Page 1

Publikacja Sudeckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Masywu Śnieżnika – nr 1 (1) – 20 grudnia 2001 r.

Wewnątrz numeru: Potyczki z VAT-em Zawiłości podatkowe związane z nową interpretacją przepisów spróbuje nam wyjaśnić Jola Lignarska .................str. 2 Instrukcja „krok po kroku” Sugerowany przez Zarząd sposób rozwiązania problemu podatkowego ....................str. 2 Nasze spotkanie Krótkie sprawozdanie z ostatniego spotkania Stowarzyszenia w Kątach Bystrzyckich .....str. 3 List do posła Szkic pisma przygotowanego przez Zarząd ..............................str. 3 Gołąbki dziadka Mietka Przepis z kuchni pani Aliny Kuczwalskiej ...........str. 3 Wigilia w naszych domach Krótki sondaż przeprowadzony wśród naszych gospodyń na temat świątecznego menu.................................str. 4

Przedświąteczna notka wstępna Oddajemy w ręce Państwa pierwszy biuletyn naszego Stowarzyszenia. Prosimy o wyrozumiałość, co do mankamentów w jego formie i treści. Chcemy każdemu z członków dostarczyć go przed Świętami, a pomysł zrodził się dosłownie w ostatnich dniach. Pomysłodawcą „Gościńca” jest pan Grzegorz Wysocki ze Stronia Śląskiego, który podjął się profesjonalnie, a jednocześnie społecznie, pomagać w realizacji statutowych celów działania naszego Stowarzyszenia. Pan Grzegorz rozszerza ten temat na łamach „Gościńca”. Jako Zarząd gorąco wsparliśmy ten projekt dotarcia do każdego z Państwa na piśmie po nieudanym, z powodu niskiej frekwencji, spotkaniu-zebraniu 11 grudnia u pani Kuczwalskiej. Szanowni Państwo! Dobiega końca kadencja obecnych władz Stowarzyszenia. Najdalej w trzeciej dekadzie lutego przyszłego roku odbędzie się Walne Zebranie i wybory nowego Zarządu. Przy tej okazji prosimy o większe zaangażowanie w sprawy rozwoju turystyki wiejskiej w naszych gminach, m.in. poprzez kandydowanie i wejście do nowych władz naszego Stowarzyszenia. Mimo różnych trudności i powodów do zwątpień, nie powinno nas opuszczać przekonanie o sensowności, a właściwie konieczności zrzeszania się. Przed organizacjami pozarządowymi w Polsce otwarta jest wielka przyszłość. Musimy się uczyć działać oddolnie i wspólnie, szczególnie na wsi. Już dzisiaj organizacje agroturystyczne są najsilniejszą strukturą branżową w otoczeniu rolnictwa. Mają duże osiągnięcia choćby w szeroko pojętym marketingu usług turystycznych. Pracy jest bardzo dużo. Potrzeba spotkań, wymiany poglądów i szkoleń. Potrzeba odpowiedniej reklamy i popularyzacji, nacisku na ustawodawców, współpracy z samorządami i profesjonalnym doradztwem. Potrzeba też ochrony i pogłębienia specyfiki takiej formy turystyki, jaką jest wypoczynek na wsi. Miał być krótki wstęp – zrobiło się przemówienie. Na koniec jeszcze życzenia. Przede wszystkim spokojnych Świąt, Sylwestra i Nowego Roku. Spokojnych, ale w otoczeniu rodziny i komercyjnych, sympatycznych gości. Zdrowia i optymizmu na cały 2002 rok, sukcesów w agroturystycznej działalności oraz pełnej jasności podatkowej w nadchodzącym roku – w imieniu Zarządu życzy Ryszard Kaliński

Pierożki babci Karolci Smakołyk według przepisu pani Moniki Galos................................str. 4 Zaproszenie do współpracy Oferta obsługi gospodarstw agroturystycznych w dziedzinie informatyki i Internetu .....str. 4 Wkładka Do biuletynu załączamy czysty druk VAT-6 – do wypełnienia i wysłania.

