Page 1

เจาะกลยุทธลงทุ นดัชนี ์ SET50 และอุตสาหกรรมเดน ่ ไตรมาส 4 GT Wealth Management


Agenda -Economic Outlook -รู้ จักกับ Futures - SET50 Index Future - Sector Future - Single Stock Future -ทิศทางดัชนี SET50

และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ช่ วงทีผ่ ่ านมา ประเด็นการลด ดอกเบีย้ ของ กนง.

เหตุการณ์ ท่ไี ซปรัส สภาพคล่ องยังมีมาก เศรษฐกิจ ไทยยังคงแข็งแกร่ ง โดยมีการ บริโภคเป็ นตัวนา

การแก้ รัฐธรรมนูญ

เงินทุนไหลออกจาก

มีการ พูดถึงการลด QE ครั ง้ แรก ใน FOMC Minute Emerging Market

GDP ของไทย

หดตัว 2 ไตรมาส ติด + สถานการณ์ ใน ซีเรีย


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ช่ วงทีผ่ ่ านมา สรุ ปเหตุการณ์ที่ในช่วงที่ผา่ นมา -ภาวะตลาดเป็ นเชิงบวก จากนโยบายเพิม่ สภาพคล่องของประเทศ พัฒนาแล้ว (สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น) -เศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) มีการเติบโตที่ ดี -จุดเปลี่ยนสาคัญอยูท่ ี่ช่วงปลายเดือน พ.ค. หลังรายงานการประชุม FED มีการพูดถึง QE Tapering


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ปัจจุบัน -สหรัฐฯ - มีการพูดถึงการลด QE มากขึ้นหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการฟื้ นตัวขึ้นมา เรื่ อยๆ -ทางด้านการคลังยังคงต้องติดตามการเจรจาเพื่อการขยายเพดานหนี้ -ยุโรป - ดาเนินนโยบายดอกเบี้ยต่า - มาตรการ LTRO - มีประเด็นเรื่ องขอบเขตอานาจของ ECB ในการใช้มาตรการ OMT


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ปัจจุบัน

Suorce : FED Saint Louis


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ปัจจุบัน รายละเอียดตัวเลข GDP ของสหรั ฐฯ ในไตรมาส 2

Suorce : www.bea.gov


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ปัจจุบัน

Suorce : FED Saint Louis


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ปัจจุบัน

Suorce : FED Saint Louis


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ปัจจุบัน Long Term Interest rate Country

Today’s

Year Ago

Change

Cyprus

6.00

7.00

-100

France

2.36

3.18

-82

Germany

1.74

1.82

-8

Greece

10.01

25.91

-1,590

Ireland

3.92

7.71

-379

Italy

4.42

6.54

-212

2.2

2.2

0

Hungary

6.31

9.51

-320

Portugal

6.60

13.85

-725

Spain

4.50

5.41

-91

Sweden

2.34

1.70

64

Netherlands

Suorce : Eurostat ,GTWM Research


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ปัจจุบัน Gov Debt/GDP 2013Q1 Cyprus

74.3

2012Q1 86.9 91.9 88.9

France

80.6 80.6

Germany Greece

136.5

Ireland

106.8

130.3 123.8

Italy 72 66.7

Netherlands

82.4 79.9

Hungary Portugal

112.3

Spain Sweden

125.1

73 40.4 37.3

Suorce : Eurostat ,GTWM Research

88.2

127.2

160.3


Economic Outlook ภาวะเศรษฐกิจ : ปัจจุบัน(ต่ อ) -ญี่ปุ่น - เปลี่ยนการดาเนินนโยบายจากการกาหนดอัตราดอกเบี้ยมาใช้ระบบฐานเงิน - ดาเนินการอัดฉี ดสภาพคล่อง - ประกาศขึ้นภาษี VAT จาก 5% เป็ น 8% - จีน -เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตในอัตราที่ลดลง เป็ นผลมาจากความพยายามปฏิรูป เศรษฐกิจของรัฐบาล - ไทย -หน่วยงานหลายฝ่ ายต่างปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจส่ วน ใหญ่ในครึ่ งปี หลังออกมาต่ากว่าที่คาด - ปั จจัยที่ตอ้ งติดตามคือการพิจารณาร่ าง พรบ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้าน ซึ่ งตอนนี้อยูใ่ น ขั้นตอนการพิจารณาของ ส.ว.


