Page 3

3

Nieuws van Plaatselijk Belang Wij als Plaatselijk Belang zijn blij dat het toch nog winter is geweest, er is volop geschaatst op de ijsbaan en ook de glijpartijen op “de Bult” waren weer geweldig. Alle vrijwilligers van harte bedankt voor alle werk dat daarvoor is gedaan. We hebben het de laatste tijd nogal druk met de verschillende projecten die er lopen in ons dorp. Zo is er een informatieavond geweest over de invulling van de N358 waar veel belangstelling voor was, ook is er een inloopavond in het dorpshuis geweest over dit onderwerp voor de aanwonenden en belangstellenden, ook hier zijn heel veel mensen geweest. Dan het project “Stek en Streek”. Er zijn inmiddels erfbezoeken afgelegd bij degenen die meedoen (er zijn 21 aanmeldingen) en ook is er met iemand van de gemeente een ronde door het dorp gegaan om hier en daar de beplanting aan te passen. Na zo’n anderhalf jaar is er ook nieuws over de structuurvisie. Op een bijeenkomst van de gemeente en plaatselijke belangen van verschillende dorpen is per dorp vastgelegd hoe de toekomst er uit gaat zien. Voor Surhuizum betekent dit dat er op de lange termijn eventueel gebouwd kan worden ten westen van It Noard aan het eind van de Doarpsstrjitte en ook op het oude en/of nieuwe korfbalveld zou hier nog ruimte voor zijn. Er werd ons gevraagd hoe wij dit zouden willen invullen, graag vragen wij u als bewoners om hier over mee te denken en ideeën hiervoor aan te dragen. Op de ledenvergadering die op 19 maart wordt gehouden zullen kaarten aanwezig zijn waarop u dit alles kunt zien. Ook heeft de gemeente een informatieavond gehouden over het project Duorsum dwaande mei wenjen. Dit gaat over het energiezuiniger maken van woningen die voor 1985 gebouwd zijn. Doordat de uitnodigingsbrieven waarschijnlijk niet op tijd bij alle bewoners terecht zijn gekomen vragen we of u nog belangstelling hier voor heeft. Zo ja, dan kunt u contact opnemen met Hieke de Haan. Bij voldoende belangstelling wil de gemeente nog een avond hier aan besteden. Dan nog even een kleine mededeling: er ligt nogal wat hondenpoep op en naast het pad van het hertenkamp. Dit is erg vervelend (en vies) voor degene die met kinderen de hertjes gaan voeren. Graag willen we vragen om daar geen honden uit te laten of in ieder geval de uitwerpselen op te ruimen. Met vriendelijke groet Bestuur Plaatselijk Belang

Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012

Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012

Advertisement