Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Twaentweintichste jiergong, nûmer 10, 9 maart 2010 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 560 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

100 jaar Plaatselijk Belang Surhuizum Alle persberichten goed gelezen? Zin in de reünie gekregen? Dan wordt het nu tijd om tot actie over te gaan en u op te geven! Hoe gaat dat ook alweer?

OPGAVE REUNIE ZATERDAG 12 JUNI 2010

Wanneer

: vóór 1 april 2010 maar liefst z.s.m.

Hoe

: maak 30 euro over rekeningnummer 29.34.27.135 van de Friesland Bank ten name van “Stichting Festiviteiten Surhuizum”

Wat vermelden

: “deelname reünie PB 100” én uw naam en adres

Wat krijg je dan

: 2 koffie/thee met oranjekoek bij ontvangst, een lunchpakket, deelname aan het warm buffet, entree bij de revue en een gratis exemplaar van de jubileumkrant die rond deze dagen wordt uitgebracht

Er is toch ook een DVD : inderdaad, mocht u die ook alvast willen bestellen, maak dan 10 euro extra over onder extra vermelding van “DVD PB 100”


4


5

Jaarlijkse bijdrage Vorig jaar heeft de redactie bekend gemaakt over te stappen op automatische incasso. Om bovenstaande te realiseren hebben wij onderstaande stappen moeten doorlopen. • Machtiging donateurs voor automatische incasso • Oprichting stichting • Inschrijving Kamer van Koophandel • Overgang naar boekhoudpakket Rabobank Om gebruik te kunnen maken van het Rabobank Verenigingspakket is het noodzakelijk om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel als vereniging of stichting. Mevrouw Mook van Mook De Notaris (voormalig Palstra Veerman Notarissen) heeft ons geadviseerd een stichting op te richten en heeft ons hier verder in begeleid. Omdat de Grutte Gelf onder Plaatselijk Belang valt zal Tseard Veenstra toetreden tot het bestuur van de Grutte Gelf. Hij neemt echter niet zitting in de redactie. Het opvolgen van bovenstaande stappen, met name het verkrijgen van alle machtigingsformulieren, heeft meer tijd met zich meegebracht dan vooraf door ons was ingeschat. Het gevolg hiervan is dat wij in 2009 niet tot incasso hebben kunnen overgaan. Derhalve zijn wij van plan in 2010 2 x tot incasso over te gaan. De redactie van de Grutte Gelf rekent op uw begrip in deze. Indien 2 x incasso bezwaarlijk voor u is dan kunt u zich wenden tot één van de redactieleden. Redactie Grutte Gelf

Bakkerij Wouda 1910-2010 Jaha, der wurdt ús al frege, hoe komt it, jim besteane ek hast 100 jier! No om presys te wêzen sil dit barre op 10 maaie 2010. En 100 jier in ambachtlike bakkerij yn Surhuzum, dat kin fansels net samar foarby gean. Dêrom wolle wy fan de maaiemoanne in “feestmoanne” meitsje, mei foaral leuke oanbiedingen en aksjes. Wy fine, dat komt jim as klanten wol ta, want ek oan jim is it te tankjen dat dy 100 jier folmakke binne. Fierder ferklappe wy alfêst dat saterdei 22 maaie jim allegear útnoege wurde op in soarte fan brunch by ús thús yn en om’e bakkerij op ’e Doarpsstrjitte. Wy sille probearje der in moaie feestmoanne fan te bakken, wy hâlde jim tsjin dy tiid wol op ‘e hichte. En yntusken giet dat bakken eltse dei gewoan troch, mei leafde en passy foar ’t fak, mar dat priuwe jim fêst wol. Graach oant sjen en in waarme bakkersgroetnis fan bakker Wouda, 100 JIER JONG!


6


7

Uit het dorpsarchief Uittreksel van notulen van de vereniging Plaatselijk Belang te Surhuizum Goed gekeurd bij koninklijk besluit 11 maart 1910 Staatsblad nr. 86 De ver. Plaatselijk Belang is ontstaan als een kind der omstandigheden. Het in zielental tweede dorp van de gemeente staat in menig opzicht bij andere dorpen achter. Een verbetering hier in aan te brengen kon zo was de gedachte, om een èèndrachtige samen werking in het dorp. Werd er hier en daar over gerept om een vereniging op te richten. Den 3 den Januari 1910 zou een vergadering plaatshebben ten huize van IJ. Luimstra s`avonds 7 uur waar 58 belangstellende aanwezig waren. Wat duidelijk sprak van een bestaande behoefte. Daar zich niemand op de voorgrond stelde van wien de vergadering uit ging stelde Looyenga (schoolmeester) voor om 1 der aanwezigen aan te wijzen die de leiding van de avond nam. De keuze viel op M van der Velde (school meester) die zich bereid toonde. Na een kort inleidings woord werd de samenkomst geopend. De eerste vraag luide is men algemeen van oordeel dat hier een ver. voor Pl. Belang wordt op gericht. Ja. 2e punt. Kiezen voorlopig bestuur die zich moest bezig houden met ontwerpen van statuten en huishoudelijk regelement die in een volgende vergadering het oordeel der leden moest ondergaan. Het voorlopig bestuur zou bestaan uit 5 personen. Briefjes werden uitgereikt met het verzoek hier 5 namen op te plaatsen. Oddens en Klazinga zouden de stemmen op nemen. Uitslag stemming. Looyenga en van der Velde ieder 55 stemmen, Oddens 39, A. Zijlstra 30, H. de Vries en J. van der Veen 20 en Klazinga 12 en C. Schuurman 11 stemmen 4 direct gekozenen. Bij de vraag aan verkozenen meende Looyenga te moeten te bedanken. Oddens nam aanvankelijk ook aan, maar toen Zijltra ook bedankte trad ook Oddens terug. Uiteindelijk werden gekozen als voorzitter M. van der Velde, C. Schuurman, H. de Vries N. Klazinga en J. van der Veen. Nadat nog besloten was dat er aan de raad dezer gemeente een aders zou worden gericht, waar in word verzocht Surhuizum aan te wijzen als standplaats voor een gemeente veldwachter. Einde der vergadering.


