Page 1

DÉL-PESTI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI CENTRUM FEJLESZTÉSE Budapest XIX. kerület, Temesvár utca – Szamos köz. Hrsz.: 169171/1 TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Megbízó: Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tervező: Aquincum Építész Stúdió Kft. 2085 Pilisvörösvár Fő utca 33. 2014. április hó

1


DÉL-PESTI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI CENTRUM TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV 2014. április hó.

Adatlap Budapest XIX. kerület, Temesvár utca – Szamos köz. Hrsz.: 169171/1 DÉL-PESTI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI CENTRUM telepítési tanulmányterv Tartalomjegyzék

Megbízó:

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

-Adatlap -Tervezői nyilatkozat -Műleírás

Generál tervező:

Aquincum Építész Stúdió Kft. 2085 Pilisvörösvár Fő utca 33. Tervlapok: Ügyvezető igazgató: Ulicsák Nándor -1 - Beépítés ismertetése

Építész tervezők

Fazekas Artur

okl. építészmérnök

É1-13-1064

-2 - Meglévő helyszínrajz

M = 1:4000

-3 – Jelenlegi keretövezetek

M = 1:2000

-4 – Meglévő szabályozási keretterv -5 - Tervezett keretövezetek -6 – Beépítési terv

M = 1:2000

-7 - Tömegmodell -8 – 169145/1 telek hasznosítása

M = 1:1000

2


Tervezői Nyilatkozat Budapest XIX. kerület, Temesvár utca – Szamos köz. Hrsz.: 169171/1 DÉL-PESTI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI CENTRUM telepítési tanulmányterv 2014. március hó Megbízó adatai: Név: Cím:

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Tervezett épület helye: Város, község: Utca, házszám:

Budapest XIX. kerület, Temesvár utca – Szamos köz. Hrsz.: 169171/1

Alulírott tervező(k) kijelentjük, hogy az általunk tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazását nem tervezzük. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztuk. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. A tervezett építészeti-műszaki dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz szükséges tartalmát a közmű-szolgáltatókkal egyeztettük. Az építési-bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet. Az általunk tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint fogjuk elkészíteni. A tervezéshez jogosultsággal rendelkezünk. A projekt a 49/2014.(II.28) Kr. kormányrendelettel kapott kiemelt státust, a programot a 1087/2014.(II.28.) Kh. kormányhatározatban rögzítették. Budapest, 2014. április 4.

Fazekas Artur okl. építészmérnök vezető tervező

3


4


5


TERVI ELŐZMÉNYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK

BUDAPEST TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 2005.

BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 2005./2011.

FUNKCIONÁLIS SZERKEZET

Budapesti Agglomeráció Területrendezési terve (BATrT) 2005./2011. Szerkezeti terv (kivonat)

A terület a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény alapján: 4.§ A Budapesti Agglomeráció térségi területfelhasználási kategóriái a következők: c) területi korlát nélküli térség: ca) városias települési térség,

E térségi területfelhasználási kategória területén nincs korlátozás. A BATRT 11.§ (1) bekezdése alapján „Az Övezeti Terv a Budapesti Agglomerációban érvényesítendő sajátos területrendezési szabályok érvényesítésére kijelölt kiemelt térségi övezeteket M = 1:50 000 méretarányban határozza meg.” BATRT 11.§ (2) Az Övezeti Tervet a 3. számú (térképi) melléklet tartalmazza, amely 3/1-22. jelű övezeti tervlapokból áll. BATRT 12.§ „A térségi övezetek a következők:… k) világörökség és világörökség-várományos terület övezete, l) történeti települési terület övezete”…

A területen beépítésre szánt területek kijelölhetők. Térségi Szerkezeti Terv A területen beépítésre szánt területek kijelölhetők

A területen bármely keretövezet kijelölhető.

6


FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV (FSZKT)

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Az FSZKT kivonata a módosítások átvezetése előtt

Az FSZKT kivonata alapján megállapítható, hogy a terület L4 és E-VE keretövezetekbe tartozik.

A terület belterületi funkcióváltó terület. 7


FSZKT kivonat (védelmek, korlátozások)

A terület egy része mélyfekvésű terület, ennek figyelembevételével fejleszthető.

A terület IZ keretövezetbe történő átsorolásához a Fővárosi Közgyűlés hozzájárult.

8


IZ JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ INTÉZMÉNYTERÜLETEK 41. § (1) A keretövezet a vegyes területek szabadon álló beépítési mód szerint beépíthető: a) jelentős zöldfelületet igénylő intézmények elhelyezésére szolgáló része, illetve b) olyan intézményi épületek elhelyezésére alkalmas terület, amely a városszerkezetben való elhelyezkedése miatt jelentős zöldfelület kialakítását, megőrzését vagy biztosítását igényli. (2) A keretövezet területén építési telket, építési területet kialakítani és azokon új építményt elhelyezni csak KSZT alapján és a keretövezeti, építési övezeti előírásoknak megfelelően szabad. (3) A keretövezet területén nem helyezhető el: a) 1500 m2-t meghaladó bruttó szintterületű kereskedelmi célú épület, b) nagykereskedelmi létesítmény, c) üzemanyagtöltő állomás. (4) Olyan IZ keretövezetbe tartozó területeken, amelyek a BVKSZ 5. számú mellékletének A) pontjában felsorolt kiemelt közparkok, vagy a dunai szigetek (a Csepel-sziget kivételével) területeire esnek, lakásfunkciót is megengedő építési övezetet nem lehet kijelölni. (5) Új épület elhelyezése esetén a parkolást telken belül: a) a terepszinten fásított parkolóban vagy b) a terepszint alatt, vagy c) az épületben kell megoldani. (6) A keretövezet egybefüggő területén - kivéve lakásfunkció elhelyezése esetén - megengedhető a tömbök vagy telkek kialakításánál intézményi építési övezet és a közkert vagy közpark övezetek együttes alkalmazása is, amennyiben az eredeti, egybefüggő területre vonatkozóan a keretövezet általános keretszabályozási határértékei betarthatók. (7) A sportolás és a strandfürdők létesítményei számára önálló építési övezetet kell meghatározni, amelyek szabályozási határértékeit KSZT-ben kell rögzíteni a 12. számú táblázat figyelembevételével. (8) A keretövezet általános határértékeitől eltérni csak meglévő sportterületek átépítésekor, bővítésekor lehet, amely esetben a beépítés paramétereit KSZT határozhatja meg. (9) A keretövezet területén a lakásépítést is lehetővé tevő építési övezetekben a beépítés mértékét és a szintterületi mutatót a környezetben elhelyezkedő lakóterületek átlagos beépítési mértékén és szintterületi mutatóján belül kell meghatározni, de ebben az esetben sem haladhatja meg az intenzív kertvárosias beépítés legnagyobb megengedett beépítési mértékét, 25%-ot, és a szintterületi mutatóját, az 1 m2/m2-t. (10) A keretövezet területén az építési övezeteket a (4), (7), (8), (9) bekezdésekben és az 1. § (9)-(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a 12. számú táblázat keretszabályozási határértékeinek figyelembevételével kell meghatározni. 12. számú táblázat

BUDAPESTI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KERETSZABÁLYZAT (BVKSZ) 47/1998.(X.15.) FŐV. KGY. RENDELET A BUDAPESTI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KERETSZABÁLYZATRÓL (KIVONAT) FUNKCIÓ, ÉPÍTMÉNYEK 36. § (1) A vegyes területek elsősorban intézmények, közintézmények elhelyezésére szolgálnak, amelyekben olyan funkciók is elhelyezhetők, amelyek terhelési határértékei nem haladják meg az intézményi területekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített előírt határértékeket... (3) A vegyes területeken: a) közintézmények épületei, b) igazgatási épületek, c) irodaépületek, d) szálláshely-szolgáltató épületek, e) szolgáltatás épületei, f) vendéglátás épületei, g) egyéb közösségi szórakoztató épületek, h) sportépítmények, i) a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, j) a keretövezetben maximált értékben meghatározottnál nem nagyobb bruttó szintterületű kiskereskedelmi célú épületek, k) lakóépületek, l) parkolóházak, valamint az a)-l) pontban felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek helyezhetők el, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az intézményterületekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített előírt határértékeket. (4) A vegyes területeken önálló a) ipari épületet, b) raktárépületet elhelyezni, meglévő épület használati módját e célra megváltoztatni nem lehet. INFRASTRUKTÚRA ÉS A JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE 37. § (1) A vegyes területeken új épület csak teljesen közművesített és kiépített közúttal rendelkező építési telken építhető. (2) 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára járműtároló, önálló parkolóterület nem helyezhető el. (3) Új épület elhelyezése esetén a parkolás telken belül: a) zártsorú beépítési mód szerint elhelyezhető épületek esetében - a parkolóházak kivételével - csak a terepszint alatt, b) szabadonálló vagy vegyes beépítési mód szerint elhelyezhető épületek esetében KSZT szerint oldandó meg. TÖMB- ÉS TELEKALAKÍTÁS 38. § (1) Új telektömb kialakításánál a tömb hosszanti oldalának mérete - amennyiben ezt a terepviszonyok és egyéb városrendezési szempontok nem zárják ki - nem lehet nagyobb 250 m-nél. (2) A vegyes területeken új telektömböt és azon építési telket, építési területet kialakítani a KSZT alapján és a keretövezeti, építési övezeti előírásoknak megfelelően szabad. (3) Kialakult telektömbben, ha az ott meglévő telekállapot indokolttá teszi, a tömbre jellemző telekterület - és oldalméreteket is figyelembe véve az előírt telekméretektől a KVSZ-ben el lehet térni.

a KVSZ-ben az építési övezet képzésénél az építési telekre meghatározható IZ legkiseb legnagyob b b

általános határértékek lakás-funkció elhelyezése esetén

szintterület zöldfelületi i építménymagassága mértéke mutatója % m2/m2 % m m általános határértékek beépítési mértéke

területe

paraméter típusa

legnagyobb megengedett

az épületre meghatározható legkisebb legnagyobb legkisebb megengedet megengedet t t

m2 -

-

35

2,4

50

-

-

-

-

25

1

50

-

-

9


A TERÜLET LEHATÁROLÁSA

a legkisebb építménymagasság 3 m, a legnagyobb építménymagasság 14-15m

az épület legmagasabb pontja 15-16m

a terepszint alatti beépítettség legfeljebb 40%

általában 6 m-es építménymagasság, a legmagasabb

A 169171/1 hrsz-ú telek az FSZKT lehatárolásainak megfelelően részben véderdő (E-VE), keretövezetbe került besorolásra. Az FSZKT lehetőséget ad az IZ övezeti besorolásra, a 48/1998(X.15.) Fővárosi Közgyűlési Rendelet III. melléklete szerint. A csatlakozó területek jellemzően L4 keretövezetbe sorolt lakóterületek, illetve munkahelyi területek (M).

