Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Trijeentweintichste jiergong, nûmer 11, 5 april 2011 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 560 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Plaatselijk Belang zet reüniecommissie in het zonnetje

Maandagavond 14 maart werd de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang in Surhuizum gehouden. Voorzitter Tseard Veenstra kon in café Landzicht 46 aanwezigen welkom heten op de 101ste ledenvergadering van de vereniging. Na een kort openingswoord werd dit jaar de reüniecommissie door het bestuur “yn ’t sintsje” gezet. Onder voorzitterschap van Meindert Brouwer heeft deze commissie zich vier jaar lang bezig gehouden met de organisatie van het eeuwfeest van Plaatselijk Belang, dat vorig jaar in juni werd gevierd. De commissie bestond verder uit Reins van der Meer, Jan Pool, Aukje Wouda, Ytje van der Meer, Roel Vriesema, Albert de Haan en Arjen van der Meer. Uit handen van voorzitter Veenstra nam Meindert Brouwer, namens de reüniecommissie, de welbekende bokaal in ontvangst. Tseard Veenstra sprak zijn waardering uit aan de commissie voor de geslaagde festiviteiten die tijdens de drie dagen durende dorpsreünie waren georganiseerd. Dat het bestuur een druk jaar achter de rug had, bleek uit de vele zaken die tijdens de vergadering werden besproken. Zo is door de ijsbaancommissie de ijsbaan opgeknapt en ligt er nu een doek onder de grasmat, zodat de baan “sa ticht as in kanna” is, aldus commissielid Albert Veenstra. Afgelopen winter werd er, na tevredenheid van het bestuur, volop gebruik gemaakt van de ijsbaan. Over de reconstructie van de N358, van de Uterwei naar de A7, kon weinig concreets worden gemeld. Momenteel worden er door de provincie nog verschillende mogelijkheden onderzocht.


4


5 Met het verdwijnen van het speelterrein aan It Mienskar, zijn er doeltjes geplaatst bij het dorpshuis en is er een wipkip gekomen bij het hertenkamp. Verder zal met de grondopbrengsten van het voormalige speelterrein het hertenkamp dit jaar met zo’n 2400 m2 worden uitgebreid. Ook is er een geschikte plek gevonden voor de AED. Deze zal, nadat er met verschillende groepen uit het dorp een netwerk is gevormd die de AED kunnen bedienen, geplaatst worden bij bakkerij Wouda aan de Doarpsstrjitte. En in mei of juni van dit jaar zal het nieuwe wandel- en fietspad tussen It Langpaed en Langfâl, dat de naam Pûsterpaad krijgt, officieel worden geopend. Langs het pad zullen nog elzensingels worden aangeplant. Samen met het natuurpad, dat vorig jaar tijdens het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang werd geopend, en loopt van de Uterwei, langs De Singel naar de Koaiwei kunnen liefhebbers nu twee Surhuzumer ommetjes maken in het dorp.

Aan het eind van de vergadering waren er nog bloemen voor Tjitske Scheepsma. Zij trad af als bestuurslid van de vereniging en was niet herkiesbaar. Als dank en waardering overhandigde de voorzitter ook aan Tjitske een glazen bokaal en het welbekende bloemetje. Deze werden onder applaus van de aanwezige leden in ontvangst genomen. Tietie Hartholt is bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur. Zij zal de bestuurstaken van Scheepsma voor haar rekening nemen. Na een korte vragenronde, kon Tseard Veenstra de eerste ledenvergadering onder zijn leiding sluiten met een woord van dank aan de aanwezigen.


6


7

Nieuws van Plaatselijk Belang Onze muziekvereniging Excelsior viert in juni aanstaande haar honderdjarig bestaan. We hebben besloten hen daarom een gift te geven. Natuurlijk hopen wij nog in lengte van jaren van hun muzikale klanken te mogen genieten. Goed nieuws voor de ouders van jonge kinderen: het consultatiebureau bij de Pypketsjerke blijft bestaan. De jeugd maakt nu al veel gebruik van de goaltjes die door de gemeente op het oude korfbalveld zijn geplaatst. Binnenkort zal met het plaatsen van het AED apparaat worden begonnen. Er wordt een vergadering belegd met de belanghebbende verenigingen en de vrijwilligers die met de AED moeten kunnen werken. De stratenmakers hebben hun werk in It Noard weer opgepakt. Tot medio april is het voor de aanwonenden nog behelpen maar daarna kan het verkeer, inclusief de lijnbussen, weer gewoon doorrijden. Bestuur Plaatselijk Belang

Belangrijk Binnen afzienbare tijd komt in Surhuizum bij Bakkerij Wouda een AED te hangen. AED staat voor Automatische Externe Defibrillatie. Een AED is een apparaat dat een gecontroleerde schok toedient aan het hart, met de bedoeling het kamerfibrilleren te stoppen en op die manier de normale hartfunctie te herstellen. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mensen, 80%, thuis door een hartstilstand worden getroffen. Als er gestart kan worden met reanimatie in combinatie met een AED kunnen jaarlijks honderden mensen worden gered. Om dit goed te organiseren in Surhuizum hebben wij een netwerk van vrijwilligers nodig. Er zullen een aantal mensen worden geschoold maar ook willen we een beroep doen op de SurhĂşsters die via hun werk of vereniging een BHV of reanimatie/AED diploma hebben en onderhouden. WILT U MEEDRAAIEN IN HET NETWERK ROND DE AED? Geef U dan op bij het onderstaande adres. Hoe het netwerk georganiseerd wordt is nog niet geheel bekend maar wat wel bekend is dat IEDERE SECONDE TELT! U kunt zich opgeven bij Hieke de Haan-Bosma, Tel. 351491 E-mail: hiekebosma@hotmail.com Plaatselijk Belang Surhuizum


