Page 1

ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ôìöòõîëïòîù êø÷öüøùéþõ: ôìöòõîí, 25-12-2011 è÷ðþýõ: 37 çæå÷äüû: 1097 cm ² çæãù îìîðüúüöþõ: 117160 ÿâòîüòéáéþõ ÷éïóâüì: (211) 365.7000

àæßù îð÷òýþ: èñÞÝÜÛêè ÚÝêèÜÙè

{Αντιφατικοί

οι νόµοι,

πολλές

οι ερµηνείες,

οδηγούν

πολίτες

και υπευθύνους

σε νευρική

κρίση

Τα µυστήρια των... πολεοδοµιών

Οι υπάλληλοιαυτοσχεδιάζουνλόγω Tns ασάφειαβτων εγκυκλίωνγια την τακτοποίηση

ρυθµίσεις. «Είναι αδιανό- ν ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ητο να υπάρχουν ακόµη άλυτα θέµατα και µεγάλος αριθµός πολιτών να παραµένουν αίολοι» λέει ο κ. Ζυγούρης.

ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ Ηοδύσσεια ενός µηχανικού που επιχειρεί να εκδώσει οικοδοµικές άδειες για υπόλοιπο δόµησης σε οικοδοµές όπου έχουν «τακτοποιηθεί» ηµιυπαίθριοι χώροι αναδεικνύει ένα µέρος του προβλήµατος. Οπως εξηγεί ο ίδιος στο «Βήµα», πολεοδοµία των βορείων προαστίων της Αττικής αρνήθηκε να του εκδώσει οικοδοµική άδεια για υπόλοιπο δόµησης σε οικοδοµή η οποία είχε υπαχθεί στον νόµο για τους ηµιυπαιθρίους ενώ η διαδικασία σε πολεοδοµικό γραφείο της ∆υτικής Αττικής για οικοδοµή µε αντίστοιχες τακτοποιηµένες αυθαιρεσίες προχωρεί κανονικά. «Ο υπάλληλος mo πρώτο γραφείο µε ρώτησε αν στην οικοδοµή υπάρχουν χώροι που έχουν τακτοποιηθεί" µε τον νόµο 3843, τους αφαίρεσε ano το vnotomo δόµησης και µου είπε ότι ο συντελεστής δόµησης έχει εξαντληθεί. Αντίθετα στο άλλο πολεοδοµικό γραφείο για οικοδοµή µε δηλούµενους ηµιυπαίθριους χώρους εκδόθηκε η οικοδοµική άδεια χωρίς να συµπεριληφθούν οι τακτοποιηµένοι χώροι» τονίζει ο µηχανικός.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΕισπρακτικοίνόµοι Πενήντα χρόνια πολεοδοµικής αυθαιρεσίας και πολυνοµίας δεν αντιµετωπίζονται, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (TEE)κ. Χρ. Σπίρτζης, ούτε σε δύο µήνες ούτε µε νοµοθετήµατα των οποίων κύριος στόχος είναι ο εισπρακτικόςκαι όχι ο πολεοδοµικός. «Οι νόµοι για την τακτοποίηση των ηµιυπαιθρίων και w των αυθαιρέτων έγιναν γρήγορα και µε προχειρότητα» σηµειώνει. Ειδικά για τον νόµο 4014 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ο πρόεδρος του TEE καταγγέλλει ότι υπάρχουν διευκρινιστικές ερωταπαντήσεις οι οποίες αναιρούν η µία την άλλη, αλλά και στον νόµο για τους ηµιυπαιθρίους παρατηρήθηκαν παρόµοια προβλήµατα. «Για παράδειγµα, αρχικά οι παραβάσεις σχετικά µε τους ηµιυπαίθριους χώρους θεωρούνταν αλλαγή χρήσης και στη συνέχεια υπέρβαση δόµησης» σχολιάζει ο ίδιος.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΕγκύκλιοι καταργούν νόµους

