Page 1

Het

egment

LB

op

Eur

ee

s So

c i a a l Fo

nd

WA R

NA

UDEN SCHOO

K

WIN

GO

sA

R

AN

A

onderwijs op maat

D

Schoolgids 2016 - 2017


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

1 inhoudsopgave 2 voorwoord 3 inleiding 4 missie en visie 2016-2020 5 onderwijsaanbod 6 branchecursussen 7 stage 8 iop, coaching en portfolio in Presentis  9 examen en diploma praktijkonderwijs  10 vrijetijdsbesteding 11 lessentabel  12 lestijden 13 bereikbaarheid 14 medewerkers van GSG Het Segment 15 schoolregels 16 opbouw van leerjaren en uitstroom 17 kennismaking & toelating 18 leerlingzorg  19 samenwerking met andere instanties  20 ouders & verzorgers 21 medezeggenschap en klachtenregeling 22 schoolkosten  23 veilige school 24 verzekeringen en aansprakelijkheid 25 samenvatting 26 schoolvakanties 27 belangrijke data (uitgezonderd vakanties) Colofon: 

Adressen: 3 4 5 6 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 26 28 34 38 39 42 44 46 47 48 49 50 52

Van Bergen IJzendoornpark 43 2801 AB Gouda 0182 - 51 36 20 0182 - 52 38 05 (fax)

info@segmentgouda.nl www.segmentgouda.nl

STOVOG Postbus 2134 2800 BG Gouda

Brinnummer: 26 LT Directeur: Dhr. A.T.M. Koops Samen met de Goudse Scholen Gemeenschap GSG Leo Vroman en Het Coornhertgymnasium in de gemeente Gouda, valt de school onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Gouda.

2 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

2 voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de regionale school voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment. Deze gids is bedoeld om leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden te informeren over het onderwijs dat wordt aangeboden op GSG Het Segment. U kunt hierin o.a. lezen: • hoe we het onderwijs inhoudelijk en organisatorisch invullen; • op welke manier zorg wordt gegeven aan onze leerlingen.

Nieuwsgierig geworden en wilt u de school in bedrijf zien, kom gerust langs. Maakt u van tevoren wel even een afspraak? U bent van harte welkom! Mede namens het team, Arian Koops, directeur

De inhoud van deze gids kan als steun dienen bij een eventuele schoolkeuze. Bedrijven, instellingen en belangstellenden kunnen deze gids zien als een nadere kennismaking met de school. De gids kan ook een hulpmiddel zijn bij eventuele verwijzing of plaatsing op onze school.

3


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

3 inleiding GSG Het Segment is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Hierdoor hebben zij in het basisonderwijs, vergeleken met leeftijdgenoten, een achterstand opgelopen. GSG Het Segment kent vijf leerjaren. Elke groep heeft een mentor. Dit is de leerkracht die de meeste theorielessen van de leerling verzorgt, zoals rekenen en wiskunde, Nederlandse taal, Engelse taal, cultuur en maatschappij en sociaalemotionele vorming. De mentor is het aanspreekpunt en de spil voor alle informatie die de leerling aangaat.

school vormt de stage een heel belangrijk onderdeel van het leerproces. Ook biedt een goed verlopen stage vaak kans op een reguliere baan.

Perspectieven van ons onderwijs

Leerlingen kunnen in klas 4 en 5 branche-gerichte cursussen volgen. De meeste leerlingen verlaten na 5 of 6 schooljaren onze school met werk. Een deel van onze leerlingen volgt bij ons op school de entree-opleiding van het mbo. Als de leerlingen de school hebben verlaten, vallen zij gedurende twee jaar onder de nazorg van de school. Dit betekent een intensief contact tussen leerling, werkgever en de nazorg-coördinator van de school.

Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op vijf belangrijke, toekomstige thema’s voor deze doelgroep. Deze thema’s zijn: wonen, werken, leren, vrije tijd en burgerschap. Het is de bedoeling dat alle leerlingen binnen deze gebieden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de school en in de maatschappij. Onze leerlingen leren niet alleen uit boeken. Daarom leren we in het Praktijkonderwijs vooral door te doen. In de bovenbouw van de

4 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

4 missie en visie 20162020 Missie

Na het doorlopen van het Praktijkonderwijs op GSG Het Segment kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn. Om dit te kunnen moeten leerlingen van onze school een aantal algemene competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal specifieke vaardigheden gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Het Praktijkonderwijs op GSG Het Segment gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen.

en effectief ). Daarvoor is het nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden die doelen te bereiken. Waar nodig betrekken we externe partijen daarbij. Dat kunnen werkgevers zijn, andere scholen, gemeenten, rolmodellen, maar ook deskundigen op het gebied van didactiek en pedagogiek. GSG Het Segment is zo een netwerkschool. Ze staat open voor de wereld buiten de school, gebruikt die omgeving waar nodig en zorgt dat de leerlingen in die wereld goed terecht komen.

Visie

Het Praktijkonderwijs op GSG Het Segment realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan de maatschappij. Het team van GSG Het Segment wil dit realiseren door in gesprek te gaan met de leerling om te bepalen wat hij of zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast zijn we ook in gesprek met de omgeving: • met ouders en verzorgers; • met werkgevers en stagebedrijven; • met maatschappelijke organisaties. Dit doen we om inzicht te krijgen in wat de leerling nodig heeft om in de maatschappij te kunnen (blijven) functioneren. De medewerkers van onze school richten het leerproces zodanig in dat de leerling optimaal leert (het is uitdagend, stimulerend, betekenisvol, 5


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

5 onderwijsaanbod GSG Het Segment is dé regionale school voor Praktijkonderwijs. Ons gebouw is mooi gelegen in het Van Bergen IJzendoornpark op 3 minuten loopafstand van het Centraal Station in Gouda. Het gebouw bevat 12 theorielokalen, vaklokalen voor handel & verkoop, horeca, een leskeuken, informatiekunde, plant & dier, techniek, zorg & welzijn en verder een gymzaal, een restaurant en een woonhuis. Daarnaast hebben we een test- en trainingscentrum in het werkcentrum en een grote aula waar leerlingen kunnen verblijven in de pauzes. Buiten is voldoende ruimte om de school heen: om te werken, te sporten in de grote voetbalkooi, en een groot plein om te recreëren.

Het eerste en tweede jaar: de basisvormende jaren

In de basisvormende klassen worden de basisvakken als rekenen en wiskunde, Nederlands, Engels en culturele en maatschappelijke oriëntatie gegeven door een vaste mentor: de groepsleerkracht. r: s te j a a “we r k e r e e t e h r o o t r v o n o t h e o r ie n i n nv a Do e le a n e v nn 1. we g a at o o a k k e n e r w i js d n o t e k va ak ge z in h te n v a n o a r l g v r e e gro e p e d 2 . v i e h n m ” re d z a a te n v a n i e t i ac 3. c a p ge n o p le e rge n i l le e r rg ro te n b ie d ve mo t i o n e e l i a a l-e 4. s o c i o ne re n ve rf unc t b e te re n n v a n p ra ku le re 5. s t i m le re n t is ch p de te re n o n ië r o 6. n s e c t o re

“we h eb de p ra b e n t i jde n s kt i n h a l i jk u re n le s ve g ro e p e n”

De praktijkvakken worden gegeven door vakleerkrachten. Tevens zijn er lessen redzaamheid in het Woonhuis.

Carrouselmodel

Alle leerlingen van de klassen één en twee oriënteren en verdiepen zich in perioden van vijf of zes weken op de praktijkvakken. Met maximaal negen leerlingen in een groepje krijgen de leerlingen les in de beroepsgerichte sectoren: handel & verkoop, horeca, plant & dier, techniek en zorg & welzijn. Na dit tijdvak hebben de leerlingen les in een volgende sector. Alle praktijkvakken komen zo aan bod om na deze twee jaren een passende sectorkeuze te kunnen maken. Aan het einde van de tweede klas kiezen de leerlingen twee sectoren om zich in de derde klas te kunnen oriënteren in het beroepsvormende traject. Daarnaast krijgen de leerlingen binnen het carrouselmodel les in het Woonhuis, in het kader van redzaamheid en in het Werkcentrum om arbeidsvaardigheden te trainen.

Het eerste jaar

We werken in de onderbouw van onze school op dusdanige wijze dat de stap van de basisschool naar onze school een hele kleine is. We werken met een vaste mentor, een vast rooster en er is veel structuur en ondersteuning. De mentor (coach) is de contactpersoon tussen de leerling en ouders. Het theoriegedeelte van ons aanbod wordt door de mentor gegeven.

Halve groepen

Tijdens de praktijkuren, verzorgd door gekwalificeerde vakdocenten, werken de leerlingen in halve groepen. Deze werkwijze passen we ook toe in heel veel andere lesuren en tevens bij de ICT-, SEV- en CKV-lessen. Deze aanpak vergroot de individuele aandacht.

Nulmeting

Bij de start van het eerste jaar vindt er een nulmeting plaats om het niveau van de leerling op het gebied van leervakken, sociaal- emotionele ontwikkeling, arbeidsvaardigheden en competenties te bepalen.

6 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Aanbod

Leerlingen oriënteren zich in de eerste klas op alle sectoren: handel & verkoop, horeca, plant & dier, techniek en zorg & welzijn. Ook is er een aanbod op het gebied van redzaamheid in het ‘woonhuis’. Naast deze praktijkvakken krijgen de leerlingen ook een aanbod van AVO vakken zoals rekenen en wiskunde, Nederlands, cuma, Engels etc. Tevens werken de leerlingen in het werkcentrum. Met behulp van een arbeidsdeskundige worden de leerlingen onderworpen aan assessments: hiermee onderzoeken we welke capaciteiten de leerlingen hebben als het gaat om werken. Deze zijn van belang voor de volgende leerjaren.

Pro+ programma

Er kunnen leerlingen zijn die op de grens functioneren van Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend (lwoo) onderwijs. Deze leerlingen kunnen in het eerste jaar een theoretisch zwaarder programma volgen, zodat we kunnen kijken of er mogelijk een overstap naar het vmbo met lwoo gemaakt kan worden. Dit programma heet Pro+. Naast het gewone lesprogramma wordt er twee uur extra les in zaakvakken aangeboden, met behulp van methodes uit het vmbo. Er is ook sprake van extra huiswerk. De leerlingen worden niet in een aparte klas geplaatst. We blijven de individuele mogelijkheden van de leerlingen volgen en in overleg met de leerling, school en ouders bieden we aan wat passend is voor de leerling. Het betekent ook dat er later ingestroomd kan worden in het Pro+ programma, als blijkt dat een leerling meer theorie

om e r n ie t t a a g t “h e n, n ie t k a we l k a n” k i t a w ik m wat ma ar o

aankan en de werkhouding en studievaardigheden zodanig zijn dat dit programma passend lijkt voor de leerling. Tijdens het intakegesprek wordt besproken of het Pro+ programma past bij de leerling. Er wordt gekeken naar mogelijkheden, motivatie, werkhouding en het niveau van Nederlands en rekenen. Gedurende het hele eerste jaar worden de resultaten, werkhouding en studievaardigheden steeds gevolgd en besproken. In januari wordt er een advies gegeven of er een overstap naar vmbo (met lwoo) mogelijk is. Bij dit advies weegt de inschatting van de school of de leerling sociaal emotioneel sterk genoeg is voor een overstap, zwaar mee. Bij twijfel geven we uiterlijk in april het definitieve advies. De overstap wordt voorbereid met de school naar keuze van leerling en ouders. Het volgen van gastlessen zou onderdeel kunnen zijn van het overgangstraject. De vmbo school waar aangemeld wordt, beslist uiteindelijk of de leerling aangenomen wordt.

Werkweek

Leerlingen van klas 1 en 2 gaan ook op werkweek. Ieder jaar gaan we een aantal dagen naar Hoenderloo. Leerlingen wonen deze week onder begeleiding in een bungalow. Een aantal belangrijke aspecten van het Praktijkonderwijs komt in deze week naar voren. Naast de aspecten rond het wonen, staan ook zaken als redzaamheid, vrije tijd en werken hoog in het vaandel. Daarnaast worden er natuurlijk ook sport, spel en creatieve onderdelen georganiseerd. Deze werkweek is verplicht voor de leerlingen uit klas 1 en 2 en is een wezenlijk onderdeel van het Curriculum Pro.