8


9

Open podium in Delfeart weer groot succes

Voor de derde keer werd zaterdag 5 maart 2011een open podium georganiseerd in De Delfeart in Surhuizum. Er waren veel verschillende optredens die met groot enthousiasme werden gebracht. Groot en klein deden mee. Het koor “Ut ’e bernemûle” beet de spits af, aangevuld met kleine jeugd uit Surhuisterveen. Dan waren er de streetdancers, zij maakten er een geweldige show van. Het in grote getale opgekomen publiek genoot daar zichtbaar van. De presentator van de avond, Klaas-Jan Alma, kwam superlatieven te kort en roemde op vakkundige manier het niveau van diverse acts. Een aantal zullen we hier noemen, zonder daarbij uiteraard de anderen tekort te doen. Zo was er bijvoorbeeld de band S.A.P. die na wat aanloopproblemen, het publiek voor zich wist te winnen. Maar ook zangeres Ingrid was weer van de partij en dat beviel zo goed, dat ze na afloop zelfs nog een miniconcert in de foyer ten gehore bracht. Er werd gedrumd onder leiding van Ate en het koor Akkoord zong veel nieuwe songs en werd met een warm applaus beloond. Niet alleen dit koor, maar de gehele avond stond onder leiding van Sietske Smid, die een groot compliment verdient voor haar initiatief en alle inspanningen om deze avond tot dit grote succes te maken. Dat is gelukt, dankzij iedereen die heeft meegewerkt en daarom zijn er nu al plannen gemaakt voor het vierde Open Podium, dat waarschijnlijk plaatsvindt op 7 maart 2012. Dus alles wat met kleinkunst te maken heeft in Surhuizum: het oefenen kan alvast weer beginnen! Kijk voor meer foto’s op www.surhuizum-online.nl/nieuws


10


11

Skûtelbank Geboren

: 24 maart 2011; Hendrik Melvin en Hein Seth, zoontjes van Hendrik Hein+ en Elly de Vries en broertjes van Lennart, Doarpsstrjitte 32a. Vier handjes klein en teer Wij leggen ze in uw handen neer Zodat het later, bij vreugde en pijn Gevouwen handjes mogen zijn.

Verhuisd

: Fa. J. van Duinen Bonhommestrjitte 34 zijn verhuisd naar Surhuisterveen. : Rinze en Rolien, Dominique en Cébastian Kats zijn komen wonen op de Bonhommestrjitte 34. De buurtbewoners wensen jullie van harte welkom. : Jan en Boukje Boekema, It Noard 3, binne 10 april 25 jier troud. Fan herte lokwinske. Fam. Bethlehem, Bartemerwei 20, zijn 13 april 2011 50 jaar getrouwd. : Gerben Ids Rispens, de Treaskes is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een hersenvliesontsteking, maar is nu gelukkig weer thuis. Anne de Vries, it Súd, moest bestraald en geopereerd worden vanwege darmkanker. Minne Posthumus, de Treaskes, moet geopereerd worden vanwege darmkanker, gelukkig geen uitzaaiingen. Auke Veenstra, Lustenburg, was opgenomen, maar is nu gelukkig weer thuis. Durk Kooistra, Deutechemstrjitte, viel uit de boom en scheurde enige borstwervels. Thuis moet hij weer verder herstellen.

Komen wonen

Jubileum

Ziekenboeg

meer Skûtelbank berichten op de volgende pagina…


12


13 vervolg Skûtelbank… Ziekenboeg

Geslaagd

: Mevr. Trien Holthuis, Rysloane heeft een nieuwe hartklep gekregen. Arjan Bouma, Rysloane kreeg in Frankrijk een darmperforatie. Daar is hij opgenomen geweest, maar is nu weer thuis. Hendrika van der Schors is geopereerd aan haar hand. : Op 19 maart jl. is Jorrit de Vries van It Sud 23, geslaagd voor zijn zwemdiploma C. Hij wordt gefeliciteerd door Pake en Beppe de Haan uit Buitenpost.

Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Oproep De zondagsschoolleiding bestaat uit een enthousiaste groep dames van ongeveer 12 personen. Onze eerste doelstelling is om de kinderen het evangelie te vertellen op hun eigen niveau. De tweede is samen een gezellig en fijn uur te hebben, te praten over alles waar de kinderen over willen praten, te zingen en te knutselen. We hopen dat de kinderen later met een goed en warm gevoel terugkijken op de zondagsschooluurtjes. Voor de zondagsschool zijn we op zoek naar een nieuwe enthousiaste

Voorzitter m/v Als voorzitter van de zondagsschoolleiding verzorg je zelf geen zondagsschooluurtje maar houd je je o.a. bezig met het voorbereiden/voorzitten van de vergaderingen en het bewaken van de actielijst. Naast het opstellen van het zondagsschoolrooster is een belangrijke taak de coördinatie van het kinderkerstfeest. Lijkt het je wat om voorzitter van de zondagsschool te worden of heb je nog vragen, neem dan contact op met Eke Tine van der Meer (huidige voorzitter). Tel. (0512) 352117.

