Page 1

Transportinstruktioner


Bring Frigoscandia Inrikes utför tempererade transporter ter av livsmedel i Sverige. ods Vårt uppdrag är att transportera Ert, våra kunders, gods på ett säkert och effektivt sätt, i rätt temperatur, med hög kvalitet, enligt gällande regelverk och till avtalade priser. Vårt ansvar som transportör regleras i våra Transportvillkor, NSAB och i vårt avtal med Er som kund. I detta material presenteras viktig information, regler och krav som skapar förutsättningar för Bring Frigoscandia att utföra uppdragen på ett korrekt och kvalitativt sätt.

3

Innehåll:

Sida

Volym, Vikt Emballering, Pallläggning Kolli, Hantering Märkning Dokument, Fraktsedel Temperatur PÖS-Pallöverföringssystem

4 5 6 7 8-9 10 11


Volym, Vikt Beräkning av pallplats, volym och vikt för olika godsdimensioner Längd (m)

Bredd (m)

Höjd (m) max

Volym (m3)

Skrymmevikt (kg)

Pallplats

Pallplats

1,2

0,8

2,5

2,4

740

1,00

Pall, låg

1,2

0,8

1,25

1,2

740

1,00

1,2

0,8

1,25

1,2

370

0,50

Pall, hög

1,2

0,8

1,75

1,68

740

1,00

Halvpall, låg

0,8

0,6

1,25

0,6

370

0,50

0,8

0,6

1,25

0,6

185

0,25

Halvpall, hög

0,8

0,6

1,75

0,84

370

0,50

Sjöpall, låg

1,2

1

1,25

1,5

925

1,25

1,2

1

1,25

1,5

463

0,63

Sjöpall, hög

1,2

1

1,75

2,1

925

1,25

Rullcontainer

0,8

0,7

1,59

0,89

432

0,58

Kollityp

Pall, låg

Halvpall, låg

Dubbelställning

JA

JA

Höjd: Standard lågpall Max. 1,25 m Standard högpall Max. 1,75 m

Längd: 1,2 m Bredd: 0,8 m Sjöpall, låg

JA

Transport av kolli med annan godsvolym som t ex... • lösa kolli • ej pallagt gods • kolli med mått som avviker från standardmått sker alltid efter separat överenskommelse med Bring Frigoscandia vid bokningstillfället eller enligt avtal och utförs enligt separata villkor och transportinstruktioner.

4


Emballering, Palläggning Emballeringen... • är det material (förpackningsmaterial, e.dyl.) som skyddar varan från yttre påverkan under transport. • skall vara så beskaffad att den klarar att motstå de påfrestningar som den utsätts för vid normal hantering i transportkedjan (lastning, lossning, terminalhantering, transport). • måste klara att bära upp transportkollits egen vikt under hela transportkedjan.

Palläggning av gods... • möjliggör hantering med truck vilket är en förutsättning för hanteringen av stora volymer och stor vikt. • skall göras på pall som uppfyller krav på kvalitet och bärighet för hantering. • skall göras med hänsyn tagen till transportförutsättningarna Om godset är högt staplat eller ostadigt och risk finns för ”svaj” under hantering, exempelvis vid hög halvpall, pall med SRS-backar, kvartspall, demopall som sätts på helpall, skall sådana åtgärder vidtas som säkrar godset till pallen, ex. bandning eller extra plastning/fixering som gör pallen hanterbar. Gods får inte sticka utanför pallens kanter, då riskeras skador vid hantering.

5


Kolli, Hantering Ett transportkolli är... • en pall, rullbur eller annan typ av lastbärare med emballerade varor som är plastad/fixerad runt om. Topp-plastning på lastbäraren rekommenderas för att undvika kontaminering vid eventuella skador. • varje kartong (eller annan enhetstyp) som ligger löst på en pall som ej är plastad/fixerad. • varje kartong (eller annan enhetstyp) som ligger löst ovanpå en plastad pall. OBS! Varje kolli skall vara märkt med transportetikett.

Hantering av pallagt gods... Med truck

Sker vid lastning och lossning och på terminal vid omlastning.

Får ej belastas ovanpå!

På bommar i lastutrymmet

När pallen är max 1,25 hög och väger max 600 kg kan den lastas på bommar i transportenheten. Lastbäraren måste då ha tillräcklig bärighet för denna vikt. Som ej kan eller får dubbelställas

Tydlig information skall finnas på transportetikett och fraktsedel som talar om att pallen ej får dubbelställas, d v s ej belastas med ovanpåliggande gods.

