Page 1

R I GH TP L A NTR I GH TP L A C E ป ล ก ู ต น  ท ใ ่ ี ช …  ใ น เ ม อ ื ง ข อ ง เ ร า ต น  ไ ม  1ต นด  แ ู ล ค น ไ ด  1 0ค น ต ว ั เ ม อ ื ง เ ช ย ี ง ใ ห ม ม  ป ี ร ะ ช า ก ร ป ร ะ ม า ณ5แ ส น ค น จ ง ึ ต อ  ง ป ล ก ู ต น  ไ ม ท  เ ่ ี ห ม า ะ ก บ ั เ ม อ ื ง เ ช ย ี ง ใ ห ม  5 0 , 0 0 0ต น 

ด แ ู ล โ ล ก

ป ร ะ ช า ก ร เ ม อ ื ง

ถ า  ท ง ้ ั โ ล ก ห น ั ม า เ ห น ็ ค ณค ุ า  ด แ ู ล เ ม อ ื ง ก า ร ป ล ก ู ต น  ไ ม ใ  น เ ม อ ื งโ ล ก ก จ ็ ะ น า  อ ย ข  ู น ้ ึ ป ล ก5 ู 0 , 0 0 0ต น  พื อ ่ เ ม อ ื ง เ ช ย ี ง ใ ห ม น  า  อ ย  ู ต อ  ง ม ต ี น  ไ ม เ 1ต นด  แ ู ล ค น1 0ค น

เ ม อ ื ง เ ช ย ี ง ใ ห ม ม  ป ี ร ะ ช า ก ร ป ร ะ ม า ณ5แ ส น ค น

ม า ร ว  ม ก น ั ป ล ก ู ต น  ไ ม ใ  ห ญ อ ย า  ง น อ  ย ค น ล ะ 1ต น  เ พื อ ่ ส ร า  ง อ า ก า ศ ท ด ่ ี ี เ พิ ม ่ ค ว า ม ร ม  ร นแ ่ ื ล ะ ค ว า ม เ ย น ็ ข อ ง เ ม อ ื ง เ ช ย ี ง ใ ห ม ข  อ ง เ ร าเ พื อ ่ น ๆ ส า ม า ร ถ ท ำ ไ ด ง  า  ย ๆ โ ด ย ก า ร ร บ ั ก ล า  ไ ม จ  า ก โ ค ร ง ก า ร เ พื อ ่ น ำ ไ ป ป ล ก ู เ อ ง ท บ ่ ี า  น ห ร อ ื พื น ้ ท ว ่ ี า  ง ใ น เ ม อ ื ง

B i gT r e ei nT o w nค ร ง ้ ั ท ่ ี 1 แ ล ะ 2ใ น ป  2 0 1 2 2 0 1 3ท ผ ่ ี า น ม า

ป ล ก ู ต น  ไ ม ท  ง ้ ั ห ม ด2 4 , 0 3 6ต น  ห น ว  ย ง า น แ ล ะ อ ง ค ก  ร ท เ ่ ี ข า  ร ว  ม4 0ห น ว  ย ง า น จ ำ น ว น ผู เ  ข า  ร ว  ม โ ค ร ง ก า ร7 , 9 4 8ค น

f a c e b o o k . c o m/ b i g t r e e i n t o w n

7__  
7__  
Advertisement