Page 1

NORÐLINGASKÓLI

Norðlingaskóli Sjálfsmatsskýrsla 2010-2011

Sif Vígþórsdóttir Guðrún Helga Kristinsdóttir


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

Efnisyfirlit 1.

Inngangur......................................................................................................................5 1.1. 1.2. 1.3.

2.

Stefna og sérstaða skólans ...................................................................................................5 Skólaþróun og sjálfsmatsaðferðir .........................................................................................6 Matsspurningar ....................................................................................................................8

Skólasamfélag ..............................................................................................................8 2.1. Stjórnun...............................................................................................................................8 2.1.1. Markmið ......................................................................................................................8 2.1.2. Framkvæmd .................................................................................................................8 2.1.3. Mat ..............................................................................................................................9 2.1.4. Aðgerðir til umbóta .....................................................................................................9 2.2. Skipulag skólastarfs - starfsáætlun ...................................................................................... 10 2.2.1. Markmið .................................................................................................................... 10 2.2.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 10 2.2.3. Mat ............................................................................................................................ 11 2.2.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 12 2.3. Skimanir og árangur í samræmdum könnunarprófum ......................................................... 12 2.3.1. Markmið .................................................................................................................... 12 2.3.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 13 2.3.3. Mat ............................................................................................................................ 14 2.3.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 14 2.4. Nemendur og líðan............................................................................................................ 14 2.4.1. Markmið .................................................................................................................... 14 2.4.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 15 2.4.3. Mat ............................................................................................................................ 17 2.4.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 17 2.5. Foreldrasamstarf................................................................................................................ 18 2.5.1. Markmið .................................................................................................................... 18 2.5.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 18 2.5.3. Mat ............................................................................................................................ 19 2.5.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 20

3.

Verklag ........................................................................................................................20 3.1. Skólanámskrá..................................................................................................................... 20 3.1.1. Markmið .................................................................................................................... 20 3.1.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 21 3.1.3. Mat ............................................................................................................................ 21 3.1.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 22 3.2. Skóli án aðgreiningar - sérkennsla ...................................................................................... 22 3.2.1. Markmið .................................................................................................................... 23 3.2.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 23 3.2.3. Mat ............................................................................................................................ 23

2


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 3.2.4.

Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 23

3.3. Fjölbreyttir náms og kennsluhættir .................................................................................... 24 3.3.1. Markmið .................................................................................................................... 24 3.3.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 24 3.3.3. Mat ............................................................................................................................ 24 3.3.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 25 3.4. Námsmat ........................................................................................................................... 25 3.4.1. Markmið .................................................................................................................... 25 3.4.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 26 3.4.3. Mat ............................................................................................................................ 26 3.4.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 26 3.5. Heimasíða.......................................................................................................................... 27 3.5.1. Markmið .................................................................................................................... 27 3.5.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 27 3.5.3. Mat ............................................................................................................................ 27 3.5.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 27 3.6. Heilnæmt og vistvænt skólaumhverfi .................................................................................. 27 3.6.1. Markmið .................................................................................................................... 27 3.6.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 28 3.6.3. Mat ............................................................................................................................ 28 3.6.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 28

4.

Mannauður .................................................................................................................28 4.1. Mannauður ........................................................................................................................ 28 4.1.1. Markmið .................................................................................................................... 28 4.1.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 29 4.1.3. Mat ............................................................................................................................ 31 4.1.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 31 4.2. Samstarf............................................................................................................................. 31 4.2.1. Markmið .................................................................................................................... 31 4.2.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 31 4.2.3. Mat ............................................................................................................................ 32 4.2.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 32 4.3. Starfsandi og líðan.............................................................................................................. 32 4.3.1. Markmið .................................................................................................................... 32 4.3.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 33 4.3.3. Mat ............................................................................................................................ 33 4.3.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 33 4.4. Símenntun ......................................................................................................................... 34 4.4.1. Markmið .................................................................................................................... 34 4.4.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 35 4.4.3. Mat ............................................................................................................................ 36 4.4.4. Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 36

5.

Fjármál ........................................................................................................................36 5.1. Fjármál............................................................................................................................... 36 5.1.1. Markmið .................................................................................................................... 37 5.1.2. Framkvæmd ............................................................................................................... 37

3


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 5.1.3. 5.1.4.

6.

Umræða og greining á stöðu skólans ....................................................................37 6.1.

7.

Mat ............................................................................................................................ 37 Aðgerðir til umbóta ................................................................................................... 37

Sterkir og veikir þættir í skólastarfinu ................................................................................ 37

Umbótaáætlun...........................................................................................................38

4


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

1. Inngangur Norðlingaskóli tók til starfa í ágúst 2005. Skólinn er í einu yngsta hverfi Reykjavíkur, Norðlingaholti, sem liggur á milli Rauðavatns og Elliðavatns. Frá upphafi hefur starf skólans farið fram í færanlegum skólastofum, skálum, sem reistir hafa verið í útjaðri væntanlegrar skólalóðar. Bætt hefur verið við húsnæðið eftir því sem nemendum hefur fjölgað. Framkvæmdir við nýtt skólahús hafa staðið yfir um nokkurt skeið og er ráðgert að allt starf skólans verði komið undir varanlegt þak við skólaupphaf 2011. Áætlað er að fullbúinn verði skólinn fyrir 450 nemendur. Lausu skólastofurnar munu því hverfa á árinu 2011 eftir að hafa þjónað skólastarfinu í 6 ár. Við brottflutning þeirra skapast aðstæður til framkvæmda við lóð og leikvelli. Skólaárið 2011-2012 er áætlað að 380 nemendur stundi nám við skólann. Samkvæmt reynslu síðustu ára má gera ráð fyrir einhverri fjölgun nemenda á skólaárinu enda hverfið enn í byggingu og alltaf eitthvað um að nýir nemendur bætist í hópinn nokkuð reglulega allan veturinn. Stefna og sýn skólastarfs Norðlingaskóla mun ekki breytast við það að komast í nýtt húsnæði. Auknir möguleikar munu aftur á móti opnast í skólastarfinu, sveigjanleiki styrkjast og samvinna og samstaða eflast enn frekar. Kennarar við skólann eru 33 og aðrir starfsmenn eru 13 talsins. Skólastjóri Norðlingaskóla er Sif Vígþórsdóttir og aðstoðarskólastjóri Ágúst Ólason. Auk þeirra eru í stjórnunarteymi verkefnastjórarnir Björn Gunnlaugsson og Fanney Snorradóttir og Guðrún Helga Kristinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi. Umsjónarmaður og húsvörður er Friðgeir Hallgrímsson og skrifstofustjóri Margrét Rögnvaldsdóttir.

1.1. Stefna og sérstaða skólans Norðlingaskóli er framsækinn skóli þar sem sérstök áhersla er lögð á: 

 

 

að starf skólans grundvallist á því lífsviðhorfi að hverjum einstaklingi skuli búin námsskilyrði svo hann megi, á eigin forsendum, þroskast og dafna og útskrifast úr grunnskóla sem sjálfstæður, sterkur og ekki síst lífsglaður einstaklingur. að nemendum líði vel og að nám og starf sérhvers þeirra miðist við þarfir hans og getu sem og sterkar hliðar. Byggt verður á einstaklingsmiðuðum starfsháttum og samvinnu hverskonar. að skólinn sé fyrir alla nemendur skólahverfisins, án aðgreiningar, þar sem engum er ofaukið og allir velkomnir að árgöngum sé kennt saman, þ.e. að byggt verði á samkennslu árganga sem stuðlar m.a. að aukinni félagsfærni nemenda og auðveldar að hver nemandi fari á sínum hraða á grunnskólagöngu sinni. að starfsfólk skólans vinni í teymum enda stuðlar slíkt fyrirkomulag að því að margbreytileikinn í hópi starfsfólks nýtist nemendum. að skólinn verði í nánum tengslum við samfélagið sem hann er hluti af, m.a. með samstarfi milli heimilanna og skólans þar sem sérþekking foreldra á börnum sínum og sérþekking starfsfólks á skipulagi skólastarfs fléttast saman. að starf skólans taki mið af því menningarlega og náttúrulega umhverfi sem hann er hluti af og stuðli að því að þeir sem eru að flytja í hverfið nái saman og upplifi sig sem heildstætt samfélag.

Í samhljómi við stefnu og sýn skólans hefur skólinn lagt áherslu á fjölbreytta starfshætti. Þar má helst telja: 

Samkennsla - Við skólann fer fram samkennsla árganga. Í grunninn er gert ráð fyrir að 1. og 2. bekk sé kennt saman og 3. og 4. bekk. Þá eru 5., 6. og 7. bekkur saman og 8., 9. og 10. bekkur saman.

5


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 

Einstaklingsmiðun - Í skólanum fer fram einstaklingsmiðað nám sem skipulagt er þannig að einu sinni í viku gera nemendur áætlun sem þeir fylgja. Þessi áætlanagerð fer fram á vikulegum fundum sem nemandinn á með umsjónarkennara sínum. Þar er farið yfir hvernig gekk í síðustu viku og hvert ber að stefna í þeirri sem framundan er. Kallast þessar vikulegu einstaklingsáætlanir ÁFORM. Val - Samvinna - Í tengslum við áætlanir sínar vinna nemendur mikið í ýmsum valverkefnum sem oft kalla á samvinnu nemenda. Það að bjóða nemendum upp á val er m.a. gert til að auka fjölbreytni og sveigjanleika, auðvelda sjálfsnám nemendanna og skapa um leið kennurum aukið svigrúm til að sinna hverjum og einum. Þetta skipulag kallar líka á jafningjafræðslu nemenda, þ.e. sá sem kann kennir þeim sem eru að læra. Áhugasvið - Hluti af áformum nemenda er að vinna í svokölluðu áhugasviði en þá velur nemandinn sér að vinna með eitthvað sem hann hefur sérstakan áhuga á og gerir um það vinnusamning við kennarann sinn. Oft tengist áhugasviðið því sem nemendur eru sterkir í enda er í Norðlingaskóla lögð sérstök áhersla í að efla þá færni sem nemendur eru góðir í. Smiðjur - Sérstök áhersla er lögð á list- og verkgreinar en um fjórðungur af vinnutíma nemenda er unnin í svokölluðum smiðjum. Þar er unnið með hvers konar listir og verknám sem samþætt er hinum ýmsu námsgreinum grunnskólans. Í smiðjunum er oft meiri aldursblöndun en í almennu starfi skólans og þar eru verklegar aðferðir nýttar til að ná bóklegum markmiðum. Sjá frekari umfjöllum í grein Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. List- og verkgreinar í öndvegi sem birtist í veftímaritinu Netla 20. maí 2010 (http://netla.khi.is/greinar/2010/004/index.htm). Björnslundur - Við stofnun skólans fór í gang skipulagning og þróun útiskólastofu sem fundinn hefur verið staður í Björnslundi, skógarreit í nágrenni skólans. Þar er gert ráð fyrir því að kennsla allra námsgreina geti farið fram undir berum himni. Þessi útiskólastofa kallar á mjög óhefðbundnar leiðir í námi og kennslu en það að auka fjölbreytni í skólastarfinu er eitt af því sem lögð er áhersla á við skólann. Teymisvinna starfsfólks - Í Norðlingaskóla vinna allir starfsmenn skólans í teymum. Teymi er m.a. utan um hvern námshóp auk annarrar vinnu í skipulagningu og þróun skólastarfsins. Kennarar skólans vinna eftir samkomulagi sem byggt er á bókun 5 í núgildandi kjarasamningum KÍ og LN.

1.2. Skólaþróun og sjálfsmatsaðferðir Rökin fyrir því að meta skólastarf eru einkum af tvennum toga. Annars vegar er um að ræða utanaðkomandi hvata sem birtast í lögum og fyrirmælum stjórnvalda og hins vegar eru það innri hvatar, þ.e. löngun og þarfir starfsfólks, stjórnenda, foreldra og nemenda skólans til að gera gott skólastarf enn betra. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 35. gr. er fjallað um markmið með mati á skólastarfi. Þar segir að markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum sé:    

að veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda að tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár grunnskóla að auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum að tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

Í Norðlingaskóla er skólaþróun daglegur hluti af skólastarfinu og til þess að hún geti orðið sem markvissust er nauðsynlegt að meta starfið með formlegum, reglubundnum og öflugum hætti. Norðlingaskóli hefur gert sjálfsmatsáætlanir frá árinu 2005. Mikið hefur verið lagt upp úr því að þeir sem mynda skólasamfélag skólans, starfsfólk, foreldrar, nemendur og fræðsluyfirvöld, komi að því mati. Þá hefur einnig verið allnokkur gestagangur og margir aðilar, innlendir og erlendir, hafa sýnt starfi skólans áhuga. Þessir gestir hafa oftar en ekki verið fengnir til að leggja mat á starf skólans.

6


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Í Norðlingaskóla er litið svo á að mat á skólastarfinu sé einn af þeim þáttum sem best nýtast til að leggja grunn að öllu starfi skólans og er um leið nauðsynlegur þáttur til að varða þá leið sem skólastarfinu hefur verið valin. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki sem vill leggja metnað sinn í að gera sitt besta og leita leiða til að starfið í skólanum verði sem árangursríkast og markvissast fyrir nemendur og þá um leið foreldra. Sjálfsmati skóla er ætlað að gera allt starf í skólanum markvissara og á því byggist það umbótastarf og sú skólaþróun sem ráðist er í hverju sinni. Matsteymi skólans er verkefnastjórn þess mats sem fram fer í skólanum. Í því sitja auk skólastjórnenda tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi annarra starfsmanna, fulltrúi foreldra og fulltrúi nemenda. Hlutverk hópsins er m.a. að stýra matsvinnunni, ákveða áherslur, gera umbótamiðaða skólaþróunaráætlun og vinna úr upplýsingum, þ.e. að sjá um alla úrvinnslu og skýrslugerð. Í matshópnum eru: Sif Vígþórsdóttir, Ágúst Ólason, Guðrún Jóna Óskarsdóttir, Ragna Freyja Gísladóttir og Berglind Ólafsdóttir en hún er fulltrúi foreldra og varamaður í skólaráði Norðlingaskóla. Þá er í matsteyminu einn fulltrúi nemenda enda er talið afar mikilvægt að hafa samráð við nemendur um mat á skólastarfinu. Kannanir sem gerðar hafa verið á skólaárinu: 

 

Norðlingaskóli tekur þátt í víðamikilli rannsókn á Starfsháttum í grunnskólum. Rannsóknin er stýrð af hópi samstarfsaðila frá Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri. Menntasvið Reykjavíkur leggur fyrir foreldra könnun annað hvert ár, Viðhorf foreldra til grunnskólastarfs í Reykjavík. Þá leggur menntasvið einnig fyrir starfsfólk vinnustaðagreiningu þar sem flestir þættir starfsins eru metnir. Nemendur í 8. - 10. bekk tóku þátt í könnuninni Ungt fólk. Starfsmenn skólans meta einnig ýmis verkefni og viðburði til að taka ákvörðun um áframhaldandi vinnu, má þar nefna skólaboðunardag, foreldraskóladag, jólaskólann, samráðsdag og margt fleira. Formlegir matsfundir eru haldnir þrisvar sinnum á ári. Skólapúlsinn metur þátt nemenda og er verkefni sem miðar að því að veita skólastjórnendum stöðugan aðgang að nýjum upplýsingum um m.a. virkni nemenda, líðan þeirra í skólanum og um skóla- og bekkjaranda.

Skólaþróunarverkefni: Eitt af meginmarkmiðum formelgra þróunarverkefna er að gera foreldra og forráðamenn nemenda að virkum þátttakendum í uppbyggingu og þróun skólastarfsins í Norðlingaholti. Veturinn 2010-2011 tók skólinn þátt í eftirtöldum þróunarverkefnum sem falla vel að áherslum skólans á einstaklingsmiðaða starfshætti sem og aukið vægi á list- og verkgreinar, náttúrufræði og umhverfismennt:    

Björnslundur Leikum og lærum í Norðlingaholti Einstaklingsmiðað námsmat í Ingunnarskóla og Norðlingaskóla Smiðjur í Norðlingaskóla

Í lok hvers skólaárs eru verkefni metin með viðtölum og spurningarlistum til þeirra sem hlut eiga að máli. Á skólaárinu 2011-2012 verður áfram unnið að þróun á áhugasviði og smiðjum, útikennslu í Björnslundi og samstarfi milli leik- og grunnskóla í Norðlingaholti. Þá verður lögð áhersla á að þróa sveigjanlega kennsluhætti í opnum rýmum nýja skólans. Við það mun skólinn leita sér faglegra hugmynda byggða á reynslu annarra skóla, t.d. erlendis sem og rannsókna og fræða sem lúta að opnum rýmum.

