Page 1

ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ôìöòõîëïòîù êø÷öüøùéþõ: ôìöòõîí, 10-03-2013 è÷ðþýõ: 20 çæå÷äüû: 489 cm ² çæãù îìîðüúüöþõ: 5150 ÿâòîüòéáéþõ ÷éïóâüì: 210 6009696

àæßù îð÷òýþ: èñÞÝÜÛêè ÚÝêèÜÙè

γ-Κ

Λύση για το θέµα των οικοδοµικών συνεταιρισµώνπροωθεί το ΥΠΕΚΑ.Και ξεκίνησε απότα δύσκολα, τον ΑΟΟΑ,τον οικοδοµικό συνεταιρισµό των αξιωµατικώνστο Πικέρµι. Είναι µια υπόθεση που έχει βαλτώσει εδώ και δεκαετίας, ενώ σι αξιωµατικοί έχουν χάσει και σχετικές έχει πέσει στα τάρταρα. Κοµµάτι Tns np0Taons του ξελιχθούν, µε συµπληρωµατικέ5 σπουδές, σε διπλωµατούχοι Με ένα σµπάρο,πολλάτρυγόνια προσπάθησενα µηχανικούς. Πίσω από αυτήν την πιάσει, κάνοντας µια πολύ έξυπνη κίνηση, ο TEE για την τεχνική παιδεία σε ανώτατο επίπεδο αποτελεί πρόεδροςτου TEEΧρήστοςΣπίρτζη3. Λίγο µετά την επίσης ένα αξιόπιστοσύστηµα αξιολόγησης πρόταση κρύβεται n «επιβίωση» του TEE, καθα» παρουσίαση του σχεδίου «Αθηνά» στη Βουλή, έσπευσε σχολών και ιδρυµάτων, οι ενιαίεδ πενταετείς σπουδέ5,πολλοί προτείνουν, για λόγοα εσόδων του TEE, να παραθέσει συνέντευξη Τύπου,όπου παρουσίασεn αναγνώριση αυτών των σπουδών eosεπιπέδουαλλά όχι µόνον, µια νέα διαδικασία niaronoinons µηχανικών κάθε είδου3. Υπάρχει όµα» στο παρασκήνιο tis απόψειςτου TEEγια το θέµα. To επιµελητήριο Master και n καθιέρωση µόνο µεγάλου εύρους και άλλη µία προέκταση. To θέµα Tns εκπαίδευσηβ ειδικοτήτων µηχανικών, χωρίς τµήµατα µε περιεχόµενο των µηχανικών προτείνει, ούτε λίγο ούτε των µηχανικών, ms πιστοποίησή3 tous, πολύ, την κατάργηση των ΤΕΙ και m συγχώνευση µόνο µεγάληδ εξειδίκευσα. αλλά και των (όποιων) επαγγελµατικών δικαιωµάτων Ano ra v χώρο των τεχνικών τµηµάτων στα Πολυτεχνεία και tis πολυτεχν!^ σχολέ5 ms χώρος! Με αυτόν τον τρόπο θα παίξουν κυρίαρχο ρόλο, ακούµε, oris επερχόµενε5 To παρασκήνιο... τωνL µηχανικών το TEEπιστεύει ότι επέρχεται εξορθολογισικ» στον 'ίΛ µα» οι προτάσεις του TEE στην πραγµατικότηL/τα εκλογέδ του TEE, κυρία» όσον αφορά το δεν αφορούν µόνο τα θέµατα παιδεία5. Έχουνπροφίλ και τον δηµόσιο λόγο των υποψήφιων προέδρων. αριθµό των παραγόµενων επιστηµόνων του κλάδου, Ήδη ο νυν πρόεδροδ, που επιδιώκει την επανεκλογή τον οποίο θεωρεί τραγικά µεγάλο υπό tis παρούσες άλλε5 προεκτάσειβ,tis onoi'8s δεν περιέγραψε υποθέσεις στο Συµβούλιο ms Επικρατείας. συνθήκ. Ενδεικτικά, το TEE πιστεύει ότι αναλυτικά ο πρόεδροδ του TEE. Βασική προέκταση, του (αν καταφέρει να οργανώσει εκλογέ3, Η εφηµερίδα gas έχει αναδείξει το θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, λόγω οικονοµι^ δυσχέρειας του Επιµελητηρίου), χρειάζονται µόνο δύο έως δυόµιση χιλιάδες φοιτητές το θέµα σε άλλεβ στήλεβ πολλάκβ. έθεσε δηµόσια µια συγκεκριµένη ατζέντα. στα αντίστοιχατµήµατα,όταν σήµερα, προσχεδίου στο οποίο «χύνεται αίµα» µεταξύ αποφοίτων ΑΕΙ Τώρατο ΥΠΕΚΑ,µε παρέµβασητου και ΤΕΙ, λόγω Tns πολυεπίπεδη3 παρέµβαση5 Tns To ίδιο µαθαίνουµε ότι κάνουν, όχι όµα» δηµόσια, «Αθηνά», προβλέπονται τεσσεράµισι χιλιάδες φοιτητέ3 σε AE! και άνω των δέκα χιλιάδων σπουδαστών Σταύρου Καλαφάτη και προσωπικό «tp0ikos» τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουµε άλλωστε και άλλοι µηχανικοί που ενδιαφέρονται για τη θέση του επικεφαλή5 του TEE. Και προχωρούν και σε στα ΤΕΙ. Με αυτόν τον τρόπο, το TEE ευελπιστεί γράψει πολλάκΐ3 για τη συστηµατική αντιπαράθεση ενδιαφέρον του Αντώνη Σαµαρά, προτάσεΐ3 για m µορφή, την οργάνωση και τη λειτουργία ότι προοδευτικά θα «κλείσει» ελαφρώς το επάγγελµα µεταξύ TEE και ΕΕΤΕΜ... Σε αυτό το θέµα ο προωθείλύση, µέσα orous επόµεvous του Επιµελητηρίου. Αρχίζουν και εµφανίζονται και µελλοντικά θα αποκατασταθείτο επίπεδοnp086pos του TEE, χωρίς να αναφερθεί ευθέα», λίγουΞ µήνες, n οποία θα καλύπτει διεκδικητές, από όσα φαίνονται, έστω και σε των αµοιβών των µηχανικών, το οποίο λόγω πρότεινε οι µέχρι σήµερα απόφοιτοι ΤΕΙ να κρατήσουν και τις απαιτήσειςτου ΣτΕ και θα όσα επαγγελµατικά δικαιώµατα έχουν ή να ε¬ «χρεοκοπηµένο» µαγαζί... συγκυρίας, έλλειψη8 εργασιών και απελευθέρωσα «ξεµπλοκάρει»την υπόθεση.Σηµειώνουµε

