Page 1


Spoštovani starši! Vabimo vas k sodelovanju pri postavljanju ciljev za vašega otroka. Sodelovanje šole in staršev je zelo pomembno; le skupaj lahko razvijamo glasbene talente. Oboji si želimo, da bi bili naši in vaši otroci uspešni pri učenju glasbe ter da bi jih ta spremljala v življenju. Tudi letos smo izdali publikacijo, kjer vam želimo ponovno posredovati osnovne podatke o zavodu, pouku na šoli, šolski koledar ipd. V tem šolskem letu bomo okrepili sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami po Sloveniji. Lansko letno sodelovanje z Glasbeno šolo Ribnica se je pokazalo za izvrstno izmenjanje znanja. Predvsem je prišlo do prijetnega druženja, kar je bistvo, saj je glasba pojem, ki naj bi nas združeval. Na srečanjih se je pokazalo tako učenčevo znanje kot učiteljev način dela. Najprej nam vrne obisk Glasbena šola Ribnica s celovečernim koncertom. V drugem polletju gostujemo s kitarskim ansamblom v Glasbeni šoli Logatec. K sodelovanju pa smo letos prvič povabili tudi Glasbeno šolo Novo mesto, da nam predstavi svojo glasbeno pravljico s scensko uprizoritvijo. V sodelovanju z drugimi glasbenimi šolami delujemo tudi na mednarodnem področju, saj že vrsto let sodelujemo s Slovaško Zakladno umelecko školo dr. J. Rosinskeho iz Nitre. V tem šolskem letu se nam bo predstavila s samostojnim koncertom. V okviru kulturnega praznika bomo v sodelovanju z občino Radovljica in JSKD Radovljica organizirali koncert skupine Tantadruj. Največji vsakoletni cilj je, da učence spodbujamo poleg igranja v šolskih sestavih tudi k igranju v pihalnih orkestrih, komornih sestavah in glasbenih skupinah, saj si s tem krepijo ekipni duh in podaljšujejo svojo ljubezen do glasbe in oblikovanju svoje osebnosti. Predvsem je pomembno, da glasbeno umetnost sprejmejo kot del svojega življenja. Še naprej si želimo ohraniti zelo dobre odnose z različnimi zavodi in inštitucijami v občini, saj se nahajamo v starem mestnem jedru,kjer je središče kulturnega dogajanja v Radovljici. Poleg matične enote smo dejavni tudi na osnovnih šolah na Bledu, v Bohinju in v Gorjah. Zelo smo ponosni, da letos v mesecu oktobru gostimo Zvezo slovenskih glasbenih šol Slovenije v okviru vsakoletne jesenske Skupščine. V čast nam je, da so za letošnje srečanje vseh glasbenih šol (preko 60 jih je) izbrali ravno Glasbeno šolo Radovljica. To nam je potrditev, da smo v slovenskem okolju uspešna glasbena šola,z vidnimi rezultati. Predvsem se moramo zavedati, da je ključno pri vsem glasbenem ustvarjanju, da uživamo kar delamo, saj s tem širimo pozitivno energijo tudi med ostale udeležence in soudeležence vzgojno učnega procesa ter okolja. V letu 2013/14 želim, da ponosno in pogumno ustvarjamo nove dosežke. "V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše." Marij Kogoj Marko Možina, prof. ravnatelj Glasbene šole Radovljica


GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA Linhartov trg 1, 4240 Radovljica Telefon.: 04/ 537 28 00 Faks: 04/ 531 24 21 Ravnatelj: el. pošta: ravnateljstvo@gs-radovljica.si Pomočnica ravnatelja: 04/ 537 28 05, el. pošta: pomocnik@gs-radovljica.si Tajništvo: 04/ 537 28 01, el. pošta: info@gs-radovljica.si Računovodstvo: 04/ 537 28 03, el. pošta: racunovodstvo@gs-radovljica.si Splet: www.gs-radovljica.si Uradne ure tajništva šole: vsak dan od 9.00 do 13.00 vsaka 1. sreda v mesecu od 9.00 do 17.00


ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE

USTANOVITELJ (Občina Radovljica) SVET ŠOLE 3 predstavniki ustanovitelja 5 predstavnikov kolektiva 3 predstavniki staršev SVET STARŠEV

RAVNATELJ POMOČNICA RAVNATELJA

KOLEKTIV strokovno pedagoško področje aktiv klavir, orgle aktiv harmonika aktiv godala, brenkala aktiv pihala, trobila, tolkala aktiv NGL, petje administrativno tehnično področje tajništvo računovodstvo tehnično osebje


USTANOVITELJ ŠOLE Ustanovitelj šole je Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, sofinancirajo pa jo Občine Bled, Bohinj in Gorje.