7


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

1.3. Matsspurningar Norðlingaskóli gerir sjálfsmatsáætlanir til þriggja ára í senn og hægt er að lesa matsáætlanir á heimasíðu skólans: http://nordlingaskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=100 Sjálfsmat er nauðsynlegt þegar kemur að því að meta markmið skólans, endurskoða þau og finna leiðir til umbóta. Í sjálfsmatsáætluninni koma fram helstu markmið matsins sem endurspegla markmið skólans. Spurningar sem meðal annars er leitað svara við eru:         

Líður nemendur vel í skólanum? Eru nemendur ánægðir í skólanum? Sýna nemendur framfarir í námi? Sýna starfsmenn skólans fagmennsku og metnað í starfi? Eru kennsluaðferðir og mat á námi líkleg til að mæta ólíkum einstaklingum og bæta stöðugt árangur? Ríkir góður starfsandi innan skólans að mati starfsmanna, nemenda og foreldra? Er gott upplýsingastreymi innan skólans, til starfsmanna, nemenda og foreldra? Fá foreldrar stöðugt upplýsingar um stöðu nemenda og skólastarfið almennt og finna þeir sig velkomna í skólann? Hefur skólinn skýra sýn og styrka stjórnun?

2. Skólasamfélag Í þessum kafla er fjallað um stjórnun, skipulag skólastarfsins og samstarf heimilis og skóla. Einnig er fjallað um áherslur skólans og árangur náms eins og hann kemur fram í skimunum og samræmdum könnunarprófum. Starfsáætlun skólans fyrir árið 2010-2011 má lesa á heimasíðu skólans: http://nordlingaskoli.is/images/stories/pdf/skyrslur/2010_11/starfsaaetlun_2010-2011.pdf

2.1. Stjórnun Í þessum kafla er fjallað um stjórnun skólans, fundi, faglega stjórnun, skólaráð og fleira. Sjá lög um grunnskóla nr.91/2008 1. og 2. kafla og skólanámskrá Norðlingaskóla.

2.1.1. Markmið Áhersla er lögð á að dreifa ábyrgð og verkefnum meðal stjórnenda og að upplýsingaflæði á milli þeirra sé virkt.

2.1.2. Framkvæmd Skólastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri skólans eins og lög gera ráð fyrir. Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra og bera þeir ábyrgð á skólastarfinu. Verkefnastjórar sjá um ákveðin verkefni. Deildarstjóri sérkennslu skipuleggur sérkennslu nemenda og fylgir eftir málum er snerta nemendur með sérþarfir. Stuðningsfulltrúar og þroskaþjálfar heyra undir stjórn deildarstjóra sérkennslu. Skrifstofustjóri sér um daglegan rekstur skrifstofunnar. Umsjónarmaður ber ábyrgð á daglegu viðhaldi og umsýslan skólahúsnæðisins. Skólaliðar heyra undir stjórn skólastjóra. Stjórnendur skólans hittast á vikulegum fundum þar sem farið er yfir gang mála og lagt á ráðin með áframhald einstakra verkefna.

8


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Stjórnendateymi skólans skipa:      

Skólastjóri: Sif Vígþórsdóttir Aðstoðarskólastjóri: Ágúst Ólason Verkefnastjórar: Björn Gunnlaugsson og Fanney Snorradóttir Náms- og starfsráðgjafi: Guðrún Helga Kristinsdóttir Skrifstofustjóri: Margrét Rögnvaldsdóttir Umsjónarmaður fasteigna: Friðgeir Hallgrímsson

Samkvæmt nýjum grunnskólalögum skal starfa skólaráð við alla grunnskóla. Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Einblöðungur umboðsmanns barna um skólaráð Skólaráð Norðlingaskóla skólaárið 2010 - 2011 skipa:         

Anita Rut Kristjánsdóttir, fulltrúi nemenda Ásgeir Ingvi Jónsson, fulltrúi foreldra og grenndarsamfélagsins (tilnefndur af skólaráði) Henríetta Guðrún Gísladóttir, fulltrúi foreldra Íris Eva Backmann, fulltrúi annarra starfsmanna (og foreldri við skólann) Ragnar Þór Pétursson, fulltrúi kennara (og foreldri við skólann) Sif Vígþórsdóttir, skólastjóri Sólrún Ragnarsdóttir, fulltrúi foreldra Þórey Aðalsteinsdóttir, fulltrúi nemenda Þórey Gylfadóttir, fulltrúi kennara

Til vara:    

Berglind Ólafsdóttir, fulltrúi foreldra Björn Gunnlaugsson, fulltrúi kennara Ísold Hákonardóttir, fulltrúi nemenda Margrét Rögnvaldsdóttir, fulltrúi starfsmanna

Starfsáætlun skólaráðs skólaárið 2010-2011

2.1.3. Mat Í Viðhorfskönnun meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar 2009 kemur fram að 88,6% starfsmanna telja að stjórnun skólans sé mjög góð. 81,8% fær hvatningu frá skólastjórnendum og um 86,4% starfsmanna finnst að tekið sé tillit til skoðana og ábendinga við framkvæmd vinnunnar. 93,2% starfsmanna eru sammála því að yfirmaður leysi ágreiningsmál sem upp koma á vinnustaðnum og þeir bera traust til yfirmannsins. 90,9% starfsmanna eru ánægðir með samskipti sín við yfirmann sinn. Heildarmat úr könnuninni sýnir að starfsfólki skólans finnst skólanum vera vel stjórnað með árangursríkum stjórnunarháttum. Í könnun Menntasviðs Reykjavíkur á viðhorfi foreldra til grunnskólastarfs í Reykjavík kemur fram að 72,2% foreldra barna í Norðlingaskóla telja að skólanum sé vel stjórnað.

2.1.4. Aðgerðir til umbóta Breyting verður gerð á stjórnunarháttum skólaárið 2011-2012 þar sem aðstoðarskólastjóri mun fara í launalaust leyfi og sá sem tekur við verður í 49% starfi. Í stað þess að hafa tvo verkefnastjóra í 50% starfi verða tveir deildarstjórar í 50% starfi. Stefnt er að því að skipta verkum á milli stjórnenda á skilmerkan hátt og kynna það starfsfólki í upphafi skólaárs.

9


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

2.2. Skipulag skólastarfs - starfsáætlun Í þessum kafla er fjallað um skipulag skóladagsins, s.s. námslotur, frímínútur, hádegishlé og mat. Einnig um grunneiningar skólans og samkennslu árganga. Sagt er frá skipulagi list- og verkgreina, samþættingu námsgreina, smiðjum og valgreinum. Greint er frá sérstöðu og/eða sérkennum í skipulagi skólans. Á heimasíðu skólans má sjá starfsáætlun fyrir skólaárið 2011-12: http://nordlingaskoli.is/images/stories/pdf/skyrslur/2010_11/starfsaaetlun_2010-2011.pdf

2.2.1. Markmið Markmið skólans við skiplagningu skóladags er að gera skóladaginn skilvirkan fyrir nemendur og auðvelda starfsfólki að sinna starfi sínu af kostgæfni. Áhersla er lögð á samfelldan skóladag nemenda. Boðið er upp á ávexti í morgunhléi og hollan og góðan mat í hádeginu. Við skiplagningu skóladags er unnið samkvæmt lögum um grunnskóla en þar segir m.a. að árlega skal gefa út skólanámskrá sem skólastjóri er ábyrgur fyrir að sé unnin, gefin út og kynnt. Í árlegri starfsáætlun er m.a. gerð grein fyrir skóladagatali, þ.m.t. lengd jólaleyfis, páskaleyfis og annarra vetrarleyfa, starfsáætlun nemenda, skólareglum, stoðþjónustu, félagslífi og öðru því sem varðar starfsemi skólans ár hvert. Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla. Lögð er áhersla á að laga fyrirmæli aðalnámskrár að sérstöðu skólans þannig að sérkenni hans nýtist til eflingar námi og kennslu. Í skólanámskrá birtist stefna skólans og þau gildi sem hún grundvallast á og hvernig skólinn útfærir ýmis almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár, skipulag kennslu og kennsluhætti. Í skólanámskrá birtir skólinn einnig starfsáætlun sína og þær verklagsreglur sem í gildi eru í skólanum, t.d. varðandi aga, slysavarnir, heilsugæslu og hvernig staðið er að námsráðgjöf fyrir nemendur og stoðþjónustu af ýmsu tagi.

2.2.2. Framkvæmd Skipulag skólastarfs - starfsáætlun Starfsáætlun Norðlingaskóla er samantekt upplýsinga um starfsemi Norðlingaskóla. Hún er hluti skólanámskrár Norðlingaskóla en skólanámskrá skólans er að finna á heimasíðu skólans www.nordlingaskoli.is. Starfsáætluninni er ætlað að gefa yfirlit yfir áherslur og markmið vetrarins, skrá yfir viðburði, venjur og siði skólans. Starfsáætlun Norðlingaskóla er samin vorið 2010 og gildir fyrir veturinn 2010 og 2011. Hún er kynnt öllum starfsmönnum skólans og lögð til samþykktar fyrir skólaráð. Hún er unnin í samræmi við lög og reglugerðir, aðalnámskrá og stefnu Reykjavíkurborgar í skólamálum og lýsir á greinargóðan hátt því fyrirkomulagi sem ríkir um skólahald Norðlingaskóla. Skipulag og stundaskrá Skipulag og kennsluhættir markast af stefnu og markmiðum skólans. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám til að mæta þörfum, áhuga og getu hvers og eins. Skólinn raðar nemendum í námshópa og tilheyra tveir til þrír árgangar hverjum námshópi. Skóladeginum er skipt í 70 mínútna kennslulotur og skólaárinu í stundarskrártímabil. Með lengri námslotum náum við dýpri vinnu og meiri og lengri einbeitingu og ekki er alltaf verið að láta nemendur skipta um námsgreinar. Hverju nýju stundarskrártímabili fylgja einkenni sem helgast af þemanámi (smiðjum), flæði kennara, uppbrotum á námshópum og tengist árstíðum. Allir nemendur skólans fara út í frímínútur og hafa allir starfsmenn það hlutverk að eiga samvistir við börnin í frímínútum og gæta þeirra. Nemendum skólans gefst kostur á að kaupa heitan mat í hádeginu. Skólinn hefst alla daga kl. 8:10 hjá nemendum í 1. - 10. bekk og lýkur á mismunandi tímum. Í 1. - 4. bekk lýkur skóla kl. 13:20. Þá tekur við gæsla fram að opnunartíma frístundaheimilis. Eldri bekkingar eru lengur fram á daginn.

10


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Samstarfsteymi Í skólanum starfa allir starfsmenn í teymum. Kennarar, stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar, skólaliðar og sérkennarar mynda saman teymi utan um hvern námshóp sem þeir vinna með. Þannig eru í skólanum teymi þeirra starfsmanna sem vinna með nemendum í 1. og 2. bekk, 3. og 4. bekk, 5. - 7. bekk og 8. 10. bekk. Í skólanum eru jafnframt list- og verkgreinateymi, íþróttateymi, námsmatsteymi, læsisteymi, Björnslundarteymi, grænfánateymi og smiðjuteymi. Í skólanum eru þrír foreldrar úr hverjum árgangi sem mynda samráðsbakland skólans. Við skólann starfar öflugt foreldra- og starfsmannafélag sem heitir Vaðið. Foreldrar standa reglulega fyrir félagsmótum af ýmsum toga og eru helstu stuðningsaðilar skólans. Samkvæmt lögum starfar við skólann skólaráð. Veturinn 2010-2011 tekur skólinn þátt í þróunarverkefnum um námsmat, þróun á áhugasviði og smiðjum, útikennslu í Björnslundi og samstarfi milli leik- og grunnskóla í Norðlingaholti. Fellur það vel að áherslum skólans á einstaklingsmiðaða starfshætti sem og aukið vægi á list- og verkgreinar, náttúrufræði og umhverfismennt. Stoðþjónusta Sveitarfélög skulu tryggja að sérfræðiþjónusta sé veitt í grunnskólum, ákveða fyrirkomulag hennar og stuðla að því að hún fari fram innan grunnskóla. Í sérfræðiþjónustu felst annars vegar stuðningur við nemendur og fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við starfsemi grunnskóla og starfsfólk þeirra. Í grunnskólum skal frá upphafi skólagöngu nemenda unnið að forvarnastarfi með skimunum og athugunum á nemendum til að tryggja þeim kennslu og námsaðstoð við hæfi. Auk þess skal fara fram greining á nemendum sem eiga í sálrænum eða félagslegum erfiðleikum sem hafa áhrif á nám þeirra. Allar athuganir á vegum skóla sem varða einstaka nemendur skulu gerðar í samráði við og með samþykki foreldra og óheimilt er að taka gjald fyrir slíkar athuganir. Greina skal foreldrum frá niðurstöðum slíkra athugana. Sjá lög um grunnskóla. Náms - og starfsráðgjöf Allir nemendur og foreldrar þeirra eiga kost á að snúa sér til náms- og starfsráðgjafa og geta komið eða hringt milliliðalaust. Náms- og starfsráðgjöf er í eðli sínu forvarnarstarf þar sem nemendur fá stuðning til að skólagangan nýtist þeim sem best, þeir fá aðstoð til að átta sig á eigin hæfileikum og áhugamálum og setja sér markmið. Meginmarkmið náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum er að veita nemendum faglega þjónustu og ráðgjöf í málum sem tengjast námi þeirra, framtíðaráformum og samskiptum og líðan í skólanum. Reynt er að greina vanda nemenda og vísa til viðeigandi meðferðaraðila ef þörf krefur. Náms- og starfsráðgjafi heldur utan um samstarf við næsta skólastig og vinnur að því að flutningur milli skólastiga sé vel undirbúinn. Stefnt er að því að allir nemendur eigi greiðan aðgang að náms- og starfsráðgjafa sem er trúnaðarmaður þeirra og málsvari. Áætlun í náms- og starfsráðgjöf fyrir Norðlingaskóla

2.2.3. Mat Í könnun Menntasviðs Reykjavíkurborgar á viðhorfum foreldra í grunnskólum Reykjavíkur 2010 kemur fram afstaða foreldra til náms og kennslu í Norðlingaskóla. Þar er spurt hvernig foreldrum finnist skólinn standa sig í kennslu í lestri, íslensku, stærðfræði og erlendum tungumálum og eru 88,8% foreldra ánægðir með lestrarkennsluna, 81,2% eru ánægðir með íslenskukennsluna og 78,9% eru ánægðir með stærðfræðikennsluna. Í sömu könnun kemur fram að 82,2% foreldra finnst hæfilegar kröfur gerðar til barns þeirra og 72,6% foreldra finnst námsmat gefa nægilegar upplýsingar um námslega stöðu nemandans. Matsfundir starfsfólks eru haldnir þrisvar á skólaárinu. Á fundunum gefst öllum starfsmönnum skólans tækifæri til að tjá sig um skólastarfið. Góðar og gagnlegar umræður fara fram um sterkar og 11


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 veikar hliðar skólastarfsins og gefa raunsætt mat á það sem verið er að gera í skólanum. Skólastjórnendur vinna síðan úr þeim upplýsingum sem fram koma á matsfundum og gera áætlanir um úrbætur. Áhugavert mat á skólastarfi hefur verið framkvæmt í Norðlingaskóla sem hefur verið kallað rýnirölt. Þá gefur starfsfólk sér tíma til að ,,rölta" um skólahúsnæðið og rýna í það sem fyrir augu ber þ.e. það sem vel er gert og einnig óskir um úrbætur. Stjörnur og óskir geta verið mjög mismunandi t.d. óskir um bætta umgengni, hrós fyrir faglega vinnu o.s.frv. Á starfsmannafundi er farið yfir hvað hefur gengið vel og hvað þarf að laga og skapast mjög góðar umræður um skólastarfið á þessum fundum.

