Page 1

Piątek, 9 marca 2012

7

edukacja Konferencja dla uczniów zdających język polski

A – Level dla każdego Już 24 marca w Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich londyńskiego uniwersytetu UCL (UCL School of Slavonic and East European Studies) odbędzie się po raz kolejny konferencja dla uczniów przygotowujących się do egzaminów z języka polskiego na poziomie A2. Rejestracja uczestników przewidziana jest na godzinę 9.30. Tym razem organizatorzy i twórcy konferencji zgodzili się na to, aby uczniowie przybyli w towarzystwie swoich wykładowców, pod których bacznym okiem zgłębiają tajniki wiedzy i technik egzaminacyjnych. Konferencja będzie miała charakter wykładów połączonych z warsztatami dla uczniów przygotowujących się do Polish A – Level. Będzie można więc nie tylko zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę, ale również przełożyć ją na zajęcia praktyczne, np. podczas pracy w parach, czy grupach. Będzie to panel zgodny z interakcjami uczniów i wykładowców oparty na wzajemnej współpracy. Trafić w dziesiątkę, rozpoznać potrzeby... – Widzę sens w tym, że w tym roku będą obecni również nauczyciele, bo właśnie oni chcą być zorientowani o czym będzie mowa podczas konferencji, aby móc potem realizować i kontynuować temat w klasie podczas sobotnich lekcji – mówiła Aleksandra Podhorodecka, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej. Lista chętnych zgłaszających się na konferencję została zamknięta kilka dni po jej ogłoszeniu, ponieważ potencjalnych uczestników było zbyt wielu, a liczba miejsc jest ograniczona. Zdaniem Aleksandry Podhorodeckiej „sam fakt, że zgłosiło się tyle osób jest wyraźnym wskaźnikiem na to, że takie przedsięwzięcia są bardzo potrzebne” i być może w przyszłości uda się realizować

a

Aleksandra Podhorodecka – prezes Polskiej Macierzy Szkolnej je dla szerszej populacji szkół polonijnych. Jednak tym razem starczyło miejsca dla 120 osób podzielonych na 4 grupy. – Zebrałam informacje w poszczególnych szkołach na temat realizowanych w nich aktualnie bloków tematycznych i na tej podstawie przydzieliłam uczniów do odpowiednich grup – przyznała prezes PMS. Program konferencji opracowany jest na podstawie czterech podstawowych paneli. Istota tkwi w przygotowaniu Egzamin A – Level z języka polskiego, na który składają się dwie części składowe w postaci egzaminów na poziomie AS

(kandydat ma 16 lat) i A2 (17 rok życia kandydata), przeprowadzany jest pod nadzorem angielskiego inspektoratu AQA pod auspicjami Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, której siedziba mieści się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. A – Level wymaga odpowiedniego przygotowania – wyjaśniała Aleksandra Podhorodecka. Podczas, gdy wyniki na AS są fenomenalne, do A2 trzeba się trochę przyłożyć. – Aby do niego podejść należy przeczytać lektury, obejrzeć wyznaczone filmy. Mam na myśli obrazy Andrzeja Wajdy – „Popiół i diament” oraz „Człowieka z marmuru”, aby potem móc umiejętnie opracować