ŠOLSKI OKOLIŠ V Glasbeno šolo Radovljica so praviloma vpisani učenci, ki imajo stalno prebivališče na območju občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje.

PROSTORSKI POGOJI Vzgojno-izobraževalno in umetniško delo Glasbene šole Radovljica izvajamo v Radovljici v prostorih mestne graščine, v kateri je 18 učilnic za izvajanje individualnega in skupinskega pouka, zbornica, manjša dvorana za nastope in uprava šole. Dislocirani oddelki gostujejo v prostorih osnovnih šol na Bledu, Bohinjski Bistrici, v Lipnici in Gorjah, v Kulturnem domu J. Ažmana v Bohinju ter v godbenih prostorih Pihalnega orkestra Lesce ter Gorje.

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE Svet šole bo izvoljen septembra 2012 za štiriletno obdobje. Sestavljajo ga: -

trije predstavniki ustanovitelja

-

trije predstavniki staršev

-

pet predstavnikov delavcev.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih

predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat

zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Svet staršev sestavljajo starši iz različnih občin šolskega okoliša in različnih oddelkov. Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Ravnatelj organizira, načrtuje in vodi delo šole, pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, skrbi za sodelovanje s starši, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.


STROKOVNI ORGANI Učiteljski zbor, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci šole, obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu in o predlogu za imenovanje ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Razredniki opravljajo razredniške posle za svoje učence, urejajo dokumentacijo, zbirajo podatke, sodelujejo s starši in drugimi učitelji, razrešujejo učno in vzgojno problematiko, oblikujejo program za delo z nadarjenimi učenci itd. Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Učiteljskemu zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, usklajujejo merila za ocenjevanje, obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja ter pripombe staršev in učencev, ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Na šoli deluje pet aktivov: 

aktiv klavir, orgle (vodja Martina Okoliš)

aktiv godala, brenkala (vodja Mateja Blaznik)

aktiv harmonika (vodja Gašper Primožič)

aktiv pihala, trobila, tolkala (vodja Eva Zupan)

aktiv NGL, PGV, GP in petje (vodja Uroš Atanasovski).


DELAVCI ŠOLE Ravnatelj: Marko Možina Pomočnica ravnatelja: Maja Gogala Dvoršak Strokovni delavci: Irena Skumavec – klavir, korepeticije Martina Okoliš – klavir, orgle Lucija Verdnik – klavir, korepeticije Marija Peternel – klavir, komorna igra Irena Urbanc – klavir, korepeticije Damjan Brcar – klavir, korepeticije Tamara Krajnc Stepišnik – klavir, orgle, korepeticije Tomaž Cilenšek – harmonika, komorna igra Tone Iskra – harmonika, komorna igra Gašper Primožič – harmonika, harmonikarska orkestra Tomaž Pinter – violina, viola, komorna igra Vanja Stare Vinkovič – violina, komorna igra Urška Praprotnik Zupan – violina, citre Peter Avšič – violončelo, godalni orkester Mateja Blaznik – kitara, komorna igra Zoran Kaličanin – kitara, kitarski ansambel, GP in PGV Ravi Shrestha – kitara, komorna igra Dejan Rihtarič – kljunasta flavta, fagot, komorna igra, mladinski pevski zbor, MPO, GP Ana Resnik – kljunasta flavta, komorna igra Klemen Ramovš – kljunasta flavta Maja Gogala Dvoršak – flavta, komorna igra Eva Zupan – flavta, komorna igra Liza Hawlina Prešiček – flavta Katja Rihter – oboa Gregor Vindiš – klarinet, saksofon, komorna igra Liljana Poklukar – klarinet Rok Felicjan – klarinet, saksofon Marko Možina – trobenta Benjamin Prešern – trobenta Martin Janežič – tolkala Uroš Atanasovski – nauk o glasbi, solfeggio, knjižnica Karin Vidmar – nauk o glasbi, solfeggio Mojca Bedenik – petje, komorna igra, PGV Administrativno tehnični delavci: Jacinta Žmitek – računovodkinja Karmen Schindler Bernard – poslovna sekretarka Alma Jelenc, Mirko Oblak – tehnično osebje


