Page 1

Retningslinier for

Forum for SpecialpĂŚdagogik

Børn-og Ungeforvaltningen, Oktober 2006


2


Forord I Børn- og Ungepolitikken er en af målsætningerne, at folkeskolerne i Odense Kommune har et rummeligt, fagligt udfordrende, fleksibelt og kreativt læringsmiljø. Målet om rummelighed i folkeskolen betyder, at alle elever skal have mulighed for at modtage et undervisnings- og fritidstilbud så tæt på hjem og nærmiljø som muligt, så de i videst muligt omfang får en dagligdag med skole, fællesskab og venskaber i det lokale miljø. Det kræver høj grad af pædagogisk rummelighed i skolen, når det skal sikres, at elever med særlige behov kan fortsætte i det almene skoletilbud, hvis de kan profitere af det. Vi har de senere år i Odense Kommune iværksat forskellige indsatser, der kan understøtte skolernes arbejde med pædagogisk rummelighed. En af indsatserne er decentralisering af det pædagogiske og økonomiske ansvar for specialundervisningen. En indsats, som dog ikke i sig selv øger den pædagogiske rummelighed, men for at understøtte det decentrale ansvar er her udarbejdet nogle fælles retningslinier for organisering af specialpædagogikken på skolerne. Disse retningslinier udmøntes på skolerne i et Forum for Specialpædagogik. Målet er, at Forum for Specialpædagogik udvikles til at kunne understøtte skolerne og PPR i deres samarbejde omkring specialpædagogiske og rummelighedsfremmende indsatser. I denne pjece er beskrevet nogle grundelementer for Forum for Specialpædagogik, som alle skoler som minimum skal anvende. Det er op til jeres skole - ud fra disse fælles retningslinier samt lokale forhold - at udforme en lokalbaseret model, der på bedst mulig vis kan understøtte jeres igangværende arbejde med rummelighed på skolen.

Rådmand Jane Jegind Odense, september 2006

3


4


1 1. FORMÅL Formålet med etablering af Forum for Specialpædagogik på alle skoler er at få etableret et rådgivende organ med almen- og specialpædagogisk kompetence samt med ledelseskompetence. Herfra skal skolens specialpædagogiske og rummelighedsfremmende indsatser udvikles, udmøntes og evalueres. Delmål med Forum for Specialpædagogik: n Styring Forum for Specialpædagogik skal fungere som et styrende, koordinerende og planlæggende organ for skolens specialpædagogiske indsats – herunder give rådgivning omkring prioritering af ressourcer, der tildeles til specialundervisning og specialpædagogisk bistand. n Udvikling Forum for Specialpædagogik skal samtænke almen- og specialpædagogikken i et rummelighedsfremmende perspektiv og udforme rammer og muligheder for videndeling/ læring for det pædagogiske personale.

n Evaluering Forum for Specialpædagogik skal sikre løbende evaluering og opfølgning af skolens specialpædagogiske indsatser. Forum for Specialpædagogik er desuden medansvarlig for skolens dokumentationsmateriale og indberetning til Kvalitetssikring i forhold til skolens specialpædagogiske arbejde. 5


2 2. INDHOLD I det følgende beskrives grundelementer for Forum for Specialpædagogik, som alle skoler fra skoleåret 2007/08 som minimum skal implementere. Alle skoler skal i skoleåret 2006/07 beskrive skolens egen model for Forum for Specialpædagogik - under hensyntagen til minimumskravene. I det følgende beskrives: • Obligatoriske opgaver, som Forum for Specialpædagogik minimum skal løse - herunder udarbejdelse af årsplan • Eksempler på andre mulige opgaver, som den enkelte skole kan vælge at udvide funktionen med • Snitflader til skolens øvrige virksomhed - bl.a. støttecenter-/specialcenterfunktionen a. Obligatoriske opgaver Forum for Specialpædagogik skal løse følgende obligatoriske opgaver i løbet af skoleåret: n Styring Målet er:“ at Forum for Specialpædagogik skal fungere som et styrende, koordinerende og planlæggende organ for skolens specialpædagogiske indsats – herunder give rådgivning omkring prioritering af ressourcer, der tildeles til specialundervisning og specialpædagogisk bistand ”. 6


Følgende opgaver skal udføres i Forum for Specialpædagogik i forhold til styring og struktur vedr. skolens specialpædagogiske indsats - herunder prioritering af anvendelsen af skolens ressourcer til specialpædagogik og specialpædagogiske indsatser:

• Beskrive organiseringen af specialpædagogiske indsatser og rummelighedsfremmende tiltag.