7


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

t t wee de ja ar: en t Do elen vo or he en en k euze mom or ct se 5 de op 1. or iĂŤn tatie id va n re dz aamhe 2 . ve rg ro te n ing met st age 3. k en n ism ak eden st udie va ardigh en el k ik w t on 4.

Het tweede jaar

Het tweede leerlaar is identiek aan ons eerste jaar. Zoals in alle leerjaren hebben de leerlingen ook een vaste mentor. Tevens komen alle sectoren weer aan bod, ditmaal niet oriĂŤnterend maar verdiepend.

Voorbereidende Stage

Leerlingen uit de 2de klassen gaan in de werkweek voor het eerst kennismaken met stage. Deze voorbereidende stage is een vorm van leren, waarbij groepjes leerlingen met begeleiding vanuit de school activiteiten uitvoeren. 8 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Het derde, vierde en vijfde jaar: de arbeidsmarktgerichte jaren Het derde jaar

Ook in het derde jaar krijgen de leerlingen een aantal AVO-vakken aangeboden: rekenen en wiskunde, Nederlands, culturele en maatschappelijke vorming en Engels. Voor de overgang van klas 2 naar klas 3 heeft elke leerling twee keuzes gemaakt uit de vijf sectoren van klas 2: handel & verkoop, horeca, plant & dier, techniek en zorg & welzijn. De leerling kan zich zo in die twee sectoren verder oriĂŤnteren op het beroepsgerichte traject. De leerlingen werken in twee periodes van ongeveer een half jaar. Binnen de sectoren worden vaardigheden getraind en is er aandacht voor competentieontwikkeling. Leerlingen kunnen bewijzen halen op het gebied van vaardigheden en competenties binnen de vakgebieden. De sectoren worden aan het einde van een periode afgesloten met een toetsweek. Tevens trainen de leerlingen in het werkcentrum het werknemerschap. Dit heeft als doel de leerlingen beter toe te rusten met vaardigheden. Deze zijn in de toekomst nodig om een grotere kans van slagen te hebben in het arbeidsproces.

Stage in klas 3

In klas 3 wordt begonnen met het opdoen van stage-ervaring. In de eerste periode van de derde klas vinden Werk Ervarings Projecten plaats: in groepjes van maximaal 4 leerlingen wordt werkervaring opgedaan in een bedrijf onder begeleiding van een mentor. Dit is de WEP-stage. Wanneer de leerlingen de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en over voldoende competenties beschikken, mogen zij ĂŠĂŠn of twee dagen in de week een individuele stage gaan lopen in een bedrijf. Het aantal dagen is afhankelijk van de afspraken in het IOP. De leerling wordt intensief begeleid door een stagebegeleider van onze school. Het stagelopen in de derde klas gaat nog niet zozeer om de beroepssector, maar om vaardigheden en werknemerschap in de praktijk te leren. Dit zorgt voor het verder ontwikkelen van de competenties van de leerlingen.

n de vaardigheden va Competenties zijn en g in natie met houd leerling in combi gedrag. s op kelt competentie De leerling ontwik ol. ho en buiten de sc allerlei plaatsen in ist tenties van een ju De negen compe zijn: werknemerschap op het werk 1. Voorbereiden en eubewust handel 2. Veilig en mili kwaliteit 3. Zorgen voor werken 4. Goed samen begrijpelijke taal 5. Uitdrukken in handelen 6. Klantgericht lossen 7. Problemen op verbeteren 8. Sterke punten knemer zijn 9. Een goed wer

9


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

Het vierde jaar

Voor de overgang van klas 3 naar klas 4 heeft elke leerling één sector gekozen uit de twee beroepssectoren van klas 3. Met het individuele ontwikkelingsplan (IOP) binnen de beroepssector specialiseert de leerling zich verder in de richting van leren, werken of een combinatie hiervan. Ook wordt samen met de mentor beschreven hoe het uitstroomprogramma er uitziet. In het eerste half jaar van de vierde klas vindt binnen de gekozen sector verdere oriëntatie plaats. In het tweede half jaar kunnen de leerlingen een branchegerichte cursus volgen binnen de sector. Dit zijn door de branche erkende opleidingen, die wij op GSG Het Segment zelf aanbieden binnen de praktijkvakken (zie tevens blz. 12 en 13). In klas 4 worden de leerlingen begeleid naar een geschikte uitstroom. Afhankelijk van de resultaten, de wensen en het niveau van de leerling wordt in de vierde klas een passend traject uitgestippeld. Een deel van de leerlingen werkt aan hun uitstroomprofiel richting arbeid en een deel van de leerlingen bereidt zich voor op de entreeopleiding, die we in de vijfde klas aanbieden in samenwerking met het ID-College. Om die entreeopleiding te volgen moet de leerling voldoen aan een bepaald niveau op theoriegebied, studievaardigheden, gedrag en motivatie.

of meerdere branchecursussen en doet daar examen in. De school helpt bij het bemiddelen naar arbeid. Als dat lukt verlaat de leerling GSG Het Segment met een baan. Er vindt nog twee jaar nazorg plaats door onze school. een leerling bereidt zich voor op eventueel doorleren of werken en leren. Hoewel dit voor onze leerlingen steeds lastiger wordt, kan de leerling in het vijfde jaar de entreeopleiding volgen bij ons op school. De entreeopleiding is een mbo 1 opleiding in de sector die de leerling volgt. Gedurende de entreeopleiding vinden er bindende adviesgesprekken plaats tussen leerling, ouders, mentoren van onze school en een medewerker van het IDcollege. Het ID-college examineert en diplomeert de entreeopleiding. Mocht de leerling niet de resultaten behalen die gesteld zijn om de entreeopleiding af te ronden kan hij/zij binnen onze school naar de arbeidsgerichte route afbuigen.

Stage in klas 4

In de vierde klas wordt de individuele stage uitgebreid naar twee of drie dagen. Ook hier is het aantal dagen afhankelijk van de afspraken in het IOP. De stage is tevens gekoppeld aan de gekozen sector. Een leerling kan bijvoorbeeld de sector techniek volgen en stage lopen in een aannemersbedrijf.

Het vijfde jaar

In de vijfde klas werken de leerlingen verder aan hun individuele plan, dat beschreven staat in het IOP. Naast theorievakken krijgen leerlingen ook praktijkvakken. Ze kunnen de volgende routes doorlopen: • een leerling bereidt zich voor op uitstroom naar arbeid. De theorie is aangepast aan het uitstroomprofiel. De leerling volgt één 10 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Als de leerling de entreeopleiding met een diploma afrondt, hangt het af van de behaalde resultaten en cijfers of het diploma toegang geeft tot niveau 2 van het mbo. De eisen voor Nederlands en rekenen zijn onlangs door de minister verhoogd. Er gelden steeds zwaardere eisen voor toelating tot niveau 2. Het diploma entreeopleiding kan ook eindonderwijs zijn. In dat geval helpt GSG Het Segment bij bemiddeling naar een baan. Zoals het er nu naar uitziet duurt de entreeopleiding op onze school 1,5 jaar. Een laatste mogelijkheid is dat de leerling, wanneer hij of zij op 1 augustus nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de entreeopleiding nogmaals kan doen bij ons op school. * referentieniveau’s zijn de niveau’s die bij o.a. Neder d eer ant geh n ene rek en lands tot O worden om op het MB een opleiding te worden toegelaten.

Stage in klas 5

Leerlingen in de vijfde klas lopen in principe drie dagen stage. Het aantal dagen is uiteraard afhankelijk van de afspraken in het IOP.

Branchecursussen

In de bovenbouw van onze school bieden we, binnen de sectoren, een groot aanbod van branchecursussen aan (zie pagina 12 en 13). Deze cursussen zijn door externe brancheorganisaties ontwikkeld. De examens van deze cursussen worden op onze school en op locatie afgenomen door gecommitteerden vanuit de betreffende branches, eventueel aangevuld met onze vakdocenten. Met één of meerdere diploma’s van branchecursussen op zak vergroot de leerling zijn kansen op de arbeidsmarkt. Leerlingen die onze school verlaten richting arbeid, kunnen in aanmerking komen voor subsidiemogelijkheden.

11


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

6 branchecursussen t

ndverze

klein gro

In de bovenbouw van onze school bieden we, binnen de sectoren, een groot aanbod van branchecursussen aan. Een greep:

t SVH bedieningsassisten

SVH keukenassistent bosmaaier

logistiek medewerker

motorkettingzaag

machinaal ho

utbewerken en

timmeren

heftuck

trekkerrijbewijs

stucadoor

12 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

eg n langs de w

e veilig werk winkelmedewerke

r

lassen e

mobiliteitsbranch

schoonmaak in de

kinderopvang

groothuishouding

ouderenz org

erzet groot grondv

13


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

7 stage

deze vorm verrichten de leerlingen allerlei werkzaamheden binnen de school.

GSG Het Segment bereidt leerlingen voor op het leven in de maatschappij na de schoolperiode. Dit gebeurt o.a. door hen te laten wennen aan het werken in een bedrijf. Een goede voorbereiding op de maatschappij vindt niet alleen plaats binnen het schoolgebouw, maar ook daarbuiten.

Stagegeschikt

Trainen van arbeidsvaardigheden in het Werkcentrum

In de klassen 1, 2 en 3 bezoeken de leerlingen het werkcentrum bij ons op school. Naast diverse assessments worden arbeidsvaardigheden getraind. We doen dit om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het stage lopen. Leerlingen worden getraind in het juiste werknemerschap. Leerlingen uit klas 4 en 5 kunnen gebruik maken van dit werkcentrum wanneer op stage blijkt dat er nog aandachtspunten zijn m.b.t. de competenties van het werknemerschap.

WEP-stage

Vanaf klas 3 worden leerlingen voorbereid op een stageplek. Dit gebeurt tijdens werkervaringsprojecten - kortweg WEP-stage genoemd- bij bedrijven en instellingen ĂŠn tijdens interne stages. Bij

Stage-assessments en intensieve observaties bepalen of de leerling geschikt is om een individueel stagetraject te volgen. Leerlingen die over voldoende competenties beschikken en de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt, starten in klas 3 met ĂŠĂŠn of twee dagen individuele stage per week. Belangrijk is dat de leerling kennismaakt met allerlei aspecten rond de competenties van het werknemerschap en deze veelvuldig traint.

Meerdere dagen stage

In het vierde en vijfde leerjaar wordt de stage uitgebreid naar twee of meer dagen. Een doel zou kunnen zijn om via de stage te komen tot een vaste, betaalde werkplek. De school beschikt over een uitgebreid netwerk van stage-adressen. Incidenteel kan het voorkomen dat het stagebedrijf om specifieke kleding of schoeisel vraagt in verband met de veiligheidsvoorschriften. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van de school. Na gebruik dienen zowel schoeisel als kleding ingeleverd te worden bij het stagekantoor op school.

n te s te n om ij z s t n e m ng As se s s f e e n le e r li o n le e d r o o te b e ik t is . s t ag e g e s c h ie r in s t a a n C e n t ra a l h n en o lle n s p e lle r , s ie t la u we r k s im d r ac h te n . p ra k t ijk o p

14 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Stagevergoeding

Op GSG Het Segment hanteren we het principe dat stage leren is. Een bedrijf investeert veel tijd en geld in de leerlingen. Daarom ontvangen de leerlingen geen stagevergoeding.

Begeleiding

Binnen onze school zijn werkzaam: één stagecoördinator, vijf stagebegeleiders / jobcoaches en een WEP-stagecoördinator. Hun taken zijn: • de leerlingen voorbereiden op hun stage; • begeleiden van leerlingen, o.a. door regelmatig bezoek op de stageplaats; • vinden van een passende stageplaats; • gesprekken te voeren met de stagebegeleiders van de bedrijven; • stage-ervaringen met de leerlingen op school bespreken; • het stagebestand onderhouden en uitbreiden; • nazorg: gedurende twee jaar de leerlingen na de schoolperiode begeleiden op hun werkplek, bijvoorbeeld door jobcoaching; • advisering m.b.t. stage tijdens de IOP-gesprekken.