Te koop Voor uw verse eieren en/of creatief cadeautje in paas of voorjaar style kunt u terecht bij de kar die op de oprit staat van: Ria Muller, Doarpsstrjitte 2


14


15

Spectaculaire filmvoorstelling! In Surhuizum wordt op 30 april weer de 5-jaarlijkse optocht met versierde wagens georganiseerd door de Oranjevereniging. Het thema dit jaar is film. Veel inwoners zijn alweer weken in het geheim bezig met de voorbereidingen. Maar wij kunnen wel alvast verklappen dat er vele leuke films de revue zullen passeren! Wilt u ze komen bewonderen op Koninginnedag? De optocht start ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur vanuit dorpshuis De Delfeart.

Nieuws uit de werkgroep Augustinusga Surhuizum voor Roemenië Ook dit jaar hopen we weer bij u langs te komen met de lijstcollecte. Dit is van maandag 30 mei tot en met zaterdag 4 juni 2011 (week 22). Deze collecte is hard nodig omdat we hiermee de transporten naar Roemenië kunnen realiseren. Uit de opbrengst van deze transporten worden de mensen in Roemenië geholpen, dit o.a. met kleding, medicijnen en hulp voor het levensonderhoud van de allerarmsten. Bovendien is het zo dat in de winkels veel westerse producten liggen, maar deze zijn door de hoge prijzen onbereikbaar voor veel mensen. Ook is op dit moment de werkeloosheid groot met alle gevolgen van dien. Tevens bieden wij hulp bij het realiseren van verschillende projecten. Dus ondanks alles is uw steun nog steeds hard nodig. Mogen we rekenen op u? Werkgroep Augustinusga/Surhuizum voor Roemenië Het is natuurlijk ook mogelijk om een bijdrage te storten op Rabobank nr. 363.053.468 t.n.v. Stichting Augustinusga/Surhuizum voor Roemenië. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met R. Holthuis, tel. 351868.

Bedankt Graag willen wij iedereen bedanken voor de bezoekjes, kaarten, telefoontjes en cadeautjes die wij met ons 55 jarige huwelijksdag mochten ontvangen. Heel heel hartelijk bedankt. Fam. IJ. Luimstra, Doarpsstrjitte

Aangeboden Voor een zacht prijsje kunt u Lammert bellen voor al uw tuinonderhoudswerkzaamheden. Bel voor informatie 0512-842227.


16


17

Prijswinnaars ballonwedstrijd Spulwike Surhuzum

Tijdens de tweede bestuursvergadering van het nieuwe jaar stond het bepalen van de winnaars van de ballonenwedstrijd van de Spulwike 2010 op de agenda. Van de bijna 250 opgelaten kaartjes zijn er uiteindelijk 12 kaartjes door de vinders teruggestuurd. De eerste prijs was voor Siepy Ritsma. Haar ballon had een afstand van bijna 165 kilometer afgelegd en was geland in Bremerhaven in Duitsland. Alle overige deelnemers hadden met afstanden tussen de 37 en 107 kilometer een tweede prijs. Op 18 maart jongstleden hebben de prijswinnaars hun prijs in ontvangst genomen. De voorbereidingen voor de Spulwike 2011, die van 24 t/m 27 augustus zal worden gehouden, zijn al weer in volle gang. Naast de vertrouwde onderdelen zullen er ook enkele nieuwe programma-onderdelen zijn. De Wampex, de fietstocht en de oriënteringsrit worden dit jaar verplaatst naar de woensdagavond waardoor er op donderdagavond ruimte is voor live-muziek. Op de foto de prijswinnaars en een deel van hun ouders. (foto E.J. Postma)

Opbringst Simavi kollekte De kollekte foar SIMAVI hat € 720,91 opbrocht. Elkenien dy't hjir oan meiholpen hat,wurdt hiel hertlik betanke. Gé van Dijk