• Drøfte fordeling af skolens tildelte specialpædagogiske ressourcer med særlig fokus på forebyggende, foregribende og rummelighedsfremmende foranstaltninger.

• Beskrive retningslinier for hvornår / hvordan den enkelte lærer / lærerteam kan indhente specialpædagogisk rådgivning og vejledning ved: -

skolens egne rådgivere og interne vejledere

-

kommunale konsulenter

-

PPR`s pædagogisk-psykologisk / specialpædagogiske ekspertise

-

rådgivere uden for kommunen

-

VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation)

• Beskrive retningslinier for samarbejde mellem skole og SFO i forhold til elever med særlige behov

• Beskrive proceduren for skolens samarbejde med de tilknyttede medarbejdere fra Serviceafdelingen (sagsbehandlere, sundhedspersonale)

• Udarbejde procedurer for: -

Hvordan arbejdet med undervisningsdifferentiering og holddannelse systematisk iværksættes i forhold til undervisningen af elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte 7


-

Brugen af faste / obligatoriske skemaer, herunder inddragelse af individuelle undervisningsplaner

-

Indstilling til skolens egne specialpædagogiske støttemuligheder (eks. støttecenter / specialcenter)

-

Indstilling til pædagogisk psykologisk vurdering

-

Inddragelse af skolebestyrelsen.

n Udvikling Målet er:“at Forum for Specialpædagogik skal samtænke almen- og specialpædagogikken i et rummelighedsfremmende perspektiv og udforme rammer og muligheder for videndeling/læring for det pædagogiske personale”. Følgende opgaver skal udføres i Forum for Specialpædagogik i forhold til at sikre fortsat udvikling af skolens almene og specialpædagogiske indsats i et rummelighedsfremmende perspektiv:

• Videreudvikle den specialpædagogiske og rummelighedsfremmende indsats • Udarbejde planer for videndeling og læringsfremmende tiltag (intern kompetenceudvikling) for det pædagogiske personale i forhold til specialpædagogiske og rummelighedsfremmende indsatser

• Udarbejde funktionsbeskrivelse for læsevejledere og AKT-vejledere, herunder beskrivelse af deres samspil med skolens øvrige støttende foranstaltninger i det udadrettede arbejde.

8


n Evaluering Målet er:“at Forum for Specialpædagogik skal sikre løbende evaluering og opfølgning af skolens specialpædagogiske indsatser”. Følgende opgaver skal udføres i Forum for Specialpædagogik i forbindelse med løbende at evaluere på skolens specialpædagogiske indsatser i et rummelighedsfremmende perspektiv.

• Løbende opsamle og perspektivere på skolens eksisterende specialpædagogiske indsatser med henblik på fortsat udvikling af skolens indsatser

• Udarbejde årsevaluering til skolens øvrige pædagogiske personale • Udarbejde årsevaluering til skolebestyrelsen • Udarbejde afrapportering i forbindelse med skolens kvalitetssikringsprocedurer.

n Årsplan For at sikre koordination og sammenhæng i Forum for Specialpædagogik skal der udarbejdes en årsplan for dets arbejde. Af årsplanen skal fremgå en beskrivelse af: -

Hvilke opgaver, der skal løses Hvornår/hvordan opgaverne løses Plan for evaluering / opfølgning på indsatserne Deltageroversigt

Det anbefales, at der indlægges 4-10 møder i løbet af et skoleår. Behovet for møder er afhængigt af skolens valg af, hvilke funktioner Forum for Specialpædagogik skal varetage. 9