Kenmerken van stage op • stage = leren

GSG Het Segment:

• assessment stagegesch • test-en trainingscentr

iktheid

um op school • arbeidssimulatie op sch ool in apart lokaal • Werk Ervarings Projec ten in kleine groepen • externe stages • jobcoaching vanuit de school • naschoolse begeleiding op de arbeidsmarkt • intensieve professione le begeleiding

15


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

8 iop, coaching en portfolio in Presentis Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)

Leerlingen van het praktijkonderwijs worden door ‘onderwijs op maat’ en individuele begeleiding toegeleid naar zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Thema’s als redzaamheid, werken, vrije tijd, burgerschap en leren zijn daarbij belangrijk. Binnen zes weken na de start op GSG Het Segment heeft iedere leerling bij ons op school een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP), waarin een verplicht Ontwikkelingsperspectief (OPP) is opgenomen. Naast de basisleerroute gaat iedere leerling regelmatig een eigen leerplan opstellen en bijstellen met de mentor in het IOP. Het onderwijs bij ons op school gaat juist om bewustmaking van de sterke kanten van de leerling, om succeservaringen op te doen en om het verder uitbouwen hiervan via een individuele, pedagogische benadering. Het IOP wordt door de mentor en de leerling samen regelmatig geëvalueerd tijdens de frequente coachingsgesprekken. De ouders worden uitgenodigd en betrokken door twee keer per jaar het IOP gesprek samen met de mentor, met hun zoon of dochter en met eventuele andere docenten of begeleiders te houden.

Coachingsgesprek

In het IOP staan haalbare doelen voor de leerlingen van het praktijkonderwijs; verschillen en differentiatie naar tempo, werkvorm, verrijking, herhaling, sectorkeuze en interesse zijn daarbij noodzakelijk, evenals het kunnen reflecteren op eigen gedrag en vaardigheden. De onderwijsbehoefte van de individuele leerling wordt daardoor beter in kaart gebracht en afgestemd. Daarom hebben leerling en mentor iedere zes weken een coachingsgesprek waarin de ontwikkeling nauwgezet wordt besproken. De leerling wordt in dit gesprek gestimuleerd om goed na te denken over wat hij/zij wil leren en op welke manier.

Een coachingsgesprek is een gesprek tussen leerling en docent. Het doel ervan is dat de leerling weet waar hij of zij de ko mende tijd aan gaat werken.

IOP = I n di v idue e l gs O n t w ik k e li n P la n

16 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Presentis

In het digitale systeem Presentis kan de leerling de resultaten terugzien die hij bereikt. Ook doelen en leerlijnen van die ontwikkeling die de leerling ervaart en bedenkt voor de aankomende periode worden zichtbaar gemaakt. In de eigen portfoliomap binnen Presentis verzamelt de leerling bewijzen die de competenties onderbouwen. De leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, laat zien wat hij/ zij geleerd heeft en waaraan de komende tijd gewerkt zal worden. De leerling bouwt tijdens de gehele schoolloopbaan zijn eigen portfolio op in Presentis, op een voor hem/haar begrijpelijke manier. De leerling wordt zo zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerlijn en persoonlijke ontwikkeling. Binnen Presentis kunnen we de ontwikkeling van de leerling plannen en volgen. Belanghebbenden kunnen inzicht krijgen in: • verslagen van coachingsgesprekken • IOP’s • start- en groeidocument • het Ontwikkelingsperspectief (OPP) • bewijzen • beoordelingen van (school-eigen of landelijke) leerlijnen • bewijs van groei in competenties • documenten rond interne en externe leerlingenzorg • stageverslagen • contactregistraties • logboeken

Inlogcode

Ouders en leerlingen ontvangen ieder een eigen inlogcode. De leerlingen hebben een actieve rol in Presentis en zullen zelf veel zaken moeten bijhouden in hun eigen digitale portfolio. Ouders kunnen door hun eigen code hun inzicht en betrokkenheid bij het onderwijsleerproces van hun zoon of dochter vergroten.

GSG H e t S e gme n t on t wikk e l t jo u w t a le n t !

17


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

9 examen en diploma praktijkonderwijs Alle leerlingen die zijn toegelaten tot het Praktijkonderwijs kunnen het schooldiploma halen, ondanks de grote variatie in vaardigheden en competenties. Na vijf of zes jaar sluit de leerling het schooltraject af met een examengesprek, in het bijzijn van een gecommitteerde. Het bewijzenoverzicht en het portfolio zijn dan het belangrijkste onderwerp van het gesprek. Het examenreglement ligt ter inzage bij de directeur van de school.

18 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

10 vrijetijdsbesteding Op GSG Het Segment is een zinvolle vrijetijdsbesteding een belangrijk aandachtsgebied. De leerlingen van klas 1 en 2 doen wekelijks op vrijdagmiddag mee aan Brede School Activiteiten. Ze krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. De leerlingen maken kennis met allerlei sporten, kunstzinnige vormingsgebieden en culturele activiteiten. Een greep uit het aanbod: paardrijden, kempo, rugby, schilderen, keramiek, bloemschikken, dans, museumbezoek, fietstocht, jeu de boules, muziek, kunst maken en rappen. De activiteiten vinden binnen en buiten de school plaats. Er is bij iedere activiteit ook een teamlid van GSG Het Segment aanwezig.

19


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

11 lessentabel

Op Niveau, Getal en Ruimte, etc.) om zoveel mogelijk, naast de basisleerroute, in te spelen op de individuele leerroute van de leerling. De overige lesuren bestaan uit bewegingsonderwijs, praktische vakken, ICT, CKV en lessen in het Woonhuis.

AVO-vakken

AVO betekent Algemeen Vormend Onderwijs. Op GSG Het Segment maken we gebruik van o.a. de methode Strux. Deze methode is speciaal geschreven voor leerlingen van het Praktijkonderwijs en is praktisch gericht. Enkele voorbeelden van AVO-vakken bij ons op school zijn: Nederlands, rekenen en wiskunde, informatiekunde, cultuur en maatschappij, gezondheidskunde, Engels, enz. PrOmotie maakt gebruik van de didactische drietrap: Denken – Doen – Nakijken. Op deze wijze zijn alle lessen binnen ieder vakgebied opgebouwd, om de leerling zo zelfstandig mogelijk te leren werken. Naast Promotie werken de leerlingen ook met diverse andere vmbo- en mbo-methoden (zoals Deviant, Rekentuin, Taalzee, Moderne Wiskunde,

Lesverdeling in uren

Klas 1

Klas 2

AVO -vakken 16 15 Praktijkuren: 6* 4* Carrouselmodel Carrouselmodel Sectoraal Werken Consumptief* 2 2 Buitenschoolse Activiteiten 2 2 6* in 4* in Werkcentrum Carrouselmodel

Carrouselmodel

CKV

1

Wonen

2

2 6* in

Wonen/redzaamheid

-

Bewegingsonderwijs ICT EHBO SEV/SOVA* Segmentuur/mentoruur MBO-voortraject WEP of individuele stage Individuele stage Totalen * in halve groepen 20

Klas 3

Klas 4

Klas 5

14

7

7

6,5

6,5

2

2

-

1 dag 2 2

Carrouselmodel

facultatief facultatief

facultatief

2

2* om de week 2

2

1

1

1

2 1

1 1

1 1 1

1 1

2

1 dag (ook WEP)

31

31

31,5

facultatief

2

facultatief

1 1

2 dagen 34,5

1 1

facultatief

1 5 3 dagen 36

Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

12 lestijden De school is gedurende vijf dagen per week geopend, met uitzondering van de schoolvakanties. Alle dagen, met uitzondering van maandag, starten de lessen om 8.20 uur. Wij willen daarom dat de leerlingen uiterlijk om 8.15 uur op school zijn. De roosters zijn per klas te vinden op onze website: www.segmentgouda.nl

Lestijden 8.20 – 9.10 9.10 – 10.00 10.00 – 10.15 10.15 – 11.05 11.05 – 11.55 11.55 – 12.25 12.25 – 13.15 13.15 – 14.05 14.05 – 14.15 14.15 – 15.05 15.05 – 15.55

1 lesuur 2 lesuur kleine pauze 3 lesuur 4 lesuur grote pauze 5 lesuur 6 lesuur kleine pauze 7 lesuur 8 lesuur ste de

de

Op stagedagen zijn de leerlingen afhankelijk van de openingsuren van het betreffende bedrijf of instelling. Per leerling worden daar aparte afspraken over gemaakt, met inachtneming van het arbeidstijdenbesluit. In verband met excursies, Brede SchoolActiviteiten of projecten kan het voorkomen dat een schooldag een andere eindtijd heeft. Deze informatie ontvangt u altijd ruim van te voren. Ook aan het einde van het schooljaar zijn er andere schooltijden. Met name in de laatste schoolweek zijn er speciale activiteiten. U en uw zoon of dochter krijgen van te voren informatie over de afwijkende tijden. Hoe een leerling ziek gemeld kan worden, leest u in de procedure op blz. 40.

de

de de

de de

Op ent GSG H e t S e gm is n o o it le s u it v a l!

21


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

13 bereikbaarheid De school is voor iedereen goed te bereiken en ligt op 3 minuten loopafstand van het NS Station Gouda Centraal en het Goudse busstation. Treinen komen o.a. vanuit de volgende plaatsen: Zoetermeer, Nieuwerkerk a/d IJssel, Gouda Goverwelle, Woerden, Boskoop, Waddinxveen en Alphen a/d Rijn. De treinreis vanuit die plaatsen naar Gouda CS duurt tussen de 3 en 15 minuten.

gustus 2016 een Traject Als leerlingen voor 1 au or het volgende schoolVrij afsluiten bij de NS vo nde voordelen: jaar, dan gelden de volge t. reizen op een vast trajec t rk pe be on r jaa n Ee • luren op reizen buiten • 40% korting in de da het vaste traject. aximaal 3 medereizigers • 40% korting voor m r en in het weekend door de week na 9.00 uu de hele dag ook geldig bij andere • Het abonnement is treinvervoerders. klantenservice en bij: • meer info bij de NS cten/vrij-reizen-ophttps://www.ns.nl/produ ij-maand een-traject/p/traject-vr

Vanaf de volgende gemeenten rijden bussen naar Gouda:

Plaats:

Buslijn:

Bodegraven Reeuwijk-Dorp Oudewater Haastrecht Moordrecht Nieuwerkerk a/d IJssel Krimpen a/d IJssel Gouderak Stolwijk Schoonhoven Bergambacht Boskoop Waddinxveen Zevenhuizen Moerkapelle Zoetermeer

bus 178 buurtbus 726 bus 107 bus 106 of 107 bus 190 bus 190 bus 196 (via Ouderkerk) bus 196 bus 197 bus 197 bus 197 bus 186 en 187 bus 186 en 187 bus 177 bus 177 bus 177

Kaart van de schoolomgeving 22 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

14 medewerkers van GSG Het Segment Directie:

Stage & Jobcoaches:

Zorgteam:

directeur: Arian Koops adjunct-directeur onderbouw: Bart Smit adjunct-directeur bovenbouw: Dick Radder

coördinatie: Aat van Iterson

zorgcoördinator en orthopedagoog: Wytske Hajonides orthopedagoog: Nora van den Bosch Jacqueline Slabbekoorn schoolarts: Ellen Louw logopedie: Stijntje van Loon schoolmaatschappelijk werk: Carla Ettema ambulant begeleider: Monique Guis-Brouwer

Klassenleerkrachten: Pim Bruist Sebastiaan van Doorn Silvia van den Hoek Janneke Hoes Aat van Iterson Dagmar Janmaat Frans van Kersbergen Mariska Korssen (ab) Rachel Leliveld Yvon van Niekerk (vp) Flip Overeijnder André Postma Linda Romeijn Marianne van Schuppen Marjolein Stam-den Hartog (ab) Margo Stofberg Sanne van Tongerloo Ruben Valstar Erno Wiggelinkhuysen Suzan Wools Myriam Zorn

WEP stage & vrijwilligers: Anneke van Beek (co) Jim Berssenbrugge (vw) Quirien Groenendijk (vw) André Heemskerk (vw) Arie Koster (vw) Jean Lamaison (vw) Inge Ligthelm (vw + ehbo) Kees Overbeek (vw ict) Bert Peet (vw) Johan Poiesz (vw) Karel Revet (vw) Willem Spoelman (vw) Wim Visser (vw)

begeleiders: Gerbrine Buskens-Koets Anja Kampert Peter Kuipers Stijntje van Loon Jacco Seinen (tevens nazorg) werkcentrum, test en training en assessments : Anneke van Beek Jan Nobel