8


9

Valentijn in Us Stek

Zaterdag 13 februari kwamen er zo’n 40 kinderen naar het Valentijngebeuren in Us Stek. Alles was in hartjes en rood/roze sfeer versierd door Rianne, Etty, Anuschka en Sanne die alles samen met een paar mensen van het bestuur hadden bedacht en georganiseerd. Eerst werd er een romantisch/komische film gedraaid om in de stemming te komen. Hierna was er disco en kon de jeugd zich uitleven op de dansvloer, waar een bellenblaasapparaat van Sape Wouda de sfeer er nog eens goed in bracht. De avond werd afgesloten met een quiz die door Rianne was bedacht: vragen over de liefde, soms best wel moeilijk... maar iedereen deed fanatiek mee ! De 10 beste kandidaten kregen een mooie valentijnsroos mèt snoepzakje. Zoals de foto’s al laten zien: het was een gezellige avond! De volgende activiteiten in Us Stek zijn: 5 maart filmavond (groep 7 en 8) en 13 maart volleybaltoernooi (vanaf groep 7)! Oan’t sjen yn Us Stek! Hilly Kijk voor meer foto’s op http://www.surhuizum-online.nl/nieuws


10


11

Skûtelbank In memoriam Freerk van der Veen De Treaskes 8 Overleden 15 februari 2010 Leeftijd 51 jaar

Geboren

: 4 februari; Tygo Kevin, zoontje van Lidia Postma (vh. Surhuizum) en Jan Beerstra, Friese Streek 13, Stroobos. 9 februari;Yannick en Dylan, zoontjes van Henri en Monique, Bartemerwei 22.

Berichten voor deze rubriek kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Bedankt We willen iedereen bedanken die ons een kaartje heeft gestuurd tijdens het verblijf van Monique in het ziekenhuis en we willen iedereen bedanken die ons gefeliciteerd hebben met de geboorte van onze tweeling Yannick en Dylan. Met vriendelijke groet, Henri en Monique Bryan (in herinnering) Yannick Dylan

Tige tank Ek út namme fan Douwine wol ik elkenien betankje dy’t oan ús tocht hawwe troch besykjes, kaarten, tillefoantsjes, blommen en fruitkuorren tidens myn tahâld yn it sikehûs en no’t ik wer thús wêze mei. It docht bliken dat de heupbonke wer oan elkoar groeid is, dus it giet gelokkich de goede kant wer út. Ik moat no mei krukken rinne en mei de heup licht belêste. Ik hoopje jimme ynkoarten dan ek ris wer tsjin te kommen. Nochris tige tank en de hertlike groetnis fan Andries en Douwine van Dekken fan de Lustenburg.


12


13

Wel of geen woningbouw op het oude korfbalveld Namens 27 inwoners van Surhuizum en de stichting dorpshuis heb ik bezwaren tegen de seniorenflat op de geplande locatie op het oude korfbalveld ingediend. De bezwaren hebben tot een vertraging in de plannen geleid en nog voordat er een inhoudelijke reactie op de bezwaren van de gemeente is gekomen heeft de aanvrager zich teruggetrokken. Wanneer de bezwaren niet zouden zijn geuit was er in 2007, dus ruim voor de crisis, al met de bouw gestart. Deze plannen zijn nu van tafel, maar voor hoelang? Op de bijeenkomst op 1 februari jongstleden in het dorpshuis bleek dat de gemeente in de structuurvisie het hele oude korfbalveld, inclusief het kleine veld in de toekomst mogelijk voor woningbouw wil bestemmen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Spulwike en andere festiviteiten die op het terrein worden gehouden op zoek zouden moeten naar een andere locatie en dat de parkeer en verkeersproblematiek bij het dorpshuis ook niet wordt opgelost. De algemene mening op die bijeenkomst van 1 februari was dat de aanwezigen geen woningbouw op het veld willen. De conceptstructuurvisie, met daarin de plannen om in de toekomst op het hele korfbalveld te bouwen, ligt tot 16 maart ter inzage op het gemeentehuis in Buitenpost. Alle inwoners van de gemeente kunnen hun reactie op de plannen geven. Die reacties worden in de verdere besluitvorming meegenomen. Wanneer u tegen de plannen om in de toekomst op het korfbalveld te bouwen bent, of u andere ideeĂŤn heeft is het verstandig om dat de gemeente voor 16 maart te laten weten. Via de website www.achtkarspelen.nl (Informatie over > Leefomgeving en wonen > Structuurvisie) kunt u de plannen ook inzien. Een inspraakreactie kan schriftelijk of per email (gemeente@achtkarspelen.nl) worden gestuurd. Meer informatie over de procedure en het telefoonnummer van de behandelend ambtenaar is te vinden op de site van de gemeente onder de mededelingen van week 7 van 2010. Komt u er niet uit of bent u niet zo goed thuis op internet dan kunt u vanzelfsprekend ook geheel vrijblijvend contact met mij opnemen. Eerde Jan Postma

