Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fjouwerentweintichste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 520 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Nieuws van Plaatselijk Belang Wij als Plaatselijk Belang zijn blij dat het toch nog winter is geweest, er is volop geschaatst op de ijsbaan en ook de glijpartijen op “de Bult” waren weer geweldig. Alle vrijwilligers van harte bedankt voor alle werk dat daarvoor is gedaan. We hebben het de laatste tijd nogal druk met de verschillende projecten die er lopen in ons dorp. Zo is er een informatieavond geweest over de invulling van de N358 waar veel belangstelling voor was, ook is er een inloopavond in het dorpshuis geweest over dit onderwerp voor de aanwonenden en belangstellenden, ook hier zijn heel veel mensen geweest. Dan het project “Stek en Streek”. Er zijn inmiddels erfbezoeken afgelegd bij degenen die meedoen (er zijn 21 aanmeldingen) en ook is er met iemand van de gemeente een ronde door het dorp gegaan om hier en daar de beplanting aan te passen. Na zo’n anderhalf jaar is er ook nieuws over de structuurvisie. Op een bijeenkomst van de gemeente en plaatselijke belangen van verschillende dorpen is per dorp vastgelegd hoe de toekomst er uit gaat zien. Voor Surhuizum betekent dit dat er op de lange termijn eventueel gebouwd kan worden ten westen van It Noard aan het eind van de Doarpsstrjitte en ook op het oude en/of nieuwe korfbalveld zou hier nog ruimte voor zijn. Er werd ons gevraagd hoe wij dit zouden willen invullen, graag vragen wij u als bewoners om hier over mee te denken en ideeën hiervoor aan te dragen. Op de ledenvergadering die op 19 maart wordt gehouden zullen kaarten aanwezig zijn waarop u dit alles kunt zien. Ook heeft de gemeente een informatieavond gehouden over het project Duorsum dwaande mei wenjen. Dit gaat over het energiezuiniger maken van woningen die voor 1985 gebouwd zijn. Doordat de uitnodigingsbrieven waarschijnlijk niet op tijd bij alle bewoners terecht zijn gekomen vragen we of u nog belangstelling hier voor heeft. Zo ja, dan kunt u contact opnemen met Hieke de Haan. Bij voldoende belangstelling wil de gemeente nog een avond hier aan besteden. Dan nog even een kleine mededeling: er ligt nogal wat hondenpoep op en naast het pad van het hertenkamp. Dit is erg vervelend (en vies) voor degene die met kinderen de hertjes gaan voeren. Graag willen we vragen om daar geen honden uit te laten of in ieder geval de uitwerpselen op te ruimen. Met vriendelijke groet Bestuur Plaatselijk Belang


4


5

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuizum op: Maandag 19 maart 2012 om 20.00 in café Piersma. Stemrecht hebben de leden die minimaal twee weken voor de ledenvergadering lid zijn geworden. Tijdens de vergadering overschrijven van het lidmaatschap naar de op de vergadering aanwezige partner is niet toegestaan. Ieder stemgerechtigd lid is bij afwezigheid bevoegd zijn/haar stem uit te brengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid. Agenda: 1) Opening 2) Wa wurdt dit jier yn’t sintsje set…???? 3) Ingekomen stukken, deze kunnen tot 16 maart a.s. ingediend worden bij het secretariaat op it Noard 29 4) Verslag van de ledenvergadering van 14 maart 2011 5) Jaarverslag 2011 6) Financieel verslag van de vereniging Plaatselijk Belang en de aangesloten verenigingen: Doarpsblêd Grutte Gelf; Activiteiten commissie 7) Verslag kascommissie en aanwijzen nieuw kascommissielid; 8) IJsbaan commissie; 9) Mededelingen betreffende volgende dorpszaken; N358, Skieding - Uterwei; Stek en Streek; Duorsum dwaande mei wenjen; Fietspad Langfal/It Langpaed; Dorpsvisie; AED; Doarpsjûn; Hertenkamp 10) Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: Sipke Bouma Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden ingediend bij het secretariaat op it Noard 29 11) 12)