Taki apel o tradycyjnej treści… Chyba każde rozpoczynające swój żywot społeczne czasopismo, zamieszcza na swoich pierwszych łamach apel do Szanownego Ogółu Czytelników. Apel ten, to prośby o nawiązanie współpracy z redakcją, o nadsyłanie swoich tekstów, o uwagi krytyczne, o listy z propozycjami, o…, o…, o… My, redakcja „Gościńca” też to niniejszym czynimy: Szanowny Czytelniku nasz! Pamiętaj, że zapał do pracy nad tymi łamami żywi się Twoją reakcją – pochlebną albo krytyczną – grunt, że spontaniczną. Bez listów, rozmów i telefonów po prostu uschnie i zmarnieje. Pamiętaj też, że to także Twój biuletyn. Z otwartymi rękami przyjmiemy tu każdą liczbę współpracowników chcących pisać, rysować, fotografować, powielać, zbierać informacje lub po prostu – parzyć dobrą kawę. Strona 1


GOŚCINIEC – Biuletyn Agroturystyczny spod Śnieżnika, nr 1

Potyczki z VAT-em, czyli

J A K P O R A D Z IĆ S O B IE Z U RZĘDEM S KARBOW YM Instrukcja „ kr ok po kr oku” Zgodnie z klasyfikacją Głównego Urzędu Statystycznego usługi polegające na zakwaterowaniu turystów w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich, świadczone przez podatników podatku rolnego, mieszczą się w dziale „Usługi hoteli i restauracji”(1) w zakresie „Usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania”(2). Tak zakwalifikowane usługi są opodatkowane siedmioprocentową stawką podatku VAT(3). Podatek VAT obowiązuje bez względu na ilość wynajmowanych pokoi. Podatnicy, w tym również rolnicy, rozpoczynający w ciągu roku wykonywanie usług np. polegających na wynajmie pokoi turystom, mogą wybrać zwolnienie od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej 10 000,- euro(4). Kwota ta jest każdego roku przeliczana na złotówki i w 2002 r. wynosi 38 500 zł. Podatnik musi zatem przewidywać, że kwota osiągniętego przez niego obrotu do końca 2002 r. nie będzie większa – aby nie utracić zwolnienia – od kwoty obliczonej wg następującego wzoru: (ilość miesięcy do końca roku : 12) × 38 500,- zł. Przykładowo: gdy podatnik rozpoczyna wynajmowanie pokoi np. od 1 marca 2002 r., to może wybrać zwolnienie, jeżeli przewiduje, że w okresie dziesięciu miesięcy prowadzenia sprzedaży nie przekroczy kwoty (10:12)×38 500,- zł = 32 083,- zł. Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia musi przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze zwolnienia na druku VAT-6. Brak takiego oświadczenia powoduje, że podatnik już od pierwszej sprzedaży zobowiązany jest naliczać podatek VAT, a zatem staje się podatnikiem – „płatnikiem” VAT. Podatnik, który utraci prawo do zwolnienia od podatku nie może już w latach następnych korzystać ze zwolnienia nawet, jeżeli w przyszłych latach będzie osiągał obrót mniejszy niż 10 000,- euro. Jeżeli u podatnika, który wybrał zwolnienie faktyczny obrót przekroczy jednak przewidywane kwoty, zwolnienie traci moc – z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad ww. kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem przekroczenia tych wartości. Jeżeli podatnik na dzień przekroczenia ww. kwot sporządzi spis z natury towarów kupionych przed dniem utraty zwolnienia (musi posiadać faktury VAT) i zawiadomi urząd skarbowy, to ma prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur. Należy pamiętać, że podatnik, który rozpoczyna sprzedaż towarów lub usług i prowadzi sprzedaż dla osób fizycznych po przekroczeniu kwoty 20 000,- zł przychodu od osób fizycznych – w proporcji do okresu sprzedaży – ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej. Również osoby, które wybrały zwolnienie składając oświadczenie VAT-6, po przekroczeniu kwoty 20 000,- zł będą musiały zakupić kasę. Wszyscy podatnicy, nawet ci, którzy korzystają ze zwolnienia muszą prowadzić ewidencję sprzedaży. Osoby korzystające ze zwolnienia mogą prowadzić ewidencję w sposób uproszczony. Może ona być prowadzona w specjalnych książkach „Ewidencja sprzedaży”, które można kupić w sklepach papierniczych lub księgarniach prowadzących sprzedaż druków. Może to być również zwykły zeszyt zatytułowany „Ewidencja sprzedaży VAT”, w którym zostały wydzielone rubryki: lp., data wpisu, czego dotyczy wpis (np. sprzedaż noclegów), kwota, nr rachunku (jeżeli wydano rachunek). Wpisów należy dokonać za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym(5). Ponieważ większość członków naszego Stowarzyszenia do tej pory nie udzielała jeszcze noclegów, więc osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT i nie przewidują przekroczenia obrotu w wysokości 10 000,- euro (w proporcji do okresu sprzedaży) powinny poinformować Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej, że w najbliższym czasie planują rozpocząć wynajmowanie pokoi dla turystów i złożyć oświadczenie o wyborze zwolnienia na druku VAT-6. Proszę pamiętać o zachowaniu kopii zgłoszenia z datą złożenia w Urzędzie Skarbowym lub dowodu nadania listem poleconym. Jolanta Lignarska (1)