Dorpsarchief Surhuizum Voor aanvulling en uitbreiding van het dorpsarchief ben ik op zoek naar alles over en van Surhuizum. Denk hierbij aan: foto’s, ansichten, oude aantekeningen of notulen van niet meer bestaande verenigingen, rouwbrieven en rouwadvertenties. J. Pool, Lustenburg 11


14


15

Activiteiten Koninginnedag 2010 In verband met het 100 jaar bestaan van Plaatselijk Belang hebben we in overleg met hen besloten om de versierde wagens uit te stellen naar volgend jaar op Koninginnedag. Dit omdat de activiteiten rondom het 100 jaar Plaatselijk Belang feest ook nogal wat inzet vraagt van het dorp. Vandaar dit jaar geen 5 mei viering. Uitnodiging Onze grote Algemene Ledenvergadering is op 16 maart om 20.15 uur in CafĂŠ Landzicht. We heten u allemaal van harte welkom! Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Notulen 2009 4. Jaarverslag 2009 5. Financieel verslag 6. Programmavoorstel: 10.00 uur: Fietstocht van ongeveer 25 km. Met na afloop soep en broodjes. Onderweg wordt voor koffie gezorgd. De start is bij de Delfeart. 14.00 uur: Fiets versieren bij de Delfeart!(skelter, tractor e.d. mag ook) Voor de versiering wordt gezorgd. 15.00 uur: We gaan ons klaarmaken voor een muzikale optocht door het dorp. Teruggekomen bij de Delfeart gaan we de fietsen mooi opstellen zodat onze deskundige jury kan beoordelen wie de mooiste fiets heeft! Natuurlijk hebben we mooie prijzen dus kids doe jullie best! We sluiten deze middag af met een knallende disco. Vanaf 21.00 uur is er een gezellige avond gepland in de Delfeart met live muziek van de band Flashback! Entree â‚Ź5.00

7. Bestuursverkiezing: Jitske treedt af en is niet herkiesbaar. Voor haar in de plaats komt zonder tegen stem Froukje Brandsma. Pieter Wiersma is verhuisd, voor hem zoeken we nog een nieuw bestuurslid. 8. Rondvraag 9. Sluiting


16


17

Agenda De Oanrin te Surhuizum (de Delfeart)

Donderdag 11 maart: Puzzelochtend: u kunt uw hersens kraken op sudoku, kruiswoordraadsels, woordzoekers en noem maar op. En heren: zoals altijd staat er ook een sjoelbak klaar voor de liefhebbers! Donderdag 18 maart: Vandaag is er de mogelijkheid om paaskuikentjes te maken. Dit alles onder het genot van een kop koffie. Donderdag 25 maart: Creatieve ochtend: wie mee wil doen: graag even een nieuwe “herenbuisdoek� meenemen!

Volleybalavond voor de jeugd in sportzaal de Delfeart Zaterdag 13 maart a.s. wordt er een volleybalavond georganiseerd voor de jeugd vanaf groep 7 door jeugdhonk Us Stek o.l.v. Wierd de Haan. De volleybalavond vindt plaats in sportzaal de Delfeart. Op deze avond is het de bedoeling dat de fijne kneepjes van het volleybal worden bijgebracht. Er zal daarna een onderling toernooi worden gespeeld. Aanvang: 19.30 uur. De avond wordt afgesloten om 22.30 uur in het jeugdhonk. De jeugd die wil deelnemen aan deze sportieve activiteit kan zich opgeven voor 12 maart bij Gea Meerstra (352793) of Eelkje Boersma (352556).


