Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentweintichste jiergong, nûmer 10, 12 maart 2013 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 520 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Nieuws van Plaatselijk Belang Onlangs is de heer Gerbrandy als burgermeester geïnstalleerd. Daarbij heeft hij een oproep geplaatst om zoveel mogelijk aangemeld te worden bij burgernet. Hierbij een verzoek om u aan te melden via: www.burgernet.nl. De ledenvergadering zal worden gehouden op 25 maart, hierbij zal de wijkagent Anne van der Heide een korte presentatie houden. Verder is er de uitreiking van de prijs ‘Kern met Pit’ gehouden op 19 januari in Burgum. Hierbij werden 6 winnaars bekend gemaakt, waarbij ook Surhuizum in de prijzen viel. We hebben 1000 euro gewonnen en dit kunnen we gebruiken voor extra openbaar groen in Surhuizum. Daarmee willen we ook iedereen bedanken die hebben gestemd op de site ‘Kern met Pit’. Op 1 februari was er de jaarlijkse dorpsavond met de toneelgroep de Krite uit Buitenpost. Wederom een daverend succes, ook omdat de zaal vol was, meer dan 100 mensen hebben kunnen genieten van dit prachtig stuk. Tenslotte willen we nog vermelden, dat afgelopen zaterdag het ‘Iepen poadium’ is geweest. Hierbij konden jonge talenten hun kunsten tonen onder leiding van Sietske Smid. Ook deze avond was een succes. Plaatselijk Belang

Nieuws uit “De Delfeart” Het dorpshuis heeft dit seizoen weer een aantal activiteiten ontwikkeld, waaronder een aantal inloopmiddagen op zaterdag in “De Delfeart”. De band Connections verzorgde tijdens deze middag de muziek, en verder was er de mogelijkheid om een kaartje te leggen of te dammen. Helaas was de inloop nog niet groot, maar wij doen ons best om van dit initiatief een succes te maken en hopen de volgende keer op meer belangstelling. Verdere ideeën zijn van harte welkom bij het bestuur. Tevens is er is ruimte voor meer activiteiten in “De Delfeart”. Verder zijn wij in samenwerking met “Stek en Streek” bezig het aanzien van het dorpshuis te verfraaien. Ook wordt er geprobeerd om samen met de gemeente betere parkeervoorzieningen te realiseren bij het dorpshuis. Het bestuur is onlangs versterkt met de volgende personen: Henk Schaafsma, Klasien de Jong en Rinze Hendrik Visser. Tot slot vond op zaterdag 2 maart het “Iepen poadium” plaats in het dorpshuis. Een verslag van dit gebeuren, verzorgd door onze journalist en fotograaf Kornelis van Dekken, kunt u lezen in deze Grutte Gelf. Bestuur “De Delfeart”


4


5

Eerste lustrum Iepen poadium in Surhuizum

Voor het vijfde jaar op rij was MFC “De Delfeart” afgelopen zaterdag weer de locatie voor het Iepen poadium in Surhuizum. Op initiatief van Sietske Smid werd in 2009 voor het eerst een open podium georganiseerd in SurhuiSurhu zum. En dit jaar werd het eerste lustrum gevierd van het Iepen poadium met een programma vol muziek, zang en dans. Op het podium in MFC “De Delfeart” stonden een keur aan artiesten van ervaren deelnemers tot opkomend talent dat dit jaar voor het eerst op het podium stond. De presentatie van deze avond was in handen van Cora Groenhof. Voor de eerste pauze was het podipod um voor de kleine deelnemers en na de pauze voor de groten. Als eerste deze avond betraden de jonge zangers en zangeressen van kinderkoor Pareltjes út 'e bernemûle het podium. Het koor was op het laatste moment aan het programpro ma toegevoegd, maar dat deed niets af aan het enthousiaste optreden van de kinderen. Zo zat de sfeer er vanaf het begin al lekker in. Na het kinderkoor volgden enkele solo-optredens optredens op de drums, keyboard, blokfluit en cornet. Ondanks de zenuwen brachten n de deelnemertjes een prachtig optreden. De muziek- en zangoptredens werden afgewisseld met geweldige shows van de Streetdancers en de Zumbagroep. Na de pauze stonden diverse zangeressen op het podium, waaronder Marjo van der Veen. Zij zong het nummer Born Bor this way van Lady Gaga, terwijl zij zichzelf begeleide op de piano. En zangeres Jayden bracht voor het eerst het nummer Wy tegearre, een zelf geschreven Friese tekst op de melodie van Heaven van Bryan Adams, ten gehore. Een nummer dat zeker in de smaak viel iel bij het in grote getale opgekomen publiek. Een andere primeur was de band The Stream Revival met de uit Surhuizum


6


7 afkomstige drummer Jan Hansma, die deze avond hun eerst optreden gaven. Het optreden van de band viel in zo'n goede aarde, dan de mannen nog een toegift gaven. Hiermee werd de avond besloten en kon de organisatie, mede door de inspanningen van de vele vrijwilligers en het perfecte geluid tijdens de optredens door Sape Wouda, terug zien op een zeer geslaagde avond. Na afloop werd er nog volop nagezeten in de foyer van het dorpshuis. En zo bleef het nog lang gezellig in Surhuizum.