Onderwijsassistenten: Caroline Sutter (hv) Tessa Dijkstra (ho) Yvonne Koetsier (ho) Freek Klooster (pd) Marijke van Krimpen (pd) Hans Geurts (t) Antoon Hoogenboom (t) Jan Nobel (t) Bob van Noorden (t) Karel Revet (t) Léon Roest (t) fietstechniek Tom Seldenthuis (t) Lisanne Dekker (wh) Mariska Rutten (wh) Marike Booster (zw)

Vakleerkrachten: Ton Gräffner (bo)(vp) Kirsten Bleeker (bo) Flip Overeijnder (bo) Bart Verbeek (ckv) Bas de Zwart (hv) Jos Hopman (ho) Louise Schellevis (ho) Thor Veldboer (ict) Ton Schoonderwoerd (pd) Joost van der Zweep (t) Helene Molenkamp (wh) Willy Oranje (zw) Suzan Wools (zw)

afkortingen: ab: ambulant begeleide r bo: bewegingsonderwijs ckv: culturele vorming co: coördinatie hv: handel & verkoop ho: horeca ict: informatiekunde wh: woonhuis pd: plant & dier t: techniek vw: vrijwilliger zw: zorg & welzijn vp: vertrouwenspersoo n

Onderwijs Ondersteunend Personeel: administratie: Joke Onos Bianca Poll Marleen Verwoerd conciërge: Mimoun Kharbouch systeembeheer: Thor Veldboer Joey van Bemmel (assistent)

diversen: schooldecaan: Marianne van Schuppen Brede School: Kirsten Bleeker

23


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

15 schoolregels Algemene regels

t met elkaar om. • We gaan met respec en met respect om • We gaan voorzichtig • met materialen. ogelijk samen. • We werken zoveel m uden ons aan de regels. • • We zijn netjes en ho nds, behalve in de • We spreken Nederla • Engelse les. j de naam. • We noemen elkaar bi • Je komt op tijd. • en je bij de conciërge • Als je te laat komt, di een briefje te halen. w ouders/verzorgers je • Bij ziekte melden jou op tijd af.

• •

Kleding

Petjes in school dragen is verboden. Een hoofdb edekking mag alleen gedr agen worden vanwege een geloofsovertuiging. Bij de gymlessen moete n hoofddoeken afgedaa n worden in verband met de veiligheid. Jassen hang je aan de ka pstokken. Je haalt waar devolle spullen er uit. Je kleedt je fatsoenlijk aa n. Personeel en directie kunnen je aanspreken ov er je kleding en de man ier waarop je deze draagt. Je maakt geen kwetsend e opmerkingen over de kleding van anderen.

Lessen

Voordat je de school binnenkomt is je telefoon uit. Stop hem meteen in je kluis. Als je naar huis gaat haal je je telefoon uit je klu is en zet je hem buiten aan. Je hebt je schoolspullen, school- en lesboeken altijd bij je. Je kunt de boeken ook opb ergen in jouw lokaal. Bij schoolspullen hor en ook gymkleding, schoenen en ook pen nen! Je mag alleen op de gang zijn als daa r • toestemming voor is gegeven, bijv oorbeeld als je naar het toilet moet. Bij de ICT-lessen en de computers in de lokalen bekijk je geen ongewenste sites. Jouw docent geeft aan welke sites toeges taan zijn. • Als je uit de les wordt gestuurd, mo et je je melden bij de directie. • Als je apparatuur of machines moet bedienen, moet dat altijd in overleg en met toe stemming • van het personeel. Dit is vanwege de veiligheid.

Kluisjes

isjes die gedurende In de hal zijn leerlingklu t kunnen worden. alle schooljaren gebruik kend. Deze krijg Als borg wordt € 10 bere olloopbaan weer je na afloop van je scho terug. delijk voor de inJe bent zelf verantwoor houd en de sleutel. , dan kost je dat Ben je jouw sleutel kwijt sleutel. € 10 voor een duplicaat een steekproef om De directie houdt soms es te controleren. de inhoud van de kluisj

24 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Voetbalkooi

• •

• • •

• •

n scheiding tussen We maken per pauze ee ouw. bovenbouw en onderb tkooi als je mee Je bent alleen in de spor kijk je vanaf het sport. Wil je kijken, dan schoolplein. speciale voetbal in We voetballen met een id. verband met de veilighe nt, zorgt er ook De leerling die de bal lee rug komt. voor dat de bal weer te egestaan. Eten en drinken is niet to

Pauzes

Anti-rookbeleid: roken op het school plein is in principe verboden. Wij zijn een rookvrije school. Vanaf dit schooljaa r houdt dit het volgende in: alleen lee rlingen uit klas 5 mogen -met toestemming van ouders/verzorgers- roken op een spe ciaal aangegeven plek op het schoolple in. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is het • voor iedereen verboden te roken op het schoolplein. Muziekapparatuur mag je alleen in • de pauzes gebruiken en mag geen ove rlast geven voor anderen. • Energiedrankjes zijn verboden. Dez e drankjes hebben een negatieve inv • loed op leerprestaties. Voor schooltijd ben je op het plein en na schooltijd ga je terug naar huis. Je mag best nog even op school, op het plein of in de voetbalkooi blijven. Je blijft niet “hangen” bij de vogelkooi, in het park of bij het station.

En verder....

wapens, handel Vuurwerk, drugs, alcohol, of fysiek geweld zijn in goederen en verbaal verboden. l dat de vernieler de Bij vernieling is de rege schade betaalt. are feiten doet de Bij het plegen van strafb directie altijd aangifte. prakelijk gesteld De school kan niet aans ken of beschadiginworden voor het zoekra van leerlingen. We gen van eigendommen et ouders/verzorproberen altijd samen m ar een aanvaardgers en de leerlingen na . bare oplossing te zoeken

25


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

16 opbouw van leerjaren en uitstroom arbeid BBL: werken + leren BOL dagbesteding

16 5 14 8

Uitstroom in 2015 traject UWV/gemeente totaal

10 53

arbeid BBL: werken + leren BOL dagbesteding traject UWV/gemeente

53 leerlingen, per studierichting

Klas 2

53 leerlingen, per sector

Klas 1

verdieping op alle 5 sectoren

oriĂŤntatie op alle 5 sectoren

Samenwerkingsverband met

Primair Onderwijs: (Speciale) Basisschool 8 jaar

toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door CVA

handel & verkoop horeca plant & dier techniek zorg & welzijn training arbeidsvaardigheden Basisleerroute* (=Nederlands, Engels, rekenen & wiskunde, Cultuur en Maatschappij, CKV, SEV/SOVA)

handel & verkoop horeca plant & dier techniek zorg & welzijn training arbeidsvaardigheden Basisleerroute*

ontwikkeling in In 26 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Klas 5

Klas 4

Klas 3

nazorg

uitstroom op 1 sector

verdieping op 1 sector

verdieping op 2 sectoren start branchegerichte cursussen bij de sectoren: GSG Het Segment biedt 2 jaar nazorg op het gebied van:

handel & verkoop horeca

voltooien branchegerichte cursussen werk

training arbeidsvaardigheden plant & dier

voorbereiding op arbeid

Werk Ervarings Project (WEP)

combi werk & leren techniek

Assessment Stage

voorbereiding entreeopleiding MBO entreeopleiding MBO

eventueel Individuele Stage

zorg & welzijn

Basisleerroute*

Basisleerroute*

1 dag oriĂŤnterende stage

examen Praktijkonderwijs

2 dagen beroepsgerichte stage

Basisleerroute*

jobcoaching

3 dagen beroepsgerichte stage

ndividueel OntwikkelingsPlan (IOP) 27


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

17 kennismaking & toelating Kennismaking

GSG Het Segment is een regionale, openbare school voor Praktijkonderwijs. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar zijn er 3 informatieavonden en één informatieochtend voor ouders/verzorgers en hun zoon of dochter, waarin u nader kunt kennismaken. Deze zijn: • dinsdag 4 oktober 2016 vanaf 19.30 uur; • donderdag 10 november 2016 vanaf 19.30 uur; • zaterdag 14 januari 2017 van 10.00-12.00 uur • woensdag 15 februari 2017 vanaf 19.30 uur. Daarnaast is het altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een individueel gesprek met de zorgcoördinator of de directeur van de school. Vóór 8 februari 2017 moeten ouders/verzorgers hun zoon/dochter hebben aangemeld.

Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de regelgeving aangaande passend onderwijs ingegaan. Dit betekent het volgende: • Schoolbesturen krijgen zorgplicht voor een passende onderwijsplek voor leerlingen met ondersteuningsvraag; • Leerling Gebonden Financiering bestaat niet meer; • Samenwerkingsverbanden geven een TLV (toelaatbaarheidsverklaring)af voor het VSO, cluster 3 en 4 en het Praktijkonderwijs; • Voor leerlingen met een ondersteuningsvraag moet binnen zes weken na de aanvang van het onderwijs een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) en een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) worden gemaakt in overleg met de ouders; • De termijn van toelating mag na inlevering van een inschrijfformulier en volledig onderwijskundig rapport zes weken bedragen en eenmalig met maximaal vier weken worden verlengd.

Toelatingsprocedure

In het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij het samenwerkingsverband VO/ VSO Midden-Holland & Rijnstreek, VO-2802. De scholen in het samenwerkingsverband passend onderwijs zijn in het kader van de toelatingsprocedure overeengekomen – met inachtneming van de toelatingscriteria en het schoolondersteuningsprofiel die voor de school gelden – dat de toelatingsprocedure voor leerlingen: • kan starten als er voor 15 november 2016 een melding is gedaan door de basisschool in Onderwijstransparant dat de leerling mogelijk in aanmerking komt voor Praktijkonderwijs; • voor leerlingen woonachtig in de regio’s van de samenwerkingsverbanden PO 2813 (Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn) en 2814 (Gouda, BodegravenReeuwijk, Vlist, Waddinxveen, Bergambacht, Schoonhoven, Nederlek, Ouderkerk, Zuidplas) en die mogelijk aangewezen zijn op lwoo of Praktijkonderwijs geldt dat de aanmelding moet plaatsvinden op uiterlijk 8 februari 2017; • voor leerlingen woonachtig in een andere regio dan voornoemd en die mogelijk aangewezen zijn op lwoo of Praktijkonderwijs geldt dat de toelatingsprocedure start op 15 april 2017; • voor leerlingen die mogelijk zijn aangewezen op een school voor VSO geldt eveneens de aanmelddatum van 8 februari 2017.

Passend Onderw

ijs Passend Onderwijs begint met een go ede basisondersteuning op de sc holen voor alle leer lingen. Voor sommige leerlingen is extra ondersteunin g nodig. Deze wor zoveel mogelijk in dt de eigen school ge boden. De mento en de zorgcoördina r tor zijn dan voor de ouders de contac personen. U vindt teen beschrijving va n onze basis- en ex ondersteuning in tra ons Schoolonders teuningsprofiel. Indien deze onde rsteuning niet toer eikend blijkt, kan overleg tussen ou er in ders en school en het onderwijsloke het samenwerking t van sverband in onze regio geconclude worden dat er spec er d iale ondersteunin g of een verwijzig naar het voortgez in g et speciaal onderw ijs nodig is.

28 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Het schooladvies voor het schooljaar 2017-2018 moet voor 1 maart 2017 bekend zijn. De school voor primair onderwijs moet het advies voor 15 maart 2017 invoeren in BRON.

Toelatingscriteria

Voordat leerlingen bij ons op school geplaatst kunnen worden, moet de toelatingsprocedure zijn afgerond. Leerlingen moeten voldoen aan twee van de drie criteria om te mogen worden toegelaten: • een IQ-score tussen de 55 – 80 • een leerachterstand van tenminste drie leerjaren op twee van de vier leergebieden. (waaronder in ieder geval begrijpend lezen of rekenen en daarnaast technisch lezen en spelling) • problemen in het sociaal-emotioneel functioneren. Op grond van deze criteria wordt bepaald of de leerling in aanmerking komt voor een PrObeschikking.

Onderwijskundig Rapport

De toeleverende basisschool stelt voor haar schoolverlaters een Onderwijskundig Rapport (OKR) op. In verband met de ontwikkelingen passend onderwijs is er een gewijzigd onderwijskundig rapport.

Dit rapport is modulair: een algemeen onderdeel, geldig voor alle leerlingen en daarnaast aparte delen voor lwoo/PrO, VSO, cluster 3 en VSO, cluster 4. Het rapport beslaat een psychologische test, een didactisch onderzoek en sociaal-emotionele gegevens. U als ouder/verzorger ondertekent dit rapport.