Rondvraag Sluiting


6


7

Andere datum Spulwike en markt In het programmaboekje van de Spulwike 2011 en in diverse andere berichten is een onjuiste datum voor de Spulwike 2012 opgenomen. De Spulwike in Surhuizum vindt traditioneel plaats in de week na de bouwvak. Dat betekent dat de Spulwike dit jaar van 22 t/m 25 augustus zal worden gehouden. Eerdere berichten dat de markt op 1 september zou plaatsvinden zijn dus niet juist. De jaarmarkt waarmee de Spulwike wordt afgesloten zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 25 augustus 2012. Vanaf heden kunnen standhouders zich weer aanmelden voor een standplaats of kraam op de markt. Voor meer informatie over de markt kan contact op worden genomen met Petra Holthuis op tel. 0512 - 35 29 88.

Dierenmishandeling in Surhuizum Op ons erf heeft op donderdag 16 februari rond 16.00 uur zich een ernstige vorm van dierenmishandeling voorgedaan. Een loslopende hond heeft op ons erf een Brahma kip van ons gegrepen en dodelijk verwond. Er restte ons geen andere keus dan het zwaargewonde dier uit haar lijden te verlossen. Aangezien we over een koppeltje Brahma kippen beschikken - was 5 hennen en een haan met dank aan deze wrede hond nu dus 4 hennen en een haan - dat altijd los over ons erf scharrelt maken wij ons erge zorgen over het welzijn van de overgebleven hennen en de haan. Wij verzoeken de eigenaar van deze hond vriendelijk doch dringend zich bij ons te melden ter voorkoming van nog meer dierenleed. De hond was klein, langgerekt met een spitse kop, overwegend wit van kleur met verspreid over het lijf bruine en zwarte vlekjes en zwarte/bruine oren. Met vriendelijke groet, Familie Heijkoop, tel. 0512 - 35 14 19

Laatste kans 1 april gaat de prijs van de ID kaart voor kinderen tot 14 jaar omhoog van 12,50 naar 30 euro. Ook de kinderen die nu in het paspoort staan moeten vanaf 1 juni een eigen ID kaart hebben. Dus wie voor 1 april een ID kaart aanvraagt bespaard nu 17,50 euro per kind. Wie de pasfoto’s bij Mindert van Dekken in Surhuizum laat maken bespaard nog meer. Telefoon 0512 - 35 27 10. Zie de advertentie elders in dit blad.


8


9

Winter in Surhuizum

Foto’s: Binne-Louw Katsma (links boven) en Auke Veenstra

‘Duorsum Dwaande mei wenjen’ nu ook in Surhuizum Ruim 70 belangstellenden uit Surhuizum en Augustinusga kwamen dinsdag 21 februari naar een voorlichtingsavond over 'Duorsum Dwaande mei wenjen' in de Pypketsjerke in Augustinusga. 'Duorsum Dwaande mei wenjen' richt zich op eigenaren van woningen van 25 jaar of ouder. Zij komen in aanmerking voor een bijdrage van € 200 voor een energie besparingsadvies. Samen met het energieadvies krijgt men een offerte voor het uit laten voeren van de duurzaamheidsmaatregelen door lokale ondernemers. Voor de financiering kan onder aantrekkelijke voorwaarden een duurzaamheidslening afgesloten worden. Deelnemers die daadwerkelijk overgaan tot het nemen van maatregelen uit het energiebespaaradvies worden beloond met een extra bijdrage van € 100. De gemeente hoopt dan ook dat dit tot veel energiezuinige aanpassingen zal leiden! De inwoners van de dorpen binnen het pilotproject hebben tot 1 juni 2012 de tijd om gebruik te maken van het aanbod. Wilt u meer weten? Op www.duorsumdwaande.nl vindt u meer informatie over het project.


