GSCM NIDA

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมการจัดการ เพื่อให้ศาสตร์แห่งการบริหารการพัฒนามีความทันสมัย ครบถ้วน และจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สถาบันได้ก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสากลและ เสริมสร้างภูมิปัญญา นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ โดยการผสานองค์

Publications