18


19

Respect Naar aanleiding van de vergadering (24 maart jl.) op de basisschool van Surhuizum, aangaande de zwakke kwalificatie van onze school, schrijf ik dit stukje. Het betrof een avond met veel emoties, waarin veel is gezegd maar ook veel is verzwegen. We maken ons als ouders erg veel zorgen over genoemde bestempeling, want een ieder wil het beste voor hun kinderen qua scholing. Ook is er gesproken over pestgedrag. Dit komt voort uit de verloedering van onze maatschappij. Waar blijft de verantwoordelijkheid voor het gedrag van deze kinderen? Heeft of ziet men die niet? Asociaal gedrag mag nooit worden getolereerd. Ik vraag me ernstig af waar het begrip respect is gebleven. Iemand aanspreken op bezwaarlijk gedrag is bijna niet mogelijk. Het wordt minachtend weggehoond of je wordt zelfs uitgelachen. Laatstgenoemde ouders of kinderen trekken zich nergens iets van aan. Pestgedrag leidt tot zich gekwetst en buitengesloten voelen met daarnaast een sterk vernederend gevoel. Het kind voelt zich eenzaam met alle gevolgen van dien. Op school is altijd de mogelijkheid tot een gesprek als men merkt dat hun kind ernstig wordt gepest. Dit is veel beter dan alleen er over ‘kletsen’ op straat, wat dikwijls gebeurt. Zo ontstaat er alleen maar onrust, en kom je nooit tot de kern van het verhaal. Op school mag worden verwacht dat kinderen dingen leren en tevens plezier hebben. De taak als ouder is dat kinderen een goede opvoeding genieten, waarin de woorden respect, normen en waarden hoog in het vaandel horen te staan. Is dit niet het geval, dan is het einde zoek. Anneke Nauta

Kip en haan ontsnapt De vrijdag voor de voorjaarsvakantie zijn een haan en een kip uit hun hok ontsnapt. Ras: Friese rode pel. Kleur: roodbruin, wit vlekje op de zijkanten van de kop. Wie heeft ze gezien of gevonden? Graag een reactie naar: Hilly Holthuis, tel. 352334, Doarpsstrjitte 8

Kledingactie korfbalvereniging DTS Dinsdag 19 april hebben we weer een kleding actie. Normaal was de kledingactie 2x per jaar, dat is 1x per jaar geworden. De kleding en schoeisel apart in een zak kan tot 18.00 uur aan de weg worden gezet of tot 19.00 uur bij de kantine worden gebracht. De plasticzakken worden huis aan huis verspreid. Bedankt namens de Activiteitencommissie DTS


20


21

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... Gjin grut ljocht!

Grutte Gelf Doordenker Bewaarplaats Aaisikers:


22


23

De hoofdrolspeelster Deze maand is Sietske Smid de (muzikale)hoofdrolspeelster en mensenmagneet. Zij weet als geen ander dat ieder mens zijn talenten heeft, zij wordt dan ook volledig in beslag genomen door haar hobby om deze talenten bij mensen te ontdekken. Samen plezier beleven aan muziek, dat is haar credo. En dat doet ze als ze les geeft aan kinderen vanaf 7 jaar op diverse instrumenten zoals keyboards en blokfluit, want muziek en jonge kinderen horen van nature bij elkaar. Muziek is een krachtige uitdrukking van de menselijke natuur, voor Sietske Smid is een leven zonder muziek dan ook niet denkbaar. Als dirigent is zij betrokken bij een gemengd koor in Achtkarspelen, “Akkoord” waar men wekelijks samenkomt om leuk in het gehoor liggende liedjes in te studeren. Het gaat ook hier vooral om het plezier, om de gezelligheid, en om het samenzijn. Een rijkdom die niet met geld te koop is komt ook om de hoek kijken, dat is de humor... er kan een jolige sfeer ontstaan met volop lachsalvo's, wat is er dan leuker om samen muziek te maken? Maar ze doet meer, ook het gemengde Christelijke koor “Soli deo Gloria” (in Drachten) staat onder haar leiding als dirigente. Sietske Smid is ervan overtuigd dat muziek een meerwaarde heeft voor haar dorp Surhuizum, het is belangrijk voor de gemeenschap en ook voor de leefbaarheid van het dorp. Zo is nu al weer voor het derde jaar actief geweest met wat men het “Open podium” noemt, de deelnemers bekend of onbekend kunnen hun talenten tonen aan het publiek. De belangstelling voor het open podium neemt toe, het aantal deelnemers loopt ieder jaar gestaag op.


24


25 Sietske laat een sprankelende energie zien als het over muziek gaat, als de reporter ook bevestigd dat muziek je geest naar een favoriete plek kan sturen, merk je hoe snel een wildvreemde een goede vriend kan worden, alleen al door de gezamenlijke belangstelling. Een gezamenlijke hobby geeft binding, een binding die Sietske feitelijk dagelijks voelt met de kinderen in de lessen,met het dirigeren van de koren en met de organisatie van het open podium. Al deze activiteiten geven haar niet alleen plezier en voldoening, nee sterker nog, haar enthousiasme is bij haar uitgelopen op brandende liefde. Het kan niemand in Surhuizum ontgaan, haar ogen flonkeren, zij kan er geen genoeg van krijgen. De meerwaarde die zij geeft oogst veel bewondering. Door haar tomeloze inzet is Sietske (als muzikale mensenmagneet) een terechte hoofdrolspeelster. De reizende reporter Dirk

Wie kent of herkent de personen op de foto

Graag reactie naar de redactie van de Grutte Gelf of Jasper Pool, telefoon 0512-352486.