Årscyklus 1.møde Planlægning af det kommende skoleår

x.møde Årsevaluering: - Skolebestyrelse - Pædagogisk personale

2.møde Opstartsmøde - status på iværksatte indsatser

Evt. 4.-5.-6...møde 3.møde

Opsamling, status, udvikling

b. Andre mulige opgaver Den enkelte skole kan vælge at udvide funktionerne, som Forum for Specialpædagogik skal varetage udover de obligatoriske opgaver. Til inspiration kan peges på en række forskelligartede funktioner som Forum for Specialpædagogik kan tænkes udvidet med - skolerne kan dog også indtænke andre funktioner: 10


• Initiativtager til debatter / møder omhandlende specialpædagogik og rumme-

lighedsfremmende indsatser - herunder f. eks. holdninger til og retningslinier for elevers udskillelse til eksterne specialpædagogiske tilbud

• Tosprogsindsatser / ressourcer. Integration / samspil mellem tosprogsområdet samt specialpædagogisk bistand

• It-baserede skemaer og skabeloner omkring procedurer mv. • Kontakten til dagtilbud i skolens distrikt • Specialpædagogiske udviklingsopgaver i samspil med SFO • På den enkelte skole kan der være yderligere behov for, at der afklares og/eller udarbejdes retningslinier for, hvordan der samarbejdes og koordineres med - skolens sprogcenter for tosprogede elever - SSP-samarbejdet - klasselærere/lærerteam og evt. eksterne tilbud om klassemiljøarbejder. c. Snitflader til skolens øvrige specialpædagogiske virksomhed På den enkelte skole vil der være behov for, at der afklares og/eller udarbejdes retningslinier for, hvordan der samarbejdes og koordineres med:

• Støttecenter / specialcenter, hvorfra der koordineres og gennemføres special-

undervisning og forskellige former for specialpædagogiske tiltag ifht. enkeltelever, elevgrupper og klasser i samarbejde med almenundervisningen

• Tværfaglige mødefora (f.eks. Tværfaglige konsulentteam, Træf-møder mv.), hvor komplekse vanskeligheder med stærkt socialt islæt drøftes.

11


3 3. DELTAGERE I FORUM FOR SPECIALPÆDAGOGIK Forum for Specialpædagogik skal bredt repræsentere skolens virksomhed. Skolelederen er formand og sikrer hermed, at Forum for Specialpædagogik har beslutningskompetence. Deltagere: • • • • • • •

Skoleleder (formand) SFO-leder PPR psykolog 1 repræsentant fra skolens specialpædagogik 1-3 repræsentanter fra almenundervisningen (afhængig af skolens organisering) 1 AKT vejleder 1 Læsevejleder

I alt 7-9 medlemmer. Repræsentanter fra skolens specialpædagogik, almen undervisning samt AKT- / og læsevejlederen udpeges af skolens ledelse. Deltagerkredsen kan udvides, hvis skolens behov kræver det.

12


4 4. AF RAPPORTERING Forum for Specialpædagogik skal én gang årligt evaluere den specialpædagogiske indsats og forelægge resultatet for: - skolens pædagogiske personale - skolebestyrelsen. Af evalueringen skal fremgå:

• Hvilke specialpædagogiske og rummelighedsfremmende indsatser, der har været iværksat i løbet af året

• En vurdering af, hvorvidt indsatserne har haft effekt • En perspektivering i forhold til, om indsatserne skal fortsætte i nuværende

form, eller om der ønskes tilpasninger / ændringer ifht. nuværende indsatser.

Skolens resultater vil desuden indgå i kvalitetssikringssystemet i forbindelse med skoleledelsens resultatsamtaler.

13


Henvisninger til relevant materiale: -

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 15.12.05

-

Udkast til: Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en

-

Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen, 21.01.95

særlig hensyntagen eller støtte, 04.07.06

14


lise@tegneri.dk Özer TEGNERI ∙ ggelse og foto: Lise Grafisk tilrettelæ


Retningslinier for Forum for SpecialpĂŚdagogik

Specialpaedagogisk pdf  

Retningslinier for Børn-og Ungeforvaltningen, Oktober 2006 2