Page 2

2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fjouwerentweintichste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 520 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.

Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  
Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012

Advertisement