Délkeleti irányban a hatályos tervek lakóterületi fejlesztéseket irányoztak elő. A lehatárolt területen belül: 

Az FSZKT tervlapján lehatárolt területen, a vonatkozó előírások figyelembe vételével véderdőt (E-VE) kell kialakítani mintegy 4,4 hektár területen, illetve

A terület további részére – mintegy 12,1 hektár – az FSZKT lehetőséget ad az IZ övezeti besorolásra, a 48/1998(X.15.) Fővárosi Közgyűlési Rendelet III. melléklete szerint, ahol megvalósulhat a tervezett sportolási célú létesítmény-együttes.

A tervezett beépítési mód szabadonálló,

A legnagyobb beépítettség max. 30%

A legkisebb zöldfelület 50%

10


Építészeti műszaki leírás Budapest XIX. kerület, Temesvár utca – Szamos köz. Hrsz.: 169171/1 DÉL-PESTI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI CENTRUM telepítési tanulmányterv A tervezési terület ismertetése: A tárgyi ingatlan a Magyar Állam tulajdona. A tervezési terület Budapest XIX. kerületében, Kispesten található. A következő határoló elemekkel lehet jól körbeírni:  Észak felől a Temesvár utca Körös köz, Lőrinci villamos vonal önálló helyrajzi számú nyomvonal telke  Kelet felől a Zombor utcai iparterület a Méta utcai buszgarázzsal egyetemben  Nyugat és Dél felől a Lajosmizsei vasút, ami vasúti töltésével több mint 1m-el emelkedik ki a környezetéből A vizsgálat tárgyát képző terület helyszínrajzi elhelyezkedése az alábbi ábrán látható:

Felszíni adottságok: A terület az északkeleti (Temesvár utca, Szamos köz) sarkától átlósan a délnyugati irányban közel egyenletes felszínnel cca 2,2m-t lejt. Magassági viszonyai 112,80-115,60mBf szint között változik. A terület vízelvezetéséről a telket nyugati oldalról határoló a Gyáli patak VI-os ága földrézsű partok között vezetett medre, míg dél-délkelet felől ugyanezen csapadékvíz befogadó betonozott medre gondoskodik. A korábbi funkciók csapadékvizét egy késleltető medence közbeiktatásával vezették a befogadó Gyáli patakba. A növényzet vegyes, gyepes, fás bokros, magonc növendékfák burjánzó ligetei, valamint a mélyfekvésű területekre jellemző vízi növényzet egyaránt megtalálható

A telek felett a nyugati oldalon húzódik egy 120kV-os távvezeték.

Felszíni építmények: A terület korábbi tulajdonosa és üzemeltetője a FŐKERT Zrt. volt. Üvegházi alépítmények vasbeton elemei, alépítményi aknák, közmű alagutak, fűtőközpont, műhelyek, szolgálati lakás romjai találhatóak a területen.

Talaj adottságok: A területre készült egy előzetes talajvizsgálati jelentés

11


Fejlesztési koncepció – tervezési program:

látogatói és dolgozói gépjármű forgalom sem hajthat be, ez alól kivételt képeznek a karbantartók és a karbantartáshoz használt gépjárművek.

A vizsgált területen a Dél-Pesti Utánpótlás-Nevelési Centrum létesül. A projekt a 49/2014.(II.28) Kr. kormányrendelettel kapott kiemelt státust, a programot a 1087/2014.(II.28.) Kh. kormányhatározatban rögzítették. Az ingatlanfejlesztés keretében számos korszerű nagy- és kispályás, füves és műfüves labdarúgó pálya kerül kialakításra melyek közül több világítással is rendelkezik:     

Füves center nagypálya világítással (105x68m) Füves edző nagypálya világítással (105x68m) Füves edző nagypálya világítás nélkül (105x68m) Műfüves centerpálya világítással (105x68m) Műfüves edző kispálya világítással

1db 2db 1db 1db 4db

A szabadtéri pályákon kívül biztosítunk még tartalék területeket további pálya fejlesztésekhez:  60mx40m-es fedett műfüves pálya 1db  Műfüves nagypálya (105x68m) 2db Valamint az intézményt és a sportolókat kiszolgáló ~4000 m2-es főépületet. A főépület a következő funkciókat foglalja magába:  Nevelési szárny konyha étterem kiszolgálással  Kondicionáló és bemelegítő terem  Sportolói öltözők, korosztályoknak megfelelően  Edzői irodák és öltözők  Bírói öltözők  Orvosi-rendelő és kezelő helyiségek  Raktárak, szertárak  Üzemeltetés helyiségei  Irodák, tárgyalók Telek megközelítése: Két megközelítési változatot vizsgáltunk az előzmények, a XIX. Kerület Önkormányzat tájékoztatása és a lakossági vélemények megismerését követően. Alapvetően a lakófunkcióktól legtávolabbi ponton javasolt a terület feltárása gépjárművel és gyalogosan egyaránt: „A” változatban a szomszédos Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft telkén keresztül vezetett bekötő út létesítésével. „B” változatban a Lajosmizsei vasút mellett található önkormányzati telken keresztül Mindkét esetet egyeztettük az illetékes közlekedési szakhatóság és BKK szakembereivel, akik előzetesen a megoldásokat egyaránt támogatták, természetesen a feltárások adottságaiból levezethető közlekedés biztonsági műszaki megoldások kiépítésével. A szükséges csomóponti kiépítést követően szabványos kétirányú forgalmi bekötő út létesül a telekig gyalogos járdával és kerékpárúttal. Parkolás, belső feltáró utak: A parkolási mérlegnek megfelelően létesítünk parkolókat a területen, melyet a klub igényeit figyelembe véve egy külső és egy belső használatú parkolóra osztottunk. A belső úthálózatot alapvetően egyirányú forgalomra terveztük 3m szélességben, megfelelő tengelyterhelésre méretezett kiselemes beton térburkolattal. A belső üzemi forgalmi utak a pályakarbantartó gépek mozgatását, valamint a pályatechnológiát kiszolgáló nagyobb teljesítményű (homokszállító teherautó, hulladékszállító konténer teherautó) járművek közlekedését biztosítják. Ennek megfelelően terveztük a területen belüli fordulási sugarakat, valamint biztosítottunk depónia helyeket. A belső úthálózat kerítéssel lehatárolt, ahova

Belső telepítés: A telek geometriáját, a szabályozási környezetet, a környező lakófunkciójú beépítést, a felszíni adottságokat, a 120kV-os távvezetéket és a sportszakmai technológiai elvárásokat egyaránt figyelembe véve alakítottuk ki a pályák telepítését. A közel É-D hossztengelyű edzőpályák így ideális feltételeket biztosítanak a labdarúgásnak. A pályák között vezetett feltáró utak a legkevesebb területet elfoglalva biztosítják a karbantartás mindegyik fázisát. A pályák rétegfelépítése az előírásoknak megfelelően aládrénezett, locsolóhálózattal ellátott. A műfüves pályák locsolhatóságát is biztosítjuk. Labdafogó hálót telepítünk 5m magasságban, a kapuk mögött magasítással (9m). A locsolóvíz fogyasztás optimalizálásához a pályadrénezést egy csapadékvíz puffertárolóba kötjük be, melyhez a területen fúrt megfelelő kapacitású kutat(kat) is csatlakoztatjuk. A telek átlós lejtésének megfelelőn vizsgáljuk a pályák optimális szintbeli telepítését, természetesen az előzetes talajvizsgálati jelentés paramétereit is figyelembe véve. Alapvetően két megoldás fogalmazható meg a terület szintbeli telepítésére:  Az északi oldalon telepített 3db füves edzőpálya cca. 114,70mBf magasságon telepítve. Az északi feltáró belső út mentén cca. 70-80cm szintváltást követőn a sporttelep további pályái 114,00mBf magasságon kerülnének kialakításra. Ebben az esetben a déli oldalon határoló véderdő zóna peremén cca. 90-120cm magas feltöltés műszaki megoldással alakítható a terepfelszín  Az északi oldalon egy szintkülönbséget indító lábazati kerítés támfal megoldással a teljes sportterület cca. 114,30mBf magasságon kerülne kialakításra. Ebben az esetben a déli oldalon határoló véderdő zóna peremén cca. 150cm magas feltöltés műszaki megoldással alakítható a terepfelszín. A pályák telepítéséhez a Gyáli patak VI. ága jelenleg betonozott meder átépítésére szükség lehet. A terület üzemeltetőjével (FCSM) egyeztettünk, az átépítésnek nincsen különösebb akadálya, a meder karbantartásához szükséges útkeresztmetszetet biztosítani kell. Főépület: Az utánpótlás-nevelési centrum főépület telepítését alapvetően befolyásoló tényezők:  Edzőpályák telepítése  Súlyponti elhelyezkedés a területen  Jó rálátás a pályákra  Gépjármű és gyalogos forgalmi megközelítés  Tájolás  120kV-os távvezeték Jelképesen „H” (Honvéd) betűt formáló középfolyosós elrendezésű épületszárnyakból formáltuk a tömeget, a következő funkcionális egységek csoportosításával:  Nevelési szárny, konyha, étterem, tanári, nevelőtanári funkciókkal.  Bemelegítő és konditerem, csarnokjellegű nagyfesztávolságú szerkezet, 4m tiszta belmagassággal.  Csapat öltöző vizes blokkal, orvosi és rehabilitációs masszázs helyiségekkel, szertárral. Ebben a földszinti szárnyban kerültek elhelyezésre a bírói-és edzői öltözők vizes blokkal. Az emeleten a klubvezetés tulajdonosi és ügyvezetéssel kapcsolatos irodái, tárgyalói kaptak helyet, MFA és utánpótlás edzői irodákkal, öltözőkkel és vizes blokkokkal.  az utánpótlás csapat öltözők két szintben szertárral, raktárral, földszinten cipőmosó, mosoda és gondnoki lakás funkciókkal. Egy fedett-nyitott manipulációs teret követően kerültek elhelyezésre az üzemeltetés helyiségei, személyzeti öltözők, pályakarbantartás eszközei és gépei, műhellyel, és egy fedett-nyitott géptárolóval. A fenti funkciókat a súlypontban tártuk fel a fogadó előcsarnokkal, melynek belső kialakítása a szülők, hozzátartozók, sportolók, diákok, és személyzet mozgását megfelelő lehatárolásokkal szelektálja,

12


biztosítja. Egyben büfé és fogyasztótér szeparálással gondoskodunk a várakozók kulturált kiszolgálásáról.

