Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Twaentweintichste jiergong, nûmer 11, 6 april 2010 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 560 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

100 jaar Plaatselijk Belang Surhuizum, opgave kan nog steeds De opgaven stromen binnen, maar er kunnen er nog meer bij! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Daarom hebben we de inschrijftermijn verlengd naar 20 april! Dat is wel de uiterste datum, want dan moet worden besloten hoe groot de tent moet zijn die bij het dorpshuis komt te staan. Heeft u zich nog niet opgegeven, doe het dan nu.

OPGAVE REUNIE ZATERDAG 12 JUNI 2010

Hoe

: maak 30 euro over rekeningnummer 29.34.27.135 van de Friesland Bank ten name van “Stichting Festiviteiten Surhuizum”

Wat vermelden

: “deelname reünie PB 100” én uw naam en adres

Wat krijg je dan

: 2 koffie/thee met oranjekoek bij ontvangst, een lunchpakket, deelname aan het warm buffet, entree bij de revue en een gratis exemplaar van de jubileumkrant die rond deze dagen wordt uitgebracht

Er is toch ook een DVD : inderdaad, deze is bijna klaar, en lijkt nu al meer dan de moeite waard te worden! Zeer professioneel gemaakt, zowel wat beeld als geluid betreft. Mocht u die ook alvast willen bestellen, maak dan 10 euro extra over onder extra vermelding van “DVD PB 100”. U kunt deze DVD ook los van bovenstaand programma bestellen, dan dus alleen 10 euro overmaken. Wél naam en adres er bij doorgeven.


4


5

IJsbaancommissie in het zonnetje gezet

Maandagavond 8 maart zijn tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang de leden van de ijsbaancommissie door het bestuur in het zonnetje gezet. Sinds 2004 heeft Surhuizum weer een (kinder)ijsbaan op het stukje land naar de familie Pool. Tijdens de jaarvergadering in 2006 werd er een ijsbaancommissie benoemd die werd belast met de zorg voor en het onderhoud van de baan. De ijsbaancommissie bestaat uit de heren Wiebe van der Meer, Anne Jasper Pool, Albert Veenstra, Pier Kinderman en Piet Henk Streekstra. Uit handen van voorzitter Jan Pool ontving de commissie een glazen vaas met inscriptie en het wel bekende bloemetje. Op de foto ontbreekt Piet Henk Streekstra. Jan Pool sprak zijn waardering uit voor de vele werkzaamheden die de commissie aan de baan verricht. Helaas kon er deze winter niet op de baan worden geschaatst omdat mollen de grond hadden ondergraven, daardoor liep water dan op de baan werd gespoten er net zo hard weer uit. Tijdens de vergadering is gesproken over de mogelijkheid om de baan de vlakken en de randen dicht te maken. Naar de financiering van dit plan, dat ongeveer â‚Ź 2000,- gaat kosten, wordt later dit jaar nader naar gekeken. Ook waren er bloemen voor Jan Pool en Nynke Bouma. Jan Pool trad na zes jaar af als voorzitter van Plaatselijk Belang en was niet herkiesbaar. Ook notulist Nynke Bouma, die niet herkiesbaar was, verlaat na zes jaar het bestuur van de vereniging. Als dank en blijk van waardering voor het verrichtte werk ontvingen zij uit handen van penningmeester Tseard Veenstra een vaas met inscriptie en een boeket rozen. Tijdens de bestuursverkiezing is Gerrie Post-


6


7 humus gekozen tot het bestuur van de vereniging. Omdat de vacature voor voorzitter vacant bleef, zal Tseard Veenstra deze taak op zich nemen en blijft Jan Pool tot het 100-jarig jubileum van Plaatselijk Belang in juni het bestuur ondersteunen. Tijdens de vergadering kreeg het bestuur een mandaat van de aanwezige leden om zonder tussentijdse stemming van de leden een nieuw bestuurlid voor de vereniging te zoeken en te benoemen. Wanneer het bestuur weer voltallig is zullen enkele bestuurstaken opnieuw worden verdeeld.

Voor alle inwoners van Surhuizum!

Kortingsactie Aqua Zoo! Plaatselijk Belang heeft voorgaande jaren gebruik gemaakt van een kortingsactie van Aqua Zoo. Op deze manier kunnen mensen tegen een gereduceerd tarief een bezoek brengen naar Aqua Zoo nabij Leeuwarden. De entreeprijs is in 2010 â‚Ź 17,-- per persoon, door deze kortingsactie kunnen er nu onbeperkt kaarten worden gekocht voor de prijs van â‚Ź 7,50 per stuk. Voor familiedagen, kinderfeestjes, pake/beppedag e.d. is dit een prachtige locatie. Een bezoek aan de website van Aqua Zoo is zeker de moeite waard, www.frieslandzoo.nl. Mochten er mensen belangstelling hebben voor dit aanbod, dan kunnen er kaartjes worden besteld bij Hieke de Haan. Kaarten zijn onbeperkt geldig. De voorkeur gaat uit van bestelling per mail, u krijgt dan een bevestiging per mail voor ontvangst, hiekebosma@hotmail.com of via telefoonnummer 0512351491. Deze kortingsactie is geldig tot 14 mei 2010, graag bestellen voor 10 mei 2010. Alvast veel plezier bij Aqua Zoo, Plaatselijk Belang Surhuizum.