10


11

Sk没telbank In memoriam Dhr. Willem Bethlehem Bartemerwei 20 Overleden 8 februari 2012 Leeftijd 75 jaar Dhr. Tjeerd Posthumus Hurde Eker 2 Overleden 13 februari 2012 Leeftijd 75 jaar

Uit het ziekenhuis : Mevr. M. Brinkman is na een week in het ziekenhuis te hebben gelegen, weer thuis. Heel veel beterschap gewenst door de buurtjes van de Bonhommestrjitte. Geslaagd : Tjeerd Posthumus, It S煤d is geslaagd voor het zwemdiploma A. Felicitaties van Heit, Mem, Willeke, Beppe Posthumus en Beppe van der West. Wilmer Brouwer heeft zijn rijbewijs gehaald. Hij is meteen de 1e keer geslaagd. Zijn hele familie feliciteert hem hiermee! Alarmnummers

: Politie, buurtagent M枚lder, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 AED-alarmnummer, tel. 06-57382255

Berichten voor de Sk没telbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Iepen poadium in de Delfeart Muziek, zang en toneel. Daarvan kan op zaterdag 10 maart allemaal worden genoten tijdens het open podium in het dorpshuis van Surhuizum. Vele artiesten treden er graag op, zo laat de organisatie van het evenement weten. Het begint om half acht. Vol is vol. De presentatie is in handen van Karin van der Veen. De vele vrijwilligers doen weer hun best om er een gezellige avond van te maken. De leiding is in handen van Sietske Smid. Voor informatie: tel. 0512 - 352072.


12


13

Wat doet Simavi? Simavi is een ontwikkelingsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van de mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. Al 85 jaar. Van 19 t/m 24 maart wordt er gecollecteerd voor Simavi in Surhuizum. We hopen dat u ook mee wilt helpen.

Recreatiewerk in Zeeland De kerken van Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke organiseren al sinds 1964 recreatiewerk voor vakantiegangers. Enthousiaste jongeren afkomstig uit verschillende delen van Nederland geven invulling aan een recreatieprogramma in en bij de Boshut, op een eigen terrein in Zoutelande aan de Zeeuwse Rivièra. Voor de recreatieteams van zomer 2012 zijn we op zoek naar:

Jongeren (M/V) • • • •

ben je 18 jaar of ouder, sta je positief tegenover het christelijk geloof, hou je wel van wat inspanning en gezelligheid, ben je 2 weken beschikbaar in de periode van 14 juli tot 11 augustus 2012.

Dan ben jij degene, die we zoeken! Wij zorgen voor onderdak, zakgeld en we vergoeden je reis- en verblijfkosten! Voor meer informatie kun je onze website bezoeken: www.boshutzoutelande.nl

Potgrondactie Excelsior Op vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart houden de leden van muziekvereniging Excelsior een potgrondactie in Surhuizum. Het is nu tijd om potgrond te kopen, want het voorjaar staat voor de deur. De grond is te gebruiken zowel binnen- als buitenshuis. Aarzel niet, en steun muziekvereniging Excelsior met uw aankoop. Alvast bedankt!


14


15

Nieuws uit de werkgroep Augustinusga Surhuizum voor Roemenië Ook dit jaar hopen we weer bij u langs te komen met de lijstcollecte. Dit is van 8 april t/m 14 april 2012 (week 15). Deze collecte is hard nodig omdat we hiermee de transporten naar Roemenië kunnen realiseren. Uit de opbrengst van deze transporten worden de mensen in Roemenië geholpen, dit o.a. met kleding, medicijnen en hulp voor het levensonderhoud van de allerarmsten. Ook is op dit moment de werkeloosheid groot met alle gevolgen van dien. Tevens bieden wij hulp bij het realiseren van verschillende projecten. Dus ondanks alles is uw steun nog steeds hard nodig. Mogen we rekenen op u ? Werkgroep Augustinusga/Surhuizum voor Roemenië Het is natuurlijk ook mogelijk om een bijdrage te storten op Rabobank nr. 363.053.468 t.n.v. Stichting Augustinusga/Surhuizum voor Roemenië. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met R. Holthuis, tel. 351868.