26


27

Surhúster Saken Wat is dy Siem dochs een rokkejager, ik bin bliid dat myn Protter niet su is. Ik weet niet of jimme dat in de vorige Gelf lezen hewwe, maar overal waar froulju opdoemen, in wat voor situatie en positie it is, dan is onze Siem van de partij. Nou wil hij weer met die Maira Camu van de v.d Veenstrjitte aanpappen want die gaat samen met heur vriendin Bianca de heule wereld over trekken om ambassadeur te worden van de Postcodeloterij, en dan hoopt hij dat zij afhaakt want dan wil hij vanzelfsprekend met Maira avonturen beleven, ja ja wat veur avonturen! Wat is het dochs een smicht. Je sudden hem su in de Surhuzumer feart gooien, maar ja dan komt Maira waarschijnlijk om hem te redden, want daar heeft ze oek voor geleerd. Nou ik liet hem spartelen, kin hij lekker met handen en voeten slaan om su syn energie kwijt te geraken. Waarschijnlijk is zijn probleem dat hij vroeger niet su veul buiten gespeuld het en nou niet weet waar hij sun energie aan kwyt kan. Vrouwtje van Siem wat hew ik soms medelijden met jou! Hij zit waarschijnlijk veul achter de computer, speulen met zijn mobieltje en al dy troep waar oek de huidige jeugd vreselijk aan verslaafd is. De jeugd ken bijna niet meer zelf iets verzinnen om heerlijk buten te gaan speulen, wat onzettend gezond is veur lichaam en geest. De ouders van nu binne veul te voorzichtig. Overal loerde gevaar, net als nou. Wij moesten het doen met afgedankte schommels, krakkemikkige wipwappen en gliedsbanen met gevaarlijke scherpe hoeken. Wij hinkelden, tolden, knikkerden, touwtje sprongen, hoela hoepten, belletje trokken, verstoppertje speulden, meske pikten, toneelstukjes opvoerden, in de wei bloemkes zochten en daar stringen van maakten, slootje sprongen enz. Ondertussen vanzelf de eerste kennismakeing met flirten, voorzichtig kusjes geven, kortom wy ontdekten de andere sekse. Creatief waren we. Maar ik denk dat Siem niet su creatief was dat te weinig daan het want hij is noch lang niet uitgespeuld.. Dus ik wil de vrouw van Siem een voorstel doen als ze voortaan Siem in de stringen wil houden: Laat hem weer speulen net su as wij dat deden en ik ben er zeker van dat je een heul andere Siem krije. Mochten jimme dezer dagen een persoon in het dorp zien dy’t hem ontzettend útsloofd met wat dan oek, dan is dat onze Siem. Laat hem straks met Pasen maar eieren zoeken met de kienders van DTS op het veld, miskien wurd je dan wel verrast met een heerlijke eierbrunch. Dat he je wel verdient vanwege die kluchten van je manneke. Maar… it blieve mannen! Sukses met Siem. De paasgroeten van Sibbeltsje Sipelsop


28


29

Workshop Het is al weer bijna Pasen. Na de succesvolle kerstworkshop van afgelopen december, ga ik nu een workshop geven met als onderwerp “Pasen”. Deze zal gehouden worden op vrijdag 15 april en maandag 18 april a.s. Wat gaan we maken: een paasstuk van kippengaas. Daar gaan we 3 punten (kegels) van maken die we bekleden met verschillende soorten decoratie materialen. Zie voorbeeld op het raam van Bakkerij Wouda en op de SRV-wagen van H. Atsma. Heeft u interesse geeft u dan snel op (vol=vol). Mob. 06-46285075 of 0512-351733. De workshop wordt gegeven in het dorpshuis de Delfeart en begint om 19.30 uur. De kosten voor de workshop bedraagt € 12,50 inclusief koffie. Leentje van der Schors

Wist u dat… … je op 13 april een cursus kunt volgen om lekkere hapjes te maken. … je voor 8 april je moet opgeven op tel.nr. 06-44106542. … dit alles nog uitgebreid na te lezen is op het raam van onze bakker.

… op het Langfâl komende uit de richting van Harkema een verkeerd … bord geplaatst is t.b.v. het kruispunt Langfâl Pûsterwei. … volgens het bord “voorrangskruispunt” heeft het verkeer komende vanaf … rechts voorrang op het verkeer dat vanaf Harkema komt. … komende vanaf de Pûsterwei een bord staat: “U nadert een voorrangsweg”. … Waar men voorrang moet verlenen aan de bestuurders op de kruisende … weg. … men dus… GEEN voorrang heeft. … wij er helemaal van in de war raken. … wij vinden dat de gemeente er maar eens goed over moet brainstormen. … wij hopen dat zij dit doen vóórdat er ongelukken gebeuren.


