Issuu on Google+

GsMas onr yRes t or at i onI nc . Addr es s : 8655W 96t hPl Pal osHi l l s ,I L60465 Phone:7083702129 Webs i t e:ht t p: / / gs mas onr y. c om

GSMas onr yRes t or at i onI nc .s pec i al i z esi npr ovi di ngc ompl et ec ons t r uc t i ons er vi c es ,del i ver i ngwor kmans hi poft hef i nes tqual i t y.For overadec ade,GSMas onr yRes t or at i onI nchasbeenpr oudt os er ve c ommer c i alandr es i dent i alc l i ent st hr oughoutChi c agoandt heChi c agol andar ea. AtGSMas onr y,wepr ef ert omeetpr os pec t i vec l i ent s f ac et of ac et odi s c us sbus i nes soppor t uni t i es .Toc ont ac tGSMas onr y,c al lei t hert el ephonenumberbel ow,ors endusanemai l . Pl eas ebepr epar edt ogi veabr i efdes c r i pt i onofwhats er vi c eyou woul dl i keper f or med,andwe’ l lbegl adt os c hedul eameet i ng.


Gs Masonry Restoration Inc.