Ledenvergadering “De Laatste Eer” Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Surhuizum houdt op dinsdag 27 maart a.s., 's avonds 8 uur haar ledenvergadering in café Piersma. Agenda: • Opening • Mededelingen • Ingekomen stukken • Notulen • Financieel verslag • Verslag kascommissie • Benoeming kascommissie • Jaarverslag • Vaststellen ledenkorting • Bestuursverkiezing: L. Postma aftredend, niet herkiesbaar, kandidaten kunnen tot aanvang vergadering worden gemeld • Rondvraag Het bestuur, J. Dijkstra, voorzitter W. Elzinga, secretaris


16


17

SOKS (Sociaal-Cultureel-Werk-Surhuisterveen) Wij zijn een Nieffelgroepje (breien-haken-borduren) en komen iedere donderdagmiddag met een groepje van 16 dames bij elkaar in It Vleckehûs te Surhuisterveen. Wij hebben contact gelegd met een groepje dames uit Menaldum. Deze dames breien voor een school van 275 leerlingen in Roemenië. Daarvoor kunnen we wol en katoen brei/haakgaren gebruiken. Heeft iemand van de lezers nog wol en /of breigaren in huis liggen wat niet meer wordt gebruikt, dan kunt u dat inleveren in it Vleckehûs, B.J. Schurerweg 14 in Surhuisterveen. U mag ook bellen naar tel. 0640707796 of 0594658305 tussen 17.00-18.00 uur. Dan kan het eventueel gehaald worden. Mocht iemand denken, dat lijkt me leuk. We kunnen er nog wel een paar mensen bij hebben. Of het is iets om in uw eigen dorp te starten met een groepje dames. Wat gaan we breien: dekentjes, sokken, truien (baby en kinder) en mutsen, sjaals en handschoenen. Twee keer per jaar worden de goederen naar Roemenië gebracht. Waarvan in augustus één keer privé en in november met vrachtauto. Verder worden er in it Vleckehûs nog verschillende cursussen en workshops gehouden. Binnenkort starten we met een kookcafé. Er kunnen per groep 8 personen aan mee doen. Mocht u interesse hebben, meld u aan bij bovenstaand telefoonnummer. Ida Witteveen, Secretariaat SOKS Surhuisterveen

Twee oudjes De lucht is zo helder, het windje zo warm, Hij stiet zijn tuindeur open “Kom, vrouwke, een toertje!” en hij bood haar zijn arm “al ’t groen is uitgelopen.” Zo gingen zij saâm, op hun krukskens geleund, Langs sappig groene blaren Langs ’t bos, waar de merel zijn liedeke dreunt En kleurige vlinders waren. Heel langzaam… Zij spraken niet veel daarbij Hij dacht: “Alweer een jaartje; Daar had ik niet op gerekend!” En zij: “Een oud maar gelukkig paartje.”


18


19

Bijzondere berichten uit de media Het minst gebruikte zebrapad ter wereld Het toppunt van regeltjesdrang: dit zebrapad in het Zwitserse kanton Graubunden. De bureaucraten volgden het plan tot op de letter en bouwden een zebrapad midden in een veld. De initiĂŤle bedoeling was om een weg aan te leggen door het bergdal Valle Mesolcina, maar die raakte niet helemaal afgewerkt. Omdat het plan toch een zebrapad vermeldde, is dat er nu ook gekomen. “Het is een toeristische attractie geworden. Buiten enkele Zwitserse koeien is er echter geen kat die er gebruik van maaktâ€?, aldus inwoonster Heidi Zoech.

Grutte Gelf seit... Mar jo kinne der yn elts gefal feilich oerstekke!