Καιάργηση των ΤΕΙ προτείνει to TEE!

- Υπεράριθµοιοι τεχνικοίεπιστήµονες,υποστηρίζειο ΧρήστοςΣπίρτφς

ΕΡΓΑ

&

~

ΗΜΕΡΕΣ

??????Π

ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκή, καθα» n έκταση έχει πολλέβιδιοκτησία, Ην Απελπισµένηανοιχτή δηµόσια όλα τα άλλα ΜΜΕ αναπαρήγαγανa» το ΥΠΟΙΚανακοίνωσε ότι δεν εξετάζεται. tous), ενώ µέχρι σήµερα µπορούσαν ενώ σε πολλάσηµεία tns είναι επιστολήεξέδωσε ο σύλλογο5 σίγουρο «ναυάγιο»το θέµα Tns πώλησα να επενδύουν µόνο σε επαγγελµατικά είτε δασική είτε αρχαιολογία» χώρος. των αρχιτεκτόνων,ο ΣΑ∆ΑΣ - ΠΕΑ. του νησιού. Enions πολύ vwpis ακίνητα. Σηµειώνουµε ότι οι µετοχές ι-*ν Enions µην ξεχνάτε ότι καταΣύµφωνα µε πληροφορίες,n λύση Αιτία το οικονοµικό αδιέξοδο των τελευταίων (αν όχι πρώτοι...),προ ενόδ µηνός, αναδείξαµε των ΑΕΕΑΠ θα εισάγονται υποχρεωτικά γράψαµε, προ πολλών µηνών, που προωθείταιβασίζεταισε «δικαιώµατα µηνών, λόγω ms παύσα επιχορήγηση$ σε κύριο θέµα ms στήλης γης» και συνδέεται µε την στο χρηµατιστήριο.Όπα» την κυβερνητική πρόθεση να φέρει από το TEE,αλλά και το ενδεχόµενο υποχρεωτικήςασφάλισα επερχόµενη θεσµοθέτησηms «Τράπεζας Tns», σχέδιο νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειώνείχαµε σηµειώσει και στο παλαιότερο Tns πανιελού3 έλλειψης χορηγιών. Ο των ακινήτων έναντι (φυσικών) επιστηµονικό5 σύλλογο3 των αρχιτεκτόνων που αποτελεί εξαγγελία Επενδύσεωνσε Ακίνητη Περιουσίαρεπορτάζ gas, n στόχευση Tns κυβέρνησηε καταστροφών.Μετά το σάλο που δηµιουργήθηκε του Αντώνη Σαµαρά και του ΥΠΕΚΑ. βρίσκεται σε οικονοµικο αδιέξοδο (ΑΕΕΑΠ),το οποίο κατέθεσε είναι να προσελκύσει κεφάλαια την τελευταία εβδοµάδα, και ήδη n πρόεδρο3 και το ∆Σ αντιµετωπίζουν Ακούµε ότι αυτό το νοµοσχέδιοολοκληρώνεται στη Βουλή µόλις την προηγούµενη και επενδύσεις µε αυτόν τον οπότε κυκλοφόρησαν ευρέως σι προβλήµατα,καθα» πολύ σύντοµα και θα δίνει εβδοµάδα. Με αυτό το νοµοσχέδιο κυβερνητικές προθέσε», το ΥΠΟΙΚαναγκάστηκε τρόπο, όµα» στην αφετηρία θα βρεθούν µπορεί να tous κυνηγήσει το ∆ηµόσιο λύσεβ, µεταξύ άλλων, σε 6oous να δηλώσει ότι δεν εξετάζεταιαλλάζει πλήρα» το τοπίο στον χώρο σε πλεονεκτική θέση οι θυγατρικές για εργοδοτικές εισφορές και άλλα οικοδοµικούε συνεταιρισµούς(tous των µεγάλων επενδύσεων σε ακίνητα. τέτοια υποχρέωση.Ωστόσοτο τέλη. Αν διαβάσετε το κείµενο, φαίνεται των ελληνικών τραπεζών, µε περισσότερους)πληρούνορισµένα Στο σχέδιο νόµου δίνεται n δυνατότητα αρχικό µας ρεπορτάζήταν ακριβές: κυρίαρχο, φυσικά, τον όµιλο τα ΕΘνική3, ότι αποτελεί µια τελευταία, απέλπιδα κριτήρια. oris ΑΕΕΑΠνα συµµετέχουν Συζητήθηκε οργανωµένα και συστηµατικά προσπάθεια.Κατάντια... Πριν το µετά την απορρόφησηTns r-*v Να ευλογήσουµε και λίγο τα σε διαγωνισµού3 του ∆ηµοσίου για το ζήτηµα στο ΥΠΟΙΚ,ενώ οι TEE κλείσει λόγω οικονοµι^ αδυναµία, Eurobank. Και από κοντά των άλλων γένια µα...Ήµασταν οι πρώτοι συζητήσεις έφτασαν µέχρι m δηµιουργία µακροχρόνιε3 παραχωρήσει, να επενδύουν είναι npo<pav8sπλέον ότι θα που καταγράψαµεtis πληροφορικ ότι επιτροπή3 στην οποίασυζητήθηκε σε οικόπεδα ή εγκαταστήσει, δύο µεγάλων, συστηµικών πλέον, κλείσουν κάποιοι επιστηµονικοίσύλλογοι ο εµίρης του Κατάρδεν αποχώρησε µηχανικών.Εµείς τα είχαµε αναδείξει ακόµη και να αγοράζουν κατοικίες τραπεζών ms χώρα, ms ALPHA και και αυτό το ενδεχόµενο, το οποίο, από τη διεκδίκηση ms Οξιάς, παρότι εγκαίρως. ms Πειραιά»-ΑΤΕ. προφανώςλόγω αντιδράσεων, (µέχρι το 25% του ενεργητικού

www.clipnews.gr

11875201