Toelaatbaarheidsverklaring

Leerlingen kunnen niet zonder meer geplaatst worden in het Praktijkonderwijs. Hiervoor is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Praktijkonderwijs noodzakelijk. De TLV is een voorwaarde voor de bekostiging van de leerling. De school voor PRO is verantwoordelijk voor het aanvragen van de TLV en hanteert hiervoor het speciale aanmeldingsformulier van het Samenwerkingsverband VO-VSO Midden-Holland & Rijnstreek. De school voor Praktijkonderwijs vult de aanvraag in en voegt het Onderwijskundig Rapport (OKR), intelligentieonderzoek en de zienswijze van de ouders als bijlage toe. Het intelligentieonderzoek moet ondertekend zijn door een psycholoog of een orthopedagoog. Vervolgens motiveert de school voor PRO de aanvraag. Hierna ontvangt u van de basisschool een code, die onze school kan gebruiken om het Onderwijskundig Rapport in te zien. Wij nodigen u uit voor een intakegesprek en vragen een TLV aan.

29


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

• •

Scholen voor VO zullen zo snel mogelijk na de aanmelding van leerlingen een quick scan toepassen om te kunnen beoordelen of een leerling met een ondersteuningsvraag al dan niet geplaatst kan worden; daarbij realiseren de scholen zich dat de zorgplicht voor het bestuur van toepassing is. Bij verwijzing van leerlingen nemen de scholen contact op met elkaar, eventueel in verkennende zin, alvorens ouders en leerlingen te verwijzen, zodat voorkomen wordt dat ouders en leerlingen zelf op zoek naar een andere school moeten. Daarbij staat het ouders altijd vrij zelf initiatief te nemen. Wordt voor een leerling geen passende onderwijsplek gevonden, dan wordt de leerling te allen tijde aangemeld bij het SWV, maar de school blijft zich mede inspannen om een passende onderwijsplek te vinden voor de leerling, in het kader van passend onderwijs. Het bevoegd gezag van de school waarvoor de leerling in eerste aanleg is aangemeld, blijft verantwoordelijk, als gevolg van de zorgplicht. Scholen achten zich ook gezamenlijk verantwoordelijk om geschikte onderwijsplekken te zoeken voor leerlingen uit het VO of VSO die tussentijds van school moeten wijzigen.

Toelating

Het Zorgteam van GSG Het Segment controleert het OKR op volledigheid waarna het besproken wordt. Het OKR wordt voorgelegd aan specialisten van het SMV-VO/VSO-MH. Deze geven een TLV af. De leerling moet in staat zijn het programma van de opleiding te doorlopen. Voor de toelating van de leerling kan door de verwijzende school een beroep worden gedaan op het Zorgteam voor aanvullend onderzoek.

Plaatsing

Als uw zoon of dochter geplaatst wordt, dan komt hij of zij in een klas met leeftijdsgenoten. De klas wordt geleid door een vaste mentor. Vóór de zomervakantie is er een kennismakingsochtend voor alle nieuwe leerlingen. De leerling maakt kennis met de klas, de mentor en de school. Het onderwijskundig rapport, de onderzoeksgegevens en de aanvullende informatie van de (speciale) basisscholen worden gebruikt om een individueel ontwikkelingsplan (IOP) en een ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling op te stellen.

30 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Tussentijdse plaatsing

Bij tussentijdse plaatsing krijgt de leerling een rondleiding door de school, voordat hij of zij definitief komt. Verder verloopt de procedure hetzelfde. Er bestaat tevens de mogelijkheid tot een procedure met gastlessen.

Schoolondersteuningsprofiel

De wetgeving Passend onderwijs schrijft voor dat iedere school/vestiging in het SWV een ondersteuningsprofiel heeft. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

profilering: welke extra ondersteuning geven de scholen aan leerlingen met extra onderwijs- (en zorg)behoeften; kwaliteitsfunctie: een sturingsinstrument op kwaliteit; toelating: een document dat een rol speelt bij de toelating van leerlingen; communicatiefunctie: intern binnen de school, maar vooral ook naar partners toe, zoals ouders, andere scholen en jeugdzorginstellingen.

Het ondersteuningsprofiel wordt eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag van de school vastgesteld. 31


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

De medezeggenschapsraden hebben adviesrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel. In het SWV VO MHR is ervoor gekozen om in het schoolondersteuningsprofiel niet alleen de extra ondersteuning op te nemen, maar ook de basisondersteuning. De basisondersteuning is die ondersteuning die elke school in het SWV biedt. Het schoolondersteuningsprofiel staat op: www.segmentgouda.nl

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Met de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 bestaat de “rugzak”, officieël (“leerling gebonden financiering”) niet meer.

Dit houdt niet in dat er geen begeleiding meer wordt geboden aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Via het samenwerkingsverband hebben scholen extra geld ontvangen om deze ondersteuning te organiseren. Ook kunnen de scholen nog gebruik maken van vormen van ambulante begeleiding. Voor leerlingen van wie de school meent dat hun begeleidingsnoodzaak bovengemiddeld is, wordt de ondersteuning – in samenspraak met de leerling en ouders – georganiseerd. Voor desbetreffende leerling wordt dan een ontwikkelingsperspectief opgesteld, dat met ouders en leerling wordt besproken. Dit plan wordt in goed overleg met de ouders opgesteld.

32 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Commissie van Onderzoek

GSG Het Segment heeft een Commissie van Onderzoek (CvO). De CvO is verantwoordelijk voor de toelatingsprocedure. De CvO bestaat uit de volgende medewerkers van GSG Het Segment: • directeur (voorzitter); • adjunct-directeuren; • zorgcoördinator; • orthopedagogen. Taken van de CvO zijn: • vaststellen van de toelatingsprocedure; • dossieranalyse;

• • • • • • • • • • • • •

gesprekken voeren met ouders en leerlingen; testen afnemen; testen interpreteren; contacten onderhouden met scholen van herkomst; observeren; contacten onderhouden met externe instanties; beoordelen; adviseren ; verslaglegging; afwijzen; toelaten; klasindelingen; evalueren van de toelating.

33


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

18 leerlingzorg

Procedure en cyclus van de Zorg

Gedurende het schooljaar zijn er diverse vaste momenten waar het zorgteam met de mentor de leerlingen doorspreekt, met name tijdens de Leerlingbespreking (LBS). Door de grote diversiteit aan problemen kan het noodzakelijk zijn een dergelijk moment niet af te wachten, maar sneller en vaker overleg te hebben over de ontwikkeling van een leerling. Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd: • het signaleren van problemen; • de leerling wordt aangemeld bij het zorgteam; • het bijeenkomen van het zorgteam; • het opstarten van (aanvullende) individuele zorg.

Leerlingbesprekingen

Tweemaal per schooljaar worden de leerlingen per klas besproken in een leerlingbespreking (LBS). In dit overleg worden hulpvragen, vorderingen en het gedrag van de leerlingen van die klas uitgebreid besproken door de betrokken mentoren, de zorgcoördinator, orthopedagogen, de stagebegeleiders, de adjucnt-directeuren en de vakdocenten.

Het Zorgteam

Het Zorgteam van GSG Het Segment is een uitgebreid, intern orgaan en is verantwoordelijk voor de zorg. Het Zorgteam, dat wekelijks bij elkaar komt, houdt zich vooral bezig met leerlingen die extra zorg nodig hebben, De ontwikkeling van de leerlingen wordt aangestuurd en gevolgd en voorziet ook, waar nodig, in specifieke zorg. Ook de mentoren krijgen vanuit het zorgteam ondersteuning en begeleiding in hun werk met de leerlingen. De mentoren hebben als taak om de leerlingen die extra zorg behoeven aan te melden bij het Zorgteam. De nieuwe leerlingen worden voor de start van het schooljaar uitgebreid besproken met de mentor. Het zorgteam bestaat uit: • directie; • zorgcoördinator; • orthopedagogen.

Zorgcoördinator

Op onze school werkt een zorgcoördinator. Zij zorgt ervoor dat de communicatie rond de zorg goed verloopt en geeft mede vorm aan het beleid rond de zorg binnen de school. Zij heeft een belangrijke rol in het Zorgteam. De zorgcoördinator heeft de regie over de dossiervorming van leerlingen en regelen het verzamelen van de gegevens van nieuwe leerlingen die nodig zijn voor het aanvragen van de TLV. Daarnaast heeft de zorgcoördinator overleg met andere zorgcoördinatoren van het Samenwerkingsverband.

Orthopedagogen/zorgbegeleiders

Op de school werken drie orthopedagogen. Zij worden ook wel de zorgbegeleiders genoemd. Samen met de mentor stellen zij elk jaar het OPP voor alle leerlingen op. Indien nodig adviseren zij leerlingen, docenten en ouders als er meer zorg nodig is dan de reguliere begeleiding op school. Daarvoor voeren zij gesprekken, observeren zij in de klas, nemen zij testen af, geven zij trainingen en hebben zij overleg met docenten, ambulant begeleiders, externe hulpverleners en ouders.

Schoolmaatschappelijk Werk

Aan school is een schoolmaatschappelijk werker (SMW) verbonden. Zij biedt ondersteuning aan leerlingen en ouders/verzorgers bij sociaalmaatschappelijke problemen. Zij adviseert over passende hulpverlening. Ook ondersteunt zij het personeel bij de pedagogische aanpak van een leerling. Zij geeft kaders en grenzen aan binnen de psychosociale en sociaal-psychiatrische hulpverlening. Indien de problematiek daartoe aanleiding geeft, kan de SMW begeleiding bieden naar het sociaal team van de gemeente. Het zorgteam kan, afhankelijk van de situatie, worden uitgebreid met interne deskundigen, zoals de schoolarts, logopediste, mentor, de stagecoördinator, enz. Taken van het zorgteam: • toelating; • signaleren van problematiek; • in kaart brengen van problematiek; • ondersteunen;

34 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

• • • • • • • •

begeleiden; diagnosticeren; hulpverlenen; informeren; adviseren; doorverwijzen; geven van sociale vaardigheidstrainingen; overleg organiseren van het Zorg- en Adviesteam: FlexZat; • organiseren van de Multidisciplinaire vergaderingen; • contacten onderhouden met ouders; • contacten onderhouden met externen (hulpverlening, scholen enz.). Vanuit deze procedure is het voor het zorgteam ook mogelijk externe hulpverlening in te schakelen, zo nodig bij crisisinterventie.

Schoolarts

krachten zelf vragen hebben over de lichamelijke ontwikkeling van een leerling, dan kunnen ze deze bij onze schoolarts neerleggen.

Kinderdiëtist

De Kinderdiëtist houdt maandelijks spreekuur op school en begeleidt in overleg met ouders en schoolarts, leerlingen met o.a. eetstoornissen, over- of ondergewicht, voedingsallergieën, darmproblemen en suikerpatiënten.

Logopedische screening en begeleiding Mocht de mentor van een leerling het idee hebben dat hij/zij spraak-, taal- of stemproblemen dan zal hij/zij contact opnemen met de ouders/ verzorgers. In overleg wordt dan besloten of de logopediste van de school de betreffende leerling logopedisch gaat screenen.

In het 1e en 3e leerjaar worden leerlingen in het voortgezet onderwijs door een schoolarts onderzocht. Wanneer ouders/verzorgers of leer-

35


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

Matrixcoach

Door een screening gedurende de eerste weken van het schooljaar kan de Matrixcoach, leerlingen signaleren die problemen hebben met o.a. lezen, rekenen en/of informatieverwerking. Door andere leer- en oplossingsstrategieën aan te bieden in de klas of individueel kan de leerling effectiever gaan leren. (Leren Leren).

Externe Hulpverlening

De school stemt de onderwijsbehoeften van de leerlingen individueel af. Het kan voorkomen dat er structurele, specifieke zorg nodig is die we intern onvoldoende kunnen begeleiden. We zijn dan genoodzaakt externe hulpverlening in te schakelen om het onderwijsleerproces van de individuele leerling naar een succesvol einde te kunnen brengen. Door middel van 1 Gezin 1 Planbespreking wordt samen met het Sociaal Team van de gemeente waar de leerling woont GSG Het Segment werkt onder andere samen met: • Sociaal Team van de diverse gemeenten; • Stichting MEE; • Leerplicht; • Jeugd Gezondheidszorg (JGZ); • Politie en Wijkagent; • Veilig thuis (voorheen AMK); • ASVZ; • De Banjaard (jeugdpsychiatrie); • Ipse-de Bruggen; • Rebound (Plusschool); • Pameijer: naschoolse dagbehandeling; • Stekpoint; • Regionaal expertisecentrum (REC) cluster 2: doven, slechthorenden en taal- spraakgebrekkigen; • leerlingen met lichamelijke beperkingen (LG/ MG); • leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ) en leerlingen met epilepsie; • Ambulante begeleiding Cluster 3 en Cluster 4. De externe hulpverlening wordt ingezet voor advies, verwijzing, diagnostisering, hulpverlening, begeleiding, ondersteuning en crisisinterventie.