18


19

Volop ideeën bij Janneke’s kapsalon Hierbij melden we de nieuwe aanbiedingen tot aan de zomervakantie: Maand maart permanent in plaats van 52,50 nu 49,00 Maand mei kinderknippen in plaats van 12,50 nu 10,50 Maand juli dames en herenknippen in plaats van 16,00 nu 14,50 Ook willen wij graag in het kort nog even wat voorstellen, wij hebben een fooipot die nooit echt word gebruikt. Zeker niet nu de Beer bij ons werkt want uit eten is dan ook echt uit eten. Wil je eens luxe uit eten vraag haar gerust ze weet je goed te informeren. Hahah. (ze kan het hebben hoor) Hierbij kun je de fooipot dus wel vergeten. Nu zijn de meiden geweldig dus mogen ze elk jaar wel eens luxe in het zonnetje gezet worden. Bij die gedachte kwamen we dan ook op dit idee. Het leek ons leuk om de fooipot voor een goeddoel te gebruiken daarbij misschien eens een thema wat dichter bij jezelf staat dan dat wat landelijk bekendheid heeft. Ons voorstel is dan ook dat de klant of dorpbewoner te allen tijde anoniem of niet een briefje bij ons kan donneren in de kapsalon. Hierbij kun je dus zelf opschrijven wie je graag eens in het zonnetje wil zetten. Denk hierbij aan een geboorte ziekte een goede vriendin in het dorp etc. Wij halen er dan elke maand een briefje uit vergeet hierbij dan niet te vermelden om wie het gaat waar die persoon woont en wat je reden hiervoor is. Wil je anoniem blijven dan vermeld je verder niet je gegevens vind je dat niet erg dan melden we de afzender erbij. We hopen dat jullie met ideeën komen en dat we binnenkort eens mij u op de stoep staan. Het zou leuk zijn ook met het vooruitzicht op het dorpsfeest dat de saamhorigheid van Augustinusga best zonder de luxe van een supermarkt of PINAUTOMAAT kan! Ps. Je kunt je ideeën ook altijd bij Wim en Anne in de brievenbus doen t.a.v. Janneke`s kapsalon dan komt het altijd weer bij ons terecht. Groetjes, Janneke, Geertje en Elske

Potgrondaktie Excelsior Op vrijdag 19 maart of zaterdag 20 maart a.s. komen de leden van Excelsior, traditie getrouw, weer bij u aan de deur voor de verkoop van potgrond. Namens Excelsior alvast hartelijk bedankt.

Gezocht Shantykoor Grensgeval uit Gerkesklooster-Stroobos is op zoek naar een accordeonist(e). Neem voor meer informatie contact op met dhr. A. Strijker, tel. 0512-352428 b.g.g. 0512-351926.


20


21

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... Ik bin gjin dief, mar ik bin ek bliid dat ik noait fêst sitten ha yn “it kanaal” dat ik leech helje moast!

Grutte Gelf Doordenker Dit waren de Nederlandse schaatsers niet bij de ploegenachtervolging op de Olympische Winterspelen in Vancouver:


22


23

Ald Surhúster begjint in lúks, rolstoelproof pension! Thuis Via Burgum en Aldeboarn is Hieke Wouda, dochter van Jan en Joukje (bakkerij) Wouda, anderhalf jaar geleden met haar gezin in Damwâld beland. Na ruim 23 jaar boeren in Aldeboarn zet echtgenoot Sjoerd Roelevink de melkveehouderij voort in de Wâlden, op boerderij de Prikkebosk aan de Dammeloane. Beide stallen zijn grondig gerenoveerd en hier worden nu een kleine zeventig koeien gemolken met een automatisch melksysteem van Fullwood. Tweede fase van verbouw betrof de, in 1915 als pachtplaats gebouwde, stolpboerderij. Het privé gedeelte werd afgelopen zomer in gebruik genomen. Met de realisatie van Boerenthuis de Prikkebosk, een serieuze tweede tak, biedt de Prikkebosk per januari 2010 onderdak aan boer én burger! Boerenthuis de Prikkebosk biedt een luxe en gastvrij ‘thuis’, geschikt voor bijna alle recreanten om te verblijven. De accommodatie, gevestigd in een historisch pand, is van hoge kwaliteit. Deze kenmerken zijn gewaardeerd met het toekennen van een subsidie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland. Comfort Boerenthuis de Prikkebosk heeft het karakter van een pension, de luxe van een hotel en het comfort van thuis. Het kleinschalige pension heeft twee gastenkamers met ieder een eigen entree, sanitair, tuin en terras. De kamers bieden ruimte aan respectievelijk drie en vier volwassenen. Er is een gezamenlijke kamer waar wordt ontbeten en welke gedurende de hele dag toegankelijk is. De service is royaal, wordt graag op maat geboden en is veelal inclusief. Er is geïnvesteerd in duurzame toepassingen zoals zonne-energie, aardwarmte, gebruik van bronwater voor drinkwater van vee en spoelen van toiletten. Zorg van thuis De Lauwersmar keamer is onopvallend aangepast en zeer toegankelijk is voor minder valide gasten. De gastvrouw is in overleg bereid zorg te verlenen aan gasten. Dit alles maakt de accommodatie tot trendsetter in de markt voor zorgtoerisme. Boerenthuis de Prikkebosk biedt aan álle gasten luxe en comfort en richt zich op een brede doelgroep recreanten en toeristen, waaronder gehandicapten, chronisch zieken en senioren. Boerenthuis de Prikkebosk staat voor ‘uit van huis met de zorg van thuis’. Arrangement op maat De accommodatie leent zich goed voor een meerdaags verblijf voor twee personen of meer. Een driegeneratieverblijf is één van de mogelijkheden, of bijvoorbeeld een arrangement voor pas of al heel lang getrouwden, vriendinnen,