8


9

Ledenvergadering Plaatselijk Belang 8 maart 2010 Voorzitter Jan Pool kan een 45 aanwezigen welkom heten, waaronder een aantal afgevaardigden van diverse politieke partijen. Dit jaar werd de ijsbaancommissie ‘yn it Sintsje’ gezet! Helaas kon er dit winterseizoen van de ijsbaan geen gebruik worden gemaakt omdat er geen water op de baan wou blijven staan. De ijsbaancommissie heeft een plan van aanpak aan de vergadering voorgesteld. In juni zal er worden gekeken hoe hoog de kosten zijn en hoe die eventueel gedekt kunnen worden. Mogelijk zal er een contributieverhoging plaatsvinden. De verslagen van de ledenvergadering 2009, financiële verslagen en jaaroverzicht 2009 werden besproken en onveranderd goedgekeurd. De kerkvoogdij heeft gevraagd de lichtinstallatie van de kerktoren over te nemen. Vergadering gaat hiermee akkoord, mits er een overeenstemming is over het lichtregiem. WoonFriesland heeft zich teruggetrokken van bouw op het oude korfbalveld. Op 1 februari jl. was er een avond georganiseerd in de Delfeart over de nieuwe structuurvisie van Surhuizum. Hier kwam heel duidelijk naar voren dat de inwoners van Surhuizum meer zien in het opwaarderen van de bejaardenwoningen aan de Lustenburg en de H.J. v.d. Veenstrjitte. Het oude korfbalveld als evenemententerrein behouden. Het fietspad Langfâl-Langpaed zal deze zomer een feit zijn. De jubileumcommissie Wer(om)sjen heeft het jubileumweekend 11,12 en 13 juni a.s. uitgelicht en dat beloofd een mooi weekend te worden. Opgave liefst z.s.m. In de speeltuin aan It Mienskar ontstaan steeds meer vervelende situaties. De doelgroep waar de speeltuin uiteindelijk voor bedoeld is leveren echter niet veel problemen op. M.n. de “oudere jeugd” die daar ’s avonds rondhangt veroorzaken overlast. Verbaal geweld neemt echter wel toe, wat als grote overlast wordt gezien/gehoord. Ook een oproep aan de ouders van de kinderen die zich in de speeltuin bevinden, jullie zijn wèl verantwoordelijk voor hun gedrag en kunnen ze daar ook op aanspreken. Sociale controle zou meer kunnen worden geaccepteerd, spreek elkaar aan op vervelende situaties, zonder daar afwijzend op te reageren en te zeggen: “mijn kind doet dat niet”! Bepreken lost vaak al dingen uit zichzelf op. Respect voor elkaar hebben. De buurtvereniging “Súdherne”, aanwonenden van de speeltuin, gemeente, plaatselijk belang en de politie plannen op korte termijn overleg om de overlast situaties inen rondom de speeltuin te bespreken. AED apparaat is aangevraagd bij de gemeente, als de plaatsing hiervan een feit is, krijgen diverse verenigingen hier bericht van, om zo de krachten te bundelen met mensen die de AED dan mogelijk mogen en kunnen bedienen.


10


11 De Balkespringer wacht nog steeds op herplaatsing! Hier wordt mee gewacht tot de Doarpsstrjitte wordt gereconstrueerd. Dan zal hij ergens bij de Doarpstsjerke worden herplaatst. De traditionele dorps/toneelavond is in deze huidige vorm niet meer rendabel. De animo wordt kleiner. Er zal een andere oplossing over de invulling van deze avond gevonden moeten worden. Ideeën zijn van harte welkom. Tijdens de bestuursverkiezing waren voorzitter Jan Pool en notulist Nynke Bouma aftredend en niet herkiesbaar. Tseard Veenstra werd voorgesteld als de nieuwe voorzitter en Gerrie Posthumus werd welkom geheten in het bestuur, er waren geen tegenkandidaten. Jan blijft nog in het bestuur meedraaien tot medio juni, dit i.v.m. het jubileum. Er is nog één bestuursfunctie vacant, PB bestuur heeft akkoord van de vergadering om buiten een buitengewone ledenvergadering om een nieuw bestuurslid te benoemen en te installeren. Jan en Nynke werden door de nieuwe voorzitter bedankt voor hun inzet de afgelopen zes jaar en kregen een bokaal met persoonlijke inscriptie en een bos bloemen overhandigd, dit werd door de aanwezigen onderstreept met een applaus. Na een vlotte vergadering kon de scheidende voorzitter een ieder bedanken voor zijn haar komst en inbreng.

Deurcollecte Nationaal Fonds Kinderhulp Van 18 t/m 24 april wordt er gecollecteerd voor kinderhulp. De vrijwilligers komen bij u aan de deur. Mogen wij ook op u rekenen? 20% van de opbrengst van de collecte mogen we besteden aan de kinderen van Surhuizum. Kinderhulp bestaat dit jaar 50 jaar. Wilt u meer informatie over kinderhulp? Waar het geld voor wordt gebruikt? Kijk dan op www.kinderhulp.nl Alvast bedankt. Namens Kinderhulp, Sanny Veenstra

Deurcollecte Astmafonds In de week van 17 t/m 22 mei wordt er weer van deur tot deur gecollecteerd. Vele vrijwilligers gaan weer op pad om een bijdrage voor het astmafonds. Mogen wij weer op u rekenen? Namens het Astmafonds, Jantsje Luimstra


12


13

Skûtelbank Verhuisd Geslaagd

: Mevr. A. Wierenga van Deutechemstrjitte naar Buitenpost, Herbrandastraat 3c, tel. 0511-543552. : Wilma Bethlehem uit de Pûs is geslaagd voor het zwemdiploma C. Van harte gefeliciteerd door Heit en Mem en van je zusjes.