Iepen poadium 2013

Kijk voor meer foto’s op www.surhuizum-online.nl/nieuws online.nl/nieuws Foto’s: Kornelis van Dekken


8


9

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuizum op: Maandag 25 maart 2013 om 20.00 uur in Café Piersma. Stemrecht hebben de leden die minimaal twee weken voor de ledenvergadering lid zijn geworden. Tijdens de vergadering overschrijven van het lidmaatschap naar de op de vergadering aanwezige partner is niet toegestaan. Ieder stemgerechtigd lid is bij afwezigheid bevoegd zijn/haar stem uit te brengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid. Agenda: 1) Opening 2) Wa wurdt dit jier yn’t sintsje set…???? 3) Ingekomen stukken, deze kunnen tot 22 maart a.s. ingediend worden bij het secretariaat op it Noard 29 4) Verslag van de ledenvergadering van 19 maart 2012 5) Jaarverslag 2012 6) Financieel verslag van de vereniging Plaatselijk Belang en de aangesloten verenigingen: Doarpsblêd Grutte Gelf; Activiteiten commissie 7) Verslag kascommissie en aanwijzen nieuw kascommissielid; 8) Wijkagent Anne van der Heide 9) IJsbaan commissie; 10) Mededelingen betreffende volgende dorpszaken; N358, Skieding - Uterwei Lichtbeleid Achtkarspelen Stek en Streek AED Doarpsjûn 11) Bestuursverkiezing : Aftredend en niet herkiesbaar: Hieke de Haan Aftredend en herkiesbaar: Gerrie Posthumus Aftredend en herkiesbaar: Henk van der Veen Kandidaat bestuurslid: Janet Elzinga Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden ingediend bij het secretariaat op it Noard 29 12) Rondvraag 13) Sluiting


10


11

Skûtelbank In memoriam Jan Oeds Kuipers Rysloane 11 Overleden 23 februari 2013 Leeftijd 73 jaar Jan van Minnen Zonneweide 54 Overleden 26 februari 2013 Leeftijd 89 jaar

Geboren

: 23 februari; Dieneke, dochtertje van Tjebbe Tadema en Hendriëtte Wierstra, zusje van Douwe. Bonhommestrjitte 24. Gefeliciteerd namens de buurt.

Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Oranjevereniging nieuws!! Wij gaan er samen op 30 april weer een gezellige dag van maken! De D grote algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 22 maart bij Cafetaria Landzicht om 20.30 uur! Voorlopig programmavoorstel: 10.00 uur: Fietstocht van ongeveer 25 km met na afloop soep en broodjes. Start en finish bij de Delfeart. 14.00 uur: Spelletjes circuit op het veldje ldje bij de Delfeart met een heel he feestelijk tintje… Verrassing!! Na afloop hebben we een gezellige bbq en er is disco voor de jeugd in Us Stek. 21.00 uur: Muzikale afsluiter in de Delfeart. Met z’n n allen de dag afsluiten onder het genot ot van een hapje en een drankje en een…dansje?!


12


13

Prijswinnaars Spulwike

Op 14 februari zijn, in de snijdende kou, de prijswinnaars van de ballonwedballonwe strijd van de Spulwike 2012 bekend gemaakt en zijn de prijzen uitgereikt. Er zijn in totaal 5 kaartjes aartjes teruggekomen, allemaal uit Duitsland. Het verst was de ballon van Jantsje Oldenburger gekomen met een afstand van 506 kilomekilom ter. Tweede was Jan Hoekstra met een afstand van 371 km. Verder vielen Tjalling Veenstra (343 km), Amber Alma (330 km) en Hessel ssel Wiersma (308 km) in de prijzen. Op de foto ontbreekt Amber Alma, zij was ziek en krijgt de prijs thuis bezorgd. De voorbereidingen van de 40e Spulwike (13 t/m 17 aua gustus)) zijn inmiddels alweer in volle gang. Vanwege het jubileum zullen er vele extra activiteiten worden georganiseerd, waaronder een reünie en een zeskamp. Meer informatie hierover en het laatste nieuws staat op de FaceFac booksite van de Spulwike, www.facebook.com/spulwike. (Foto: Foto: E.J. Postma) Postma

Simavi-collecte De collecteweek voor Simavi vindt dit jaar plaats van 17 t/m 23 maart. maart Simavi is een ontwikkelingsorganisatie die werkt aan de gezondheid van arme mensen in Afrika en Azië. Dit doen zij samen met moeders omdat ze vinden dat moeders het verschil kunnen maken. Simavi richt zich zowel op veilig drinkwater en hygiëne, als op veilige zwangerschappen en bevallingen. Steunt u Simavi en de moeders ook? Wilt u meer weten,dan kunt u op de website www.simavi.nl meer informatie vinden. Dit jaar neemt Miranda van der Veen van de Bartemerwei het coördineren van de collecte van mij over. We hopen dat we er samen weer een mooi resultaat van kunnen maken. Gé van Dijk


14


15

Hulptransporten naar Roemenië Zoals de meesten van u weten verzorgen wij al bijna 20 jaar hulptransporten naar Roemenië. Helaas hebben wij binnenkort geen beschikking meer over een loods, dit houdt in dat wij geen opslagruimte voor goederen meer hebben. Bovendien vervalt hiermee ook de ruimte om de kleding te sorteren en in te pakken. Met pijn in ons hart hebben wij besloten om te stoppen met de hulptransporten naar Roemenië. Eind maart gaat het laatste transport naar Roemenië, kleding en goederen kunnen nog uiterlijk ingeleverd worden tot 27 maart aanstaande. Daarna is het beslist niet meer mogelijk om nog kleding en goederen bij ons in te leveren. Hierbij willen we iedereen bedanken voor de hulp die u ons door de jaren heen hebt gegeven, dit in vorm van het leveren van kleding en goederen, kleding sorteren, laden van de transporten, acties voeren, ons kledingdepot in Harkema, support, donaties etc. Allemaal heel erg bedankt, zonder uw hulp was het niet gelukt. Wel willen we hiermee duidelijk aangeven dat we wel doorgaan met het bieden van financiële ondersteuning voor die mensen die onze hulp nog steeds nodig hebben. Donaties zijn dus nog steeds van harte welkom. Stichting Augustinusga-Surhuizum voor Roemenië

Voorjaarsconcert Brassband Excelsior Op zaterdag 23 maart geeft de Christelijke Brassband Excelsior een voorjaarsconcert in De Delfeart te Surhuizum. De brassband brengt deze avond een gevarieerd programma ten gehore. Voor dit concert werken we samen met de Christelijke muziekvereniging Da Capo uit Drogeham waardoor er één groot en uniek orkest ontstaat. Het geheel staat onder leiding van de dirigenten Willem Flisijn en Hendrik Marinus. Een week eerder, op 16 maart aanstaande, zijn de rollen omgedraaid. Dan geven de beide korpsen gezamenlijk een concert in Drogeham. Tevens zal de jonge zanggroep ‘Spirit’ uit Drogeham haar medewerking aan beide concerten verlenen. Deze zanggroep is opgericht in 2007 en bestaat uit 8 jonge dames. Ze beschikken over een gevarieerd repertoire, met voor ieder wat wils! Al met al belooft het een zeer gevarieerde avond te worden. Bekende en ook minder bekende stukken zullen ten gehore worden gebracht. Het concert vindt plaats in De Delfeart te Surhuizum, de avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. We zien u graag verschijnen op 23 maart aanstaande!


16


17

Oproep foto’s vogels

In de vorige Grutte Gelf werd een oproep geplaatst over het maken van een bijzondere foto van vogels die uw tuin bezoeken. Maar helaas is er maar één reactie op gekomen en wel van Loeky van Lustenburg. Zij schreef dat ze een pestvogel (Bombycilla garrulus) in de tuin gehad heeft die zich tegoed deed aan de rozenbottels van haar ramblerroos. Deze vogels leven in de zomer in het noorden van Scandinavië en Siberië. Zoek deze foto eens op in Google dan kunt u zien wat een pracht kleuren deze vogel heeft. Hierbij de afgebeelde vogel die uiteraard een ereplaatsje bij ons in de Grutte Gelf heeft gekregen.


18


19

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit...

“Wy kinne wol fêst in amtskeatting foar Tseard bestelle!”

Grutte Gelf Doordenker Zal gezien bovenstaande populair worden, of juist niet:


20


21

Gespot!

gewo Een foto van het heugelijke feit dat Willem van der Schors 50 jaar is geworden op 10 februari jl.

Te huur (Drenthe) Het staat op We hebben een 5 pers. zomerhuisje te huur in Norg (Drenthe). een eigen ruime zonnige boskavel. Het zomerhuisje is in 2011 uitgebreid met een ruime slaapkamer. Norg staat bekend om zijn vele terrasjes en mooie fiets/wandelpaden. Er is een zwembad in het dorp aanwezig. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij: Fam T. Talstra, It Noard 8. Tel. 0512-352674.

Varen met de Zonnebloem Voor mensen met een beperking en ouderen die aan huis gebonden zijn, orgaorg niseert dee Zonnebloem, afdeling Achtkarspelen, weer een dagtocht met de Zonnebloemboot. De datum is 10 april aanstaande. De kosten bedragen â‚Ź 28,50 per persoon. Afvaart 10.00 uur vanuit Stroobos. Opgave bij mevrouw Ida Lautenbach, tel. 0511-541975.


22


23

SVS streetdance

Zaterdag 2 februari 2013 zijn alle 6 streetdance teams van SVS naar Leek afgereisd om mee te doen aan de 1e voorronde van het NNKS (Noord NederNede lands Kampioenschap Streetdance). O.l.v. Rianne Wouda, Fenna Bouma en nog wat hulp van Shanna Visser, hebben de dansers en danseressen allemaal een fantastische prestatie geleverd onder het motto: Meedoen is belangrijker dan winnen. Wat een enthousiasme van de dansers, begeleiders en niet te verve geten de ouders en andere familieleden. Alle teams hebben zich in de midmi denmoot weten te plaatsen. Het team Dance Inspiration (met de roze kuiven) kuiven wist een 3e plaats te bemachtigen in de categorie 12-13 13 jaar. Dit is reden geg noeg om door te gaan naar de 2e voorronde in Urk op 16 maart a.s. om zich daar vervolgens te plaatsen voor de NNKS-finale op 8 juni. Met z’n allen hebben we er een succesvolle en n gezellige dag van gemaakt!