24


25 familie/gezin, senioren, vrienden of bijvoorbeeld gezelschappen die de tocht der tochten doen. Open dag Zaterdag 27 maart 2010, van 13.00-17.00 uur houdt Boerenthuis de Prikkebosk open dag. Ter gelegenheid van de opening van Boerenthuis de Prikkebosk maken alle bezoekers kans op een gratis overnachting! Boerenthuis de Prikkebosk - Sjoerd Roelevink en Hieke Wouda Dammeloane 46, 9104 GT Damwâld. Website: www.prikkebosk.nl

Ledenvergadering “De Laatste Eer” Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Surhuizum houdt op dinsdag 30 maart a.s. ’s avonds 20.00 uur haar ledenvergadering in café Piersma. Agenda • Opening • Mededeling • Ingekomen stukken • Notulen • Financieel verslag • Verslag kascommissie • Benoeming kascommissie • Jaarverslag • Vaststellen ledenkorting • Bestuursverkiezing: W. Elzinga aftredend, herkiesbaar • Tegenkandidaten kunnen worden ingebracht tot aanvang vergadering • Rondvraag Het bestuur hoopt dat de grote opkomst van vorig jaar overtroffen mag worden. J. Dijkstra, voorzitter W. Elzinga, secretaris

Bedankt Ik wil graag iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en bezoekjes vanwege mijn 95ste verjaardag (en ook nog voor de kerstkaarten), heel hartelijk dank. Mevr. H. Stempher-IJtsma, ’t Suyderhuys-Surhuisterveen


26


27

Surhúster Saken Ja, beste lezers, hier is Siem weer en Siem moet toch nog even terugkomen op de Surhuister bobsleebaan waar Siem de vorige keer over op het peteer was. Want tot Siems grote verbazing, is het bobsleeteam in Vancouver niet gestart omdat de stuurman de baan te gevaarlijk vond. Trouwens, de één neemt de verkeerde bocht, de ander neemt helemaal geen bocht, de Olympische ploeg leek raar in de war, maar misschien is Siem weer te kort door de bocht, want er werden toch ook nog een paar medailles mee naar huis genomen. In ieder geval wil Siem een tip geven aan de bobsleeërs. Misschien moeten ze in de leer bij de jeugd van Surhuizum, want die suist bij de bulten af alsof het niets is. Er zit al een Fries in het bobteam, misschien moet er nog een Surhuister bij, die z’n opleiding heeft genoten op de bulten, dan is succes over vier jaar op de Olympische Winterspelen in Rusland verzekerd en heeft Surhuizum z’n eerste Olympische medaille. Zolang ze dan tenminste maar niet de verkeerde baan nemen. Alhoewel daar ook wel weer wat voor te zeggen is, want de binnenbaan die Sven nam is vanzelfs wel de kortste weg en zo staan Friezen ook bekend: geen babbelegoegjes maar recht door zee. En dan doelt Siem niet op Rita Verdonk die dat ook elke keer zegt, maar die dan juist altijten wel weer uit de bocht vliegt met haar uitspraken. Niet echt iets om trots op te zijn, en zo zitten we alweer in de politiek en heeft Siem een bruggetje naar de gemeenteraadsverkiezingen. Op het moment dat Siem dit stukje moet schrijven, moet er nog gekozen worden. Op het moment dat u dit leest, weet u al wie er zijn gekozen in onze gemeente. Alle partijen hebben flink hun best gedaan om in beeld te komen. Letterlijk in beeld, want alles, zelfs onze Gelf, was bezaaid met foto’s van kandidaat-gemeenteraadsleden. Oud-Surhuizumer Durk Pool spande de kroon door op bijna elke voorpagina van de regionale bladen te verschijnen. In elk geval maakt hij goede reclame voor z’n partij want een mooier voorbeeld van een echte VVD-er vind je niet zo snel neffens Siem. Maar Durk doet het toch maar meer even, net als al die andere Surhuizumers die zich verkiesbaar hadden gesteld op één van de lijsten. Siem ging echter meer voor Esther Tiemersma van Gemeentebelangen en dat is waar het neffens Siems vrouw nou juist misgaat met het plaatsen van al die foto’s: mensen als Siem gaan dan direct af op het uiterlijk en niet op de inhoud. En daar heeft ze dan deze keer geen gelijk in, want Siem zou best eens een buitenbochtje met Esther willen nemen, maar dan vanzelfs wel om over haar politieke standpunten te praten. Uiteraard. Toch heeft Siem een andere partij


28


29 gekozen. Hij twijfelde nog even over de FNP, máár ómdát zij dé náám ván óns dórp mét één stréépje hebben geschreven op álle stickers de ze hebben uitgedeeld (Surhúzum) terwijl dat zonder wordt geschreven, heeft Siem zich weer bedacht. Wel een leuk idee van die stickers trouwens, en met wat tippex kan dat streepje ook zo worden weggehaald. Als de FNP nog wat stickers over heeft, stelt Siem zich beschikbaar, er zit nog genoeg tippex in het potje. Maar nee, het werd dus geen FNP. Wat het wel is geworden kan Siem als neutraal columnist uiteraard niet vertellen. Mooie baan trouwens, vindt Siem, columnist zijn van dit prachtige dorpsblad. Er zijn dus ook mensen die wel metéén (met twee streepjes inderdaad) de goede baan nemen, al zijn er ook vast lezers die vinden dat er in Siems geval sprake duidelijk sprake is geweest van een foute wissel! Dan troost Siem zich voortaan maar met de gedachte dat hij dan wel mooi even in hetzelfde rijtje thuishoort als Sven! Tot zover Siem, tot Siems, succes met Sibbeltsje en tot de volgende Gelf. Siem Soepboer

