Page 1

ANGLO nytt SVENSKA ANGLOARABFÖRENINGEN

__________________________________________________

MEDLEMSTIDNING | NR 4 | 2 0 1 2

_______________________________

Senaste nytt:    ASHR  godkänd  som   avelsorganisation!  

Anitratus x

Anitratus x och Carolina Kjellström f 1994 e. Stubin x u. Ariane x ue. Phaeton x Foto Ulrika Malm


SAAF styrelse  och  funktionärer   ORDFÖRANDE Ordförandeposten upprätthålls fram till nästa årsmöte av

Maud Delling    

VICE ORDFÖRANDE Maud Delling   Lejeby Stuteri & Kursgård Lejeby 144 312 93 Laholm 0709-701907 maud.delling@regionhalland.se maud.delling@angloarab.se

KASSÖR Gudrun Gustavson   N Malforsvägen 13 590 72 Ljungsbro 013-65075, 0708-650750 gudrun.gustavson@angloarab.se gudgus@euromail.se

SEKRETERARE Carola Åkesson   Öjelunda 113 520 24 Blidsberg 0321-81050 070-4100041 carola.akesson@angloarab.se carola.akesson@tomsgroup.com

LEDAMOT Maria Molin   3264 Svensbol 68196 Kristinehamn 0551-60418 0706-990377 maria.molin@angloarab.se mariakmolin@gmail.com

SUPPLEANT Caroline Ugglesjö   Tjärby Ängar 3 31291 Laholm 070-2439308 caroline.ugglesjo@angloarab.se caroline_ugglesjo@hotmail.com

SUPPLEANT Christine Andersson   Soldala 615 33 Valdemarsvik christine.andersson@angloarab.se tineviken@hotmail.com

KONTAKTPERSON NORRA SVERIGE Jan Forsgren Knävland 129 855 90 Sundsvall 060-564330

AVELSKOMMITTÉ • Maud  Delling   Adressuppgifter & tel, se här intill

• Lena  Gävert   Adressuppgifter & tel, se här intill

• Ann  Gyllenswärd   REVISOR Ann  Gyllenswärd   Ekesås 355 92 Växjö 0470-60260 ann.gyllensward@angloarab.se ann.gyllensward@gmail.com

REVISOR Agneta Segerström   Björkbacken Bäckåsen 64296 Malmköping 0157-21494 agneta.segerstrom@angloarab.se

REVISORSUPPLEANT Anki Björklund   Gesala 72594 Västerås 021-61162 anki.bjorklund@angloarab.se gesala.agg@u.lrf.se

Adressuppgifter & tel, se här intill

ANSVARIG REGISTRERINGSSTAMBOKS- PASSFRÅGOR Lena Gävert   Adressuppgifter & tel, se här intill

MATERIALFÖRVALTARE Therese och  Anki  Björklund   Gesala 725 94 Västerås 021-61128, 021-61162 tessie_84b@hotmail.com

SAAF WEBBPLATS • Therese  Björklund   Adressuppgifter & tel, se här intill

• Gudrun  Gustavson   Adressuppgifter & tel, se här intill

LEDAMOT, ANNONSER Britt Hultman-­‐Breitner   Grundläggargatan 4 693 34 Degerfors 0586-43712, 0706-123468 britt.hultman-breitner@angloarab.se fiorentinax@hotmail.se

LEDAMOT, OMBUD SH Iréne Haglind   Boda Östergården 14 545 91 Töreboda irene.haglind@angloarab.se

2

| www.angloarab.se

VALBEREDNING Therese Björklund   Gesala 725 94 Västerås 021-61128 070-5739595 tessie_84b@hotmail.com

VALBEREDNING SUPPLEANT Lena Gävert   Hinderstorp Pl 202 716 94 Mullhyttan 0585-43272, 0768-440155 lena.gavert@angloarab.se kaizcenn@hotmail.com

ANGLONYTT – REDAKTION • Maria  Molin   Adressuppgifter & tel, se här intill

• Britt  Hultman-­‐Breitner   Adressuppgifter & tel, se här intill

• Gudrun  Gustavson   Adressuppgifter & tel, se här intill


Senaste Nytt!      

Styrelsen informerar  

En efterlängtad julklapp: ASHR godkänt  som  avelsorganisation   för  Morgan,  Lipizzaner  och  Angloarab!   I sitt beslut daterat 2012-12-03 medelar Jordbruksverket att ASHR godkänts som avelsorganisation för raserna Morganhäst, Lipizzaner och Angloarab. Ett långt och slitsamt arbete har äntligen givit frukt! Nu kan vi äntligen komma igång och jobba! Läs vidare på nästa sida!

