð

°¦

Î×ÝÍíïðÝ

ÝÔÌóÝìðçîÍ

̱²»®

°¦

Î×ÝÍíïðÓ

ÝÔÌóÓìðçîÍ

̱²»®

Î×ÝÍíïðÇ

ÝÔÌóÇìðçîÍ

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÝÔÐóíïðóÝÔÐóíïðÒóÝÔÐóíïðÒÕóÝÔÐóíïðÕóÝÔÐóíïëóÝÔÐóíïëÝÔÈóÝÔÐó ïòððð íïëÒóÝÔÐóíïëÕóÝÔÐóíïëÉóÝÔÐóíïëÉÕóÝÔÈóíïéðÚÒóÝÔÈóíïéëóÝÔÈóíïéëÚÒóÝÔÈó ïòððð íïéëÚÉóÝÔÈóíïéëÒ ïòððð

°»® Í¿³-«²¹ ݱ´±®» л® Í¿³-«²¹ ÝÔÐóíððóÝÔÐóíððÒóÝÔÈóîïêðÒóÝÔÈóíïêðÚÒ

°¦ °¦

°»® Í¿³-«²¹ Ó±²±½®±³¿¬·½¿ Î×ÝÍïîïð

ÓÔïîïðÜíñÍÛÛ

̱²»®

Î×ÝÍïêïð

ÓÔïêïðÜîñÍÛÛ

̱²»®

Î×ÝÍïëïð

ÓÔïéïðÜíñÍÛÛ

̱²»®

Î×ÝÍîîëð

ÓÔîîëðÜëñÍÛÛ

Î×ÝÍîèëðØÝ

ÓÔóÜîèëðÞ

Î×ÝÍíðëð

л® Í¿³-«²¹ ÓÔóèðèóïðïðóïðîðÓóïîïðóïîîðÓóïîëðóïìíðå ÍÚóëïëóÍÚóëíðóÍÚó ëíïÐóÍÚóëíëÛóÍÚóëïððóÍÚóëïððÐå ÓÍÇÍóëïðð°å È»®±¨ и¿-»® íïïðóíîïðå л® Ô»¨³¿®µ Ûîïð

íòððð

°¦ °¦

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÓÔóïêïðóîðïðóîðïðÎóîëïðóîëéðóîëéïÒå ÍÝÈóìíîïó ìëîïÚå Ü»´´ ïïððó íòððð ïïïðå È»®±¨ и¿-»® íïïéóíïîîóíïîìóíïîë л® Í¿³-«²¹ ÓÔóïëïðóïëîðóïëîðÐóïéïðóïéìðóïéëðå ÍÝÈóìðïêóÍÝÈóìïððóÍÝÈó ìïïêóÍÝÈóìîïêóÍÝÈóìîïêÚå ÍÚóëêðóÍÚóëêëÐóÍÚóéëðóÍÚóéëëÐå ÓÍÇÍóéëðóÓÍÇÍó íòððð éëðÐå л® Ô»¨³¿®µ Èîïëå η½±¸ ßÝïðìå È»®±¨ и¿-»® íïïëóíïïêóíïîðóíïîïóíïíðå ɱ®µÝ»²¬®» ÐÛïê л® Í¿³-«²¹ ÓÔóîîëðóîîëïÒóîîëïÒÐóîîëïÉ ëòððð

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÓÔóîèëðÜóîèëïÒÜ

ëòððð

°¦

ÓÔóÜíðëðÞ

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÓÔóíðëðóíðëï

èòððð

°¦

Î×ÝÍíìéðØÝ

ÓÔóÜíìéðÞ

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÓÔóíìéðóíìéðÜóíìéðÒÜóíìéïóíìéïÜóíìéïÒÜ

ïðòððð

°¦

Î×ÝÍïêêð

ÓÔÌóÜïðìîÍñÛÔÍ

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÓÔóïêêðóïêêëóïêéðóïèêëóïèêëÉå ÍÝÈóíîðëóíîðëÉ