UČNI PREDMETI Izobraževalni program Glasbene šole Radovljica obsega naslednje skupine učnih predmetov: godala: violina, viola, violončelo pihala: flavta, kljunasta flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon trobila: trobenta tolkala instrumenti s tipkami: klavir, orgle, harmonika brenkala: kitara, citre petje komorno-ansambelska igra orkestri: godalni, mladinski pihalni, dva harmonikarska in kitarski ansambel mladinski pevski zbor nauk o glasbi in solfeggio predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica Od šolskega leta 2010/11 dalje traja šolanje pri večini instrumentov osem let (nižja stopnja 6, višja pa 2 leti). Izjema so le orgle (2 + 2 leti) ter petje in citre (4 + 2 leti). Delo pri predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici poteka skupinsko enkrat tedensko po 45 oz. 60 minut. Pouk instrumenta poteka individualno dvakrat tedensko po 30 oz. 45 minut (izjemoma, zaradi utemeljenih razlogov, po dogovoru z učiteljem in z dovoljenjem ravnatelja enkrat tedensko). Pouk nauka o glasbi in solfeggia poteka skupinsko in sicer enkrat tedensko po 45 oz. 60 minut (odvisno od velikosti skupine). Nauk o glasbi (ali solfeggio) je obvezen predmet poleg instrumenta. Korepeticije, orkestri in komornoansambelska igra so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti.


V tem šolskem letu bodo na šoli delovali naslednji orkestri in komorni sestavi: Godalni orkester: enkrat tedensko po 90 minut Dirigent: Peter Avšič Pihalni orkester: enkrat tedensko po 90 minut Dirigent: Dejan Rihtarič Starejši harmonikarski orkester: enkrat tedensko po 90 minut Dirigent: Gašper Primožič Mlajši harmonikarski orkester: enkrat tedensko po 90 minut Dirigent: Gašper Primožič Kitarski ansambel: enkrat tedensko po 90 minut Dirigent: Zoran Kaličanin Mladinski pevski zbor: enkrat tedensko po 90 minut Mentor: Dejan Rihtarič Stalne komorne skupine: kvintet harmonik, skupina harmonik v Bohinju, godalni trio, kvartet kljunastih flavt, klavirski duo, duo flavta–citre, duo čelo–klavir, komorna skupina klarinetov in druge priložnostno sestavljene komorne skupine.


NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA Znanje učencev v glasbeni šoli se preverja pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih. Znanje se na predšolski stopnji in v pripravnici ne ocenjuje, na nižji in višji stopnji pa se ocenjuje številčno. Pri individualnem pouku spremlja učitelj učenčevo delo skozi vse leto. Pri tem upošteva obseg in kvaliteto predelane snovi, učenčev muzikalni in tehnični razvoj, marljivost in uspešnost pri nastopanju. Učitelj med letom seznanja starše o uspehu učenca. Na letnem izpitu, ki praviloma poteka ob koncu šolskega leta, pa znanje oceni komisija, ki upošteva tudi učenčev uspeh in delo med letom. Izpit opravljajo učenci ob koncu vsakega razreda, razen po prvem letu prvega obdobja nižje stopnje. Pri nauku o glasbi bodo učenci ob sklepu šolskega leta pisali izpitno nalogo. Za sodelovanje v komorni skupini in orkestru učenci dobijo oceno v spričevalu, pri čemer se upošteva predvsem prizadevnost in rednost. Izredno nadarjen in marljiv učenec lahko opravlja letni izpit tudi v krajših časovnih obdobjih oz. hkrati čez dva letnika. Na predlog predmetnega učitelja in v soglasju s strokovnim aktivom je lahko izredno nadarjen in marljiv učenec oproščen opravljanja letnega izpita oz. lahko, namesto na izpitu, pokaže rezultate svojega dela na samostojnem nastopu. Prav tako je oproščen letnega izpita učenec, ki se je uvrstil na državno tekmovanje. Letne izpite lahko v skladu s Pravilnikom o opravljanju privatnih izpitov v glasbenih šolah za Gorenjsko opravljajo tudi učenci, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Radovljica (potreben je vnaprejšnji dogovor z vodjo aktiva določenega predmeta). Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi daljše opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko učenec od 3. letnika dalje podaljša šolanje za eno šolsko leto.

