Page 1

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Πανελλήνιο Σχολικό

Εκδόσεων “Διόφαντος”

Δίκτυο

ΑΣΚΗΣΕ ΙΣ ΑΥΤ ΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θεματική Ενότητα: Υποδομές και υπηρεσίες σχολικού εργαστηρίου Εκπαιδευτικό Αντικείμενο: 04 - Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης : 29/03/2013


Συγγραφική Ομάδα: ΙΤΥΕ – Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών – Ομάδα Οργάνωσης Εκπαιδευτικού Υλικού Πνευματικά Δικαιώματα: Η παρούσα έκδοση χορηγείται με την ακόλουθη άδεια: Το περιεχόμενο του κειμένου δίνεται με άδεια χρήσης CCPL (Creative Commons Public License) τύπου: Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα.

Δηλαδή επιτρέπεται η επεξεργασία και αναδιανομή του με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να κάνετε την αναφορά: •

στο έργο "ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" με τον τρόπο όπως αυτός έχει οριστεί από το δημιουργό (Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

και τον τελικό δικαιούχο του έργου Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", ή τον χορηγούντο την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).

Μη Εμπορική Χρήση — Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς. Παρόμοια διανομή — Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανείμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια. Περισσότερα για το συγκεκριμένο τύπο αδειοδότησης θα βρείτε στον ιστότοπο της Creative Common όπου υπάρχει και το νομικό μέρος του πλήρους περιεχομένου της άδειας. Χρηματοδότηση

Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ασκήσεις Αυτό-αξιολόγησης

1. Η IP διεύθυνση που λαμβάνει ο δρομολογητής ενός σχολικού εργαστηρίου είναι της μορφής: Α. 192.168.x.x

σελ. 2 από 4


Β. 10.0.0.x Γ. 10.x.y.1 Δ. 192.168.x.1 2. Το εύρος των IP διευθύνσεων που εκχωρούνται στους σταθμούς εργασίας του ΣΕΠΕΗΥ είναι το: Α. 192.168.1.1 - 192.168.1.254 Β. 10.0.0.1 - 10.0.0.254 Γ. 10.x.y.1 - 10.x.y.254 Δ. 10.x.y.128 - 10.x.y.254 3. To ικρίωμα είναι ένα επιτοίχιο μεταλλικό ντουλάπι κατάλληλης χωρητικότητας και φιλοξενεί: Α. τον εξυπηρετητή και το UPS Β. τον ενεργό – παθητικό δικτυακό εξοπλισμό και πολύμπριζο Γ. μόνο τον εξυπηρετητή Δ. τον ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής 4. Παρέχεται η δυνατότητα της διπλής εκκίνησης (dual boot) στους σταθμούς εργασίας του σχολικού εργαστηρίου: Α. Σωστό Β. Λάθος 5. Μία από τις βασικές υπηρεσίες του σχολικού εργαστηρίου είναι η κεντρική αρχειοθέτηση και εκτύπωση η οποία επιτρέπει: Α. Την πρόσβαση σε κοινόχρηστους φακέλους και στον διαμοιραζόμενο εκτυπωτή μόνο από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας. Β. Την πρόσβαση χωρίς περιορισμούς στο σύνολο των διαθέσιμων φακέλων εργασίας και στον εκτυπωτή. Γ. Την πρόσβαση σε κοινόχρηστους φακέλους και στον διαμοιραζόμενο εκτυπωτή με περιοδικό τρόπο (π.χ., μια φορά την εβδομάδα). Δ. Την πρόσβαση σε κοινόχρηστους φακέλους και στον διαμοιραζόμενο εκτυπωτή με ένα σαφώς καθορισμένο τρόπο (π.χ., ομάδες και δικαιώματα χρηστών). 6. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχει ένα ΣΕΠΕΗΥ: (περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) Α. Domain Name System. Β. Dynamic Host Configuration Protocol. Γ. E-mail. Δ. Voice over IP. σελ. 3 από 4


7. Για την ενίσχυση της ασφάλειας του σχολικού εργαστηρίου προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες: A. Ο εξυπηρετητής και οι σταθμοί εργασίας έχουν κλειδωμένες τις ρυθμίσεις του BIOS. B. Χρήση λογαριασμού τύπου guest στο περιβάλλον του σχολικού εργαστηρίου. Γ.

Εγκατάσταση

ενημερώσεων

λογισμικού

(π.χ.,

λογισμικό

συστήματος,

προγράμματα

αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού) σε ετήσια βάση. Δ. Κλείδωμα των λογαριασμών (χρηστών και διαχειριστών) μετά από τρεις (3) ανεπιτυχείς προσπάθειες σε χρονικό διάστημα δέκα (10) λεπτών. 8. Ο δρομολογητής του σχολικού εργαστηρίου χρησιμοποιεί την τεχνολογία NAT για: (περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) Α. Να μεταφράζονται οι ιδιωτικές IP διευθύνσεις σε δημόσιες και αντίστροφα. Β. Να προσπελαύνεται ο εξυπηρετητής από το ΠΣΔ με την ιδιωτική του IP διεύθυνση. Γ. Να προσπελαύνεται ο εξυπηρετητής από το ΠΣΔ με την δημόσια του IP διεύθυνση. Δ. Να αποδίδονται αυτόματα IP διευθύνσεις στους σταθμούς εργασίας. 9. Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στο δρομολογητή του ΣΕΠΕΗΥ για την παροχή ασφάλειας: (περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις) Α. Network Address Translation. Β. Access Control Lists. Γ. Firewall. Δ. Intrusion Prevention System. 10. Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Στήλη Α (IP διεύθυνση) a. 10.x.y.1

Στήλη Β (Συσκευή) 1. Δρομολογητής

b. 10.x.y.10

2. Εξυπηρετητής

c. 10.x.y.128

3. Σταθμός εργασίας

d. 10.x.y.254

4. Εκτυπωτής

σελ. 4 από 4

Ea04 exercise  
Advertisement