De toren van Surhuizum Een Friese sage over hoe er ruimte tussen kerk en toren is ontstaan. De toren van Surhuizum is een bijzonder geval. Niet alleen omdat de toren gemetseld is, maar ook omdat de toren net niet tegen de kerk aan staat. Hij is per ongeluk los geraakt en dat komt zo: “Er was eens een reus die als lappenkoopman door Groningen en Friesland reisde. Zijn handel droeg hij in een groot pak op zijn rug. Het waren natuurlijk geen kleine lappen die hij te koop had. Nee, hij handelde in grote lappen zeildoek. De reus had voornamelijk klanten onder de schippers, die konden met twee ‘lapjes’ van de reus het hele schip optuigen. Het pak wat de reus op zijn rug meedroeg, was ongeveer zo groot als een boerenschuur. Het was behoorlijk zwaar, en toen de reus een hele dag in Groningen had rondgelopen, stevende hij ’s avonds weer op huis af. Bij Surhuizum hield hij even rust en leunde wat tegen de Surhuizumer toren die het formaat had van een flinke boom. Ook dit liet hij even tegen de toren steunen. Zo kon hij mooi even uitrusten. Nadat hij weer enigszins op krachten gekomen was, wilde de reus zijn reis naar huis vervolgen. Hij sloeg zijn handen achter zich om het pak heen en zette het weer op zijn rug “Bommmmm!” hoorde hij boven zich. Wat was het geval. De reus had samen met het pak ook de toren opgetild. Onmiddellijk zette hij de toren weer op de grond, maar vanwege zijn grote handen ging dat niet al te secuur. De toren kwam een klein stukje los van de kerk, zonder dat de reus er erg in had. De tussenruimte is later wel opgevuld, maar nog altijd is duidelijk te zien dat de toren niet precies tegen de kerk aan staat.”


30


31

SVS doet mee aan POIESZ-aktie

Tijdens de koopavond van vrijdag 12 februari heeft SVS zich laten zien bij de Poiesz in Harkema. SVS-leden attendeerden de klanten bij de kassa op onze verloting. Acht weken lang kunnen er munten in de koker gestopt worden. Deze vrijdag werden er 4 pakketten van bakker Wouda verloot. Meedoen kon tegen inlevering van munten. De prijzen zijn inmiddels bezorgd. Nicole, Joanne, Jappie, Mark, Annet, Marijke, Geanne, Fenna, Lucia, Eva, Jolanda, Kristien en Ilse heel erg bedankt voor jullie inzet! Uiteraard kunt u de komende tijd nog boodschappen halen bij de Poiesz, en de munten in de SVSkoker stoppen. Hiermee steunt u de vereniging. Namens het bestuur alvast dank daarvoor. (Foto: Gert Tuinstra)

Deurcollecte Nederlandse Hartstichting In de week van 12 tot en met 17 april 2010 wordt er weer van deur tot deur gecollecteerd. Vele vrijwilligers gaan weer op pad om een bijdrage voor de Hartstichting. Mogen wij weer op u rekenen? Alvast van harte bedankt. Namens de Hartstichting, Henny van der Veen


32


33

Tennisseizoen in aantocht Tennis is een heerlijke sport, die je van jong tot oud kunt uitoefenen en waarbij je naast het sporten ook lekker buiten bent en gezellige contacten opdoet. En... tennis is niet duur! Voor slechts €7,50 per maand ben je lid van onze club en kun je iedere dag tennissen. Tennisvereniging ASC aan It Oast in Augustinusga is een kleine vereniging met 2 tennisbanen en een prachtig clubgebouw in aanbouw waar iedereen welkom is en waar iedereen zich snel thuis voelt. Er worden veel activiteiten georganiseerd waar alle leden gratis aan mee kunnen doen. Ook dit jaar zal er weer les gegeven worden door enthousiaste trainers, aan zowel jeugd als volwassenen, aan gevorderden, beginners of iets daar tussen in. Op vrijdagmiddag voor de jeugd en op maandagavond voor volwassenen. Een seizoen bestaat uit 15 lessen en kost voor de jeugd €45,= (incl. ballen en rackets) en voor volwassenen €90,= (incl. ballen). Waarbij je het eerste jaar slechts de helft van het lidmaatschap betaalt. Kom bij ons tennissen en geef je op! Voor vragen of opgave bel of mail Mieke de Kluijver 0512-350500 of mieke@emkamakelaardij.nl