Válaszfalak: 10 cm vtg. falazott kerámia vagy ytong válaszfalak illetve (szükség szerint akusztikailag méretezett ) 10-15 cm vastag gipszkarton válaszfalak, a szükséges helyeken csempézve.

Gépészet Súlypontban helyeztük el a gépészeti tereket is. Gépészeti és elektromos szempontból a szükséges de egyben elégséges optimalizálással kívánjuk az üzemeltetést biztosítani. A gázbekötés a Temesvári utca felől a telekhatárra telepített mérő szekrénybe lesz kiépítve. A gázvezeték a konyhaüzemhez és a kazánházhoz köt be. Az égéstermék elvezetés méretezett pl. LAS rendszerű levegő-füstgáz kéménnyel a tető fölé lesz vezetve. A kéményt, a kazánt és az egyéb gázüzemű berendezések rendszeres ellenőrzését és karbantartását megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel az üzemeltetés során biztosítani kell! A gázkazán a fűtést és a hőtárolós melegvíz ellátást biztosítja. Megújuló energiafelhasználással kombináljuk a használati melegvíz előállítást és a fűtést egyaránt. A klimatizálást a minimálisra kívánjuk kiépíteni, passzív épületelemekkel kezeljük az árnyékolást, maximális természetes bevilágítást alkalmazunk. A belső tereket intenzív szellőztetéssel tesszük komfortossá. A kommunális szennyvíz a Temesvári utca felőli meglévő közműbe köt be. Elektromos ellátás A terület elektromos ellátását a telken kívül ELMÜ által telepített transzformátor állomás fogja biztosítani. Az elektromos betáplálás a telekhatárra telepített mérőórán keresztül az épület elektromos kapcsolóhelyiségébe köt be. A fogyasztásmérést 1 db 3 fázisú fogyasztásmérõ hellyel biztosítjuk. Védelme: HENSEL tokozott berendezés. Alkalmazott anyagok és szerkezetek: Tartószerkezet:

Belső oldalfali burkolatok: a válaszfalakon diszperziós falfestés készül fehér színben, a vizes helyiségekben teljes magasságban csempeburkolat, a szigetelési irányelveknek megfelelően a szükséges helyeken kent üzemi víz elleni szigeteléssel. Az élek mentén a burkolatoknak megfelelő élvédelmet kell készíteni, a hajlatoknál pedig rugalmas fugázást biztosítani. Vízszigetelés: vizes helyiségekben üzemi víz elleni szigetelés készül, a lapostetők és járható tetőteraszok esetében méretezett csapadékvíz szigetelés, az adott termék alkalmazástechnológiai leírása alapján. Hőszigetelés: Vasbeton lábazatokon zártcellás hőszigetelés készül. Homlokzati falakon vékonyvakolatos hőszigetelő rendszer, min. 15cm hőszigetelő réteggel. Lapostetőkön 30cm vastagságú, az igénybevételeknek megfelelő rendszert alkalmazunk. Csapadékvíz elvezetetés: Az épület csapadékvíz elvezetését a locsolóhálózati puffertartályba telken belül gyűjtjük. A tároló túlfolyó csonkját vezetjük a Gyáli patak VI. ágába, biztosítva ezáltal a csapadékviz késleltetett befogadóba juttatását. A felszíni, burkolt felületek és a pálya locsolóvizek ugyancsak a csapadékvíz pufferhálózatba vannak bekötve. A parkolók és a karbantartó járművek által használt területről a csapadékvíz csak homok és olajfogón keresztül vezethető a gyűjtőtartályba, illetve elvezetésre. MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK, A SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTANDÓ ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA: A szabályozási módosítás célja, hogy a tervezett utánpótlás nevelési centrum korszerű kialakításához biztosítson megfelelő kereteket, a már meglévő épített környezet adottságainak maradéktalan figyelembe vétele mellett. A lenti összefoglalás tartalmazza a beépítéssel kapcsolatosan érintett telkeket és a szabályozás során változtatni kívánt paramétereket.

Alapozás: homlokzati falak alatt méretezett vasbeton talpgerenda alapozás, a felmenő szerkezet pillérei alatt méretezett pontalapok, a részletes talajmechanikai vizsgálattól függően mélyalapozás (rövid cölöp vagy kútalapozás) készül. Alaplemez, aljzat: A földszinti aljzatok hőszigetelt méretezett vasalt aljzatok, míg a bemelegítő- és konditerem alatt hőszigetelt, méretezett monolit vasbeton lemezalap készül. Felmenő szerkezet: monolit vasbeton pillérek és gerendák, vázkerámia kitöltő falazattal, vasbeton merevítő falakkal Közbenső és zárófödém: méretezett monolit vasbeton födém/trapéz lemez Homlokzat : Építészetileg karakteresen elkülönül a munkacsarnok és a főépület részek homlokzati megjelenése. A munkacsarnok felvállaltan ipari jellegű gazdaságos szerkezetekből, piros sinus fémlemez vagy fémpanel burkolatból készül. A bemelegítő csarnok bevilágító ablakai elé külső lamellás árnyékoló rendszer készül, míg az edzőterem nagyméretű nyílászárói tudatosan hozzák be a természetet a belsőbe. Az épület többi szárnya vékonyvakolatos hőszigetelő rendszer burkolatot kap öntisztuló fehér színben. Az öltözőzónára kerül még jelzésszerűen ipari jellegű fémlemez burkolat, vagy eltérő színezésű vékonyvakolatos homlokzat rendszer. Az árnyékolók a homlokzatba integrált módon készülnek, a nagyméretű homlokzati üvegezett szerkezetek korszerű hőhídmentes alumínium, vagy műanyag profilrendszerből valósulnak meg (Schüco vagy azzal azonos minőségű), bukó vagy bukónyíló szárnyakkal. A tömegekbe komponált előtetők biztosítják az átmenetet külső és belső között, a bejárati zónákat is hangsúlyozva.

13


BEÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT TELKEK ALAPADATAI: ÉPÍTÉSI TELEK HRSZ: 169171/1 Budapest, XIX. ker. Temesvár utca - Szamos köz Telekterület: 16.5477m2 Véderdő területtel csökkentett alapterület: 12.1385m2 Véderdő terület: 4.4092m2

2167m2

XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT TELKE (Lőrinci villamosvonal) HRSZ: 169170 Telekterület:

3914m2

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT TELKE (É-ról szomszédos) HRSZ: 169145/2 Telekterület: XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT TELKE (Lajosmizse vasútvonal melletti terület) HRSZ: 169145/3 Telekterület:

Épületek nettó

2560+2400m2

A tervezett fejlesztés parkolási igényét, buszok parkolási igényét, valamint a szükséges kerékpár tároló kapacitását a lenti összefoglalás tartalmazza: Parkoló szükséglet: Kollégium, oktatás:

tantermek: Normatíva: Számított igény: Számított igény:

302m2 1 gk / megkezdett 20m2 16 db parkoló 7 db kerékpár

Kollégium

szobák/férőhely: Normatíva: Számított igény: Számított igény:

103 fő 1 gk / 10 férőhely 11 db parkoló 8 db kerékpár

Nevelés:

tanári: Normatíva: Számított igény: Számított igény:

44m2 1 gk / megkezdett 20m2 3 db parkoló 1 db kerékpár

Edzők, üzemeltetés: irodák: Normatíva: Számított igény: Számított igény:

450m2 1 gk / megkezdett 20m2 23 db parkoló 5 db kerékpár

Kültéri sportpályák:

0 fő 210 fő 1 gk / 5 férőhely 42 db parkoló 22 db kerékpár

9986m2

3.4996m2

4802m2

SZABÁLYOZÁSI PARAMÉTEREK HRSZ: 169171/1 ÉPÍTÉSI TELEKRE: Övezet: Szabályozás alapján alkalmazható építési övezetek: L4-XIX/SZ1 L4-XIX/I1 L4-XIX/CS L4-XIX/SZ4 L4-XIX/Z L4-XIX/INT Véderdő terület: E-VE-XIX/2 Beépítési mód: SZ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ, VÁRHATÓ SZABÁLYOZÁSI PARAMÉTEREK KSZT MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN: Övezet: IZ-XIX/S Legkisebb kialakítható telekterület: 25000m2 Beépítési mód: szabadon álló Beépíthetőség: 35% Építmény magasság: min. 3m, max. 12m Zöldfelület legkisebb értéke: 50% Terepszint alatti beépítés:35% Szintterületi mutató:0,7 TERVEZETT PARAMÉTEREK: Füves nagypályák száma: Műfüves nagypályák száma: Műfüves kispályák száma:

1db 2db

JAVASOLT BEÉPÍTÉS, VÁRHATÓ INFRASTRUKTÚRÁLIS IGÉNYEI, KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰ FEJLESZTÉS, HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE, IGÉNYE:

XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT TELKE (É-i háromszög alakú telek feletti közterület) HRSZ: 169168 Telekterület:

XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT TELKE (É-i háromszög alakú) HRSZ: 169145/1 Telekterület:

Tartalék terület további fejlesztési lehetőségekhez: Műfüves fedett-nyitható technikai pálya: Műfüves nagypálya:

4db 1db 4db

lelátó Pályák kapacitása kb. Normatíva: Számított igény: Számított igény:

Összesen:

95 db parkoló

Összesen:

43 db kerékpár

Telken belül biztosítunk: 100db gk. parkoló 5db busz parkoló 43db kerékpár tároló A terület tömegközlekedéssel egyaránt megközelíthető. A BKK által üzemeltetett, a fejlesztési terület közelében közlekedő buszjáratok a következőek: (194, 194B, 93, 93A). A telek bekötő útját gyalogos és kerékpáros forgalmat is egyaránt biztosító keresztmetszettel tervezzük. A terület infrastruktúrális fejlesztése megoldható, az érintett közmű szolgáltató cégekkel egyeztettünk, a szükséges kapacitások biztosíthatóak.