Dział 55 PKWiU i KWiU. (2) Zakres grupowania PKWiU 55.23.13-00. (3) Załącznik nr 3 do ustawy o VAT. (4) Artykuł 14 ustęp 6 ustawy o VAT. (5) § 9 art. 27 ust. 1 ustawy o VAT.

Strona 2

Ponieważ większość z nas rozpoczyna działalność od 1 stycznia proponujemy członkom Stowarzyszenia wykonanie czynności jak poniżej, pozwalających uniknąć zbędnych komplikacji. Sugerujemy wysłanie druków jak najszybciej, a najlepiej jeszcze przed Świętami – nawet w Wigilię. Wziąć druk VAT-6 i wypełnić go jak poniżej. W nagłówku wpisać swój NIP, w części A nazwę odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W punkcie B.1.5 zaznaczamy kwadrat „2. osoba fizyczna”. W punkcie B.1.6 wpisujemy „rolnik wynajmujący pokoje” i dalej swoje imię, nazwisko i datę urodzenia oraz niżej imiona rodziców. Punkt B.1.8 zostawiamy pusty, podobnie jak całą część B.2. Część B.3 uzupełniamy własnymi danymi. Rubrykę C.1.23 zaznaczamy na „nie” zaś rubrykę C.1.24 zaznaczamy na „tak”. Datę rozpoczęcia w punkcie C.1.25 proponujemy wpisać na 01.01.2002 r. Oszacować wartość sprzedaży w 2002 roku, pamiętając, że kwota ta nie może przekroczyć 20 000,- zł. Sporządzić kopię sobie druku. Wysłać druk VAT-6 listem poleconym. Odradzamy osobiste zawożenie. Kopię druku i pokwitowanie nadania listu należy zachować. Założyć sobie zeszyt „Ewidencja sprzedaży VAT” z pięcioma rubrykami: | lp.| data wpisu | wyszczególnienie | | kwota | nr rachunku |

Skrupulatnie i bez zaległości notować w zeszycie każdą sprzedaż noclegu począwszy od daty 1.I.2002. Wszystkich, którzy mają w dalszym ciągu wątpliwości prosimy o kontakt z Jolą Lignarską, która w tej dziedzinie jest wśród nas najbardziej kompetentna osobą. Podajemy numer telefonu: 8 142 422. Zarząd