Activiteiten vanuit het Zorgteam

Naast het lesprogramma zijn er ook diverse 36

ondersteunende en begeleidende activiteiten vanuit het Zorgteam voor de leerlingen. Dit zijn onder andere sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining, lessen in sociaal-emotionele vorming, gesprekken met specialisten en ondersteuning van ambulante begeleiders.

Leesbeleid

Het leesbeleid voor zwakke lezers is, na screening door de logopediste, vooral gericht op ‘functioneel lezen’ zoals bij de praktijkvakken een opdrachtkaart kunnen begrijpen. In de klas kunnen hulpmiddelen worden ingezet zoals onder andere Sprint-plus, de Readingpen en div. computerprogramma’s.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het onderwijsaanbod Sociale competentie staat in het rooster vermeld als SEV: Sociaal Emotionele Vorming. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden (SOVA) is van groot belang voor de sociale redzaamheid die van leerlingen verlangd wordt op school, op stage en thuis. In klas 1 t/m 4 krijgen de leerlingen les in kleine groepjes jongens of meisjes door gespecialiseerde docenten. Het onderwijsaanbod kenmerkt zich met een doorgaande lijn en een opbouw in vaardigheden vanaf leerjaar 1 t/m leerjaar 4. SEV lessen zijn o.a.: Theater als middel; Weerbaarheidstraining; Seksuele voorlichting met het lespakket: Lang Leve de Liefde(GGD); Zelfverdediging; Social Media; Omgaan met geld (Nibud); Drugs en Alcohol; Kiezen is een kunst (CPS) en de lesprogramma’s Split the Risk en Over de Schreef.

Nazorg

Als school bieden wij ook nazorg. Dit betekent dat wij leerlingen die van school gaan om te werken, te leren of een combinatie daarvan, maximaal twee jaar begeleiden. Zes jobcoaches in dienst van onze school dragen hier zorg voor. Zij doen dit in nauwe samenwerking met diverse jobcoachorganisaties. Naast deze jobcoachactiviteiten zijn er een drietal nazorgavonden op school voor oud-leerlingen. Op deze avonden kunnen ervaringen van leerlingen worden uitgewisseld en ondersteuning worden verleend bij allerlei praktische zaken. Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Leerlingdossiers

De zorgcoรถrdinator beheert en actualiseert samen met de mentor de leerlingdossiers. Op verzoek kan zij - op afspraak - inzage geven in het desbetreffende dossier. Dossiers bevatten relevante informatie over de leerlingen, zoals het onderwijskundig rapport van de basisschool, testgegevens en handelingsplannen. De school bewaart de gegevens in het dossier nog vijf jaar nadat de leerling de school heeft verlaten; daarna worden het leerlingdossier vernietigd. In verband met een adequate nazorg

is het van belang om gedurende twee jaar na het verlaten van GSG Het Segment, de schooladministratie op de hoogte te houden van eventuele adres- of telefoonnummerwijzigingen.

Leerlingvolgsysteem

Op verschillende momenten per jaar worden de leerlingen uitgebreid getest door de leerkracht. Deze toetsen worden meestal in de klas of bij de vakdocent afgenomen. De resultaten worden opgeslagen en bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS). Daarnaast zijn testgegevens opgeslagen in ons digitaal dossier van Presentis.

37


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

19 samenwerking met andere instanties De school maakt deel uit van een uitgebreid netwerk. We vinden samenwerking en goed overleg, zowel binnen de school als daarbuiten, heel belangrijk. GSG Het Segment valt, samen met de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman en het Coornhertgymnasium onder het bestuur van STOVOG, de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda. De directies van deze drie scholen vormen het Centraal Management van de Stichting. Onze school is tevens partner in het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs / Voortgezet Speciaal Onderwijs Midden-Holland & Rijnstreek. Het werkgebied is Zuid-Holland Oost met als grotere woonkernen Schoonhoven, Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en de Gemeente Zuidplas. De scholen van dit Samenwerkingsverband hebben een gemeenschappelijke taak om een dekkend onderwijsaanbod te verzorgen.

Verder is de school onderdeel van Samenwerkingsverband Om het Groene Hart. Hierin bundelen negen scholen voor Voortgezet Onderwijs hun krachten. GSG Het Segment is ook lid van de Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs. Deze vereniging behartigt de belangen van de onderwijssoort op alle niveaus en bij alle instanties. Met de scholen voor Praktijkonderwijs wordt maandelijks overleg gevoerd over ontwikkelingen binnen het Praktijkonderwijs. Naast de samenwerking met bovengenoemde scholen is er veel contact met instanties buiten de school. Voorbeelden hiervan zijn: • Jeugdzorg en MEE; • het bedrijfsleven; • basisscholen in de regio; • VO scholen binnen het Samenwerkingsverband; • scholen buiten het netwerk; • de politie; • de gemeente Gouda; • UWV Werkbedrijf en Gemiva; • diverse ROC’s; • andere Praktijkscholen in het hele land; • bureau leerlingzaken; • naschoolse opvang (zoals Pameijer).

GSG Het Segment, Gouda GSG Leo Vroman, Gouda Scala College, Alphen Anthoniuscollege

Goudse Waarden, Gouda Parkschool, Alphen

Ashram College, Alphen

Regionaal Interzuilair Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek

STOVOG Samenwerkingsverband Om het Groene Hart

Coornhert Gymnasium GSG Leo Vroman

Groene Hart Lyceum, Alphen

CSG Willem de Zwijger, Schoonhoven

Schoonhovenscollege Coenecoop College, Waddinxveen

GSG Het Segment

Wellantcollege

Coornhert Gymnasium, Gouda

GSG Het Segment, Gouda

Coornhert Gymnasium, Gouda

Coenecoop College, Waddinxveen Scholencombinatie, Zoetermeer

College Vos, Vlaardingen

GSG Leo Vroman, Gouda

Krimpenerwaardcollege Grotius College, Delft IJsselcollege

38 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

20 ouders & verzorgers Ouders/verzorgers hebben een gedeelte van hun verantwoording voor het welzijn van hun zoon of dochter overgedragen aan de school. Zij verwachten een verantwoorde aanpak in onderwijskundig en pedagogisch opzicht, het geheel ingebed in een prettig en leerzaam klimaat. Zij blijven echter de eindverantwoording dragen. Vandaar dat de school met haar eigen deskundigheid niet buiten de ouders/verzorgers om mag, kan en wil functioneren.

 De school vindt het van groot belang dat de ouders/verzorgers betrokken worden bij het onderwijsgebeuren. Informatieavonden en IOPgesprekken zijn de momenten waarop in het algemeen gegevens verstrekt worden. We verwachten van de ouders/verzorgers dat ze op de informatieavond, die aan het begin van het schooljaar georganiseerd wordt, aanwezig zijn. Huisbezoeken van de leerkrachten geven mogelijkheden tot het bespreken van allerlei zaken op individuele basis. Veel waarde wordt gehecht aan de ontwikkeling van een zo open mogelijke communicatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten. Binnen deze visie staat het ouders/verzorgers en leerkrachten vrij direct met elkaar in contact te komen, indien de noodzaak zich daartoe voordoet. Leerkrachten zijn meestal dagelijks na 14.00 uur telefonisch bereikbaar. Op de mentoravond in september ontvangt u tevens het emailadres van uw mentor.

Communicatie en informatie

De school hecht grote waarde aan een goede informatievoorziening naar leerlingen en ouders/ verzorgers. Vanuit de school gebeurt dit via de Nieuwsbrief die vijf keer per jaar verschijnt en meegegeven wordt aan de leerlingen. Tevens wordt deze gepubliceerd op de website. Ook kunt u de website zelf bekijken, de MR vergaderingen bijwonen en thema- en ouderavonden bezoeken.

Gesprek

Verder staan alle medewerkers open voor een gesprek. Het is wel gebruikelijk dat u daarvoor eerst een afspraak maakt. Op de website vindt u een

lijst met onze personeelsleden. Via deze lijst kunt u mailen naar de betreffende collega. Het kan zijn dat wij met u contact willen opnemen. Bijvoorbeeld als uw zoon of dochter ziek is. Het is dan heel belangrijk dat de school altijd over de juiste telefoonnummers en adresgegevens beschikt. Neemt u daarvoor contact op met de schooladministratie. 39


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

Regelingen:

De school kent verschillende reglementen en regelingen. Deze zijn verkrijgbaar bij de directeur Dit zijn onder andere: • privacyreglement; • klachtenregeling; • MR-reglement; • reglement disciplinaire maatregelen.

De leerplichtwet

Per 1 augustus 2007 is de leerplicht uitgebreid tot 18 jaar. Het onderwijs wil voortijdige schooluitval bestrijden. In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ouders/verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun zoon/dochter bij een school staat ingeschreven en dat hij/zij de school bezoekt. Vanaf 12 jaar zijn leerplichtige jongeren zelf ook verantwoordelijk voor regelmatig schoolbezoek van de school waar zij staan ingeschreven. Het aan regels binden van schoolverzuim om regelmatig schoolbezoek te verzekeren is een manier om te bereiken dat zo veel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk lesuren bijwonen. Spijbelen, te laat komen of buiten de schoolvakanties op reis gaan mag dus niet.

Regionalisering

Op het verzoek van de colleges van Burgemeester en Wethouders van diverse randgemeenten rond Gouda, wordt het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet ook door de Goudse leerplichtambtenaren uitgevoerd.

Ziekmelden

Ouders/verzorgers van de klassen 1, 2 en 3 zijn verplicht om de school en het stagebedrijf voor 8.30 uur in kennis te stellen van ziekte van leerlingen. Leerlingen uit de klassen 4 en 5 dienen zelf te bellen met het stagebedrijf en de school. Indien een dergelijke melding achterwege blijft, wordt de afwezigheid van de leerling als ongeoorloofd verzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar. Wij letten er streng op dat leerlingen niet zonder directe redenen van school wegblijven.

van de betreffende gemeente. Dit geldt ook voor leerlingen die vaak te laat komen.

Spijbelaars en laatkomers gaan naar Halt!

Een gemiste les is een gemiste kans: leerlingen die spijbelen of vaak te laat komen, lopen een groter risico het onderwijs zónder diploma te verlaten. En leerlingen zonder diploma hebben minder kans op een baan. Daarom wordt spijbelen en te laat komen steeds harder en vooral vroeger aangepakt: nu kan zelfs de beginnende spijbelaar of de leerling die regelmatig te laat komt van de leerplichtambtenaar een proces-verbaal krijgen en worden doorgestuurd naar Halt.

Meld- en aangifteplicht

In het kader van de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en voor het personeel een meldplicht in het geval van een zedenmisdrijf. Als een personeelslid weet (of vermoedt) dat een medewerker van de school zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een minderjarige leerling van de school, dient hij dat terstond aan de schoolleiding en het bevoegd gezag te melden. Het bevoegd gezag treedt onmiddellijk in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg moet worden geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag daartoe overgaat, stelt het de ouders/verzorgers van de betrokken leerling en de betreffende persoon hiervan op de hoogte. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij of zij dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie.

Verzuim

Elke school in Nederland is verplicht eventueel verzuim door te geven aan de afdeling leerplicht 40 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Wet verplichte meldcode van kracht

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 juli 2013 van kracht. Beroepskrachten in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en justitie zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De meldcode helpt professionals goed te reageren op signalen van geweld. De meldcode bestaat uit 5 stappen en een aantal aanvullende eisen. Stap 2 en stap 4 zijn recent uitgebreid. Ook is de kindcheck aan de meldcode toegevoegd.