14


A javasolt beépítés környezeti hatásai: Közlekedési hatások A tervezett beépítés miatt az OTÉK és az üzemeltetői igények alapján 50 férőhelyes dolgozói parkolót, valamint 56 férőhelyes vendég parkolót, és 5 db autóbusz parkolására alkalmas parkolót terveztünk. Az üzemeltetői tájékoztatás szerint a szülői részvétel a hétköznapi edzéseken nem megengedett. A diákok egy kis százaléka érkezik vagy tömegközlekedést igénybe véve, vagy szülők által gépjárművel a területre. A tömegközlekedés megállóhelye a Temesvár utcán a vasúti átkelő közelében található. Így a napi forgalom nagy részben jellemzően a dolgozói forgalomból és a gyerekeket szállító buszokból tevődik össze, kis részben a szülői személygépjárművekből. A hétvégi edzésnapokon, amikor meccset rendeznek megengedett a szülők látogatása, ezekre az alkalmakra került kialakításra az 56 férőhelyes vendég parkoló. A tervezési terület a Lajosmizsei vasút, a Nagykőrösi út közúti forgalma, valamint a Temesvár utca közúti forgalma miatt jelenleg is zajjal terhelt. A beépítés miatt többlet forgalmi zaj a hétköznapokon a dolgozói forgalomból és a gyerekeket szállító autóbuszok forgalmából keletkezik, ami azonban nem kimutatható zajnövekedést okoz. A hétvégi edzésekre a dolgozói forgalom és a vendégforgalom egymástól időben szétválasztva generálódik, így a meccs előtti kb fél-egy órában lehet számítani az 56 férőhelyes parkoló megtelésével, ami percenkét 2 db jármű érkezését jelenti. Szintén ilyen mértékű járműmozgást lehet feltételezni a meccs végén. Ez városi viszonylatban, a tervezési terület egyébként is meglévő zajterhelését figyelembe véve nem okoz kimutatható változást. A tervezett létesítmény megközelítése a Temesvár utcáról vasútvonal és üzemépület mellett történik, így a többlet közlekedési zaj lakóépületeket nem terhel.

Összefoglalva: A jelenleg hasznosítatlan, elhanyagolt területen egy kulturált, korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, utánpótlás-nevelésre alkalmas sportközpont valósulhat meg, hozzájárulva a fiatalok egészséges sportközpontú neveléséhez. A lakókörnyezet pedig egy rekreációs és sport lehetőségeket biztosító funkcióval gazdagodik. A jelenleg meglévő örökségi, környezeti értékek nem sérülnek. Budapest, 2014. április. 4.

Fazekas Artur okl. építészmérnök, vezető tervező

Zajterhelés: Zajvédelmi szempontból az üzemi jellegű zajforrásokra vonatkozó határértékek tarthatóak. A keletkező többlet terhelést véderdő telepítésével csillapítjuk. Az építési időszakban a relatíve magas tehergépjármű forgalomra visszavezethetően nem zárható ki a Temesvár utca érintett szakasza lakóházainak határérték feletti zajterhelése, mely kapcsán zajhatárértékre vonatkozó mentesség kérelmezését javasoljuk. A jelenlegi közlekedési forgalomból adódó zajterhelést a nappali és éjszakai időszakban a létesítmény üzemeléséből hozzáadódó többlet forgalom nem fogja észlelhető mértékben tovább növelni. Fényterhelés: A környezeti többlet fényterhelést elsősorban a pályák esti, üzemi időn belüli megvilágítása okozza, melyet véderdő telepítésével csillapítunk olyan mértékűre, hogy a többletterheléssel a környezeti fényterhelés a megengedett határértékek alatt marad. Környezeti érték: Jelenleg a területen nincs véderdő. A beépítés megvalósulásával intenzív véderdő kerül telepítésre a szabályozási terv előírásainak megfelelően. A területen keletkező pangó vizek elvezetésére megfelelő műszaki megoldás készül. A záportározó tó elsődleges funkcionális jellegén túl a környezet értékének növelését is jelenti. A terület karbantartásával a véderdő, a tó és a beépítés egyéb kertészeti, parkosítási, építészeti elemei hosszútávon megtarthatók és emelik a térség környezetei értékét.

15


BUDAPEST, XIX. KERÜLET DÉL-PESTI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI CENTRUM

TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV

HELYSZÍN: Budapest, XIX. ker. Temesvár utca - Szamos köz BEÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT TELEK ALAPADATOK: HRSZ: 169171/1 Telekterület: Véderdő területtel csökkentett alapterület: Véderdő terület:

16.5477m2 12.1385m2 4.4092m2

XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT TELKE (É-i háromszög alakú telek feletti közterület) HRSZ: 169168 Telekterület: 2167m2 XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT TELKE (Lőrinci villamosvonal) HRSZ: 169170 Telekterület: 3914m2 XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT TELKE (É-i háromszög alakú) HRSZ: 169145/1 Telekterület: 9986m2 KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT TELKE (É-ról szomszédos) HRSZ: 169145/2 Telekterület: 3.4996m2 XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT TELKE (Lajosmizse vasútvonal melletti terület) HRSZ: 169145/3 Telekterület: 4802m2 SZABÁLYOZÁSI PARAMÉTEREK: Övezet: Szabályozás alapján alkalmazható építési övezetek: L4-XIX/SZ1 L4-XIX/Z Véderdő terület: E-VE-XIX/2 Beépítési mód: SZ VÁRHATÓ SZABÁLYOZÁSI PARAMÉTEREK KSZT MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN: Övezet: IZ-XIX/S Legkisebb kialakítható telekterület: 25000m2 Beépítési mód: szabadon álló Beépíthetőség: 35% Építmény magasság: min. 3m, max. 12m Zöldfelület legkisebb értéke: 50% Terepszint alatti beépítés: 35% Szintterületi mutató: 0,7 TERVEZETT PARAMÉTEREK: Füves nagypályák száma: Műfüves nagypályák száma: Műfüves kispályák száma: Műfüves fedett-nyitható technikai pálya: Épületek nettó

1 GSPublisherEngine 8.82.95.52

BEÉPÍTÉS ISMERTETÉSE TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV

4db 1db (+2db tartalék) 4db 1db (tartalék fejlesztési terület) 2560+2400m2

Dél-Pesti Utánpótlás-Nevelési Centrum

2014. ÁPRILIS


14 Kolozsvár __ utca 58

15 (168215) __ -458 19

-4 19

(169168)

_1 __ -425 19 _5 __ -422 19

1

2

_7 __ -426 19

__ -426 19

66 91 16

5

6

15

18

17 19

20

168589/2

22

_1 __ -456 19 54

_3 __ -456 19 58

_4 __ -456 19

(169144 )

11 __ -426 19

23 25

Karton utca

28

6 87

_2 __ 62 -455 19

30

32 34

_5 __ -455 19

8 16 ___364 -455 19

_4 __ -455 19

22 88 16

168821

_1 __ -450 19

20 88 16

17 __ -422 19

11 __ 15 -412 19__ -415 19

/88 06 69 16

59 __ -415 19

166906 /92 69 28 _2 18_2 -418 19-4 19

60 _1 -418 19

/6

52 _1 -418 19

c pia

21 _1 -418 19

/6 169171

06 _1 -418 19 51 _1 -418 19

53 _1 -418 19

59 171 _1169 -418 58 19 _1 54 -418 _1 19 55 -418 _1 19 -418 19

61 _1 -418 19

/8 71 91 16 63 _1 57 18 _119-4 -418 19 56 _1 -418 19

37 39 41 43

40 42

t

30 __ -449 19

16 88 16

_4 __ -450 19

17 88 16

72

_1 __ -449 19

/1) (169173

28 __ -428 19

_5 __ -420 19

42 __ -428 19

48 __ 47 -428 __ 19 /87 -428 169172 19

49 __ -428 19

45 __ -428 19

46 __ -428 19

/88 72 91 16

/7 53 72 __ 91 -428 16 19

t

/6 169172 t

50 __ -428 19

65 _2 64 -428 _2 19 -428 19

62 _2 -428 19

0) (16917

_2 __ -449 19

ár utca Temesv

73 __ -415 19

t

2/8 __ 752 91 -428 1916

/89 169172 t

t

57 __ -428 19

/9

66 _2 -428 t 19

72 151 69__ -4128 19 t

77

75 63 _2 -428 19

(1691 72/11 2)

t /90 72 91 16

67 _2 -428 19

68 _2 -428 19

Zombo r utca

_2 __ -422 19

13 __ -415 19 07 _1 -418 19

t

29 __ -449 19

_6 __ -450 19

_5 __ -450 19

43 __44 -428__ 19-428 172/87 19 169

/1) (169173

_3 __ -420 19

t

_3 __ 70 -450 19

66-68

_3 __ -422 19

t

36 __ __35 -450 50 19 19-4

t

_4 __ -420 19

/2 45 91 16

68 _2 -418 19

23 88

16__37 -450 19

Udvarhelyi utca

33 __ t -450 19

_8 __ -450 19

_7 __ -450 19

-4 19

44

36

38

_6 __ -455 19

24 88 16

t

45

27 29

(168846)

31 33 35 37 39

(168846)

43

32 __ -450 19

t

6 82 68__38 150

25 88 16

31 __ -450 19

_7 __ -455 19

t

t

7 82

8 1__639 -450 19

42

41

555 39 __ 87__ -46558-455 19119

ár utca Temesv

_4 __ -422 19

72 88 16

77 88 16

37 __ _1 __ -455 55 19 -460 19

40

168865

78 88 16 t

80 88 16 82 _2 88 __ 16 -456 19 56

4 87 68

1 38 __ -455 19

36 __ -455 19

40 __t -455 19

19

28 88 16

30 __ -450 19

t

30 840 68__ -4150

29 88 16

46

_5 __ -456 19

71 88

t

168819

37 39 4 38 __ __ 888 __ -456 -45616 -456 19 19 19

_8 __ -455 19

1641 __ -455 19

73 88 16

35 __ -455 19

t 29 __ -450 19

41 1 __ 3 -450 688 19 1

47

83 88 16

68

45

_6 __ -456 19

_9 __ -455 19

8 6842 1__ -455 19

168870

44

43 t

34 __ t -455 19

46

5

88 840 16__ -456 19

_7 __ -456 19

7 86

4 83 68

1 42 __ -450 19

168819

t

36 __ -456 19

8 841 16__ -456 19

t

10 __ -455 19

8 16 __43 -455 19

69 88 16

33 __ -455 19

48

86 88 16

35 __ -456 19

88

87 88 16

45

t

34 __ -456 19

t 44 864 __ 8 -455 16 19

66 88 16

33 88 16

32 88 16

28 __ -450 19

44

26 28

30

32

_8 __ -456 19

11 __ -455 19

46

24

23 25 27

Brassó utca

29 31

34

33

__ -456 19

t

__ -455 19

47

(168879)