Berichten voor deze rubriek kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Werkgroep Augustinusga Surhuizum voor Roemenië Ook dit jaar hopen we weer bij u langs te komen met de lijstcollecte, dit is van maandag 17 mei t/m zaterdag 22 mei aanstaande (week 20). Deze collecte is hard nodig omdat we hiermee de transporten naar Roemenië kunnen realiseren. Uit de opbrengst van deze transporten worden de mensen in Roemenië geholpen, dit o.a. met kleding, medicijnen en hulp voor het levensonderhoud van de allerarmsten. Bovendien is het zo dat in de winkels veel westerse producten liggen, maar de prijzen soms nog hoger zijn dan in Nederland, terwijl de lonen nog heel laag liggen. Ook bieden wij hulp bij het realiseren van verschillende projecten. En ondanks het lidmaatschap van de EU hebben heel veel mensen moeite om rond te komen, dit vooral door het aanscherpen van de regels. Dus ondanks alles is uw steun nog steeds hard nodig. Mogen we rekenen op u? Werkgroep Augustinusga/Surhuizum voor Roemenië Het is natuurlijk ook mogelijk om een bijdrage te storten op Rabobank nr. 363.053.468 t.n.v. Stichting Augustinusga/Surhuizum voor Roemenië Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met R. Holthuis, tel. 351868.

Hulp gezocht voor mensen met Multiple Sclerose Het Nationaal MS Fonds organiseert van 10 tot en met 17 mei een vakantieweek voor mensen met Multiple Sclerose. Dit jaar wordt de vakantieweek gehouden in Elsloo (Fr) in de Vrije Vogel. De vakantieweek is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en staat in het thema van beweging. Het Nationaal MS Fonds is nog dringend op zoek naar verzorgenden en verpleegkundigen. Ben je sociaal en kan je goed in groepsverband werken? Neem dan contact op met Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds. Tel. 010591 98 39 of pamela@nmsf.nl. Meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl.


14


15

Twa Surhuzumers yn de prizen om it earste ljipaai

It is elk jier wer spannend wa't earste ljipaai fan Surhuzum fine sil, faak is it stuorke wikselje tusken Iko de Vries en Tsjebbe Hansma. Beide mannen wine dit jier dan ek al betied yn de greiden te finen mar de maaitiid wie dit jier let troch de lang oanhâldende kjeld. Woansdei 17 maart wie it dan sa fier Tsjebbe fûn it earste ljipaai fan Achtkarspelen yn Stiensgea oan de Legeloane. Dit wie al frij besûnder want in dikke dei derfoar wy it earste ljipaai pas fûn fan Nederlân. Mar it earste aai fan Surhuzum wie dus noch net fûn, dit die Iko op 19 maart yn de Surhuzumermieden foar Keimpe Veenstra. No sieten wie efkes yn in lestige situaasje mar de foarskriften binne sa om de wikselbeker yn oantfangst te nimmen moat de aaisiker in Surhuzumer wêze en it aai moat op Surhuzumer grûn fûn wurde, dêrmei kriget Iko de wikselbeker oanbean. Mar de fynst fan Tsjebbe wie wol sa besûnder dat we se beiden op de foto ha wûnen.

Simavi De kollekte foar SIMAVI hat € 702,70 opbrocht. Elkenien dy’t hjir oan meiholpen hat,wurdt út namme fan SIMAVI, hertlik betanke. Gé fan Dyk


16


17

Jeugd Us Stek winnaars darttoernooi Gerkesklooster

Zaterdag 13 maart was de finale van het darttoernooi van de gezamenlijke jeugdhonken van Achtkarspelen in Gerkesklooster. Het team van jeugdhonk Us Stek bestond uit Aalzen Tuinstra en Rene de Boer uit Surhuizum en Renco Krol en Harry Boersma uit de Triemen, die de voorrondes al hadden gehaald op het darttoernooi in Surhuizum. De jongens moesten het opnemen tegen Twijzelerheide, Twijzel en Gerkesklooster/Stroobos in de leeftijdcategorie 11 t/m 14 jaar. Ze waren zeer gemotiveerd en werden uiteindelijk beloond met de eerste prijs. Wij zijn als jeugdhonk Us Stek, natuurlijk heel trots op deze jongens. Ze kregen de verdiende beker mee die een mooi plekje krijgt in Us Stek.

55plus nieuws Op 18 mei is het zover. We gaan weer een middag met elkaar op stap. Deze keer blijven we “ticht by hûs” De reis gaat naar het museum van Ot en Sien in Surhuisterveen (tegenover de Lantearne). We krijgen daar een rondleiding door het museum, natuurlijk koffie/thee met… en een huifkar rit in de omgeving. De huifkar is toegankelijk voor rolstoelen. Een ieder die deze middag mee wil, kan op eigen gelegenheid naar Surhuisterveen gaan. We komen samen bij het museum om 13.30 u. De kosten voor deze middag zijn: € 10,00 p.p. Opgave vóór 12 mei bij Antje Pool tel. 352486 of Ytje v.d. Meer tel. 351431.