Economic Outlook ทิศทางเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4 - ประเทศใน Emerging Market มีความเสี่ ยงมากกว่าตอนต้นปี โดยเฉพาะความเสี่ ยง จากเรื่ อง Capital Outflow - หากเศรษฐกิจสหรัฐฯดีข้ ึนบวกกับสถานการณ์ทางการคลังที่สงบลง ทิศทางนโยบาย การเงินของสหรัฐฯอาจเข้มงวดขึ้น - ติดตามตัวเลขการส่ งออกและร่ าง พรบ.โครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่ งจะ เป็ นตัวช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยในปลายปี นี้


Economic Outlook ทิศทางเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4

Suorce : The Economist


Economic Outlook ทิศทางเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4

Suorce : The Economist


Economic Outlook ทิศทางเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4

Suorce : The Economist


รูจั ้ กกับFutures Futures คือ

สัญญาที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงจะซื้ อและจะขายสิ นค้าอย่างหนึ่ง ตามราคา ปริ มาณ และเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยส่ งมอบสิ นค้าและชาระเงินในอนาคต มูลค่าของฟิ วเจอร์ข้ ึนอยูก่ บั มูลค่าของสิ นค้าอ้างอิง (Underlying Asset) ต้องวางเงินประกัน (Margin) ถ้าคนหนึ่งได้กาไร อีกคนจะขาดทุน (zero sum game)


รูจั ้ กกับFutures จุดเด่นของสัญญา Futures

ทากาไรได้ทุกสภาพตลาด ทั้งขาขึ้นขาลง ใช้เงินลงทุนน้อย ใช้เป็ นเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยงของพอร์ตลงทุน


รูจั ้ กกับFutures

• Long ผู้ซื้อ

- ซื้อ Futures แล้วราคาขึน้ กาไร - ซื้อ Futures แล้วราคาลง ขาดทุน

• Short ผู้ขาย

- ขาย Futures แล้วราคาขึน้ ขาดทุน - ขาย Futures แล้วราคาลง กาไร


รูจั ้ กกับFutures การวางเงินประกัน Initial Margin (เงินประกันขั้นต้ น) Maintenance Margin (เงินประกันรักษาสภาพ) Force Close Margin (หลักประกันปิ ดฐานะ) 100%

70% ของ IM

Call Margin

30% ของ IM

Force Close


รูจั ้ กกับFutures ขัน ้ ตอนการเรียกหลักประกันเพิม ่

วันที่ T หลักประกันต่ากว่ า หลักประกันรั กษา สภาพ (MM) สิน้ วัน เจ้ าหน้ าที่ การตลาดแจ้ งเรียก หลักประกันเพิ่ม

ไม่ เปิ ดให้ สร้ างสถานะใหม่

T+1 วางหลักประกันเพิ่ม ภายใน เวลา 15.55 น. (1 ชม.ก่ อนตลาด ปิ ด) หรือปิ ดสถานะ

เปิ ดให้ สร้ างสถานะใหม่ ได้

T+2

บังคับปิ ดสถานะ ภายในเวลา 11.00 น.


รูจั ้ กกับFutures การปิ ดสถานะ  

ปล่อยให้สญ ั ญาหมดอายุไปเอง หรื อ ทารายการตรงข้ามเพื่อปิ ดสถานะของสัญญา คาดวาราคาขึ น ้ ในอนาคต ่

• เปิ ด Long • ปิ ด Short

คาดว่าราคาลงในอนาคต

• เปิ ด Short • ปิ ด Long


รูจั ้ กกับFutures สัญลักษณ์ ของ Futures GFQ10 Gold Futures

F =มกราคม

Month

Year

N =กรกฎาคม

G=กุมภาพันธ์ Q =สิงหาคม H =มีนาคม

U =กันยายน

J =เมษายน

V =ตุลาคม

K =พฤษภาคม X =พฤศจิกายน M =มิถุนายน Z =ธันวาคม

GF 50 บาท • GFJ13

GF 10 บาท SET50 Single Stock

• GF10J13 • S50Z13 • (อักษรสามตัว แรก)H13


รูจั ้ กกับFutures SET 50 Index Future -SET 50 Index คือ เป็ นดัชนีราคาหุน้ ที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคา หุน้ สามัญ 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดสู ง สภาพคล่องสู ง อย่างสม่าเสมอและมีสัดส่ วนผู ้ ถือหุ น้ รายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด -SET50Index คือ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ทีราคาอ้างอิงมาจากดัชนี SET 50ซื้ อขาย ผ่านตลาดอนุพนั ธ์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อถึงเวลาที่กาหนด ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายมี พันธะต้องซื้ อขายกันตามที่ตกลงในสัญญา


รูจั ้ กกับFutures SET 50 Index Future ลักษณะสั ญญา

สิ นค้ าอ้ างอิง เวลาซื้อขาย ราคาเสนอซื้อขาย Price Limit ตัวคูณดัชนี อายุของสั ญญา Commission