21 36

36

35 41

t

32 __ -455 19

42

_9 __ -456 19

89 88 1642

168881 _4 __ -457 19

38

(168879)

37

2 43 __ 889 -456 16 19

90 88 16

31 __ -455 19

40

39

10 __ -456 19

t

_1 __ -426 19

67 91 16

t

t

t

63 88 16 45

t

27 __ -450 19

12 __ -455 19

19

62 88 16

30 __ -455 19

t

/1 37 88 16

26 __ -450 19

13 __ -455 19

0 8466 68__ -4155

24 __ -450 19

50 __ -450 19

14 __ -455 19

48

_3 __ -457 19 52

3 89

11 __ -456 19

Brassó utca

_5 __ -457 19

/1 45 91 16

10 __ -415 19

66 67 _2 _2 -418-418 19 19

/91 06 69 16

22 __ -422 19

72 __ -415 19

_2 __ -420 19

62 _1 -418 19

áz gh üve

et sz rté ke

15 __ -415 14 19__ -415 19

22 _1 -418 19

05 _1 -418 19

Brassó utca

16

26 28

30

32

_6 __ -457 19

45 6 __ 889 -45616 19

59 88 16

47 __ -455 19

61 88 16

29 __ -455 19

12 __ -456 19

8 6848 1__ -455 19

16 __ -455 19

15 __ -455 19

5 /10 72 91 16 65 _2 -418 19

/87 06 69 16

13

3

4

Nagyenyed utca

8

7 9 11

14

13

(168591)

15

18

24

23 25

29

34

31

39 89 16

_2 __ -426 19

23

_7 __ -457 19

21 __ -422 19

60 __ -415 19

20

17

40 89 16

10 __ -426 19

38

43 36 __ -457 19

21

_9 __ -426 19

Nagyenyed utca

22 21 19

_2 __ -457 19 50

45

46

_3 __ -426 19

t

33 __ -456 19

46 97 __88 -45616 19

49 5 __ 5 -455 688 19 1

56

57 88 16 58 88 16

28 __ -455 19

13 __ -456 19

6844 1__ -456 19

91 88 16

32 __ -456 19

44

394 __3 5789 -46 19 1

8 37 35 89 373 __ __ 89 16 -457 -41576 19

94 88 16

31 __ -456 19

27 __ -455 19

14 __ -456 19

00

95 88 16

t

30 __ -456 19

1

4890 __ 68 -4561 19

50 2 __ 5 -455 688 19 1

54 88 16

26 __ -455 19

t

47 88 16

1

5 51 88 1__6 -455 19

53 88 16

25 __ -455 t 19

16 __ -456 19

15 __ -456 19

9 6847 1__ -456 19

98 88 16

29 __ -456 19

42

_8 __ -457 19

5

t

99 88 16

28 __ -456 19

40

39

33

3 938 68__ -4157 19

41 89 16

t

35 37

_9 __ -457 19

40 89 1__6 -457 19

/1 36 89 16

34 __ -457 19

19 5 16 69 _81

41 0 __ 893 -45716 19

32 89 16

33 __ -457 19

12 __ -426 19

10 __ -457 19

41

38

63 91 16

42 __ 29 -457 89 19 16

31 89 16

40

64 91 16

11 __ -457 19

(168912)

28 89 16

42

17

_6 __ -426 19

27

28

33 436 __ 92 -46578 191

44

_4 __ -426 19

12 __ -457 19

Nagyenyed utca

25

30

32 34

36

35 37 39 41

43

Temesv ár utca

(168591)

4 6

12-10-8

14

16 22 24

23

Kelet utca

27 29 31

(168942)

33

27 89 16

168936/2

_1 __ -457 19 48

25

44 89 1__6 -457 19

5

49 4 __90 -45668 19 1

t 53 528 54 __ __84 __ -455 68 -455 -455 19 19 1 19

50 88 16

24 __ -455 19

17 __ -456 19

90 850 16__ -456 19

02 89 16

27 __ -456 19

63

9 23 __ 884 -455 16 19

18 __ -456 19

47

12 __160 -4259 19 16

24 89 16

13 __ -457 19

46

9 11 13

(168611)

15 17

Kelet utca

20

19 21

_2 __ -425 19

t

_4 __ -460 19

45 __ -457 19

1__651 -456 19

03 89 16

26 __ -456 19

14 __ -457 19

54 9 __ 90 -456 68 1 19

08 89

07 89 16 06 89 16

25 __ -456 19

15 __ -457 19

-456 19

/10) (169172

59 91 16

_5 __ -426 19

_3 __ -460 19 46

46 __ -457 19

-456 19

21 __ -455 19

61

51

11 __ -425 19

14 6 __91 16 -425 19

15 __ 13 58 __ -425 91 19 16 -425 19

44 89 16

45

_2 __ -460 19 44

_3 __ -425 19

15 1

t

10 __ -425 19

43 89 16

45 89 16

21 89 16

_3 __ -452 64 19

(168706)

22 __ -455 19

59

0 91 53 8 52 __ 16 __

24 __ -456 19

16 __ -457 19

50 85 16

_4 __ -452 62 19

Karton utca

13

18

10

12

14

168946

_1 __ -460 19 42

__ -425 19

_5 __ -460 19

17 __ -457 19

48

5 7

8

9 11 15

(168634)

16

17 19

22

21 23

24

Szatmár utca

25 27

26 30

32 36

38

37/b

42 _4 __ -461 19

33 35 34 __ __ 947 __ -460 -460 68 -460 1 19 19 19

(169144 )_4

_8 __ ___7 -425 25 19 19-4

11

_2 __ -424 19

_1 __ -424 19

34

33 35 37

40

_9 __ -425 19

32 __ -460 19

_6 __ -460 19

57

23 91 __168 -456 19

168922

52 __ -457 19

19 __ -456 19

50

14 5 __ 915 -424 16 19

39

_3 __ -461 40 19

8

94 836 16__ -460 19

17 89

8 91 68

23 89 16

31 __ -457 19

_1 __ -453 19

20 __ -456 19

47

_3 __ -424 19

28

29

(168970)

31

24 26 28

30

32

_2 __ -461 38 19

9

10 __ -424 19

93 89 16

_7 __ -460 19

21 __ -456 19

1

16 __48 -457 19

1 47 __ -457 19

20 89 16

48

21

22

23

Ungvár utca

25 27

(168996)

29 31 33

36

40

42

_4 __ -424 19

11 __ 53 -424 1 19 169

52 91 16

94 89 16

_168 __ 1 -461 36 19

_5 __ -461 19

t

60

41 __ -453 19 168589/1

Pozsony utca

22 __ -456 19

lyi utca Udvarhe

_9 __ -424 19

38

37 39

16

32 __ -461 19

-4 19

8 16 __37 -460 19

49 89 16

31 __ -460 19

19 89 16

30 __ -457 19

t

_5 __ -452 19

/89 52 169172

_1 __ -423 19

_7 __ -423 _6 19 __ -422 19

ely ph tele

13 __ -424 19 54 91 1__612 24 51 -4 91 19

_8 __ -424 19

46 91 16

34

35

_7 __ -424 19

-4 19

5 99

_1 __ -464 19

7

50 91 16

2 91 31 99 89 6833 __ 16 1__ 61 61

30 __ -461 19

16 89 16

26 __ -457 19

t

_3 __ -453 58 19

55

51 4 __ 91 __49 -457 168-457 -457 19 19 19

25 __ -457 19

168589/2

90 85 16 _4 __ -453 56 19

53

3 91 6850 1__

29 __ -457 19

_9 __ -460 19

_8 __ -460 19

1 95

50 89 16

30 __ -460 19

_6 __ -461 19

2 95 68

1 38 __ -460 19

18 __ -457 19

51

23 __ -457 19

28 __ -457 19

10 __ -460 19

19

53 89 16

29 __ -460 19

19 __ -457 19

25 __ -453 19

26 __ -453 19

/5) (169172

61 __ -415 19

t

34 /2 __ 88 -461 89 19 16

55 89 39 1-4660__

_1 __ -458 19

(168706) 20 __ -457 19

27 __ -457 19

49 __ -460 19

19

54 89 16

28 __ -460 19

_2 __ -458 54 19

29 28 4088 __ __ __ 85 -453 -453 -4536 19 19 19 1

50

_2 __ -423 19

_5 __ -424 19

5

19

90 89 16

40 6/1 __ 95 8 -460 16

t

_586 __ 85 -4536 19 1

26 __ -458 19

92 85 16 t

t

52 _3 __ -458 19

8 16__30 -453 19

t

49

_8t __ -423 19 169148

_6 __ -424 19

46 __ -461 19

12 __ -460 19

506/2 41 __ 95 68 -460 19 1

27 __ -458 19

19

168593

_4 __ -458 50 19

24 __ -457 19

t

__ -453 19

5 58

_6 __ -453 19

47

t

8/1 9835 8__ 1-4661

89 89 16

13 __ -460 19

__ -460 19

57 89 16

27 __ -460 19

t

Kelet utca

__ -423 19

3

t

28 __ -461 19

_8 __ -461 19

58 89 16

4

_4 __ -423 19

1

41

Temesvár utca _3

36 87 __89 -46116 19

t

19

22 __ -457 19

14 __ -460 19

60 89 16 42

59 89 16

2

dó ga zfo gá

86 89 16 27 __ -461 19

64 89

1644 __ -460 19

84 85 16 31

83 85 16

_7 __ -453 19

25 __ -458 19

t

/1 96 95 85 __29 68__528 1 16 -458 -458

49

15 __ -460 19

40 __ -458 19

/1

97 8530 6__ -4158 19

15 89 16

65 89

81 85

16__32 -453 19

_8 __ -453 19

t

/2 95 85 16

21 __ -457 19

16 __ -460 19

16 45 __ -460 19

t

/2 97 85 16

31 __ -458 19

_5 __ -458t 19

6 96 68

43 62 1 89 96 8__ 16 -4660 191

26 __ -460 19

_9 __ -461 19

t

94 85 16

17 __ -460 19

23 __ -458 19

98 85 16

330 __ 58 -4538 19 16

82 85 16

t t

39 __ t -458 19

47

7 96 68

63 89 16

t

(16916 2)

_5 __ -423 19

Ungvár utca

27

(169144)

