Page 5

5

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuizum op: Maandag 19 maart 2012 om 20.00 in café Piersma. Stemrecht hebben de leden die minimaal twee weken voor de ledenvergadering lid zijn geworden. Tijdens de vergadering overschrijven van het lidmaatschap naar de op de vergadering aanwezige partner is niet toegestaan. Ieder stemgerechtigd lid is bij afwezigheid bevoegd zijn/haar stem uit te brengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid. Agenda: 1) Opening 2) Wa wurdt dit jier yn’t sintsje set…???? 3) Ingekomen stukken, deze kunnen tot 16 maart a.s. ingediend worden bij het secretariaat op it Noard 29 4) Verslag van de ledenvergadering van 14 maart 2011 5) Jaarverslag 2011 6) Financieel verslag van de vereniging Plaatselijk Belang en de aangesloten verenigingen: Doarpsblêd Grutte Gelf; Activiteiten commissie 7) Verslag kascommissie en aanwijzen nieuw kascommissielid; 8) IJsbaan commissie; 9) Mededelingen betreffende volgende dorpszaken; N358, Skieding - Uterwei; Stek en Streek; Duorsum dwaande mei wenjen; Fietspad Langfal/It Langpaed; Dorpsvisie; AED; Doarpsjûn; Hertenkamp 10) Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: Sipke Bouma Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden ingediend bij het secretariaat op it Noard 29 11) 12)

Rondvraag Sluiting

Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012

Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012

Advertisement