ïòëðð

°¦

Î×ÝÍíéïð

ÓÔÌóÜîðëÛñÛÔÍ

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÓÔóíéïðÜóíéïðÒÜå ÍÝÈóëéíéÚÉ

ïðòððð

°¦

Î×ÝÍííïðØÝ

ÓÔÌóÜîðëÔñÛÔÍ

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÓÔóííïðÜóííïðÒÜóíéïðÜóíéïðÒÜå ÍÝÈóìèííÚÜóìèííÚÎóëéíéÚÉ

ëòððð

°¦

Î×ÝÍëêíëØÝ

ÓÔÌóÜîðèëÔñÛÔÍ

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÍÝÈóëêíëÚÒóëèíëÚÒ

ïðòððð

°¦

Î×ÝÍìèîìØÝ

ÓÔÌóÜîðçîÔ

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÍÝÈóìèîìóìèîìÚÒóìèîìÚÈóìèîèóìèîèÚÒóìèîèÚÈå ÓÔóîèëëÒÜ

ëòððð

°¦

Î×ÝÍìëîðØÝ

ÍÝÈóìéîðÜë

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÍÝÈóìëîðóìéîðóìéîðÚóìéîðÚÒ

ëòððð

°¦

Î×ÝÍìîðð

ÍÝÈóÜìîððß

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÍÝÈóìîðð

íòððð

°¦

Î×ÝÍëëíðØÝ

ÍÝÈóÜëëíðÞ

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÍÝÈóëëíðÚÒ

èòððð

°¦

Î×ÝÍëïðð

ÍÚëïððÜí

̱²»®

л® Í¿³-«²¹ ÍÚëïðð Í»®·»-óÍÚóëïëóÍÚóëíðóÍÚóëíï

îòëðð

°¦

°¦ °¦


Õ·¬ ¼· ³¿²«¬»²¦·±²» °»® Ô¿-»®

ØÐ ó ÚËÍÑÎ× Û Õ×Ì Ü× ÓßÒËÌÛÒÆ×ÑÒÛ Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Ì·°±

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

˳ª

ØÐÝìïçèß

Ýìïçèß

Ú«-»®

ÔÖóìëððñÔÖìëëð ¿²¼ Ý¿²±² ÝÔÞÐóìêð ó îîðÊ øïððµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÝçïëíß

Ýçïëíß

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÔÖóçðððñÔÖóçðìðñÔÖçðëð ó îîðÊ øíëðµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÝçéíìÞ

ÝçéíìÞ

Ì®¿²-º»®Õ·¬

ÔÖóëëððñÔÖëëëð ó îîðÊ øïîðµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÝçéíêß

Ýçéíêß

Ú«-»®

ÔÖóëëððñÔÖëëëð ó îîðÊ øïëðµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÝÞíèçß

ÝÞíèçß

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÔÖóÐìðïìñÔÖóÐìðïëñÔÖóÐìëïë ó îîðÊ ó øîîëµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÝÞìëèß

ÝÞìëèß

Ú«-»®

ÝÔÖóÝÓêðíðñÝÔÖÝÓêðìðñÝÔÖóÝÐêðïë ó îîðÊ øïððµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÝÛîìéß

ÝÛîìéß

Ú«-»®

ÝÔÖóÝÓìëìðñÝÔÖóÝÐìðîëñÝÔÖóÝÐìëîðñÝÔÖóÝÐìëîë ó îîðÊ øïëðµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÏîìíðß

Ïîìíðß

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÔÖóìîðð ó îîðÊ øîððµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÏíêëêß

Ïíêëêß

Ú«-»®

°¦

ØÐÏíçêìß

Ïíçêìß

Ü®«³Ë²·¬

ØÐÏíçèëß

Ïíçèëß

Ú«-»®

ÝÔÖóíëððñÝÔÖóîëëðñÝÔÖóíéðð ó îîðÊ øêðµ°¿¹ò÷ ÔÖóîðððñÔÖóîèìðñÝÔÖóîëëðñÝÔÖóîèððñÝÔÖóîèîðñÝÔÖóîèìð ß²¼ Ý¿²±² ÔÞÐóëîðð ó îîðÊ øîðµ°¿¹ò÷ ÝÔÖóëëëð ó îîðÊ øïëðµ°¿¹ò÷

ØÐÏéëðíß

Ïéëðíß

Ú«-»®

ÝÔÖóìéððñÝÔÖóìéíðñÝÔÖóÝÐìððë ó îîðÊ øïëðµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÏéëðìß

Ïéëðìß

׳¿¹»Ì®¿²-º»®¬Õ·¬

ÝÔÖóìéððñÝÔÖóìéíðñÝÔÖóÝÐìððë ó îîðÊøïîðµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÏéèííß

Ïéèííß

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÔÖóÓëðîëñÔÖóÓëðíë ó îîðÊ øîððµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÎÙëëðêìíìðÝÒ

ÎÙëóëðêìóíìðÝÒ

Ú«-»®

ÔÖóìïðð ó îîðÊ

°¦

ØÐÏíêééß

Ïíêééß

Ú«-»®

ÔÖóìêïðñÔÖóìêëð ó îîðÊ øïëðµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÎÓïïèîïîìðÝÒ

ÎÓïóïèîïóîìðÝÒ

Ú«-»®

ÝÔÖóïêððñÝÔÖóîêððñÝÔÖóîêðë øÒÑÒ ÜËÐÔÛÈ÷ ó îîðÊ

°¦

ØÐÎÓïîéêìðîðÝÒ

ÎÓïóîéêìóðîðÝÒ

Ú«-»®

ÝÔÖóîéððñÝÔÖóíðððñÝÔÖóíêððñÝÔÖóíèððñÝÔÖóÝÐíëðë ó îîðÊ

°¦

ØÐÎÓïíéêïðððÝÒ

ÎÓïóíéêïóðððÝÒ

Ú«-»®

ÔÖóíððëñÔÖóÓíðîéñÔÖóÓíðíëñÔÖóÐíððë ó îîðÊ øïëðµ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÎÓïìîìèðîðÝÒ

ÎÓïóìîìèóðîðÝÒ

Ú«-»®

ÔÖóÓîéîéñÔÖóÐîðïìñÔÖóÐîðïë ó îîðÊ

°¦

ØÐÝèðëèß

Ýèðëèß

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÔÖóìïðð ó îîðÊøîðÕ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÝçéðìß

Ýçéðìß

׳¿¹»Ü®«³ñÌ®¿²-º»®¬Õ·¬

ÝÔÖóïëððñÝÔÖìëððñÝÔÖóìëëð ó îîðÊ øîðÕ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÝçéîêß

Ýçéîêß

Ú«-»®

ÝÔÖóìêðð ¿²¼ Ý¿²±² ÔÞÐóèðð ó îîðÊ øïëðÕ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÝÛëðêß

ÝÛëðêß

Ú«-»®

ÝÔÖóÝÓíëíðñÝÔÖóÝÐíëîë ÝÔÖóÓëëï ó îîðÊ øïðÕ°¿¹ò÷

°¦

ØÐØíçèðóêðððî

Øíçèðóêðððî

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÔÖóîìððñÔÖóîìïðñÔÖóîìîðñÔÖóîìíð ó îîðÊ øîððÕ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÏëìîîß

Ïëìîîß

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÔÖóìîëðñÔÖìíëð ó îîðÊ øîîëÕ°¿¹ò÷

°¦

ØÐÎÓïððïóîíðÝÒ

ÎÓïóððïìóîíðÝÒ

Ú«-»®

ÔÖóìîðð ó îîðÊ

°¦

ØÐÎÓïïðèóðçðÝÒ

ÎÓïóïðèíóðçðÝÒ

Ú«-»®

ÔÖóìîìðñÔÖóìîëðñÔÖóìíëð ó îîðÊ

°¦

ØÐÎÓïïëíéðëðÝÒ

ÎÓïóïëíéóðëðÝÒ

Ú«-»®

ÔÖóîìððñÔÖóîìïðñÔÖóîìîðñÔÖóîìíð ó îîðÊ

°¦

°¦ °¦

ÔÛÈÓßÎÕ ó Óß×ÒÌÛÒßÒÝÛ Õ×Ì Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Ì·°±

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

˳ª

×ÞÓìðÈðïðï

ìðÈðïðï

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÌêìðñÌêìîñÌêììñÌêìêñÈêìîñÈêììñÈêìê ¿²¼ ×ÞÓñÔÛÒÑÊÑ ×²º±°®·²¬ ïëëîñïëéî ó îîðÊ øíððµ°¿¹ò÷