18 __ -460 19

148 46 1 47 __ __ __ -460 -460 -460 19 19 19

69 89 16

25 __ -460 19

10 __ -461 19

37 __ -461 19

25 __ -459 19

_1 __ -459 19

78 85 16

22 __ -458 19

99 85 16 32 __ -458 19

_7 __ -458 19

26 __ -459 19

77 85 16

10 __ -453 19

/4 169172

-415 19

_9 __ -415 19

46 __ -464 34 19

t

99 85 16 da Óvo

11 __ -453 19

21 __ -458 19

12 __ -453 19

20 __ -458 19

169172/88

_6 __ -415 19

_3 __ -464 32 19

_2 __ -459 48 19

45

44

_4 __ -464 19 168998

85 89 16

29 __ -461 19

30 __ -464 19

83 89 16 38 __ -461 19

24 __ -459 19

30 86 16

__ -460 19

24 __ -460 19

46

30

_1 __ -465 19

28

-4 19

19

82 89 16

11 __ -461 19

168984

28 __ -464 19

29 __ -464 19

47 __ -464 19

39 __ -461 19

41

5

04 9_2 __ 656 -41 19

340 __90 16 -464 19

0 99 33 00 932 89 16__ 16 -464__ 64

-459 19

_3 __ -459 46 19

3

22

25

_3 __ -46526 19

1

02 90 16

_6 __ -464 19

_5 __ -464 19

28 __ -465 19

-4 19

4 00

6935 1__ -464 19

t

68 89 16

23 __ -460 19

12 __ -461 19

Szatmár utca

_1 __ -466 19

Temesvár utca

24

Hárs utca

29

34 36 38

27 __ -465 19

_6 __ -423 19

20 __ -422 19 63 __ -415 19 62 __ -415 19

26

28

31 33 37 39 t

44 29 0 __69 65 1

t

27 __ -459 19

Pozsony utca 19

22 __ -460 19

13 __ -461 19

80 89 16

81 89 16

t

24 __ -461 19

26 __ -461 19

27 __ -464 19

40

41 43

t 30 __ -465 19 169043

2

46 90 16

_7 __ -464 19

29 86 1__628

31 86 16

21 __ -460 19

14 __ -461 19

9 9740 8__ -4661 191

25 __ -461 19

26 __ -464 19

36 5 __ 0 -464 690 19 1

03 90 16

-4 19

20 __ -460 19

Szam os köz

/3 45 91 16 __64

30

(169022)

35

32

32 34 36 40 t

4 _4 __ 90 16 -465 19

rta Po

/88 06 69 16

(166906/ 93)

26 __ -465 19

25 __ -464 19

75 89 16

_9 __ -458 19

t

35 __ 605 -458 168 19

t

2

_2 __ -466 24 19

320 __31 04 -465 69__ 19-4165 19

37 __ 008 -464 69 19 1

06 90 16

t

38

18

43

41

0 _5 __ 169 -465 19

t

_3 __ -466 22 19

_8 __ -464 19

t

24 __ -464 19

169157

(169144)

_4 __ -466 20 19

28 __ -466 19

48 90 16

49 90 16

25 __ -465 19

38 __ -464 19

07 90 16

-4 19

43

42 __ -461 19

41 6 __ 1 -461 19

78 89 16

4

Temesvár utca

_1 __ -467 19

27 __ -466 19

29 51 __31 __30 __ 90 16 19-466 19-466 19-466

50 90 16

t

09 90 16

8 3062 __ 8 5916

33 86 29 16 59__

t

_4 __ -459 44 19

41

76 89

77 89 16

23 __ -461 19

44

_2 __ -467 18 19

34 __ -465 33 9 19 03 9__ -4665 191

-4 19

10 t90 16

43

_3 __ -467 16 19

94 90 16

53

0 932 16__ -466 19

52 90 16

_5 __ -466 19

38 90 16

24 __ -465 19

_9 __ -464 19

2 01 6939 1__ 64

42

28 __ -467 19

54 90 16

45

t

29 __ t -467 19

_6 __ -465 19

10 __ -464 19

11 90 16

74 89 16

22 __ -461 19

23 __ -464 19

168997/1

_4 __ -467 14 19

28

35 26 __ -466 19

-466 19

23 __ -465 19

36 __ -465 6 19 0335 9__ 1665 -4 19

13

31 __ 625 -459 8 19 16

6 60

_8 __ -458 19

t

145 43 44 71 __ 15 __ __ 9 __ -461 -461 -461 168 19 -461 19 19 19 t

22 __ -459 19

18 __ -458 19

19 __ -458 19

10 __ -458 19

23 __ -459 19

t

32 86 16

16 __ -461 19

2 97 68

3

20 7 __ 689 -461 1 19

21 __ -461 19

22 __ -464 19

90 1__640 -464 19

168997/2

22

95 90 16

_6 __ -466 19

37 90 16

11 __ -464 19

22 __ -465 19

Hárs utca

169055

38 __ -465 19 35 90 37 1665__ -4 19

14 90 16

20 __ -464 19

21 __ -464 19

41 __ -464 19 169016

39

27 86 16

_5 __ -459 19

_1 __ -462 19

17 __ -461 19

__ -461 19

26 86 16

t

44

19

_7 __ -465 19

41

16 _7 __ -466 19

34 90 16

t

45

19

Zólyom utca

92 31 30 90 16 -467__ -467__

19

20

93 90 16

t

30

37 25 __ -466 19

56 90 16__33

40 __ -465 19 392 __03 69 -465 19 1

_8 __ -465 19

(169047)

39

12 14

34 7 __ 905 -466 16 19

20

27 __ -467 19

-467 19

t

t_5 __ -467 19

26

31

8

33

7 11 13

24 __ -466 19

15

58 90 16

35 __060 -466 9 19 16

17

90 90 16__32

Tömegközlekedés (169144)

10

9

169082

10 14 16 18

17 19

_1 __ -468 19

_8 __ -466 19

59 90 16

33 90 16

_9 __ -465 19

42 __ 17 -464 90 19 16

15 90 16

12 __ -464 19

21 __ -465 19

_2 __ -462 42 19

37

z há Áru

24 86 16

06 86 16

/4 169172

_7 __ -415 _8 19 __ -415 19

23 _1 -418 19

cikk

26 __ -467 19

96 90 16

t

8 _2 09 __ 69 -468 19 12 1

_9 __ -466 19

23 __ -466 19

36 __ -466 19

42 __ 31 -465 90 19 1__641 -465 19

21 90 16

13 __ -464 19

(169149)

_3 __ -468 10 19

10 __ -466 19

30 90 16

10 __ -465 19

_3 __ -462 40 19

(168706)18

19 __ -461 19

35

9 45 43 8 __ 901 __44 __ 01 -464 16 -464 -464 69 19 19 19 1

14 __ -464 19

47

_4 __ -468 8 19

89 90 33 1667__

-4 19

91 90 16

_6 __ -467 19

21

99 90 16

61 90 16

_4 __ -462 38 19

19 __ -464 19

32 __ -459 19

t

60 836 16__ -458 19

70 _2 -418 19

/90 06 69 16

lt ná sz Ha

Léva utca

28 __ -468 19

19

22 __ -466 19

37 __64 -46690 1916

62 90 16

Kassa utca

_1 __ -469 19

t

25 __ -467 19

21

11 13 15

(169097)

15a

17

22 24

26

(169122)

Rögös utca

00 91 16

6 08

9 16__34 -467 19

88 90 16

_7 __ -467 19

24 __ -467 19

35 __ -467 19

87 90 16

63 90 16

33

0 15 __ 902 -464 16 19

20 __ -465 19

65 __ -415 19

/2 07 69 16

_5 __ -415 19

0 /11 06 69 16

83 _2 -418 19

27 __ -468 19

32 __ -468 19

t

85 90 16

84 90 16

11 __ -466 19

18 __ -465 19

19 __ -465 19

4429 __0 6569 -41 43 19 __ -465

19 __ -422 19

04 _3 -418 19

6 /10 06 69 16

03 91 16

23 __ -467 19

36 __ -467 19

18 __ -422 19

20 _1 -418 19

84 _2 -418 19

26 __ -468 19

46 __45 -465__ 19-465 169027 19

28 90 16

66 __ -415 19

64 _2 -418 19

02 _3 -418 19

46 __ -469 6 19

_9 __ -423 19

_4 __ -415 19

82 _2 -418 19

06

91 __ 1633 -468 19

29 30 02 01 31 91 -468__ 91 68__ -41686__ 1619-4 19 19

_5 __ -468 19

_8 __ -467 19

11 __ -465 19

47 48 23 __ __ 90 -465 -465 16 19 19

t

_1 __ -463 19

18 __ -464 19

t

Körös köz

/88 06 69 16

45 __ -469 4 19

Temesvár utca

67 __ __68 -415 15 19 19-4

25 __ -468 19

34 __07 91 -468 1916

21 __ -466 19

49 __ -465 19

26 90 16

17 __ -464 19

31

169147

_3 __ 71 15 __ -4 -415 19 19

t

04 91 16

_6 __ -468 19

_9 __ -467 19

5 638 90__ -4666 191

12 __ -465 19

42

/88 06 69 16

69 __ -415 19

24 __ -468 19

66 90 16

47

(16690 8)

_4 __ -469 2 19

28 __ -469 19

47 __ -469 19

/2 42 91 16 t /3 42 91 16

_7 __ -468 19

07 91 16

26

70 __ _1 __ -415 _2 19 __ -415 44 19 -416 55___2 19 80 15 1619-4

-4 19

21

55 80 16

-4 19

05 91 16

35 __ -468 19

12 __ -466 19

22

(16690 8)

4 05

6835 1__ -416 19 34 __ -416___3 19 1642 -4 19

40 91 16 41 91 30 48 16 __ __ 69 69

_5 __ -469 19

27 __ -469 19

32 __ -469 19

169142/1

_4 __ 40 -416 19

27 __ -491 19

32 __ -416 19

(169143)

53 80 16 _1 __ -414 19

58 __31 -416__ 19-416 19

39 __ -416 19

28

6 05

37 8 __16 -416 19 36 __ -416 19

t

10 91 16

19

38 91 16

_6 __ -469 19

26 __ -469 19

t

169139

24

33 __ -469 19

_8 __ -468 19

20

25 __ -469 19

36 91 16

18

_9 __ t -468 19

169108

09 91 16

22 __ -467 19

37 __81 90 -467 1916

83 90 16

10 __ -467 19

12

23 __ -468 19

(169072)

8

80 90 16

11 __ -467 19

9

(169097)