Sterk Staaltsje De earste edysje fan It Brûst (febrewaris – april 2010) is noch net iens úteinset of de tariedingen fan It Brûst 2011 binne al oan ’e gong. Jan Arendz en Marijke Geertsma, beide al sa’n 35 jier by Tryater, binne dwaande mei in foarstelling basearre op (persoanlike) ferhalen. Om de moaiste ferhalen te sammeljen, wurde fan jannewaris ôf op in grut tal plakken yn Fryslân jûnen organisearre om minsken út doarp en streek de mooglikheid te jaan om dy ferhalen te fertellen. Yn al dy jierren by Tryater, komme Jan Arendz en Marijke Geertsma faak jûn oan jûn yn doarp en stêd, oeral yn Fryslân. Se binne benijd nei de ferhalen achter de minsken. Tryater makket fan de moaiste - al of net wier barde - ferhalen in foarstelling dy’t spile wurde sil yn kroegen yn hast alle gemeenten fan Fryslân by It Brûst 2011. De ferhalen – anekdoates en sterke staaltsjes – wurde fan jannewaris ôf sammele. Dêrom noeget Tryater alle ynwenners fan de Fryske doarpen en stêden út dy’t tinke in moai ferhaal te hawwen oer in persoan of meardere minsken,


34


35 oer in foarfal út it ferline of út it no, út doarp, stêd of streek. Lit dizze prachtige ferhalen net ferlern gean. Witto jo sels in moai ferhaal, of kenne jo in oar mei sa’n moai ferhaal? Fertel it ús... Wy meitsje der yn de kroech in prachtige jûn fan. It sille jûnen wurde om te laitsjen, mar ek om even by stil te stean. Tink der oer nei en kom op sa’n ‘ferhalesammeljûn’ by jo yn ’e buert. Wolle jo der by wêze? Kom dan op 23 maart om 20.00 oere yn De Point yn Bûtenpost.

Energiek de lente in? Je kent dat wel, je hebt het druk. Het lijkt wel of er te weinig uren in een dag zitten. Vaak gaan we maar door en besteden we te weinig tijd aan ons zelf. Ons lichaam gaat hier vroeg of laat tegen protesteren. Het uit zich vaak in klachten als rugpijn, stijve schouders, nek en slecht slapen. Het is beter om deze klachten voor te zijn. En dat kan, grotendeels door je zelf te realiseren dat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Gun jezelf eens een lekkere ontspannen (hotstone)massage. Je lichaam en geest worden hierdoor weer in balans gebracht. Heb je al klachten, dan kunnen, door bijv. Shiatsu (drukpuntmassage), deze klachten verminderen of verdwijnen. De massage-therapie is uitermate werkzaam bij: Nek-schouder-rug klachten Tennis- of muisarm Fibromyalgie (vooral pijnverlichtend en meer energie) Hoofdpijn, migraine Maag- darmklachten En andere aan stress gerelateerde klachten Voor een therapeutische behandeling of een heerlijke ontspannen (hotstone) massage kunt u terecht bij: Manuele praktijk “de Jirden” Richtje Helder-Kuiper Boomvalk 10, Surhuisterveen Tel. 06-81672722 www.dejirden.nl (lid NVTS)

Massage therapie Hanneke ten Hoor Geawei 38b, Augustinusga Tel. 0512-351653 06-36567379

Gevonden Een paar vingerwanten kleur grijs. Af te halen bij Johannes en Ietje Postma, Lustenburg 16.


36


37

Surhuizum van toen Surhuizum was vroeger een echt boerendorp. Tractoren (trekkers) waren er toen nog niet. Het zware boerenwerk werd gedaan met paarden. Kleine boerenbedrijven hadden 1 of 2 paarden. Grotere bedrijven hadden er 3 of 4 en soms nog meer. Waar paarden worden gebruikt moeten ook paarden worden gefokt. Het lag dan ook voor de hand dat sommige boeren 1 of 2 fokmerries hadden. Maar nu iets heel aparts. Lang niet alle maar toch enkele boeren hadden een heel aparte gewoonte als er een veulen geboren werd. De ham (nageboorte) van de merrie werd dan hoog en goed zichtbaar in een boom gehangen voor of naast de boerderij. Het verhaal wil dat dit ging om de boze geesten gunstig te stemmen zo dat er geen kwaad gebeurde met de merrie en het pasgeboren veulen. Bij navraag wist bijna niemand van deze gewoonte. Alleen de heer L. Nicolai wist dat dit vroeger gebeurde, niet alleen in ons dorp volgens hem maar ook in wijde omgeving. Ook de heer R. Kuipers had van een oom van dit ietwat vreemde gebeuren gehoord. Andere paarden (paardjes) Niet alleen boeren hadden paarden ook zakenmensen zoals bakkersmelkboeren-groenteboeren maakten gebruik van paarden om er mee te venten (sutelje) om hun waren aan de man te brengen. Dit waren geen gewone grote paarden, maar kleine sierlijke paardjes, zeer snel ter been en erg wendbaar. De juiste naam en waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen weet ik niet maar men noemden ze “Kedden”. Een kedde was behoorlijk kleiner, smaller en lichter dan een boerenwerkpaard. Ze waren vrij sterk en uiterst vlug maar te licht voor het zware boerenwerk, zoals maaien en ploegen. Ze werden dus veel gebruikt om er mee te venten. Zo weet ik nog heel goed dat bakker Wouda destijds een kedde voor zijn bakkerskar had. Dit was een speciale tweewielige bakkerskar op luchtbanden. Het was prachtig om te zien als bakker Wouda door het dorp ging met name op de terugweg, dit ging als een speer, zelfs niet bij te houden op een fiets. Ook de groenteboer van toen H. Helmus, It Súd 35, had een kedde voor zijn groentekar. Dit was een vierwielige groentekar op ijzeren velgen. De fouragehandel (moalker) G. Couperus, Doarpsstrjitte 54, had een kedde voor zijn meelwagen om zijn klanten te bedienen. Enkele kleine boerenbedrijfjes hadden soms ook een kedde voor het lichte werk, het al te zware boerenwerk was te veel voor deze mooie paardjes. Albert Bakker


