Page 1

ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñòðüïüøòðî / íø÷öîìòõ íø÷öüøùïþõ: ëõöõìð÷êî, 03-02-2012 é÷èþýõ: 13 çæå÷äüû: 475 cm ² çæìù ðêðèüúüöþõ: çù ýòõäæìòøù ÿãòðüòïâïþõ ÷ïáóãüê: (210) 3312.672

àæßù ðè÷òýþ: éëÞÝÜÛíé ÚÝíéÜñé

[ISO Απλοποιεί διαδικασίες µε ηλεκτρονικά µέσα

Σκληρήγλώσσα τωνµηχανικών για το ασφαλιστικό τοβουλίες το TEE, µετά από νσ µηχανικών που συντάχθηκε πρόσφατα κατέδειξε on n οικονοµική µοθεηκή και τεχνολογική προετοιµασία 16 µηνών, προχωρά ευρωστία του το διασφαλίζει Ηλεκτρονικό σύστηµα για τα επόµενα για 25-30χρόνια σε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα διεκπεραίωσης και κέντρο . Ο πρόεδρος του TEE συµπλήρωσεδιεκπεραίωσης της εργασίας των µάλισταπως µε ης αυξήσεις µηχανικών µε το οποίο επιδιώκεται εξυπηρέτησης των - κυρίως - ο εξορθολογισµός µηχανικών κατά τα πρότυπα των που ζητούνται τα έσοδα του ταµείου ΚΕΠ,ηλεκτρονική υπογραφή και θα µειωθούν αντί να αυξηθούν. των διαδικασιών, n διαφάνεια σεις συναλλαγές µε ης σειρά από άλλες πρωτοβουλίες προετοιµάζειτο TEE(ΤεχνικόΕπιµελητήριο To TEE ζητά από τους αρµόδιους Υπηρεσίες και n διασφάλιση του Ελλάδος),ενώ σήµερα αφενός να καλυφθούν πλήρως,πολίτη. Πραγµατοποιεί απεργία µε αι--τήµατα ως προς την ιατροφαρµακευηκή Στόχος είναι στο ηλεκτρονικό που αφορούν κυρίως το τους περίθαλψη, όσοι σύστηµα του να ενταχθούν ασφαλιστικό. µηχανικοί δεν έχουν σήµερα τη σταδιακά όλοι οι τοµείς στους Ο πρόεδρος του TEEΧρ.Στηρτζηςδυνατότητα ya καταβάλλουνης οποίους δραστηριοποιούνται οι σε χθεσινή ενηµέρωση του εισφορές στο Ταµείο. µηχανικοί και ενδιαφέρουν άµεσα Τύπου εµφανίστηκε οργισµένος Σχετικά µε ης υπόλοιπες πρωτους πολίτες, όπως ο\ Πολεοδοµίες (κατάθεση αιτήσεων νέων µε τις ρυθµίσεις που προωθήθηκαν οικοδοµών κλπ.), οι υπηρεσίες για τους µηχανικούς αι Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις >Εξ£τά®εις της Πυροσβεστικής (έγκριση στερούνται και ανηκείµενο, Ηαρχήθα γίνειµε ένα σχεδίων πυροπροστασίας), όπως αυτή που θα επέτρεπε τη ηλεκτρονικό σύστηµα της βιοµηχανίας (αδειοδοτήσεις, διαφήµιση τους τη στιγµή που εξετάσεωνόλωντων µηχανικών έλεγχοι κα.) τα ξενοδοχεία (αιτήσεις δεν υπάρχει απαγόρευση. Κατηγόρησε που επιθυµούννα λάβουντην αδειοδότησης, επιθεωρήσεις, την «τρόυ<α»και τους άδειατου ενεργειακού «συνοδοιπόρους» της για αποδεδειγµένη έλεγχοι κλπ.) επιθεωρητή,καθώςκαιτου τεχνοκρατικήκαι διαχειριστική Μέσα από το σύστηµα µπορεί ελεγκτούδόµησης,το