22 __ -468 19

36 __ -468 19

21 __ -467 19

6

8 0738 9__ 1667 -4 19

79 90 16

24

20 __ -466 19

39 __ -466 19 169068

169024

_2 __ -463 36 19

35 86 16

t

_6 __ t -459 19

26 __ -462 19

Pozsony utca

16 __ -464 19

29

22

27 29

68 90 16

5

2 9013 6__ -4165 19

Kassa utca

4 13 __ -466 19

5

20 __ -467 19

t 9 19 041 42 40 __ __ 07__ 66__ 6906 966 -466 1 -466 1196-4 19-4 19 19

169067

14 71 __ 90 -46616 19

27

19

_3 __ -463 34 19

36 86 16

23 86 16

_7 __ -459 19

25 __ -462 19

1

_4 __ -463 32 19

17 __ -465 19

30 __ 640 -462 8 19 16

29 39 27 628 __ 68__ -462__ -462 -4162 19 19 19

37 86 16

169156

_1 __ -470 19

1

_2 __ -470 30 19

16 __ -465 19

25

(169047)

23

14 __ -465 19

3

_3 __ -470 28 19

15 __ -465 19

(168706)

18

17 t

168678

23

_4 __ -470 26 19

(168657)

168676

77 86 16 t

18 __ -466 19

Ungvár utca

78 86 16

8 63 68

1 _5 __ -462 19

26 __ -463 19

Maros köz

81 86 16

29 28 2775 __ __ __ 86 -463 -463 -4636 19 19 19 1

41 86 16

20

18 21

_5 __ -463 19

28 __ -470 19

20

82 86 16

Hárs utca

29 __ -470 19

_6 __ -462 19

168675

Szatmár utca

25 __ -463 19

16

168679

24 __ -462 19

t

-459 19

_8 __ -459 19

13

__ -462 19

4

3067 __ 68 -4631 19

23 __ -462 19

43 86 1631

18

14 _7 __ -462 19

15

3244 __ 86 -4626 19 1

42 86 16

21 86 16__33

t

11 8 __ 16 -458 19

21 __ -459 19

-4 19

22 86 16

t

_9 __ -459 19

20

12

45 86 16

t

10 __ -459 19

22 __ -462 19

t

_8 __ -462 19

24 __ -463 19

8 16 __33 -462 19

0 62 6834 1__ 59

26

7 64

46 86 16

-4 19

19 86 16

Kelet utca

6

(168634)

21 __ -462 19

t

8

12 __ -458 19

20 __ -459 19

t

29-31

t 9 3786 380 __ 6__ 58 -458 1 19 19-4

13 __ -458 19

19 __ -459 19

7 61 6835 1__ 59

8

1 11 __ 686 -459 1 19

10 86 16

50

t

-4 19

t

12-10

(168611)

3

16 636 68__ 159

18 __ -459 19

Nagyenyed utca

1

Kelet utca

27 39 __ -459 168612 19

50 _1 -418 19 49 _1 -418 19

/1 71 91 16

58 __ -415 19 16 __ -415 19

áz gh üve

áz gh üve

áz gh üve

23 __ -421 19

ely ph tele

íz erv tósz au 24 __ -420 19

/5 71 91 16

5 /10 72 91 16

/5 71 91 16

57 __ -415 19 17 __ -415 19 18 __ -415 19

48 _1 -418 19

56 __ -415 19 55 __ -415 19

/2 71 91 16

33 __ -418 19

65 _1 -418 19 32 __ -418 19

19 __ -415 19 64 _1 -418 19

20 __ -415 19

31 __ -418 19 e nc de me

54 __ -415 19

/7 71 91

1666 _1 -418 19

/1 71 91 16

21 __ -415 19

67 _1 -418 19 30 __ -418 19

25 __ -421 19

53 __ -415 19

/5 71 91 16

36 __ -428 19

22 __ -415 19

29 __ -418 19

35 __ -428 19

3 /11 72 91 16

28 __ -418 19

27 __ -418 19

-428 19

23 __ -415 19 24 __ /2 -415 71 19 91

16

É

37 __

26 __ -421 19

52 __ -415 19

26 __ -418 19

7 /11 72 91 16

51 __ -415 19 50 __ -415 19 25 __ -415 24 19 18__ -4 19

11 __ -421 19

7 /11 72 91 16

12 __ -421 19 13 __ -421 19

7 /11 72 91 16

14 __ -421 19

27 __ -421 15 1921__ -4 19

_7 __ -428 19

_8 __ -428 19

2 GSPublisherEngine 8.82.95.52

MEGLÉVŐ HELYSZÍNRAJZ TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV

7 /11 72 91 16

M1:4000

Dél-Pesti Utánpótlás-Nevelési Centrum

2014. ÁPRILIS


63 91 16

19 65 91 16

23 t

66 91 16

67 91 16

t

76 88 16 64

t

58

168819

20 88 16

70

66-68

60

(16914 4)

vár Temes

3/1) (16917

62

21

/87 169172

3/1) (16917

/87 169172

a vár utc Temes

(169168)

/6 169172

/88 72 91 16

5 /10 72 91 16

/89 52 169172

/4 169172

169145/1

/2 45 91 16

172/5)

50

KISZABÁLYOZOTT UTCA

77 88 16

Karton utc

Brassó ut

50

56

78 88 16 t

(169 lyi utca Udvarhe

64 91 16

49

50

54

17

80 88 16 82 88 16

/4 169172

60 91 16 (169168)

52

169172/88

t

1

58 91 16 59 91 16

4

3

61 91 16

69162)

169157

t

50

Nagyenye

Temes vár utc a

15

2

169156

13

2

52 91 16

ely ph tele

4

1

53 91 16

Maros kö z

55 91 16

3

46 91 16

51 91 16

54 91 16

11

Szam os köz (1

(169149)

169148

50 91 16

Körös köz

TERVEZETT BEH

Ó JT HA BE

/2 07 69 16

IS ÁL ON CI OP /3 45 91 16

t

/89 169172 t

t

0) (16917

VÉDERDŐ

/6 169171

/8 71 91 16

ER ED AM RN TO SA IC ET ED ER

KSZT ALAPJÁN ALKALMAZHATÓ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK: L4-XIX/SZ1 L4-XIX/I1 L4-XIX/CS L4-XIX/SZ4 L4-XIX/Z L4-XIX/INT

/5 71 91 16

VÉDERDŐ

/2 71 91 16

/1 71 1 9 16

T ET EZ LY HE ÁT T/ ET EZ RV TE

ERE DET I ÁT HEL YEZ END Ő CS ATO RNA MED ER

/5 71 91 16

ZÁPOR

TÁROL

Ó

ER ED M NA OR AT CS

/7 71 91 16

5 /10 72 91 16

VÉDERDŐ

V 0k 12

É

ÉK ET EZ VV TÁ

/2 71 91 16

EREDETI ÁTHELY EZENDŐ CSATOR NAMEDE R

E-VE-XIX/2 TERV EZET T/ÁTH ELYE ZETT CSAT ORNA MEDE R

7 /11 72 91 16

M1:2000

3 GSPublisherEngine 8.82.95.52

JELENLEGI KERETÖVEZETEK TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV

Dél-Pesti Utánpótlás-Nevelési Centrum

2014. ÁPRILIS


4 GSPublisherEngine 8.82.95.52

MEGLÉVŐ SZABÁLYOZÁSI KERETTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV

Dél-Pesti Utánpótlás-Nevelési Centrum

2014. ÁPRILIS


L4 IZ

E-VE

5 GSPublisherEngine 8.82.95.52

TERVEZETT KERETÖVEZETEK TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV

Dél-Pesti Utánpótlás-Nevelési Centrum

2014. ÁPRILIS


52 91 16

ely ph tele

59 91 16

t

60 91 16 (169168)

80 88 16

48

74 88 16

78 88 16

t

66 91 16

a vár utc Temes

PARK 400m2 450m2 /2 45 91 16

450m2

450m2

450m2

450m2

450m2

450m2

169145/1

405m2

470m2

PARK / KÜLTÉRI FITNESS

5 /10 72 91 16

0) (16917

ÁR 0) LEKHAT (16917 TE

/88 06 69 16

FÜVES PÁLYA, VILÁGÍTÁSSAL /8 71 91 16

FÜVES PÁLYA, VILÁGÍTÁSSAL

ÁR AT KH LE TE

/6 169171

TELEKHATÁR

VÉDERDŐ ATÁR TELEKH

FÜVES CENTER PÁLYA, VILÁGÍTÁSSAL RÜLET LÉK TE TARTA PÁLYA ÜVES Ó T MŰF T FEDET 0M NYITHA L 60X4 FALLA L A D L O ZTA 7M TIS ÁGGAL GASS BELMA

/6 169171

DŐ TÁ

ÉG TS ÜL SZ FE AS AG M

VO LS ÁG

ER ED AM RN TO SA IC ET ED ER

5 4 3 2

BUSZ PARKOLÓ (P5) SZF 2,00 m2

1 3

3,500

TELE KHA TÁR

ÖLTÖZŐ (7)

ZUHANYZÓ

6,76 m2

5,28 m2

EDZŐI IRODA

MEDENCETÉR

2 4

1

=

5

x 0,167

6

14,33 m2

22,09 m2

7 8 9 20

10

21 19 18

TEREM

17 16

2 15

VEZ. EDZŐI IRODA

WC

59,39 m2

14

11,26 m2

13

3,23 m2

WC TÁROLÓ

12

ZUHANYZÓKÖZL. 7,56 m2 4,83 m2ELŐTÉR

11

3

4,42 m2

4

NEVELÉS

5

TEREM

FELNŐTT SZERTÁR 23,17 m2

MOSDÓ 4,59 m2

IRODA + ÖLTÖZŐ

ÖLTÖZŐ (40)

53,83 m2

ÖLTÖZŐ (18)

6

31,07 m2

3 SZINT (+11,50m)

13,84 m2

ZUHANYZÓ

WC 1,62 m2 ELŐTÉR

50

/5 71 91 16

/1 71 91 16

1

21

NAGYTEREM

6,03 m2

2,16 m2

49

81,59 m2

7

ÖLTÖZŐ (18)

REHAB. MASSZÁZS 18,65 m2

10,74 m2

48

ZUHANYZÓ ZUHANYZÓ 3,82 m2 ELŐTÉR

8

2,22

1

TÁRSALGÓ/KISTEREM

m2

3,83

m2

ORVOSI KEZELŐ

47

26,09 m2

ÖLTÖZŐ

12,99 m2

9

TEREM 53,83 m2

10,73 m2

2

TAK.SZER.