NAGRADE, PRIZNANJA IN POHVALE Ob koncu šolskega leta učence še posebej pohvalimo in nagradimo za uspešno delo med letom, pogosto nastopanje, dosežen uspeh na raznih tekmovanjih, za uspešno opravljen sprejemni izpit na srednjo stopnjo izobraževanja. Nagrade in priznanja podeli ravnatelj na javnem zaključnem koncertu šole, pohvale pa razredniki na podelitvi spričeval.


ŠTEVILO UČENCEV individualni pouk z naukom o glasbi: 337

število učencev po občinah:

samo nauk o glasbi: 5

oddelek Radovljica: 198

predšolska glasbena vzgoja: 20

oddelek Bled: 55

glasbena pripravnica: 44

oddelek Bohinj: 56 oddelek Gorje: 28

DENARNI PRISPEVKI ZA ŠOLANJE V GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA Pristojbine, ki jih plačujejo starši oz. skrbniki za učence glasbene šole, so namenjene za kritje stroškov šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca (prijavnice za vpis, vpisni listi, matični listi, prijavnice k izpitu, zapisniki izpitov, glasbene beležke, dnevniki, spričevala, pohvale, razna potrdila, tiskana publikacija, fotokopije itd.) in za pokrivanje tistega dela materialnih stroškov šole, za katerega ne zagotavlja sredstev ustanovitelj. Pristojbine so:  vpisnina (enkratni znesek) 20,00 €  akontacija materialnih stroškov v enkratnem znesku o instrument z naukom o glasbi 260,00 € o samo nauk o glasbi 180,00 € o predšolska glasbena vzgoja in o glasbena pripravnica 180,00 €  izposojnina oz. obrabnina glasbil 140,00 €

ali mesečno 10 obrokov ne glede na odsotnost:     

instrument z naukom o glasbi samo nauk o glasbi predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica izposojnina oz. obrabnina glasbil

26,00 € 18,00 € 18,00 € 14,00 €

Če obiskuje Glasbeno šolo Radovljica več otrok iz ene družine, plačuje najstarejši otrok v glasbeni šoli polno šolnino, vsak naslednji pa znižano. Za višino denarnega prispevka staršev v šolskem letu 2013/2014 za šolanje otrok v Glasbeni šoli Radovljica imamo soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


ŠOLSKI KOLEDAR Začetek pouka: 2. 9. 2013 Ocenjevalni obdobji: 1. ocenjevalno obdobje: 2. 9. 2013 do 31. 1. 2014 2. ocenjevalno obdobje: 1. 2. 2014 do 24. 6. 2014 Šolske počitnice: 28. do 30. oktober: jesenske 27. do 31. december: novoletne 17. do 21. februar: zimske 28. do 30. april: prvomajske Pouka prosti dnevi: 

z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi

šolske počitnice in nedelje

sobote, razen če je z učiteljem drugače dogovorjeno

Letni izpiti: 

9. do 13. september: jesenski rok

20. do 30. januar: zimski rok

15. do 20. maj: letni izpiti za učence zaključnih razredov osnovne in srednje šole

11. do 20. junij: junijski rok

20. do 30. junij: popravni izpiti – junijski rok

20. do 29. avgust: popravni izpiti, letni izpiti – avgustovski rok

MOŽNOSTI IZPOSOJE ŠOLSKIH GLASBIL IN ŠOLSKA KNJIŽNICA Za prvo leto šolanja je možna izposoja instrumentov pri godalih, pihalih, trobilih in harmoniki. Učenci si iz šolske knjižnice lahko izposodijo tudi glasbeno literaturo, za kar poskrbijo učitelji posameznih instrumentov.

NASTOPI, KONCERTI, SREČANJA, TEKMOVANJA Nastopanje učencev spada med obvezne dele vzgojno-izobraževalnega procesa. Je oblika prikazovanja rezultata dela učencev in učiteljev ter slišni in vidni stik šole s starši in javnostjo. Vsak učenec mora svoje pridobljeno znanje pokazati najmanj dvakrat letno (vsako ocenjevalno obdobje enkrat) na internem ali javnem nastopu. Uspešno nastopanje bistveno pripomore k dobri oceni iz glavnega predmeta.