Anders Wickman har på egen begäran avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i SAAF:s styrelse. Maud Delling träder in som ordförande fram till årsmötet 2013. Vi efterlyser er som kan tänka sig vara med i styrelsen eller vet någon som kan tänka sig vara med. Förslag lämnas till valberedningen, se insida tidningen.

Avelsvärdering 2013 Tyvärr blev vi ju tvungna att ställa in den planerade riksutställningen 2012, men nästa år, dvs 2013, återkommer vi med avelsvärdering för angloaraber och hästar i angloavel. Vi undersöker för närvarande lämplig plats och tid. Lämna gärna förslag och önskemål på facebook, i gruppen Svenska Angloarabföreningen.

Glöm inte  betala  medlemsavgift  för  år  2013!    

Utan medverkan  från  våra  medlemmar  kan  ingen  verksamhet  bedrivas!    

Medlemsavgiften är  oförändrad,   250  kr  för  enskild  medlem,  350  kr  för  familj.   Plusgirokonto  440  23  62-­‐0  

ANGLONYTT NR  4    |    2012    |    3


Ett mycket  efterlängtat  positivt  beslut       Efter  snart  2  års  väntan  har  vi  nu  fått  ett  mycket  efterlängtat  positivt  beslut  från   Jordbruksverket  att  kunna  fortsätta  vår  avelsverksamhet  genom  ASHR,  Avelsföreningen   för  Specialhästraser.       Det var under våren 2011 som SAAF tillsammans med Svenska Lipzzanerföreningen och Svenska Morganhästföreningen beslutade att bilda ASHR med ett enda tydligt mål – att bli en godkänd avelsorganisation för våra tre raser. Bakgrunden var att SAAF inte kunde acceptera att Svenska Hästavelsförbundets (SH) inflytande över vår ras skrevs in i ett avtal som gick stick i stäv med vad SAAF årsmötet 2011 hade beslutat. Trots detta försökte SAAF Styrelse oförtrutet att försöka få till ett acceptabelt avtal med SH ända fram till hösten 2012. Arbetet med att sätta ihop ASHR löpte parallellt med avtalsarbetet med SH. Att skapa en organisation från grunden innebar en fullständig genomgång av allt som krävs, alltifrån stadgar, plan- och riktlinjer till organisationsstruktur. Det är för mycket för att i detalj gå in på det här, men jag tror att ni säkerligen kan föreställa er vilken insats som krävts inför ansökan till Jordbruksverket. Vi har helt enkelt varit tvungna att bevisa att vi varit trovärdiga som avelsorganisation. I november 2011 kunde ASHR slutligen lämna in en komplett ansökan till Jordbruksverket. Nu började en långdragen processen att vara Jordbruksverket behjälplig med svar på frågor och justera och korrigera handlingar allt eftersom. Det har tagit mycket tid att sätta allt på plats men slutligen den 3 december 2012 fick ASHR sitt godkännande. Nu återstår ett avtal med SH där ASHR kommer att köpa olika servicetjänster i form av betäckningsblock, avelsvärderingar, databas mm i vart fall tills vidare. Detta kan naturligtvis komma att ändras med tiden. Så snart detta avtal finns på plats kommer ASHR att släppas in i Blå Basen som är hästdatabasen där de olika rasregistratorerna registrerar hästar och utfärdar pass. Då startar ett intensivt arbete för att hinna i fatt. Vi hoppas på att vi under januari 2013 ha hunnit ifatt det mesta av allt arbete kring passen i första hand och ägarbyten i andra hand. Information kommer att lämnas löpande. SAAF Styrelse    