ดัชนี SET50Index Pre-open; 14.00-14.30 Pre-open; 9.15-9.45 Afternoon Session; 14.30-16.55 Morning Session; 9.45-12.30 ระดับดัชนี SET50 โดยมีช่วงห่ างของราคาขั้นต่า (Tick Size) 0.1

± 30% จากราคาปิ ดในวันก่ อน และหยุดการซื้อขายเมือ่ ตลาดหลักทรัพย์ หยุด การซื้อขาย 1,000 บาท ทุกสิ้นไตรมาส คือ มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม 450 ต่ อ สั ญญา


รูจั ้ กกับFutures SET 50 Index Future อัตราหลักประกัน  Initial Margin

(เงินประกันขัน้ ต้ น)

 Maintenance Margin (เงินประกันรั กษาสภาพ)  Force Close Margin

IM = 91,200

MM = 63,840

FM = 27,360

(หลักประกันปิ ดฐานะ)

ขาดทุน ผิดทาง ขาดทุน ผิดทาง

27,360 28

จุด

63,840 64

จุด

โดน Call Margin

มีสิทธิถูก Force Close


รูจั ้ กกับFutures SET 50 Index Future การคิดกาไรขาดทุน 970

กาไร = 20*1,000 บาท

เปิ ดLong ที่ 950 930

= 20,000

ขาดทุน = 20*1,000 บาท

970

= 20,000

ขาดทุน = 20*1,000 = 20,000

เปิ ดShortที่ 950 930

บาท กาไร = 20*1,000 บาท

= 20,000


รูจั ้ กกับFutures SET 50 Index Future ประโยชน์

ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง สามารถทากาไรได้ท้ งั เวลาตลาดขาขึ้น หรื อ ขาลง

ใช้เงินลงทุนและต้นทุนต่ากว่าซื้อหุน้ โดยตรง -วางเงินประกันเพียง 6 % ของมูลค่าสัญญา Underlying SET50Index

มู ลค่าหุ้น 950,000

IM 91,200

%ของมู ลค่าจริ ง 9.60%


รูจั ้ กกับFutures Sector Future -Sector Index คือ ดัชนี ราคาหุ น้ ที่ใช้แสดงระดับการเคลื่อนไหวของราคาหุ น้ ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน -Sector Future คือเป็ นสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงดัชนีหมวดธุรกิจในตลาด หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย


รูจั ้ กกับFutures Sector Future ลักษณะสั ญญา

สิ นค้ าอ้ างอิง เวลาซื้อขาย

ดัชนีในกลุ่ม 1.BANK 2. ICT 3. ENERGY 3.COMM 4.FOOD

ราคาเสนอซื้อขาย

ช่ วงห่ างของราคาขั้นตา่ (Tick Size) 0.1 สาหรับ BANK และ ICT และ ช่ วงห่ างของราคาขั้นตา่ (Tick Size) 1 สาหรับ COMM ENERGY และ FOOD

Price Limit

± 30% จากราคาปิ ดในวันก่ อน และหยุดการซื้อขายเมือ่ ตลาดหลักทรัพย์ หยุด การซื้อขาย

ตัวคูณดัชนี อายุของสั ญญา

1,000 บาท (BANK และ ICT) 100 บาท (COMM ENERGYและFOOD)

Pre-open; 9.15-9.45 Morning Session; 9.45-12.30

Pre-open; 14.00-14.30 Afternoon Session; 14.30-16.55

ทุกสิ้นไตรมาส คือ มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม


รูจั ้ กกับFutures Sector Future อัตราหลักประกัน ดัชนี

IM

MM

FM

BANK

59,090

41,363

17,727

ICT

25,650

17,955

7,695

ENERGY

14,820

10,374

4,446

COMM

31,730

22,211

9,519

FOOD

8,930

6,251

2,679


รูจั ้ กกับFutures Single Stock Future -Single Stock Future คือ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับราคาหุ น้ รายตัว เป็ นอีก หนึ่งสิ นค้าในตลาด TFEX ดูรายละเอียดที่ www.tfex.co.th/th/products/files/Underlying-TH-21082013.pdf TMB

HMPRO

SCB

DTAC

CPF

ITD

PTT

BBL BTS THAI

TOP

PTTEP CPALL

LH

PS

BANPU SCC MINT

KTB

IVL KBANK

ADVANC BAY

TRUE

IRPC


รูจั ้ กกับFutures Single Stock Future ลักษณะสั ญญา

สิ นค้ าอ้ างอิง เวลาซื้อขาย ราคาเสนอซื้อขาย Price Limit ขนาดสั ญญา อายุของสั ญญา

หุ้นสามัญทีป่ ระกาศโดย TFEX Pre-open; 9.15-9.45 Morning Session; 9.45-12.30 เสนอซื้อขายเป็ นราคาต่ อหุ้น