38


39

Carnaval in Surhuizum

Zaterdag 20 februari was het weer een zeer geslaagd carnaval in Surhuizum. De opkomst was weer grandioos en bijna iedereen kwam verkleed, waaronder enkele politieagenten. Deze agenten hadden het erg druk met een alcoholcontrole langs de grote weg, zoals op de foto’s is te zien. Tot de echte politie even later polshoogte kwam nemen. Maar gelukkig zagen ze de humor er wel van in en werden er geen bekeuringen uitgedeeld. In het café werd er verder gefeest onder de klanken van DJ Wilfred. Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar veel werk van het feest gemaakt. Kijk voor meer foto’s op http://www.surhuizum-online.nl/nieuws


40


41

Zoekplaatje Een moeilijke opdracht blijkbaar, het zoekplaatje in de vorig Gelf, als je dat tenminste kunt afleiden uit het aantal inzendingen. De inzendingen die we binnen kregen, waren echter kwalitatief weer van hoogstaande kwaliteit en van prachtige toelichtingen voorzien. Zo stuurde Fransje een feestelijk kaartje, waar naar haar idee een glaasje wijn prima bij zou passen en de geleegde wijnfles zou dan weer prima in één van de drie openingen van de glasbak aan de C. Schuurmanwei passen, wat dan tegelijkertijd de oplossing weer was. Nou, inderdaad, daar kan op gedronken worden, want die oplossing is helemaal goed! Bovendien houdt de redactie zich aanbevolen om dit idee een keer ten uitvoer te brengen en stelt zich beschikbaar om voor die gelegenheid de lege fles in de container te gooien.

Wij zullen dat dan wel wat zachtjes doen, want uit de inzending die we van Anneke Bijlsma kregen, blijkt dat dat niet altijd het geval is. Dat blijkt uit de volgende opmerking: “soms worden we zelfs wakker van vroege Surhuizumers die voor het werk hun glas langsbrengen”. Ze blijven op deze manier wel goed op de hoogte van het wel en wee van onze dorpsgenoten, want :”We weten inmiddels goed wat de gemiddelde Surhuizumer drinkt”. Toch willen ze nog even een oproep doen, die wij hier als tegenprestatie voor het inzenden van de oplossing graag willen plaatsen: “Helaas wordt, als de glasbak vol is of als het er niet in past, de rest ernaast gezet. Dat is natuurlijk niet zo fijn, laten we met z'n allen de buurt netjes houden!” Sa is it mar krekt! Zoals altijd heeft er weer een eerlijke loting plaatsgevonden en daaruit is als winnaar tevoorschijn gekomen: Fransje Kinderman van de Bonhommestr. 5.


42 Dan de volgende opgave. Op het moment dat deze Gelf uitkomt, zijn de gemeenteraadsverkiezingen alweer achter de rug en weet u inmiddels hoe de partij die bijgaande sticker heeft verspreid, het heeft gedaan. De vraag is echter waar ze in ons dorp deze sticker hebben geplakt.

Aarzel niet, maar breng, bel, of mail uw oplossing naar Meindert Brouwer (352201, De Iennen 8, gruttegelf@surhuzum.nl, de.brouwers@hotmail.com) of één van de andere redactieleden.

Schaatsen in Thialf Traditioneel zijn vrijdagavond 19 februari de jeugdteams van korfbalvereniging DTS wezen schaatsen in ijsstadion Thialf te Heerenveen. (Foto’s: Koop van der Velde)


43

Wurklist

11 maart 12 maart 13 maart

9.30 uur 19.30 uur 20.00 uur

14 t/m 20 maart 16 maart 20.15 uur 18 maart 9.30 uur 19 & 20 maart 20 maart 20.00 uur 25 maart 27 maart 30 maart

9.30 uur 20.00 uur 20.00 uur

Puzzelochtend bij De Oanrin. Klaverjassen in De Delfeart. Volleybalavond voor de jeugd in sportzaal De Delfeart. Simavi-collecte. Algemene ledenvergadering Oranjevereniging in café Landzicht. Paaskuikentjes maken bij De Oanrin. Potgrondaktie Excelsior. Soosavond in jeugdhonk Us Stek, vanaf groep 8. Creatieve ochtend bij De Oanrin. Film in jeugdhonk Us Stek, vanaf VO. Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer”.

Spreuk van de maand “Een roddel komt het snelst aan op de plek waar hij het meest kwaad kan”

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: fi-na-list

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 29 maart 2010 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 10, 9 maart 2010  
Grutte Gelf nûmer 10, 9 maart 2010  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentweintichtste jiergong, nûmer 10, 9 maart 2010

Advertisement