6


Märkning Bring Frigoscandias transportetikett är utformad enligt specifikationen för STE.

Från

Företagsnamn Adress 1 Adress 2 Postnr Postort Tel.

Minimimått för etiketten är 105 mm bred och 190 mm hög.

Avs.dat åå-mm-dd

Till

Företagsnamn Adress 1 Adress 2

POSTNR POSTORT

Placering av transportetiketter – Enskilt Kolli: Det skall alltid finnas en korrekt transportetikett som placeras på kollits ovansida

Leveransanvisning - plats (typ ”snett över på gården”, på baksidan”) Godsmottagarens ref erens Transportinstr:

BRING FRIGOSCANDIA SVERIGE

TRANSPORT INRIKES

KYLT +2 - +8oC / FRYST <-18oC EFTERKRAV

AVISERING Tel/Fax nr

864 367 289 1 Antal kolli: xx/yy

Placering av transportetiketter - Pallar: Det skall alltid finnas två korrekta transportetiketter på en pall - en placeras till höger om mitten av kortsidan och den andra placeras på därom högerliggande långsida.

7

Volym/Pallpl: xx,xx m3 / xx ppl

Vikt:

xxx/xxxx kg


Dokument, Fraktsedel SIS-Fraktsedel

Tänk på! Vid laserutskrivna fraktsedlar...

För sändningar som transporteras av Bring Frigoscandia skall fraktsedel enligt SIS-standard användas. Här följer information om krav på fraktsedelns layout och innehåll. Fraktsedeln ställs som regel ut av godsavsändaren om inget annat avtalats.

Berggrens Kött & Vilt Gråbovägen 2 440 06 Gråbo

071122

132986

Bengt 0703-15 15 01 041-11 21 01

OBS! Temperaturen skall alltid anges på fraktsedeln Separata fraktsedlar skall utfärdas för respektive temperaturzon: • Kyltransport + 2 till + 8 °C • Frystransport lägre än -18 °C

Kalle 0701-23 01 75 Kyla +2 - + 8 C

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamraleden 11

0

051-10 12 11

X

160 10 Bergshamra Öppet 09.00-18.00 Lunch 12.00-13.00

7

196573

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamra

finns samma krav på layout och information som för en SIS-fraktsedel – dock ej vad gäller färger utan där tillåts svart text

132986

10

pall

entrecote

4080

8 ppl

Antal Paletten helpall:_________

8

finns ingen självkopiering mellan sidorna och eventuella efternoteringar måste därför skrivas på varje sida som följer med sändningen. använd aldrig röd penna vid påskrift eftersom optisk avläsning inte kan ”se” den röda färgen


Ti-delen – 1 (röd)

Tu-delen – 2 (grön)

utgör registreringsunderlag för lastplanering, debitering och pallöverföring. Lämnas in omgående av transportör till närmaste Bring Frigoscandia transportkontor för registrering.

är transportörens del och dennes kvitto på utfört transportuppdrag och därmed en värdehandling. Här skall mottagaren skriva på med en läslig namnteckning och datum. Eventuella anmärkningar skall göras vid lossning och noteras på denna del.

Berggrens Kött & Vilt

071122

132986

Gråbovägen 2

Bengt 0703-15 15 01

440 06 Gråbo

041-11 21 01

Kalle 0701-23 01 75 Kyla +2 - + 80C

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamraleden 11 051-10 12 11

M-delen – 3 (brun)

X

är mottagarens del. Påskrifter från Tu-delen överförs genom kopiering till denna del. OBS! Överföring sker ej vid laserutskrivna fraktsedlar utan måste skrivas på alla delar.

160 10 Bergshamra Öppet 09.00-18.00 Lunch 12.00-13.00

7

196573

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamra

132986

10

pall

entrecote

4080

8 ppl

A-delen – 4 (blå) är avsändarens blad. En signerad A-del är ett kvitto på att godset hämtats. Transportföretag skall anges, så man i efterhand kan se vem som hämtade godset. Avsändaren skall alltid spara denna kopia eftersom det är en värdehandling.

Antal Paletten helpall:_________

Här är den motsvarande numreringen: 1, 2, 3, 4 Här ser man vilken av de fyra delarna det är: Ti, Tu, M eller A

9


Temperatur Lastningstemperatur Avsändaren ansvarar för att godset vid lastning har den temperatur som det skall transporteras under. Bring Frigoscandia har alltid rätt att kontrollera temperaturen vid lastning.