18


19

Politie bericht Aan de inwoners van Augustinusga en Surhuizum. De laatste weken komen bij de politie aangiften en meldingen binnen over vernielingen aan brievenbussen tuinen etc. zowel in Augustinusga en Surhuizum. Voor zover na te gaan blijken deze vernielingen vooral plaats te vinden in de nachtelijke uren van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. Helaas zijn geen exacte tijdstippen bekend. Dat maakt het ook voor de politie erg lastig om daar gericht aandacht aan te besteden. Tot nu toe is niet bekend wie verantwoordelijk is/zijn voor deze vernielingen. Echter niet uitgesloten is dat deze vernielingen worden gepleegd door jeugd afkomstig uit de dorpen Augustinusga en Surhuizum. De politie vraagt daarom uw medewerking. Het verzoek is nu wat extra alert te zijn op dit soort zaken. Als u ziet of het sterke vermoeden heeft dat er zaken vernield worden, kunt u hiervan melding doen via het alarmnummer 112. In andere gevallen kunt u dit melden via 0900-8844 (ook ’s nachts). Wilt u melding doen maar niet dat uw naam bekend wordt dan kan u dit melden via het nummer van misdaad anoniem 0800-7000. Uiteraard geldt dit niet alleen voor het melden van vernielingen maar ook voor andere zaken waarvan u getuige bent of die u niet vertrouwd. Hopelijk kan de politie samen met u een eind maken aan de vernielingen. Vriendelijke groeten, de buurtagent A.V.M. Molder

Financieel overzicht Grutte Gelf 2009 Inkomsten Saldo 01-01-2009 Advertenties Donateurs Rente

12.179,73 4.858,05 287,50 206,62

Totaal

17.531,90

Uitgaven Drukkosten Bezorging Verzendkosten Materiaal Onkosten redactie Collectant Attenties/inbinden Saldo Totaal

5.191,67 525,00 264,40 282,48 567,00 130,50 357,65 10.213,20 17.531,90


20


21

Volleybalavond jeugd SVS speelt al enige jaren recreatief volleybal met een klein groepje enthousiaste mensen op dinsdagavond. Graag zou men nog wel een aantal volleyballeden willen hebben. Trainer Wierd de Haan leek het daarom leuk om d.m.v. een introductieavond de jeugd eens te laten kennismaken met volleybal. Samen met jeugdhonk Us Stek werd dit zaterdag 13 maart j.l. georganiseerd. Circa 25 jongens en meiden deden mee aan deze sportieve avond. Er werd gestart met een heuse training waarin alle aspecten van het spel aan bod kwamen, gevolgd door een kleine competitie. De spelregels werden enigszins aangepast om het voor de starters iets gemakkelijker te maken. Tot slot kregen alle deelnemers na deze inspanningen een lekker broodje knakworst. Er kan worden teruggekeken op een geslaagde, sportieve avond. Mochten er onder de aanwezigen belangstelling bestaan voor deze sport, die kunnen zich melden bij een van de bestuursleden van SVS. Misschien kan er een jeugdteam gevormd worden. SVS en jeugdhonk Us Stek

Themapark De Spitkeet open tijdens museumweekend Ook het Themapark De Spitkeet neemt deel aan het museumweekend en zet dan de deuren open en wel op zaterdag10 en zondag 11 april. Op zaterdag is het park open van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In tegenstelling met andere dagen is de toegang tijdens het museumweekend gratis. Voor hen die voorgaande jaren niet zijn geweest: er zijn nieuwe bezienswaardigheden bij gekomen, zoals een klokkenstoel en een holwoning. En voor hen die voor het eerst komen, gaat zeker een wereld aan geschiedenis open. De bezoekers kunnen kennis nemen van het leven, wonen en werken van de mensen rond 1900 op de Fries-Groningse Heide. Daarom zijn er in elk huisje, maar ook in de holwoning en de plaggenhut (spitkeet) mensen aanwezig die tekst en uitleg aan de bezoekers zullen geven over dit verleden dat nog niet zo lang achter ons ligt. Het park is weer geopend op zondag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Vanaf 15 juni is het park dinsdag tot en met zaterdag de gehele dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In 2010 worden verder de volgende activiteiten georganiseerd: Spitkeetwandeling (1 mei), Kloosterfiets- en wandeltocht (5 juni), Tuinenfietstocht (17 juli), Geitenkeuring (14 aug.), Fiets- en wandeltochten (21 aug.), Paard- en wagenritten (25 aug.), Oude ambachten (4 sept.), Open monumentendag (11 sept.), Stamppotwandeltocht (30 okt.), Winterfair van 8 t/m 11 december en 26 december de Snert/Kerstwandeltocht.