46

2,27 m2

ORVOSI ÖLTÖZŐ (8)

2 SZINT (+7,50m)

10

NEVELŐ TANÁRI 17,47 m2

3

TITKÁRSÁG

10,40 m2

45

8,25 m2

11

31,07 m2

4

15,68 m2

73,54 m2

12

KÖZÉPSIKOLAI TANÁRI

ÖLTÖZŐ (40)

ORVOSI RENDELŐ

FOGYASZTÓTÉR

5

17,47 m2

44

ORVOSI KEZELŐ

6

4,42 m2

43

26,08 m2

13

56

UP+AKADÉMIAI REHAB. MASSZÁZS

KÖZLEKEDŐ

4,59 m2

KÖZL.ZUHANYZÓ 4,83 m2 7,56 m2

WC 1

2

3

4

5

6

7

3 4 5

21 x 0,167

8

3,23 m2

3,500

x 0,167

9

2

14

=

18,65 m2

114,19 m2

1

42

6

55

21

MOSDÓ

ELŐTÉR

12,99 m2

KISTEREM

10

KERÉKPÁR TÁROLÓ (P45)

= 3,500

11

7

FÜVES PÁLYA

8

7 9

21 20

10 16

21

20

19

18

17

16

15

14

13

17

88,43 m2

15 14 13 12

SZF

4,14 m2

BÜFÉ

11

40

TÁRSALGÓ/KISTEREM

12

18

15

8

BELSŐ PARKOLÓ (P50)

TAK.SZER. KAPCS.H. KAPCS.H. 4,26 m2 3,94 m2

KONYHA/CUKRÁSZKONYHA

19

41

54

16

53 9

3,30 m2

12,84 m2

16,93 m2

KÖZLEKEDŐ 174,46 m2

39

CIPŐM.

17

52 10

ÁR AT KH LE TE

13,28 m2

ELŐCSARNOK + FOGYASZTÓTÉR

18

51

FFI WC 10,93 m2

68,24 m2

11 38

UP. SZERTÁR 37

6,02 m2

FFI. WC

TERASZ

NŐI WC

27,40 m2

1,78 m2

ÖLTÖZŐ (25)

7,19 m2

18,65 m2

ÖLTÖZŐ (25)

10,37 m2

36

49

18,65 m2

MOSDÓ

13

3,90 m2

35

ELŐTÉR

MOSDÓ ELŐTÉR 2

48

3,90 m

14 34

VÉDERDŐ

TELEK HATÁ R

12

MS. WC NŐI WC RECEPCIÓ/PORTA 7,20 m2

50

/5 71 91 16

/5 71 91 16

47

KÜLSŐ PARKOLÓ (P56)

7,92 m

1,53 m2

15

ÖLTÖZŐ (25 DB)

1,53 m2

33

191,59 m2

18,65 m2

ÖLTÖZŐ (25 DB)

46

16

MŰFÜVES PÁLYA, VILÁGÍTÁSSAL

ZUHANYZÓ 7,92 m2 WC

4,45 m2

4,45 m2

ZUHANYZÓWC 2

BEMELEGÍTŐ PÁLYA

18,65 m2

45

17 32

MOSODA

18

SPORT

34,84 m2

31 19

44

GONDNOKI LAKÁS 34,84 m2

SZF.

43

20

2,14 m2

19 21

42 20

1 SZINT (+5,50m)

30 22

41 29

23

40

KONDITEREM

ÜZEMELTETÉS LABDA TÁROLÓ

191,59 m2

39 21

ZUHANYZÓ

28

3,89 m2

14,34 m2

LÉTESÍTMÉNY IG.

22

ÖLTÖZŐ ÖLTÖZŐ 10,62 m2 ZUHANYZÓ 10,37 m2

15,50 m2

KERTISZERSZÁM TÁR. 10,04 m2

27

4,08 m2

38

ELŐTÉR 26

2,58 m2

1 SZINT (+4,50m)

37 23 25

PÁLYAKARBANTARTÓ GÉPEK 100,15 m2

24 24

35 25

34 26 27

32 31

30

29

GSPublisherEngine 8.82.95.52

EDZŐI KAPUS VES IKAI MŰFÜ A, TECHN ES LY V KISPÁ SAL MŰFÜ A, LY ÍTÁS KISPÁ SALVILÁG ÍTÁS VILÁG

/2 71 91 16

É

TE71/2 91L 16 EK HA TÁ R

TARTALÉK TERÜLET MŰFÜVES PÁLYA, VILÁGÍTÁSSAL VÉDERDŐ

EREDETI ÁTHELY EZENDŐ CSATOR NAMEDE R

ÉK ET EZ VV TÁ

6

BEÉPÍTÉSI TERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV

/5 71 91 16

V 0k 12

Véderdő terület: 44092 m2 Műfű: 31703 m2 Épület: 2560 m2 + 2400 m2 Burkolt felület: 7000 m2 Zöldfelület(véderdő nélkül terület esetén, füves pályákkal): 76986 m2 ---> 63,42%

/5 71 91 16

ÁG LS VO TÁ DŐ ÉG VÉ TS ÜL SZ FE AS AG M

28

É

ÁLYA, S KISP KKAL N ŰFÜVE 2DB M SSAL PALÁ ÍTÁ VILÁG

OLÓ

ER ED M NA OR AT CS

BEÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT TELEK ALAPADATOK: HRSZ: 169171/1 Telekterület: 165477 m2 Véderdő területtel csökkentett alapterület: 121385 m2

T ET EZ LY HE ÁT T/ ET EZ RV TE

/7 71 91 16

0 ,0 18

TÁR ZÁPOR

TARTALÉK TERÜLET MŰFÜVES PÁLYA, VILÁGÍTÁSSAL

1/1 7 91 6 1

33

ERE DET I ÁT HEL YEZ END Ő CS ATO RNA MED ER

TELE KHA TÁR

36

/2 71 91 16

/2 71 91 16

VÉDERDŐ/DOMB

M1:2000

Dél-Pesti Utánpótlás-Nevelési Centrum

43 t

76 88 16 64

t

(169168)

KISZABÁLYOZOTT UTCA

/88 06 69 16

41

75 88 16

60

(16914 4)

67 91 16

72 88 16

t

62

21 23

71 88 16

77 88 16

t

50

56

73 88 16

46

45

168881

82 88 16

44

43

84 88 16

Brassó utca

48

83 88 16

t

49

52

t

85 88 16

t

t

58

19 65 91 16

63 91 16

86 88 16

45

50

88 88 16

87 88 16

47

44

43

46

48

39 89 16

17 64 91 16

t

50

40 89 16

47

41 89 16

38 89 16

Nagyenyed utca

46

37 89 16

48

t

54

69162)

4

3 1

58 91 16

35 89 16

68 88 16

2014. ÁPRILIS

45

69 88 16

47

t

168870

89 88 16

41

42

90 88 16

41

42 44

2

Szam os köz (1

53 91 16

46 91 16

46

Temes vár utc a

15 61 91 16

t

169157

55 91 16

13

4

51 91 16

11

169156

54 91 16

Maros kö z

Körös köz

t

169148

44 89 16

9

Kelet utca

44

(16914 4)

7

34 89 16

t

43

168946

44

43 89 16

45 89 16

42

50 91 16

47 89 16

45

40

5 t

/1 36 89 16

41

42 39

38

3 t

48 89 16

2

1

(169149)

dó ga zfo gá

93 89 16

46

34

Temesvá r utca 169147

TERVEZETT BEHAJT Ó

Ó JT HA BE

/2 07 69 16

IS ÁL ON CI OP /3 45 91 16

rta Po

42

32

(169144)

94 89 16 95 89 16 36

49 89 16

168936/2

Szatmár utca

168998

92 89 16

41

Temesvár utca

30

44

45

28

Ungvár utca

45 90 16

26

91 89 16

1

24

3

22

00 90 16

99 89 16

43

t

44 90 16

168997/1

20

46 90 16

168997/2

(169144)

48 90 16

44

18

49 90 16

47

16

Temesvár utca

50 90 16

Hárs utca

(169144)

14

94 90 16

42

Temesvár utca

95 90 16

Kassa utca

10

22

26

8

98 90 12 16

22

6

t

47

(16690 8)

/88 06 69 16

4

21

2

Zólyom utca

(16690 8)

55 80 16

Léva utca

44

Rögös ut

42

169142/1

40


7 GSPublisherEngine 8.82.95.52

TÖMEGMODELL TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV

Dél-Pesti Utánpótlás-Nevelési Centrum

2014. ÁPRILIS


3

52 91 16

58 91 16 59 91 16

t

60 91 16 (169168)

KISZABÁLYOZOTT UTCA

4

64 91 16

63 91 16

168881 80 88 16 82 88 16

56

48

47

48

84 88 16

78 88 16 t 50

17

83 88 16

Brassó utca

52

t

50

48

50

54

69162 )

t

3

61 91 16

41 89 16

48

39 89 16

49

2

169156

15

Szam os köz (1

46 91 16

Temes vár utc a

1

53 91 16

13

169157

55 91 16

11

46

40 89 16

Nagyenyed utca

9

4

51 91 16

54 91 16

44 89 16

47

7

50 91 16

1

169148

t

Maros kö z

t

(16914 4)

5

(169149)

t

44

45

42

3

2

1

Körös köz

ó ad fog z gá

169147

rta Po

Kelet utca

Szatm

Temesvá r utca

t

58

19

21

65 91 16

23 t

66 91 16

67 91 16

60

(16914 4)

(169168) PARK 400m2

450m2

450m2

450m2

450m2

450m2

450m2

450m2

169145/1

405m2

470m2

PARK / KÜLTÉRI FITNESS

5 /10 72 1 9 16

0) (16917

VÉDERDŐ FÜVES PÁLYA, VILÁGÍTÁSSAL FÜVES PÁLYA, VILÁGÍTÁSSAL FÜVES CENTER PÁLYA, VILÁGÍTÁSSAL ÜLET K TER É L A T TAR PÁLYA S E V Ü T MŰF TÓ FEDET 0M NYITHA 4 X L 60 FALLA L A D L O ZTA 7M TIS ÁGGAL GASS BELMA

M1:1000

8 GSPublisherEngine 8.82.95.52

169145/1 TELEK HASZNOSÍTÁSA TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV

Dél-Pesti Utánpótlás-Nevelési Centrum

2014. ÁPRILIS

Utanpotlas centrum tanulmanyterv