Bring Frigoscandias normalåtagande för temperaturen i lastutrymmet under transport vid kyltransport i samlastningstrafik +2 till +8°C

Temperaturmätare

Bring Frigoscandias normalåtagande för temperaturen i lastutrymmet under transport vid frystransport lägre än -18°C

Vid temperaturavvikelse godkänns endast mätresultat kontrollerat med godkänd, kalibrerad insticksgivare som är förkyld. Bring Frigoscandia godkänner inte mätresultat enbart från IR-mätare (s k laserpistol) som underlag till reklamationer eller retursändningar.

Annan transporttemperatur Vid önskemål om transport i annan temperatur än Bring Frigoscandias normala transportåtagande kan detta endast ske efter separat överenskommelse med Bring Frigoscandias transportkontor vid bokningstillfället. Enbart notering på fraktsedeln är inte att betrakta som överenskommelse.

Ur Djupfrysningsbyråns Branschriktlinjer: ”Generellt gäller för såväl kylda som djupfrysta livsmedel, att ju lägre produkttemperaturen är när den lämnar producenten desto större blir kvalitetsreserven för den fortsatta distributionen till konsumenten.”

Mer detaljinformation om temperatur återfinns på hemsidan, www.bring.se/frigoscandia, under Transport Inrikes. 10


PÖS-Pallöverföringssystem Pallsaldo

Berggrens Kött & Vilt Gråbovägen 2 440 06 Gråbo

071122

132986

Bengt 0703-15 15 01 041-11 21 01

Kalle 0701-23 01 75 Kyla +2 - + 80C

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamraleden 11 051-10 12 11

X

160 10 Bergshamra

+ Den som skickar gods på godkända EUR-pallar i PÖS får tillgodo på sitt pallsaldo

Öppet 09.00-18.00 Lunch 12.00-13.00

7

- Den som mottar gods på godkända EUR-pallar i PÖS belastas på sitt pallsaldo

7

- Den som beställer leverans av tomma godkända EUR-pallar belastas på sitt pallsaldo

Pallavsändare

Godkända EUR-pallar Berggrens Kött & Vilt Gråbovägen 2

• Nytillverkningskrav: Den internationella järnvägsunionens bestämmelser (UIC Kodex 435-2) Den svenska standarden (SS 842007)

132986

10

pall

entrecote

4080

8 ppl

Antal Paletten helpall:_________

+ Den som returnerar tomma godkända EUR-pallar till palldepå får tillgodo på sitt pallsaldo

Vid bedömningen om en lastpall är godkänd eller ej följer Bring Frigoscandia följande standarder för hur en EUR-pall skall vara tillverkad respektive reparerad

196573

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamra

440 06 Gråbo

132986

Godsmottagarens och godsavsändarens pallregistreringsnummer skall noteras i respektive fält. Antalet godkända EUR-pallar skall noteras på fraktsedeln i härför avsett fält – ”Ant godk EUR-pallar”. Palluppgiften från fraktsedeln utgör underlag för en pallöverföringstransaktion mellan godsavsändare och godsmottagare.

071122

132986 041-11 21 01

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamraleden 11 051-10 12 11

196573

Pallmottagare

Bengt 0703-15 15 01

Berggrens Kött & Vilt Gråbovägen 2

Kalle 0701-23 01 75

440 06 Gråbo

Kyla +2 - + 80C

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamraleden 11

160 10 Bergshamra

160 10 Bergshamra

Öppet 09.00-18.00 Lunch 12.00-13.00

Öppet 09.00-18.00 Lunch 12.00-13.00

7

196573

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamra

7

132986

10

pall

entrecote

4080

8 ppl

Kyla +2 - + 80C

132986

10

pall

entrecote

Antal Paletten helpall:_________

• Reparationskrav: Den internationella järnvägsunionens bestämmelser (UIC Kodex 435-4) Den svenska standarden (SS 842008) Mer detaljinformation om systemet och fullständiga villkor återfinns på hemsidan, www.bring.se/frigoscandia, under Transport Inrikes.

Palldepå

Kalle 0701-23 01 75

X

196573

Livsmedelsgrossisten AB Bergshamra

Antal Paletten helpall:_________

11

Bengt 0703-15 15 01

051-10 12 11

X

071122

132986 041-11 21 01

4080

8 ppl


Bring Frigoscandia AB Box 912, SE-251 09 Helsingborg, BesÜksadress: Landskronavägen 9-21 Tel+ 46 42 17 80 00, Fax +46 42 17 81 13 Email info@bringfrigoscandia.se

Bring Transportinstruktioner  

Bring Transportinstruktioner

Advertisement