24


25

Jelle de Vries kiest de juiste route

Een mens is een sociaal dier en wij zijn van nature nieuwsgierig naar onze medemens, willen weten wie ze zijn en wat hen drijft, wat ze doen en hoe ze met hun leven omgaan. In deze Grutte Gelf staat Jelle de Vries centraal, de basis van zijn dagelijks leven is zijn Broekenhuis in Surhuisterveen, waar hij zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld als specialist op het gebied van mode en jeans. Daar valt soms heel wat te beleven zoals: Jelle lange tijd geleden een klant betrapte die er met een extra broek vandoor wilde gaan. De klant had namelijk zijn eigen broek over de nieuwe broek getrokken. Maar het leven van Jelle is meer dan broeken en mode alleen want hij is actief op allerleii terreinen binnen de dorpsgemeenschap van Surhuizum. De korfbalvereniging DTS loopt als een rode draad door zijn leven, een sport waar hij nog steeds aan deelneemt en zelfs als ondernemer zorgt voor shirtshir sponsoring, daarna verzorgd hij de administratie aangaande ngaande de contributie. Uit het jarenlange boekhoudwerk wat hij voor de kerkelijke gemeente verve zorgd blijkt ook hier zijn toewijding. Je vraagt je wel eens af hoe je als onderonde nemer (en als mens) succesvol wordt, bij Jelle is dat talent om te creĂŤren, maar ook een stukje bezetenheid om dingen voor elkaar te krijgen. Dat laatste laat hij zien als voorzitter van de Motor en Autoclub SurhuisterSurhuiste veen, die puzzelritten organiseert, het grootste evenement vindt jaarlijks plaats in Buitenpost ( met soms meer dan 100 deelnemende voertuigen) maar ook


26


27 Kollumerpomp en natuurlijk in Surhuizum tijdens de spelweek doen er meer dan 50 auto’s mee. In zijn schaarse vrije tijd moet hij (net als in zijn zakelijk leven) altijd op zoek naar de juiste route, leuke en uitdagende ritten maken want iedereen moet er tenslotte plezier aan beleven, of het nu een eenvoudige C of D klasse route is of een B klasse route voor gevorderde puzzelaars. Je maakt natuurlijk altijd wel iets leuks of iets geks mee. Het gebeurde eens ergens in de jaren 70, dat hun equipe tijdens een nachtelijke PCC rit in een diepe greppel terecht kwam en met hun hoofd tegen de voorruit sloegen. Een collega equipe heeft hen weer recht getrokken. Na afloop van de rit bleek dat hun ook nog met de 1e prijs huiswaarts gingen. Het gaat uiteindelijk om de gezelligheid en ontspanning‌ en de contacten met elkaar. Immers de deelnemers aan de ritten wisselen niet alleen informatie uit over de rit, maar bouwen ook even een band met elkaar op, het is altijd fijn om in gezelschap van anderen te zijn en samen iets te ondernemen. Jelle de Vries investeert dus in de relatie van zijn medemens, in zijn vrije tijd voor de kerk en voor de sport en de autopuzzel hobby en in zijn zakelijk leven voor de klant. De juiste route hier is dan ook; plezier hebben in datgene wat wordt gedaan, met elkaar en voor elkaar, dat is wat hem drijft in al zijn activiteiten. Dirk de Jong

Bedankt Voor al die mensen die de afgelopen tijd aan ons hebben gedacht en meegeleefd. Een bezoekje, telefoontje, kaartje of een praatje op straat. Het blijft voor ons nog een onzekere tijd, maar de steun uit Surhuizum en omgeving doet ons goed. Rindert en Alie Hoekstra

Te huur Elektrische verticuleermachine. R. Hoekstra, tel. 0512-351780

Te koop gevraagd Oude motormaaiers, om op te knappen R. Hoekstra, tel. 0512-351780


28


29

Surhúster Saken Ja beste lezers, hier is Siem weer, en Siem is heelendal overstuur van de abdiabd catie. De wat? zult u misschien zeggen. Dat zei Siem eerst ook, maar intussen heeft hij het zo vaak gehoord dat het al weer een gewoon woord is geworden. De troonswisseling van komende april gaat het over. Koningin Beatrix stopt ermee. Zie en dat snapt Siem dan wel weer. Zoveel gedonder heeft ze gehad de laatste jaren dat het Siem ook wel even genoeg enoeg zou zijn. En die Willem Alexander is nu ook wel eens op een leeftijd om zelf zonder zijwieltjes te fietsen. En nee, dat is niet letterlijk, want hij fietst als een tierelier heeft Siem wel eens gezien. Maar Siem zou ook als een tierelier fietsen als hij Maxima achterop had met haar armen om hem heen. Dat moet toch wel energie geven. Maar nu is het zover en gaat Willem Alexander koning worden en Maxima koningin. En ons prachtige wouddorpje zal hier vast wel extra aandacht aan besteden. Het zal toch niet bij alleen de fietstocht, spelletjes en feestavond blijven, zoals andere jaren. Dit is een speciale gelegenheid. Alle oranjecomités hebben al een lintje gekregen. Tenminste dat las Siem in de krant (zie hiernaast en bedenk dan dat het lint oranje is uiteraard). In vele dorpen wordt een koningslinde geplant. Waar zal die van Surhuizum komen te staan? Siem dacht ergens bij de Bistepôle in de buurt, misschien wel boven op de bult. Maar het is Siem ook ter ore gekomen dat W.A. en Maxima alle provincies gaan bezoeken, dus ook Friesland. En wat zou er mooier zijn dan een bezoekje van deze Koninklijke Hoogheden aan ons prachtige dorp Surhuizum? Hoe krijgen we dat voor elkaar, dat is de vraag. Siem dacht aan een bezoekje tijdens de Spelweek of als dat niet kan, de Spelweek zaterdag organiseren als zij ons bezoeken. Willem Alexander zou bijvoorbeeld mee kunnen doen aan het seineharjen. Het is tenslotte een WK en daar is W.A. als sportman vast wel gevoe-


