Issuu on Google+

1


2


M

E D IA

G

R O

U P

VEIKSMÎGAS KAMPAÒAS SÂKUMS Izvçlies uz inovatîvâm idejâm un uz kreatîvâm metodçm balstîtu mârketinga plânu

3


Gudri!