4 |   w w w . a n g l o a r a b . s e  


Pressrelease! Angloarab,  lipizzaner  och  morganhäst  har  fått  avelsorganisation   Den  3  december  2012  blev  Avelsföreningen  för  Specialhästraser  (ASHR)  godkänd,  som  avelsorganisation   för  angloarab,  lipizzaner  och  morganhäst,  av  Jordbruksverket.  Glädjen  stod  högt  i  tak  för  alla  inblandade   och  firades  på  lite  varierande  sätt.  ASHR  är  en  ideell  förening  bildad  av  rasföreningarna  Svenska   Angloarabföreningen,  Svenska  Lipizzanerföreningen  och  Svenska  Morganhästföreningen.     ASHR  sköter  nu  sin  registrering  självt.  Registratorerna,  som  är  utsedda  av  rasföreningarna,  är  knutna  till   ASHR.  Vad  vi  förstår  är  vi  den  första  avelsorganisationen,  som  har  organiserat  sig  på  det  här  viset.  Nu   skall  vi  äntligen  få  skriva  ut  de  pass  som  har  legat  och  väntat.   Det  har  varit  många  ideella  timmar  som  har  lagt  grunden  för  den  här  organisationen,  men  det  är  så   otroligt  roligt  att  vi  kunde  genomföra  vår  idé.  Drivkraften  har  hela  tiden  varit  att  sköta  registreringen   själva,  så  att  våra  stamböcker  förblir  internationellt  godkända.   Under  tiden  som  gått,  har  vi  upptäckt  många  fördelar  med  den  här  organisationen.  Registratorerna   upplever  det  positivt  att  ha  kollegor  närmare  sig  än  förut,  vi  använder  varandras  Riks  för  att  avelsvärdera   ston.  Det  blir  säkert  mer  i  framtiden,  för  vi  har  många  idéer.  En  fråga  som  vi  har  påbörjat  gemensamt,  är   frågan  om  en  E-­‐klass  i  tävlingssammanhang,  eftersom  vi  har  två  raser  av  modellen  mindre  häst.   Framtiden  kommer  nog  att  visa,  att  det  var  en  fördel  för  rasföreningarna  att  gå  samman  i  en  gemensam   avelsorganisation.  Vi  går  med  förväntansfulla  steg  in  i  2013!   Hälsningar  ASHR:s  styrelse,     Gunnel  Petersson  (ordf.)  vald  till  ASHR  från  Svenska  Lipizzanerföreningen     Bengt  Signahl  (kassör)  vald  till  ASHR  från  Svenska  Morgan  hästföreningen     Irene  Haglind  (sekr.)  vald  till  ASHR  från  Svenska  Angloarabföreningen.     Notering!   ASHR  har  redan  en  websida,  www.ashr.se,  kansli  mm.  Där  kan  du  finna  länk  vidare  till  SAAF   samt  kansliinformation  om  ASHR.      

       

ANGLONYTT NR  4    |    2012    |    5


Den internationella  angloarabstamboken     av Ann Gyllenswärd

Här följer en rapport om hur planeringen av den internationella stamboken fortgår. Eftersom det är en pågående process så kan det fortfarande inträffa förändringar. Projektet  startade  2010   Projektet  för  den  internationella  stamboken  föreslogs  första  gången  på  CIAA  mötet  i  Polen  2010.    Eftersom  alla   länder  som  avlar  angloaraber  delar  intresset  av  att  marknadsföra  anglon  så  var  det  inte  svårt  att  få  med   medlemmarna  i  CIAA  på  att  ta  sig  an  projektet.  Målet  var  enligt  Jean  Marie  Bernachot,  ordförande  i  CIAA  och  i  det   franska  angloarabförbundet,  att  stärka  rasen  internationellt  och  särskilt  när  det  gäller  användandet  av   sporthästar.  Idag  är  det  bara  ANAA,  den  franska  angloarabföreningen,  som  erkänns  av  WBFSH.  Om  vi  tar  hänsyn   till  framgångsprocenten  för  angloaraber  jämfört  med  antal  födslar  så  är  resultaten  mycket  bra,  men  med  en   splittrad  angloavel  så  kommer  anglons  framgångar  inte  fram  i  ljuset.      

  I början av projektet så var nödvändigt att klara av tekniska och legala svårigheter och att komma över känslan av att den egna stamboken skulle förlora visst inflytande. Det har man nu kommit förbi i och med att alla angloaraber måste vara registrerade i sin nationella stambok först. ANAA  leder  projektet   ANAA (den franska angloarabföreningen) leder projektet och jobbar hårt med att få det att gå i land. Vendigkonventionen har gemensamma regler som alla länder delar. Dess stadgar som undertecknades den 4 april 1993 av Frankrike, England, Italien, Nederländerna, Polen och Portugal medförde att CIAA bildades. CIAAs uppgift var att standardisera de olika Angloarabstamböckerna genom att definiera gemensamma regler för att främja sport och ras samt avelskvalitéer. De länder som har signerat avtalet och vars stambok har erkänts av CIAA tar fram hästar som är framavlade enligt gemensamma regler. När den internationella stamboken hade ratificerats så gick hela året 2011 till att göra nödvändiga ändringar och införa nya reglementen i varje land.   Att kunna samla alla länders stamböcker i en gemensam ger politisk, teknisk och ekonomisk styrka. Skapandet  av  en  internationell  stambok  och   databas.   Från varje lands stamböcker (en nationell databas) läggs de hästar in i den internationella stamboken (internationell databas) som matchar det gemensamma reglementet. Den internationella stamboken kommer att handhas av SIRE som är en fransk

