Page 15

15

Nieuws uit de werkgroep Augustinusga Surhuizum voor Roemenië Ook dit jaar hopen we weer bij u langs te komen met de lijstcollecte. Dit is van 8 april t/m 14 april 2012 (week 15). Deze collecte is hard nodig omdat we hiermee de transporten naar Roemenië kunnen realiseren. Uit de opbrengst van deze transporten worden de mensen in Roemenië geholpen, dit o.a. met kleding, medicijnen en hulp voor het levensonderhoud van de allerarmsten. Ook is op dit moment de werkeloosheid groot met alle gevolgen van dien. Tevens bieden wij hulp bij het realiseren van verschillende projecten. Dus ondanks alles is uw steun nog steeds hard nodig. Mogen we rekenen op u ? Werkgroep Augustinusga/Surhuizum voor Roemenië Het is natuurlijk ook mogelijk om een bijdrage te storten op Rabobank nr. 363.053.468 t.n.v. Stichting Augustinusga/Surhuizum voor Roemenië. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met R. Holthuis, tel. 351868.

Ledenvergadering “De Laatste Eer” Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Surhuizum houdt op dinsdag 27 maart a.s., 's avonds 8 uur haar ledenvergadering in café Piersma. Agenda: • Opening • Mededelingen • Ingekomen stukken • Notulen • Financieel verslag • Verslag kascommissie • Benoeming kascommissie • Jaarverslag • Vaststellen ledenkorting • Bestuursverkiezing: L. Postma aftredend, niet herkiesbaar, kandidaten kunnen tot aanvang vergadering worden gemeld • Rondvraag Het bestuur, J. Dijkstra, voorzitter W. Elzinga, secretaris

Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012

Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012

Advertisement