2.2.4. Aðgerðir til umbóta Starfsfólk Norðlingaskóla er sífellt að endurskoða og þróa nýjar hugmyndir varðandi nám og kennslu. Starfsfólkið er vakandi fyrir nýbreytni og verkefnum er gætu gert gott skólastarf enn betra. Skólanámskrá þarf að vera í stöðugri endurskoðun og verður gert átak í vinnslu hennar skólaárið 2011-2012 og mun hún verða aðgengileg á heimasíðu skólans.

2.3. Skimanir og árangur í samræmdum könnunarprófum Hér má sjá yfirlit yfir skimanir og kannanir í Norðlingaskóla:              

Hugtakaskilningspróf Boehm C 1 og C 2 Teikniverkefnið Tove Krogh Læsiskönnunin Læsi 1, 2 og 3 fyrir 1. bekk Læsiskönnunin Læsi 1 og 2 fyrir 2. bekk Hugtakaskilningspróf Boehm D 1 og 2 Talnalykill - stærðfræðiskimunarpróf Raddlestrarpróf Stafsetningarkönnun Lesskilningspróf LH40 og LH60 Samræmt könnunarpróf í íslensku og stærðfræði fyrir 4. og 7. bekk Samræmt könnunarpróf í íslensku, stærðfræði og ensku fyrir 10. bekk GRP-10. Greinandi ritmálspróf fyrir 10 ára nemendur Lesskilningskönnun fyrir 8. bekk GRP-14. Greinandi ritmálspróf fyrir 14 ára nemendur.

2.3.1. Markmið Í Norðlingaskóla er litið svo á að öll kennsla eigi að vera sérkennsla, enda skuli reynt eftir fremsta megni að tryggja að námsaðstæður og námsefni henti ávallt getu og áhuga hvers og eins nemanda. Í núgildandi lögum um grunnskóla 2008, 2. grein segir að grunnskólinn skuli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. Í 17. grein laganna segir að nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. Sérkennarar og þroskaþjálfar skólans bera ábyrgð á að framfylgja stefnu Norðlingaskóla í sérkennslumálum og sjá um ráðgjöf til starfsfólks og aðstandenda. Sýn Norðlingaskóla á stuðnings- og sérkennslu

12


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

2.3.2. Framkvæmd Skimanir og samræmd próf í Norðlingaskóla eru lögð fyrir nemendur sem hér segir: 1. bekkur Að hausti:  Hugtakaskilningspróf Boehm C 1 og C 2  Teikniverkefnið Tove Krogh  Læsiskönnunin Læsi 1 fyrir 1. bekk. Að vori:  Læsiskönnunin Læsi 2 fyrir 1. bekk  Hugtakaskilningspróf Boehm D 1 og 2 (fyrir nemendur sem komu ekki nógu vel út á Boehm C prófunum að hausti). 2. bekkur: Að hausti:  Læsi 3 fyrir 1. bekk (til að kanna stöðu nemenda við upphaf 2. bekkjar). Að vori:  Læsi 1 fyrir 2. bekk  Læsi 2 fyrir 2. bekk. Sérkennari og umsjónarkennarar leggja prófin fyrir í 1. og 2. bekk. Sérkennari fer yfir prófin og skilar niðurstöðum til umsjónarkennara og eftir atvikum annarra starfsmanna til þess að niðurstöðurnar nýtist sem best í vinnu með nemendum. Umsjónarkennarar skila niðurstöðum til foreldra um leið og öðru námsmati nema að annað sé ákveðið. 3. bekkur: Að hausti:  Talnalykill - stærðfræðiskimunarpróf. Sérkennari með umsjónarkennara  Raddlestrarpróf. Sérkennari aðstoðar umsjónarkennara  Stafsetningarkönnun. Sérkennari aðstoðar umsjónarkennara með fyrirlögn og úrvinnslu. Að vori:  LH60. Lesskilningspróf lagt fyrir í janúar. 4. bekkur  

Samræmt próf í íslensku og stærðfræði í október. Raddlestrarpróf í annarmati.

5. bekkur Að hausti :  GRP-10. Greinandi ritmálspróf fyrir 10 ára nemendur. Sérkennari leggur þetta próf fyrir þá nemendur sem talið er að þurfi sérstaklega að skoða lestur og lestrarlag betur  Raddlestrarpróf í annarmati. Að vori :  LH40- Lesskilningspróf lagt fyrir í febrúar/mars. 6. bekkur: Að hausti:  Talnalykill. Hópskimun. Að vori:  Samræmd íslensku og stærðfræðipróf lögð fyrir í nokkrum áföngum til þess að kanna stöðu nemenda og að þeir kynnist uppsetningu prófsins.

13


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 7. bekkur: 

Samræmt próf í íslensku og stærðfræði í október.

8. bekkur:  

Lesskilningskönnun. Sérkennari og umsjónarkennari. Metið með nemendum og foreldrum hvenær nemandi stefnir á að taka samræmd grunnskólapróf.

9. bekkur: 

Greinandi ritmálspróf fyrir 14 ára nemendur GRP – 14 (hóppróf).

10. bekkur:  

Lögð eru fyrir einstaka gamalt samræmd próf til að kynna fyrir nemendum Tekin er endanleg ákvörðun að hausti hvaða samræmd próf nemandi ætlar að taka. Ef grunur leikur á dyslexíu þá er nauðsynlegt fyrir nemanda að fá fullkomna lestargreiningu til að staðfesta eða útiloka dyslexíu. Þetta er nauðsynlegt til þess að nemandi fái alla þá þjónustu sem í boði er þegar hann fer í framhaldsskóla. Samræmd próf í íslensku, ensku og stærðfræði.

2.3.3. Mat Niðurstöður úr samræmdum prófum og öllum skimunum eru skoðaðar vel þegar niðurstöður berast skólanum. Lögð er áhersla á að skoða hvern nemanda fyrir sig og hvernig er best að nýta niðurstöðurnar nemandanum í hag. Heildarútkoma skólans er einnig skoðuð til þess að meta hvað þarf að laga og hvað hefur heppnast vel.

2.3.4. Aðgerðir til umbóta Haldið verður áfram að fylgjast vel með námsframvindu nemenda og þróa ábyrgð teyma á námshópum. Meiri áherslu þarf að leggja á að lesa úr niðurstöðum kannana með úrbætur í huga.

2.4. Nemendur og líðan Unnið er samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 VI. kafla og stefnu og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur. Allra leiða er leitað til að tryggja að öllum börnum líði vel í skólanum. Unnið er markvisst að því byggja upp jákvæða sjálfsmynd og þjálfa félagsfærni og samskipti í samræmi við forvarnastefnu borgarinnar. Í skólanum á að ríkja gagnkvæmt traust milli samstarfsaðila, foreldra, starfsmanna og nemenda. Umhverfi skólans á að vera öruggt og heilsusamlegt og einelti og ofbeldi er ekki liðið. Mikil áhersla er lögð á hollustu, hreyfingu, heilbrigði og traust og þannig unnið markvisst að því að öllum líði vel.

2.4.1. Markmið Norðlingaskóli er vinnustaður nemenda og starfsmanna. Þar er leitast við að öllum líði vel og fari eftir þeim grunnviðmiðum sem gilda á flestum heimilum. Þannig styrkjum við það umhverfi sem okkur líður vel í og hvetur til frekari vinnuafkasta. Rétt er að benda á það sem kemur fram í 41. grein laga um grunnskóla: „Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks skóla í öllu því er skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisvenjum í samskiptum við starfsfólk og skólasystkin."

14


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Í stefnu Norðlingskóla koma skýrt fram markmið skólans varðandi líðan nemenda. Stefna Norðlingaskóla er unnin í sameiningu af þeim sem standa að skólanum, starfsfólki, nemendum, foreldrum og fræðsluyfirvöldum. Á henni grundvallast allt starf skólans og er sérstök áhersla lögð á: 

 

að starf skólans grundvallist á því lífsviðhorfi að hverjum einstaklingi skuli búin námsskilyrði svo hann megi, á eigin forsendum, þroskast og dafna og útskrifast úr grunnskóla sem sjálfstæður, sterkur og ekki síst lífsglaður einstaklingur. að nemendum líði vel og að nám og starf sérhvers þeirra miðist við þarfir hans og getu sem og sterkar hliðar. Byggt verður á einstaklingsmiðuðum starfsháttum og samvinnu hverskonar. að skólinn sé fyrir alla nemendur skólahverfisins, án aðgreiningar, þar sem engum er ofaukið og allir velkomnir. að árgöngum sé kennt saman, þ.e. að byggt verði á samkennslu árganga sem stuðlar m.a. að aukinni félagsfærni nemenda og auðveldar að hver nemandi fari á sínum hraða á grunnskólagöngu sinni.

Í Norðlingaskóla temjum við okkur eftirfarandi viðmið:                    

Við erum jákvæð og lífsglöð Við erum kurteis og tillitssöm Við komum vel fram við aðra Við sýnum öðrum virðingu Við erum stundvís Við göngum vel um Við berum virðingu fyrir eigum annarra Við erum vinnuglöð og vinnum verk okkar vel Við erum aðeins á skólalóðinni á skólatíma Við stundum holla lífshætti, komum með hollt og gott nesti Við erum hrein, snyrtileg og klædd eftir veðri Við leggjum ekki hendur á aðra Foreldrar þurfa að tilkynna veikindi nemenda Foreldrar þurfa að óska eftir inniveru í einn dag í framhaldi veikinda Við hjólum ekki á skólatíma Við notum ekki farsíma á skólatíma Tæki í eigu nemenda eru alfarið á ábyrgð þeirra Norðlingaskóli er reyklaus vinnustaður Skólaviðmið þessi eru viðhöfð hvar sem verið er á vegum skólans Ef nemandi breytir út af þessum viðmiðum þá má hann búast við viðurlögum sem miðast við eðli hvers máls og aðstæður.

2.4.2. Framkvæmd Við Norðlingaskóla er lögð áhersla á jafna aðkomu allra og jafnra tækifæra bæði meðal nemenda og starfsmanna. Skólinn vinnur eftir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Forvarnir Megináhersla með forvörnum er að skapa öllum börnum og ungmennum uppeldisaðstæður og umhverfi sem eflir sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd, einkennist af samkennd og býr yfir viðeigandi stuðningsúrræðum þegar þörf krefur. Forvarnastefna Norðlingaskóla tekur til nemenda, foreldra og allra sem að málefnum þeirra og uppeldi koma og byggir á Forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar. Lögð er áhersla á að forvarnir séu heildstæðar og byggðar á rannsóknum og hafi ámælanleg markmið sem verða metin og endurskoðuð reglulega.

15


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Samskiptaleiðir varðandi hegðunarfrávik nemenda Framkoma og hegðun nemanda er oft lýsandi fyrir líðan einstaklingsins. Norðlingaskóli hefur útbúið ákveðið vinnuferli til þess að reyna með öllum tiltækum ráðum að bæta hegðan og líðan nemandans. Skólinn og foreldrar/forráðamenn vinna sameiginlega með nemanda til að leita lausna á sem bestan hátt. Vinnuferlið er hægt að nálgast á heimasíðu skólans: http://www.nordlingaskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=181:samskiptaleieirvareandi-hegeunarfravik-&catid=3:skolinn&Itemid=237 Eineltisáætlun Allt starf Norðlingaskóla miðast við að nemendum líði vel og að nám og starf nemandans miðist við þarfir hans og getu. Skilgreining á einelti er sú að einelti á sér stað þegar einstaklingur verður margendurtekið og á afmörkuðu tímabili fyrir aðkasti á einhvern hátt frá einum eða fleiri aðilum. Einelti getur birst á margan hátt :    

Félagslega: Barnið skilið útundan í leik, barnið þarf að þola svipbrigði, augngotur, þögn eða algert afskiptaleysi. Andlega: Barnið er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir algerlega gegn réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu. Líkamlega: Gengið er í skrokk á barninu. Munnlega: Uppnefni, stríðni eða niðurlægjandi athugasemdir. Hvíslast er á um barnið, flissað og hlegið.

Nemendur og starfsfólk Norðlingaskóla sætta sig á engan hátt við einelti og er það litið mjög alvarlegum augum. Í Norðlingaskóla er stefnan sú að tekið er strax á eineltismálum komi þau upp og geta nemendur og/eða foreldrar þeirra, vakni hjá þeim grunur um einelti, leitað til þess starfsmanns sem þeir treysta best með mál sem snúa að velferð og líðan og treyst því að brugðist sé við strax og á viðeigandi hátt ef upp koma vandamál af einhverju tagi sem viðkemur líðan nemenda. Í eineltisteymi Norðlingaskóla situr skólastjóri, sérkennari viðkomandi námshóps og umsjónarkennarar þolanda og geranda. Sjá nánar um eineltisáætlun Norðlingaskóla á heimasíðu skólans. Nemendaverndarráð Nemendaverndarráð Norðlingaskóla starfar samkvæmt reglugerð um nemendaverndarráð í grunnskólum. Í nemendaverndarráði skólans eiga sæti: skólastjóri og/eða deildarstjóri, deildarstjóri sérkennslu, sálfræðingur, skólahjúkrunarfræðingur og náms- og starfsráðgjafi. Fundir eru haldnir aðra hverja viku. Áfallahjálp Gerð hefur verið áætlun um áfallahjálp sem sjá má á heimasíðu skólans. Í áfallateymi situr skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri í sérkennslu, skólahjúkrunarfræðingur og sálfræðingur ásamt skrifstofustjóra og sóknarpresti (þegar það á við). Nemendalýðræði Einu sinni á önn eiga skólastjórnendur samráðsfundi með nemendum í hverjum námshópi. Nemendur fá þannig tækifæri til að segja stjórnendum hvers þeir óska sér í skólastarfinu og hvað þeir vilja að verði lagað. Nemendur búa til óskalista sem leitast er við að framfylgja. Nemendafélag og félagslíf Við skólann starfar nemendafélag þar sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar nemenda halda utan um félagslíf nemenda í samvinnu við nemendur, félagsmiðstöð, starfsmenn skóla og foreldra. Nemendur taka þátt í spurningakeppni félagsmiðstöðvanna, Stíl og Skrekk. Í samvinnu við skólann og félagsmiðstöðina er haldin árshátíð og haustball. Reglulega á nemendahópurinn samráðsfundi við 16


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 skólastjórnendur þar sem allt sem viðkemur lífi þeirra og starfi í skólanum er rætt. Málefnum er þar fundinn formlegur farvegur. Fulltrúar nemenda sitja í skólaráði og í grænfánateymi. Nemendafélagið hefur forgöngu um ýmis skemmtileg uppbrot í skólastarfinu. Félagsaðstaða nemenda á skólatíma er í félagsmiðstöðinni. Böll og stærri samfagnaðir fara fram utan hverfis þar sem engin samkomuaðstaða er í hverfinu.

2.4.3. Mat Í könnun Menntasviðs Reykjavíkur á Viðhorfum foreldra í grunnskólum Reykjavíkur 2010 er spurt hvernig foreldrar telji að barninu líði í skólanum. 90,6 % telja að barninu líði alltaf eða oftast vel í skólanum. 86,8 % telja að barninu þeirra líði alltaf eða oftast vel í kennslustundum og 79,8 % telja að barninu líði alltaf eða oftast vel í frímínútum. Norðlingaskóli notar Skólapúlsinn til að kanna viðhorf og líðan nemenda. Þeir sem taka þátt í könnunum eru nemendur í 6. - 10. bekk. Nemendum gefst kostur á að svara bæði opnum og lokuðum spurningum. Nemendur eru ófeimnir við að svara opnum spurningum og tjá sig um það sem þeim finnst gott í skólastarfinu og einnig það sem betur má fara. Þessar kannanir gefa oft góða sýn á líðan nemenda. Niðurstöður í Skólapúlsinum fyrir 6. - 10. bekk Norðlingaskóla sýna okkur að líðan nemenda er viðunandi. Nemendur voru spurðir hve oft þeir fundu fyrir eftirfarandi á síðustu 7 dögum:      

Hafði enga matarlyst. Átti erfitt með að einbeita mér að því sem ég vildi. Verið þunglyndur. Þurft að hafa mikið fyrir hlutunum. Verið dapur/döpur. Gat ekki lært (heima eða í skólanum).