[Εγκύκλιοι αυτοαναιρούνται

Στα παράδοξα της πρόσφατηςπολεοδοµικής νοµοθεσίας ο κ. Ζυγούρηςέχει να προσθέσει άλλο ένα. «Είδαµε και εγκυκλίους To πρόβληµα παραδέχεται και υπάλληλος «ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟ πρόβληµα και µε τους δύο νόµους για την τακτοποίηση ηµιυπαιθρίων και να καταργούν νόµους. Αυτό κι πολεοδοµικού γραφείου της αυθαιρέτων. Ουσιαστικά αυτοσχεδιάζουµε» λένε υπάλληλοι στις πολεοδοµίες αν είναι πρωτοφανές. Ενας νόµος δεν ∆υτικής Αττικής. «Υπάρχει σοβαρό καταργείται µε εγκυκλίους. Για παράδειγµα, πρόβληµα και µε τους δύο νόµους i i« iu^luii i ra-M^i-t-i-ui-i στον4030 ορίζεται ότι για ης iϊτηirmwfτπ. iifj n«iιι*itwtitηι.uthi ii ij i ixfi1111 iniel·!ujtmtu111 raifi trnftiriiiγ*ι**ιαι*»ιτι-µ για την τακτοποίηση ηµιυπαιθρίων µεταβιβάσεις πρέπει να υποβάλλεται και αυθαιρέτων. Ουσιαστικά αυτοσχεδιάζουµε» τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο λέει χαρακτηριστικά. από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, Και συνεχίζει.· «Αυτόσυµβαίνει διότι δεν έχουν αποστείλει "καθαρές "ερµηνευτικές ρύθµιση που αναιρείται µε την εγκυκλίους. Η µία αναιρεί τελευταία εγκύκλιο του υπουργείου. την άλλη. Και ακόµη χειρότερα, Οι συµβολαιογράφοι δεν ξέρουν n στον νόµο για τα αυθαίρετα έχουµε να κάνουν. Αλλοι το δέχονται και άλ- -t Πώς προχωρεί η σύνδεση των αυθαιρέτων Ενας πολίτης έχει ένα νόµιµο ισόγεια, το πρωτοφανές οι εξηγήσεις να δίδονται µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας; Στο λοι όχι. Οι µεταβιβάσεις έχουν παγώσει» έχτισε έναν παράνοµο όροφο µε τη µορφή ερωταπαντήσεων. άρθρο 24 του 4014 αναφέρει ότι επιτρέπεται τον οποίο <τακτοποίησε» και έχει υπόλοίϊίο τονίζει. Και προσθέτει: «To παράδειγµα Εχουν αρχίσει τελευταία να εµφανίζονται η σύνδεση µετά την καταβολή δόµησης για έναν τρίτο όροφο. αυτό καταδεικνύει ότι ακόµη δειλά-δειλά άτοµα που υπάχθηκαν τουλάχιστον της πρώτης δόσης του προστίµου. Οµως δεν µπορεί να εκδώσει οικοδοµική και οι ασάφειες τοΆ>νόµων που επιχειρήθηκαν στον νόµο για τα αυθαίρετα Οι πολεοδοµίες όµως δεν έχουν άδεια διότι δεν υπάρχουν τα να διευκρινιστούν µε πρόχειρο και ζητούν οικοδοµική άδεια. ∆εν λάβει σχετικές οδηγίες, µε συνέπεια να σχέδια του δεύτερου ορόφου. To ηλεκτρονικό τρόπο, πόοω µάλλον αυτές που ξέρουµε τι να κάνουµε. Είναι εκατοντάδεςυπάρχουν καθηµερινές συγκρούσεις µεταξύ σύστηµα δεν µπορεί ακόµη δεν διευκρινίστηκαν ποτέ, δηµιουργούν τα προβλήµατα» επισηµαίνει υπαλλήλων και πολιτών. να δεχθεί σχέδια, άρα δεν µπορούν να σοβαρά προβλήµατα». Παράλληλα, ο υπάλληλος της πολεοδοµίας. εκδοθούν οικοδοµικές άδειες. όπως επισηµαίνει ο κ. Ζυγούρης, η Σχετικάµε το θέµα που προέκυψε µε Αυθαίρετα µε υπερβάσεις ύψους σε περιοχές ατµόσφαιρα στους κόλπους των µηχανικών την έκδοση οικοδοµικής άδειας σε οικοδοµές σης οποίες υπάρχουν πολεοδοµικοί Ενας πολίτης έχει ένα αυθαίρετο και «έχει πυροδοτηθεί µε την αιφνιδιαστική που έχουν τακτοποιηθεί ηµιυπαίθριοι περιορισµοί για το ύψος από την αρχαιολογική επιλέγει έναν µηχανικό για να «τρέξει» κίνηση Σηφουνάκη, να χώροι ο αναπληρωτής υπουργός υπηρεσία µπορούν να υπαχθούν τη διαδικασία τακτοποίησης. αφαιρέσει δικαιώµατα από πολιτικούς jοικισµούς Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιµατικής Για νά το µεταβιβάσει εκτός από την σιη ρύθµιση; µηχανικούς σε