30


31 lig voor. Sietske Smid zou dan in de tussentijd mooi een en Open Podium kunku nen houden waar Maxima als ge誰nteresseerde in cultuur vast wel oren naar heeft. Wie weet willen de kleine prinsesjes wel een optreden verzorgen. En als de Friese troubadours met Piter Wilkens als Elvis ook nog acte de presence geven, swingt gt het koningspaar waarschijnlijk de tent uit. We versieren de toren met een enorm oranje lint dat de hele toren bestrijkt. Alle verenigingen presenteren zich op hun best en we zorgen ervoor dat er alvast een straat of gebouw naar Amalia wordt vernoemd, zodat dat zij er later ook niet onderuit komt om Surhuizum te bezoeken als zij koningin wordt. Dorpshuis Amalia of zo, of de Johannes Amalia Skoalle, of de Amaliareed (al is dat misschien weer niet zo verstandig). In ieder geval zal er zoveel te beleven zijn, dat da het koningshuis niet om ons dorpje heen kan. En mochten ze toch twijfelen, dan gooien we onze mooie provincietrots en buurdorpbewoonster Doutzen Kroes in de strijd. Want net als Siem heeft Willem-Alexander Alexander een koninklijke smaak wat vrouwen betreft, dat als ls Doutzen hem persoonlijk benadert zoals ze ook de producten in haar reclames benadert, dan heeft ze hem zo over de streep getrokken. En anders moet Siem zelf maar even met Maxima praten. Tot zoz ver Siem, succes met Sibbeltsje en de volgende Gelf en tot Siems. Si Siem Soepboer

Voorjaarsschoonmaak

De kinderen van de Joh. Looijengaskoalle waren woensdagmiddag middag 6 maart bezig aan een grote schoonmaak in het dorp.


32


33

IES: Interkerkelijke Evangelisatie Surhuisterveen Thema avond met Ineke Baron (vrijwilligster in een gevangenis) Soms denk je wel eens “Hoe kan ik verder met mijn leven. Ik kan nooit meer goed maken wat ik in mijn verleden fout heb gedaan”. Maar er is genade! Jezus zegt ook tegen jou: “Jij bent Mijn geliefd kind, maar ben jij te bereiken?” Jij bent degene van wie Ik altijd zal houden. Ik kwam voor jou naar de aarde en heb de gebrokenheid tussen jou en God geheeld. Ik ben er en... verlang naar jou! Zit je soms in de put of worstel je met de vraag dat Gods genade niet eerlijk is want die ander... Komt allen zondag 23 maart om 19.30 uur naar de Doarpstsjerke te Surhuisterveen. God wil jouw pijn genezen!

Expositie Munt- en Penningkabinet Van 15 maart t/m 31 mei hebben wij naast onze vaste expositie over de geldgeschiedenis de expositie: “Venetiaanse Maskers en Sierlijke vazen”. Deze expositie komt van de dames Olga Dol en Caroline Bink uit Huizen. Olga en Caroline zijn behoorlijk creatief in hun werk en het is dan ook een lust voor het oog om hun expositie te komen bekijken. De maskers kleurrijk,maar ook heel fijntjes. De vazen boeiend, herkenbaar en speels. Ze hebben allebei iets met Italië en Caroline heeft daar ook verschillende jaren gewoond en gewerkt en Olga haalt veel inspiratie uit Venetië. Loop ons museum binnen en geniet, het is zeker de moeite waard en de toegang is gratis. Wij zijn geopend dinsdag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur. Groepen op afspraak tel. 0512-366540. Munt- en Penningkabinet Jan Binneslaan 9a Surhuisterveen

Vrijwilligerswerk Zuid-Afrika Maandag 18 maart is het zover, dan vertrek ik naar Zuid-Afrika. Ik wil iedereen bedanken voor de financiële steun en de interesse in deze reis. U kunt mijn reis volgen op mijn blog anja-postma.waarbenjij.nu deze zal ik zoveel mogelijk proberen bij te houden. Anja Postma


34


35

Jeugdhonk Us Stek Aangezien er helemaal geen jeugd meer komt in Us Stek wordt er de komenkome de tijd niks meer georganiseerd! Er is geen animo vanuit het dorp voor Us Stek van zowel de jeugd, de ouders en de vrijwilligers niet! Het bestuur bestaat nog maar uit drie personen en heeft geen voorzitter meer‌ Wij vinden het erg jammer want wij hebben altijd met veel plezier geprobeerd er wat van te maken in Us Stek, maar u zult begrijpen dat als er niks veranvera derd het voor ons ophoud. Willen wij in het nieuwe seizoen vanaf eind september verdergaan met Us Stek dan zijn wij u nodig! Lijkt het u leuk om te helpen als vrijwilliger of wilt u zich opgeven voor het bestuur bel dan met Sonja Postma,, tel. 0512-352748. Willem, Roelie en Sonja (bestuur Us Stek)