30


31

Vrouwen van Nu Augustinusga/Gerkesklooster De heer Bijlsma uit Drachten vertelde deze avond over schaatsen en ijs. Het ging vooral over het vrouwenschaatsen in vroeger tijd. De vrouwen schaatsten toen in hun onderkleding, wat in begin 1800 toch iets bijzonders was. Misschien dat daarom soms wel duizend mensen, vooral mannen kwamen kijken. Er werd toen vooral om eten geschaatst. En dus was het een manier om extra voedsel te krijgen. Later veranderde dat en werd om prijzen geschaatst. Deze werden meestal beschikbaar gesteld door kroegbazen. Het was dan ook niet toevallig dat de wedstrijden meestal bij een kroeg in de buurt werden gehouden. Ook veranderde de kleding. Lange broek en trui en muts. Pas veel later kwamen de schaatspakken. De vrouwen van het schaatsen werden echte vriendinnen, die elkaar ook buiten het schaatsen zagen. Bij trouwerijen enz. Tot slot liet dhr. Bijlsma nog wat dia’s zien uit de omgeving. Een heel leuke avond. Volgende bijeenkomst 19 april. Mevr. Weenick uit Sneek vertelt dan over Damast uit de kast. Vrouwen van Nu • Is er voor alle vrouwen, jong en oud, in dorp en stad • Brengt actuele thema’s onder de aandacht • Biedt je kansen en mogelijkheden op ontplooiing van je creativiteit • Is een ontmoetingsplaats voor vrouwen • Staat op de bres voor een leefbare wereld, eerlijke handel en duurzame producten • Is een vrijwilligersorganisatie • Heeft een rijke historie en is wel degelijk meegegroeid met haar tijd. Nieuwsgierig naar Vrouwen van Nu Afdeling Augustinusga/Gerkesklooster Kom gerust eens een avond langs Inlichtingen: Wietske Elzinga. Telefoon 0512-352140.

Koekactie Op 13 en 14 april a.s. organiseert de zondagsschool de Jonge Samuël een huis aan huis koekactie. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de zondagsschool. U kunt kiezen uit bruidsgebak of oranjekoekstukjes, 1 pak kost € 2,= en 3 pakken € 5,=. Stel onze verkopers niet teleur! Leiding zondagsschool de Jonge Samuël


32


33

Moederdagtaart Zondag 8 mei is het Moederdag. En dat kan niet zonder taart! In de week van 18 april zullen de jeugdteams bij de deuren langs gaan om de bestelling op te nemen. De keus bestaat uit een oranjekoek schnitt of een slagroomtaart, beide 6 persoons en gemaakt door Bakkerij Wouda. Het jeugdlid die de meeste taarten verkoopt, krijgt een leuke prijs. Op zaterdag 7 mei worden vanaf 12 uur de taarten langs gebracht. Alleen bij de bezorging kan betaald worden. Een fijne Moederdag! De activiteiten commissie kv DTS

Lentekriebels De lucht wordt anders in de hemel stilaan verandert kleur en de bloemen op de heide hebben plots hun eigen geur ze bloeien langzaam open tot een fleurig mooi boeket en plots’ling zie je dingen waar je anders nooit op let als ik zie hoe het verandert dit alles rondom mij dan geniet ik van de wereld want die is dan zo nabij dan geniet ik van ’t moment zo ongedwongen ongepland en berust ik met een glimlach de lente is in ‘t land


34


35

World Servants: Piter Wilkens met Bazuin in Pypketsjerke Het duurt nog even, maar de tijd vliegt en daarom maken de World Servants uit Surhuizum u nu alvast attent op het benefietconcert dat op zaterdag 28 mei 2011 in de Pypketsjerke wordt gegeven door Piter Wilkens met medewerking van De Bazuin. Zeer de moeite waard om nu alvast in uw agenda vast te leggen. Nadere informatie volgt. De World Servants onder leiding van Ieneke de Vries, hebben twee weekenden achter elkaar auto’s (en een fiets) gewassen bij de NNAB in It Koartwâld en daarmee een opbrengst behaald van 637,50 euro. Voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen: bedankt! Omdat er bij de World Servants Surhuizum ook een deelnemer uit Kootstertille zit, Rienk van der Heide, is daar ook een actie gehouden. Dit betrof een potgrondactie en die leverde het bedrag op van 539,32 euro. Augustus komt steeds dichterbij en in die maand reizen de deelnemers af naar Ghana. Er is nog ongeveer 6.000 euro te gaan, dus wij willen u graag attent maken op de acties die nog staan gepland. Behalve het genoemde benefietconcert op 28 mei, betreft dat de volgende activiteiten: • Zaterdag 9 april ophalen oud ijzer: u kunt vanaf 9.00 uur ’s ochtends uw oud ijzer bij de straat zetten of in de container gooien die dan bij de Doarpstsjerke staat. Ook kunt u telefonisch doorgeven dat u oud ijzer heeft en kwijt wilt. U kunt hiervoor bellen naar Ieneke op nummer 0512 351985. Dus heeft u nog wat ijzer achter uw huis of in uw schuur liggen, kijk dan even en schenk het de World Servants. • Begin mei is er weer een autowasweekend. Nadere informatie volgt! • Bij de C1000 kunt u nog steeds uw flessenbonnen doneren aan World Servants. Bij het inleverpunt van de lege flessen staat een koker waar u uw flessenbonnen kunt deponeren. • Ook zegels die u bij de Poiesz ontvangt, zijn van harte welkom. U kunt ze inleveren bij één van de deelnemers aan World Servants. Tot slot: giften buiten deze actie om, zijn ook van harte welkom op rekeningnummer 122763262 t.n.v. H.A. Hoogsteen World Servants Surhuizum. World Servants Surhuizum (Ieneke de Vries, Marleen Boersma, Titia Bosklopper, Wilmer Brouwer, Rienk van der Heide, Fokke Rijpma, Gretinus Scheepsma en Corné Visser)