6 |  www.angloarab.se  

organisation som hanterar alla stamböcker i Frankrike och även hanterar alla rasers passutfärdande. Således en gemensam fransk satsning som fler länder önskar att de hade tillgång till eftersom SIRE inte är en avelsorganisation och inte konkurrerar med de olika rasföreningarna på det sätt som t ex Svenska Hästavelsförbundet (SH) gör. Överföringen av information kommer endast att ske manuellt från den nationella databasen till den internationella. Varje land kommer att skicka information om födslar och om angloarabiska hästar. Den internationella stamboken kommer att kunna läsas av alla men med en begränsad mängd information, namn, kön, ras, arabprocent, födelseland, och härstamning. Framtida finansiering  för  CIAA     CIAA fungerar idag som vanlig förening. Men med skapande av den internationella stamboken så krävs det att man finner nya vägar till finansiering. På SIRE kommer ett flerspråkigt administrativt och tekniskt team att ta hand om databasen för registreringen av hästarna. Alain James och Xavier Guibert (IFCE, tidigare anställa av de franska statliga stuterierna), ansvariga för angloaraberna och internationella frågor i allmänhet har varit ANAA till stor hjälp med att få igång projektet. Huber de Cadolle, ansvarig för SIRE, samarbetar nu med styrelsen i CIAA. För att finansiera arbetet med stamboken krävs det att varje registrering betalas med ca 20 Euro per häst och en avgift på 50 Euro för varje godkänd hingst. CIAA skall undersöka möjligheterna att få bidrag ifrån EU för stamboken.


Flerspråkig databas Först kommer stamboken att översättas till franska och engelska men målet är att stamboken ska vara läsbar och med andra ord översättas till respektive lands språk. Den internationella databasen ska vara läsbar men inte möjlig att ändra för de som inte har behörighet. Att söka efter en häst kommer inte bara att ge grunddata men också en länk till den nationella stamboken där det finns mera detaljerad information. CIAA  Stambok  startar  upp  2013   I praktiken så kommer varje land att fortsätta att hantera sina födslar och skriva ut pass. Databasen kommer att hanteras av SIRE i Frankrike, och för tillfället så erkänner WBSFH endast angloaraber födda i Frankrike. Hästar som föds 2013 kommer att bli de första som kommer att registeras i stamboken. Det kommer att vara sektion I och sektion II och det kommer att skapas en avdelning för sektion III. Reglerna för den senare sektionen har redan fastställts. Sektion III kommer att inkludera hästar som inte hänförs till sektion I eller II men som har minst en fullblodsförfader och som är en korsning med en angloarab, engelskt fullblod eller arabiskt fullblod och en häst som tillhör en av WBFSH godkänd stambok, eller som tillhör ett register för halvblodsangloaraber eller halvblodsaraber godkänt

av CIAA och som, slutligen, har mer än 12,5 % arabblod. De länder som först kommer att lägga in sina hästar är de som redan idag är godkända av CIAA, nämligen Spanien, Frankrike, Italien, Polen och Schweiz. Dessa länder kommer att bli de första att registrera sina hästar i den Internationella Stamboken. CIAA bedömer att det kan bli ca 3000 uppfödare som kommer att få sina hästar registrerade. Nya länder kommer snabbt att kunna anslutas så fort som deras stamböcker är godkända. Det kan dubblera antalet hästar i stamboken och kommer att hjälpa Angloarabrasen att uppnå större betydelse i sport och kapplöpningsvärlden. Varje häst som kommer att registreras i den nya stamboken kommer vara lätt att känna igen, då de kommer att få bokstäverna AA som ett tillägg till sina namn. Vart efter så kommer den internationella stamboken att utökas. T ex så kommer AA hingstar som godkänns i respektive land att automatiskt bli godkända i alla länder som är anslutna till CIAA. En målsättning för framtiden är att avelsprogrammet ska bli likartat för de olika länderna. I Sverige godkänner vi redan andra länders angloaraber som är registrerade i en angloarabstambok.    

ANGLONYTT NR  4  |    2012    |    7  


Kallelse till årsmöte 2013 Medlemmar  i  Svenska  Angloarabföreningen  kallas  till  Årsmöte    

lördagen den  2  mars  2013  kl.  13.00     Årsmötet  kommer  att  hållas  på    Lejeby  Stuteri  och  kursgård,  Laholm,   hos  Maud  Delling.  

    Vi  är  tacksamma  för  föranmälan  för  att  kunna  beräkna  förtäring  under  mötet.        

Årets Anglo  

Det är dags att skicka in förslag till vem som skall bli Årets Anglo 2012! Förslag skickas till styrelsen med information om aktuella prestationer eller andra orsaker till nomineringen tillsammans med motivering till förslaget. E-posta informationen till Maria Molin mariakmolin@gmail.com

Bilderna på mig och mina kompisar som busar i hagarna hos Iwona Knaziak har tagits av Magda Gajewska. Fler bilder finns på facebook. 8 |  www.angloarab.se  


En God  Jul-­‐hälsning  från  Elektra  o  Maria     av Maria Molin

Hej ,  tänkte  uppdatera  er  lite  om  vad  som  hänt   sedan   jag   sist   skrev   om   mig   och   min   unghäst   Elektra.   Nu   är   det   väl   så   att   vi   passerat   ung-­‐ häststadiet  med  råge,  så  vi  får  väl  inse  att  vi  börjar   bli  fullvuxna  både  hon  och  jag.  Sist  jag  skrev  var  i   nr  4  2011.  