Grutte Gelf Doordenker Dit vonden de inwoners van het bergdal over de regeltjesdrang van hun bestuurders:


20


21


22


23

De hoofdrolspelers

De prettigste kant van het Surhuizumer kostersechtpaar Henny en Feike van der Veen - de hoofdrolspelers van deze maand - is hun veelzijdigheid. Voor Henny betekent dat de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en de voorbereiding van de kerkdiensten. En ze zorgt natuurlijk voor allerlei praktische zaken die nodig zijn bij vergaderingen, trouwerijen en begrafenissen. De kern van de taak is: dienstbaar zijn aan de gemeenschap van Surhuizum. Gelukkig staat Henny hierin niet alleen, haar man Feike is een man met “gouden handen� en eigenlijk monteur, elektricien en timmerman tegelijk. Beide zijn dus een belangrijke schakel in het kerkelijk leven. Het is erg prettig als men zich in de eigen woning kan omringen met voorwerpen (in dit geval diverse miniatuur asfaltmachines van Feike) om te voelen hoe het geweest is in de 38 jaar dat Feike werkzaam is geweest in de wegenbouw. Je merkt nu nog dat hij met enthousiasme spreekt over die periode van zijn leven... Is Henny 7 dagen per week bezig met haar activiteiten, Feike is dat ook, geen dag is er gelijk, geen dag is er saai. Vroeger al was Feike samen met zijn zoons actief in de autocross, ging ook met enige regelmaat naar rommelmarkten, beide activiteiten zijn gezellig en ongedwongen, wat Feike met name aanspreekt.


24


25 Henny en Feike zijn gezelschapsdieren, je voelt aan hen dat ze het leuk vinden om veel contacten te hebben om zich verbonden te voelen met andere mensen Hun functie houdt in dat er veel sociale contacten zijn, de vraag is zelfs of er nog iemand in Surhuizum woont die het echtpaar niet kent. Als de plicht roept dan kun je naar de vrije tijd fluiten is een leuk gezegde, wat zeker voor Henny geldt. Veel zaken komen onverwacht en men moet dan maar de flexibiliteit hebben om daarop in te spelen, Henny kan dat‌ en zelfs nog meer. Ze is nog in staat aandacht te besteden aan haar muzikale hobby, het spelen op een keyboard en tot voor kort het zingen in een koor, en natuurlijk pretoma en pretopa zijn voor de twee kleinkinderen (en steun en toeverlaat voor hun kinderen). De reizende reporter van de Grutte Gelf heeft na het gesprek het gevoel dat dit echtpaar een succesformule heeft ontdekt, n.l. het belangrijkste levensdoel is om anderen te helpen. Daarom alleen al zijn zij terecht de hoofdrolspelers van deze maand. Dirk de Jong