Heildarniðurstaða fyrir Norðlingaskóla er 5,49 en landsmeðaltal er 4,95. Munur uppá 1,0 telst töluverður munur. Þegar rýnt er í þessar niðurstöður kemur einnig fram að líðan nemenda hefur batnað á milli kannana. Ánægjulegar niðurstöður eru þær að nemendur upplifa meiri stjórn á eigin lífi og samkvæmt könnuninni hefur sjálfstraust aukist. Þegar skoðaðar eru niðurstöður varðandi einelti sjáum við að nemendur upplifa aukið einelti í skólanum frá því í síðustu könnun. Heildarniðurstaða fyrir Norðlingaskóli er 5,49 en landsmeðaltal er 5,03. Munur uppá 0,5 er ekki mikill munur en engu að síður er þetta eitthvað sem skólinn þarf að skoða. Samkvæmt könnuninni upplifa nemendur mjög gott samband við kennara og er heildarniðurstaðan 6,29 en landsmeðaltal 5,35. Einnig er mikil ánægja með stuðning kennara við nemendur eða 5,58. Matsamtöl eru við nemendur í október, janúar og maí. Tilgangur þeirra og markmið er að meta m.a. líðan, námslega stöðu nemandans, áhugamál og veikar og sterkar hliðar, sem og að setja fram markmið og væntingar. Umsjónarkennarar nota sérstök eyðublöð í samtölunum. Umsjónarkennari skipuleggur tíma til að setjast niður með nemandanum og ræða við hann um þessi mál. Í framhaldi af því koma nemendur og foreldrar á samráðsdögum í samráð til starfsfólks skólans þar sem farið er yfir starfið, matssamtöl, námsmat og væntingar gerðar fyrir næstu önn.

2.4.4. Aðgerðir til umbóta Starfsfólk Norðlingaskóla mun halda áfram að nýta sér úrræðin sem fjallað hefur verið um en vera jafnframt vakandi yfir nýjungum sem stuðla að bættri líðan nemenda.

17


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

2.5. Foreldrasamstarf Í aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennur hluti, bls. 20 – 21 segir í kaflanum TENGSL HEIMILA OG SKÓLA: „Þrír hópar mynda skólasamfélagið í hverjum skóla, þ.e. nemendur, starfsfólk skólans og foreldrar og forráðamenn. Mikilvægt er að þessir hópar vinni vel saman að mótun þessa samfélags og þeirra umgengnishátta sem eiga að einkenna samskipti innan skólans og utan. Til þess að það gangi vel þarf að ræða reglulega um áherslur og koma sér saman um meginviðmið. Foreldrar og forráðamenn bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna. Á þeim hvílir sú skylda að börnin sæki skóla og að þau séu eins móttækileg fyrir þeirri menntun sem skólinn annast og framast er unnt. Skólinn aðstoðar foreldra og forráðamenn í uppeldishlutverkinu og býður fram menntunartækifæri. Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun. Mesta áherslu ber að leggja á samstarf heimila og skóla um hvern einstakling, nám hans og velferð og heimili og skóla sem vettvang menntunar. Einnig ber að leggja áherslu á samstarf í einstökum bekkjardeildum eða samkennsluhópum og árgöngum bæði um nám, velferð nemenda, bekkjaranda og meginviðmiðanir í uppeldisstarfi skólans.“ Komið hefur fram í rannsóknum að samstarf foreldra og skóla hefur alltaf jákvæð áhrif á skólastarf og stuðningur foreldra skilar sér meðal annars í betri líðan nemenda sem og bættri námsframmistöðu. Það er því til mikils að vinna að efla samstarf heimilis og skóla.

2.5.1. Markmið Norðlingaskóli leggur mikið upp úr góðu samstarfi við foreldra. Foreldrar eru sérfræðingar í málefnum barna sinna og því mikilvægt að þeir séu vel upplýstir varðandi nám og líðan barna sinna. Auk ýmissa viðburða á skólaárinu þar sem foreldrar eru virkir þátttakendur í skólastarfinu þá þjónar heimasíða skólans mikilvægu hlutverki í allri upplýsingaöflun auk vikulegra tölvupósta frá umsjónarkennurum og mánaðarlegu fréttabréfi. Viðburðir fyrir foreldra á skólaárinu eru m.a. skólaboðunardagur, foreldraskóladagar, samráðsdagar, morgunskraf stjórnenda með foreldrum 2 – 3 sinnum á vetri, fræðslufundir fyrir foreldra, námskynningar, jólaskólinn, Norðlingaleikar, skólasetning og skólaslit þar sem hvatt er til að foreldrar, systkini, afar og ömmur komi og taki þátt. Við Norðlingaskóla starfar öflugt sameiginlegt Foreldra- og starfsmannafélag sem ber heitið Vaðið. Félagið setur sig í samband við foreldra og auglýsir eftir bekkjarfulltrúum og boðar þá til fundar um starf vetrarins. Þá heldur félagið einnig utan um foreldraröltið í hverfinu. Foreldrafélög eru í eðli sínu ólík öðrum félögum, t.d. verða foreldrar yfirleitt félagsmenn sjálfkrafa vegna skólagöngu barna sinna en ganga ekki formlega í félagið vegna áhuga á foreldrastarfi. Hlutverk foreldrafélags er margþætt og eru helstu áherslur þessar:   

Styðja skólastarfið og efla tengsl heimila og skóla Samstarfs- og samstöðuvettvangur foreldra innbyrðis Upplýsingamiðlun og fræðslustarf.

2.5.2. Framkvæmd Umsjónarkennari er einn af aðal tengiliðum við heimilin hvað varðar nám, líðan og árangur nemenda. Umsjónarkennarar hafa ekki fastan viðtalstíma heldur geta foreldrar haft samband við kennara þegar þeim hentar og eru foreldrar hvattir til að heimsækja skólann eins oft og þeir vilja. Umsjónarteymin senda tölvupóst einu sinni í viku þar sem kemur fram það helsta sem gert var í skólanum auk annarra hagnýtra upplýsinga. Ástundun nemenda er skráð í Mentor. Fréttabréf er sent heim mánaðarlega. Í fréttabréfinu eru ýmsar gagnlegar upplýsingar til foreldra ásamt skemmtilegum umfjöllunum um skólastarfið.

18


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Heimasíða. Mikil áhersla er lögð á að heimasíða Norðlingaskóla sé reglulega uppfærð. Daglega koma inn fréttir og fróðleikur fyrir nemendur og aðstandendur þeirra. Á heimasíðunni geta foreldrar lesið allt það helsta sem snýr að skólastarfi Norðlingaskóla. Skólaboðunardagur. Fyrsti skóladagur á hverju hausti við Norðlingaskóla er svokallaður skólaboðunardagur en þá heimsækja starfsmenn skólans alla nemendur skólans og boða þá í skólann. Starfsmenn skólans skipta heimilunum á milli sín og tveir starfsmenn heimsækja hvert heimili. Tilgangurinn með skólaboðunardeginum er m.a. að samskipti skólans og heimilanna eigi að virka í báðar áttir. Þannig er það undirstrikað að starfsmenn skólans séu líka færanlegir, það þurfi ekki alltaf að vera þannig að foreldrarnir komi í skólann heldur geti það líka verið á hinn veginn. Með þessu móti er lögð áhersla á það að þessi samskipti geti og eigi að vera gagnvirk. Í Norðlingaskóla er gert ráð fyrir því að foreldrar taki virkan þátt í skólastarfi barna sinna á þeim forsendum að þeir séu sérfræðingar í þörfum þeirra. Þegar sú sérfræði er samtvinnuð þeirri sérfræðiþekkingu sem starfsfólks skólans hefur á námi og kennslu, eru miklar líkur á því að starfið verði gjöfult og árangursríkt fyrir nemendur. Að mati starfsfólks skólans er það afar mikilvægur þáttur í samstarfi þessara tveggja lykilaðila, skólans og heimilana, að hitta nemendur og foreldra líka á þeirra heimavelli og skapa þannig tækifæri til að rætt málefni barnanna og skólastarfið á heimilislegan og notalegan hátt. Þá er ljóst að skólaboðunardagurinn er mikilvægur þáttur í því að gera nemendur öruggari í samskiptum við starfsfólk skólans sem og þátttöku í starfi skólans sem leitast sífellt eftir því að líta á sig sem samfélag en ekki stofnun. Námskynningar eru haldnar í upphafi skólaárs en þá eru foreldrar boðaðir á fund með umsjónarteymunum þar sem farið er yfir námsáætlanir vetrarins. Foreldraskóladagur er ein af hefðum Norðlingaskóla og eru þeir tvisvar á vetri. Foreldrum er þá boðið að koma í skólann til að kynnast vinnustað barna sinna. Nemendur kynna og kenna foreldrum sínum það sem þeir fást við í skólanum. Samráðsdagar eru í Norðlingaskóla þrisvar sinnum á skólaárinu, einn á haustönn (í október) og tveir á vorönn (í janúar og júní). Á samráðsdögum koma nemendur og foreldrar í samráð til starfsfólks skólans þar sem farið er yfir starfið, matssamtöl, námsmat og væntingar gerðar fyrir næstu önn. Morgunskraf er tvisvar á vetri. Þá er foreldrum boðið að koma í morgunkaffi í svokallað morgunskraf með stjórendum. Á fundunum er m.a. óformlegt spjall um skólahaldið og annað sem snýr að daglegu starfi hjá námshópunum. Jólaskólinn er haldinn síðasta dag fyrir jólafrí. Þá koma foreldrar, systkini, afar og ömmur í skólann og taka þátt í alls kyns skemmtilegum verkefnum, ásamt því að horfa á helgileik, dansa í kringum jólatréð, hlýða á jólatónlist og margt fleira. Jólaskólinn er alltaf haldinn seinnipart dags til þess að flestir foreldrar, ömmur og afar sjái sér fært að mæta. Norðlingaleikar eru haldnir á vorin. Þá er keppt í allskyns „íþróttagreinum“ á mörgum stöðvum og áhersla lögð á hvað við erum öll ólík, búum yfir mismunandi hæfileikum og hvernig mismunandi hæfileikar skila liði hámarksárangri. Unnið er út frá hugmyndafræðinni um fjölgreindarkenningu Gardners. Á Norðlingaleikum er foreldrum boðið að koma og fylgjast með nemendum. Skólasetning og skólaslit eru einnig skipulögð þannig að foreldrar geti verið viðstödd.

2.5.3. Mat Í könnun menntasviðs Reykjavíkurborgar á Viðhorfum foreldra í grunnskólum Reykjavikur árið 2010 voru foreldrar spurðir hvort þeir séu almennt ánægðir eða óánægðir með upplýsingagjöf skólans. Niðurstöðurnar sýna að 90,5% eru almennt ánægðir með upplýsingagjöf Norðlingaskóla og 93,2% þykja mjög eða frekar gagnlegar upplýsingarnar á heimasíðu skólans. Í sömu könnun er spurt hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með síðasta formlega foreldraviðtal sem þú fórst í. 86,5% foreldra eru mjög ánægðir eða frekar ánægðir með samráðsdaginn (foreldraviðtal).

19


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Stutt könnun var gerð á því hvað foreldrum fannst um foreldraskóladaginn í Norðlingaskóla. Foreldrar voru beðnir um að segja í nokkrum orðum frá því hvað þeim fyndist um þetta fyrirkomulag. Foreldrar voru sammála um að svona dagur væri fræðandi, áhugaverður og umfram allt væri gaman fyrir foreldra að sjá hvað börnin eru að læra. Foreldrar voru einnig spurðir hvernig þeim fannst fyrirkomulagið á jólaskólanum og þar kom fram eindregin ósk um að hafa jólaskólann á hverju ári með sama sniði og verið hefur. Ýmsar viðhorfakannanir hafa verið gerðar til þess að meta ákveðna viðburði og má þar nefna skólaboðunardaginn en foreldrar eru mjög hlynntir því fyrirkomulagi (100% sögðu hann mikilvægan) og finnst gott að fá starfsfólk skólans í heimsókn í spjall varðandi komandi skólaár.

2.5.4. Aðgerðir til umbóta Foreldrasamstarf er komið í nokkuð fastar skorður í skólanum og mikil ánægja er með það í foreldrasamfélaginu. Eitt af því sem skólinn fengið ábendingar um að mætti vera meira af eru bekkjarkvöld í námshópunum og verður breyting á því á næsta skólaári.

3. Verklag Í þessum kafla er fjallað um áherslur skólans og framkvæmd skólastarfsins. Sagt er frá skólanámskrá og markmiðum hennar, greint frá hvort og hvernig skólinn starfar eftir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og gerð grein fyrir fjölbreyttum kennsluháttum. Jafnframt er gerð grein fyrir námsmati, heimasíðu og heilnæmu skólaumhverfi.

3.1. Skólanámskrá Í þessum kafla er fjallað um skólanámskrá, en í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, gr. 29 kemur fram að skólanámskrá skuli vera nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla um markmið skólastarfs, inntak náms og námsmat, starfshætti og mat á árangri og gæðum skólastarfs, tengsl skóla við nærsamfélagið og hvernig unnið er að því að skapa góðan skólabrag. Skólanámskrá Norðlingaskóla er að finna á heimasíðu Norðlingaskóla http://nordlingaskoli.is

3.1.1. Markmið Í aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennum hluta, bls. 11 segir: „Skýr framsetning markmiða er undirstaða þess að allir leggi í þau sama skilning þar sem þau eru viðmið í öllu skólastarfi. Markmið aðalnámskrár eru sett fram með þetta að leiðarljósi. Í þeim felst skólastefna, þau eru nemendamiðuð og segja til um hvaða færni og þekkingu nemendur eiga að hafa tileinkað sér við ákveðin skil í grunnskólanámi og hvernig nemendur geti sem best búið sig undir að vera þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þau taka til alhliða þroska nemandans, allra þátta námsgreina og einnig til þverfaglegra þátta sem eru sameiginlegir öllum námsgreinum.“ Markmið skólanámskrár birta upplýsingar um:    

Gildi sem starf skólans byggir á Stefnu skólans um nám og kennsluhætti Hvernig komið er til móts við börn með ólíka námsgetu, bráðger, seinfær Markmið námsgreina og árganga byggð á aðalnámskrá.