JA SE DESSA HÄSTAR, VAD SKULLE MAN GÖRA UTAN DOM? (Jo, ha en massa tid över för annat, men det vill jag inte, för det mesta.)

Det är inte klokt vad tiden går fort. Vi har blivit ganska så sammansvetsade mot varandra nu och det är en ganska så härlig känsla, att hon förlitar sig mer o mer på mig, och jag på henne. Vad har då hänt under året som gått? Jag har införskaffat mig en dressyrsadel som utprovats med hjälp av sadelutprovare, en Kentaur blev det. Stoppade även om min gamla Bavaria Kieffer allround, som faktist fortfarande efter 24 år är en otroligt bra sadel. Träning för instruktörer, uteturer både själv och med andra, lättare hoppning och då pratar vi hinder som ligger på 30 cm. Vad gäller hoppning så ska vi ta tag i det till denna vår, jag har kompisar som är villiga att hjälpa mig, själv är jag för feg. Under april månad så fick hon problem med ömhet i sulan på hö fram, därför går hon skodd med helsulor fram numera. Hoppas att det så småningom går att få bort. Mitt mål under detta året var att komma ut på lokal dressyrtävling, och det har vi faktist klarat av , till och med 2 tävlingar har det blivit. Premiären var i Hova 22/9. Lätt C:1. Vi kom upp till 60,37% och det trodde jag aldrig. Mitt mål med tävlingen var ju att komma ut och vänja henne vid nytt område, hästar omkring sig osv. Nu var det i och för sig inte helt obekant för henne för hon var ju på tillridning i detta ridhus 2011. Jag tuffade till mig och anmälde till Laxå 6/10 Lätt B:1. Hade helst gjort samma program igen, men det fanns inga klasser. Resultatet blev lite annorlunda,54,48%. Hon upptäckte dressyrstaketet och var helt fokuserad på det, så nu ska vi träna på att rida med sådana omkring oss. Apropå nya moment, jag har inte lastat Elektra i mörker förrän häromkvällen. Det blev som att lastträna på nytt, hon tyckte att det var ovant att ha detta mörker med lampor som gav kusliga skuggor, så det tog 45 minuter. Tack o lov att man har hyggliga instruktörer som står ut med att man kommer sent. Och att ingen mer ryttare skulle vara efter mig.

x

En nöjd  Elektra  som  just  genomfört  sin  första  tävling  

Sköt nu om er i denna vinter som kommer, och till er alla från oss alla i styrelsen EN RIKTIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

ANGLONYTT NR  4    |    2012    |    9


Tävlingschampionatet 2012   STÄLLNING  per  2012-­‐12-­‐15:            Avd  A,  häst  

Avd B,  unghäst      

1:a  Emelie  Löfström  på  Strong  Shakiro  x  –  217  p   2:a  Hanna  Torstensson  på  Sunnie  Boy  x  –  66  p     3:a  Carolina  Kjellström  på  Anitratus  x  –  41  p   4:a  Denise  Bohlström  på  Royal  Chateau  x  –  27  p   5:a  Malin  Hjelmqvist  på  Zelica  x  –  23  p   6:a  Alva  Trané  på  Bacardi  x  –  16  p   6:a  Ida  Wedin  på  Happiness  H  x  –  16  p   8:a  Rebecca  Persson  på  Buzzy  H  x  –  5  p   9:a  Glen  Josefsson  Westin  på  Angelita  H  x  –  0  p   9:a  Madeleine  Krok  på  Bolero  x  –  0  p   9:a  Annelie  Ramnér  på  Morning  Baronesse  x  –  0  p   9:a  Malin  Lundgren  på  M ighty  Bright  x  –  0  p    

INRAPPORTERADE RESULTAT,  AVD  A:  

1:a Esmeralda  Gyllenswärd  på  Björkängs  Antique  x  –  53p   2:a  Camilla  Björklund  på  Toulouce  x  –  42p   3:a  Sanna  Byström  på  Mr  Pride  x  –  7p   4:a  M aria  Bredberg  på  Toulouce  x  –  0p  

 