°¦

×ÞÓìðÈíëéð

ìðÈíëéð

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÝëîðñÝëîîñÝëîìñÝëíðñÝëíîñÝëíì ¿²¼ ײº±°®·²¬ ïëíìñïêïìñïêíì ó îîðÊ øïîðµ°¿¹ò÷

°¦

×ÞÓìðÈìéêë

ìðÈìéêë

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÌêëðñÌêëîñÌêëìñÌêëêñÈêëïñÈêëîñÈêëìñÈêëêñÈêëè ó îîðÊ øíððµ°¿¹ò÷

°¦

×ÞÓìðÈëíìë

ìðÈëíìë

Ó¿·²¬»²¿²½»Õ·¬

ÛîêðñÛíêðñÛìêðñÈîêìñÈíêíñÈíêìñÈìêìñÈìêê ó îîðÊ øìððµ°¿¹ò÷

°¦

ÍßÓÍËÒÙ ó Õ×Ì Ü× ÓßÒËÌÛÒÆ×ÑÒÛ Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Ì·°±

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

˳ª

ÍßÓÖÝçïóððçîìß

ÖÝçïóððçîìß

Ú«-»®

ÍÝÈóëïíëÒÜñëèíëÚÒñëçíëÚÒ

°¦

ÍßÓÖÝçïóððçêêß

ÖÝçïóððçêêß

Ú«-»®

ÍßÓÍËÒÙ Ú«-»® º±® ó ÍÝÈóêïîîñêîîðñêíîðñêíîî

°¦

ÍßÓÖÝçïóððçéïß

ÖÝçïóððçéïß

Ú«-»®

ÝÔÐóêîðÒÜñÝÔÈóêîîðÚÈ

°¦

ÍßÓÖÝçïóððçéèß

ÖÝçïóððçéèß

Ú«-»®

ÝÔÐóíîðñíîë ÝÔÈóíïèë

°¦

ÍßÓÖÝçïóðïððìß

ÖÝçïóðïððìß

Ú«-»®

ÍÝÈóìèîèÚÒ ÍÝÈóìèîì ÍÛÝ ÕÑÎ

°¦

ÍßÓÖÝçêóðîêçíÜ

ÖÝçêóðîêçíÜ

Ú«-»®

ÓÔóîëëðñîëëï

°¦

ÍßÓÖÝçêóðîèïíß

ÖÝçêóðîèïíß

Ú«-»®

ÍÚóëêðñëêëÐñÍÝÈóìïïêñìîïê

°¦

ÍßÓÖÝçêóðíêðçß

ÖÝçêóðíêðçß

Ú«-»®

ÝÔÐóíðð ÝÔÈóîïêð

°¦

ÍßÓÖÝçêóðíèððß

ÖÝçêóðíèððß

Ú«-»®

ÍÝÈóëëíðÚÒ

°¦

ÍßÓÖÝçêóðíçëéÞ

ÖÝçêóðíçëéÞ

Ú«-»®

ÓÔóìëëðñìëëï

°¦

ÍßÓÖÝçêóðìíèçÞ

ÖÝçêóðìíèçÞ

Ú«-»®

ÓÔóíðëðñíðëï

°¦

ÍßÓÖÝçêóðìëíëß

ÖÝçêóðìëíëß

Ú«-»®

ÍßÓÍËÒÙ Ú«-»® º±® ó ÓÔóíìéðñíìéï

°¦

ÍßÓÖÝçêóðìëìëß

ÖÝçêóðìëìëß

Ú«-»®

ÝÔÐóêïðñÝÔÈóêîððñêîïðÚÒñÚÈ

°¦

ÈÛÎÑÈ ó Õ×Ì Ü× ÓßÒËÌÛÒÆ×ÑÒÛ Ý±¼ò

ηºò ß®¬ò

Ì·°±

ݱ³°¿¬·¾·´·¬@

˳ª

ÈÛÎêéêÕðëíêð

êéêÕðëíêð

׳¿¹·²¹ «²·¬

ÐØßÍÛÎ êïîèñêïìðñêïîëñêïíðñ ɱ®µ½»²¬®» êëðë

°¦

ëêï


014 - Hardware e consumabili