20


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

3.1.2. Framkvæmd Samkvæmt lögum skal árlega gefa út skólanámskrá í hverjum skóla og er skólastjóri ábyrgur fyrir því að hún sé unnin, gefin út og kynnt. Skólanámskrá skal vera nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla en jafnframt gefur hún kost á að laga fyrirmæli aðalnámskrár að sérstöðu hvers skóla og staðbundnum aðstæðum, draga þessi sérkenni fram og nýta þau til eflingar námi og kennslu. Aðalnámskrá setur skólum almenn viðmið en það er aftur á móti hvers skóla að útfæra þau nánar í skólanámskrá bæði með tilliti til þess nemendahóps sem stundar nám í skólanum sem og þeirra kennsluhátta sem skólinn aðhyllist. Skylt er að leggja skólanámskrá fyrir foreldraráð skólans til umsagnar ár hvert með góðum fyrirvara auk þess að kynna hana fyrir nemendaráðum. Að loknu umsagnarferli skal skólanámskrá lögð fyrir skólanefnd til samþykktar (af vef Menntamálaráðuneytisins). Skipulag og kennsluhættir markast af stefnu og markmiðum skólans. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám til að mæta þörfum, áhuga og getu hvers og eins. Skólinn raðar nemendum í námshópa og tilheyra tveir til þrír árgangar hverjum námshópi. Skóladeginum er skipt í 70 mínútna kennslulotur og skólaárinu í stundarskrártímabil. Með lengri námslotum náum við dýpri vinnu og meiri og lengri einbeitingu og ekki er alltaf verið að láta nemendur skipta um námsgreinar. Hverju nýju stundarskrártímabili fylgja einkenni sem helgast af þemanámi (smiðjum), flæði kennara, uppbrotum á námshópum og tengist árstíðum. Allir nemendur skólans fara út í frímínútur og hafa allir starfsmenn það hlutverk að eiga samvistir við börnin í frímínútum og gæta þeirra. Skólinn hefst alla daga kl. 8:10 hjá nemendum í 1. - 10. bekk og lýkur á mismunandi tímum. Í 1. - 4. bekk lýkur skóla kl. 13:20. Þá tekur við gæsla fram að opnunartíma frístundaheimilis. Eldri nemendur stunda nám lengra fram á daginn. Skólanámskrá Norðlingaskóla skiptist í fjóra megin kafla: 

 

Um skólann: Þar má finna kaflana: Stefna Norðlingaskóla, Saga skólans, Skólanámskrá, Mat á skólastarfi, Skólaráð, Skólaviðmið, Forvarnir, Eineltisáætlun, Nemendavernd, Stoðþjónusta, Þróunarverkefni, Grænfáninn, Náms- og starfsráðgjöf, Fréttabréf. Starfshættir: Þar undir má finna undirkaflana: Áherslur í námi - Námsáætlanir, Skóli fyrir alla, Þróunarverkefni, Grænfáninn, Áformið, Áhugasvið, Einstaklingsmiðun, Samkennsla, Smiðjur, Teymisvinna, Námsval - Samvinna, Námsmat, Skóladagatal og Stundaskrár nemenda. Skólasamfélagið: Þar eru undirkaflarnir: Nemendur, starfsfólk, foreldrar, flutningur nemenda milli skóla, samstarfsaðilar og tenglar. Aðbúnaður - Umhverfi: Þar eru undirkaflarnir: Nýbygging, skólalóð, umhverfi og Björnslundur. Kynning á nýbyggingu Norðlingaskóla

Í skólanum starfa allir í teymum. Kennarar, stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar, skólaliðar og sérkennarar mynda saman teymi utan um hvern námshóp sem þeir vinna með. Þannig eru í skólanum teymi þeirra starfsmanna sem vinna með 1. og 2. bekkingum, 3. og 4. bekkingum, 5. - 7. bekkingum og 8. - 10. bekkingum. Í skólanum eru jafnframt list- og verkgreinateymi, íþróttateymi, námsmatsteymi, læsisteymi, Björnslundarteymi, Grænfánateymi og smiðjuteymi. Í hverjum árgangi skólans mynda þrír foreldrar samráðsbakland. Við skólann starfar öflugt foreldra- og starfsmannafélag sem heitir Vaðið. Foreldrar standa reglulega fyrir félagsmótum af ýmsum toga og eru öflugir stuðningsaðilar skólans. Samkvæmt lögum starfar við skólann skólaráð (sjá heimasíðu skólans): http://nordlingaskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=620&Itemid=277

3.1.3. Mat Mjög mikilvægt fyrir raunhæft sjálfsmat er ítarleg og markviss skólanámskrá þannig að allir sem að skólanum koma geti sameinast um leiðir að settu marki. Vinna við gerð skólanámskrár stuðlar að faglegu samstarfi og skapar grundvöll til mats á skólastarfi. Ytra mat hefur verið gert á skólanámskrá

21


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Norðlingaskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið og gátlisti Heimilis og skóla) og voru ekki gerðar athugasemdir við hana. Skólanámskráin er sett fram á heimasíðu skólans og með virkri heimasíðu er aðgengi að upplýsingum gott og auðvelt að nálgast allar upplýsingar sem eru í skólanámskrá.

3.1.4. Aðgerðir til umbóta Skólanámskrá þarf að vera í stöðugri endurskoðun. Gera þarf átak og vinna betur kaflann Áherslur í námi - Námsáætlanir sem er ekki fullmótaður. Verður farið í að ljúka því verki skólaárið 2011-2012.

3.2. Skóli án aðgreiningar - sérkennsla Í Stefnu- og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur árið 2010, bls. 8 er tekið fram að markmiðum um einstaklingsmiðað nám er náð með fjölbreyttum starfsháttum og námsleiðum sem taka mið af styrkleikum nemandans. Hann setur sér markmið, gerir áætlanir til að ná þeim og metur árangurinn í samráði við foreldra og kennara. Áhersla er lögð á samvinnu, samkennslu og þemanám. Verkefnin taka mið af áhuga og stöðu nemanda. Námsmat er fjölþætt og miðar að því að hvetja nemendur til að leggja sig enn betur fram og auðvelda skólum að skipuleggja nám við hæfi hvers og eins. Markviss samvinna og tengsl eru við bæði leikskóla og framhaldsskóla. Sköpun, frumkvæði og þekkingarleit einkenna námið. Hæfileikar nemenda njóta sín og námsframboð er fjölbreytt í bóklegum sem verklegum greinum, listum og lífsleikni. Í kaflanum um hlutverk og markmið grunnskóla í Aðalnámskránni frá 2006, bls. 8, kemur fram: Að til að standa undir þeim skyldum sem markmiðsgrein grunnskólalaga (2. gr.) setur, þ.e. að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi, verður skólinn að bjóða fram metnaðarfull námstækifæri við hæfi allra nemenda. Í því felst m.a. að skólar verða að leggja áherslu á að byggja sérhvern nemanda upp sem heilsteyptan einstakling með trausta menntun og þjálfun til að takast á við frekara nám og búa hann undir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og félagslífi. Í þessu skyni verður skólinn að bjóða margvísleg en jafngild námstækifæri þannig að komið sé til móts við sérstöðu einstaklinga. Hver nemandi á að geta fundið nám við sitt hæfi sem eflir hann og þroskar. Starfsáætlun Reykjavíkurborgar 2010 bls. 7 segir um nám við hæfi hvers og eins: Einstaklingsmiðað nám og markviss samvinna tryggir að komið sé til móts við þarfir, áhuga og námsstíl nemenda. Frumkvæði og þekkingarleit einkenna allt skólastarfið og nemendur öðlast færni til að lesa og skilja umhverfi sitt, túlka það og miðla þekkingu sinni. Nemendur setja sér markmið í samvinnu við kennara og foreldra og eru ábyrgir fyrir eigin námi. Hæfileikar hvers og eins fá notið sín og námstilboð eru fjölbreytt í bóklegum og verklegum greinum, menningu og listum. Í aðalnámskrá grunnskóla 2006 segir m.a. um markmið grunnskóla á bls. 9: Til að standa undir þeim skyldum sem markmiðsgrein grunnskólalaga (2. gr.) setur, þ.e. að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi, verður skólinn að bjóða fram metnaðarfull námstækifæri við hæfi allra nemenda. Í því felst m.a. að skólar verða að leggja áherslu á að byggja sérhvern nemanda upp sem heilsteyptan einstakling með trausta menntun og þjálfun til að takast á við frekara nám og búa hann undir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og félagslífi. Í þessu skyni verður skólinn að bjóða margvísleg en jafngild námstækifæri þannig að komið sé til móts við sérstöðu einstaklinga. Hver nemandi á að geta fundið nám við sitt hæfi sem eflir hann og þroskar. Í aðalnámskrá grunnskóla 2006 segir m.a. um hlutverk og markmið grunnskóla bls. 8: Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, gr. 17 kemur fram að: Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr.

22


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 laga um málefni fatlaðra, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir.

3.2.1. Markmið Í Norðlingaskóla er litið svo á að öll kennsla eigi að vera sérkennsla, enda skuli reynt eftir fremsta megni að tryggja að námsaðstæður og námsefni henti ávallt getu og áhuga hvers og eins nemanda.

3.2.2. Framkvæmd Sérkennarar og þroskaþjálfar skólans bera ábyrgð á að framfylgja stefnu Norðlingaskóla í sérkennslumálum. Sérkennarar og þroskaþjálfar sjá um ráðgjöf til starfsfólks og aðstandenda. Umsjónarkennari ber ábyrgð á námi og námsframvindu sinna umsjónarnemenda. Lögð eru skimunarpróf fyrir nemendur við upphaf skólagöngu og greina sérkennarar þörf nemenda fyrir sérkennslu. Lögð er áhersla á samvinnu umsjónarkennara, sérkennara og foreldra við gerða einstaklingsbundinna námsáætlana. Sálfræðiþjónusta skólans er rekin af Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Kennarar og/eða foreldrar geta leitað eftir aðstoð sálfræðings. Skilyrði fyrir því að sálfræðingur taki mál til úrlausnar eru að foreldrar veiti samþykki sitt á sérstöku tilvísunareyðublaði. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um velferð allra nemenda, styðja þá og liðsinna í þeim málum er snerta nám, skólavist, framhaldsnám og starfsval. Náms- og starfsráðgjafi er málsvari nemenda og trúnaðarmaður. Í kafla 2.3.2. eru taldar upp skimanir og kannanir sem lagðar eru fyrir nemendur til að kanna stöðu þeirra í námi.

3.2.3. Mat Í könnun á Viðhorfi foreldra til grunnskólastarfs í Reykjavík 2010 kemur fram að 92,8% foreldra nemenda í Norðlingaskóla telja að sérkennsla hafi komið að miklu eða nokkru gagni. Ennfremur eru 92,9% foreldra mjög eða frekar ánægðir með sérkennsluna í skólanum. Í rannsókn á Starfsháttum í grunnskólum vorið 2010 voru kennarar spurðir hversu oft eða sjaldan þeir löguðu nám nemenda sinna að námsgetu nemenda og svöruðu 100% að þeir gerðu það alltaf eða nánast alltaf. 91,6% kennara töldu sig alltaf eða nánast alltaf laga inntak námsins/námsefnis að þörfum nemenda með námsörðugleika. Ennfremur töldu 89,5% kennara sig alltaf eða nánast alltaf reyna að laga afrakstur og verkefnaskil að nemendum með námserfiðleika. Í heildarniðurstöðum úr Skólapúlsinum um stuðning kennara við nemendur í 6. - 10. bekk í skólanum kemur fram að niðurstöður eru mjög ásættanlegar. Skólameðatalið er 5,24 en það er hærra en uppsafnað landsmeðatal sem er 5.21. Sem viðmiðunarregla er munur upp á 0,5 stig ekki mikill munur en munur upp á 1.0 stig telst töluverður munur. Eftirfarandi staðhæfingar voru lagðar til grundvallar: Kennarinn sýnir áhuga á námi sérhvers nemanda, Kennarinn veitir auka aðstoð ef nemendur þurfa á henni að halda, Kennarinn heldur áfram að útskýra þar til nemendurnir skilja og Kennarinn gefur nemendum tækifæri til að tjá skoðanir sínar.

3.2.4. Aðgerðir til umbóta Eins og fram hefur komið er mikil áhersla lögð á að Norðlingaskóli sé fyrir alla nemendur - án aðgreiningar. Fylgst verður mjög vel með námsframvindu nemenda og reynt eftir mætti að koma til móts við þarfir og væntingar allra nemenda.

23


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

3.3. Fjölbreyttir náms og kennsluhættir Í Stefnu- og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur árið 2010, bls. 8 er tekið fram að markmiðum um einstaklingsmiðað nám er náð með fjölbreyttum starfsháttum og námsleiðum sem taka mið af styrkleikum nemandans. Hann setur sér markmið, gerir áætlanir til að ná þeim og metur árangurinn í samráði við foreldra og kennara. Áhersla er lögð á samvinnu, samkennslu og þemanám. Verkefnin taka mið af áhuga og stöðu nemanda. Námsmat er fjölþætt og miðar að því að hvetja nemendur til að leggja sig enn betur fram og auðvelda skólum að skipuleggja nám við hæfi hvers og eins. Markviss samvinna og tengsl eru við bæði leikskóla og framhaldsskóla. Sköpun, frumkvæði og þekkingarleit einkenna námið. Hæfileikar nemenda njóta sín og námsframboð er fjölbreytt í bóklegum sem verklegum greinum, listum og lífsleikni. Í kaflanum um hlutverk og markmið grunnskóla í Aðalnámskránni frá 2006, bls. 8, kemur fram: að til að standa undir þeim skyldum sem markmiðsgrein grunnskólalaga (2. gr.) setur, þ.e. að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi, verður skólinn að bjóða fram metnaðarfull námstækifæri við hæfi allra nemenda. Í því felst m.a. að skólar verða að leggja áherslu á að byggja sérhvern nemanda upp sem heilsteyptan einstakling með trausta menntun og þjálfun til að takast á við frekara nám og búa hann undir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og félagslífi. Í þessu skyni verður skólinn að bjóða margvísleg en jafngild námstækifæri þannig að komið sé til móts við sérstöðu einstaklinga. Hver nemandi á að geta fundið nám við sitt hæfi sem eflir hann og þroskar.

3.3.1. Markmið Í Norðlingaskóla er lögð áhersla á einstaklingsmiðun í námi en með því er átt við að starf skólans taki mið af því að börnin eru misjafnlega þroskuð, af margbreytilegum uppruna og hafa öðlast margháttaða og misjafna leikni, reynslu og þekkingu áður en þau hefja nám í grunnskóla. Einnig er mjög misjafnt hverjar eru sterkar og veikar hliðar þeirra. Skólinn þarf því að búa þeim skilyrði svo þau megi á eigin forsendum dafna og þroskast með því að stuðla að alhliða þroska þeirra, veita þeim öryggiskennd, sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd. Þetta gerir skólinn með því að sérhver nemandi fái námsaðstæður og viðfangsefni við sitt hæfi. Þannig á skólastarfið að koma til móts við ólíkar þarfir, getu, námsstíl og áhuga allra nemenda. Til þess að ná til allra nemenda hafa starfsmenn skólans leitast við að tileinka sér fjölbreytta starfshætti í skólastarfinu og má þar nefna samkennsla árganga, einstaklingsmiðun, val, samvinnunám, áhugasvið, smiðjur, útikennsla/útinám og teymisvinna starfsfólks (sjá kafla 1.1.).

3.3.2. Framkvæmd Í skólanum er m.a. stuðlað að einstaklingsmiðun í námi með því að hver og einn nemandi gerir með kennara sínum einstaklingslegar námsáætlanir sem kallast áform. Áformin eru ýmist til einnar viku í senn eða tveggja. Þar setja nemendur sér markmið og ákveða hvaða leiðir og námsefni þeir geta notað til að ná settu marki. Einnig er lögð áhersla á að hver nemandi vinni með áhugasvið sitt en um þá vinnu er gerður sérstakur námssamningur. Þá vinna nemendur ákveðinn hluta vikunnar í svo kölluðum smiðjum en þær eru verkstæði þar sem nemendur tileinka sér bókleg markmið með verklegum leiðum. Valfrelsi og nemendalýðræði er afar mikilvægt sem og samvinnuverkefni þar sem mismunandi færni og geta nemenda nýtur sín til hagsbóta fyrir hópinn. Í Norðlingaskóla er ríkjandi það viðhorf að margbreytileiki sé kostur og að það eigi að búa þannig að nemendum að þeim líði sem allra best og að starfsfólk skólans hafi ævinlega trú á þeim. Í skólanum er litið svo á að jákvæðni sé það eina sem vinnur á neikvæðni.

3.3.3. Mat Í Viðhorfskönnun meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar 2009 kemur fram að 90,7 % starfsmanna skólans eru sammála því að í skólanum gengur vel að sinna einstaklingsbundnum þörfum

24


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 nemenda. Þegar spurt er hvort skólinn nái góðum árangri með nemendum þá eru 88,4 % starfsmanna sammála því. Í könnun Menntasviðs Reykjavíkur á Viðhorfum foreldra í grunnskólum Reykjavíkur 2010 er spurt hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með hvernig skólinn kemur til móts við þarfir barnsins. 84,6% foreldra er mjög ánæg(ur) eða frekar ánægð(ur). Spurt er einnig hvort foreldrar telja að barnið fái verkefni við hæfi í skólanum og 87,8% foreldra segja svo vera, 9,5% stundum og 4% aldrei. Í Skólapúlsinum fyrir 6. - 10. bekk Norðlingaskóla eru nemendur spurðir um ýmsa þætti varðandi nám og stuðning kennara við nemendur. Niðurstaða könnunarinnar sýnir að Norðlingaskóli fær meðaltalið 5,24 á meðan landsmeðaltal er 5,21. Sem viðmiðunarregla er munur upp á 0,5 stig ekki mikill munur en munur upp á 1.0 stig telst töluverður munur. Eftirfarandi staðhæfingar voru lagðar til grundvallar: Kennarinn sýnir áhuga á námi sérhvers nemanda, Kennarinn veitir auka aðstoð ef nemendur þurfa á henni að halda, Kennarinn heldur áfram að útskýra þar til nemendurnir skilja og Kennarinn gefur nemendum tækifæri til að tjá skoðanir sínar. Í niðurstöðum könnunarinnar kemur fram að ,,Í PISA 2000 var Ísland meðal þeirra landa þar sem stuðningur kennara við nemendur var meiri en í ríkjum OECD að meðaltali og hafði jákvæð tengsl við lesskilning nemenda (OECD, 2001)."

