Page 41

§Ò¹´éÒ¹ÍÒÊÒÊÁѤÃáÅЧҹà¾×èÍÊѧ¤Á ‣ 1998 - 2001 รองประธานสโมสรโรตารี : พะเยา ‣ 2002 - 2004 คณะกรรมการองค์เพื่อสาธาณชน จังหวัด เชียงใหม่ ‣ 2006 - 2010 ผู้อํานวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคม [http:// www.TimeBankSociety.com] ‣ 2007 - 2009 คณะกรรมการองค์กรเพื่อ การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ‣ 2007 - 2009 รองประธานสภาวัฒนธรรม เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ‣ 2011 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งคริสตจักรดิออล [http://theallchurch.com/] ‣ 2008 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง NEXTPro Club. (องค์กร เพื่อการพัฒนา และอบรมประชาชน ด้านทักษะเพื่อ การพัฒนาตนเอง และการทํางานเพื่อสังคม) ‣ 2009 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งสถาบัน eXcellere (องค์กร เพื่อการพัฒนาและอบรมเยาวชน ด้านทักษะเพื่อการ พัฒนาตนเอง และการทํางานเพื่อสังคม) ‣ 2010 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาสถาบันโฮวันโด เทควรโด ( ชนะเลิศระดับประเทศไทย ไปแข่งใน ระดับโลก และเข้าประกวด Thailand Got Talent ประจําปี 2012 ติด 1:36 ทีม) ‣ 2010 - ปัจจุบัน ประธานองค์กรดิออลเพื่อสังคม (กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงฯ)

‣ 2011 - ปัจจุบัน คณะกรรมการเพื่อการประกาศ และเพิ่มพูนแห่งประเทศไทย : กปผ.(แผนชาติ) [http://www.thaivision2020.com/] ‣ 2011 - 2014 ประธานรุ่นศิษย์เก่ารุ่น 2629 ‣ 2012 - 2015 กรรมการสมาคมศิษย์เก่ายุพราช ‣ 2012 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งโครงการไม้ใหญ่ในเมือง ( Big Tree in Town) : [https:// www.facebook.com/bigtreeintown] ‣ 2013 - 2015 กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายต่างประเทศ ‣ 2013 - ปัจจุบัน นายกสมาคมนักธุรกิจคริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่ ( CCBC : Chiangmai Christian Business Club) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ‣ 2013 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเมืองสีเขียว Green City เทศบาลนครเชียงใหม่ ‣ 2013 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัด เชียงใหม่ ‣ 2013 - 2016 ประธานมูลนิธิทายาม่าจิสเซ็นเอ็นจีโอ (สอนภาษา, วัฒนธรรม และทำธุรกิจกับญี่ปุ่น) ‣ 2016 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษามูลนิธิวิธีไทย (ประธาน โดย พลตรีวุฒิ ทองม่วง อดีตนายทหารราชองครักษ์ ) ‣ 2016 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคีจำกัด (เชียงใหม่) ภายใต้นโยบายของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

WG portfolio profile  

แนะนำ บริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด

Advertisement