Te huur aangeboden

Compleet ingerichte stacaravan voor 2 personen op camping Rijsterbos in Rijs. Prachtige omgeving voor fiets- en wandeltochten. Huur per week â‚Ź 275,00. Geen huisdieren. Info: jenzwiersma@hotmail.com of tel. 0620271024

Recreatierondje Achtkarspelen Paasmaandag van 10.00 tot 17.00 uur Recreatierondje Achtkarspelen. Achtkarspelen Minicamping/theeschenkerij Blauforlaet doet ook mee. Statische show van modelbouwboten en de nieuwe baggermolen. Helemaal op schaal nagemaakt. U kunt ook het binnenste van de boten bekijbeki ken. En een expositie van schilderijen van boten gemaakt door Wieb Akkerman uit Buitenpost. U bent allen van harte uitgenodigd.


36


37

Kledingcontainer van Leger des Heils bij ASC Door het Leger des Heils is er een container geplaatst bij ASC. Hier kunt u al uw oude kleding en schoenen inleveren. De kleding wordt weer gebruikt voor het goede doel. Ieder jaar verdwijnt er maar liefst 134 miljoen kilo kleding en textiel in de verbrandingsoven. Dat zijn tienduizend vrachtauto’s vol bruikbare goederen. Bruikbare goederen die het Leger des Heils ReShare inzamelt om goede doelen van het Leger des Heils in binnen- en buitenland te financieren. Niet alleen de goede doelen, maar ook het milieu dwingen ons om de kansen voor textiel beter te benutten. In deze folder roepen wij u op om samen met ons meer uit textielinzameling te halen! Veel mensen weten niet dat kleding die ze bij het huishoudelijk afval weggooien, via de verbrandingsoven vernietigd wordt. Zowel de vervuilende uitstoot van deze ovens als het verloren gaan van een product dat door hergebruik een nieuwe bestemming kan krijgen, drijft ons om mensen te blijven activeren deze producten te doneren en niet weg te gooien. Al sinds de oprichting van het Leger des Heils, meer dan honderd jaar geleden, zoeken we naar mogelijkheden om op een goede en duurzame manier textiel te hergebruiken. Doe mee: zamel kleding in! Organiseer met uw school, bedrijf of instelling een inzamelactie. Dat kan een tijdelijke actie zijn waarbij medewerkers kleding en textiel inleveren voor het goede doel. Ook kunt u kiezen voor een structurele inzameling. In beide gevallen denken we graag met u mee over de invulling van de actie. Naast steun voor het goede doel, draagt u met een inzamelactie bij aan het MVO-beleid van uw organisatie. Wat gebeurt er met ingezamelde kleding? • De kleding wordt met zorg door ons gesorteerd en is voor een deel terug te vinden in de tweedehands kledingwinkels van het Leger des Heils. De kleding wordt daar verkocht tegen scherpe, sociale prijzen. • Een ander deel verkopen wij aan textielbedrijven. De opbrengst hiervan gaat naar verschillende projecten van het Leger des Heils in binnen- en buitenland. • Ook worden van de ingezamelde kleding noodvoorraden aangelegd voor nationale en internationale rampen en calamiteiten. • Tenslotte wordt gratis kleding verstrekt aan mensen in crisissituaties. ASC krijgt een kleine vergoeding voor al de kleding die wordt ingeleverd, dus u helpt ook onze club hiermee.


38


39

Ledenvergadering “De Laatste Eer” Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Surhuizum houdt op dinsdag 26 maart a.s. ’s avonds om 20.00 uur haar ledenvergadering in café Piersma. Piersma Agenda: • Opening • Mededelingen • Ingekomen stukken • Notulen • Financieel verslag • Verslag kascommissie • Jaarverslag • Vaststellen ledenkorting • Bestuursverkiezing: dhr. J. Pool, aftredend, herkiesbaar • Kandidaten kunnen tot aanvang vergadering worden gemeld • Rondvraag Het bestuur: J. Dijkstra, voorzitter en W. Elzinga, secretaris.

Via het raam naar buiten

Maandag 28 februari is Jan Elzinga van de Bartemerwei 11 opgenomen in het ziekenhuis met een Hernia. Dit ging gepaard met de nodige aandacht. Voor Jan was het risico te groot om via de trap naar beneden vervoerd te t worden waarop de brandweer ingeschakeld werd. Veel kinderen waren onder weg naar school en ook menig volwassenen kwamen hierop af om dit te aanaa schouwen. Jan ligt nog in het ziekenhuis in Drachten rachten op kamer 305.