3.3.4. Aðgerðir til umbóta Starfsfólk Norðlingaskóla fer reglulega á námskeið til að kynna sér fjölbreytta náms- og kennsluhætti. Vorið 2011 fer starfsfólk skólans í námsferð til Boston í skólaheimsóknir til að kynna sér margvíslega náms - og kennsluhætti í bandarískum skólum.

3.4. Námsmat Í Aðalnámskrá grunnskóla 2006 (bls. 16) segir m.a. um markmið grunnskóla um námsmat: Hverjum kennara og skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig nemendum gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og skólinn setja þeim. Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstökum nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum. Megintilgangur námsmats er því sá að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram. Námsmat á að veita nemendum og foreldrum og forráðamönnum þeirra, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms. Í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008, gr. 27 kemur m.a. fram að mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Tilgangur þess er að fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum Aðalnámskrár og ná námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Nánari ákvæði um námsmat skulu sett í Aðalnámskrá grunnskóla.

3.4.1. Markmið Námsmat skal miða að því að afla vitneskju um hvernig nemendum gengur að ná settum markmiðum. Mikilvægt er að meta bæði verklega og bóklega þætti námsins og prófa á sem fjölbreytilegastan hátt eftir því hvaða matsaðferð gefur gleggsta mynd af því hve vel nemendum hefur tekist að nálgast markmiðin. Megintilgangur námsmats á að vera að örva nemandann og til að gefa upplýsingar um námsstöðu hans.

25


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

3.4.2. Framkvæmd Skólaárinu er skipt í tvær annir. Fyrri önn er frá skólabyrjun í ágúst og fram í janúar. Seinni önn er frá janúar og til skólaloka í júní. Prófadagar eru á vorin hjá 5. - 10. bekk. Formlegu lokamati til nemenda og forráðamanna þeirra er skilað á samráðsdegi við annarlok í janúar og júní. Á samráðsdegi koma saman nemendur, forráðamenn og kennarar, í formlegu samtali, þar sem farið er yfir önnina, líðan, markmið, væntingar og lokamat. Á þessum samráðsdegi er skriflegt lokamat undirritað af þessum aðilum og er þar með orðið formlegt. Útlit á skilum á lokamati til nemenda og forráðamanna var breytt vorið 2009 og er ekki notast við staðlaða formið sem Mentor býður upp á. Breytingarnar felast aðallega í því að í námsmati fyrir 5. 10. bekk kemur fram hver eru markmið hverrar námsgreinar, einkunn nemandans og að lokum persónuleg umsögn kennarans til nemandans. Í 1. - 4. bekk eru markmið hverrar greinar talin upp og persónuleg umsögn frá kennara til nemanda. Skólafærni, námsfærni og félagsfærni eru metin sérstaklega hjá öllum nemendum skólans. Við breytingarnar var lögð áhersla á að í námsmatinu væru myndir af nemendum og orðalagi beint til nemenda ekki síður en foreldra. Matsamtöl eru einnig stór hluti af námsmati Norðlingaskóla (sjá kafla 2.4.3). Tilgangur þeirra og markmið er að meta m.a. líðan, námslega stöðu nemandans, áhugamál og sterkar hliðar, sem og að setja fram markmið og væntingar. Matsamtöl eru við nemendur í október, janúar og maí og nota umsjónarkennarar sérstök eyðublöð í samtölunum. Umsjónarkennari skipuleggur tíma til að setjast niður með nemandanum og ræða við hann um þessi mál. Í framhaldi af því eru svo samráðssamtölin sem fyrr eru nefnd.

3.4.3. Mat Í könnun Menntasviðs Reykjavíkurborgar á Viðhorfum foreldra til grunnskóla í Reykjavík 2010 telja um 72,6% foreldra nemenda í Norðlingaskóla að námsmat í skólanum gefi nægar upplýsingar um námslega stöðu barna sinna. 23,3% telja það eiga við að sumu leyti. Ennfremur telja 89% foreldra áherslu skólans á próf vera hæfilega. Könnun varð gerð í Norðlingaskóla eftir að útliti á námsmati var breytt og kom í ljós að foreldrum fannst námsmatið segja þeim meira hvað stóð á bak við hverja einkunn með tilkomu markmiða heldur en þegar markmið voru ekki til staðar.

3.4.4. Aðgerðir til umbóta Haustið 2006 stofnuðu Norðlingaskóli, ásamt Ingunnarskóla í Grafarholti, til þróunarverkefnis sem bar heitið Einstaklingsmiðað námsmat. Markmið verkefnisins var að skipuleggja og þróa námsmat þar sem byggt var á fjölbreyttum aðferðum, s.s. frammistöðumati, námsmöppum (portfolio), sjálfsmati nemenda, jafningjamati og matssamtölum. Verkefnið var styrkt af Þróunarsjóði grunnskóla Reykjavíkur. Verkefninu lauk á vordögum 2009. Í framhaldi af þessu viðamikla þróunarverkefni var ákveðið haustið 2008 að stofna stefnumörkunarteymi í námsmati í Norðlingaskóla sem er enn starfrækt. Því er ætlað að halda utan um þennan málaflokk í skólastarfinu, styðja og efla þá þætti sem þegar hafa reynst vel, halda umræðunni opinni, hlusta á hugmyndir, vera meðvitað um nýjungar og sækja þekkingu í þessum málaflokki útávið. Hefur stefnumörkunarteymið velt upp mikilvægum þáttum eins og ígrundun og þróun, markmiðum og áherslum, tengingu umsagnar við einkunnir, umræðu um hvað valdi því að þegar einkunn er undir 5, útlitsbreytingar á lokamati, fjölbreytni í námsmati, leiðsagnarmat og öðrum þeim þáttum sem vert er að gefa gaum að í ljósi nýjustu rannsókna. Vaxandi áhugi er á leiðsagnarmati og þeim eiginleikum sem það býr yfir. Mun stefnumörkunarhópurinn sækja sér fræðslu um þá leið í námsmati. Einnig er unnið að því að búa til gagnabanka sem inniheldur fjölbreytta gátlista, matskvarða, sóknarlista, sjálfsmatskvarða og jafningjamatskvarða. Stefnumótunarteymið ásamt skólastjórnendum hófu viðræður við forsvarsmenn Mentor um samstarf varðandi útlitsbreytingu á námsmati. Skólinn telur að mikill hagur sé í því að nýta Mentor í námsmatsferlinu m.a. vegna þeirra möguleika sem forritið hefur uppá að bjóða varðandi skráningu, samanburði og geymslu upplýsinga.

26


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

3.5. Heimasíða Í Aðalnámskrá grunnskóla, almenna hlutanum frá 2006 kemur fram á bls. 21 að brýnt er að skólar gefi reglulega skýrar og góðar upplýsingar um skólastarfið og áætlanir sem liggja fyrir um starfsemi skólans. Þetta má gera með ýmsum hætti, t.d. í foreldraviðtölum, á sameiginlegum kynningarfundum með foreldrahópum, í skólanámskrá og á vefsíðu skólans. Heimasíðan er einnig skólanámskrá Norðlingaskóla.

3.5.1. Markmið Heimasíða Norðlingaskóla eins og hún er í núverandi mynd var tekin í notkun í byrjun árs 2009. Slóðin á heimasíðu Norðlingaskóla er http://nordlingaskoli.is. Markmið heimasíðunnar er að auka upplýsingaflæðið í skólasamfélaginu og gera skólann og störf hans sýnilegri.

3.5.2. Framkvæmd Á heimasíðu Norðlingaskóla má finna ýmsar hagnýtar upplýsingar. Þar er skólanámskrá Norðlingaskóla aðgengileg, upplýsingar um starfsfólk, foreldra- og starfsmannáfélagið Vaðið, stjórn þess og fulltrúaráð. Flest það sem er útgefið á vegum skólans má finna á heimasíðunni og er þá fyrst að telja fréttabréf og skýrslur. Hver námshópur hefur sitt svæði á heimasíðunni þar sem safnað er saman fréttum og öðru efni sem tengjast námshópnum sérstaklega. Áhersla er lögð á að daglega séu birtar nýjar fréttir og/eða myndir af skólastarfinu. Umsjónarmaður heimasíðu er Guðrún Helga Kristinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi.

3.5.3. Mat Í könnun Menntasviðs Reykjavíkur frá 2010 um Viðhorf foreldra til grunnskólastarfs í Reykjavík kemur fram að 93% foreldra nemenda í Norðlingaskóla telja upplýsingar á heimasíðu skólans mjög eða frekar gagnlegar. Í Skólamatskönnun sem lögð var fyrir starfsfólk skólans í janúar 2010 kemur fram 79% starfsmanna nota heimasíðu skólans oft eða mjög oft. Athygli vekur að tæp 10% starfsmanna fara sjaldan eða aldrei inn á heimasíðuna. Í sömu könnun kemur fram almenn ánægja með heimasíðu skólans.

3.5.4. Aðgerðir til umbóta Heimasíða Norðlingaskóla hefur að geyma miklar upplýsingar um starfið í skólanum. Alltaf má gera betur og er nauðsynlegt að uppfæra og breyta upplýsingum á heimasíðunni jafn óðum eins og hefur verið gert. Einnig verður gert átak í að starfsfólk nýti sér betur upplýsingar sem þar eru að finna, t.d. verður heimasíða skólans gerð að upphafssíðu allra sem fara inn net skólans.

3.6. Heilnæmt og vistvænt skólaumhverfi Skólum er nú gert að setja sér stefnu um heilnæmt og vistvænt skólaumhverfi. Í kaflanum Inntak náms, námsskipan, námsframboð, námsmat og starfstími í 24. gr. grunnskólalaga er m.a. kveðið á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og kennsluskipan. Í lögunum er kveðið á um að skólar leggi áherslu á líkamlega og andlega velferð nemenda heilbrigða lífshætti og ábyrga umgengni við líf og umhverfi. Í öllu skólastarfi skal stuðla að heilbrigðum lífsháttum og taka mið af persónugerð, þroska, hæfileikum, getu og áhugasviðum hvers og eins.

3.6.1. Markmið Norðlingaskóli er að hefja vinnu við verkefnið „Heilsueflandi skóli“ en eitt helsta markmið heilsueflandi skóla er að vinna markvisst að því að efla og stuðla að velferð og góðri heilsu nemenda og starfsfólks. 27


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Markviss vinna við að setja heildræna stefnu fyrir heilsueflandi skólastarf í Norðlingaskóla er þegar hafin og verður framhaldið á næstu misserum.

3.6.2. Framkvæmd Alltaf hefur verið lögð rík áhersla á að gera skólaumhverfi Norðlingaskóla heilnæmt og vistvænt eins og kostur er. Þar sem skólinn hefur fram til þessa verið rekinn í mörgum, mjög ófullkomnum smáhúsum sem jaðra við að vera heilsuspillandi hefur oft verið erfitt að koma því við. Með nýrri skólabyggingu verður lögð enn ríkari áhersla á alla þá þætti sem stuðla að góðri heilsu og líðan nemenda og starfsfólks skólans.

3.6.3. Mat Þegar stefna um heilnæmt og vistvænt skólaumhverfi liggur fyrir verður árangur metinn reglulega og endurmat á áætluninni gert.

3.6.4. Aðgerðir til umbóta Unnið er að gerð heildrænnar stefnu um heilsueflandi skólastarf sem skólastjórnendur, kennarar, starfsfólk, nemendur, foreldrar, skólahjúkrunarfræðingur og nærsamfélagið munu vinna saman að til að ná sem bestum árangri. Stefnan og aðgerðaáætlunin mun verða aðgengileg á vefsíðu skólans.

4. Mannauður Í þessum kafla verður fjallað um starfsmenn og líðan þeirra.

4.1. Mannauður Meginmarkmiðið starfsmannastefnu Norðlingaskóla er að við skólann starfi alltaf hæft og áhugasamt fagfólk sem leggur metnað sinn í að tryggja framsækið og farsælt skólastarf sem grundvallist á því lífsviðhorfi að hverjum nemanda skuli búin námsskilyrði svo hann megi, á eigin forsendum, þroskast og dafna og útskrifast úr grunnskóla sem sjálfstæður, sterkur og ekki síst lífsglaður einstaklingur. Starfsmannastefnan á að tryggja starfsmönnum sem best starfsskilyrði og möguleika á að vaxa og dafna í starfi. Leitast skal við að skapa starfsmönnum aðstæður til að samræma starf og fjölskyldulíf. Starfsmannastefna Norðlingaskóla byggist á sýn Norðlingaskóla sem og starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar, stefnu Menntasviðs Reykjavíkur í mannauðsmálum, lögum um grunnskóla nr. 91/2008 í 12.gr. og siðareglur starfsmanna Reykjavíkurborgar.

4.1.1. Markmið Markmið í mannauðsmálum Norðlingaskóla er að:        

sýn og áherslur Norðlingaskóla birtist í öllu daglegu starfi skólans starfsandi og skólamenningin sé eins og best verður á kosið starfsfólki líði sem allra best ávalt sé leitað lausna á þeim viðfangsefnum sem skólastarfið felur í sér starfsfólk tileinki sér teymisvinnu enda er hún grunnur að öllu starfi skólans stefnt sé að góðri samvinnu, sveigjanleika og jafnræði leitað sé leiða til að líðan, samskipti og vinnuumhverfi í skólanum sé ávallt eins og best verður á kosið starfsfólk virði samstarfsfólk sitt, sýni hvert öðru umburðarlyndi og tillitssemi og virði trúnað við nemendur og samstarfsmenn 28


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011       

starfsfólk leiðbeini, hvetji og hrósi fyrir gott starf og ræði það sem betur má fara starfafólk sinni starfi sínu af ábyrgð, trúmennsku og metnaði hvorki einelti né kynferðislea áreitni sé liðið skapa góð vinnuskilyrði og tækifæri til að starfsfólk þroskast í starfi samræma kröfur starfs- og einkalífs eins og kostur er bjóða upp á verkefni þar sem hæfileikar hvers og eins fá notið sín starfsumhverfið sé öruggt og heilsusamlegt.