GOŚCINIEC – Biuletyn Agroturystyczny spod Śnieżnika, nr 1

Szanowni członkowie, uprzejmie donoszę, że… 11 grudnia odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia u pani Aliny Kuczwalskiej w Kątach Bystrzyckich. Niestety frekwencja była bardzo niska, co nie pozwoliło nam na podjęcie żadnych formalnych decyzji. Za to przy okazji mieliśmy możliwość obejrzeć pięknie odremontowaną część turystyczną domu gospodarzy. Wygodne trzy pokoje (2, 3 i 4-osobowe) mają oddzielne łazienki, do dyspozycji gości jest przytulna sala kominkowa, a wszystko starannie wykończone i pachnące nowością. Uśmiechnięta gospodyni podejmowała nas kawą i słodkościami. Głównym tematem spotkania była prezentacja oferty pracy na rzecz Stowarzyszenia, jaką złożył nam pan Grzegorz Wysocki. Będzie on dysponował zestawem komputerowym, który otrzymaliśmy od Stowarzyszenia „Zdanie”. Współpraca ta opierać będzie się na pracy pana Wysockiego jako wolontariusza i możliwości korzystania przez niego z naszego komputera. Karina Fuglińska, która odbyła niedawno w Mysłakowicach szkolenie organizowane przez jeleniogórskie stowarzyszenie agroturystyczne, podzieliła się z nami niektórymi ogólnymi wiadomościami uzyskanymi na kursie. Dużą część spotkania zajęła nam dyskusja dotycząca zmian Bielice, 24 listopada 2001 r. dokonanych przez fiskusa w interpretacji przepisów podatkowych. Niektóre efekty tej dyskusji prezentowane są na łamach tego biuletynu. Omówione zostały także możliwości, Pan...................................... które można wykorzystać do prób zmiany tej niekorzystnej dla Poseł na Sejm RP nas sytuacji. Obok prezentujemy szkic listu przygotowanego w ramach proponowanych działań lobbingowych. Zarząd Sudeckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego MaZbliżający się termin Walnego Zebrania skłonił nas do sywu Śnieżnika zwraca się do Pana z prośbą o pomoc ustalenia kilku szczegółów organizacyjnych, a niewątpliwą w rozwiązaniu problemu opodatkowania podatkiem VAT dziakorzyścią z całego spotkania była także deklaracja aktywniejszej łalności agroturystycznej. działalności w Stowarzyszeniu naszej miłej gospodyni. Głęboki kryzys w rolnictwie, jak również wysoka stopa bezrobocia na wsi zmusiła nas do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów. Zdecydowaliśmy się na prowadzenie działalności agroturystycznej polegającej m.in. na wynajmowaniu pokoi mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych stanowiących naszą własność. Skłoniły nas do tego również korzystne rozwiązania ustawowe, które głównie dotyczyły ograniczenia formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności: zwolnienie z obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej, zwolnienie części dochodów z tytułu tej działalności od podatku dochodowego od osób fizycznych, obniżenie podatku lokalnego od nieruchomości oraz zwolnienie z podatku VAT. To ostatnie zwolnienie okazało się złudne i niezwykle niebezpieczne dla osób wynajmujących pokoje dla turystów. Wg dotychczasowych interpretacji pojawiających się w prasie fachowej (załącznik nr 1 i 2), informacji udzielanych w większości urzędów skarbowych usługi polegające na wynajmie pokoi mieszkalnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność podatnika zaliczane były do usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiącym majątek własny podatnika (PKWiU i KWiU 70.29.11), wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o VAT, które są objęte zwolnieniem od podatku VAT. Dlatego rolnicy wynajmujący pokoje, korzystający ze zwolnienia podatkowego od podatku od osób fizycznych nie zgłaszali rozpoczęcia wynajmu w urzędach skarbowych. Tymczasem w sierpniu tego roku GUS wydał niekorzystną dla nas decyzję, że usługi agroturystyczne mieszczą się w grupie 55 PKWiU i KWiU „Usługi hoteli i restauracji” opodatkowanych podatkiem 7%. Tym samym rolnicy nie dopełniając obowiązku zgłoszenia rozpoczęcia sprzedaży usług agroturystycznych w urzędach skarbowych (ponieważ byli wprowadzani w błąd), a dokonując tego zgłoszenia teraz nie mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT w przypadku, gdy wartość sprzedaży w ciągu roku nie przekracza 10 000,- euro. Mimo, że nasza działalność agroturystyczna przynosi niewielkie dochody nie przekraczające granicznej kwoty 10 000,- euro staliśmy się automatycznie podatnikami VAT, a w celu uniknięcia konsekwencji karno-skarbowych powinniśmy również uregulować zaległy VAT wraz z odsetkami od początku prowadzenia działalności agroturystycznej. Dla większości jest to kwota wyższa niż zysk, który przez te lata osiągnęli. W Polsce istnieje w tej chwili około 6 tys. gospodarstw agroturystycznych i prawie wszystkie dotyczy powyżej opisany problem podatku VAT. Zarząd

zanotowała Anna Sobańska-Maj

Swojska kuchnia Mieszkańcy Paszkowa – niewielkiej miejscowości koło Polanicy Zdroju – stali się 24 czerwca świadkami kulinarnych bojów gospodyń z gospodarstw agroturystycznych. Obrony honoru naszego Stowarzyszenia podjęły się dwie panie: Alina Kuczwalska i Monika Galos. Trzeba przyznać, że wyszły obronną ręką z tego pojedynku na noże, chochle i widelce. Nagrodzone zostały wszystkie 52 gołąbki pani Aliny, jak i niepoliczalne zastępy pierogów pani Moniki. Tym wszystkim, którzy czytając tą notatkę poczuli nieodpartą potrzebę udania się do kuchni, dedykujemy przepisy na obydwa smakowite dania. Zachęcamy do naśladowania. Drugi przepis znajdziecie na odwrocie strony.