οποίοθα ανεπάρκεια, αλλά και να προωθηθεί ο ενιαίος φορέας λειτουργήσει το Μάρτιο. πιστοποίησης (αλλά και την Τράπεζα της Ελλάδος για το Σύµφωναµε το σχεδιασµό,σι γεγονός on τοποθέτησε τα αποθεµατικά διατήρησης µητρώου) των τεχνιτών υποψήφιοιano όλητη χώρα των ταµείων σε οµόλογα κάθε ειδικότητας, θέµα ολοκληρώνοντας in διαδικασια του δηµοσίου (µεταξύαυτών για το οποίο βρίσκονται σε προχωρηµένο θα γνωρίζουναν θα έχουν και του ΤΣΜΕ∆Ε,ύψους 3,5 δισ. στάδιο οι συζητήσεις συµµετάσχειεπιτυχώςή όχι. ¦¦ ευρώ) χωρίς να ενηµερώσει τους του TEEµε την ΓΣΕΕ,την ΠΑΣΕΓΕΣ ενδιαφερόµενους φορείς. «Ονόµος και τις αντίστοιχες Οµοσπονδίες έδινε τη δυνατότητα,δεν ήταν εγκαταστατών. Πανω ano υποχρεωτικό για την Τράπεζα Οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού το 20% των της Ελλάδος»επισήµανε ο κ Σπίρτζης ## συστήµατος θα επαυξηθούν «και εν τέλει, όταν n διοίκηση διπλωµατούχων µε την καθιέρωση και της µηχανικών σήµερα της Τράπεζας έδινε στη δηµοσιότητα ψηφιακής υπογραφής που µπορεί αδυνατεί να καταβάλει ης εκθέσεις της για να κατοχυρώνει το TEE για τις ασφαλιστικές όλους τους µηχανικούς. Έχει την άθλια πορεία της ελληνικής του εισφορές. οικονοµίας, µε ποια δικαιολογία ήδη αποδεχτεί ως το σχετικό αίτηµα τοποθετούσε τα αποθεµατικά ο Υφυπου ργός Ηλεκτρονικής των Ταµείων στα οµόλογα;»προσέθεσε. ∆ιακυβέρνησης Παντελής Χρ. Σπίρτζης Τζωρτζάκης. To TEE έχει ζητήσει, πρόεδρος του TEE Γιατη σηµερινή Πανελλαδική επίσης, την έγκριση για τη Παντεχνικ! Κινητοποίηση (µε δηµιουργία ενός ΚΕΠαποκλειστικά συγκέντρωση στις li π.µ. στο για τους µηχανικούς-µέλητου. υπουργείο Εργασίας και συγκεντρώσεις στην Περιφέρεια) Ακόµη, το TEE σε συνεργασία υπογράµµισε on δίνεται έµφαση µε τα Περιφερειακά Τµήµατά στο ασφαλιστικό, καθώς πάνω του προωθεί έναν αναπτυξιακό από το 20% των διπλωµατούχων σχεδιασµό που θα καλύπτει µηχανη<ών σήµερα αδυνατεί τους τοµείς της πρωτογενούς να καταβάλλει ης ασφαλισπκές παραγωγής, του Τουρισµού, του εισφορές, τις οποίες n της Βιοµηχανίας, του Ορυκτού κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει Πλούτου, της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, υπέρµετρα και απολύτως των νέων Τεχνολογιών, αδικαιολόγητα, όταν n αναλογιστική των δτκτύων,του Πολιτισµού. [SID:5827370] µελέτη για το Ταµείο των Της Τέτης Ηγουµενίδη tigoum@naftemporiki.gr

www.clipnews.gr

Naftemporiki p(13) d(2012 02 03) 9565701  
Naftemporiki p(13) d(2012 02 03) 9565701