4.1.2. Framkvæmd Samskipti og framkoma Í Norðlingaskóla er gert ráð fyrir að traust ríki í samskiptum á milli starfsmanna og að allir stuðli að því að skapa sem bestan starfsanda og að starfsmenn sýni samstarfsmönnum sínum og öðrum tilhlýðilega virðingu, umburðarlyndi, jákvætt og hvetjandi viðmót. Starfsmaður, sem með orðum, látbragði eða atferli, ógnar, truflar eða ögrar öðrum á vinnustað, leggur starfsmann í einelti eða sýnir honum kynferðislega áreitni, telst brjóta grundvallarreglur samskipta á vinnustað. Slík hegðun getur leitt til áminningar og starfsmissis. Einelti og áreitni á vinnustöðum Við Norðlingaskóla er einelti ekki liðið. Við skólann starfar félagstengsla- og eineltisteymi (sbr. eineltisstefna Norðlingaskóla á heimasíðu skólans) sem skipað er fimm fulltrúum, þ.e. skólastjóra, deildarstjóra sérkennslu, náms- og starfsráðgjafa og tveimur fulltrúum kennara. Þangað getur starfsmaður leitað ef grunur er um óæskilega framkomu af hendi samstarfsfélaga Teyminu er ætlað að leita lausnar í viðkomandi máli. Auk þess er á skrifstofu SFS starfrækt eineltisteymi sem hefur það hlutverk að bregðast við og vinna gegn einelti og áreitni meðal starfsmanna í grunnskólum borgarinnar. Hlutverk teymisins er meðal annars að vera ráðgefandi við stjórnendur og starfsmenn þegar slík mál koma upp, taka á móti tilkynningum um einelti eða áreitni starfsmanna sem ekki hefur tekist að vinna úr í viðkomandi skóla, vinna að úrlausn mála og huga að fræðslu og forvörnum í eineltis og áreitnimálum. Stefna og viðbragðsáætlun Menntasviðs Reykjavíkurborgar vegna eineltis og áreitni á vinnustöðum Ráðning starfsmanna Í Norðlingaskóla er stefnt að því að ráða ávallt hæfasta einstaklinginn til að gegna hverju starfi. Lögð er áhersla á að kynna skólann, áherslur hans og starfsemi vel fyrir starfsmönnum og gera þeim grein fyrir réttindum sínum, skyldum og ábyrgð. Allir starfsmenn eru ráðnir samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga eða samkomulagi og þurfa að hafa hreint sakavottorð. Starfsmenn skólans starfa samkvæmt skilgreindum vinnutímaramma og er farið yfir hann með hverjum starfsmanni á hverju hausti. Vinnustund heldur utan um vikulegan vinnutíma starfsmanna sem skrá sig inn og út við upphaf og lok vinnudags. Starfsuppsögn af beggja hálfu fer eftir gildandi kjarasamningi í viðkomandi stéttarfélagi nema annað sé tekið fram í ráðningasamningi. Þessi uppsagnarákvæði gilda þó ekki ef starfsmaður sýnir vítavert athæfi í starfi. Vítavert athæfi getur leitt til brottvikningar. Leiðsögn nýliða Mikilvægt er að vel sé tekið á móti nýjum starfsmanni. Honum skal kynnt stefna skólans og starfshættir. Þá skal hann kynntur fyrir starfsmönnum skólans, farið með honum yfir kynningarefni um skólastarfið og brýnd fyrir honum trúmennska og heiðarleiki. Allir nýir starfsmenn undirrita trúnaðaryfirlýsingu. Æskilegt er að tilnefndur sé sérstakur starfsmaður sem ætlað er að vera bakhjarl hans fyrstu dagana í starfi. Trúnaðarmenn Trúnaðarmaður er fulltrúi stéttarfélagsins á vinnustað er varðar framkvæmd kjarasamnings og skilaboð og upplýsingamiðlun til félagsmanna. Trúnaðarmenn skulu kjörnir til tveggja ára í senn. Val

29


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 trúnaðarmanna skal tilkynna til vinnuveitanda og stéttarfélags. Á hverjum vinnustað þar sem a.m.k. fimm menn vinna er starfsmönnum heimilt að kjósa einn trúnaðarmann úr sínum hópi. Ef starfsmenn eru fleiri en fimmtíu skulu trúnaðarmenn vera tveir. Trúnaðarmenn eru Hermann Valsson fyrir KÍ og Friðgeir Hallgrímsson fyrir SFR. Starfsmannasamtöl Skv. kjarasamningum eiga starfsmenn rétt á starfsmannasamtölum a.m.k. einu sinni á ári. Í Norðlingaskóla er stefnt að því að starfsmannasamtöl séu tvisvar til þrisvar á ári. Tilgangurinn með samtölunum er að tryggja að kröfur og væntingar yfirmanna og starfsmanna séu ljósar og að samráð sé haft um umbætur þar sem þeirra er þörf. Í starfsmannasamtölum fer fram umræða um fræðsluþörf og leiðir til úrbóta. Í starfsmannasamtali á starfsmaðurinn að geta rætt líðan sína á vinnustað, frammistöðu og óskir um starfsþróun. Starfsmannafélag Við Norðlingaskóla er starfandi öflugt starfsmannafélag, Hrókurinn. Að hausti kjósa starfsmenn fjóra úr starfsmannahópnum sem hafa umsjón með starfsemi félagsins. Mikið er lagt upp úr gleði og húmor ekki síður á skólatíma eða utan. Félagið stendur fyrir m.a. fyrir óvenjulegum dögum og er hugmyndin með þeim þessum sameiginlegum dögum að slá á létta strengi og skapa samtakamátt hjá okkur öllum. Dæmi um óvenjulega daga eru dagar helgaðir ákveðnum litum, hárdagar, náttfatadagar o.fl. Utan skólatíma stendur félagið fyrir ýmsum uppákomum og má nefna árshátíð, leikhúsferðum, gönguferðum, óvissuferðir o.fl. Starfsþróun og símenntun Norðlingaskóli beitir sér fyrir því að starfsmenn eigi kost á símenntun innan sem utan stofnunar til að auka þekkingu sína og faglega hæfni sem nýtist í starfi. Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns sem stjórnenda að viðhalda og bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi. Gerð er símenntunaráætlun fyrir hvert skólaár sem byggist á niðurstöðum úr mati á skólastarfi og könnun á þörfum og væntingum starfsmanna til þess sem mikilvægast er að beina sjónum sínum að ár hvert í símenntun starfsfólks Norðlingaskóla. Vinnuvernd og vinnuumhverfi Stjórnendum ber að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi. Það eru gagnkvæmir hagsmunir stjórnenda og starfsmanna að vellíðan og heilbrigði starfsmanna sé haft að leiðarljósi. Starfsmenn bera ábyrgð á að leggja rækt við eigin heilsu. Vinnuumhverfi skal vera laust við hættuleg efni og aðra vá eins og kostur er. Norðlingaskóli er reyklaus vinnustaður og notkun vímuefna starfsmanna við störf því með öllu óheimil. Samræming vinnu og einkalífs Norðlingaskóli vill skapa starfsmönnum sínum aðstæður til að samræma kröfur starfs- og einkalífs eins og kostur er og vill að starfsmenn fái notið sveigjanleika í starfi þar sem hægt er að koma því við. Ábyrgð og skyldur stjórnenda og annarra starfsmanna Stjórnendur og starfsfólk bera sameiginlega ábyrgð á að skólastarfið í Norðlingaskóla miðist að því að þjóna þeim þörfum sem því er ætlað. Stjórnendum ber að tileinka sér góða og nútímalega stjórnunarhætti. Þeir felast meðal annars í jákvæðu viðhorfi til samstarfsmanna, virku upplýsingastreymi og dreifingu valds og ábyrgðar. Stjórnandi skal jafnan leitast við að hafa samráð við starfsmenn sína um málefni vinnustaðarins og beita sér fyrir víðtækri sátt um þau. Stjórnendur bera ábyrgð á störfum starfsmanna. Norðlingaskóli leggur áherslu á að starfsmenn séu stundvísir og sinni störfum sínum af kostgæfni. Stjórnendum ber að fylgjast með mætingum starfsmanna. Starfsmenn eiga að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi í hvívetna og gæta kurteisi, lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Þeir eiga að vinna með öðrum starfsmönnum af heilindum að þeim markmiðum sem skólinn hefur sett sér. Þeim ber að virða trúnað um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og gæta ber trúnaðar um. Þessi þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi. Starfsmenn eiga að gæta þess að framkoma þeirra og athafnir samrýmist

30


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 því starfi sem þeir gegna og forðast að hafast nokkuð það að, sem er þeim til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað getur rýrð á starf Norðlingaskóla. Þeim ber að hafa í heiðri ítrustu kröfur um ráðvendni, heiðarleika og réttlætiskennd í störfum sínum í þágu skólans.

4.1.3. Mat Kjaraþróunardeild Reykjavíkurborgar hefur umsjón með starfsmannamálum stofnana á vegum borgarinnar, gætir þess að samræmis sé gætt og að heildarhagsmunir ráði ákvörðunum í starfsmannamálum. Kjaraþróunardeild setur nánari reglur og leiðbeiningar um útfærslu starfsmannastefnu skólanna. Í viðhorfskönnun á meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar 2009 kemur fram að 86,4% starfsmanna í Norðlingaskóla telja að jafnræðis og jafnréttis sé gætt gagnvart starfsmönnum á vinnustaðnum og 90,9% telja að jafnrétti kynja sé virt á vinnustaðnum. 90,9% segja að á vinnustaðnum er starfsfólk hvatt til að sýna frumkvæði. Aðeins 36,4% telja vinnuaðstöðuna góða en skólinn starfar að stærstum hluta í gömlum, færanlegum skólastofum. 51,2% segja álag í starfinu vera of mikið þegar á heildina er litið. 93% starfsmanna hefur farið í starfsþróunarsamtöl og 82,9% telja þau gagnleg.

4.1.4. Aðgerðir til umbóta Skólinn flytur í nýtt húsnæði skólaárið 2011-2012 og verður þá mikil breyting á vinnuaðstöðu starfsfólks. Við það opnast margir möguleikar á sveigjaleika og samvinna og samstaða eflist. Skoða þarf hvort álag í starfi er óeðlilega mikið og gera áætlun til úrbóta.

4.2. Samstarf Í skólanum starfa allir í teymum. Kennarar, stuðningsfulltrúar, skólaliðar og sérkennarar mynda saman teymi utan um hvern námshóp sem þeir vinna með. Þannig eru í skólanum teymi þeirra starfsmanna sem vinna með nemendum í 1. og 2. bekk, nemendum í 3. og 4. bekk, 5. - 7. bekk og 8. - 10. bekk. Í skólanum eru jafnframt list- og verkgreinateymi, íþróttateymi, námsmatsteymi, læsisteymi, Björnslundarteymi, grænfánateymi og smiðjuteymi. Í skólanum eru þrír foreldrar úr hverjum árgangi sem mynda samráðsbakland skólans. Við skólann starfar öflugt foreldra- og starfsmannafélag sem heitir Vaðið. Foreldrar standa reglulega fyrir félagsmótum af ýmsum toga og eru helstu stuðningsaðilar skólans. Samkvæmt lögum starfar við skólann skólaráð (sbr. kafla 2.1.2).

4.2.1. Markmið Eins og fram kemur í markmiðum í starfsmannastefnu Norðlingskóla (sbr. 4.1.1.) er mikil áhersla lögð á að starfsfólki líði sem allra best og ávallt sé leitað lausna á þeim viðfangsefnum sem skólastarfið felur í sér. Allir starfsmenn skólans vinna í teymum en teymisvinna er lögð til grundvallar öllu starfi skólans. Stefnt er að góðri samvinnu, sveigjanleika og jafnræði og allra leiða leitað til að líðan, samskipti og vinnuumhverfi í skólanum sé ávallt eins og best verður á kosið. Mikilvægt er að starfsfólk virði samstarfsfólk sitt, sýni hvort öðru umburðarlyndi og tillitssemi og virði trúnað við nemendur og samstarfsmenn.

4.2.2. Framkvæmd Í Norðlingaskóla vinnur allt starfsfólk í teymum. Ástæða þess er m.a. að þannig nýtist margbreytileiki í hópi starfsfólks nemendum betur, einangrun kennara er rofin, undirbúningur dreifist á fleiri hendur og oftar en ekki nýtist fagmennska hvers og eins betur fyrir heildina. Með þessu móti er aldrei einn kennari með nemendahóp en það eykur sveigjanleika í starfinu og skapar um leið stuðning þegar þörf er á.

31


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Hvert teymi er með skipulagða samráðstíma í hverri viku en þar er ákveðið hvernig skipuleggja skuli námið og kennsluna framundan. Þannig nýtist áhugasvið og sérþekking hvers starfsmanns fyrir allt teymið og um leið fyrir þá nemendur sem teymið kemur að. Skólaárið 2010 - 2011 er skipulag teymisvinnunnar m.a. eftirfarandi: Teymið sem vinnur með 1. og 2. bekk er sett saman af fimm almennum kennurum, sérkennara og tveimur stuðningsfulltrúum.  Með 3. - 4. bekk vinna fimm almennir kennara, sérkennari og tveir stuðningsfulltrúar.  Með 5. - 7. bekk vinna fimm almennir kennarar, sérkennari, stuðningsfulltrúi og þroskaþjálfi.  Teymið sem vinnur með 8. - 10. bekk eru fimm almennir kennarar, tveir stuðningsfulltrúar og sérkennari.  Í list- og verkgreinateymi eru átta kennarar (tónlistar-, myndlistar-, leiklistar-, textil- og hönnunar- og smíðakennarar).  Í íþrótta- og danskennarateymi eru fjórir kennarar.  Sérkennarateymi mynda fjórir sérkennarar Hér að ofan eru nefnd nokkur teymi sem vinna við skólann en sumir starfsmenn eru í fleiri en einu teymi. Þannig eru t.d. tónmenntakennarar og íþróttakennarar einnig í almennri kennslu. 

4.2.3. Mat Í viðhorfskönnun á meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar 2009 kemur fram að 90,7% starfsmanna telja samvinnu góða á vinnustaðnum. 88,6% segja starfsfólk á vinnustaðnum miðla þekkingu sín á milli. Skólastjórnendur funda reglulega með teymum og fara yfir stöðuna. Þar er lagt mat á stöðuna hverju sinni og fram koma jákvæðir og neikvæðir þættir samstarfsins.

4.2.4. Aðgerðir til umbóta Það er álit þeirra sem starfa við skólann að teymisvinnan geri allt starfið markvissara og betra fyrir nemendur auk þess sem þetta fyrirkomulag auðveldar alla skólaþróun og úrvinnslu mála og er líka „bara svo miklu skemmtilegra". Á teymisfundum koma fram jákvæðir og neikvæðir þættir samstarfs og er allra leiða leitað til að styrkja það sem jákvætt er og finna lausnir á því sem miður er.

4.3. Starfsandi og líðan Starfsmannastefna Norðlingaskóla (sjá kafla 4.1.1.) á að tryggja starfsmönnum sem best starfsskilyrði og möguleika á að vaxa og dafna í starfi. Leitast skal við að skapa starfsmönnum aðstæður til að samræma starf og fjölskyldulíf. Starfsmannastefna Norðlingaskóla byggist á sýn Noðlingaskóla sem og starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar, stefnu Menntasviðs Reykjavíkur í mannauðsmálum, lögum um grunnskóla nr. 91/2008 í 12.gr. og siðareglur starfsmanna Reykjavíkurborgar. Lögð er áhersla á að Norðlingaskóli sé aðlaðandi skóli og starfsumhverfið endurspegli starfsmannastefnu skólans þ.e. sé hlýlegt og notalegt. Allt kapp er lagt á að byggja upp góðan starfsanda og virðing, traust, samvinna, jafnræði, umburðarlyndi og tillitssemi haft að leiðarljósi.

4.3.1. Markmið Markmið Norðlingaskóla varðan starfsanda og líða starfsfólks eru skýr í starfsmannastefnu (sjá kafla 4.1.1.). Sérstök áhersla er lögð á að starfsandi og skólamenningin sé eins og best verður á kosið og að starfsfólki líði sem allra best. Stefnt er að góðri samvinnu, sveigjanleika og jafnræði og allra leiða leitað til að líðan, samskipti og vinnuumhverfi í skólanum sé ávallt eins og best verður á kosið. Samræma þarf kröfur starfs- og einkalífs eins og kostur er.

32


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

4.3.2. Framkvæmd Í Starfsmananstefnu Norðlingaskóla (kafli 4.1.2.) kemur fram að mikil áhersla er lögð á að efla starfsanda og tryggja góða líðan starfsfólks. Gert er ráð fyrir að traust ríki í samskiptum á milli starfsmanna og að allir stuðli að því að skapa sem bestan starfsanda og að starfsmenn sýni samstarfsmönnum sínum og öðrum tilhlýðilega virðingu, umburðarlyndi, jákvætt og hvetjandi viðmót. Það eru gagnkvæmir hagsmunir stjórnenda og starfsmanna að vellíðan og heilbrigði starfsmanna sé haft að leiðarljósi. Vinnuumhverfi skal vera laust við hættuleg efni og aðra vá eins og kostur er. Norðlingaskóli er reyklaus vinnustaður. Í Norðlingaskóla er stefnt að því að starfsmannasamtöl séu tvisvar til þrisvar á ári og er þar vettvangur fyrir starfsfólk að ræða líðan sína á vinnustað, frammistöðu og óskir um starfsþróun. Mikilvægt er að vel sé tekið á móti nýjum starfsmanni. Honum skal kynnt stefna skólans og starfshættir. Þá skal hann kynntur fyrir starfsmönnum skólans, farið með honum yfir kynningarefni um skólastarfið og brýnd fyrir honum trúmennska og heiðarleiki. Æskilegt er að tilnefndur sé sérstakur starfsmaður sem ætlað er að vera bakhjarl hans fyrstu dagana í starfi. Norðlingaskóli vill skapa starfsmönnum sínum aðstæður til að samræma kröfur starfs- og einkalífs eins og kostur er og vill að starfsmenn fái notið sveigjanleika í starfi þar sem hægt er að koma því við. Svokallaðar uppbyggistundir eru haldnar nokkrum sinnum yfir skólaárið og bera samstarfsteymi ábyrgð á þeim til skiptis. Markmið uppbyggistunda er að hittast í lok skóladags og gleðjast saman. Það sem fram fer er algjörlega í höndum teymanna og getur verið hvað sem er. Til dæmis má nefna leikir, kaffihlaðborð, samsöngur, o.fl. Við Norðlingaskóla er starfrækt starfsmannafélagið Hrókurinn. Í lögum félagsins kemur fram að tilgangur félagsins sé að efla einingu og lífsgleði starfsmanna Norðlingaskóla. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að standa fyrir uppákomum og skemmtunum fyrir starfsmenn og aðra velunnara skólans og vera „hrókur alls fagnaðar". Til að ná tilgangi sínum stendur Hrókurinn fyrir ýmsum uppákomum sem ýmist eru fyrir starfsfólk eingöngu eða allt skólasamfélagið. Dæmi um viðburði sem eingöngu eru fyrir starfsmenn má nefna árshátíð, jólahlaðborð, óvissuferð, vinavika, hrekkjavika, danstímar, prjónakvöld, sultukeppni, svo fátt eitt sé nefnt. Aðrir viðburðir eru fyrir þá sem vilja taka þátt þ.e. starfsfólk, nemendur og foreldrar. Sem dæmi má nefna öðruvísi daga, t.d. náttfatadagur, gulur-, rauður-, grænn dagur, hattadagur, slæmur hárdagur, bjartsýnisdagur, lopapeysudagur.

