Page 1

ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñòðüïüøòðî / íø÷öîìòõ íø÷öüøùïþõ: ëõöõìð÷êî, 21-09-2012 é÷èþýõ: 1,14

(1 õãÙ 2)

çæå÷äüû: 460 cm ² çæìù ðêðèüúüöþõ: çù ýòõäæìòøù ÿãòðüòïâïþõ ÷ïáóãüê: (210) 6747.880 àæßù ðè÷òýþ: éëÞÝÜÛíé ÚÝíéÜñé

Σήµα κινδύνου από to TEE Με µελανάχρώµαταπεριγράφειτην κατάστασητου κατασκευαστικούκλάδου ο πρόεδροςτου TEEσε ανοιχτήεπιστολή προςτον Πρωθυπουργόκαι τους αρχηγούςτων πολιτικώνκοµµάτων, ζητώνταςπαρέµβασηγια την αναστροφή σελ. 14 του κλίµατος.

www.clipnews.gr


ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñòðüïüøòðî / íø÷öîìòõ íø÷öüøùïþõ: ëõöõìð÷êî, 21-09-2012 é÷èþýõ: 1,14

(2 õãÙ 2)

çæå÷äüû: 460 cm ² çæìù ðêðèüúüöþõ: çù ýòõäæìòøù ÿãòðüòïâïþõ ÷ïáóãüê: (210) 6747.880

àæßù ðè÷òýþ: éëÞÝÜÛíé ÚÝíéÜñé

ΑΝΟΙΧΤΉΕΠΙΣΤΟΛΗTOY ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ TOY TEE ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥ! ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Σήµα κίνδυνου από τον τεχνικό κόσµο > ΡΕΠΟΡΤΑΖ I ΒΙΚΥ ΣΑΜΤΟΡΙΝΑΙΟΥ vksan@kerdos.gr

κατάσταση των µηχανικών και του τεχνικού αντικείµενο, ενώ νέοι µηχανικοί δεν εγγράφονται. ση, αποτέλεσµα είναι «να έχουµε κόστος κόσµου σε όλο το φάσµα της εργασιακής Επιπροσθέτως, έχει επιβληθεί των κατασκευών ίδιο ή και µεγαλύτερο, µε τους ενασχόλησης», καθώς, όπως πρόσθετη µηνιαία εισφορά υπέρ του Ταµείουεξαθλιωµένους µηχανικούς και εργαζοµένους». Σε απόγνωση βρίσκεται ο τεχνικός υποστηρίζει, «δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν Αλληλεγγύης 10 ευρώ, όταν δεν έχει κόσµος της χώρας, την στις στοιχειώδεις ανάγκες τους και ενταχθεί ούτε ένας µηχανικός στο ταµείο Ο πρόεδρος του TEE κάνει, επίσης, λόγο ώρα που τα µελετητικά και στην κάλυψη των παγίων ασφαλιστικών ανεργίας του ΟΑΕ∆, ακόµη και αν έχει για «ολιγωρία του υπουργείου Οικονοµικών κατασκευαστικά γραφεία προχωρούν εισφορών τους». Σύµφωνα µε τον πρόεδρο κλείσει τα βιβλία του. σε πραγµατικά διαρθρωτικές αλλαγές», το ένα µετά το άλλο σε του TEE, n κατάσταση αυτή οφείλεται αναφέροντας ως χαρακτηριστυχό παράδειγµα πτώχευση, τα εργοτάξια στο γεγονός ότι «ra ιδιωτικά έργα «ΑΝΑΛΓΗΤΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» τον νόµο µε τον οποίο προχώρησε µένουν κλειστά, το οποιοδήποτε σχέδιο έχουν µηδενισθεί, τα δηµόσια έργα από Αλλά και το υπουργείο Οικονοµία) v «συνεχίζει n απελευθέρωση των επαγγελµάτων, ανάπτυξης παραµένει ανύπαρκτο, ενώ οι το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων πολιτικές ανάλγητες και σίγουρες για τη συµπλήρωση του οποίου έπρεπε να επιστήµονες χάνουν καθηµερινά την προσωπική φαντάζουν όνειρο και το ΕΣΠΑ στέκει για την αποτυχία τους, "κοροϊδεύοντας" έχουν εκδοθεί Προεδρικά ∆ιατάγµατα τους αξιοπρέπεια και την οηωγενειακή αναπορρόφητο, χωρίς επανασχεδιασµό την τρόικα και εξοντώνοντας την εντός 4 µηνών. To TEE συνέταξε σχέδιο τους γαλήνη. Αποτέλεσµα είναι n και προτεραιότητα σε ένα ιεραρχηµένο κοινωνία», σύµφωνα µε τον κ. Σπίρτζη, ο Π∆ εδώ και 16 µήνες, αλλά δεν υπήρξε εξαγωγή επιστηµόνων σε χαµηλές τιµές στο σχέδιο δηµοσίων υποδοµών µε τις δηµόσιες οποίος κάνα ιδιαίτερη αναφορά στην κατάργηση απάντηση του υπουργείου Οικονοµικών, εξωτερικό. υπηρεσίες διαλυµένες και υποστελεχωµένες». του αφορολόγητου ορίου των αν και το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδοµών Με τα µελανά αυτά χρώµατα περιγράφει 5.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, το έχει εξετάσει και έχει αποστείλει. τη σηµερινή κατάσταση του κατασκευαστικού Ως αποτέλεσµα, κάθε εβδοµάδα κατατίθενται που ισοδυναµεί µε τις ασφαλιστικές «Γιατί καθυστερεί το υπουργείο Οικονοµικών», κλάδου ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου δεκάδες αιτήσεις διαγραφής στο εισφορές, την ίδια ώρα που αποδέχεται ως αναρωτιέται ο κ. Σπίρτζης προσθέτοντας: Ελλάδας κ. Xp. Σπίρτζης σε TEE, λόγω αδυναµίας κάλυψης των ασφαλιστικών δαπάνη το 10% αυτών των εισφορών. Παράλληλα, «Μήπως επειδή καθιερώνεται n σύνταξη ανοιχτή επιστολή που απέστειλε προς τον εισφορών, καθώς ισχύει n διάταξη µε το άνοιγµα του επαγγέλµατος πραγµατικού προϋπολογισµού για πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαµαρά και τους αρχηγούς για υποχρεωτική ένταξη σε ανώτερη του µηχανικού και την κατάργηση των ελαχίστων κάθε έργο, καταργούνται οι 13 διαφορετικοί των πολιτικών κοµµάτων, ζητώντας ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία, που αµοιβών, επήλθε µείωση των εσόδων στρεβλοί τρόποι προϋπολογισµού και την παρέµβασή τους για την αναστροφή συνεπάγεται αυξήσεις 30% στις ασφαλιστικές και απορρύθµιση του επαγγέλµατος. καθιερώνεται ο ένας πραγµατικός, ενώ µηδενίζεται του κλίµατος. εισφορές ακόµη και για άνεργους, Κατ ενώ οι τιµές των δοµικών υλικών αυξάνουν n φοροδιαφυγή στα ιδιωτικά έργα,·». Ο κ. Σπίρτζης κάνει λόγο για «τραγική απολυµένους και χωρίς επαγγελµατικό κάθε µήνα παρά m µηδενική ζήτη¬

www.clipnews.gr

10878230  
10878230