Pre-open; 14.00-14.30 Afternoon Session; 14.30-16.55

± 30% จากราคาปิ ดในวันก่ อน และหยุดการซื้อขายเมือ่ ตลาดหลักทรัพย์ หยุด การซื้อขาย 1,000 หุ้นต่ อ 1 สั ญญา ทุกสิ้นไตรมาส คือ มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม


รูจั ้ กกับFutures Single Stock Future อัตราหลักประกัน ดูได้ จาก www.tfex.co.th/file/MarginRate_20130912_th2.pdf รายชื่อหุ้น

IM

MM

FM

KTB

2,888

2,021.60

866.40

ITD

1,520

1,064

456

TRUE

1,900

1,330

570

BLAND

380

266

84

SIRI

760

532

228

BTS

950

665

285

QH

570

399

171


ทิศทางดัชนี SET50 และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ Private Consumption Index ยังคงทรงตัว มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

Source : Bank of Thailand


ทิศทางดัชนี SET50 และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ Business Sentiment Index ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง

Source : Bank of Thailand


ทิศทางดัชนี SET50 และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ การส่ งออกเริ่ มฟื้ นตัว เป็ นผลมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง แต่ฟ้ื นตัวต่ากว่าที่คาด

Source : Bank of Thailand


ทิศทางดัชนี SET50 และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ จานวนนักท่องเที่ยว เข้าสู่ ช่วง High Season ในไตรมาสสุ ดท้าย

Source : Bank of Thailand


ทิศทางดัชนี SET50 และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ สิ นเชื่อยังมีการขยายตัวเรื่ อยๆ แต่สภาพคล่องเริ่ มตึงตัว

สินเชื่อสุทธิและเงินฝากในธนาคาร 11,000,000 10,500,000 10,000,000 9,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000

7,000,000

เงินให้สิ นเชือ ่ แกลู ่ กหนี้สุทธิ Source : Bank of Thailand,GTWM Research

เงินฝาก


ทิศทางดัชนี SET50 และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ

Source : Bank of Thailand


ทิศทางดัชนี SET50 และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 แนวโน้ ม SET 50 Index

ดัชนี SET 50 ในช่วงปลายปี มีโอกาสเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ปัจจัยบวกสาคัญ -การเข้าสู่ ช่วงการประกาศผลประกอบการของบริ ษทั จดทะเบียนไตรมาส 3 ของบริ ษทั จดทะเบียนในไทย - การส่ งออกเริ่ มมีการฟื้ นตัวขึ้นมา - ร่ าง พรบ. โครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาทที่มีความคืบหน้า ปัจจัยลบสาคัญ -เศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยงั คงฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประเด็นเรื่ อง QE Tapering มีโอกาส เกิดขึ้น -ภาวะการคลังของสหรัฐฯที่ยงั ไม่ชดั เจน -เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่า มีการปรับลดประมาณการ GDP ลงอย่างต่อเนื่อง


ทิศทางดัชนี SET50 และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 แนวโน้ ม SET 50 Index


ทิศทางดัชนี SET50 และอุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 อุตสาหกรรมเด่ นในไตรมาส 4 กลุ่มบริ การโดยเฉพาะ โรงแรมและขนส่ ง -ได้ประโยชน์จากช่วง High Season ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิม่ ขึ้น

กลุ่มธนาคาร -สิ นเชื่อยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่มีปัจจัยลบสาคัญคือหนี้ครัวเรื อนที่เพิ่มขึ้น กลุ่มรับเหมา -ติดตามความคืบหน้าของร่ าง พรบ. 2.2. ล้านล้านบาท ที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ ส.ว. กลุ่มอสังหา - เข้าสู่ ช่วงประกาศงบ มี Backlog รอรับรู ้อยูค่ ่อนข้างดี


www.gtwm.co.th :GTWealth


http://www.gtwm.co.th/index.php/2010-10-22-10-23-20.html

Monday: TAP ภาคปฏิบต ั ิ Tuesday ☻ Wednesday: Gold Futures พืน ้ ฐาน

Thursday: SET 50 พืน ้ ฐาน Friday ☻ Saturday:

TAP ภาคปฏิบต ั ิ

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ ☎ 02-673-9911 ต่ อ 250-1


Q&A

เจาะกลยุทธ์ลงทุนดัชนี set50 และอุตสาหกรรมเด่นไตรมาส 4 by GT Wealth Management  
เจาะกลยุทธ์ลงทุนดัชนี set50 และอุตสาหกรรมเด่นไตรมาส 4 by GT Wealth Management  

set learning 5 oct 13

Advertisement