4.3.3. Mat Í Viðhorfskönnun starfmanna Reykjavíkurborgar 2009 kemur fram að 95% starfsmanna Norðlingaskóla telja að það sé góður starfsandi á vinnustað og 86,4% starfsmanna segja að sér líði vel í vinnunni. 95,5% segja að vel sé tekið á móti nýju starfsfólki. 84,1% starfsmanna segjast hafa sveigjanleika til að samræma starf og einkalíf. Þrisvar á ári eru haldnir svokallaðir matsfundir starfsamanna. Þetta eru rýnifundir sem miða að því að draga fram með eigindlegum matsaðferðum það sem vel er gert í skólastarfinu en ekki síður að finna það sem hægt er að bæta og til þarf til að gera starfið markvissara. Hver starfsmaður undirbýr sig og síðan fer fram gagnrýnin samræða. Á þessum fundum koma ætíð fram atriði sem snúa að starfsanda og líðan starfsmanna.

4.3.4. Aðgerðir til umbóta Lögð verður áhersla á að markmið starfsmannastefnu skólans séu öllum ljós að allt kapp lagt á að þau séu uppfyllt. Haldið verður áfram að stuðla að því að góður starfsandi ríki í Norðlingaskóla. Mikilvægt er að vera vakandi yfir því sem fram fer í skólanum og samskiptum starfsmanna.

33


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

4.4. Símenntun Símenntun starfsfólks er lykill að skólaþróun. Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2001 12. gr. og stefnu og starfsáætlunar Reykjavíkurborgar 2010 er skólum skylt að gera símenntunaráætlun. Grunnskólar í Reykjavík njóta sjálfstæðis og sveigjanleika til að móta sína sérstöðu, áherslur og markmið. Starfsfólk á kost á að þroskast í góðu starfsumhverfi og skólinn er lærdómssamfélag nemenda, starfsfólks og foreldra. Allir skólar hafa virkt sjálfsmat og gera umbótaáætlanir á grundvelli þess.

4.4.1. Markmið Símenntunaráætlun Norðlingaskóla byggir á eftirtöldum þáttum: 

Stefnu skólans sem er unnin í sameiningu af þeim sem standa að skólanum, starfsfólki, nemendum, foreldrum og fræðsluyfirvöldum. Á henni grundvallast allt starf skólans og er sérstök áhersla lögð á:  að starf skólans grundvallist á því lífsviðhorfi að hverjum einstaklingi skuli búin námsskilyrði svo hann megi, á eigin forsendum, þroskast og dafna og útskrifast úr grunnskóla sem sjálfstæður, sterkur og ekki síst lífsglaður einstaklingur.  að nemendum líði vel og að nám og starf sérhvers þeirra miðist við þarfir hans og getu sem og sterkar hliðar. Byggt verður á einstaklingsmiðuðum starfsháttum og samvinnu hvers konar.  að skólinn sé fyrir alla nemendur skólahverfisins, án aðgreiningar, þar sem engum er ofaukið og allir velkomnir.  að árgöngum sé kennt saman, þ.e. að byggt verði á samkennslu árganga en hún stuðlar m.a. að aukinni félagsfærni nemenda og auðveldar að hver nemandi fari á sínum hraða á grunnskólagöngu sinni.  að starfsfólk skólans vinni í teymum enda stuðlar slíkt fyrirkomulag að því að margbreytileikinn í hópi starfsfólks nýtist nemendum.  að skólinn verði í nánum tengslum við samfélagið sem hann er hluti af, m.a. með öflugu samstarfi milli heimilanna og skólans þar sem sérþekking foreldra á börnum sínum og sérþekking starfsfólks á skipulagi skólastarfs fléttast saman.  að starf skólans taki mið af því menningarlega og náttúrulega umhverfi sem hann er hluti af og vinni að því að þeir sem eru að flytja í hverfið nái saman og upplifi sig sem heildstætt samfélag. Til að ná settum markmiðum og framfylgja stefnu skólans mun í símenntunaráætlun næsta skólaárs verða lögð sérstök áherslu á að styrkja og efla liðsheild meðal starfsfólks og leggja þannig grunn að góðum árangri í skólastarfi.

Skólaþróunaráætlun en hún er unnin á grunni mats á skólastarfi. Rökin fyrir því að meta skólastarf eru einkum af tvennum toga. Annars vegar er um að ræða utanaðkomandi hvata sem birtast í lögum og fyrirmælum stjórnvalda og hins vegar eru það innri hvatar, þ.e. löngun og þarfir starfsfólks, stjórnenda, foreldra og nemenda skólans til að gera gott skólastarf enn betra. Matsteymi skólans stýrir matsvinnunni, ákveður áherslur, gerir umbótamiðaða skólaþróunaráætlun og vinnur úr upplýsingum, þ.e. sér um alla úrvinnslu og skýrslugerð.

Matsfundum: Þrisvar á ári eru haldnir svokallaðir matsfundir starfsamanna. Þetta eru rýnifundir sem miða að því að draga fram með eigindlegum matsaðferðum það sem vel er gert í skólastarfinu en ekki síður að finna það sem hægt er að bæta og til þarf til að gera starfið markvissara. Hver starfsmaður undirbýr sig og síðan fer fram gagnrýnin samræða. Unnið er úr þessum fundum og þar koma ætíð fram atriði sem snúa að símenntun og starfsþróun starfsfólks.

Kjarasamningum KÍ og SR: Í handbók Kennarasambands Íslands um gildandi kjarasamninga segir m.a. um endurmenntun að hverjum skóla er skylt að gera

34


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 símenntunaráætlun. Tími til símenntunar markast af samningsbundnum 150 klst. á ári til endurmenntunar og undirbúnings kennara. Endurmenntun kennara skal vera í samræmi við endurmenntunaráætlun skólans og þær áherslur sem eru á hverjum tíma í umbótastarfi skóla. Skólastjóri getur ákveðið að einstakir kennarar eða kennarahópar sæki skilgreinda endurmenntun. Kennari skilgreinir þarfir sínar fyrir endurmenntun og kynnir skólastjóra sem ákveður hvernig staðið er að þessum málum með þarfir nemenda, kennara og heildarmarkmið skólans í huga. Endurmenntun utan starfstíma skóla skal vera í samræmi við endurmenntunaráætlun skóla og undir verkstjórn skólastjóra. Starfsmannafélag Reykjavíkur leggur áherslu á að vinna markvisst að símenntunarmálum félagsmanna. Starfsmenn skuli eiga kosta á fræðslu og símenntun til að auka við þekkingu sína og faglega hæfni. Gert er ráð fyrir að hver stofnun setji fram á ætlun um starfsþróun fyrir alla starfsmenn í starfsáætlun sinni í starfsmannamálum til að tryggja eðlilega starfsþróun og símenntun starfsmanna í samræmi við starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar. 

Þarfagreiningu starfsfólks: Gerð var könnun meðal starfsfólks um áherslur símenntunar skólaárið 2010 - 2011. Var könnunin tvískipt, annars vegar fyrir kennara og hins vegar aðra starfsmenn. Allir fengu eyðublað þar sem þeir voru beðnir um að koma með tillögur um eftirfarandi:  Þarfir skólans varðandi símenntun á yfirstandandi skólaári  Þarfir kennarahópsins til símenntunar á yfirstandandi skólaári  Þarfir sínar sem einstaklings varðandi símenntun á yfirstandandi skólaári. Þegar niðurstöður lágu fyrir voru óskir flokkaðar í sex flokka: Hópefli/Samskipti, Læsi, Námsmat, Upplýsinga- og tæknimennt, Útikennsla og Annað.

Stefna Reykjavíkurborgar: Grunnskólar í Reykjavík njóta sjálfstæðis og sveigjanleika til að móta sína sérstöðu, áherslur og markmið. Starfsfólk á kost á að þroskast í góðu starfsumhverfi og skólinn er lærdómssamfélag nemenda, starfsfólks og foreldra. Símenntun starfsfólks er lykill að skólaþróun. Allir skólar hafa virkt sjálfsmat og gera umbótaáætlanir á grundvelli þess (úr stefnu Reykjavíkurborgar).

4.4.2. Framkvæmd Símenntunaráætlun skólans er unnin af stjórnunarteymi skólans. Ferli við gerð símenntunaráætlunar er með eftirfarandi hætti:     

Undirbúningur: Starfsfólk skilar inn símenntunarhugmyndum fyrir sjálft sig, fyrir starfsmannahópinn og skólann í heild. Starfsmannafundur: Stjórnendateymi vinnur úr hugmyndum starfsfólks og kynnir fyrir starfsmönnum á starfsmannafundi. Úrvinnsla: Símenntunaráætlun sett saman út frá þörfum og væntingum starfsfólks Norðlingaskóla. Starfsfólk fær afrit af áætluninni sem einnig er sett á innranet skólans Fræðsla : Starfsfólk sækir námskeið og þá fræðslu sem er í boði og deilir með öðrum þannig að þekkingin komi inn í starfsmannahópinn. Eftirfylgni - Mat: Í lok árs skila starfsmenn skriflegu yfirliti yfir símenntun ársins. Símenntun er m.a. metin í lok skólaárs á matsfundum

Símenntunin fer aðallega fram á skipulögðum starfsramma starfsfólks en einnig utan starfstíma skólans að höfðu samráði við starfsfólk. Við gerð dagskrár símenntunaráætlunarinnar var reynt að koma til móts við óskir starfsfólks eins og mögulegt er. Framkvæmd símenntunaráætlunarinnar er að stærstum hluta innan skólans en leitað er út fyrir skólann eftir fyrirlesurum og ráðgjafaþjónustu einstaklinga. Allt starfsfólk mun taka þátt í símenntunaráætlun skólans eftir því sem við á.

35


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011 Símenntunaráætlunin skiptist í fimm megin flokka: 

 

Kennsluhættir:  Fagfundir um Opin rými  Heimsóknir í skóla þar sem kennt er í opnum rýmum  Fyrirlestrar um Heildrænt skipulag námsgreina  Einstaklingsmiðaðra nám - áhersla á sterka nemendur  Inntak námskráa. Upplýsinga- og tæknimennt:  Mentornámskeið fyrir starfsfólk í 1. – 4. bekk og 5. – 10. bekk  Örnámskeið fyrir starfsfólk í póstforritinu Outlook Læsi:  Kynning læsisteymis á lestrarstefnu skólans  Aðfengnir fyrirlestrar Samskipti – Hópefli:  Hreyfistund. Annað:  Þátttaka í fræðslufundum og námskeiðum á vegum fagfélaga  Kynningar á eftirtektarverðri vinnu teyma  Skólaheimsóknir.

Sæki starfsmaður sérhæfð námskeið, ráðstefnur, námsstefnur, fræðslufundi, fari í skólaheimsóknir o.fl. utan skólans mun skólinn taka þátt í kostnaði skv. ákveðnum reglum sem starfsfólki hafa verið kynntar. Einnig er starfsfólki bent á sjóði þá sem hægt er að sækja um styrki.

4.4.3. Mat Tími sem starfsfólk ver til símenntunar er metinn samkvæmt skilgreiningum kjarasamninga viðkomandi starfsmanns. Allir starfsmenn fá þar til gert eyðublað til að halda utan um tíma sem fer í símenntun en símenntun starfsfólks dreifist yfir allt skólaárið. Umsjónarmenn ákveðinna námskeiða hverju sinni halda skrá yfir þátttöku. Símenntunaráætlunin var kynnt á starfsmannafundi við góðar undirtektir og samstaða var um framkvæmd. Í Viðhorfskönnun starfmanna Reykjavíkurborgar 2009 kemur fram að 74,4% starfsmanna segjast hafa fengið tækifæri til starfsþróunar og/eða símenntunar á síðustu 12 mánuðum og 74.4% telja símenntun (fræðsla eða þjálfun) sem þeir hafa fengið hafi nýst vel í starfi.

4.4.4. Aðgerðir til umbóta Við gerð og endurmats símenntunaráætluna er sérstakt tillit tekið til óska starfsfólks sem fram koma í könnun og starfsmannaviðtölum og allra leiða leitað til að fella saman óskir starfsmanna og forgangsröð skólans.

5. Fjármál Þessi kafli er í vinnslu og verður heilsteyptari í næstu matsskýrslu en hér er stuðst við stefnu og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkurborgar 2010.

5.1. Fjármál Sambanber stefna og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkurborgar 2010.

36


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

5.1.1. Markmið Að ná jafnvægi í rekstri skólans og endurmeta einstaka útgjaldaliði.

5.1.2. Framkvæmd Unnið er eftir markaðri fjárhags- og starfsáætlun Menntasviðs 2010 og 2011. Starfsfólk hvatt til að gæta aðhalds í innkaupum og notkun á ýmsum vörum.

5.1.3. Mat Skólastjórnendur munu framkvæma reglulegt stöðumat á framgangi rekstrar- og starfsáætlunar. Starfsfólk verður jafnframt upplýst um stöðuna hverju sinni.

5.1.4. Aðgerðir til umbóta Starfsfólki skólans hefur verið gerð grein fyrir rekstraráætlun skólans. Hvatt hefur verið til aðhalds og ráðdeild við innkaup efna og áhalda og dregið úr vettvangsferðum á vegum skólans.

6. Umræða og greining á stöðu skólans Hér koma fram styrkleika- og veikleikaþættir í skólastarfinu.

6.1. Sterkir og veikir þættir í skólastarfinu Sterkir þætti í skólastarfi Norðlingaskóla eru:  Góður starfsandi og samheldni starfsmanna  Fjölbreyttir kennsluhættir, lifandi og skapandi skólastarf  Samvinna kennara  Öflug list- og verkgreinakennsla  Fjölbreytt námsmat  Teymisvinna starfsfólks  Björnslundur  Áhugasvið  Smiðjuvinna  Jólaskólinn  Skólaboðunardagur  Foreldraskóladagar  Samráðsdagar. Veikir þættir í skólastarfi Norðlingaskóla:  Námsáætlanir  Umgengnisvenjur  Rýna þarf betur og meira í niðurstöður úr könnunum  Skólalóðin.

37


Sjálfsmatsskýrsla Norðlingaskóla 2010-2011

7. Umbótaáætlun Unnið er að gerð umbótaáætlunar sem reyndar er oftar kölluð skólaþróunaráætlun í Norðlingaskóla. Í skólaþróunaráætlun verður lögð áhersla á að vinna að þeim þáttum sem kalla á úrbætur samkvæmt þessari skýrslu. Þá verða þeir þættir sem sýna sig að eru mjög sterkir í starfi skólans nýttir til að vinna á þeim sem veikari eru. Áætlað er að skólaþrónaráætlun verði tilbúin um annarskil en ástæða þess að hún er ekki tilbúin fyrr er að allur tími starfsfólsk það sem af er hausti hefur farið í flutninga í nýtt skólahús og að finna starfsháttum skólans stað í nýju umhverfi. Í framhaldi af gerð skólaþróunaráætlunar verður símenntunaráætlun gerð en ljóst er að í henni verður megin áhersla lögð á að vinna að þróun kennsluhátta í opnum rýmum, útikennslu og heilsueflandi skóla.

38

Sjálfsmatsskýrsla 2010-2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you