Gołąbki dziadka Mietka Ingrediencje na 4 osoby (18-20 małych gołąbków): o ½ kg kaszy gryczanej, o 30 dag pieczarek lub garść suszonych grzybów, o 1 średnia główka białej kapusty, o 4 cebule średniej wielkości, o ½ kostki margaryny lub innego tłuszczu, o sól, pieprz, vegetta – przyprawy według uznania. Kaszę gryczaną ugotować na sypko. Grzyby i cebulę drobno posiekać. Jeżeli grzyby suszone, to należy je wcześniej namoczyć i podgotować. Białą kapustę sparzyć. Połączyć kaszę gryczaną z grzybami oraz cebulą. Nakładać na kapuściane liście i zawijać, jak każde inne gołąbki. Ułożyć w rondlu lub żaroodpornym naczyniu i upiec lub udusić. Podawać polane wytopioną słoninką z pieczywem lub ziemniakami, jako drugie danie na obiad albo danie główne na kolację. Wartość energetyczna jednej porcji – 450 kalorii.

 W naszej okolicy trudno mówić o potrawach regionalnych z oczywistych powodów, ale właśnie gołąbki zawsze kojarzą mi się swojsko. Potrawę tą przywiózł ze Zbaraża na kresach mój ojciec i stąd ich nazwa. Robiło się je w naszym rodzinnym domu, robię je także teraz i na pewno przekażę przepis córce. Alina Kuczwalska

Strona 3


GOŚCINIEC – Biuletyn Agroturystyczny spod Śnieżnika, nr 1

Zaproszenie do współpracy Sondaż telefoniczny ℡

Specjalnie na potrzeby tego biuletynu Ania Sobańska-Maj obdzwoniła nasze gospodynie zadając im pytanie: – Jakie potrawy zagoszczą na Waszym wigilijnym stole? Jurkiewiczowie – barszcz czerwony i uszkami z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, karp smażony, karp w galarecie, kapusta z fasolą i grzybami, śledzie w oleju, kompot z suszu, makowiec, sernik, keks i piernik. Grześlakowie – barszcz czerwony z uszkami, karp z grzybami, śledzie w śmietanie, karp w galarecie, pstrąg smażony, łazanki z makiem, kompot z suszu, makowiec, keks i babka. Sadowscy – grochówka postna, czerwony barszcz z uszkami, kapusta kiszona zasmażana na maśle, pierogi z ziemniakami i cebulką, pierogi z kapustą i grzybami, karp smażony, kompot z suszonych i podwędzanych owoców, drożdżowy zawijany makowiec, kutia, ciasto kakaowe z cukrem i piernik. Wrzeszczowie – barszcz czerwony z kiszonych buraków i uszka z grzybami, karp w galarecie, śledzie w oleju z cebulką, śledzie w sosie śmietanowym z jabłkiem i ogórkiem, sałatka jarzynowa, kutia, karp po grecku, makowiec i piernik. Jałowieccy – tradycyjny barszcz z uszkami, krokiety i pierogi z kapustą, karp pieczony, kapusta z grzybami, kutia i „makówki” (bułka z makiem i bakaliami). Wanatowie – barszcz i uszka z grzybami, pierogi z kapustą w sosie grzybowym, kapusta z grochem, karp pieczony, kluski z makiem, bakaliami i miodem, kompot z suszu, makowiec drożdżowy, sernik. Kalińscy – barszcz z grzybowymi uszkami, karp pieczony, śledź w śmietanie z jabłkiem i cebulką, pstrąg pieczony, kutia, kompot z suszu, piernik i makowiec. Giemzowie – pierogi z grzybami i barszcz, pstrąg smażony, karp w galarecie, śledzie w oleju, rolmopsy, kompot z suszu, kapusta z grzybami, kapusta z grochem, kutia, makowiec, sałatka jarzynowa i sałatka z tuńczykiem. Dembni – zupa grzybowa z kluskami, fasola z kapustą, ryba po grecku, pieczona ryba (karp lub pstrąg), kompot z suszu, makowiec, sernik i „makiełki” (grzanki z chleba z makiem i bakaliami). Majowie – zupa rybna, barszcz z uszkami, pstrąg i karp pieczony, karp z wody, kapusta z grzybami, postny bigos z bakaliami.