36

Wij gaan weer beginnen met Afslanken bij Streeflijn… op maandag 11 april Een groot deel (bijna 50%) van de Nederlanders heeft last van overgewicht. Overgewicht ontstaat doordat je meer calorieën binnen krijgt dan dat je uiteindelijk verbrandt. Er zijn dan ook 3 manieren om overgewicht tegen te gaan; meer bewegen, minder eten, minder eten & meer bewegen Meer beweging krijg je bijvoorbeeld als je naar de sportschool gaat, of als je op je fiets naar je werk gaat, het kan ook door bijvoorbeeld elke dag een uurtje te lopen. Minder eten lijkt gemakkelijk dan het is, want hoeveel calorieën bevat het eten wat wij binnen krijgen nou eigenlijk? Daarom beginnen wij in Surhuizum met Streeflijn. Aan de hand van wekelijkse bijeenkomsten en weekmenu’s gaan wij u helpen om minder calorieën te eten, en daarbij af te vallen! Afvallen gaat gemakkelijker als je er niet alleen voor staat. Laat je dan ook inspireren en motiveren door medecursisten in de cursus! Tijdens de cursus wordt je door ons begeleidt naar je Streef gewicht. Dit doe je samen met meerdere cursisten. Wekelijks wordt je eerst discreet gewogen en daarna ontvang je informatie over het onderwerp van de week. Dit wordt allemaal besproken in de cursus van ongeveer anderhalf uur. De cursus is allesbehalve saai. De cursussen beiden je de kans om ondersteund te worden in het bereiken van je gewichtsdoelen, en helpen je ook om de kennis en richtlijnen leren toe te passen in het dagelijks leven en bij bijzondere gelegenheden. Bij iedere cursus avond wordt er een thema besproken, onder leiding van ons, met elke week een nieuw onderwerp. De ene week kan het gaan over het bedwingen van eetaanvallen, de andere week kan gaan over je favoriete voeding en recepten. Je krijgt inzichten vanuit de groep en je levert je eigen bijdrage, maar je kunt ook alleen luisteren. Dit gecombineerd met de inzichten van ons en de medecursisten zorgen ervoor dat iedere cursus uniek is. Wij leggen uit wat je kunt verwachten en hoe je het beste ons programma kunt volgens. Ook stellen wij je in de gelegenheid tot het stellen van vragen. De cursus duurt 12 weken en begint op maandag 11 april om 19.30 uur, aan de Iennen 9, 9283 VH Surhuizum. De inschrijving bedraagt eenmalig 10 euro, en je betaalt per week 7,50. (Dit is inclusief mapje, wegen, weekmenu’s, recepten en onderwerpen) Dus bent u ook de overtollige kilo’s zat kom naar Streeflijn en ga de kilo’s te lijf! Voor meer informatie en inschrijving, neemt u contact op met: Rianne Alma, 0638504601 - riannealma17@hotmail.com Petra Holthuis, 0512-352988 of 0610741259 – pietsjefemke@kpnmail.nl


37

Jubilerend Europa Kinderhulp biedt nieuwe kinderreis uit België Dit jaar viert Europa Kinderhulp haar vijftigjarig bestaan. Een lange periode waarin duizenden kinderen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en voormalige oorlogsgebieden de kans kregen een paar weken onbezorgd te spelen bij Nederlandse gastouders. De regio Friesland is daarvoor bij uitstek geschikt met haar rust en ruimte, precies datgene wat de kinderen nodig hebben. Helaas zijn er na vijftig jaar nog steeds kansarme kinderen die behoefte hebben aan een vakantie en helaas loopt het aantal gastouders de laatste jaren terug. Maar Europa Kinderhulp zet haar werk enthousiast voort. Met ingang van 2011 is zelfs een nieuwe reis toegevoegd. Kinderen uit Belgisch Vlaanderen worden deze zomer verwelkomd in Friesland. Europa Kinderhulp zoekt enthousiaste en betrokken gastouders voor de Belgische kinderen, maar ook voor de andere reizen. Ouders die deze kinderen met zorg en aandacht ruim twee weken een thuis willen bieden waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Een zonnige vakantie in hun vaak uitzichtloze bestaan. Is in uw hart en huis plaats voor een vakantiekind, meld u dan aan als gastouder. Meer informatie kunt u vinden op www.europakinderhulp.nl. Voor de regio Friesland kunt u contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612 of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl. Data kinderreizen 2011 Oldenburg 18 juli - 5 augustus Frankrijk CR 3 juli - 22 juli Schneeberg/Delitzsch 18 juli - 5 augustus Hannover 25 juli - 12 augustus Frankrijk SPF 16 juli - 6 augustus Nederland 25 juli - 12 augustus België 18 juli - 5 augustus

Dorpsarchief Surhuizum Voor aanvulling en uitbreiding van het dorpsarchief ben ik op zoek naar alles over en van Surhuizum. Denk hierbij aan: foto’s, ansichten, oude aantekeningen of notulen van niet meer bestaande verenigingen, rouwbrieven en rouwadvertenties. J. Pool, Lustenburg 11