5 stappen

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren maken een eigen meldcode met daarin in ieder geval deze 5 stappen: • Stap 1: in kaart brengen van signalen; • Stap 2: overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van het advies- en meldpunt Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld) of een deskundige op het gebied van letselduiding; • Stap 3: gesprek met de leerling/ouder(s)/ verzorger(s); • Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd het Advies en meldpunt Veilig thuis raadplegen. • Stap 5: beslissen: zelf hulp organiseren of melden.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Bij een leerling van gescheiden ouders kunnen zich de volgende situaties voordoen: • Beide ouders zijn met het gezag belast, coouderschap. De leerling woont bij een van de ouders of afwisselend bij beide ouders. De school maakt afspraken met de ouders over de contactname bij noodsituaties en over de postversturing. Eén van de ouders is met het gezag belast. Het kind woont bij de gezagdragende ouder. De nietgezagdragende ouder is dan: • de ouder met wie een omgangsregeling geldt. • de ouder met wie geen omgangsregeling geldt, maar die wel op enigerlei wijze op de hoogte wil zijn van het wel en wee van het kind. • de biologische ouder, die de leerling niet erkend heeft, maar wel met de andere ouder een family life heeft gehad, d.w.z. langere tijd met de ander heeft samengeleefd. • de ouder die geen enkele bemoeienis met de leerling (tot nu toe) heeft. Bij een harmonieuze scheiding komt de informatie bij beide ouders, hetzij omdat zij beiden gezamenlijk de contacten met de school hebben, dan wel dat de ene ouder de ander betrekt bij alle zaken betreffende de leerling. Er kan sprake zijn van een verbrokkelde informatiestroom (of geen informatie) naar de niet- gezagdragende ouder. GSG Het Segment hanteert in dit geval de volgende handelwijze: • De niet-gezagdragende ouder heeft recht op informatie. In de meest uitgebreide zin betreft het informatie over: de school (schoolgids, schoolkrant), de vorderingen van de leerling, inhoudelijke afspraken van IOP gesprekken, schoolactiviteiten, schoolfoto’s (adres schoolfotograaf ); • De niet-gezagdragende ouder moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de directie. Over het verzoek wordt contact opgenomen met de gezagdragende ouder. Bij een leerling van gescheiden ouders kunnen zich diverse situaties voordoen met betrekking tot het verstrekken van informatie. Hoe de school hierin handelt staat uitgebreid vermeld op onze website onder de knop ‘ouders’. 41


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

21 medezeggenschap en klachtenregeling

genraad vertegenwoordigd in de MR. Elke drie jaar worden voor beide geledingen van de MR verkiezingen georganiseerd. Het reglement van de MR ligt op school ter inzage.

Medezeggenschap

Leerlingenraad

De school heeft een Medezeggenschapsraad: de MR. Deze raad functioneert volgens de Wet Medezeggenschap Scholen. Hierin zijn zowel ouders/verzorgers als personeelsleden vertegenwoordigd. Zij toetsen onder meer het te voeren beleid binnen de school. Hierbij kunt u denken aan: het schoolplan, het activiteitenplan, het personeelsbeleid, aanschaf nieuwe methoden, het formatieplan, de huisvesting, enz. Beleidsveranderingen moeten altijd aan de MR worden voorgelegd. Daarom heeft de MR betreffende deze beleidszaken van de school of van het schoolbestuur twee wettelijke bevoegdheden: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Gelet op de omvang van de school (meer dan 250 leerlingen) kent de personeelsgeleding als ook de oudergeleding 3 leden. De directeur van de school is adviseur van de MR. Hij is geen lid en kan geen stem uitbrengen. Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. Slechts in enkele bijzondere gevallen kan de voorzitter van de MR beslissen om de vergadering achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Leerlingen zijn via de Leerlin-

Op onze school is een leerlingraad. Hier zitten leerlingen in die een leerjaar vertegenwoordigen. Zij praten mee over schoolse zaken. Zesmaal per jaar vergadert de Leerlingenraad met elkaar. Eénmaal per jaar vergadert de Leerlingenraad met de directeur en de MR van de school. Het MR-lid bespreekt zaken die besproken zijn binnen de Leerlingenraad. Tevens is er een leerlingstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen in vermeld.

Kwaliteit op school

Kwaliteit bieden is van belang voor de leerlingen omdat zij onderwijs nodig hebben voor een goede voorbereiding op hun leven en loopbaan na de school. Kwaliteit betekent dat de pedagogische opdracht van de school er voor staat, dat de school ‘de deuren open heeft’, dat gewerkt wordt aan een leven lang leren en aan integratie van onderwijs en begeleiding, dat de regie van de leerling in handen is van de school en dat wordt gezorgd voor een krachtige leeromgeving. Kwali-

42 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

teitszorg in de school zorgt ervoor dat deze focus scherp blijft. Op onze school werken we systematisch aan kwaliteit, borging en verantwoording. We kunnen dat niet alleen. We hebben de juiste informatie nodig om systematisch aan kwaliteit te werken. Daar hebben we input voor nodig van onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), partners in de omgeving, stagebedrijven en collega’s uit het veld. GSG Het Segment participeert in het traject STIMULANS. Via STIMULANS wordt één keer per twee jaar een serie vragen uitgezet. De uitkomsten van deze vragen worden gehanteerd om beleid te maken. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw medewerking verleent aan het invullen van de jaarlijkse enquêtes.

Klachten

GSG Het Segment kent een klachtenregeling. Deze regeling is verkrijgbaar bij de directeur van de school. Voorts is het bestuur van de school aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. In de meeste gevallen is de directeur de aangewezen persoon om eventuele klachten te behandelen. Soms echter vindt men het wenselijk om zich tot een ander te wenden.

Vertrouwenspersonen

GSG Het Segment kent twee vertrouwenspersonen: Yvon van Niekerk en Ton Gräffner. Zij zijn de interne vertrouwenspersonen voor leerlingen en personeel.

Vertrouwensleerlingen

Onze school heeft twee leerlingen, een jongen en een meisje, aangesteld als ‘vertrouwensleerling’. Deze leerlingen komen uit het vierde of vijfde leerjaar. De vertrouwensleerlingen zijn laagdrempelig voor leerlingen die met hun probleem niet naar de mentor durven.

1.

Yvon va n

Soms zit ik ergens mee.....

Niekerk

2.

ik wil iets in vertrouwen kwijt...

er Ton Gräffn

ik wil graag een privé gesprek...

3. ullem van M Anouk 4 HV

r s Broe Thoma s 5 kla

43


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

22 schoolkosten De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het Voortgezet Onderwijs goed opgeleid worden en neemt de meeste kosten hiervoor voor haar rekening. Alle scholen in Nederland ontvangen een budget voor materiële en personele kosten. Er zijn drie soorten schoolkosten: 1. de eerste categorie komt voor rekening van de school en omvat het lesmateriaal. Schoolboeken en lesmaterialen die voor een bepaald leerjaar zijn voorgeschreven, zijn gratis voor leerlingen; 2. de tweede categorie is voor rekening van de ouders. De overheid betaalt hier namelijk niet voor. Dit zijn materialen zoals (veiligheids-) kleding en veiligheidsschoenen, atlassen en woordenboeken. Ouders kunnen er voor kiezen om deze bijdrage niet te betalen. De ouder is dan zelf verantwoordelijk voor de aanschaf. Zij lopen daardoor hoge kwantum kortingen mis;

3. de derde categorie omvat de overige schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Voor deze kosten wordt een bijdrage van ouders gevraagd (b.v. de werkweek en de schoolreis); 4. de vierde categorie is de vrijwillige bijdrage van de ouders om aan school een bedrag te doneren voor uiteenlopende activiteiten. Dit is te vergelijken met een soort sponsoring. Onze schoolfeesten zijn bijvoorbeeld wel vrij van entree. De overheid heeft bepaald dat schoolboeken gratis beschikbaar gesteld dienen te worden. Desondanks zijn er kosten die niet vallen onder het boekengeld en waarvoor een beroep wordt gedaan op een bijdrage van de ouders/verzorgers. Op onze school ligt de nadruk vooral op verbruiksmaterialen. Het streven is om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Het kostenoverzicht per leerjaar is als volgt:

schema schoolkosten Categorie I

Categorie II

Categorie III

Categorie IV

wat scholen gratis aan leerlingen moeten verstrekken

waar scholen kosten in rekening brengen bij ouders

waar scholen kosten voor in rekening kunnen brengen bij ouders

ouders kunnen een vrijwillige bijdrage doen om de school te ondersteunen

leerboeken werkboeken projectboeken branchecursussen branche-examens eigen leermateriaal cd’s en dvd’s digitale leermethoden lesmateriaal

evt. atlas woordenboek veiligheidsschoenen werkkleding gereedschap € 50,(verplicht)

Kerstviering wintersportdag, € 30,excursies schoolreis, € 35,werkweek, € 75,-

€ ?

kluishuur, € 10,(verplicht)

44 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

Voor ouders/verzorgers is er de mogelijkheid om in maximaal 2 termijnen te betalen. De eerste termijn dient voor 1 augustus 2016 te zijn voldaan. In dat geval moet de tweede termijn voor 1 januari 2017 betaald zijn.

Werkweek

In de onderbouw gaan de leerlingen op werkweek. Deze week is verplicht voor alle leerlingen uit de klassen 1 en 2. Hier ontvangt de school geen financiĂŤle bijdrage voor. Daarom vragen wij een tegemoetkoming aan de ouders. De tegemoetkoming in de studiekosten is met ingang van 1 januari 2010 vervallen. Het budget hiervoor is overgedragen naar het kindgebonden budget van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl Voor meer informatie kunt u de administratie van de school bellen.

45


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

23 veilige school Een goed schoolklimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de leerling zodat deze zich in de school en in de klas optimaal kan ontplooien. Ons uitgangspunt is zorgdragen voor een ‘veilige en zorgzame leeromgeving’. Wij hebben dus niet alleen optimale aandacht voor de onderwijsprestaties, maar zijn actief preventief gericht op het voorkomen van vormen van wangedrag en gevoelens van onveiligheid bij leerlingen. Wij gaan ervan uit dat wij door structurele preventieve maatregelen risico’s voor wat betreft de burgerschapsvorming tijdig op het spoor komen. De medewerking van ouders/verzorgers is hierin van groot belang. Wij beschikken over een schoolveiligheidsplan dat we elke twee jaar evalueren. Onderdeel van het veiligheidsplan is een incidentenregistratie. De gegevens daaruit bespreken we twee keer per jaar in de werkgroep ‘veilige school’ waarin vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie, leerplicht, andere schoolleiders en Jeugdzorg participeren. De mentoren houden in samenspraak met de betrokken adjunct-directeur, de zorg coördinator en de veiligheidscoördinator de incidentenregistratie bij. Wij bespreken ‘incidenten’ uitvoerig met de daarbij betrokken partijen. Er is er altijd sprake van een actie. De veiligheidscoördinator analyseert voorkomende incidenten en brengt daarvan drie keer per jaar verslag uit in het veiligheidsteam bestaande uit de directeur, zorgcoördinator, arbo coördinator en veiligheidscoördinator.

Veiligheid rondom Social Media

De school heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van onderwijspersoneel en leerlingen. Dat begint met duidelijke en gecommuniceerde normen en waarden. Deze staan vermeld in het protocol Social Media en in het schoolreglement. Wij hebben duidelijke regels over welke mediadragers in de klas en op school zijn toegestaan. 46 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

24 verzekeringen en aansprakelijkheid Ongevallenverzekering


Op grond van de ongevallenverzekering zijn het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd verzekerd. Ook is de verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. De leerlingen die op stage gaan zijn hier dus meeverzekerd. De verzekering keert bepaalde verzekerde bedragen uit in geval van een ongeval. Voor wat betreft genees- en tandheelkundige hulp geldt de verzekering alleen voorzover de kosten niet reeds ergens anders zijn verzekerd.Aansprakelijkheidsverzekering


De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. In dit verband attenderen wij u op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste kan de school c.q. het

schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk gesteld worden voor alles wat er tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat ook door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een aan de school te verwijten fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in de rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld: tijdens de gymnastiekles vliegt een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders/verzorgers) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders/verzorgers) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.