Emelie Löfström  på  Strong  Shakiro  x  

Hanna Torstensson  på  Sunnie  Boy  x  

19/2 Timrå  HSF  regional  –  hoppning  100  cm  4:a   19/2  Timrå  HSF  regional  –  hoppning  110  cm  6:a   11/3  Sundsvalls  RK  lokal  –  hoppning  100  cm  1:a   11/3  Sundsvalls  RK  lokal  –  hoppning  110  cm  3:a   16/3  Sundsvalls  FRK  regional  –  hoppning  100  cm  1:a   16/3  Sundsvalls  FRK  regional  –  hoppning  110  cm  4  fel   18/3  Sundsvalls  FRK  regional  –  hoppning  110  cm  0+4  fel   15/4  Timrå  HSF  lokal  –  hoppning  100  cm  1:a   15/4  Timrå  HSF  regional  –  hoppning  110  cm  1:a    6/5    Bräcke  RK  regional  –  hoppning  110  cm  2:a    6/5    Bräcke  RK  regional  –  hoppning  115  cm  0+4  fel   27/5  Näsets  RS  regional  –  hoppning  110  cm  4  fel   27/5  Näsets  RS  regional  –  hoppning  120  cm  7:a   10/6  Kramfors  RK  regional  –  hoppning  110  cm  2:a   10/6  Kramfors  RK  regional  –  hoppning  120  cm  8  fel     29/6  Sundsvalls  RK  regional  –  hoppning  110  cm  0+8  fel   28/7  Näsets  RS  regional  –  hoppning  110  cm  0+4  fel   28/7  Näsets  RS  nationell  –  hoppning  120  cm  4  fel   18/8  Ånge  RK  regional  –  hoppning  110  cm  0+4  fel   18/8  Ånge  RK  regional  –  hoppning  120  cm  0+4  fel   25/8  Matfors  RF  regional  –  hoppning  110  cm  2:a   25/8  Matfors  RF  regional  –  hoppning  120  cm  8  fel   2/9  Timrå  HsF  regional  –  hoppning  110  8  fel   23/9  Näsets  RS  regional  –  hoppning  110  cm  1:a   6/10  Sundsvalls  FRK  regional  –  hoppning  110  cm  1:a   6/10  Sundsvalls  FRK  regional  –  hoppning  120  cm  4  fel   7/10  Sundsvalls  FRK  regional  –  hoppning  110  cm  0+4  fel   7/10  Sundsvalls  FRK  regional  –  hoppning  120  cm  4  fel   13/10  Sundsvalls  RK  regional  –  hoppning  110  cm  4  fel   14/10  Sundsvalls  RK  regional  –  hoppning  110  cm  4  fel   11/11  Timrå  HSF  regional  –  hoppning  110  cm  3:a     11/11  Timrå  HSF  regional  –  hoppning  120  cm  4  fel   18/11  Sundsvalls  FRK  klubb  –  hoppning  110  cm  4  fel   18/11  Sundsvalls  FRK  klubb  –  hoppning  110  cm  2:a  (KM)  

12/2 Jönköpings  FRK  lokal  –  dressyr  LC:2  2:a  68,571  %   12/2  Jönköpings  FRK  lokal  –  dressyr  LB:1  16:e  60,690  %   1/4  Tenhults  RF  lokal  –  dressyr  LC:1  3:a  68,15  %   1/4  Tenhults  RF  lokal  –  dressyr  LB:1  12:a  59,31%   15/4  Forserums  RF  lokal  –  dressyr  LC:2  2:a  66,0  %   15/4  Forserums  RF  lokal  –  dressyr  LB:1  11:e  64,48  %   29/4  Värnamobygdens  RF  lokal  –  dressyr  LB:2  10:a  59,33  %   29/4  Värnamobygdens  RF  lokal  –  dressyr  LB:3  13:e  57,27%   19/5  Grännabygdens  RF  lokal  –  dressyr  LB:3  13:e  57,87%   27/5  Grankärrs  Gränsryttare  lokal  –  dressyr  LB:1  8:a  60,69%   5/8  Vaggeryd-­‐Skillingaryd  RK  lokal-­‐  dressyr  LB:2  2:a  66,66  %   5/8  Vaggeryd-­‐Skillingaryd  RK  lokal-­‐  dressyr  LB:3  7:a  63,03  %   26/8  Grankärrs  Gränsryttare  lokal  –  dressyr  LB:1  3:a  67,93  %   26/8  Grankärrs  Gränsryttare  lokal  –  dressyr  LB:2  6:a  61,0  %   16/9  Sävsjö  RK  lokal  –  dressyr  LB:1  9:a  64,48  %   16/9  Sävsjö  RK  lokal  –  dressyr  LA:1  7:a  60,26  %   6/10  Vetlandaortens  RF  lokal  –  dressyr  LB:3  7:a  61,51  %   6/10  Vetlandaortens  RF  lokal  –  dressyr  LA:3  18:e  59,35  %   14/10  Tenhults  RF  lokal  –  dressyr  LB:1  8:a  69,31  %   14/10  Tenhults  RF  lokal  –  dressyr  LA:1  8:a  58,68  %   28/10  Mullsjö  HSK  lokal  –  dressyr  LB:1  6:a  61,37%   28/10  Mullsjö  HSK  lokal  –  dressyr  LA:1  9:a  58,94%   4/11  Mjölby  RK  local  –  dressyr  LB:1  18:e  58,62  %   4/11  Mjölby  RK  local  –  dressyr  LB:2  9:a  61,0  %    

