Libro Oficial de Fiestas 2009

Page 62

així va ser

Comisión de Fiestas

Mora. La familia del Capitán me había suministrado un abundante material con el que se podría escribir una crónica entera aparte, pues eran muchos los detalles a destacar en esta “Fantástica Capitanía”. Como dato curioso se puede citar la participación de la escuadra “El Botijó” que pese a ser Chumberos, abrieron el boato del Capitán Pirata, en el que quedaron materializadas constantes referencias a la historia de los Piratas, a los fundadores y a los trajes oficiales anteriores (para alguno de ellos se había reproducido expresamente la tela en un taller textil artesanal). La extensa familia de Mario y Clara, así como sus amigos y amigas, se implicaron de lleno en la tarea de hacer de esta Entrada un episodio inolvidable en sus vidas, culminado cuando su amigo Cachirri, cabo de la Escuadra “La Cagarnera”, les entregaba su espada al finalizar el desfile.

amb un nuc en la gola, que Manolo López havia de desfilar en l’esquadra del capità, però va emmalaltir sobtadament, va veure l’entrada per la televisió i va morir a les 9 d’eixa mateixa nit. Darrere de la Comparsa de Capitania, la resta del Bàndol Cristià va desfilar amb serietat i puntualitat. És impossible narrar amb paraules els fets i, a més, les imatges que il·lustraran esta crònica donaran més informació de què jo puga oferir. En tot cas, els meus entrevistats coincidixen a destacar la simpatia de l’ostentació de la “Abanderá” dels Maseros, l’espectacularitat de la dels Templers, l’originalitat de la Mossàrab o la senzillesa de l’Almogàver, proves palpables totes elles que amb il·lusió i amics es pot representar el càrrec amb la major dignitat. A destacar que per a la “Abanderá” dels Templers, el grup “Castell Vermell” va interpretar una adaptació de

62

“Propiñán de Melyor”, una peça de música antiga espanyola pertanyent al Cançoner de Colòmbia. A la vesprada, jo tenia un compromís ineludible amb Mario Mira i Clara Torró. Em van encomanar la locució en Tele Ibi del seu ostentació i el president de la Comparsa Pirates em va demanar que fera també la de la Comparsa. Així que vaig prendre un descans en les meues labors d’infermer i vaig acudir a contemplar l’inici de l’Entrada Mora. La família del Capità m’havia subministrat un abundant material amb què es podria escriure una crònica sencera a banda, perquè eren molts els detalls a destacar en esta “Fantàstica Capitania”. Com a dada curiosa es pot citar la participació de l’esquadra “El Botijó” que a pesar de ser “Chumberos”, van obrir el “boato” del Capità Pirata, en el que van quedar materialitzades constants referèn-

cies a la història dels Pirates, als fundadors i als trages oficials anteriors (per a algun d’ells s’havia reproduït expressament la tela en un taller tèxtil artesanal). L’extensa família de Mario i Clara, així com els seus amics i amigues, es van implicar de ple en la tasca de fer d’esta Entrada un episodi inoblidable en les seues vides, culminat quan el seu amic Cachirri, caporal de l’Esquadra “La Cagarnera”, els entregava la seua espasa al finalitzar la desfilada. Pedro Rafael Hernández Cuevas, president de la Comparsa Beduïns, va assumir el Cop Moro i és digne de ressenyar que va tindre el detall d’eixir en l’Entrada muntat en una carrossa, rememorant el que va fer al seu dia un altre Cop Beduí, Felipe Marco, l’any següent de la seua capitania. Veient posteriorment imatges d’esta Entrada Mora en televisió, no puc menys