47


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

25 samenvatting Kenmerken van het Praktijkonderwijs op GSG Het Segment zijn: • • • • • • • • • • • • • • •

leerlingen leren door doen; leerlingen ontwikkelen zich o.a. door stages in de praktijk; leerlingen leren actief en zelfstandig; leerlingen krijgen scholing en begeleiding op maat; vergroten van het welzijn van de leerlingen; op school en in de maatschappij een sterk pedagogisch klimaat; werken in kleine groepen; veel aandacht voor sociale vaardigheden, weerbaarheidstraining en zelfverdediging aandacht voor vrijetijdsbesteding; mogelijkheid voorbereiding entree-opleiding; modulair werken in de sectoren; doorlopend Individueel Ontwikkelings Plan van klas 1 t/m klas 5; Presentis: digitaal lvs en portfoliosysyteem; uitdagend en veilig onderwijs; werken volgens een vast lesrooster.

Wij bieden: • • • • • • • • • • • • • • • • •

uitdagend onderwijs; een predikaat Veilige School (VRIS); geen lesuitval en geen tussenuren; Zorg Advies Team met orthopedagoog, maatschappelijk werker en logopediste; IOP- en coachingsgesprekken; begeleiding van subsidietrajecten; intensief contact met diverse instanties, scholen en instellingen; Brede School Activiteiten voor leerlingen van de onderbouw; werkweek in de onderbouw in het kader van redzaamheid; entreeopleiding; branchegerichte opleidingen en trainingen; eerste kennismaking met stage in klas 2; structureel aandacht voor kwaliteitsverbetering; nazorg bij vervolgopleiding en/of werk; stages vanaf klas 3; leerlingen blijven in de pauzes in de aula of op het schoolplein; veel toezicht.

48 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

26 schoolvakanties Het vakantierooster van GSG Het Segment is geheel conform de adviesdata van het Ministerie van OCW en valt onder de regio Midden-Nederland. Met de andere scholen en de gemeente Gouda is een regeling opgesteld. Deze kunt u ook lezen op de website van de school.

Buitengewoon verlof

In bijzondere gevallen kan extra verlof worden aangevraagd tot een maximum van 10 werkdagen. Dit geldt niet voor de dagen aansluitend aan de schoolvakanties. Een aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de schooladministratie. Buitengewoon verlof moet u ook aanvragen bij erkende religieuze feestdagen, anders dan de reguliere feestdagen die in het vakantierooster staan vermeld.

Vrijstellingen

In bijzondere geva llen kan de directeu r van de school aan de ouders/ver zorgers van de leer lin g toestemming voor verlof geven. Dit geldt alleen vo or sp len, zoals familieom eciale gevalstandigheden. Ou ders/verzorgers die hun zoon of do chter toestaan ‘scho olziek’ te zijn, overtreden daarm ee de Leerplichtw et en zijn strafbaa Het is een misver r. stand dat leerlinge n recht hebben op één of meer baalof snipperdagen. De directie is verplicht ongeoorloof d verzuim te melde n aan de Leerplichtambtenaar, vanaf drie dagen verzuim.

Vakanties 2016 - 2017 Zomervakantie

ma 11 juli 2016 t/m

vr 19 augustus 2016

Herfstvakantie

ma 17 oktober 2016 t/m

vr 21 oktober 2016

ma 26 december 2016 t/m

vr 6 januari 2017

ma 27 februari 2017 t/m

vr 3 maart 2017

vr 14 april 2017 t/m

ma 17 april 2017

ma 24 april 2017 t/m

vr 5 mei 2017

Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Hemelvaart

do 25 mei 2017

Pinksteren

ma 6 juni 2017

Zomervakantie

ma 10 juli 2017 t/m

vr 26 mei 2017 vr 18 augustus 2017

In het najaar van 2016 worden de vakanties voor schooljaar 2017-2018 vastgesteld. Op de site van het Ministerie van OCW kunt u de voorlopige data inzien.

49


Regionale School voor Praktijkonderwijs GSG Het Segment

27 belangrijke data (uitgezonderd vakanties) Augustus 2016 maandag

22

9.00 12.00

maandag

22

12.30

dinsdag

23

8.20

woensdag woensdag woensdag donderdag en vrijdag donderdag donderdag

24 24 24 25 26 25 25

vrijdag

26

Introductieochtend nieuwe leerlingen Start Coachingsgesprekken klas 1 t/m 5 Start Coachingsgesprekken klas 1 t/m 5 Start lessen klas 1, 2 en 4 voorlichting WEP klassen 3 Start stages klassen 5 schoolfotograaf

13.00

Start stages klassen 4 Start lessen van klas 5 Brede School Activiteiten uitleg en start

donderdag

10

vrijdag maandag

11 14

dinsdag

15

woensdag

16

donderdag

17

vrijdag maandag donderdag vrijdag maandag maandag dinsdag

18 21 24 25 28 28 29

September 2016 vrijdag

2

maandag

5

dinsdag vrijdag vrijdag woensdag vrijdag maandag

6 9 9 14 16 19

donderdag

22

vrijdag

23

donderdag

29

vrijdag

30

13.00

11.55 13.00 18.00 19.30 13.00 19.30

13.00

13.00

Brede School Act. 1.1 Start Blok 1 individuele coachingsgesprekken Studiemiddag, lln. vrij BSA 1.2 Goudse Singelloop MR-vergadering BSA 1.3 Mentoravond voor ouders einde 1ste sectorperiode voor klas 2 BSA blok 1 evaluatie einde 1ste sectorperiode voor klas 1 BSA 2.1

dinsdag

4

19.30

vrijdag

7

13.00

maandag

10

10.15

donderdag vrijdag

13 14

19.00 11.55

vrijdag

14

maandag

24

dinsdag

25

9.00

vrijdag

28

13.00

November 2016 donderdag vrijdag maandag

3 4 7

13.00

einde 2de sectorperiode voor klas 2 BSA blok 2 evaluatie IOP-periode week 1

19.00

13.00 19.00 13.00 12.25 12.25

December 2016 vrijdag vrijdag dinsdag woensdag

2 2 6 7

donderdag

8

vrijdag vrijdag

9 16

donderdag

22

donderdag

22

vrijdag

23

vrijdag

23

Oktober 2016 1ste informatieavond nieuwe leerlingen & ouders BSA 2.2 Verkeersproject klas 3 ‘Studio Flits’ schoolfeest start herfstvakantie Einde Blok 1 individuele coachingsgesprekken Start Blok 2 individuele coachingsgesprekken Open Ochtend SBO-scholen (onze leerlingen dag vrij) BSA 2.3

13.00

2de informatieavond nieuwe leerlingen & ouders BSA 3.1 1ste IOP-periode week 2 Studiedag Regio 9C, leerlingen vrij IOP avond einde 2de sectorperiode voor klas 1 BSA 3.2 1ste IOP-periode week 3 IOP avond BSA 3.3 1ste IOP-periode week 4 Stagekanjer klas 4 Stagekanjer klas 5

13.00 11.55 19.30

13.00 13.00

19.00 9.00 11.55

Einde 1ste IOP-periode BSA blok 3 evaluatie Studiemiddag, lln. vrij MR-vergadering einde 3de sectorperiode voor klas 2 BSA 4.1 BSA 4.2 einde 3de sectorperiode voor klas 1 Kerstactiviteiten Kerstactiviteiten start Kerstvakantie Einde Blok 2 individuele coachingsgesprekken

Januari 2017 maandag

9

vrijdag

13

13.00 10.00 12.00

zaterdag

14

dinsdag

17

18.00

woensdag

18

19.30

vrijdag

20

vrijdag

20

donderdag

26

donderdag vrijdag

26 27

vrijdag donderdag vrijdag

3 9 10

13.00

13.00

Start Blok 3 individuele coachingsgesprekken BSA 4.3 informatieochtend nieuwe leerlingen & ouders Restaurant Smaeckelijck klas 3 voor ouders MR (jaar)vergadering einde eerste sectorperiode klas 3 / start tweede periode BSA 5.1 einde 4de sectorperiode voor klas 2 Studiedag, lln. vrij BSA 5.2

Februari 2017 13.00 13.00

BSA 5.3 Cultuurdag Onderbouw BSA 5 evaluatie

50 Het

egment


Schoolgids 2016 - 2017

woensdag

15

donderdag

16

vrijdag maandag donderdag

17 20 23

vrijdag

24

vrijdag

24

19.00

13.00 19.00

11.55

3de informatieavond nieuwe leerlingen & ouders einde 4de sectorperiode voor klas 1 BSA 6.1 Themaweek schoolfeest Einde Blok 3 individuele coachingsgesprekken start voorjaarsvakantie

Maart 2017 maandag

6

maandag

6

donderdag

9

vrijdag dinsdag donderdag vrijdag vrijdag woensdag vrijdag vrijdag

10 14 16 17 17 22 24 31

13.00 12.25 12.25 10.15 13.00 11.55 13.00 13.00

Start Blok 4 individuele coachingsgesprekken MR-vergadering einde 5de sectorperiode voor klas 2 BSA 6.2 Stagemarkt klas 5 aula Stagekanjer klas 5 Stagekanjer klas 4 BSA 6.3 Studiemiddag, lln. vrij BSA blok 6 evaluatie BSA 7.1

April 2017 woensdag

5

donderdag

6

vrijdag woensdag

7 12

donderdag

13

donderdag donderdag

13 20

vrijdag

21

vrijdag

21

11.55

13.00 19.30

12.25 19.00

11.55

Studiemiddag, lln. vrij einde 5de sectorperiode voor klas 1 BSA 7.2 MR-vergadering einde 6de sectorperiode voor klas 2 Open Podium Talentenshow Schoolfeest Einde Blok 4 individuele coachingsgesprekken start Meivakantie

Mei 2017 maandag

8

vrijdag woensdag vrijdag

12 18 20

13.00 19.30 13.00

maandag

15

10.00

maandag

15

dinsdag

16

dinsdag

16

woensdag

17

woensdag

17

Start Blok 5 individuele coachingsgesprekken BSA 7.3 MR-vergadering (reserve) BSA blok 7 evaluatie Start werkweek klas 1, Klas 2 vrij Globaland klas 3 Muziekproject klas 4 Globaland klas 3 Werkweek klas 1, Klas 2 vrij Start werkweek klas 2, Klas 1 komt terug schoolreis Bovenbouw

donderdag

18

vrijdag

18

vrijdag maandag maandag dinsdag

19 22 29 30

19.00

Werkweek klas 2, Klas 1 vrij Werkweek klas 2, Klas 1 vrij CKV-dag klas 4 2de IOP-periode week 1 2de IOP-periode week 2 IOP avond

Juni 2017 donderdag

1

donderdag vrijdag dinsdag woensdag vrijdag maandag woensdag donderdag vrijdag maandag maandag

1 2 6 7 9 12 14 15 16 19 19

11.55 13.00

dinsdag

20

18.00

donderdag vrijdag

22 23

12.25 13.00

vrijdag

23

vrijdag dinsdag

23 27

9.00

woensdag

28

9.00

woensdag

28

19.30

donderdag

29

vrijdag

30

19.00 13.00 19.30 19.00 13.00 12.25

13.00

einde 7de sectorperiode voor klas 2 Studiemiddag, lln. vrij BSA 7 evaluatie 2de IOP-periode week 3 IOP avond BSA 8.1 2de IOP-periode week 4 MR-vergadering IOP-avond BSA 8.2 2de IOP-periode week 5 Stagekanjer klas 4 Restaurant Smaeckelijck klas 3 voor ouders Stagekanjer klas 5 BSA 8.3 Einde Blok 4 individuele coachingsgesprekken Einde 2de IOP-periode slotdag klas 5 welkomstdag nieuwe leerlingen, onze leerlingen hele dag vrij Diploma-uitreiking klas 5 einde laatste sectorperiode voor klas 1 en 2 BSA blok 8 evaluatie

Juli 2017 maandag t/m donderdag vrijdag

3 6 8

Laatste schoolweekactiviteiten (o.a. sportdag) start zomervakantie

NB Brede School Activiteiten zijn alleen voor klas 1 & 2

51


Het

egment

Van Bergen IJzendoornpark 43 2801 AB Gouda 0182 - 51 36 20 0182 - 52 38 05 (fax)

info@segmentgouda.nl www.segmentgouda.nl Colofon: Deze schoolgids is een uitgave van GSG Het Segment vormgeving: Bas de Zwart Foto’s o.a. : Bert Hoogland Druk: van Schaik Offset B.V., Oudewater Met dank aan personeel en leerlingen die aan het tot stand komen van deze gids hebben meegewerkt. Op deze uitgave is de auteurswet van toepassing.

Schoolgids 2016 2017  
Schoolgids 2016 2017  
Advertisement