dwa tematy z czterech do wyboru. Każdy z tematów wymaga odpowiedniego przygotowania i zrozumienia poruszanej w nich tematyki oraz znajomości towarzyszącego wydarzeniom tła historycznego. Trzeba na przykład wiedzieć: „Co doprowadziło do sytuacji, że jest już koniec wojny, a mimo to Maciek nadal ma kogoś zastrzelić?” – kontynuowała prezes PMS. Od razu też widać, kto z uczniów podchodzących do egzaminów uczęszczał do polskiej szkoły, a kto przygotowywał się sam, kto robił to pod profesjonalnym okiem nauczyciela zaznajomionego z technikami egzaminacyjnymi. Ważne jest to, aby wiedzieć o czym się mówi i potrafić odpowiadać na pytania, z drugiej też strony egzaminujący muszą także reprePROJEKT IDEOWY : IRENA DELMAR - CZARNECKA, TESA UJAZDOWSKA; PROJEKT GRAFICZNY: EWA NAHLIK WIZUALIZACJA: ELŻBIETA SOSIŃSKA zentować wymagany poziom i znać technikę. Błędem jest, Adres dla korespondencji: jeżeli egzamin przeprowadza„Dla Nich” - Społeczny Komitet ją ludzie niewtajemniczeni, bo Budowy Pomnika i tak się zdarza. 34 Delamere Road, London W5 3JR Program konferencji opratel: (0044) 0208 567 3134 cowany jest na podstawie czteprosimy wystawiać na:PROJEKT GRAFICZNY: EW PROJEKT IDEOWY : IRENA DELMAR -Czeki CZARNECKA, TESA UJAZDOWSKA; rech podstawowych paneli. Polish Memorial „For Them” WIZUALIZACJA: ELŻBIETA SOSIŃSKA Pierwszy będzie miał miejsce i wysyłać na powyższy adres przed południem, a kolejny po południu, czyli w sumie zostanie zrealizowanych osiem paneli. Podczas tegorocznej konferencji głos zostanie oddany wyjątkowym gościom: Grażynie Smith, która będzie mówiła o kinie Wajdy; Magdalenie Bogdan, która zrealizuje temat Wydawca: THE POLISH DAILY (PUBLISHERS) LTD dotyczący zagadnień II wojny 238-246 King Street, Hammersmith, London W6 0RF światowej; Katarzynie Zachentel. 020 8222 8777, fax 020 8741 8444 ter z UCL School of Slavonic www.dziennikpolski.co.uk and East European Studies dziennik@dziennikpolski.co.uk oraz Joannie Pyłat z PUNO, której przypadł temat walki o REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Koźmiński niepodległość i jej obecności w Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Elżbieta Sobolewska polskiej literaturze. Natomiast ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Grażyna Brodzińska z Polskiej Justyna Daniluk, Małgorzata Bugaj-Martynowska, Szkoły Przedmiotów OjczyJolanta Potocka stych w Putney wybrała problematykę moralno-społeczną SKŁAD: Rafał Głowa, Paweł Filuś w literaturze polskiej na przykładzie tragifarsy Zapolskiej PRENUMERATA: pt. „Moralność pani Dulskiej” Iwona Ussorowska oraz „Emigrantów” i „Tanga” tel. 020 8222 8774 Mrożka. r prenumerata@dziennikpolski.co.uk Tekst i fot.: Małgorzata Bugaj-Martynowska

p r e n u m e r a t a

Zamawiam prenumeratę na okres Załączam czek/Postal Order na sumę £ Imię:

od dnia

Nazwisko:

Tel: Adres: Kod Pocztowy

Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Dla Nich”

poniedziałek – piątek włącznie £57.20 tylko piątkowe wydanie £18.20 Ceny obowiązują od 1 marca 2009 r. i zawierają koszt przesyłki pocztowej

Czeki i P.O. należy wystawiać na „The Polish Daily Publishers Ltd” Opłaty kartami kredytowymi obciążone są kosztami bankowymi w wysokości 3.7% opłaty. NASZĄ GAZETĘ MOŻNA RÓWNIEŻ KUPIĆ W WYBRANYCH OŚRODKACH POLSKICH ORAZ W SKLEPACH Z GAZETAMI.

MARKETING OGŁOSZENIA: tel. 020 8222 8775 Kierownik działu: Robert Michalak robert@dziennikpolski.co.uk Karola Chanerlay: karola@dziennikpolski.co.uk Maciej Wyrozębski: maciek@dziennikpolski.co.uk ogloszenia@dziennikpolski.co.uk Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca i nie honoruje. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania redakcyjnego tekstów niezamówionych, a także do odmowy zamieszczenia ogłoszenia. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Opinie oraz uwagi czytelników publikowane w dziale „Listy do Redakcji” są wyrazem subiektywnych odczuć oraz sądów Czytelników i nie można ich uważać za stanowisko redakcji. Materiały depeszowe na podstawie PAP. © The Polish Daily (Publishers Ltd). Registered as a newspaper at Post Office ISSN 1359-2718. Printed by Newsfax INTERNATIONAL LTD, London Distributed by QuickMarsh Ltd. tel. 0207 928 5443, fax 0207 928 5385

Dp 07 0903 a level dla każdego  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you