Page 1

MÈTODES DE SEPARACIÓ DELS COMPONENTS D’UNA MESCLA MESCLES HETEROGÈNIES FILTRACIÓ

DECANTACIÓ

SEDIMENTACIÓ

CENTRIFUGACIÓ

MESCLES HOMOGÈNIES EVAPORACIÓ

DESTIL·LACIÓ

EXTRACCIÓ LÍQUID-LÍQUID

CRISTAL·LITZACIÓ

CROMATOGRAFIA

EXTRACCIÓ SÒLID-LÍQUID


FILTRACIÓ

Separació de mescles heterogènies

APLICACIÓ: mescles heterogènies sòlid-líquid BASE DE LA SEPARACIÓ: diferent mida de les partícules dels components de la mescla Embut büchner amb paper de filtre

suport, pinça i nou

mescla sòlid-líquid embut i paper de filtre (o llana de vidre)

matràs kitasato

connexió al buit

erlenmeyer filtrat

FILTRACIÓ A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA

FILTRACIÓ AL BUIT


FILTRACIÓ

Separació de mescles heterogènies

APLICACIÓ: mescles heterogènies sòlid-líquid BASE DE LA SEPARACIÓ: diferent mida de les partícules dels components de la mescla

PRECIPITAT (SÒLID) PRECIPITAT (SÒLID)

FILTRAT (LÍQUID)

FILTRACIÓ A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA

FILTRAT (LÍQUID) FILTRACIÓ AL BUIT


DECANTACIÓ APLICACIÓ: mescles heterogènies líquid-líquid

Separació de mescles heterogènies ENTRADA MESCLA

BASE DE LA SEPARACIÓ: diferència de densitats entre els dos líquids (líquids immiscibles) agitar

líquid menys dens Embut de decantació

líquid més dens

SORTIDA extreure el gas

MANEIG DE L’EMBUT DE DECANTACIÓ


SEDIMENTACIÓ

Separació de mescles heterogènies

APLICACIÓ: mescles heterogènies sòlid-líquid BASE DE LA SEPARACIÓ: diferència de densitats entre el sòlid i el líquid (el sòlid és més dens i es diposita al fons) APLICACIÓ DE LA SEDIMENTACIÓ

LÍQUID

SÒLID SEDIMENTAT

Planta de tractament d’aigües residuals

Si les partícules del sòlid no són prou grosses per dipositar-se al fons elles soles, s’afegeixen FLOCULANTS per tal que s’aglomerin.


CENTRIFUGACIÓ

Separació de mescles heterogènies

APLICACIÓ: mescles heterogènies sòlid-líquid BASE DE LA SEPARACIÓ: diferència de densitats entre el sòlid i el líquid (el sòlid és més dens i es diposita al fons) MESCLA

SÒLID

LÍQUID Gran velocitat de rotació

Centrífuga de laboratori

CENTRIFUGACIÓ = SEDIMENTACIÓ accelerada


EVAPORACIÓ

Separació de mescles homogènies

APLICACIÓ: Separació de sòlids dissolts en líquids (exemple: dissolució de sal en aigua) o de líquids amb diferent volatilitat. BASE DE LA SEPARACIÓ: eliminació dels components més volàtils (punt d’ebullició més baix)

vapors es refreden

líquid volàtil s’evapora

evaporació

sòlid o líquid menys volàtil queda al fons

FONT DE CALOR EVAPORACIÓ A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA

recollida vapors condensats EVAPORACIÓ AL BUIT: ROTAVAPOR


EVAPORACIÓ

Separació de mescles homogènies

APLICACIÓ: Separació de sòlids dissolts en líquids (exemple: dissolució de sal en aigua) o de líquids amb diferent volatilitat. BASE DE LA SEPARACIÓ: eliminació dels components més volàtils (punt d’ebullició més baix)

vapors es refreden

Fer el buit (pressió més baixa que l’atmosfèrica) permet que el líquid volàtil comenci a bullir i evaporarse a una temperatura inferior al seu punt d’ebullició

evaporació

recollida vapors condensats EVAPORACIÓ AL BUIT: ROTAVAPOR


DESTIL·LACIÓ

Separació de mescles homogènies

APLICACIÓ: mescla de dos líquids miscibles BASE DE LA SEPARACIÓ: diferència de temperatures d’ebullició dels dos líquids a separar DESTIL·LACIÓ SIMPLE termòmetre

 Líquids amb punts d’ebullició separats almenys 10ºC

colze

sortida aigua freda entrada aigua freda

matràs de destil·lació refrigerant


DESTIL·LACIÓ

Separació de mescles homogènies

APLICACIÓ: mescla de dos líquids miscibles BASE DE LA SEPARACIÓ: diferència de temperatures d’ebullició dels dos líquids a separar DESTIL·LACIÓ SIMPLE  Líquids amb punts d’ebullició separats almenys 10ºC CONDENSACIÓ VAPORITZACIÓ RECOLLIDA DESTIL·LAT


DESTIL·LACIÓ

Separació de mescles homogènies

APLICACIÓ: mescla de dos líquids miscibles BASE DE LA SEPARACIÓ: diferència de temperatures d’ebullició dels dos líquids a separar DESTIL·LACIÓ FRACCIONADA O RECTIFICACIÓ columna de rectificació

 Líquids amb punts d’ebullició propers


EXTRACCIÓ LÍQUID-LÍQUID

Separació de mescles homogènies

APLICACIÓ: mescla de dos líquids miscibles BASE DE LA SEPARACIÓ: Separació dels dos líquids mitjançant l’addició d’un tercer component. Dissolució aquosa

afegim C ácid acètic dissolt en aigua

èter

àcid acètic dissolt en èter

aigua

separem per decantació


EXTRACCIÓ SÒLID-LÍQUID

Separació de mescles homogènies

APLICACIÓ: mescla sòlida homogènia BASE DE LA SEPARACIÓ: Separació d’un dels components sòlids de la mescla mitjançant l’addició d’un dissolvent líquid adient. Mostra sòlida: sorra amb impureses (sals)

afegim dissolvent: aigua

refrigerant (els vapors condensen) mostra sòlida

El dissolvent dissol el component de la mostra que ens interessa separar

sal (es dissol en l’aigua) dissolvent

sorra neta

SOXHLET


CROMATOGRAFIA

Separació de mescles homogènies

APLICACIÓ: mescla líquida homogènia BASE DE LA SEPARACIÓ: Separació dels diferents components líquids de la mescla gràcies a la seva diferent interacció amb una fase mòbil (líquid) i una fase estacionària (sòlid) mescla

Fase mòbil (dissolvent)

CROMATOGRAFIA EN COLUMNA

Fase estacionària

surt el dissolvent

La fase mòbil arrossega els components de la mescla La fase estacionària provoca una retenció diferent per a cada component


CROMATOGRAFIA

Separació de mescles homogènies

APLICACIÓ: mescla líquida homogènia BASE DE LA SEPARACIÓ: Separació dels diferents components líquids de la mescla gràcies a la seva diferent interacció amb una fase mòbil (líquid) i una fase estacionària (sòlid) CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA

Fase estacionària

el dissolvent puja per la fase estacionària

Fase mòbil (dissolvent) mescla

Mètodes de separació de mescles  

Recull dels mètodes físics que permeten separar els components de mescles homogènies i heterogènies

Mètodes de separació de mescles  

Recull dels mètodes físics que permeten separar els components de mescles homogènies i heterogènies

Advertisement