22


23

Een zeer opmerkelijke situatie

Dit bord staat sinds een paar weken bij het begin van de Koaisreed en zelfs de gemeente moet weten dat dit pad vrij moeilijk te berijden is met de auto. Wanneer je met 30 km/uur over dit vrij hobbelig pad rijdt dan is het nog oppassen geblazen. Dan vraag ik mij af, welke instantie heeft besloten dit bord hier neer te zetten. Werd de beslissing gemaakt op een vrijdag of een maandag! Je weet het nooit met die ambtenaren. Mochten jullie (de lezers van de Gelf) een vreemde eigenaardige situatie tegenkomen, waar dan ook, maak er een foto van en wij plaatsen het in de Gelf. (Leuke bezigheid tijdens vakantie) Djoeke Postma

Reumafonds bedankt regio Het reumafonds bedankt alle collectanten, comitĂŠleden en bewoners in de regio Surhuizum voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 7 tot en met 13 maart 2010 is in Surhuizum in totaal â‚Ź 811.80 opgehaald. Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland G.van der Kooy bedankt alle collectanten voor hun inzet.


24


25

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit...

D锚r nim ik myn petsje wol efkes foar 么f!

Grutte Gelf Doordenker Dit zijn veel verenigingen met betrekking tot het aantal vrijwilligers (al heeft Surhuizum nog niet te klagen volgens ons):


26


27

Open podium in Surhuizum

Op zaterdag 6 maart jl. werd in het dorpshuis ‘de Delfeart’ voor de tweede keer het open podium gehouden. Deze avond werd gevuld met muziek, dans enz. door inwoners uit eigen dorp. Deze keer was het ook weer een ontzettend vol programma. Er waren in totaal ± 30 deelnemers. Muziek in vele variatie werd ten gehore gebracht, om zo het publiek kennis te laten maken wat men het afgelopen jaar heeft geleerd. Er zijn echter veel ‘artiesten’ die nooit de kans krijgen voor een groot publiek op te treden. De bedoeling van zo’n avond is dat we graag deze mensen een podium bieden om zich aan een groter publiek hun kunnen te laten tonen. Het doel van de show is een zo groot mogelijk variëteit te creëren aan deelnemende artiesten. Men kon deze avond genieten van het nieuw opgerichte koor “Akkoord” o.l.v. Sietske Smid, die deze avond grotendeels zelf heeft georganiseerd. Verder hoorde men klanken van keyboards, piano, accordeon, trommel, gitaren, zangers en zangeressen, declamatie en een dansduo. De leeftijd van de artiesten varieerde van 8 t/m 60 jaar. Na afloop is dan ook de conclusie dat er veel ‘muziek’ en veel talent in het dorpje Surhuizum aanwezig is. Het was weer een ‘bjusterbaarlik’ gebeuren, waarbij de mensen die dit spektakel weer georganiseerd hadden een dikke pluim op hun hoed verdienen. Djoeke Postma


28


29

Successen van Amnesty International Vaak wordt gevraagd, of al die acties van A.I. wel helpen. Dikwijls hoor je daar niets of niet veel van, omdat men het niet weet, maar ook vaak in het belang van de mensen om wie het gaat. Toch zijn er successen geboekt die wel bekend gemaakt mogen worden. Hieronder laten we graag enkele voorbeelden volgen van bliksemacties. Naar aanleiding van een bliksemactie die Amnesty in juli 2009 uitstuurde over geplande huisuitzettingen in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, vond er een ontmoeting plaats met de burgemeester van de stad. Op 30 december 2009 stuurde de burgemeester vervolgens een brief aan Amnesty. In deze brief legde hij uit dat hij petities en brieven had ontvangen van Amnestyaanhangers waarin zij hun bezorgdheid over de huisuitzettingen uitten. In de brief maakte de burgemeester bekend dat naar aanleiding van de vele brieven de geplande uitzettingen opnieuw worden bekeken. Ook zal er worden gezocht naar nieuwe huisvestingslocaties voor de groep. Eerder die maand, op 2 februari, werd de Wit-Russische muzikant en activist Igor Koktysh vrijgelaten. Hij was actief in de oppositiebeweging in WitRusland en zat 2,5 jaar vast in de Oekraïne. De autoriteiten wilden hem uitleveren aan Wit-Rusland maar op 10 december gaf het Europese Hof voor de Mensenrechten aan dat dit niet mocht en dat hij onmiddellijk moest worden vrijgelaten. Amnesty International sprak hem na zijn vrijlating. Igor bedankte Amnesty “voor de moeite die jullie voor me hebben gedaan”. Eind januari kreeg Amnesty ook het bericht dat mede dankzij de brieven van Amnesty-activisten de Colombiaanse mensenrechtenadvocaat Jorge Molano niet meer wordt bedreigd. Molano en zijn familie liepen ernstig gevaar vanwege het werk van Jorge als advocaat van mensen die op zoek zijn naar hun verdwenen familieleden. Molano werd regelmatig bedreigd. Amnesty riep op om brieven te schrijven aan de Colombiaanse overheid, met het verzoek de bedreigingen aan het adres van Jorge Molano en zijn familie te onderzoeken en te stoppen. En met succes! Onze A.I. - schrijfgroep kan nog wel mensen, die mee willen schrijven, gebruiken. Het gaat dan als volgt: U krijgt dan 10 keer per jaar een voorbeeldbrief, die u overschrijft en naar een gewetensgevangene stuurt elders in de wereld. Wat kost het u? 1 keer per maand 10 minuten om de brief over te schrijven en € 9, 00 per jaar voor o.a. de portokosten. Inlichtingen bij: Hennie Woudstra (352645) en Riet Alberts (351354). Hartelijke groeten van Gryt, Hennie en Riet