παραδοσιακούς Αλλαγήςκ. N. Σηφουνάκης ξεκαθαρίζει εξόφληση του προστίµου πρέπει ο και να αναγκάσει χιλιάδες στο «Βήµα»ότι «όταν υπάρχει Αυθαίρετατων δήµων σε κοινόχρηστους µηχανικός να έχει όλα τα απαιτούµενα να κλείσουν τα γραφεία τους». κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία, το χώρους µπορούν να «τακτοποιηθούν»; δικαιολογητικά, µεταξύ των Υπάρχει ωστόσο και κάτι θετικό το παράνοµο του ενός (ο δηλούµενος αυθαίρετος οποίων και το δελτίο δοµικής τρωτότητας. οποίο, σύµφωνα µε τον κ. Σπίρτζη, χώρος που τακτοποιήθηκε) Από πού µπορεί να πάρει ο πολίτηςτο πολυπόθητο Ακόµη ωστόσο δεν έχει δοθεί µπορεί να προκύψει από τους δύο νόµους, δεν επηρεάζει τον άλλο ιδιοκτήτη. Αλλωστε έγγραφο της εξαίρεσηςαπό την από το ΥΠΕΚΑ η οχετική φόρµα. αλλά αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτό αναφέρεται σαφώς τόσο κατεδάφιση; To TEE είναι νοµικό πρόσωπο Πώς λοιπόν δηλώνει ο µηχανικός και µε τις τακτοποιήσεις των στις εγκυκλίους 15 και 17 του νόµου δηµοσίου δικαίου αλλά όχι ∆ηµόσιο. ότι έχει όλα τα δικαιολογητικά; αυθαιρέτων. Οπως εξηγεί, «θα είναι 3843 για τους ηµιυπαιθρίους όσο και Οι πολεοδοµίες ωστόσο δεν εµπλέκονται Οπως καταγγέλλουν υπάλληλοι σε διευκρινισµένο ένα µεγάλο κοµµάτι στο άρθρο 51, παράγρ. 2 του νόµου στη διαδικασία. Ποιος τελικά θα πολεοδοµικά γραφεία, όλη η διαδικασία της πολεοδοµίας και καταγεγραµµένο 4030. Οταν όµως είναι ένας ο ιδιοκτήτης εκδίδει την τελική βεβαίωση; βρίσκεται στον αέρα. ένα σηµαντικό ποσοστό αυθαιρεσιών. της οικοδοµής, τότε οι αυθαιρεσίες Παράλληλα έχει ξεκινήσει * αφαιρούνται από τον υπολειπόµενο συζήτηση για αναθεώρηση των τεχνικών συντελεστή, αν υπάρχερ>. κανονισµών - π.χ. του Γενικού σκοπό να εισπράξει το κράτος και Οικοδοµικού Κανονισµού-και * φες ωοτε να µη φέρει κάνεις την ευθύνη. ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Βιαστικά όχι να τακτοποιήσει τεχνικά το θέµα, Αλλά ούτε µε δηλώσεις και συνεντεύξεις της τεχνικής νοµοθεσίας η οποία σε οι δύο νόµοι» µε συνέπεια να δηµιουργούνται Τύπου µπορεί να νοµοθετεί» συνδυασµό µε τον νέο τρόπο έκδοσης «Στον νόµο για τα Οµως οι ασάφειες δεν αφορούν µόνο νοµικά κενά που θέλουν ερµηνείες». αναφέρει ο κ. Ζυγούρης. των οικοδοµικών αδειών και την αυθαίρετα έχουµε το το συγκεκριµένο σηµείο του νόµου. Οπως υπογραµµίζει «απαιτείται απλοποίηση Οπως υποστηρίζει ο ίδιος, χρειάζεται υλοποίηση της ηL·κτpovικής ταυτότητας πρωτοφανές οι εξηγήσεις Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συλλόγου και κωδικοποίηση της πολεοδοµικής µια γενναία παράτασηστοννόµο για των κτιρίων θα σταµατήσει Πολιπκών Μηχανικών Ελλάδας νοµοθεσίας. ∆εν µπορεί να δίδονται µε τη µορφή τα αυθαίρετα - άλλωστε η ρύθµιση για σε σηµαντικό βαθµό την παραβατική κ. N. Ζυγούρη οι δύο νόµοι για τηντακτοποίηοη το υπουργείο να νοµοθετεί µε ερωταπαντήσεις. τους ηµιυπαίθριους έχει κλείσει - για συµπεριφορά, το πολεοδοµικό ερωταπαντήσεων» των ηµιυπαιθρίων και των ∆εν έχουν καµία νοµική να συγκεντρωθούν όλα τα ερωτήµατα χάος και την ανυπαρξία αξιόπιστων αυθαιρέτων «έγιναν πολύ βιαστικά µε ισχύ. Μάλισταείναι και ανυπόγραπου προκύπτουν και να γίνουν όλες οι ^αραίτητες µηχανισµών ελέγχου».

5+1 φωτήµατα ζητούν διευκρινίσει

www.clipnews.gr

Vima kyriakis p(37) d(2011 12 24) 9359963  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you