40


41

De Spitkeet begint nieuw seizoen optimistisch Themapark De Spitkeet kan terugzien op een meer dan succesvol jaar. Het aantal bezoekers steeg in 2012 tot zo’n 10.000. Deze bezoekers komen niet alleen uit Fryslân en Nederland komen, maar ook uit o.m. Amerika en Australië. De reacties over het museum zijn allemaal lovend en enthousiast. Naast de bezienswaardigheden in het museum trokken vielen ook andere activiteiten erg in de smaak. De fiets- en wandeltochten trokken meer deelnemers dan ooit, terwijl de oude ambachtendag en de winterfair met recht hoogtepunten genoemd kunnen worden, hoewel ook de geitenkeuring, de fruitdag en de muziek-en verhalendag niet ongenoemd mogen blijven. Kortom, bestuur en vrijwilligers zijn uitermate tevreden en beginnen op 1 april, tijdens het Rondje Achtkarspelen, enthousiast en met veel optimisme aan het nieuwe museum seizoen. Naast de oude bekende activiteiten worden ook nieuwe attracties aangeboden, zoals bv.: speeltuintjes voor de kinderen, het Pikehok (een “noodwoning” van vlak na WO2), Harmonicafestijn, enz. En zoals het zich nu laat aanzien, komen ook de liefhebbers van Jopie Huisman aan hun trekken door een tentoonstelling van replica van zijn werk. Kortom: Men heeft er weer zin in bij Themapark De Spitkeet, dat gedragen wordt door vrijwilligers die met hart en ziel hun museum promoten, steunen, uitbreiden en verbeteren. En uiteraard staan de gidsen weer klaar om jong en oud te vertellen over de historie van leven, wonen en werken van de mensen in de periode van 1800 tot 1950. Programmaoverzicht 2013 1 april: Rondje Achtkarspelen 6, 7 april: Museumweekend 4 mei: Spitkeetwandeltocht 4, 5 en 6 juni: Fiets driedaagse 6 juli: Harmonicafestijn 13 juli: Tuinenfietstocht 21 augustus: paard- en wagenrit 24 augustus: Geitenkeuring 7 september: Oude ambachtendag 14, 15 september: Open monumenten weekend 28 september: Fruitdag 12 oktober: Vrijwilligersdag (museum gesloten) 26 oktober: Stamppotwandeltocht 11 t/m 14 december: Winterfair 26 december: Snertkuiertocht


42

Reactie van een lezer Naar aanleiding van het verhaal van Roel Vriezema in de vorige Grutte Gelf kregen wij, de redactie, een bijzondere leuke reactie vanuit Canada, welke wij u niet willen onthouden. Beste mensen, Ik heb zo net het verhaal gelezen van Roel Vriezema. En wat mij in het bijzonder trof, was dat hij een pakesizzer van Roel Hoekstra is, die vroeger- ruim 60 jaar geleden – ook bij ons op het land kwam om hazen te jagen of om te mollevangen. Hij woonde naast de pastorie, die in de oorlog door de Duitsers was bezet, waar ook de hoge houten toren stond. Nu vraag ik mij af of deze Roel Vriezema een zoon van Tollie Hoekstra, het enigste vrouwelijke lid van het Feanster Muziek korps in de jaren 40 en 50 is. Zij heeft jaren bij mij in de klas gezeten op de Christelijke School aan de Groninger Straatweg op ’t Fean. Wij zitten in mei al 61 jaar in Canada en woonden vroeger aan de Molenweg. Myn heit wie molkrider in Surhuzum, se neamden him faak “lytse Freek”. Het beste minsken en de groeten fan Sieb Weening út Kanada Na een kwartier kregen we nog een mailtje van Sieb Weening: “Hallo, hjir bin ik wer. Sa gau as ik dy e-mail ferstjoerd hie tocht ik: Miskien bist dêr wol mei yn ‘e war Sieb dat Tollie by dy in ‘e klasse sitten hat, want de jongens fan Klaas “Bokje” gongen nei de Surhuzumer skoalle, en Roel en Luts wennen efkes fjirder op. Ik sil der ris nei fernimme.” Roel Vriezema heeft naar aanleiding van dit verhaal het volgende naar Sieb Weening gemaild: Beste Sieb Weening, Hartelijk dank voor de reactie. Leuk dat de dorpskrant van Surhuizum ook in Canada wordt gelezen. Zoals u al hebt begrepen ben ik een pakesizzer van Roel Hoekstra (Roel en Luts van Koartwâld). Ik ben geen zoon van Tollie maar van Aafke , haar 12 jaar oudere zuster. De dames herinnerden zich de familie Weening. Ik heb Wobbe Weening, melkrijder in Surhuizum, nog wel gekend. Ik hoorde dat dit een jongere broer van uw vader was. Tollie was inderdaad een klasgenoot van u en op de vraag waarom sommigen naar Surhuisterveen naar school gingen en niet naar Surhuizum was, omdat een aantal gezinnen in Koartwâld kerkelijk bij Surhuisterveen hoorden. Dit was de reden waarom men de kinderen naar de school in Surhuisterveen stuurde. Bij Roel en Lus en ook bij Kei en Piet Alma – ook nog familie heb ik begrepen –


43 was dat het geval. De kinderen van Klaas en Geertje Laanstra gingen naar Surhuizum naar school. Met een hartelijke groet (ook namens de familie Hoekstra), Roel Vriesema In het boek Surhuizum-Surhuzum, staan nog de volgende gegevens: Koartwâld 20: Boerderij bewoond door H. Hoekstra, veehouder en jager al in 1900. Later woonde hier zoon Roel Hoekstra (Roel-Luts) met hetzelfde beroep. Nu woont hier de familie Hamersma. Toen Roel in het boerderijtje trok, liet heit Hendrik een huis ernaast bouwen in de dertiger jaren. Hierin woonde Wopke van der Veen en dat huisnummer was Koartwâld 18 Koartwâld 16: Dit huis werd bewoond door Klaas Laanstra, die er meer dan vijftig jaar woonde. Door U. Koopmans afgebroken in de jaren vijftig en er werd een bungalow gebouwd. Na T. van der Veen woont Klaasje Venema hier. In de vorige eeuw woonde hier Geert Laanstra met een groot moederloos gezin. Geert was arbeider op de Van der Leij-plaats. Wij, als redactie, danken de heer Sieb Weening voor zijn reactie.

Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Anne van der Heide, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 AED-alarmnummer, tel. 06-57382255 Bestuur Plaatselijk Belang Tseard Veenstra, voorzitter Hieke de Haan, secretaris Henk van der Veen, penningmeester Gerrie Posthumus, notuliste Tietie Hartholt Sipke Bouma MFC “De Delfeart” Jitske Schaafsma, agendabeheer, email henkschaafsma@online.nl Henk Schaafsma, voorzitter, email henkschaafsma@online.nl Pieter Loonstra, secretaries, email pieter-loonstra@live.nl


44

Zoekplaatje Weinig inzenders deze keer. Alleen trouwe inzender Jelle de Vries wist het zoekplaatje te plaatsen en stuurde uiteraard zijn oplossing in. Misschien was het te moeilijk of het logo niet goed herkenbaar? Het lijkt ons niet, want dat het het logo van DTS is, is vele dorpsgenoten wel bekend. Jelle schreef het volgende: "Dit kunstwerk bevindt zich aan/op de schoorsteen van een echte DTS-familie. Deze Tûke Smiter en zijn vrouw wonen aan de Iennen 3. Het gaat hier om het logo dat alles te maken heeft met de korfbalvereniging en bovendien ook nog eens de juiste (wind)richting aangeeft! "

Mooier hadden wij het niet kunnen omschrijven! Loopt, fietst of rijdt u een keer langs de Iennen, kijk dan even (!) omhoog bij nummer 3 en u ziet met eigen ogen dat het waar is. DTS is een afkorting van De Tûke Smiters zoals u waarschijnlijk wel weet. Ze speelden kort geleden tegen DTG, De Tûke Goaiers. Zo zijn er vele afkortingen van sportvereniging die wel bijzonder zijn. Hier even een aantal op een rijtje: • • • •

NAC: Noad Advendo Combinatie, eredivisie voetbalclub. Noad is de afkorting voor: Nooit opgeven, altijd doorgaan. Advendo betekent: Aangenaam door vermaak en nuttig door oefening. AGOVV: alleen gezamenlijk oefenen voert verder Rohda: recht op het doel af DOS: door oefening sterk (of: soepel)


45 • • • • • • • • • • • • • • •

ONNV (schaatsvereniging): op noren naar voren HBOK (voetvalvereniging): het begon op klompen THOR: tot heil onzer ribbekas SOPSWEPS'29 (schaakvereniging, opgericht op 29 februari): samen op pad spelen wij een potje schaak UDIROS: us doarp is ryk oan sport HBS: houdt braaf stand VALTO: vlotte aanval leidt tot overwinning TOP Oss: tot ons plezier ODIS: ons doel is scoren TDK: troch de koer DTL: de tinnen leppel (korfbalclub uit Hantum) ZUNOBRI: Zuidhorn Noordhorn Briltil WIK: willen is kunnen WWMD: Wez wis mei doelen OKO: Opende komt op

En zo kunnen we nog heel lang doorgaan. Misschien weet u nog een leuke? Geef ze door en we zullen ze plaatsen in één van de volgende zoekplaatjes. Over zoekplaatjes gesproken, hier is er weer eentje, alweer uit de koker van fotografe Djoeke Postma.

Waar in Surhuizum is dit? Aarzel niet, en geef uw oplossing door aan MeinMei dert Brouwer, er, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen naar gruttegelf@surhuzum.nl of de.brouwers@hotmail.com mag ook.


46


47

Wurklist

17 t/m 23 maart 19 maart 13.15-15.15 uur 20 maart 8.30-14.00 uur 22 maart 19.30 uur 22 maart 20.30 uur 23 maart 25 maart 26 maart 26 maart 5 april 13 april

Simavi-collecte. Open dag CBS Joh. Looijengaskoalle. Open dag OBS Maskelyn in Augustinusga. Klaverjassen kv DTS in “de Praetkoer”. Praetkoer” Algemene Ledenvergadering OranjevereniOranjeveren ging in Cafetaria Landzicht.. 20.00 uur Voorjaarsconcert Excelsior in “De Delfeart”. 20.00 uur Ledenvergadering Plaatselijk Belang in pannenkoekenhuis Landzicht. zicht. va. 17.00 uur Paas-actie;; gezamenlijke eierenverkoop van sv ASC en Set ’m op. begrafenis “De 20.00 Ledenvergadering begrafenisvereniging Laatste Eer” bij Piersma. 19.30 uur Klaverjassen in “De Delfeart”. 16.00-18.00 uur Gymnastiekuitvoering SVS in “De Delfeart”.

Spreuk van de maand én ervan is misschien “Haal gedachten binnen en onthaal ze vorstelijk, want één de koning”

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: voor-zit-er (uitgesproken als voorzitter)

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 1 april 2013 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 10, 12 maart 2013  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fiifentweintichtste jiergong, nûmer 10, 12 maart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you