30


31

Nijs fan it doarpshûs It seizoen sjit alwer op Wy hawwe al wer ferskate aktiviteiten hân, sa as it Iepen poadium. Dat wie wer in grut sukses. Der wennet hiel wat talint yn Surhuzum. Dat hat lyts en grut ús allegearre hearre en sjen litten. Oan publike belangstelling ûntbruts it ek net. De sportseal wie tsjok fol. Wy tankje dêrom elkenien foar syn en har ynbring of ynset. Wy probearje it nochris te organisearjen, mar om dit elk jier te dwaan is wol in hiele opjefte, mar hjir hearre jimme noch wol oer. It kompjûterjen De earste seary kompjûterslessen sitte der al wer op. Der binne al in lytse 20 sertifikaten útrikke. Dat is in moai begjin. En it hat neffens de measten goed foldien. Gelokkich kriget it ek in ferfolch. Oer it hoe en wat sil Marinus van der Wal yn ´e rin fan de simmer dit hearre litte. It wurdt in ferfolch op dizze kursus. Oft der belangstelling foar is dan gean we troch mei telebankieren, fotografy ensfh. Wa’t belangstelling hat kin Marinus van der Wal dit witte litte op 06-17495347. Aktiviteiten As jimme noch mear aktiviteiten witte en wat op tou sette wolle foar sawol lyts as grut dan binne jimme tige wolkom. Underhâld en himmeljen Wy sikje wat minsken dy´t ús bystean wolle mei ferskate wurkjes sa as himmelje en ûnderhâld foar ús Doarpshûs. It hûs is foar ús allegear dus is it dan net fansels dat wy it mei-elkoar netsje hâlde moatte! It terrein Der binne in pear parkearplakken bykaam fanôf Lustenburg. Dit binne plakken foar ynvaliden. De tagong fan de oare auto’s bliuwt fia de Bartemerwei. Sa wurdt it stadichoan wat rêstiger op Lustenburg. It hoekje op de oastkant foar it Doarpshûs wurdt befluorre mei klinkers. Wa´t opmerkings of ideeën hat kin altyd by it bestjoer terjochte. It bestjoer

Te huur In Norg (Dr) hebben wij op een rustige stand, een eenvoudig 4 pers. zomerhuisje te huur. Vanuit het huisje zijn er goede wandel en fiets mogelijkheden. In het dorp is een zwembad aanwezig. Nog vrij voor 19 juni en na 14 augustus en week 31. Inlichtingen bij: Fam. T. Talstra, It Noard 8.


32


33

Slotavond Us Stek Zaterdag 24 april is het al weer zover dat we het seizoen van Us Stek afsluiten met een gezellige feestelijke avond. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing. Wat we wel kunnen vertellen is dat er een kampvuur is, dat de avond begint om 20.00 uur en is bestemd voor de jeugd vanaf groep 7… de rest volgt op posters en is te lezen op Surhuizum-online. Ook is informatie te vinden op de sinds kort in de lucht zijnde “hyves” van Us Stek, beheerd door Gea Meerstra (De site van Us Stek is opgeheven). We hopen weer op een goede opkomst! Wat we ook nog kunnen vermelden is dat we, als extraatje, proberen het mogelijk te maken dat jullie de voetbalwedstrijden van het WK in Afrika in juni in Us Stek kunnen volgen. Samen kijken en een groot scherm maakt het natuurlijk veel leuker! Dus we doen ons best… Jullie horen daarover nog van ons. Houd de “hyves”, posters en Surhuizum-online goed in de gaten! Oan’t sjen! Het bestuur: Eelkje, Henny, Gea, Roel, Sander en Hilly

Agenda De Oanrin te Surhuizum (de Delfeart) Donderdag 8 april: De koffie staat weer klaar. Donderdag 15 april: We gaan een voorjaarsstukje maken. Graag zelf zoveel mogelijk de benodigdheden hiervoor meenemen, zoals bakje, oase, bloemen, groen en snoeischaar. Donderdag 22 april: Na de koffie is het tijd voor bingo. Doet u ook mee? Er zijn leuke prijsjes te winnen. Donderdag 29 april: Maak gezellig een praatje onder het genot van een kopje koffie!

Oppas gevraagd Wij zoeken oppas voor zo nu en dan ‘s avonds en in het weekend. Tel. 0512-842227 (na 18.00 uur).


34


35

Feestavond van de voormalige Hout en Bouwbond CNV Vrijdagavond 5 maart jl. werd in de lokalen bij de Pypketsjerke de laatste feestavond gehouden van de Hout en Bouwbond CNV. De laatste? Ja, want op 1 januari is deze bond een fusie aangegaan met de Bedrijvenbond van het CNV. Beide vormen nu samen de nieuwe, grotere bond CNV Vakmensen. Deze feestavond was de laatste in een lange serie, waarvan de meeste gehouden zijn in het gebouw van de NH Kerk in Surhuizum. De eerste feestavonden waren georganiseerd op een gezamenlijk initiatief van de Landarbeiders- en de Bouwbond. Meestal was er naast de feestavond ook jaarlijks een ledenvergadering. Er is veel gepasseerd op al die avonden, met sprekers als Hazes, Kingma, Zandstra, Lokhorst en Osinga. Als bestuursleden uit die eerste tijd noemen we willekeurig een aantal namen van de Landarbeidersbond nl: M. Burema, A. IJtsma, O. Stienstra en A. de Haas. Van de Bouwbond Joh. Dijkstra, G. Land, J. Kootstra, J. Bethlehem en J. van Minnen. Voor ouderen onder ons bekende namen, maar voor een groot deel verleden tijd. Jammer dat ons actief bestuur nu noodgedwongen moest stoppen. Een woord van dank is op zijn plaats, en dat niet alleen voor deze mooie avond met de toneelgroep uit M没nein, maar voor alles wat zij in al die jaren voor onze afdeling hebben gedaan. Lid en oud bestuurslid S. Weening