NASTOPI Na razrednih nastopih je razvidno delovanje celotnega razreda oz. oddelka. Nastopajo vsi učenci določenega učitelja. Po nastopu učitelj seznani starše z napredkom oz. s problematiko v razredu. Interni nastopi zajemajo različne oddelke in potekajo v šolski dvorani praviloma ob 18.30. Točni datumi nastopov (dva do trije na mesec) so določeni z letnim delovnim načrtom šole. Izvenšolske javne nastope pripravljamo v sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami, občinami, krajevnimi skupnostmi, kulturnimi ustanovami in društvi. Praviloma nastopajo komorne skupine in najuspešnejši solisti. Tekmovalcem omogočamo nastope pred regijskim in državnim tekmovanjem.

KONCERTI Vsako leto prirejamo božično-novoletne koncerte, koncerte ob slovenskem kulturnem prazniku in zaključne koncerte najmlajših, solistov, komornih skupin in orkestrov. Natančni datumi koncertov so opredeljeni z letnim načrtom šole.

SREČANJA, REVIJE Aprila 2014 se bomo udeležili 40. Srečanja glasbenih šol Gorenjske in zamejstva v Kranju. Glasbeno šolo Radovljica bodo, tako kot vsako leto doslej, zastopali najuspešnejši učenci oz. skupine. Kitarski ansambel bo marca nastopil na srečanju v GŠ Logatec, Mladinski pihalni orkester, Mladinski pevski zbor in godalni orkester pa se bodo predstavili na spomladanskih revijah.

PROJEKTI Pripravili bomo več tradicionalnih nastopov, npr. decembrske in zaključne koncerte orkestrov, koncert komornih skupin, zaključne recitale solistov, nastope na Bledu in v Bohinju, pustni nastop, pa tudi nekaj novih, npr. koncert skladb z ljudskimi motivi, nastop prvošolcev ob materinskem dnevu itd. Za učence OŠ in otroke iz vrtcev bomo pripravili predstavitev orkestra oz. glasbeno pravljico. Načrtujemo gostovanje glasbenih šol Novo mesto in Ribnica ter Umetniške šole iz Nitre na Slovaškem. Med jesenskimi počitnicami bomo pomagali pri organizaciji tekmovanja za mlade pianiste Chopinov zlati prstan. Sodelovali bomo pri organizaciji 17. regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Gorenjske.


TEKMOVANJA V šolskem letu 2013/2014 bodo posebej nadarjeni učenci tekmovali na 17. regijskem tekmovanju (10. do 20. februar) in na 43. državnem tekmovanju (10. do 20. marec), predvidoma v disciplinah harmonika, trobenta ter komorne skupine z godali in klavirjem (več informacij in propozicije lahko preberete na www.temsig.si). Najuspešnejši učenci se bodo udeležili tudi mednarodnih tekmovanj.


VPIS V GLASBENO ŠOLO Pet let stari otroci se lahko vpišejo v program Predšolska glasbena vzgoja. Program traja eno leto, vanj se lahko učenci vpišejo brez predhodnega preizkusa elementarnih glasbenih sposobnosti. Pouk poteka skupinsko enkrat tedensko 45 minut. V program Glasbene pripravnice se vpisujejo šestletni otroci, oz. tisti, ki v koledarskem letu vpisa v glasbeno šolo dopolnijo starost šest let in so praviloma učenci prvega razreda osnovne šole. Tudi ta program poteka skupinsko, enkrat tedensko 60 minut. Vključevanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa. Uspešno končan program pripravnice ni niti pogoj niti zagotovilo za nadaljevanje šolanja na izbranem instrumentu. Učenci, ki se želijo vpisati k pouku instrumenta, morajo opravljati preizkus glasbenih sposobnosti. Pri tem preizkusu ne ugotavljamo otrokovega glasbenega znanja, temveč glasbene in fizično-motorične sposobnosti, ki so potrebne za pouk posameznih glasbenih instrumentov. Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer dajemo prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov. Menjava instrumenta v času šolanja je možna le izjemoma, če je pri izbranem instrumentu dovolj prostora. Razpis za vpis bo objavljen v lokalnih časopisih, na šolski oglasni deski in spletni strani, zbiranje prijav novih učencev za šolsko leto 2013/14 pa bo potekalo od 5. do 9. maja 2014. Sprejemni preizkusi bodo med 20. in 30. majem 2014 (redni rok) in med 20. in 25. avgustom 2014 (naknadni rok, v kolikor bodo še prosta mesta). Sprejeti učenci dobijo pisno povabilo k vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto. Vpis za učence 1. razreda bo potekal od 2. do 10. junija 2014. Za učence, ki so že vključeni v glasbeno šolo (2. in višji razred), bodo vpisne liste za novo šolsko leto zbrali razredniki.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV Šola poskrbi za varnost učencev s tem, da skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi. Varnost in nemoteno delo našim učencem zagotavljamo tudi z oblikovanjem oddelkov in skupin v skladu z veljavnimi normativi in standardi glasbene šole.


PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV Pravice učencev 

da obiskujejo pouk in pridobivajo kakovostno znanje;

da se pri pouku upošteva njihova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne sposobnosti;

da dobijo pri svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo;

da sodelujejo pri ocenjevanju;

da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izrečejo o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, ki jih zadevajo;

da so zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja;

da imajo zdravo, vzpodbudno in varno delovno okolje;

Dolžnosti učencev 

da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;

da upoštevajo pravila hišnega reda – na Bledu, v Bohinju, Lipnici in Gorjah hišni red osnovnih šol, ki nam zagotavljajo prostore za pouk;

da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;

da nastopajo na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom;

da vnaprej obveščajo šolo in učitelja o drugih javnih zunajšolskih nastopih;

da prispevajo k ugledu šole;

da varujejo in ohranjajo premoženje šole, lastnino učencev in delavcev šole.


STIKI MED STARŠI IN ŠOLO Želimo, da starši kar najtesneje sodelujejo s šolo in obratno. Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok, zaželjeni so redni pogovori med učitelji in starši, udeležba na govorilnih urah (vsak učitelj jih določi za svoj razred) in roditeljskih sestankih. Učitelji in učenci so še posebej veseli obiska staršev na internih in javnih nastopih v organizaciji glasbene šole. Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok. Prosimo, da starši redno pregledujete glasbene beležke, opravičite izostanke svojih otrok od pouka učitelju predmeta in pravočasno poravnate svoje finančne obveznosti do šole. Starši imajo možnost vplivati na delo šole tudi preko svojih predstavnikov v svetu staršev in svetu šole. Priporočamo staršem, naj učenci ne bodo preobremenjeni z raznimi aktivnostmi, saj je redno vsakodnevno vadenje izbranega instrumenta eden izmed pogojev za napredek v glasbeni šoli. Učenec je lahko izključen iz glasbene šole, če neredno obiskuje pouk, iz učnih ali vzgojnih razlogov in če ne plačuje šolnine! Učenec se lahko med letom izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev, pri čemer je treba poravnati prispevek za tekoči mesec.


PREDSTAVITEV HIŠNEGA REDA 

Učenci naj prihajajo v šolo pet do deset minut pred pričetkom pouka in naj se mirno pripravijo, da ne motijo drugih.

Denarja in vrednih predmetov naj ne prinašajo v šolo oz. ne puščajo na hodnikih.

V šolskih prostorih naj pazijo na red in čistočo.

Na nastope naj prihajajo pravočasno in vedno počakajo do konca nastopa.

Med čakanjem na nastop naj bodo zbrani in se kulturno obnašajo.

S primerno obleko pokažejo spoštovanje do svojega dela, dela drugih nastopajočih ter do poslušalcev.

Z lepim obnašanjem, s prijaznim in spoštljivim odnosom do sošolcev in učiteljev ter pozdravljanjem starejših prispevajo učenci k svojemu ugledu in ugledu šole.

INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV 

Spletna stran šole: www.gs-radovljica.si

Oglasna deska

Publikacija

Pisna obvestila staršem

Roditeljski sestanki in govorilne ure za starše

Uredila: Maja Gogala Dvoršak Izdajatelj: Glasbena šola Radovljica, zanjo Marko Možina Oblikovanje: Uroš Atanasovski Ilustracije: Irena Skumavec

Publikacija Glasbene šole Radovljica za šol. l. 2013/2014  

Publikacija Glasbene šole Radovljica za šol. l. 2013/2014

Publikacija Glasbene šole Radovljica za šol. l. 2013/2014  

Publikacija Glasbene šole Radovljica za šol. l. 2013/2014

Advertisement