26


27

Surhúster Saken “De winter is vergangen, ik zie des meien schijn. Ik zie die bloemkens hangen, dies is mijn hart verblijd, zo ver aan genen dale, daar is’t genoeglijk zijn. Daar zingt die nachtegale, en menig woudvogelkijn.” Dat zongen wij vroeger op skoal, maar ik hoop dat het nu echt voorbij is want ik rúk de lente al weer als ik búten bin. Ik hew suver sin om in de tún aan de gang te gaan, maar ik weet oek wel dat het nog te vroeg is. Maar toch… myn handen jukken. Het is vandaag een mooie dag en daarom kan de was wel weer op de line ophangen wurden. Dus gaan ik met myn wasmand naar buten en hang de was op. Op het hek zit een merel en tsjilpt en kiekt mij aan hoe’t ik de was ophang Opiens hew ik een klein jurkje van myn kleine beppesizzer te pakken, want ze is wel vaak bij ons útfanhûs en sadwaande hew ik altyd wel kleertjes van haar in hús, en su dwalen myn gedachten af van waar ik nu met bezig bin. Beppe, beppe, roept de kleine meid, die zwaaiend met een stuk papier aan komt lopen. “Beppe, ik hew een tekening veur beppe maak.” Hijgend en trots laat ze mij de tekening zien. “Dat is een hele mooie tekening,” zeg ik teugen myn kleine prinses. Een hús met een boompje en een kater. Aan de zijkanten een figuur met een bril (dat moet beppe voorstellen) en de ander met een broek (en dat is natuurlijk pake). En aan de onderkant het ze hobbelig skreven: Voor Pake en Beppe. “Mem het wel een bietsje holpen met skrieven”, zegt ze. “Beppe fynt de tekening prachtig en ik denk dat Pake hem ook hiel mooi fynt,” zeg ik teugen haar. Ze huppelt van blydskap van de ene op de andere voet met haar mooie lakschoentjes. Beppe sil him ophangen, maar ik weet nog niet waar. Beppe moet hem op de koelkast ophangen want dat doet Mem oek altyd. Oké, zeg ik en ze legt haar handje in de mijne en samen lopen we naar de keuken toe. Vanaf it moment dat ik haar als baby in myn handen hield hebben we een sterke band. “Daar moet hij komen,” en ze wijst een plek op de koelkastdeur aan. Ze knikt goedkeurend als de tekening op zijn plaats hangt. Ik ga Mem vertellen dat hij op de koelkast hangt, en weg is ze. Ik ga de tuin weer in om de was verder op te hangen, maar verschrikt sta ik stil. Al myn kleren liggen op de grond in een enorme warboel. Alle kleertjes van haar binne weg, alleen de kleren van mij en mijn man hangen er nog. Myn keel voelt nauwer aan en ik zweet over myn heule lyf. Ik skrik wakker en roep teugen myn Protter dat hij de wekker út moet doen want hij loopt al vijf minuten af. Slaperig geeft hij een klap op de wekker. Ik had een droom, een nachtmerrie. Ik mut suver even bijkomen en word er langzamerhand bewust


28


29 van dat het maar een droom was. Maar ik voel mij moe, en oud. Terwijl ik over de overloop loop struikel ik over een doos, en pak de inhoud út de doos. Dan stokt myn adem wanneer ik een tekening er úthaal met een hús, een boompje en een kater. Ik skut met myn hoofd en denk terug aan de tyd dat deze tekening veur mij, door mijn kleine prinses, gemaakt is. Sjokkend en moe loop ik weer naar myn bed waar myn Protter al weer ligt te snurken en ik ook nog eventjes onder de wol krûp (dat voorrecht het men wanneer men al jaren pake en beppe binne) . Sibbeltsje Sipelsop

Rindert 60 jaar

Rindert werd dinsdag 28 februari 60 jaar, om dit onder de aandacht te brengen hing er een spandoek bij de weg. Hierop stond te lezen: ‘Ik wurd net âld’ hat er wolris sein Hjoed wurdt Rindert 60 en noch lang net oan ein!