Europa Kinderhulp zoekt gastouders Bezorg een kwetsbaar kind een onvergetelijke vakantie. Door de lange aanwezigheid van Koning Winter door velen al weer reikhalzend uitgekeken naar de zomervakantie. Veel kwetsbare kinderen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk doen dat ook. Via Europa Kinderhulp hopen zij op een uitnodiging voor drie weken vakantie in Friesland. En daar zijn weer veel gastouders voor nodig. Europa Kinderhulp zoekt enthousiaste en betrokken gastouders die drie weken een kind een thuis willen bieden. Een zonnige vakantie in hun vaak donkere bestaan. De kinderen groeien op in een troosteloze omgeving en zijn afkomstig uit gezinnen die gekenmerkt worden door sociale armoede. In Friesland vinden ze rust en ruimte. Is in uw hart en huis plaats voor een vakantiekind, meld u dan aan als gastouder. Iedereen is welkom, van alleenstaanden tot gepensioneerden, van paren met tot paren zonder kinderen. Meer informatie kunt u vinden op www.europakinderhulp.nl. Voor de regio Friesland kunt u


36


37 contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612 of stuur een email naar Friesland”europakinderhulp.nl Data kinderreizen Friesland 2010 Kinderen uit: Nederland Duitsland Oldenburg Duitsland Schneeberg-Delitzsch Duitsland Hannover Frankrijk CR Frankrijk SPF

Van - tot: 26 juli - 13 augustus 12 juli - 30 juli 5 juli - 23 juli 12 juli - 30 juli 3 juli - 23 juli 17 juli - 7 augustus

Uit het dorpsarchief vervolg Grutte Gelf 9 maart 2010 Vereniging Plaatselijk Belang Surhuizum. 24 Januari 1910 hield voorlopig bestuur vergadering bij IJ. Luimsra in café (nu de woning Doarpsstrjitte 27-25) voor het opmaken der statuten en huishoudelijk regelement voor de vereniging. Op 1 februari 1910 was bij W. Holtrop (café It Súd 13) ’s avonds 7 uur een algemene ledenvergadering. De presentielijst bevatte 63 namen. De statuten en huishoudelijke regelement voor vereniging Plaatselijk Belang Surhuizum werden puntsgewijze nagelopen. Hierna vroeg de voorzitter M. van der Velde om de statuten en huishoudelijk regelement goed te keuren en Koninklijke goedkeuring aan te vragen. Met algemene stemmen besloten. Het voorlopig bestuur werd belast met uitvoering van het genomen besluit. Het voorlopig bestuur had hiermee zijn taak vervuld en kon worden overgegaan tot verkiezing van een definitief bestuur. Na de stemming bleek het voorlopig bestuur weer gekozen en ze namen het weer aan. De voorzitter Van der Velde dankte alle aanwezigen voor de medewerking en belangstelling en sloot de vergadering.

Bedankt Hartelijk bedankt voor alle kaarten en attenties tijdens mijn verblijf in het MCL in Leeuwarden. Ook het meeleven na het overlijden van onze lieve Marja heeft ons bijzonder goed gedaan. Met vriendelijke groet A. IJtsma-Heidinga


38

Jounswille en Elise de Jong winnaars cultuurprijzen Achtkarspelen

Tijdens een ‘kulturele jûn’ op vrijdag 12 maart 2010 zijn de winnaars van de cultuurprijzen 2009 in Achtkarspelen bekend gemaakt. Toneelvereniging Jounswille uit Augustinusga is winnaar van de ‘Kultuerpriis Achtkarspelen 2009’ en zangeres Elise de Jong uit Twijzel is winnaar van de ‘Oanmoedigingspriis jong talint Achtkarspelen 2009’. De winnaars van zowel de ‘Kultuerpriis Achtkarspelen 2009’ als de ‘Oanmoedigingspriis jong talint Achtkarspelen 2009’ hebben een kunstwerk gekregen, dat is gemaakt door kunstenares Anke Kuypers uit Boelenslaan. Hiernaast heeft de winnaar van de ‘Kultuerpriis 2009’ een bedrag van € 1.000 ontvangen en de winnaar van de ‘Oanmoedigingspriis jong talint 2009’ een bedrag van € 500. Om het culturele klimaat in Achtkarspelen te stimuleren heeft de gemeente twee cultuurprijzen ingesteld: de ‘Kultuerpriis Achtkarspelen’ en de ‘Oanmoedigingspriis jong talint Achtkarspelen’. De ‘Kultuerpriis Achtkarspelen 2009’ wordt toegekend aan een persoon of organisatie die een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het culturele klimaat in de gemeente Achtkarspelen. De ‘Oanmoedigingspriis jong talint Achtkarspelen 2009’ is bedoeld als aanmoediging voor jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het terrein van cultuur. De cultuurprijzen worden tweejaarlijks toegekend en zijn een blijk van waardering voor de inwoners die zich inzetten voor cultuur in onze gemeente. Bij de beoordeling van de cultuurprijzen heeft de jury gekeken of de culturele prestatie bijzonder en veelbelovend is en een inspirerende of stimulerende invloed heeft op cultuur in onze gemeente.