Pieczone pierożki babci Karolci Ingrediencje na ciasto: Farsz: o 60 dag mąki pszennej, jak na klasyczne o ½ kostki masła, pierogi o 1 szklanka mleka, o 3 jajka, o 3 dag drożdży, o szczypta soli. Przygotować rozczyn z mleka, 2 łyżek mąki, drożdży i soli. Pozostawić do wyrośnięcia. Do maki dodać wyrośnięty rozczyn i rozbite jajka. Dobrze wyrobić ręką ciasto. Masło lekko podgrzać, dodać do ciasta i dalej wyrabiać. Gotowe przykryć ściereczką i zostawić w cieple do wyrośnięcia. Przygotować farsz – taki, jak do pierogów ruskich lub tych z kapustą i grzybami. Wyrośnięte ciasto wyłożyć na stolnicę, wyrabiać pierożki, nadziewać farszem i układać na posmarowaną olejem blaszkę. Gotowe można jeszcze posmarować rozbitym jajkiem. Piec w temperaturze 180-200°C około 40 minut na złoty kolor. Po upieczeniu przełożyć do miski, przykryć ściereczką i poczekać aż odparują. Podawać ciepłe: można z barszczem, z sosem grzybowym albo polane topionym smalcem ze skwarkami. Monika Galos

Strona 4

W czerwcu tego roku złożyłem pisemną propozycję dotyczącą współpracy z Waszym stowarzyszeniem. W połowie listopada została ona przyjęta, a kilka dni temu sformalizowana. Korzyści z takiej współpracy będą moim zdaniem obopólne. Stowarzyszenie otrzymuje możliwość dobrego wykorzystania posiadanego komputera do statutowej działalności, a ja zyskuję łatwy dostęp do sprzętu. Wydaje mi się, że pozytywne efekty tej symbiozy zostaną przez członków Stowarzyszenia już wkrótce dostrzeżone. Zdając sobie sprawę z konieczności skonkretyzowania współpracy, przedstawiam niniejszym plan mojej pracy jako wolontariusza w Stowarzyszeniu. Dla przejrzystości przedstawiam go poniżej w skróconej wersji, w formie tabeli. Grzegorz Wysocki

Zadania na najbliższe 4 miesiące Skompletowanie oprogramowania pod kątem przewidywanych zastosowań. Wprowadzenie kompletnych danych dotyczących gestorów agroturystyki do komputerowej bazy danych w formie „karty obiektu”. Zgromadzenie materiałów fotograficznych, krajoznawczych i gospodarczych dotyczących wsi z gmin Stronie i Lądek. Aktualizacja stron internetowych poszczególnych gospodarstw agroturystycznych w serwisie www.sudety.info.pl. Opracowanie propozycji logo Stowarzyszenia. Wykonanie serwisu internetowego dla wsi z gmin Stronie i Lądek: • Bielice, • Nowy i Stary Gierałtów, • Stójków, • Kąty Bystrzyckie. Wypracowanie zasad stałej współpracy z serwisem www.sudety.info.pl z propozycją umieszczenia przygotowywanych stron internetowych na ich serwerze. Przygotowanie nowego folderu reklamowego Wydanie pierwszego numeru wewnętrznego biuletynu.

Czas realizacji Ukończono. Styczeń – dwa tygodnie od uzyskania wszystkich danych. Praca metodycznie prowadzona przez cały czas. Do połowy stycznia. W lutym. • Kąty i Bielice w grudniu, • Stójków i N. Gierałtów w styczniu, • St. Gierałtów w lutym. Do połowy stycznia.

Do połowy marca. Do 20 grudnia.

PS. Dla zainteresowanych osobistym kontaktem i szczegółami podaję swój adres: Grzegorz Wysocki, ul. Nadbrzeżna 24/9, Stronie Śląskie, telefon: 8 142 880, e-mail: g_wysocki@poland.com http://www.sumo.w.pl

– Biuletyn Agroturystyczny spod Śnieżnika Oficjalna publikacja Sudeckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Masywu Śnieżnika. Redaguje Zarząd: prezes Ryszard Kaliński, sekretarz Anna Sobańska-Maj, skarbnik Kazimiera Frodyma, członkowie: Anna Wrzeszcz i Paweł Jurkiewicz. Skład komputerowy, łamanie i grafika – Grzegorz Wysocki. Numer zamknięto 19 XII 2001 r. Oddano do powielenia 20 XII 2001 r. Nakład 50 egz. Adres redakcji – Ryszard Kaliński, Nowy Gierałtów 12, 57-550 Stronie Śląskie, telefon: 8 141 452. E-mail redakcji: gosciniec@w.pl

Gościniec nr 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you