10  |      w w w . a n g l o a r a b . s e  

Carolina Kjellström  på  Anitratus  x   31/3  Lurbo  RK  regional  –  dressyr  LA:4  6:a  65,6  %   22/4  Knivstaortens  RK  regional  –  dressyr  LA:4  6:a  64,9  %   26/5  Lurbo  RK  regional-­‐  dressyr  MSV  C:1  14:e  61,7%   11/8  Vallentuna  RK  regional  –  dressyr  MSV  C:1  21:a  59,78  %   14/10  Vallentuna  RK  regional  –  dressyr  MSV  C:1  9:a  65,957  %   28/10  Täby  RS  regional  –  dressyr  MSV  C:1  10:a  62,766  %        


Denise Bohlström  på  Royal  Chateau  x  

Annelie Ramnér  på  Morning  Baronesse  x  

Malin Hjelmquist  på  Zelica  x  

Malin  Lundgren  på  Mighty  Bright  x  

27/5 Grankärrs  Gränsryttare  regional  –  dressyr  MSV  C:1  62,34  %   3/6  Eksjöortens  RF  regional  –  dressyr  MSV  C:1  57,02  %   26/8  Grankärrs  Gränsryttare  regional  –  dressyr  MSV  C:2    61,11  %   20/10  Eksjöortens  RF  regional  –  dressyr  MSV  C:2  7:a  55,333%   21/10  Eksjöortens  RF  regional  –  dressyr  MSV  C:1  15:e  55,957%   18/11  Jönköpings  FRK  regional  –  dressyr  LA:3  11:a  60,323%   18/11  Jönköpings  FRK  regional  –  dressyr  MSV  C:1  23:e  55,957%  

5/5 Hamre  RK  lokal  –  dressyr  LB:2  5:a  63,66  %   12/5  Salaortens  RF  lokal  –  dressyr  LB:3  17:e  56,66  %   20/5  Föreningen  Storbyns  Ryttare  regional  –  dressyr  MSV   C:1  3:a  57,87  %   19/8  Folkärna  RS  regional  –  dressyr  MSV  C:1  4:a  63,61  %   9/9  Surahammars  RF  regional  –  dressyr  MSV  C:2  18:e  61,11  %   28/10  Hamre  RK  lokal  –  dressyr  LB:3  12:a  61,515%     18/8  Alvesta  RK  lokal  –  dressyr  LC:1  2:a  66,296  %   18/8  Alvesta  RK  lokal  –  dressyr  LB:1  3:a  61,724  %   8/9  Vinslövs  RF  regional  –  dressyr  LB:1  8:a  60,0  %    

29/4 Valsängs  RF  lokal  –  dressyr  LC:1  22:a  57,778%   29/4  Valsängs  RF  lokal  –  dressyr  LC:1  17:e  58,148%   13/5  Strömstads  RK  lokal  –  dressyr  LC:1  13:e  57,778%   13/5  Strömstads  RK  lokal  –  dressyr  LC:1  8:a  69,630%                    

Alva Trané  på  Bacardi  x  

5/5 Hudiksvalls  RoPK  lokal  –  hoppning  100  cm  6  fel   3/6  Delsbo  KoRS  lokal  –  hoppning  100  cm    4  fel   3/6  Delsbo  KoRS  lokal  –  hoppning  110  cm    4  fel   3/7  Söderhamns  HSK  lokal  –  hoppning    100  cm  4  fel   3/7  Söderhamns  HSK  lokal  –  hoppning    110  cm  1:a   27/7  Näsets  RS  regional  –  hoppning  115  cm  7  fel   28/7  Näsets  RS  regional  –  hoppning  100  cm  8  fel   25/8  Söderhamnsortens  RF  lokal  –  hoppning  110  cm  0+4  fel   26/8  Söderhamnsortens  RF  lokal  –  hoppning  110  cm  21  fel   26/8  Söderhamnsortens  RF  lokal  –  hoppning  110  cm  4  fel  

INRAPPORTERADE RESULTAT,  AVD  B:  