39

Ons moeders schort Ons moeder droeg een schort, een bonte voor de week, een zwarte voor als ’ t zondag was die zo wat deftig leek De weekse was maar van katoen ze droeg hem alle dagen dat was zo haren doen Ik zie ons moeder met haar schort met het brood er tegenaan ze tikte een kruisje heel devoot eer zou ze niet aan het snijden gaan Ons moeder hare schort Daar kroop ik graag onder,vooral als ik verlegen was Of bank van bliksem en donder Met ons moeder hare schort Onderaan met de rechts tip¸poetste zij onze oren Veegde stroop weg van onze lip Hij was altijd bij de hand Wij veegden er onze neus mee, wij waren vaste klant Op ons moeder hare schort Daarop werden schoenen gepoetst en koffie fijngemalen En werd gebruikt om de eieren vanuit het kippenhok te halen Wat ik u nog niet heb verteld Daar werden piepers in gepeld Met onze moeder hare schort Werden traantjes weggenomen Miserie werd haar niet gespaard, geluk werd haar vaak ontnomen Maar onder die schort Leefde een gelaten ziel, die alles aan hierboven liet, ook als er te treuren viel Ons werkloon werd neergeteld iedere week Uit moeders schort kwam zakgeld en een preek Onder ons moeders haren schort Zaten niet de duurste kleren Maar er klopte een hart van goud waar wij van konden leren Moeder had ook nog een zuivere schort ergens aan een nagel hangen Voor als ze soms mijnheer pastoor eens onverwachts moest ontvangen Op ons moeders haren schort werd ons het bidden nog geleerd Nu dragen ze geen schort meer en is het bidden precies verkeerd Onder moeders schort Was het als kind fijn vertoeven Maar nu geloof ik toch dat ik dat niet meer zou hoeven.


40

Zoekplaatje Alweer een moeilijk plaatje waarschijnlijk, of was het uit protest tegen het streepje op de u dat er maar weinig inzendingen binnenkwamen? De sticker van de FNP die uitgedeeld werd voor de gemeenteraadsverkiezingen, was geplakt op het informatiebord bij de ingang van Surhuizum aan It Súd, richting Doarpsstrjitte. Dus niet op het informatiebord voor het huis van Tseard Bijlsma, die de volgende opmerking nog bij zijn oplossing plaatste: “Dit plakplaatsje sit net op de plattegroun by ûs foar hûs. Surhuzum moat sûnder skrapke, Surhústerfean moat mei skrapke. De FNP mat earst mar syn húswurk goed dwaan.” Als wij ons niet vergissen had onze vaste columnist Siem Soepboer hierover de vorige keer ook al de nodig opmerkingen gemaakt, dus als het de FNP nu nog niet duidelijk is... Hieronder het volledige bord, met rechtsboven de sticker.

De winnaar na loting is geworden: Koop van der Velde aan It Mienskar 12. Gefeliciteerd met de prijs die binnenkort ongetwijfeld bezorgd zal worden! En dan de oproep aan álle dorpsgenoten: lever uw oplossing in van het volgende zoekplaatje, want hoe meer deelnemers, hoe meer vreugd.


41 Waar in/rond Surhuizum is dit?

Aarzel niet, maar breng, bel, of mail uw oplossing naar Meindert Brouwer (352201, De Iennen 8, gruttegelf@surhuzum.nl, de.brouwers@hotmail.com) of ĂŠĂŠn van de andere redactieleden.


42


43

Wurklist

8 april 19.00-20.30 uur 9 april 19.30 uur 10 april 20.00-22.30 uur 12 t/m 17 april 15 april 9.30 uur 17 april 20.00-22.30 uur 18 t/m 24 april 22 april 9.30 uur 24 april 20.00-22.30 uur 30 april 10.00 uur 14.00 uur 15.00 uur 21.00 uur

Kledingbeurs in ‘it Pypke’. Klaverjassen in de Delfeart. Soosavond in jeugdhonk Us Stek, va. gr. 8. Collecte Nederlandse Hartstichting. Voorjaarsstukje maken bij De Oanrin. Soosavond in jeugdhonk Us Stek, va. gr. 8. Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp. Bingo bij De Oanrin. Slotavond in jeugdhonk Us Stek, va. gr. 7. Koninginnedag 2010, met om: Fietstocht (± 25 km), na afloop soep en broodje. Start bij de Delfeart. Fiets versieren bij de Delfeart. Muzikale optocht door het dorp. Gezellige avond met live muziek van FlashBack in de Delfeart. Entree € 5,00.

Spreuk van de maand “Wie glimlacht in plaats van tekeergaat, is altijd de sterkste”

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: onder-be-zet

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 26 april 2010 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 11, 6 april 2010  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentweintichtste jiergong, nûmer 11, 6 april 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you