38

> knutselen met lytse gelf Rietjes hazen


39

Activiteiten bij De Oanrin in april en mei

Programma voor de maanden april en mei 2011: Donderdag 7 april Gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie. Ook kunnen er puzzels gemaakt worden. Donderdag 14 april Vandaag gaan we bloempotten beplakken in Paas-stijl. Voor het bloempotje wordt een eigen bijdrage gevraagd. Donderdag 21 april We gaan een voorjaarsbloemstukje maken. Graag zelf een bakje meenemen. Voor de overige materialen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Donderdag 28 april Spelletjesochtend bij De Oanrin. Donderdag 5 mei Gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag. Donderdag 12 mei Sjoelcompetitie: de heren tegen de dames! Dat wordt vast weer spannend. Donderdag 19 mei Vandaag komt de rummikub weer op tafel. Ook staat de koffie klaar. Donderdag 26 mei Kraak uw hersenen bij De Oanrin.


40

Zoekplaatje De oplossing van de vorige keer was te vinden op It Súd. De H van Hielke was nog net te zien op het bord dat bij Hielke en Nynke voor het huis staat.

Dat sommigen niet alleen op de tekst letten, bleek wel uit Hennie de Vries die vooral aandacht had voor de achtergrond: “oh, dat sjoch ik sa wol, dat is it reklameboerd van Hielke en Nynke, dat sjoch ik wol oan it boskje by ’t raam”. Ben benieuwd of ze de nieuwe opgave ook herkent aan bijvoorbeeld de dakpannen. Het kan ook simpel, zoals Klaas Pool: “dat is by Hielke de molkeboer!”. En volgens Koop is het het bord in de tuin van de rijdende winkel van Hielke en Nynke. Volgens de familie Van Dijk (óók van It Súd, zoals ze er zelf al bij hadden gezet) is het het bord dat voor bij H. Atsma op de oprit staat. Nu hopen wij dat het toch echt náást de oprit staat, anders is het zo’n gesjouw voor Hielke elke keer als hij op of van het erf moet. Maar wel goed, al deze oplossingen natuurlijk. Geen prijs, dat niet. Wel voor Arnout de Haan. Hij kwam als eerlijke prijswinnaar uit de lotingsbus en had bovendien een zeer gespecificeerde oplossing: ”It is in diel fan it boerd fan ús ieniche molkboer Hielke Atsma”. Wel jammer dat hij er aan toevoegt “en as ik no net win, dan sil ik jim!”. Blijkbaar is hij al te vaak teleurgesteld. Wij zwichten uiteraard niet voor dreigementen, en hadden dan ook liever niet gehad dat Arnout de prijs won ;-). Toch wordt hiermee maar weer eens bewezen hoe eerlijk de loting er aan toegaat. Het lot bepaalt en daar houden wij ons aan. Dus Arnout, ondanks alles gefeliciteerd!


41 Tsja, en dan de nieuwe opgave. De laatste waarmee een prijs te verdienen valt, want vanaf nummer 1 van de nieuwe jaargang van de Grutte Gelf (verschijningsdatum eind mei) zal deze rubriek in een andere vorm verschijnen, zonder prijzen dus! Dus grijp uw kans, doe nog een keer mee en maak nog een keer kans op de prijs waar deze rubriek ook mee begonnen is: de droege woarst van degene die de oplossing van de vorige keer was. Waar is deze foto genomen?

Aarzel niet, maar breng, bel, of mail uw oplossing naar Meindert Brouwer (352201, De Iennen 8, gruttegelf@surhuzum.nl, de.brouwers@hotmail.com) of één van de andere redactieleden die voor in de Grutte Gelf staan vermeld. Oh ja, sommige inzendingen zijn zo uitgebreid, dat ze niet eens op een ansichtkaart passen en zo uitgebreid dat het teveel werk is om ze uit te typen, maar tegelijk zo uitgebreid creatief dat je het wel even onder de aandacht wilt brengen. Daarom als bonus een kopie van de betreffende inzending en de groet’n terug:


42


43

Wurklist

8 april

20.30 uur

Rock Night t.b.v. World Servants Kenia met de coverband Lechery in de feesttent aan It Noard 3. 9 april 20.00 uur Soos voor het v.o. in Us Stek. 10 april 15.00-18.00 uur Zondagmiddag soos voor voortgezet onderwijs in Us Stek. 13 en 14 april Koekactie zondagsschool de Jonge Samuël. 14 april 9.30 uur Bloempotten beplakken in Paasstijl bij De Oanrin. Paasworkshop in de Delfeart. 15 en 18 april 19.30 uur 16 april 20.00 uur Slotavond (iedereen) in Us Stek 19 april Kledingactie kv DTS. 21 april Voorjaarsbloemstukje maken bij De Oanrin. 30 april Optocht versierde wagens door Surhuizum. Start vanuit de Delfeart. 30 mei t/m 4 juni Lijstcollecte werkgroep Augustinusga Surhuizum voor Roemenië.

Spreuk van de maand “Voor elke oplossing is wel een probleem te bedenken”

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: p-at (uitgesproken als pet)

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 25 april 2011 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 11, 5 april 2011  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Trijeentweintichtste jiergong, nûmer 11, 5 april 2011