Esmeralda Gyllenswärd  på  Björkängs  Antique  x   14/4  RK  Styringe  Stall  lokal  –  Fälttävlan  90  33:a   29/4  RK  Udden  lokal  –  Fälttävlan  90  3:a  (62,5%  +0+2)   5/5  Lammhults  RK  lokal  –Dressyr    LC:1  5:a   5/5  Lammhults  RK  lokal  –Dressyr    LC:2  8:a     13/5  Teleborgs  RS  lokal  –  hoppning  80cm  4:a   13/5  Teleborgs  RS  lokal  –  hoppning  90cm    5:a   27/5  Hermanstorps  RKK  regional  –  Fälttävlan  100  26:a   22/6  Gärds  RF  regional  –  Fälttävlan  100  10:a   7/7  Flyinge  RF  regional  –  Fälttävlan  TH100  1:a  7,7p   4-­‐5/8  Flyinge  RF  regional  –  Fälttävlan  100  22:a   19/8  Braås  Ponny  o  RK  lokal  –  dressyr  LB:2  15:e  59,66  %   19/8  Braås  Ponny  o  RK  lokal  –  dressyr  LB:3  23:a  60,0  %   30/9  RK  Udden  regional  –  fälttävlan  100  9:a  (56,19  %  +0+102,4)    

Ida Wedin  på  Happiness  H  x   11/2 Perstorps KoRK lokal – hoppning 100 4 fel 5/5  Perstorps  KoRK  lokal  –  hoppning  100  8  fel   5/5  Perstorps  KoRK  lokal  –  hoppning  110  12  fel   16/6  Åsbo  RF  regional  –  hoppning  100  cm  4  fel   16/6  Åsbo  RF  regional  –  hoppning  100  cm  4  fel   30/6  Åsbo  RF  lokal  –  hoppning  100  cm  14:e   22/9  Sösdalaortens  Lantliga  RF  lokal  –  hoppning  100  cm  8  fel   22/9  Sösdalaortens  Lantliga  RF  lokal  –  hoppning  100  cm  0  fel   7/10  Åstorpsortens  RF  lokal  –  hoppning  100  cm  Clearround    

Rebecca Persson  på  Buzzy  H  x   13/5  Årsta  Runstens  SR  lokal  –  Fälttävlan  90  34:a   27/5  Täby  RS  lokal  –  hoppning  90  cm  Clearround   27/5  Täby  RS  lokal  –  hoppning  100  cm  0+4  fel   2/6  Åkerbo  RKS  lokal  –  fälttävlan  90  28:a   9/6  Upplands-­‐västmanlands  FRK  lokal  –  Fälttävlan  90  37:a   1/7  Baståsens  RK  lokal  –  Fälttävlan  90  31:a   21/10  Farsta  RV  lokal  –  dressyr  LB:1  13:e  59,65%    

Camilla Björklund  på  Toulouce  x   20/5  Mariestads  RK  lokal  –  Fälttävlan  TH90  3:a   2/6  Bollnäs  RK  lokal  –  Fälttävlan  90  21:a   1/7  Baståsens  RK  lokal  –  Fälttävlan  90  8:a  (65,714%  +0+0)   28/7  Avesta  RK  regional  –  hoppning  100cm  1:a  Clearround   28/7  Avesta  RK  regional  –  hoppning  110cm  8  fel   11/8  Enköpings  FRK  regional  –  fälttävlan  100  10:a  (55,5%  +0+0)   25/8  Örebro  RFK  regional  –  fälttävlan  100  27:a  (63,33%+12+34,4)   28/10  Gustavsbergs  RS  lokal  –  hoppning  105  cm  1:a  Clearround   28/10  Gustavsbergs  RS  lokal  –  hoppning  110  cm  1:a  Clearround    

Glenn Josefsson  Westin  på  Angelita  H  x 4/2  Alingsås  RS  lokal  –  hoppning  95  cm  8  fel   4/2  Alingsås  RS  lokal  –  hoppning  100  cm  4  fel   6/4  Falbygdens  HSF  lokal  –  hoppning  100  cm  4  fel   6/4  Falbygdens  HSF  lokal  –  hoppning  105  cm  9  fel    

Sanna Byström  på  Mr  Pride  x  

9/6 Kramfors  RK  lokal  –  hoppning  80  cm  13  fel   9/6  Kramfors  RK  lokal  –  hoppning  90  cm  4  fel   10/6  Kramfors  RK  lokal  –  hoppning  95  cm  Clearround    

Madeleine Krok  på  Bolero  x   18/3  Alingsås  RS  regional  –  hoppning  115  cm  8  fel   13/4  Trollhättans  FRK  regional  –  hoppning  110  cm  8  fel   13/5  Ale-­‐Jennylunds  RK  reional  –  hoppning  110  cm  11  fel   20/5  Bollebygds  RK  lokal  –  hoppning  100  cm  0+4  fel   20/5  Bollebygds  RK  lokal  –  hoppning  110  cm  0+8  fel  

Maria Bredberg  på  Toulouce  x  

16/6 Enköpings  FRK  regional  –  Fälttävlan  TH100  4:a  7,0p      

ANGLONYTT NR  4  |    2012    |    11  


www.angloarab.se      

Anglonytt 4 2012  
Anglonytt 4 2012  
Advertisement