30


31

Weet je nog wel…? It wurk fan de húsfrou… waskdei Op moandei wie it waskdei. It waskjen gong doe noch op’e hân. Húsfroulju wiene der de hiele dei mei besteld. Earst kaam de wask yn de weak yn in tobbe. Smoarge dingen kamen apart yn in amer, dat bare faak al de jûns fan tefoaren. Moandeis kaam de wask út it earste sop en waard ien kear útspield. It wytguod kaam yn de hântsjettel en waard útsean op in petroaljestel of op in kôkkachel. Foar it spielen waarden dan oansmard mei griene sjippe. Dan waard it guod mei de hân wosken en útspield yn tobben. Men die dan wat blausel yn it wetter sadat de wask noch witer like. As it reinde, bleau de wask wolris in dei yn it spielwetter stean. Dêrnei moast de boel mei de hân of mei de wringer útwrongen wurden. De húsfroulju makken op sa’n dei faak maklik iten lykas brune beantsjes, stro of snert. Op’e line De wask kaam altyd kreas op de line te hingjen, handoeken by handoeken en teedoeken by teedoeken, de ûnderklean by de ûnderklean, fan grut nei lyts. De lekkens hongen meast yn’e broek, dan bollen se moai op yn de wyn. Sa’n folle waskline wie in plaatsje. Koest der oan sjen oft it in goeie húsfrou wie of net dy’t de wask bûten hongen hie. Dêr waardst faak yn in doarp op ôfrekkene. Guon minsken dy’t in romme souder hiene, hongen by min waar de wask op saneamde droechstokken, benammen de lekkens koene dan moai droegje. Der waarden ek wol lytse waskrekjes om de kachel set om de wask droech te krijen. Dat joech altyd in aparte geur yn de keamer. Strike De tafel waard rom makke om te striken, de lju brûkten doe noch gjin strykplanke. De wask waard ynfochte. Der waard strutsen mei in koperen of izeren strykbout mei hjitte koaltsjes út de koalekachel deryn. Der moast gjin jiske op it strykguod griemd wurde, want dan koest wer opnij begjinne mei waskjen.


32


33


34


35

Zoekplaatje Of het nu lag aan de moeilijkheid van de opgave van het vorige zoekplaatje of aan het mooie winterweer. Dat zullen we nooit weten, maar we kregen slechts drie oplossingen binnen op de vraag welk huis achter de bomen verscholen ging. De drie oplossingen kwamen binnen van de buren van de betreffende woning. Een van de juiste oplossingen kwam van Joke Timersma: Het antwoord is… het mooie huis van onze buurtgenoten op de Doarpstrjitte 36 van de familie Reitsma. Willem Boersma kwam erachter dat hij tegenover de opgave woonde, en mailde ons: Oh dat is it hûs fan ús oerbuorlju op Doarpsstrjitte 36. De derde oplossing werd telefonisch doorgegeven door Freke Bouma van de Doarpsstrjitte en was ook goed. Op de foto zien we de voormalige schoolwoning, Doarpsstrjitte 36. In dit huis woonde meester Johannes Looijenga. Tot 1931 was hij hoofd van de chr. school in Surhuizum. Na hem kwam meester De Vries en daarna meester Gratema. Sjoerd Hoekstra kocht toen de woning en had er een kruidenierszaak in. Later werd Reitsma er eigenaar van. En dan de nieuwe opgave. Nu niet een foto uit het archief maar één met een blik in de toekomst. Met de simpele vraag: “Wat zie je en waar moet het komen?

Aarzel niet, en mail uw oplossing naar de redactie gruttegelf@surhuzum.nl. Brengen of bellen kan ook. Kijk voor de redactiegegevens voor in de Grutte Gelf.


36


37


38


39

Wurklist

9 en 10 maart 10 maart 19.30 uur 13 maart 13.15-15.15 uur 15 maart 13.30-16.30 uur 16 maart 14.30 uur

Potgrondactie Excelsior. Iepen poadium in de Delfeart. Open middag Joh. Looijengaskoalle. Open dag OBS Maskelyn in Augustinusga. Theatergroep Mooi Weer speelt "Aan de keukentafel" in café Stynsgea. 17 maart 16.00-18.00 uur Gymnastiekuitvoering SVS in de Delfeart. 19 t/m 24 maart Simavi-collecte. 19 maart 20.00 uur Ledenvergadering Plaatselijk Belang bij Piersma. 23 maart 19.30 uur Klaverjassen in “de Praetkoer”, voor leden en donateurs kv DTS. 27 maart 20.00 uur Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer” bij Piersma. 6 april 19.30 uur Klaverjassen in de Delfeart. 8 april t/m 14 april Lijstcollecte voor Roemenië.

Spreuk van de maand “De wereld biedt genoeg rijkdom om aan ieders behoefte te voldoen, maar niet genoeg om aan ieders begeerte tegemoet te komen.”

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: t-op-punt

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 26 maart 2012 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  
Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012

Advertisement